NOTIS PRIVASI

Tarikh berkuatkuasa: 30 Oktober 2023

Notis Privasi ini dan lampiran-lampirannya (“Notis Privasi) menerangkan bagaimana Grab Holdings  Limited, syarikat-syarikat subsidiari, syarikat-syarikat bersekutu, dan entiti-entiti yang dikawal bersama (secara kolektif “Grab” atau “kami“) mengumpul, menggunakan, memproses dan menzahirkan Data Peribadi anda melalui penggunaan aplikasi telefon mudah alih dan laman web Grab (masing-masing “Aplikasi” dan “Laman Web“) serta produk-produk, ciri-ciri dan perkhidmatan lain di seluruh dunia, yang Grab kendali (secara kolektif, “Perkhidmatan“).

Notis Privasi ini terpakai kepada pengguna,  ejen, vendor, pembekal, rakan kongsi (seperti rakan pemandu, rakan penghantaran dan rakan dagang), kontraktor dan pembekal perkhidmatan (secara kolektif, “anda”).

“Data Peribadi” adalah sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda atau di mana anda boleh dikenal pasti. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, kewarganegaraan, nombor telefon, butiran bank dan kad kredit, kepentingan atau minat peribadi, alamat e-mel, imej, nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, data biometrik, bangsa, tarikh lahir, status perkahwinan, agama, maklumat kesihatan, maklumat kenderaan dan maklumat insurans, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan anda.

Kami biasanya mengumpul, menggunakan, menzahirkan atau sebaliknya memproses Data Peribadi anda mengikut Notis Privasi ini dengan persetujuan anda, atau mematuhi undang-undang yang terpakai, seperti di mana:

 • diperlukan untuk kami mematuhi keperluan undang-undang;
 • diperlukan untuk kami membuat atau melaksanakan kontrak dengan anda; dan/atau
 • untuk kepentingan sah kami atau kepentingan sah mana-mana orang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.

I. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Kami mengumpul (dan boleh bergabung) Data Peribadi tentang anda melalui cara-cara yang disenaraikan di bawah:

Anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami

Kami mengumpul Data Peribadi anda apabila anda memberikannya kepada kami. Sebagai contoh, apabila anda:

 • mengisi profil pengguna atau borang pendaftaran (seperti nama, maklumat perhubungan dan maklumat pengenalan lain di mana diperlukan);
 • memberikan maklumat untuk menilai kelayakan anda untuk membekalkan perkhidmatan sebagai rakan kongsi pemandu atau rakan kongsi penghantaran Grab (seperti maklumat lesen memandu, maklumat kenderaan dan keputusan pemeriksaan latar belakang anda);
 • berinteraksi dengan halaman-halaman media sosial kami (seperti ID akaun media sosial, foto profil dan data lain anda yang tersedia untuk umum);
 • mengambil bahagian dalam pertandingan atau acara yang dianjurkan oleh kami (seperti gambar, audio, atau video yang anda kemukakan, dan yang mungkin termasuklah imej-imej anda sendiri);
 • mengenal pasti diri anda melalui pelbagai cara (termasuklah dengan cara log masuk kepada media sosial, penyerahan gambar selfie atau maklumat kad pembayaran yang disahkan secara bebas);
 • mengisi maklumat demografi dalam kaji atau soal selidik (seperti status perkahwinan, pekerjaan dan maklumat pendapatan); dan
 • bersetuju untuk menaiki kenderaan yang dilengkapi dengan ciri rakaman audio dan / atau video dalam kenderaan.

Apabila Perkhidmatan kami digunakan

Data Peribadi mungkin dikumpul melalui operasi biasa atau menggunakan Aplikasi, Laman Web dan Perkhidmatan kami. Beberapa contoh adalah:

 • infomasi lokasi anda;
 • maklum balas, penarafan dan pujian;
 • maklumat transaksi (seperti kaedah pembayaran);
 • maklumat mengenai bagaimana anda berinteraksi dengan Aplikasi, Laman Web atau Perkhidmatan kami (seperti ciri-ciri yang digunakan dan kandungan yang dilihat);
 • maklumat peranti (seperti model perkakasan dan nombor siri, alamat-alamat IP, fail dan nama aplikasi dan versi, lokasi GPS, nombor IMEI dan pengenal iklan atau infomasi yang boleh menunjukkan pengubahsuaian peranti atau aplikasi);
 • data telematik (seperti data kelajuan, pecutan dan brek anda);

○ kami bekerjasama dengan rakan kongsi untuk memasang peranti telematik dalam kenderaan sewa untuk tujuan berikut:

 • untuk memastikan kenderaan diselenggara dengan sewajarnya dan diservis tepat pada masanya;
 • untuk membantu mengekalkan keselamatan dan integriti Perkhidmatan kami;
 • untuk menambah baik dan meningkatkan Perkhidmatan kami; dan
 • untuk pengesanan dalaman kenderaan, analisis dan tujuan pentadbiran.

○ rakan kongsi ini memiliki dan berkongsi data telematik sedemikian dengan kami:

 • rakan kongsi kami juga bertanggungjawab secara kontrak untuk melindungi data ini.
 • data peribadi yang anda masukkan dalam mesej apabila anda menggunakan ciri-ciri komunikasi dalam Aplikasi kami; dan
 • data peribadi yang mungkin dikumpul melalui interaksi anda dengan ejen kami, rakaman audio dan / atau video dalam kenderaan yang anda naiki (seperti gambar atau suara atau kedua-duanya, dan metadata yang berkaitan.)

○ aplikasi atau peranti dalam kenderaan kami

 • kami mungkin memasang aplikasi atau peranti rakaman audio dan/atau video dalam kenderaan untuk mempromosikan keselamatan rakan kongsi pemandu, rakan kongsi penghantaran dan pengguna kami.
 • Data Peribadi anda mungkin ditangkap dalam rakaman audio dan/atau video ini. Apabila rakaman audio dan/atau video dalam kenderaan dibuat, rakaman tersebut dikumpul, diproses, digunakan dan disimpan mengikut cara mengikut Notis Privasi ini dan undang-undang yang berkenaan.

Sila ambil perhatian bahawa sesetengah rakan kongsi Grab mungkin memasangkan aplikasi atau peranti peribadi di dalam kenderaan mereka untuk tujuan mereka sendiri, yang mungkin mengakibatkan Data Peribadi anda ditangkap oleh mereka semasa penggunaan Perkhidmatan kami. Amalan ini tidak diendors atau dilarang oleh Grab, dan pengumpulan, penggunaan dan penzahiran Data Peribadi yang diperoleh daripada aplikasi atau peranti peribadi dalam kenderaan adalah tanggungjawab rakan kongsi yang berkenaan. Sila semak dengan rakan kongsi yang berkaitan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang penggunaan aplikasi atau peranti peribadi dalam kenderaan mereka.

Dari sumber-sumber lain

Kami mungkina akan mengumpul Data Peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat perhubungan dan maklumat pengenalan anda yang lain di mana diperlukan, Sumber-sumber tersebut termasuk:

 • program-program rujukan;
 • rakan-rakan kongsi perniagaan kami, seperti rakan-rakan kongsi fleet, pembekal-pembekal pembayaran, rakan-rakan kongsi ride-hailing dan rakan-rakan kongsi pengangkutan;
 • pembekal insurans dan kewangan;
 • biro kredit, agensi pemarkahan kredit alternatif dan mana-mana organisasi  pelaporan kredit lain;
 • sumber data yang tersedia untuk umum atau sumber data kerajaan;
 • apabila pengguna kami memberikan maklumat anda sebagai orang hubungan kecemasan;
 • apabila pengguna kami menambahkan anda sebagai penerima atau benefisiari sebarang penggunaan Perkhidmatan kami;
 • semasa anda menggunakan fungsi komunikasi yang dibina di dalam Applikasi kami; dan
 • pembekal atau rakan kongsi perkhidmatan pemasaran.

Data Peribadi Sensitif

Sebahagian Data Peribadi yang kami kumpul mungkin bersifat sensitif. Ini termasuklah maklumat seperti bangsa, maklumat ID nasional, kepercayaan agama, maklumat latar belakang (termasuk catatan kewangan dan jenayah, di mana dibenarkan oleh undang-undang), maklumat kesihatan, kecacatan, status perkahwinan dan data biometrik anda, sebagaimana yang berkenaan. Kami hanya mengumpul maklumat ini dengan persetujuan anda dan/ atau dengan cara yang mematuhi undang-undang yang terpakai. Sekiranya anda dikehendaki berikan apa-apa dokumentasi atau maklumat kepada kami untuk sebarang Tujuan yang mungkin mengandungi perkara sensitif tersebut Data Peribadi (yang tidak diperlukan untuk Tujuan itu), anda bersetuju untuk menyunting sensitif tersebut Data Peribadi sebelum memberikan dokumentasi atau maklumat tersebut kepada kami.

Apabila anda memberikan data peribadi individu lain kepada kami 

Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin memberikan Data Peribadi individu-individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga atau rakan) kepada kami. Sebagai contoh, anda mungkin memberikan maklumat mereka sebagai orang hubungan kecemasan anda atau semasa anda menggunakan fungsi komunikasi yang dibina di dalam Aplikasi atau apabila anda menambah mereka sebagai penerima atau benefisiari untuk sebarang kegunaan Perkhidmatan kami. Sekiranya anda memberi Data Peribadi mereka kepada kami, anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah memperolehi persetujuan mereka supaya Data Peribadi mereka dikumpulkan, digunakan, diproses dan dizahirkan seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.

Data peribadi individu bawah umur

Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila jangan benarkan kanak-kanak di bawah jagaan anda menyerahkan Data Peribadi kepada Grab. Sekiranya Data Peribadi kanak-kanak bawah umur sedemikian didedahkan kepada Grab, anda dengan ini bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak itu dan menerima serta bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi ini dan bertanggungjawab atas tindakannya.

IIPENGGUNAAN DATA PERIBADI

Grab mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut dinyatakan di senarai di bawah (“Tujuan”). Selain itu, jika anda menggunakan Grab dalam pelbagai kapasiti (contohnya, jika anda menggunakan berbilang Perkhidmatan Grab, atau jika anda berdua adalah rakan kongsi pemandu/rakan kongsi penghantaran dan pengguna), kami mungkin memautkan Data Peribadi anda yang dikumpul merentasi pelbagai kapasiti anda untuk memudahkan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda dan untuk Tujuan yang diterangkan di bawah:

Membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan dan ciri-ciri

Data Peribadi anda akan digunakan untuk membekalkan, memperibadikan, mengekalkan dan menambah baik Aplikasi, Laman Web dan Perkhidmatan kami. Ini termasuklah penggunaan Data Peribadi anda untuk:

 • melibatkan anda untuk memberikan Perkhidmatan merentasi pelbagai perniagaan kami;
 • mencipta, mentadbir dan mengemas kini akaun anda;
 • memproses, mengurus atau mengesahkan kelayakan anda untuk atau permohonan Perkhidmatan, promosi, ganjaran dan langganan dengan Grab;
 • melaksanakan pemeriksaan ketelitian wajar dan penilaian risiko atau analisis;
 • mengesahkan identiti dan umur anda (di mana diperlukan);
 • mengesahkan perjalanan anda dan memproses bayaran anda;
 • menawarkan, mendapatkan, membekalkan memudahkan atau mengekalkan solusi insurans atau kewangan;
 • mengesan progres perjalanan anda dan mengesan variasi perjalanan yang luar biasa;
 • membolehkan anda menyertai program kesetiaan atau aktiviti pemasaran yang dianjurkan oleh rakan dagang kami dan/atau dengan kerjasama Grab;
 • memperibadikan pengalami Aplikasi anda, (seperti mengesyorkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan anda, mengenal pasti pilihan anda atau sebaliknya memperibadikan pengalaman anda dengan Grab);
 • menjadikan pengalaman anda lebih lancar, seperti mengisi maklumat pendaftaran anda secara automatik (seperti nama atau nombor telefon anda) dengan maklumat yang telah anda isi bagi pendaftaran untuk satu Perkhidmatan apabila anda ingin mendaftar untuk Perkhidmatan lain atau apabila anda menyertai dalam soal selidik kami;
 • operasi dalaman yang diperlukan untuk membekalkan Perkhidmatan kami, termasuk penyelesaian masalah ralat perisian dan masalah operasi, menjalankan analisis data, pengujian dan penyelidikan, memantau dan menganalisis penggunaan dan trend aktiviti;
 • melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan dan sebarang kemudahan atau peralatan yang digunakan untuk membekalkan Perkhidmatan;
 • membolehkan komunikasi antara pengguna kami;
 • menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan kami dan pengajian;
 • membolehkan rakan kongsi kami mengurus dan memperuntukkan sumber-sumber fleet; dan
 • untuk membekalkan perkhidmatan kepada anda sebagai seorang pemproses data, di mana anda telah memberikan persetujuan kepada pengawal data yang berkenaan agar perkhidmatan tersebut diberikan (iaitu organisasi daripada siapa anda membeli barang atau perkhidmatan, dan bagi pihak siapa Grab membekalkan perkhidmatan).

Keselamatan

Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk memastikan keselamatan Perkhidmatan kami dan semua pengguna. Ini termasuk:

 • pemeriksaan pemandu dan rakan kongsi penghantaran sebelum membolehkan penggunaan Perkhidmatan kami;
 • mengenal pasti tingkah laku memandu yang tidak selamat seperti memandu dengan laju, membrek dengan kuat dan pecutan yang keras, dan memberi maklum balas kepada rakan pemandu;
 • mengesahkan identiti anda apabila anda log masuk ke Grab;
 • menggunakan peranti, lokasi, profil, penggunaan dan Data Peribadi lain untuk mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti yang tidak selamat;
 • berkongsi lokasi dan butiran pemandu dan penumpang kepada rakan kongsi pemandu apabila butang kecemasan atau ciri “Share My Ride” diaktifkan;
 • memantau pematuhan dengan terma dan syarat kami, dasar-dasar kami dan polisi kami. 

Sokongan Pengguna

Kami menggunakan Data Peribadi untuk menyelesaikan isu-isu sokongan pengguna. Sebagai contoh, kami mungkin:

 • menyiasat dan menangani kebimbangan anda;
 • memantau dan menambah baik respons sokongan pengguna kami;
 • menjawab soalan, komen dan maklum balas; dan
 • memaklumkan anda mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu-isu sokongan pengguna.

Penyelidikan dan pembangunan dan keselamatan

Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk ujian, penyelidikan, analisis dan pembangunan produk. Ini membolehkan kami memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda, melindungi data peribadi anda, memperbaiki dan menambah baik keselamatan Perkhidmatan kami, membangunkan ciri-ciri baharu, produk dan perkhidmatan, dan memudahkan pembangunan insurans dan solusi kewangan.

Tujuan undang-undang

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk tujuan undang-undang, seperti menyiasat dan menyelesaikan tuntutan atau pertikaian, mengesan/mencegah/mendakwa jenayah, atau sebagaimana yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai.  Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda apabila kami dikehendaki, dinasihatkan, disyorkan, dijangka atau diminta berbuat demikian oleh penasihat undang-undang kami atau mana-mana pihak berkuasa tempatan atau asing perundangan, pihak berkuasa, atau kerajaan lain.

Sebagai contoh, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk:

 • mematuhi perintah mahkamah atau keperluan undang-undang, kerajaan atau peraturan lain;
 • menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan kami atau perjanjian lain; dan
 • melindungi hak atau harta kami sekiranya berlaku tuntutan atau pertikaian.

Pemasaran dan promosi

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran kepada anda berkaitan dengan produk atau perkhidmatan tersuai (yang mungkin menarik minat atau kaitan berdasarkan profil anda), atau produk, perkhidmatan, acara atau promosi rakan kongsi Grab, penaja dan pengiklan. Sebagai contoh, kami mungkin:

 • menghantar tawaran istimewa kepada anda yang mungkin menarik atau berkaitan dengan anda merentasi semua tawaran perkhidmatan Grab;
 • menghantar makluman, surat berita, berita terkini, risalah, bahan promosi, keistimewaan, salam perayaan; dan
 • memaklumkan, menjemput dan menguruskan penyertaan anda dalam acara atau aktiviti kami;

Kami mungkin menyampaikan pemasaran sedemikian kepada anda melalui pelbagai cara, jika berkenaan (termasuk melalui SMS, aplikasi sembang (contohnya. WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo), pemberitahuan tolak, panggilan dan melalui e-mel).

Jika anda ingin berhenti melanggan penerimaan komunikasi pemasaran tersebut, sila klik pada pautan nyahlanggan dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemas kini pilihan anda dalam tetapan Aplikasi kami. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda boleh menarik diri daripada komunikasi pemasaran atau promosi, Grab masih boleh menghantar mesej berkaitan akaun dan/atau perkhidmatan kepada anda (seperti pengesahan dua-faktor, maklumat tentang transaksi anda, ganjaran, dan lain-lain.).

Kandungan Terbitan Pengguna

Jika anda menerbitkan kandungan (seperti ulasan) pada platform Grab, ia akan ditunjukkan secara terbuka bersama data peribadi anda (seperti nama profil, foto yang dimuat naik), dan maklumat lain yang anda pilih untuk dimasukkan ke dalam kandungan anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Garis Panduan Semakan kami.

III. PENZAHIRAN DATA PERIBADI

Kami perlu berkongsi Data Peribadi dengan pelbagai pihak untuk Tujuan. Pihak-pihak ini termasuk:

Pengguna lain

Sebagai contoh,

 • jika anda seorang penumpang kepada rakan kongsi pemandu, kami mungkin berkongsi nama pengguna, lokasi pick-up dan drop-off anda dengan pemandu kami yang akan melaksanakan permintaan anda supaya perkhidmatan dibekalkan;
 • jika anda seorang rakan kongsi pemandu, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan penumpang anda termasuk nama dan imej anda; jenis, model, plat nombor dan lokasi kenderaan anda serta penarafan purata;
 • jika anda menggunakan perkhidmatan GrabFood atau GrabMart kami, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan kongsi penghantaran kami dan rakan dagang terpilih, termasuk butiran pesanan anda dan lokasi menurunkan;
 • jika anda menyertai program kesetiaan atau aktiviti pemasaran yang dianjurkan oleh rakan dagang, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan mereka, termasuk nama anda dan butiran kenalan;
 • jika anda adalah seorang rakan kongsi penghantaran, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan dagang  dan pengguna yang tertentu, termasuk nama dan gambar anda; jenis, model, lokasi kenderaan anda dan penarafan purata;
 • kika anda menggunakan perkhidmatan ‘GrabExpress’ kami, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan penerima bungkusan anda, dan begitu juga sebaliknya, serta dengan rakan kongsi penghantaran yang akan memenuhi permintaan anda supaya perkhidmatan tersebut dibekalkan; dan
 • jika anda menggunakan chat dalam Aplikasi kami, kami mungkin berkongsi nombor telefon bimbit anda dan nama anda yang digunakan untuk berdaftar dengan Grab dengan pihak lain yang anda berbual melalui perkhidmatan chat tersebut. 

Dengan pihak-pihak ketiga 

Dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Grab oleh anda

Sebagai contoh:

 • sekiranya anda adalah penumpang kepada rakan kongsi pemandu, kami mungkin berkongsi lokasi kenderaan dan nama pemandu dan/atau nama anda  dengan pihak-pihak ketiga apabila anda  menggunakan ciri ‘Share My Ride’ atau mengaktifkan butang kecemasan.
 • sekiranya anda adalah rakan kongsi pemandu, kami mungkin menzahirkan nombor plat kenderaan anda atau data peribadi lain kepada pihak syarikat insurans dan/atau kepada penumpang untuk tujuan penyerahan tuntutan-tuntutan insuran.
 • jika anda menggunakan perkhidmatan pembayaran kami, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan individu lain sekiranya anda membenarkan dan mendayakan sambungan kaedah pembayaran perkhidmatan pihak ketiganya kepada perkhidmatan pembayaran kami untuk tujuan membolehkan pembayaran anda di Grab.

Dengan  pentadbir akaun Grab yang anda mungkin guna

Sebagai contoh:

 • majikan anda mungkin menerima data  transaksi anda(ditandakan sebagai perbelanjaan perniagaan), apabila anda menggunakan akaun ‘Grab for Business’ majikan anda.
 • pentadbir kepada mana-mana kumpulan komuniti yang anda pautkan akaun Grab anda boleh menerima data transaksi apabila anda menjalankan transaksi.

Dengan anak-anak syarikat dan syarikat bersekutu

Kami berkongsi Data Peribadi dengan subsidiari kami, syarikat bersekutu, dan entiti kawalan bersama. Syarikat dalam kumpulan Grab berkongsi sumber, seperti infrastruktur dan teknologi, antara satu sama lain untuk memberikan anda pengalaman yang konsisten, relevan dan Selamat apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, dan untuk Tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.

Sebagai contoh, kami melakukan ini untuk menjadikan pengalaman anda lebih lancar, seperti secara automatik melengkapkan maklumat pendaftaran anda daripada penggunaan satu Perkhidmatan Grab apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan Grab baharu.

Dengan pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan Grab 

Kami mungkin membekalkan Data Peribadi kepada vendor, perunding, rakan kongsi pemasaran, firma penyelidikan, dan pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi perniagaan kami. Ini termasuk:

 • pemproses dan fasilitator pembayaran;
 • pengutip hutang;
 • biro kredit, agensi pemarkahan kredit alternatif dan mana-mana organisasi  pelaporan kredit yang lain;
 • pembekal perkhidmatan pemeriksaan latar belakang dan anti-pengubahan wang haram;
 • pembekal simpanan dalam awan;
 • pembekal penyimpanan dan pengurusan dokumen; dan 
 • rakan kongsi pengiklanan, pemasaran dan pembekal platform;
 • pembekal analisis data;
 • rakan kongsi penyelidikan, termasuk yang menjalankan tinjauan atau projek penyelidikan dengan kerjasama Grab atau atas pihak Grab;
 • rakan kongsi institut pendidikan dan latihan;
 • rakan kongsi fleet dan rakan kongsi perdagangan;
 • rakan kongsi insurans dan kewangan; dan
 • perantara pihak ketiga yang terlibat dalam pelaburan dana yang diurus, seperti broker, pengurus aset dan penjaga;
 • pembekal perkhidmatan yang melakukan perkhidmatan pengesahan identiti; dan
 • rakan kongsi solusi-solusi kenderaan, vendor atau pembekal kenderaan pihak ketiga.

Sebagai contoh:

 • Jika anda meminta perkhidmatan melalui rakan kongsi Grab atau menggunakan promosi yang disediakan oleh rakan kongsi Grab, Grab mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan kongsi Grab tersebut.
 • Jika anda telah menyewa kenderaan daripada rakan kongsi armada kami yang disyorkan untuk memandu Grab, kami mungkin berkongsi maklumat yang berkaitan (cth. status akaun anda, insentif/promosi yang berkenaan, statistik perjalanan anda) untuk usaha kerjasama (cth. cipta insentif dan faedah baharu untuk anda atau menambah baik bekalan rakan kongsi pemandu).

Dengan penasihat undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan penasihat undang-undang kami, pegawai penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan pihak ketiga yang berkenaan. Ini mungkin berlaku untuk memenuhi tujuan undang-undang (seperti yang disebutkan di atas), atau dalam mana-mana keadaan berikut:

 • di mana terdapatnya keperluan untuk bertindak balas terhadap kecemasan yang mengancam kehidupan, kesihatan atau keselamatan seseorang; atau
 • di mana perkongsian tersebut adalah diperlukan demi kepentingan awam (seperti contoh, dalam krisis kesihatan awam, untuk tujuan pengesanan hubungan dan perlindungan masyarakat kita).

Pemindahan perniagaan

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak lain, berkaitan dengan sebarang pemerolehan, penjualan, penggabungan, usaha sama, penyatuan, penstrukturan semula, pembiayaan atau apa-apa jenis perniagaan lain urus niaga. Data Peribadi anda bagaimanapun akan kekal tertakluk kepada kewajipan kami yang dibuat dalam mana-mana Notis Privasi sedia ada yang telah anda persetujui.

IV. PENGEKALAN DATA PERIBADI

Kami mengekalkan Data Peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan yang tersebut dalam Notis Privasi ini selain jika suatu tempoh penyimpanan yang lebih panjang adalah diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Apabila Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk Perkhidmatan atau Tujuan, atau kami tidak lagi mempunyai keperluan di bawah undang-undang atau keperluan perniagaan untuk mengekalkan Data Peribadi anda, kami mengambil langkah-langkah untuk memusnahkan, menghapuskan, memadamkan ciri-ciri pengenalan yang terdapat dalam Data tersebut atau mengelakkan akses atau penggunaan Data Peribadi bagi apa-apa tujuan selain daripada untuk memastikan pematuhan kepada  Notis Privasi, atau untuk tujuan-tujuan keselamatan, pencegahan dan pengesanan penipuan, bersesuaian dengan keperluan undang-undang yang terpakai.

V. PEMINDAHAN ANTARABANGSA DATA PERIBADI

Data Peribadi anda mungkin dipindahkan dari negara, negeri dan bandar yang anda berada semasa menggunakan Perkhidmatan kami (“Negara Asal”) ke negara, negeri dan bandar lain (“Negara Lain“). Apabila kami memindahkan Data Peribadi anda dari Negara Asal ke Negara Lain, kami akan mematuhi obligasi undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai Data Peribadi anda, termasuklah punyaan dasar yang sah untuk memindahkan Data Peribadi dan melaksanakan perlindungan yang sesuai untuk memastikan tahap perlindungan yang mencukupi bagi Data Peribadi. Kami juga akan memastikan bahawa penerima di Negara Lain diwajibkan untuk melindungi Data Peribadi anda pada standard perlindungan yang setanding dengan perlindungan di bawah undang-undang yang terpakai.

Dasar sah kami adalah sama ada persetujuan (iaitu kami mungkin meminta persetujuan anda untuk memindahkan Data Peribadi anda dari Negara Asal anda ke Negara Lain apabila anda memberi Data Peribadi anda) atau salah satu perlindungan yang dibenarkan oleh undang-undang.

VI. KUKI, TEKNOLOGI BERKAITAN DAN PENGIKLANAN PADA PLATFORM PIHAK KETIGA

KUKI

Grab, dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami, boleh menggunakan kuki, suar web, teg, skrip, objek kongsi tempatan seperti HTML5, pengecam pengiklanan dan teknologi serupa (seperti perisian kit pembangunan, yang mempunyai fungsi yang serupa dengan kuki dan yang mungkin dipasang dalam Aplikasi Grab untuk membolehkan rakan kongsi mengumpul maklumat tertentu tentang interaksi anda dengan Grab Aplikasi)  (secara kolektif, “Kuki”) berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan Aplikasi-aplikasi oleh anda , yang mungkin berterusan atau disimpan hanya semasa sesi individu pada penyemak imbas atau peranti anda.

Kuki mungkin mempunyai pengecam unik, dan berada, antara tempat lain, pada komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda dan pada halaman web kami. Kuki boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti:

 • menyediakan fungsi asas yang penting bagi penggunaan Laman Web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami;
 • mengesahkan anda, atau ingat pilihan dan tetapan pengguna anda;
 • menyampaikan dan mengukur keberkesanan kempen pengiklanan, seperti dengan mengukur bilangan paparan atau klik lalu;
 • menganalisis trafik dan arah aliran tapak;
 • menyampaikan kepada anda iklan yang berkaitan merentas aplikasi dan tapak web lain yang dimiliki oleh syarikat lain (sama ada oleh kami atau oleh pengiklan lain); dan
 • meningkatkan antara muka dan pengalaman pengguna dengan secara amnya memahami gelagat dan minat dalam talian pengguna yang berinteraksi dengan Laman Web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami.

Grab mungkin membenarkan pihak ketiga menggunakan Kuki di Laman Web dan Aplikasi untuk mengumpul jenis Data Peribadi yang sama untuk tujuan yang sama seperti Grab. Pihak ketiga mungkin dapat mengaitkan Data Peribadi yang mereka kumpulkan dengan Data Peribadi lain yang mereka mempunyai mengenai anda dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai akses kepada atau mengawal Kuki yang mereka gunakan.

Melumpuhkan pengumpulan kuki di tapak web kami

Anda mempunyai hak untuk memilih untuk melumpuhkan, menyekat atau menyahaktifkan kuki. Sila ambil perhatian bahawa bagaimanapun penolakan atau pengalihan keluar beberapa kuki boleh menjejaskan ketersediaan, fungsi atau penggunaan Laman Web kami, Perkhidmatan atau Aplikasi

Anda boleh menyelaraskan tetapan penyemak imbas internet anda untuk melumpuhkan, menyekat atau nyahaktifkan kuki, dengan menghapuskan sejarah penyemakan imbas anda atau membersihkan cache dari penyemak imbas internet anda.

Tetapan mungkin terkandung dalam bahagian “Sejarah”, “Keutamaan”, “Tetapan” atau “Privasi” pelayar internet anda, atau anda boleh merujuk bahagian bantuan pelayar internet anda untuk maklumat lanjut. Anda juga boleh melaraskan tetapan kuki anda di sini:

Melumpuhkan paparan Iklan Sasaran pada platform lain

Kami mungkin memudahkan paparan pengiklanan yang disasarkan pada platform lain, seperti pada platform dalam talian lain yang mungkin anda gunakan.

Anda mungkin boleh mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda untuk memaparkan iklan yang disasarkan bagi pihak pengiklan kami, dengan melaraskan pilihan anda melalui Aplikasi. Bergantung pada jenis telefon dan perisian pengendalian yang anda gunakan, anda mungkin diberi pilihan untuk melumpuhkan penggunaan kami pengecam mudah alih (seperti IDFA Apple atau GAID Google) dan keupayaan untuk menjejaki anda merentas aplikasi dan tapak web yang dimiliki oleh syarikat lain dengan melaraskan tetapan yang tersedia pada peranti mudah alih anda. Melalui melaraskan tetapan pada peranti anda, anda biasanya boleh menetapkan semula, memadam, mengehadkan dan/atau sebaliknya mengehadkan penggunaan pengecam mudah alih tersebut.

Walaupun kami tidak akan menggunakan Data Peribadi anda untuk menunjukkan kepada anda iklan yang disasarkan sedemikian pada platform lain, anda mungkin masih melihat iklan generik yang kelihatan berkaitan dengan anda. Ini mungkin kerana kami telah melibatkan pengiklan/platform pihak ketiga untuk memaparkan iklan kepada pengguna atribut tertentu atau solekan demografi yang mungkin menganggapnya berkaitan. Anda mungkin boleh mengehadkan melihat iklan ini melalui pengurusan pilihan anda pada platform ini.

VII. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Kami akan mengambil langkah-langkah sah, organisasi dan teknikal yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dilindungi. Ini termasuk langkah-langkah untuk mencegah kehilangan Data Peribadi, atau data tersebut daripada digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami menghadkan akses kepada Data Peribadi anda daripada kakitangan kami dengan asas “keperluan untuk mengetahui”. Mereka yang memproses Data Peribadi anda hanya akan melakukannya secara sah dan dikehendaki untuk mengendali maklumat anda secara rahsia.

Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan Data Peribadi anda yang ditransmisikan melalui sebarang cara dalam talian, oleh itu, sebarang penghantaran tetap pada risiko anda sendiri.

VIII. HAK ANDA MENGENAI DATA PERIBADI ANDA

Berikutan keperluan undang-undang dan peraturan yang terpakai, anda mungkin berhak:

 • bertanya kami mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, dan diberi sesalinan;
 • dalam beberapa kes, meminta pembetulan dan / atau pemadaman Data Peribadi anda;
 • dalam beberapa kes, meminta supaya pemprosesan Data Peribadi anda dihadkan, atau membantah pemprosesan tersebut;
 • menarik balik persetujuan anda kepada pemprosesan Data Peribadi anda (dalam milikan atau kawalan kami) (dan di mana kami sedang memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda);
 • meminta penerimaan Data Peribadi daripada atau penghantaran Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami di mana kami menggunakan Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan atau perlaksanaan kontrak kepada organisasi lain, dalam format yang boleh dibaca oleh mesin; dan
 • mengadu kepada pihak berkuasa mengenai perlindungan data peribadi jika hak anda yang berkenaan dengan Data Peribadi dilanggar, atau anda mengalami kerugian akibat pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak sah.

Di mana anda diberi pilihan untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan kami, anda selalu boleh memilih untuk tidak melakukannya. Sekiranya kami telah meminta persetujuan anda untuk memproses dan anda kemudian memilih untuk menarik baliknya, kami akan menghormati pilihan tersebut bersesuaian dengan obligasi kami di bawah undang-undang yang terpakai. Namun demikian, pilihan anda supaya tidak memberikan Data Peribadi anda kepada kami, penarik balikan persetujuan anda kepada penggunaannya oleh kami boleh bererti bahawa kami tidak dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemprosesan yang dijelaskan dalam Bahagian II (Penggunaan Data Peribadi) atau bahawa anda tidak boleh menggunakan Aplikasi atau Perkhidmatan. 

Setelah anda memilih untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin boleh terus memproses Data Peribadi anda setakat mana diperlukan atau diizinkan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai.

Kami akan menyaring dan mengesahkan semua permintaan terlebih dahulu. Untuk mengesahkan identiti dan/atau kewibawaan anda untuk membuat permintaan tersebut, kami mungkin memerlukan anda memberikan maklumat atau dokumentasi sokongan untuk mengesahkan permintaan tersebut. Setelah pengesahan tersebut, kami akan melaksanakan permintaan anda dalam jangka masa yang ditentukan oleh undang-undang yang terpakai.

IX. PINDAAN DAN KEMAS KINI

Kami berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma Notis Privasi ini pada bila-bila masa dengan memuat naik  Notis  yang telah dikemas kini di dalam Aplikasi,  dan/atau cara lain yang sesuai, sekurang-kurangnya lima (5) hari bekerja sebelum tarikh efektif. Versi yang dikemaskini akan dipaparkan di Laman Web https://www.grab.com. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Notis Privasi secara berkala. Dengan menggunakan Aplikasi, Laman Web atau Perkhidmatan kami secara berterusan atau komunikasi berterusan atau terlibat dengan Grab berikutan tarikh berkesan pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada Notis Privasi ini, sama ada disemak atau tidak oleh anda,  menandakan penerimaan anda terhadap pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan tersebut.

X. MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai  Notis Privasi ini atau ingin  melaksanakan hak-hak anda yang tersebut dalam  Notis Privasi ini, sila isikan borang dalam talian atau arahkan surat menyurat anda kepada Pegawai Perlindungan Data kami:

Bagi pengguna di Filipina, 

Nama: MYTaxi PH Inc (Untuk Perhatian: Pejabat Privasi Grab)
Alamat: Tingkat 27 & 28 Exquadra Tower – Lot 1A Exchange Road corner Jade Street, Ortigas Center Pasig City, Filipina

Bagi pengguna di Thailand,

Nama: Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd. (Untuk Perhatian: Pejabat Privasi Grab)
Alamat: 252 SPE Tower, 10th floor, Phahonyothin Rd,Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400, Thailand

Bagi pengguna di Vietnam,

Nama: Grab Company Limited (Untuk Perhatian: Grab Privacy Office)
Alamat: Mapletree Business Centre Building, 1060 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bagi pengguna di negara lain,

Nama: c/o Grab Holdings Limited (Untuk Perhatian: Pejabat Privasi Grab)
Alamat:  3 Media Close, Singapura  138498

Bagi membolehkan kami menangani pertanyaan anda dengan cepat, kami menggalakkan  pertanyaan dibuat melalui borang dalam talian.

Asal Notis ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

LAMPIRAN 1: ‘GRAB FOR BUSINESS’

I. TAFSIRAN

Semua istilah bermula dengan huruf besar tetapi tidak ditakrifkan yang digunakan di sini membawa makna yang sama seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Penggunaan dan Notis Privasi Grab.

Lampiran ini adalah sebahagian daripada Notis Privasi. Sekiranya terdapat ketidakselarasan antara Notis Privasi dan Lampiran ini, Lampiran ini akan dipakai.

II. HUBUNGAN GRAB DENGAN PENGGUNA DAN PELANGGAN

Bagaimana ‘Grab for Business’ berfungsi

‘Grab for Business’ dibekalkan sebagai ciri tambahan kepada organisasi (“Pelanggan”)untuk memudahkan pengebilan korporat Pengguna yang Dibenarkan (contohnya pekerja) untuk penggunaan Perkhidmatan Grab dalam perjalanan kerja.

Apabila Pelanggan memilih untuk menggunakan ‘Grab for Business’, Pengguna yang Dibenarkan diberi pilihan untuk menandakan perjalanannya atau transaksi-transaksi lain kepada Pelanggan atau menandakannya sebagai perjalanan peribadi. 

Sebagai sebahagian ciri ini, Grab akan mendedahkan maklumat terperinci mengenai perjalanan dan tempahan yang ditanda oleh Pengguna Yang Dibenarkan sebagai bagi tujuan perniagaan kepada Pelanggan. Selain daripada itu, Grab tidak mendedahkan Data Peribadi lain yang dipunyai Pengguna yang Dibenarkan kepada Pelanggan.

Sebagai alternatif, pengguna individu boleh memilih untuk membuat profil perniagaan di dalam Aplikasi-Aplikasi untuk memudahkan penandaan perjalanan yang berkaitan dengan perniagaan dan menjana laporan perjalanan yang disatukan untuk memudahkan penyerahan tuntutan daripada majikannya. Apabila digunakan dalam mod ini, proses tuntutan adalah didorong oleh pengguna dan majikan pengguna tidak perlu menjadi Pelanggan.

Untuk memudahkan rujukan, Pengguna yang Dibenarkan dan pengguna individu masing-masing akan dirujuk sebagai “Pengguna” dan secara kolektif sebagai “Pengguna” dalam Lampiran ini.

Grab adalah pengguna data, begitu juga Pelanggan kami

Berhubung dengan mana-mana Pengguna dan pemprosesan  Data Peribadi mereka , Grab bertindak sebagai seorang pengguna data. Untuk maklumat lanjut tentang bagaimana Grab mengumpul, menggunakan dan menzahirkan Data Peribadi Pengguna, sila rujuk kepada Notis Privasi.

Oleh sebab cara Grab for Business berfungsi, Grab tidak memproses sebarang Data Peribadi untuk dan bagi pihak Pelanggan. Oleh itu, Grab bukanlah pemproses data kepada Pelanggan, tetapi pengguna data bebas berkenaan dengan semua Data Peribadi yang diprosesnya dalam membekalkan ciri ‘Grab for Business’. Begitu juga, Pelanggan adalah pengguna data bebas Data Peribadi yang dizahirkan kepada dan / atau diterima daripada Grab.

Sebagai pengguna data bebas, Grab dan Pelanggan secara individu menentukan tujuan-tujuan dan cara-cara bagi memproses Data Peribadi, tertakluk kepada ketentuan yang terdapat dalam Syarat Penggunaan dan Notis Privasi ini. Grab dan Pelanggan juga bertanggungjawab secara individu untuk memastikan perlindungan Data Peribadi di bawah kawalan mereka.

III. APAKAH DATA PERIBADI YANG DIKUMPULKAN, DIPROSES DAN DIZAHIRKAN

Apakah yang Grab kumpul sebagai sebahagian ‘Grab for Business’

Bagi membekalkan ciri ‘Grab for Business’, Pengguna  atau Pelanggan akan diperlukan untuk memberi maklumat berikut mengenai Pengguna kepada Grab:

 • Nama penuh;
 • Alamat emel perniagaan; dan
 • Maklumat lain yang mengenal pasti Pengguna yang diminta secara munasabah oleh Grab.

Grab akan menggunakan maklumat ini bagi tujuan-tujuan:

 • mengesahkan Pengguna;
 • jika berkenaan, menghubungkan akaun Pengguna Dibenarkan dengan akaun ‘Grab for Business’ Pelanggan atau menjejaki tempahan profil perniagaan Pengguna yang Dibenarkan pada Aplikasi, mengikut mana-mana yang berkenaan;
 • jika berkenaan, mengesahkan status Pengebilan Korporat Pengguna Yang Dibenarkan tersebut dari semasa ke semasa; dan
 • menghubungi Pengguna mengikut tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam  Notis Privasi.

Sebaik sahaja Pengguna dikendali ke Aplikasi-Aplikasi, Grab akan memproses Data Peribadi Pengguna selaras dengan  Notis Privasi dan Lampiran ini.

Apa yang Grab menzahir kepada Pelanggan

Grab akan menzahirkan maklumat perjalanan dan tempahan yang berkaitan seperti yang ditentukan oleh Grab dari semasa ke semasa kepada Pelanggan untuk memudahkan Pengebilan Korporat.

Apa yang Grab menzahir kepada pengguna individu

Bergantung pada tetapan profil perniagaan yang dipilih oleh pengguna individu, pengguna mungkin boleh mengambil dan menjanakan laporan yang mengandungi maklumat perjalanan dan tempahan berkaitannya.

IV. TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK

Pelanggan dan Grab haruslah masing-masing:

 • secara individu, memaklum subjek data masing-masing bahawa bagaimana Data Peribadi mereka diproses dan membolehkan subjek data mereka menggunakan hak mereka di bawah undang-undang tempatan mengenai privasi data / perlindungan data;
 • mematuhi kewajipan yang terpakai kepada setiap pihak di bawah undang-undang perlindungan data / privasi data yang terpakai apabila memproses sebarang Data Peribadi Pengguna Yang Dicadangkan atau Pengguna yang Dibenarkan;
 • mendapatkan persetujuan yang diperlukan (jika berkenaan) untuk pendedahan Data Peribadinya untuk memudahkan pembekalan ciri ‘Grab for Business’; dan
 • melaksanakan langkah-langkah undang-undang, teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi daripada pemprosesan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan mencegah kehilangan, pemusnahan, kerosakan, pengubahan, atau penzahiran yang tidak dibenarkan, serta sebarang pelanggaran atau percubaan pelanggaran langkah keselamatannya  (“Insiden Keselamatan Maklumat“).

LAMPIRAN 2: PENYATA PRIVASI GRABDEFENCE

 

Penyata Privasi (“Penyata”) ini menerangkan cara Grab mengumpul, menggunakan, memproses dan mendedahkan data melalui penggunaan GrabDefence dan perkhidmatan berkaitannya ( “GrabDefence”).

Grab menyediakan pelanggannya (“Pelanggan GD”) dengan perkhidmatan GrabDefence yang membantu mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti tidak selamat pada platform dan aplikasi mereka (seperti platform e-dagang berasaskan web dan aplikasi mudah alih) (“Digital Platform”). Pelanggan GD akan menyepadukan GrabDefence ke dalam Platform Digital mereka untuk mengenal pasti aktiviti yang berpotensi penipuan pada Platform Digital mereka.

Penyata ini terpakai kepada pengguna Platform Digital Pelanggan GD (“anda”), dan berkaitan dengan data yang dikumpul, digunakan dan didedahkan bagi pihak Pelanggan GD untuk tujuan menyediakan GrabDefence. Sila rujuk kepada syarat perkhidmatan dan/atau notis privasi Pelanggan GD yang berkenaan untuk memahami cara mereka sebaliknya mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data anda

I. PENGUMPULAN DATA

Untuk memberikan GrabDefence kepada Pelanggan GD, maklumat daripada peranti anda dan maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Platform Digital Pelanggan GD anda akan dikumpulkan daripada Pelanggan GD. Maklumat tersebut termasuk maklumat pengecam peranti (seperti IMEI, ID Android, alamat MAC, dan lain-lain), maklumat peranti dan perkakasan (seperti nama peranti, saiz skrin dsb), maklumat akaun (seperti alamat e-mel, nombor telefon, dan lain lain) serta data kontekstual lain yang berkaitan dengan penggunaan Platform Digital Pelanggan GD oleh anda (seperti alamat IP, alamat Wifi, data lokasi GPS, alamat, butiran pembayaran dan lain-lain). Maklumat sedemikian dikumpulkan oleh Pelanggan GD apabila anda berinteraksi dengan platform Digital Pelanggan GD, menurut syarat perkhidmatan dan/atau notis privacy Pelanggan GD.

Kami mungkin menggabungkan maklumat yang telah kami kumpulkan daripada Pelanggan GD dengan titik data daripada Ekosistem Grab untuk memperoleh cerapan relevan (contohnya, cerapan sama ada terdapat tanda-tanda pengubahsuaian apl, manipulasi data, gangguan peranti, penipuan GPS). Kami tidak cuba untuk mengenal pasti anda secara peribadi berdasarkan maklumat di atas untuk memberikan GrabDefence kepada Pelanggan GD.

II. PENGGUNAAN DATA

Kami biasanya memproses maklumat anda bagi pihak Pelanggan GD untuk membantu usaha pengesanan penipuan mereka. Terpulang kepada budi bicara Pelanggan GD untuk menggunakan hasil yang diperoleh daripada penggunaan GrabDefence pada Platform Digital mereka.

Dalam hal ini, kami mungkin menggunakan, menggabungkan dan memproses maklumat anda untuk tujuan berikut (“Tujuan”):

 • menyediakan, mengendalikan dan menyelenggara GrabDefence;
 • menyiasat kesalahan dengan, dan menyelesaikan masalah, GrabDefence;
 • penyelidikan dan pembangunan untuk GrabDefence, termasuk tetapi tidak terhad kepada menambah baik ciri dan perkhidmatan sedia ada, atau membangunkan ciri dan perkhidmatan baharu, untuk GrabDefence;
 • mengesan corak dalam set data yang dikumpul untuk mengumpul cerapan tentang aktiviti penipuan;
 • tujuan pematuhan kawal selia dan audit dalaman; dan
 • menjawab sebarang permintaan penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah.

Sila yakin bahawa maklumat yang dikumpul tidak akan digunakan oleh Grab untuk sebarang usaha pemasaran atau digabungkan dengan mana-mana set data lain yang tersedia untuk Grab dengan cara yang tidak adil memprejudiskan anda.

III. PENZAHIRAN DATA

Kami mungkin perlu berkongsi maklumat dengan pelbagai pihak untuk Tujuan. Pihak-pihak ini termasuk:

 • Pelanggan GD, yang anda berdaftar sebagai pengguna;
 • Anak syarikat dan sekutu kami;
 • Pembekal perkhidmatan kami (contohnya, kami menggunakan Amazon Web Services’ cloud untuk mengehoskan maklumat anda); dan
 • Penasihat undang-undang, pegawai penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan kami.

Kecuali pihak yang disebutkan di atas, kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga yang lain.

IV. HAK ANDA KE ATAS DATA ANDA

Selaras dengan undang-undang privasi yang terpakai dan setakat mana maklumat yang dikumpul menurut penggunaan GrabDefence boleh membentuk data peribadi, anda mungkin berhak untuk mengakses atau mengemas kini data peribadi anda. Memandangkan pemprosesan data peribadi anda oleh GrabDefence adalah berdasarkan penggunaan GrabDefence oleh Pelanggan GD apabila anda menggunakan Platform Digital mereka, jika anda ingin melaksanakan hak anda, kami mengesyorkan agar anda terus mendekati pengendali Platform Digital yang anda gunakan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara maklumat anda digunakan dan diproses, dan untuk melaksanakan hak anda ke atas data peribadi anda.

V. PENYIMPANAN DATA

Kami menyimpan maklumat anda selagi kami mempunyai tujuan perniagaan (iaitu untuk menyediakan GrabDefence, dan untuk memenuhi Tujuan) atau tujuan undang-undang untuk berbuat demikian. Setelah tujuan ini dipenuhi, kami mengambil langkah untuk memusnahkan atau menamakan maklumat anda.

VI. PEMINDAHAN ANTARABANGSA DATA PERIBADI

Maklumat anda mungkin dipindahkan dari negara, negeri dan bandar (“Negara Asal”) di mana anda berada semasa menggunakan Platform Digital Pelanggan GD ke negara, negeri dan bandar lain (“Negara Lain”).

VII. PERLINDUNGAN DATA

Kami akan mengambil langkah undang-undang, organisasi dan teknikal yang munasabah untuk memastikan maklumat anda dilindungi. Ini termasuk langkah untuk menghalang data daripada hilang, atau digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami mengehadkan akses kepada maklumat anda kepada pekerja kami atas dasar keperluan untuk mengetahui. Mereka yang memproses data anda hanya akan berbuat demikian dengan cara yang dibenarkan dan dikehendaki menjaga maklumat anda dengan kerahsiaan.

Namun begitu, sila faham bahawa penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda yang dihantar melalui sebarang cara dalam talian, oleh itu, sebarang penghantaran kekal atas risiko anda sendiri.

VIII. PINDAAN DAN KEMASKINI

Grab berhak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda terma Penyata ini pada bila-bila masa dengan meletakkan Penyata yang dikemas kini di laman webnya.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang cara data anda digunakan, sila hubungi Pelanggan GD yang anda mungkin berdaftar sebagai pengguna. Jika anda mempunyai pertanyaan lain berkaitan GrabDefence, sila hubungi Pegawai Privasi Data kami melalui borang yang ditetapkan dalam Notis Privasi.

Enjoy 9% (RM8) Rebate at
AEON

 • Valid from 15 Jan 2022 – 28 Feb 2022
 • Minimum spend: RM88
 • Limited to 62,500 redemptions 
 • TWO(2) redemptions per user throughout the campaign

1. Campaign period is from 15 January 2022 (12:00am) – 28 February 2022 (11.59pm).
2. GrabPay users are eligible for a “RM8 rebate” in your “My Rewards” when you spend a minimum of RM88 on a single receipt via GrabPay Wallet.
3. The offer of “RM8 rebate” is limited to a total of 62,500 redemptions throughout the campaign period.
4. Offer is valid for TWO (2) in-store redemptions with a cap of ONE(1) redemption per user per day throughout the campaign. Shared across AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness throughout the campaign period. 
5. The “RM8 rebate” will be awarded instantly with a minimum transaction of RM88 with GrabPay at all outlets of AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, AEON Wellness; The rebate can be found under “My Rewards”. Rebate must be redeemed by clicking “use now” under “My Rewards” 30 days from the date of issuance.
6. The campaign will cease once all redemptions have been fully awarded or at the expiration of the campaign period, whichever is earlier.
7. Offer is based on a first come first served and while stocks last basis only.
8. Grab and AEON Group shall not be under any obligation to inform users, on any communication channels once the offer has been fully redeemed.
9. Offer is only available for AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness physical stores purchases at cashier counter only via GrabPay Wallet; offer is not applicable for online or GrabMart purchases.
10. Offer is not exchangeable for cash or replacements.
11. Offer is not valid with any other voucher, discount or promotion.
12. Grab and AEON Group reserve the right to alter, extend or terminate the promotion, or amend the terms and conditions at its sole discretion at any time without prior notice. In case of any disputes directly or indirectly arising from the promotion, the decision of Grab and AEON Group shall be final.
13. These terms and conditions shall be governed by the laws of Malaysia and any dispute arising out of or in connection with promotion shall be referred to the exclusive jurisdiction of courts of Malaysia.
14. This rebate is non-transferable to any party.