Terms of Service: Transport, Delivery and Logistics

Last modified: 14 September 2020

ข้อตกลงการใช้บริการ

หมวด ก – ข้อกำหนดทั่วไป

1. คำนำ 

1.1. โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่ระบุไว้) ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงการใช้งานที่กำหนดไว้ใช้กับคุณ ข้อกำหนดต่างๆ นี้ และ นโยบายของแกร็บ(ตามที่ระบุไว้) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณกับแกร็บ(ตามที่ระบุไว้) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ต่อการใช้บริการของคุณ (ตามที่ระบุไว้) ที่ให้บริการโดยแกร็บ หากคุณไม่ยินยอมต่อข้อตกลงการใช้บริการ โปรดยกเลิกการใช้งาน หรือหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันหรือการบริการ

1.2. แกร็บอาจแก้ไขข้อกำหนดในข้อตกลงในเวลาใดก็ได้ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อถูกประกาศลงบน http://www.grab.com หรือลงบนแอปพลิเคชัน เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทบทวนข้อตกลงการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานการบริการอย่างต่อเนื่องของคุณภายในจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อกำหนด ไม่ว่าคุณจะทบทวนแล้วหรือไม่ จะถือว่าคุณได้ยินยอมต่อข้อผูกพันในการแก้ไขดังกล่าว

1.3. หากคุณใช้บริการในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้สำหรับแอปพลิเคชัน (“ประเทศอื่น”) คุณต้องทบทวนข้อตกลงการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อ ประเทศอื่น ที่สามารถอ่านได้ใน https://www.grab.com เพราะข้อตกลงบางประการอาจมีความแตกต่างกันไปจากประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้สำหรับแอปพลิเคชัน ในการใช้บริการในประเทศอื่น จะถือว่าคุณได้ยอมรับการผูกพันโดยข้อตกลงการใช้บริการทั่วไปของประเทศอื่น

1.4. แกร็บคือบริษัททางเทคโนโลยี ที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งาน เพื่อรับการบริการ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หน้าที่ของแกร็บคือเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แกร็บนั้นไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำและ/หรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคลที่สามใดๆ และต่อความรับผิดชอบในข้อกำหนดบริการใดๆที่ถูกใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะไม่ถูกว่าเป็นตัวแทน, พนักงานหรือบุคคลากรของแกร็บและทางเลือกหรือคำตอบใดๆที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะไม่ถือว่าเป็นบริการจากแกร็บ

2. คำจำกัดความ

คำต่างๆที่ปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

2.1. “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเพื่อให้ดาวน์โหลด โดยแกร็บ (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตามลำดับ

2.2. “แกร็บ” หมายถึง

2.2.1. บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย)จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ แกร็บแท็กซี่, แกร็บคาร์, แกร็บไดรฟ์ยัวร์คาร์, แกร็บไบค์, แกร็บเอ็กซ์เพรส, แกร็บฟู้ด, แกร็บมาร์ท และแกร็บเฟรช;

2.2.2. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส นั้น หมายถึงนิติบุคคลได้ระบุไว้ในบัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส หน้าสมัครบัญชี ที่เกี่ยวข้องข้อง; และ/หรือ

2.2.3. บริษัทสาขา, บริษัทในเครือ, บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมร่วมกันโดย GrabTaxi Holding Pte Ltd.

2.3. “นโยบายแกร็บ” มีความหมายดังต่อไปนี้

2.3.1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.3.2. หลักจริยธรรมของ คนขับแกร็บ/ผู้ร่วมการจัดส่ง หรือ หลักจริยธรรมผู้บริโภคแกร็บ แล้วแต่ที่มีผลบังคับ และ

2.3.3. เอกสารอื่นๆทั้งหมด, นโยบาย, ประกาศ, ข้อแนะนำ, คำถามที่พบบ่อย(FAQs), หรือข้อตกลงที่มอบให้หรือ ส่งให้แก่คุณเป็นครั้งคราว

2.4. “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ, สัญชาติ, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต, ความสนใจส่วนตัว, อีเมล, ภาพของคุณ, เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลทางชีวภาพ, เชื้อชาติ, วันเกิด, สถานภาพสมรส, ศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย

2.5. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของแกร็บ, พอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่เมื่อใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำเรื่องขอ หรือเข้าถึง คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

2.6.“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.grab.com/th/privacy ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

2.7. “บริการ” หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามผู้ใช้อื่นผ่านทางแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือ ซอฟต์แวร์

2.8.  “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซึ่ง จัดหามาให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง โดยแกร็บ

2.9. “ทางเลือก” หมายถึง การลำเลียง, ขนส่งตามที่จะระบุไว้ต่อจากนี้ และ/หรือ บริการอื่นๆที่มีให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานผ่านการบริการ (“ทางเลือก”ต่างๆมีดังนี้):

2.9.1. แกร็บแท็กซี่;

2.9.2. แกร็บคาร์;

2.9.3. แกร็บไดรฟ์ยัวร์คาร์;

2.9.4. แกร็บฟู้ด;

2.9.5. แกร็บมาร์ท;

2.9.6. แกร็บเฟรช;

2.9.7. แกร็บเอ็กซ์เพรส;

2.9.8. แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส;

2.9.9. การบริการใดๆของแกร็บที่จะมีให้ใช้เป็นครั้งคราว

2.10. “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” หมายถึง บุคคลที่สามอิสระ ที่มอบวิธีการแก่ปัญหาแก่ผู้ใช้งานผ่านการบริการ ซึ่งรวมถึงคนขับรถ, ผู้ร่วมการจัดส่ง และพ่อค้าบุคคลที่สาม

2.11.  “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่ใช้งานแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาและบรรลุทางเลือกและ

2.12.  “ค่าบริการผู้ใช้งาน” จึงหมายถึง ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน โดยการใช้งานบริการเพื่อบรรลุทางเลือก ซึ่งรวมถึง ค่าบริการแอปพลิเคชันต่างๆ, ภาษีและค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานเฉพาะกิจ ของบริการหรือทางเลือก

3. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกพัน

3.1. ในการใช้บริการ คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดว่า:

3.1.1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมข้อตกลง;

3.1.2. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ เป็นข้อมูลตาจริงและถูกต้อง

3.1.3. คุณจะใช้ แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม, บริการและทางเลือกตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้และอยู่ภายใต้กฎหมาย;

3.1.4. คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวซึ่งสามารถใช้เข้าถึงการบริการที่เรามอบให้ อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ;

3.1.5. คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ มีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น;

3.1.6. คุณจะต้องไม่ขัดขวางหรือมุ่งร้ายไม่ว่าทางใดก็ตามต่อบริการ, แอปพลิเคชันแลพ/หรือ ซอฟต์แวร์;

3.1.7. คุณจะต้องไม่หาประโยชน์ทางการค้าจากแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงโดยไม่จำกัดถึง การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิชั่น หรือคัดลอก, ทำใหม่, แสดงในที่สาธารณะ, จำหน่ายหรือใช้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจและสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต;

3.1.8. คุณจะต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือสถานะผู้ใช้งานของคุณ และคุณไม่สามารถกำหนดหรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณแก่ผู้ใดหรือสิ่งใดก็ตาม;

3.1.9. คุณจะต้องมอบหลักฐานยืนยันตน หรือเอกสารอื่นๆ, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ ซึ่งทางเราจะร้องขออย่างสมเหตุสมผล;

3.1.10.คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในการเก็บหรือส่งสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในเชิงหลอกลวง;

3.1.11.คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ หรือประพฤติไม่เหมาะสม หรือ ประพฤติอย่างไม่เคารพต่อแกร็บหรือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม;

3.1.12.เมื่อใช้บริการหรือทางเลือก คุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณและ/หรือการใช้งาน บริการและทางเลือกของคุณ;

3.1.13.คุณจะต้องไม่คัดลอก หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาในๆก็ตามโดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแกร็บ;

3.1.14.คุณจะต้องมอบข้อมูลที่เที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ตามที่ร้องขอเพื่อการบริการและมีภาระผูกพันกับความรับผิดชอบต่อการดูแลและอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาระหว่างข้อกำหนดภายในข้อตกลง คุณยินยอมว่าแกร็บจะต้องพึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ของคุณ คุณเข้าใจว่าหากข้อมูลของคุณนั้นไม่เป็นความจริง, ไม่มีความเที่ยงตรง, ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ไม่ว่าในทางใดก็ตามแกร็บถือสิทธิแต่ไม่เป็นพันธะ ที่จะระงับข้อตกลงและระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;

3.1.15.คุณจะต้องใช้จุดเข้าถึงหรือบัญชีข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น

3.1.16.คุณยินยอมว่าการบริการ จะให้บริการตามมาตรฐานอย่างสมเหตุสมผล;

3.1.17.คุณยินยอมว่า การใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บของแกร็บซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว;

3.1.18.คุณยินยอมที่จะสนับสนุนแกร็บในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดยแกร็บตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ข้อบังคับต่างๆ;และ

3.1.19.คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากตัวคุณเอง หรือจากฝ่ายอื่นๆที่มีผลมาจากการละเมิดข้อตกลงของคุณ

3.1.20.คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งโดยมีวัตุประสงค์ในการรุกล้ำการตรวจจับหรืออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการฉ้อโกงแกร็บหรือเพื่อขัดขวางการใช้งานตามปกติของแอปพลิเคชัน; และ

3.2.21. คุณจะให้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กับแกร็บและการติดต่ออื่นใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือตามปกติ คุณตกลงที่จะให้แกร็บซึ่งหมายเลขดังกล่าวเพื่อพัฒนาบริการ

3.2. หากคุณคือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดเพิ่มเติมว่า:

3.2.1. คุณครอบครอง ใบอนุญาตขับขี่และได้รับอนุญาตในการขับขี่ยานพาหนะ ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ และมีเอกสารใบอนุญาตที่เหมาะสมผ่านการยินยอมโดยราชการเพื่อใช้ในการให้บริการรับจ้างขนส่งหรือลำเลียงไปยังบุคคลที่สามภายในขอบเขตของกฎหมาย ที่คุณใช้ในการให้บริการ;

3.2.2. สิทธิตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ และอำนาจในการใช้ยานพาหนะและจักรยานยนต์, (“ยานพาหนะ”) ซึ่งคุณจะใช้ในการรับให้บริการผู้ใช้งาน ซึ่งยานพาหนะดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะนั้นๆ;

3.2.3. คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับความปลอดภัยบนท้องถนน (เช่นหมวกกันน็อค) ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ;

3.2.4. คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอ้างสิทธิ, คำพิพากษาและความรับผิดชอบที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ความสูญหายหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล, การเสียชีวิต, การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากบริการรับจ้างขนส่ง/ลำเลียงซึ่งให้บริการโดยคุณ แต่เพียงผู้เดียว

3.2.5. คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการ แท๊กซี่/ผู้โดยสาร บริหารขนส่ง และจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากมีการละเมิดกฎหมาย

3.2.6. คุณจะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งาน ด้วยเหตุผลใดๆนอกเหนือจากการให้บริการและวิธีแก้ไข;

3.2.7. คุณจะต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ, ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นๆหรือู้เยี่ยมชมของแอปพลิเคชัน หรือผู้บริโภคของแกร็บซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง บัญชีผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือต้นตอแหล่งที่มา หรือใช้แอปพลิเคชันเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือบริการต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ หรือมอบให้ผ่านทางแอปพลิเคชัน เอาไปใช้ในเชิงเปิดเผยข้อมูล ซึ่งร่วมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว, ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่ได้มอบให้เพื่อใช้บริการ จากแอปพลิเคชัน;

3.2.8. คุณยินยอมที่จะเข้ากระบวนการสุ่มตรวจสารเสพติดที่จัดขึ้นโดยแกร็บ ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย;

3.2.9. คุณรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อตอบรับกับผู้ใช้งาน, ภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว

3.2.10.หากคุณถูกร้องขอให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานโดยเจ้านายของคุณ, เจ้านายของคุณจะเป็นผู้ถือครองบัญชีผู้ใช้งานนั้นๆ และคุณจะแสดงและอนุญาตว่าคุณมีอำนาจที่จะผูกเจ้านายของคุณเข้าสู่ข้อตกลง;

3.2.11.คุณยินยอมว่า คุณถูกห้ามมิให้มอบคูปองหรือแนะนำส่วนลดอื่นๆให้แก่ผู้ใช้งาน, คุณถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการใช้การบริการเพื่อเหตุผลอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขุดเหมืองข้อมูลของแกร็บหรือข้อมูลของแอปพลิเคชันหรือของการบริการ การละเมิดเกี่ยวกับหัวข้อนี้จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการจารกรรมทางอุตสาหกรรมหรือการบ่อนทำลาย และแกร็บถือสิทธิในการตอบสนองต่อกรณีดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามเหตุผลและอนุญาตภายใต้กฎหมายต่อคุณ และ/หรือบุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือที่ถูกสร้างขึ้น, สั่งหรือชี้นำโดยคุณในเหตุการณ์ที่คุณใช้การบริการเพื่อเหตุอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้;และ

3.3. หากคุณคือ ผู้ใช้งาน คุณได้แสดง, อนุญาตและรับข้อผูกมัดเพิ่มเติมว่า:

3.3.1. คุณจะใช้บริการเพื่อความต้องการของคุณเอง, โดยเป็นส่วนตัว และตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสอง(12)ปี (“ผู้เยาว์”) ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบการใช้งานของผู้เยาว์, คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อรบกวน, สร้างความรำคาญ, ความไม่สะดวกสบาย หรือการจองคิวปลอม;

3.3.2. คุณยินยอมที่จะแจ้งจำนวนผู้โดยสารอย่างถูกต้องเมื่อถูกร้องขอจากการบริการ คุณยินยอมและรับรู้ว่าหากข้อมูลของจำนวนผู้โดยสารนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีสิทธิยกเลิกการจองคิวของคุณ และคุณอาจจะถูกเก็บค่าใช้จ่ายในการยกเลิกคิว ตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการยกเลิก;

3.3.3. คุณจะไม่ติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามนอกเหนือจากการติดต่อเพื่อการบริการและทางเลือก;

3.3.4. คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรอไม่เจตนาก็ตาม ต่อยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม;

3.3.5. คุณจะต้องไม่สร้างหรือรวบรวม ชุดสะสม ชุดรวบรวม หรือสิ่งใดๆจากเนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ว่าทำไปเพื่อเหตุผลส่วนตัว, ใช้ในเหตุที่ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจ;

3.3.6. คุณจะต้องไม่คัดลอกเนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาสินค้า, รีวิวของบุคคลที่สาม เพื่อนำไปเพยแผร่อีกครั้งบนรูปแบบหรือสื่อใดๆก็ตาม;

3.3.7. คุณรับรู้และยินยอมว่า อุปกรณ์หนึ่งเครื่องสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้หนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น;

3.3.8. คุณรับรู้ว่าเมื่อร้องขอทางเลือกผ่านทาง SMS หรือการใช้บริการ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารตามมาตรฐาน; และ

3.3.9. คุณยินยอมว่าแกร็บอาจจะถือว่าบัญชีผู้ใช้งานเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยดุจพินัยของบริษัท หากไม่มีการใช้งานหรือธุรกรรมโดยคุณบนบัญชีผู้ใช้งานของคุณภายในระยะเวลาหก (6) เดือน จากวันสุดท้ายที่มีการทำธุรกรรม และจะระงับการใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

4. ความเข้ากันได้

รูปแบบและเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ที่แตกต่างกัน, เบราว์เซอร์และอุปกรณ์อาจมีเฟิร์มแวร์ที่อาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ในระหว่างที่เราดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรองรับการใช้งานโดยอุปกรณ์และรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในตลาดและเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงที่แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้, เราไม่สามารถรับประกันถึงความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดได้

5. การมอบใบอนุญาต และข้อห้ามต่างๆ

5.1. แกร็บและผู้ที่ได้รับอนุญาตได้มอบการอนุญาตที่มีข้อจำกัดที่สามารถเพิกถอนได้, โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, โดยไม่สามารถส่งต่อได้ เพื่อให้เข้าถึงและใช้แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ เพื่อใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง สิทธิทั้งหมดที่มิได้มอบให้แก่คุณ สงวนไว้สำหรับแกร็บและผู้ที่ได้รับอนุญาต

5.2. คุณจะต้องไม่ :

5.2.1. ออกใบอนุญาต, ออกสิทธิย่อย, ขาย, ส่งต่อ, แต่งตั้ง, จัดจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือทำให้พร้อมใช้งานไม่ว่าในทางใดก็ตาม แก่บุคคลที่สามใดๆ กับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์;

5.2.2. แก้ไขหรือลอกแบบงานที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์;

5.2.3. “ลอกแบบมิลเลอร์” ต่อแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ, หรือบนอินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต;

5.2.4. ยกเว้นข้อจำกัดที่ถูกห้ามโดยทางกฎหมาย, แยกส่วน, แปลย้อนกลับ, วิศวกรรมผันกลับ, ถอดรหัสหรือกระทำการลอกแบบและเขียนโค้ด หรือดึงซอฟต์แวร์ออกมาจากแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนหรือผ่านแอปพลิเคชัน;

5.2.5. ใช้โปรแกรมหรือสคริปแมนนวล หรืออัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็ปสไปเดอร์, เว็ปครอว์เลอร์, เว็ปโรบอท, เว็ปแอนท์, เว็ปอินเด็กเซอร์, บอท, ไวรัส หรือ เวิร์ม หรือโปรแกรมใดๆที่จะสร้างคำร้องขอหลายครั้งต่อวินาทีต่อเซิร์ฟเวอร์, (ก) เพื่อสร้างภาระเกินควรหรือขัดขวางการทำงาน, ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (ข) เพื่อการทำเหมืองข้อมูลและขูดกิจกรรมออก, หรือ (ข) สร้างตัวเพิ่มหรือดักข้อมูลโครงสร้าง หรือการแสดงผลและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน ในทางใดก็ตาม;

5.2.6. โพสต์, จำหน่ายหรือสร้างใหม่ ไม่ว่าทางใดก็ตามกับ สิ่งที่มีลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีเจ้าของ โดยไม่มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้า

5.2.7. นำลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของออกจากแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม; หรือ

5.2.8. ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ: (ก) ส่งสแปมหรือข้อความที่ลอกเลียนแบบหรือที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่มีการละเมิด, อนาจาร, ข่มขู่, สบประมาทหรือผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ไม่สมควรต่อเด็กหรือสิ่งที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม; (ค) ส่งสิ่งที่มีการแนบซอฟต์แวร์ไวรัส, เวิร์ม, โทรจันหรือโค้ดคอมพิวเตอร์,ไฟล์, สคริปต์, เอเจ้นท์หรือโปรแกรมที่สามารถสร้างความเสียหายได้ (ง) แทรกแซงหรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานหรือความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและข้อมูลที่อยู่ในนั้น; (จ) พยายามที่จะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน, ซอฟต์แวร์, ระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต; (ฉ) ปลอมแปลงเป็นบุคคลใดหรือสิ่งใดก็ตามเพื่อบิดเบือนการติดต่อของคุณกับบุคคลหรือสิ่งอื่น; หรือ(ฉ) มีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทำให้ไม่น่าไว้วางใจ

6. การชำระเงิน

6.1. สำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม :

6.1.1. ค่าใช้จ่ายทึ่คุณได้จ่ายแกร็บสำหรับค่าบริการนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เก็บทันทีและไม่สามารถขอคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตตามกฎหมาย ค่าบริการจะคิดว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งาน ซึ่งจะกำหนดโดยแกร็บเป็นครั้งคราว นโยบายไม่สามารถขอคืนเงินนี้จะถูกใช้ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงการที่คุณจะตัดสินใจยกเลิกการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม, การตัดสินใจของเราที่จะยกเลิกหรือระงับชั่วคราวการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม, การขัดขวางในเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะตามแผนงาน หรืออุบัติเหตุ หรือตามตั้งใจ หรือด้วยเหตุต่างๆใดๆก็ตาม

6.1.2. คุณรับรู้ว่าจำนวนของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานที่จ่ายให้แก่คุณโดยผู้ใช้งานซึ่งรวมกับค่าบริการ ซึ่งคุณเก็บค่าบริการนั้นในนามของแกร็บ

6.1.3. แกร็บอาจใช้ดุลยพินิจ สร้างโปรโมชั่นในคุณสมบัติต่างๆและราคาต่างๆ สำหรับทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานต่างๆซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามแกร็บสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท

กระเป๋าเงินของคนขับ

6.1.4. แกร็บอาจจัดการการจ่ายเงินให้แก่คุณและคุณจะได้รับในรูปของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กระเป๋าเงินของคนขับ) คุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจากแกร็บในด้านขั้นตอนและวิธีการใช้งานของ กระเป๋าเงินของคนขับและการจัดการ

6.1.5. คุณสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินของคนขับ (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ และเติมเต็มจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้, ซึ่งจะถูกกำหนดโดยแกร็บเครดิตจะถูกเติมในลักษณะที่กำหนดโดยแกร็บเป็นครั้งคราว (เช่นโดยเงินสดและเครดิต/จ่ายด้วยเดบิต)

6.1.6. คุณเข้าใจและยินยอมว่าจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ จะส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในการริการ และคุณยินยอมและมอบอำนาจให้แกร็บแลกเปลี่ยนจำนวนเงินไปยังเครดิตโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ เพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานในการใช้บริการ

6.1.7. เครดิตไม่สามารถถอนคืนเป็นเงินสดและไม่สามารถคืนเงินได้ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ, แลกเปลี่ยนหรือส่งต่อตามมูลค่า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เครดิตจะต้องไม่ถูกถือว่า หรือตีความ หรือใช้แทนสิ่งมีค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆจากเครดิตของคุณแกร็บอาตได้รับดอกเบี้ยที่แกร็บได้ถือไว้ในนามของคุณ คุณยินยอมที่จะกำหนดสิทธิของคุณให้แก้แกร็บสำหรับดอกเบี้ยที่ได้มาจากเครดิตของคุณ

6.1.8. คุณอาจจะเช็คจำนวนเงินในกระเป๋าเงินของคนขับในแอปพลิเคชัน จำนวนเงินในกระเป๋าเงินของคนขับที่แสดงในแอปพลิเคชันจะเป็นหลักฐานของจำนวนเงินนกระเป๋าเงินของคนขับ

6.1.9. คุณมอบอำนาจให้แกร็บในการหักเครดิตจากกระเป๋าเงินของคนขับสำหรับการซื้อขายใดๆก็ตามที่กระทำผ่าน แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม

6.1.10.คุณรับรู้และเข้าใจว่าแกร็บ อาจหัก, ระงับ, ถอนหรือกระทำการใดก็ตามแก่เงินสดหรือเครดิตตามดุลยพินิจในกระเป๋าเงินของคนขับ ถ้ามีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าคุณได้กระทำการใดที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม ซึ่งคุณจะถูกถือว่าได้ละเมิดข้อตกลงหรือถูกพักจากการให้บริการเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่นั้น จะถูกพิจารณาโดยบริษัท

การชำระเงินโดย ผู้ใช้งาน

6.1.11.ผู้ใช้งานอาจจ่ายตามเงื่อนไขของทางเลือกทันที่ เมื่อจบการให้บริการหรือหลังจากการยืนยันการจองคิวของทางเลือก ซึ่งในบางกรณี โดยเงินสดหรือวิธีต่างๆที่ไม่ใช้เงินสดเช่นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต(“บัตร”) การชำระเงินที่มีต่อคุณทั้งหมดสำหรับการบริการ ซึ่งรวมถึงทิป(หากมี) จะถูกส่งให้คุณในจำนวนตามที่กำหนดไว้

6.1.12.แกร็บรักษาสิทธิในการระงับธุรกรรมใดๆ หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นธุรกรรมที่มีการเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือเมื่อคุณ และ/หรือผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ในกรณีดังกว่าว คุณจะต้องไม่ถือความรับผิดชอบของแกร็บในการยึดหน่วง ทำให้ล่าช้า ระงับ ยึด หรือยกเลิกการชำระเงินให้แก่คุณ

6.2. สำหรับผู้ใช้งาน:

6.2.1. เมื่อคุณได้บรรลุการใช้บริการ คุณจะถูกร้องขอให้ชำระเงินจำนวนเต็มแต่ผู้บริการบุคคลที่สาม โดยเลือกหนึ่งในวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน การชำระเงินใดๆที่ตามมาในการเลือกนั้นจะไม่สามารถคืนเงินได้โดยอัตโนมัติ

6.2.2. คุณอาจเลือกที่จะจ่ายผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาโดยเงินสดหรือวิธีใดๆก็ตามที่ทำได้, โดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต(“บัตร”) ที่ทำได้

6.2.3. หากคุณเลือกที่จะจ่ายโดยบัตรคุณจะต้องลงทะเบียนบัตรที่สามารถใช้ได้ของคุณตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน

6.2.4. คุณยินยอมที่จะตรวจสอบและมอบข้อมูลของบัตรเมื่อลงทะเบียนบัตรกับเรา และเมื่อคุณใช้บริการ

6.2.5. คุณยินยอมว่าแกร็บอาจจะสั่งให้ระงับการชำระอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะไม่ใช่การสั่งชำระเงินโดยตรงต่อบัตรของคุณหรือ เครดิตGrabPay ในการตรวจสอบวิธีการชำระเงินจากบัตรของคุณหรือจาก เครดิต GrabPay การระงับไว้อาจจะปรากฏในบัญชีการเงินของคุณว่า “อยู่ในระหว่างดำเนินการ” จำนวนที่ถูกระงับไว้จะตั้งอยู่บนฐานของค่าขอบบนของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏตอนคุณสั่งจองคิวและอาจจะรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสูงสุด(เช่น ค่าผ่านทาง, ค่าจอง, ถ้ามี) ซึ่งมีได้บนแอปพลิเคชัน การระงับไว้อาจจะปรากฏในบัญชีการเงินของคุณว่า “อยู่ในระหว่างดำเนินการ” การสั่งให้ระงับการชำระนั้นกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการป้องกันต่อ การสั่งชำระที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บัตรของคุณหรือ เครดิต GrabPay ของคุณที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

6.2.6. ในกรณีที่การชำระเงินจากบัตรของคุณนั้นทำขึ้นในต่างประเทศ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการชำระ

6.2.7. หากมีคุณสมบัติให้ใช้ทิป คุณอาจใช้ตัวเลือกนี้ในการกำหนดจำนวนทิปมาตรฐานตามที่คุณต้องการเมื่อคุณลงทะเบียนกับการบริการซึ่งจะถูกรวมเข้ากับค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากที่วิธีการแก้ไขได้ถูกมอบให้จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนจำนวนหรือนำทิปออกจากการชำระเงิน

6.2.8. แกร็บอาจจะระงับธุรกรรม หรือปิดการใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานของบัตร ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกินขึ้นในการชำระเงินซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปฏิเสธหรือการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันทางการเงินหรือสถานที่ที่แกร็บมีเหตุให้เชื่อว่าบัตรได้ถูกใช้งานที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีการการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมที่นั่น หรือในสถานที่ๆแกร็บมีเหตุให้เชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลง

6.2.9. แกร็บอาจริบเครดิต GrabPay ของคุณ เมื่อแกร็บเชื่อตามสมควรว่าการใช้บริการของคุณเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือเมื่อคุณ ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้

6.2.10.คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งจะมีการร้องขอให้ช่วยเหลือและสนับสนุนแกร็บตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่

6.2.11.คุณจะมีความรับผิดชอบที่จะคลี่คลายข้อพิพาทเกี่ยวกับบัตรของคุณ ต่อบริษัทที่ออกบัตรด้วยตัวคุณเอง

7. การยกเลิก

7.1. สำหรับ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:

7.1.1.  ผู้ใช้งานจะต้องพึ่งคุณในการขนส่งหรือมอบทางเลือก คุณยินยอมว่า ระดับการยกเลิกงานที่สูงและ/หรือหรือบ่อย หรือเพิกเฉยที่จะรับผู้ใช้งาน “การจองคิวจะสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้งาน” จะเป็นประสบการณ์และผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงของแบรนด์แกร็บ

7.1.2. ในระหว่างที่คุณอาจจะยกเลิกการจอง การยกเลิกจะต้องตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันแกร็บถือสิทธิในการแก้ไขเหตุผลในการยอมรับการยกเลิกเป็นครั้งคราว การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่ในฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก หรือการเพิกเฉยการจองคิวจะถูกถือว่า สิทธิในการเข้าถึงบริหารของคุณจะถูกระงับ

7.2. สำหรับ ผู้ใช้งาน:

7.2.1. คุณอาจยกเลิกคำร้องขอบริการขนส่งโดยยานพาหนะได้ทุกเวลาก่อนที่คุณจะขึ้นยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่ได้รับการจับคู่กับคุณผ่านการบริการ

7.2.2. หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการจองของคุณ หรือไม่ได้ไปยังสถานที่ที่นัดไว้กับคนขับ คุณจะถูกเก็บค่าบริการยกเลิกหรือ ค่าบริการยกเลิกอื่นๆที่แกร็บอาจระบุไว้เป็นครั้งคราวผ่าน นโยบายการยกเลิก

7.2.3. หากคุณรู้สึกว่าคุณถูกเก็บค่าบริการยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อแกร็บผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อการสนับสุนนต่อไปแกร็บถือสิทธิในการคืนเงินแกคุณตามดุลยพินิจ และการคืนเงินนนั้นๆอาจเป็นในรูปของเครดิตแก่บัตรชำระเงินของคุณที่ได้ใช้ในการชำระมาก่อน หรือ เครดิต GrabPay หรือวิธีใดก็ตามที่แกร็บเห็นสมควร

8. GrabRewards Loyalty Programme and Promotions for Users

8.1. หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่ใช้แอปพลิเคชัน คุณจะเป็นสมาชิกของโปรแกรมผู้บริโภคที่จงรักภักดี ชื่อว่า “GrabRewards Loyalty Programme” ซึ่งดำเนินการโดยแกร็บและ/หรือ โดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในสถานะของสมาชิก GrabRewards Loyalty Programme คุณจะได้รับการเข้าถึงผลประโยชน์เช่น E-voucher, โปรโมชั่น, ส่วนลด, ของขวัญ, โค้ดโปรโมชั่นและผลประโยชน์อื่นๆจากแกร็บและ/หรือ ของพ่อค้าบุคคลที่สามซึ่งปรากฏในแคตตาลอครางวัลที่สามารถเข้าถึงได้เป็นครั้งคราวในแอปพลิเคชัน (“รางวัล”)

คะแนนสะสม

8.2. แกร็บอาจให้รางวัลแก่คุณเป็นคะแนน (“คะแนน”) ตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งคะแนนสามารถนำไปแลกเป็นรางวัลในเวลาจองทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย

8.3. แกร็บอาจให้คะแนนแก่คุณ 1 คะแนนสำหรับทุกๆ 16 บาทที่คุณได้ใช้ในทางเลือกในประเทศไทย ตามดุลยพินิจของบริษัท(โปรโมชั่นโค้ดส่วนลด, รวมถึงส่วนลดค่าโดยสาร ที่แลกจากรางวัลหรือการปรับลดค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโดยสารในทางเลือก) ยกตัวอย่างเช่น หากการใช้ แกร็บคาร์ ของคุณนั้นมีราคา 52 บาท และคุณได้รับส่วนลด 20 บาท,แกร็บจะมอบคะแนนให้คุณ 2 คะแนน สำหรับ 32 บาทที่ถูกจ่ายไป

8.4. คะแนนจะถูกคำนวณตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นและจะรวมเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดโดยจะปัดขึ้นหากมีทศนิยมมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 คะแนน และจะปัดลงหากทศนิยมน้อยกว่า0.5คะแนน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกใช้ แกร็บคาร์ เป็นราคา 55 บาท,แกร็บจะให้คุณ 3 คะแนน แต่ถ้าคุณเรียกใช้ แกร็บคาร์ เป็นราคา 57 บาท,แกร็บจะให้คุณ 4 คะแนน

8.5. สำหรับการใช้จ่ายจริงที่ทำให้เกิดทศนิยมของคะแนนต่ำกว่า1คะแนนแกร็บอาจมอบ1คะแนนให้คุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกใช้ แกร็บคาร์ เป็นราคา 65 บาทและคุณได้ส่วนลด60บาท แกร็บอาจให้คะแนน 1 คะแนนแก่คุณสำหรับ 5 บาทที่จ่ายไป โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

8.6. แกร็บสามารถเพิ่มหรือลด อัตราแลกเปลี่ยนของคะแนนที่จะเป็นรางวัลในการทำธุรกรรมซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว คุณไม่มีสิทธิที่จะร้องขอจากคำอธิบายจากแกร็บ ในเรื่องของวิธีการคำนวน (สำหรับให้เครดิตคะแนน) และในเรื่องอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้คะแนนหรือการให้ส่วนลดไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

ความสามารถใช้งานได้ของคะแนน

8.7. คะแนนจะสามาถเก็บได้ 3 เดือน ช่วงระยะเวลาที่คะแนนจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนที่สาม เว้นเสียแต่ว่าแกร็บจะกำหนดเป็นอย่างอื่นเป็นครั้งคราวไป

8.8. คุณจะต้องใช้คะแนนที่ได้จากกว่าแลกรางวัลภายในช่วงระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ จะไม่มีการต่อเวลาให้กับช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้ของคะแนนที่ยังไม่ถูกใช้แกร็บมีสิทธิที่จะทำตามดุลยพินิจของบริษัทต่อคะแนนที่หมดอายุอย่างไรก็ได้ คุณยินยอมที่จะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆในคะแนนที่หมดอายุต่อแกร็บ

8.9. คะแนนนั้นไม่ใช่เงินสดและไม่มีมูลค่าทางการเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในกรณีใดๆ คะแนนไม่สามารถซื้อ, ขายต่อ หรือส่งต่อ เพื่อมูลค่าหรือเพื่อเหตุอื่นๆไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คะแนนจะต้องไม่ถูกถือว่า, ตีความว่า หรือถูกใช้แทนสิ่งมีค่าหรือใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

การแลกของรางวัล

8.10. หากคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และมีคะแนนเป็นจำนวนที่เพียงพอตามที่กำหนด คุณอาจสามารถเลือกและแลกของรางวัลที่มีจากแอปพลิเคชัน ของรางวัลที่คุณแลกเป็น e-voucher นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแกร็บหรือพ่อค้าบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)ซึ่งเป็นผู้มอบ e-voucher นั้นๆที่คุณต้องการจะแลก

8.11. คุณจะต้องใช้ e-voucher ที่แลกในช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้ จะไม่มีการเพิ่มระยะเวลาของช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้ของ e-voucher คุณยินยอมที่จะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆใน e-voucherที่หมดอายุต่อแกร็บ

8.12. คะแนนที่คุณแลกเป็นรางวัลโดยเสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอย่างอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ การร้องขอที่จะเปลี่ยนรางวัลจะไม่ถูกพิจารณา และจะไม่สามารถขายคืน, แลกเปลี่ยน หรือส่งต่อเพื่อมูลค่าไม่ว่าในกรณีใดๆ รางวัลจะต้องไม่ถูกถือว่า, ตีความว่า หรือถูกใช้แทนสิ่งมีค่าหรือใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

8.13. บริษัทมีดุลพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใดกับคุณ ในการปฏิเสธคำร้องขอของคุณในการแลกคะแนน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้:

– มีคะแนนไม่เพียงพอที่จะใช้แลกรางวัลนั้นๆ 

– ไม่มีรางวัลให้แลกแล้ว หรือรางวัลที่จะแลกหมดด้วยเหตุผลจากพ่อค้าบุคคลที่สาม

– คะแนนที่คุณประสงค์จะใช้แลกรางวัลได้ออกให้คุณด้วยความผิดพลาด หรือ

– บริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า การแลกรางวัลเป็นที่น่าสงสัย ผิดกฎหมาย มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดทางอาญา หรือรวมถึงคะแนนที่ได้รับมาโดยวิธืที่ไม่สุจริต หรือไม่ซื่อสัตย์ หรือด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

8.14. คุณอาจตรวจสอบจำนวนคะแนนที่คุณมีและการแลกของรางวัลของคุณในแอปพลิเคชัน จำนวนคะแนนและการแลกรางวัลที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน จะเป็นหลักฐานยืนยันคะแนนและการแลกรางวัลของคุณ

ระดับของสมาชิก

8.15. GrabRewards Loyalty Programme มีระดับสมาชิก 4 ระดับ ดังต่อไปนี้:

8.15.1.1.สมาชิกระดับแรกเข้า เรียกว่า “เมมเบอร์(Member)”;

8.15.1.2.สมาชิกระดับทั่วไป เรียกว่า “ซิลเวอร์(Silver)”;

8.15.1.3.สมาชิกระดับกลาง เรียกว่า “โกลด์(Gold)”; และ

8.15.1.4.สมาชิกระดับพรีเมี่ยม เรียกว่า “แพลตตินัม(Platinum)”;

8.16. จำนวนของคะแนนที่ใช้ในการอัพเกรดหรือต่ออายุระดับของสมาชิก มีดังต่อไปนี้:

ระดับสมาชิก

คะแนนที่ต้องทำภายในวันที่ 1มกราคมถึง 30 มิถุนายน หรือ 1 กรกฏาคมถึง 31 ธันวาคมตามปฏิทิน

A.เมมเบอร์

0

B.ซิลเวอร์

100

C.โกลด์

300

D.แพลตตินัม

1,000

8.17. คะแนนทำได้ระหว่าง 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายนตามปฏิทินจะเป็นตัววัดระดับสมาชิกของคุณตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน

8.18. คะแนนทำได้ระหว่าง 1 กรกฎาคมถึง 31 ธันวาคมตามปฏิทินจะเป็นตัววัดระดับสมาชิกของคุณตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึง 30 มิถุนายนในปีเดียวกัน

8.19. ในระหว่างการหมดอายุของระยะเวลาสมาชิกในระดับ หากคุณไม่ได้ทำคะแนนให้ตรงตามเงื่อนไขของระดับนั้นๆ คุณจะถูกลดระดับไปยังระดับสมาชิกที่เหมาะสม

8.20. ผลประโยชน์และสิทธิพิเศษของแต่ละระดับสมาชิก จะถูกประกาศเป็นครั้งคราวในแอปพลิเคชัน

การยุติการเป็นสมาชิก

8.21. หากคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกของ GrabRewards Loyalty Programme อีกต่อไป คุณสามารถออกจากการเป็นสมาชิกได้ ผ่านแอปพลิเคชัน

8.22. คุณจะหยุดการเป็นสมาชิก GrabRewards Loyalty Programme โดยอัตโนมัติ หากคุณลบแอปพลิเคชันออกจากมือถือของคุณ

8.23. ในระหว่างการยุติการเป็นสมาชิกของ GrabRewards Loyalty Programme คะแนนทั้งหมดที่เหลืออยู่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ คะแนนสามารถแลกได้ก่อนการยุติการเป็นสมาชิก ภายหลังการยุติการเป็นสมาชิกคะแนนจะไม่สามารถแลกได้อีกต่อไป จะไม่มีการนำคะแนนสะสมกลับมาคืนให้ในกรณีที่คุณกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้ง

8.24. การฉ้อโกง หรือละเมิดการแลกรางวัลอาจจะได้รับบทลงโทษเช่นยึดคะแนนที่มีทั้งหมดรวมถึงยุติการเป็นสมาชิก GrabRewards Loyalty Programme ของคุณ

ทั่วไป

8.25. ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย, Grabถือสิทธิในทุกเวลา ดังต่อไปใน

8.25.1.เปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขของ GrabRewards Loyalty Programme (รวมถึงเพิ่มหรือลบข้อตกลง);

8.25.2.ยกเลิกหรือแก้ไข GrabRewards Loyalty Programme;

8.25.3.ถอดถอน, ปรับแก้ และ/หรือคำนวณใหม่ ในคะแนนที่ได้รับ;

8.25.4.เปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่ต้องใช้ในการรับรางวัลต่างๆหรือ แทนที่รางวัลด้วยรางวัลชนิดอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน;

8.25.5.เปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่จะสามารถได้รับจากการใช้จ่ายในบริการขนส่ง;

8.25.6.แก้ไขคุณสมบัติและความเหมาะสมในการได้มาซึ่งคะแนน;

8.25.7.แก้ไขกิจกรรมที่ทำให้เกิดคะแนน;

8.25.8.แก้ไขวิธีการคำนวณจำนวนคะแนนที่จะได้รับ;

8.25.9.ระงับหรือหยุดการให้คะแนนแก่คุณ;

8.25.10. แก้ไขคุณสมบัติการให้คะแนน หรือเกณฑ์อื่นๆสำหรับสำหรับการอัพเกรดและต่ออายุระดับสมาชิก; และ

8.25.11. เปลี่ยนหรือถอนผลประโยชน์ที่เกี่ยวของกับระดับใดระดับหนึ่งภายในระดับของสมาชิก;

ตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.26. แกร็บอาจระงับการคำนวณชั่วคราวและค้างการให้คะแนน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวนหรือปรับแก้การคำนวนตามที่เห็นสมควร โดยไม่บอกแค่คุณล่วงหน้า

8.27. คุณจะต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษี อากรขาเข้าที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกกันกับการใช้คะแนนของคุณ การรับคะแนนและการใช้ประโยชน์จากรางวัลที่คุณได้รับ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

8.28 เป็นครั้งคราว แกร็บอาจจัดให้มีแคมเปญทางการตลาดและโปรโมชั่น ที่จัดให้มีโค้ดกำนัล ส่วนลด แพ็คเกจเสริม หรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ที่ใช้กับแพล็ตฟอร์ม (“เวาเชอร์”) เวาเชอร์จะถูกกำหนดโดยเวลาที่สามารถใช้ได้ เวลาที่สามารถใช้แลกของ ข้อจำกัด และ/หรือ การมีอยู่ เวาเชอร์อาจไม่สามาถใช้ได้หากใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือเวาเชอร์อื่น เวาเชอร์ไม่สามรถโอน แลกเปลี่ยน และคืน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ แกร็บสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเพิกถอน แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและแพ็กเกจตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แกร็บสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการยกเลิก หยุด หรือปฏิเสธผู้ใช้คนใดจากโปรโมชั่นและแพ็กเกจ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้ใช้คนใด ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงการใช้บริการนี้

8.29 โดยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด และโดยไม่ต้องแจ้งคุณล่วงหน้า แกร็บอาจปฏิเสธคำขอแลกคะแนนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • คะแนนไม่เพียงพอสำหรับรางวัลนั้น
 • ไม่มีรางวัลอีกต่อไป หรือหมดลง โดยร้านค้าบุคคลที่สาม
 • คะแนนที่ประสงค์จะใช้ได้มีการออกให้โดยผิดพลาด หรือ
 • แกร็บมีเหตุผลเชื่อได้ว่าการใช้คะแนนในลักษณะใดๆ เป็นที่น่าสงสัย ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาหรือเกี่ยวข้อกับคะแนนที่ได้มาด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือฉ้อโกง หรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

9. การประเมิน

9.1. ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจจะได้รับการอนุญาตให้ประเมินกันและกันในส่วนของการให้บริการ การแก้ไขปัญหา

9.2. ทุกๆการประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของแกร็บโดยอัตโนมัติ และแกร็บจะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด แกร็บอาจจะกระทำการตามเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการ ระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่บอกล่วงหน้า หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆแก่คุณ

10. การร้องเรียน

10.1. การร้องเรียนใดๆก็ตามระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะถูกนำขึ้นมาให้ทราบทั้งสองฝ่ายโดยตรง

11. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการทำความสะอาดสำหรับผู้ใช้งาน

11.1. คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหาย หรือการทำความสะอาดที่จำเป็นต้องทำ ให้แก่ยานพาหนะของผู้ให้บริหารบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากการใช้งานผิดประเภทในการบริการของคุณหรือการละเมิกข้อตกลงการใช้งานในที่นี้แกร็บอาจอำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือทำความสะอาดอย่างสมเหตุสมผลในนามของผู้ให้บริการบุคคลที่สามผ่านทางช่องทางการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้หรือเรียกร้องจากคุณเป็นเงินสด ในกรณีที่การร้องขอซ่อมแซมและทำความสะอาดที่ร้องขอโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นได้รับการยืนยันจากแกร็บแล้ว

12. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

12.1. แกร็บและผู้ได้รับอนุญาตจะถือความเป็นเจ้าขอองในสิทธิ, กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันพ่วงด้วย, การให้บริการและคำแนะนำอื่นๆ, ไอเดีย, คำร้องขอให้ปรับปรุง, ข้อเสนอแนะ,ข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆที่ให้โดยคุณหรือกลุ่มใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ข้อตกลงการใช้งานนั้นจะไม่มีการระบุข้อตกลงการขายและจะไม่ถ่ายทอดสิทธิในความเป็นเจ้าของใดๆในการบริการหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการไปสู่คุณ ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าของโดยแกร็บและ/หรือผู้ได้รับอนุญาต ชื่อของแกร็บ, สัญลักษณ์, บริการ, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน และสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามและชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน คือเครื่องหมายการค้าของแกร็บหรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในความหมายของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจะหมายถึง ส่วนประกอบ, กระบวนการทำ, ลักษณะดีไซน์ รวมกันทั้งหมด

13. ภาษี

13.1. คุณยินยอมว่าข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การเก็บภาษี, อากรขาเข้า, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าอื่นๆตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีการตั้งให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายได้ระบุไว้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและ/หรือปกป้องแกร็บในการอ้างสิทธิหรือตรวจสอบเครดิตภาษีใดๆ, ในการแย้ง, การหักลด หรือการคืนเงินในส่วนของภาษาที่ถูกจ่ายไปหรือที่จ่ายได้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

13.2. หากคุณคือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่างๆในส่วนที่คุณต้องจ่ายภายใต้หรือในความสัมพันธ์กับข้อตกลงฉบับนี้

14. การรักษาความลับ

14.1. คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแกร็บ, การบริการ,ผลิตภัณฑ์, กิจกรรมทางธุรกิจ, การตลาดและแผนโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่นๆใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับของแกร็บที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณในนามของแกร็บ(ไม่ว่าจะเป็นการบอกปากเปล่า หรือมีลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจากแกร็บหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้มีขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้งานบริการและจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแกร็บก่อน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในเหตุอื่นๆ

14.2. ข้อผูกมัดในการรักษาความลับดังกล่าว จะไม่ใช้ในส่วนที่คุณสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า ข้อมูลดังกล่าว:

14.2.1.ได้อยู่กับคุณในเวลาที่คุณสมควรได้รับแล้ว

14.2.2.เป็นหรือจะได้เป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือจากความละเลย ของคุณ

14.2.3.ได้รับจากบุคคลที่สาม ที่มีสิทธิในการเปิดเผย; หรือ

14.2.4.จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

15. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

15.1. แกร็บได้รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บนั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของแกร็บและข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

15.2. คุณยินยอมอนุญาตให้แกร็บ, บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม, ใช้, จัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ

15.3. คุณรับรู้ว่าแกร็บอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต่อคุณในระหว่างการใช้บริการแกร็บคุณจะต้องแสดงและให้การันตีว่าคุณจะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในเป้าหมายที่แกร็บได้เปิดเผยให้แก่คุณเท่านั้น และไม่นำไปใช้ในเป้าหมายหรือเหตุอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

16. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

16.1. ในช่วงการบริการ คุณอาจได้ร่วมติดต่อหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่แสดงหรือมอบสินค้าและ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน การติดต่อหรือการตกลงนั้นจะเก็บการติดต่อระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้นโดยแกร็บและผู้ที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดในการติดต่อหรือในการตกลงนั้นๆ ไม่ว่าแกร็บหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องรับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตที่ผูกกันกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน และจะไม่มีเหตุใดที่แกร็บและผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการหรืออื่นๆที่มีบนเว็บไซต์หรือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บางผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้านขนส่ง, สินค้าและ/หรือบริการอาจะร้องขอข้อตกลงกันคุณ เพื่อเพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บก่อนการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่งแกร็บไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้อตกลงของคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณรับรู้ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บดังกล่าว อาจถูกใช้ในการใช้งานบริการจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามแกร็บไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเราเพื่อนำไปมอบให้กับ บุคคลที่สาม หรือเพื่อให้บุคลที่สามเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

16.2. แกร็บอาจต้องพึ่งบุคคลที่สามในการโฆษณาและการตลาดในการจัดหา บริการและกลไกต่างๆที่จะช่วยเหลือการบริการและ/หรือสร้างรายได้เพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการรับการโฆษณาหรือการตลาด โปรดอ้างอิงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บสำหรับ คำแนะนำเพื่อที่จะเลิกติดตาม หรือเพื่ออัพเดทการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

16.3. คุณได้ยินยอมและอนุญาตแกร็บที่จะรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือการใช้งานบริการของคุณและข้อมูลส่วนตัวทั่วไป ตามส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคหรือรายงาน,การวิเคราะห์ที่คล้ายๆกัน คุณยินยอมว่า จะเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะกระทำการใดๆหรือติดต่อโดยระมัดระวังกับบุคคลที่สามที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านการบริการและ/หรือการโฆษณาหรือการตลาดซึ่งจัดหาโดยบุคคลที่สามผ่านการบริการ

16.4. เราอาจจะใช้ไฮเปอร์ลิงค์หรือเว็บไซต์อื่นๆหรือเนื้อหาบนอินเตอร์เนตอื่นๆที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“ลิงค์บุคคลที่สาม”) ลิงค์บุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับของเรา เราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความบกพร่อง, การละเลย, ความล่าช้า, การสูญเสียชื่อเสียง, การกลั่นแกล้ง, การดูหมิ่น, ความผิด, ความอนาจาร, ความลามก, ความหยาบคาย, ความไม่เที่ยงตรง หรือสิ่งที่น่ารังเกียจในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าถึง ลิงค์ใดๆของเว็บไซต์ ไฮเปอร์ลิงค์สู่เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นการรับรองหรือยืนยันเว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น คุณยินยอมว่า การเข้าถึงลิงค์เว็บไซต์หรือเนื้อหาของคุณนั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

16.5 คุณยอมรับว่า นอกเหนือจากการใช้ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลตามรายการที่ปรากฏในส่วน ข. แอปพลิเคชันจะใช้และปรับเปลี่ยนผลการสืบค้นจากบริการและข้อมูลของ Google Maps  และโดยการใช้แอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะทำตาม (1) ข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับบริการ Google Maps / Google Earth ttps://maps.google.com/help/terms_maps.html (2) นโยบายส่วนบุคคลของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ และ (3) การยอมรับนโยบายของ Google ที่ https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/ และคุณตกลงว่า ในระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน คุณจะไม่

(ก) คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานเลียนแบบหรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างโปรแกรมแปลกลับ แปล แยกส่วน หรือกระทำการอื่นดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งซอร์สโค้ดของ Google Maps

(ข) อนุญาตให้ใช้ต่อ โอน หรือแบ่งให้ใช้ซึ่ง Google Maps

(ค) จำหน่าย ขายซ้ำ หรือดำเนินการอื่นใดให้ Google Map ไปสู่บุคคลที่สามอย่างการนำเสนอทางการค้า โดยไม่มีมูลค่าอย่างใดแยกต่างหากจาก Google Maps

(ง) เข้าถึง หรือใช้ Google Maps ในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือที่จะก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมอย่างใดๆ กับ Google

17. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

17.1. จากการยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยการใช้บริการ คุณยินยอมว่า คุณจะคุ้มครองและปกป้องแกร็บ, ผู้ที่ได้รับอนุญาต และผู้เกี่ยวข้องต่างๆเช่น เจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ, สมาชิก, หนักงาน, ทนายความและตัวแทนให้พ้นจากการอ้างสิทธิ์, ค่าธรรมเนียม, ความเสียหาย, ความสูญเสีย, ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่างๆ(เช่นค่าทนายและค่าดำเนินการต่างๆ)ที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับ: (ก) การใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันของคุณในการติดต่อกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ใช้งาน(ในกรณีต่างๆ), พ่อค้าบุคคลที่สาม, คู่ค้า, ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์หรือ (ข) คุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข, ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือ(ค) การละเมิดสิทธิของคุณต่อบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ใช้งานที่จับคู่ผ่านการบริการ หรือ(ง) การใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันอย่างผิดประเภทของคุณ; (จ) หากมี, ความเป็นเจ้าของ, การใช้งานหรือการทำงานบนยานพาหนะใดๆของคุณ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบทางเลือกไปยังผู้ใช้งานผ่านการบริการ

17.2 โดยการตกลงข้อตกลงการใช้บริการระหว่างการใช้บริการ คุณตกลงว่าจะปกป้องและป้องกันแกร็บ ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิของแกร็บ และบุคคลในเครือของคู่สัญญา เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก พนักงาน ทนายความ และตัวแทน ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง การชดใช้ ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ) ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับ (ก) การใช้บริการของท่าน แพล็ตฟอร์ม ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) ร้านค้าบุคคลที่สาม ผู้รับเหมา พาร์ทเนอร์ ผู้ทำการโฆษณา และ/หรือ ผู้สนับสนุน หรือ (ข) คุณทำการละเมิดหรือผิดข้อตกลงใดๆ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะได้อ้างถึงหรือไม่ หรือ (ค) การละเมิดสิทธิอย่างใดของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการ ได้จัดให้ในการบริการ หรือ (ง) คุณได้ใช้หรือใช้โดยทางที่ผิดซึ่งบริการ แพล็ตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน และ (จ) กรณีที่ปรับใช้ได้ ความเปิดเจ้าของของคุณ การใช้ หรือการทำงานของยานพาหนะ  ซึ่งรวมถึงการหาทางออกเพื่อการบริการที่เหมาะสมและปรับใช้ได้

18. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบในการรับประกัน

18.1. แกร็บจะไม่แสดงตัว, รับประกันหรือการันตีถึงความน่าเชื่อถือ, ความถูกเวลา, คุณภาพ, ความเหมาะสม, ความพร้อมใช้งาน, ความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของบริการ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มแกร็บจะไม่แทนตัวหรือรับประกันว่า (ก)การใช้งานบริการ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม จะมีความปลอดภัย, ไม่ถูกขัดขวาง, ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากเนื้อหาที่อันตราย หรือสามารถทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) จะเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของคุณ (ค) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆที่ได้ถูกซื้อหรือครอบครองโดยคุณผ่านแอปพลิเคชันจะเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของคุณ บริการที่ได้มอบให้แก่คุณจะอยู่ใน “อย่างที่เป็น” มาตรฐานเดียวกัน ในทุกๆเงื่อนไข การแสดงตัวและการรับประกันซึ่งรวมถึงการรับประกันเชิงพาณิชย์ต่างๆ, ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย, การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ซึ่งทั้งหมดไม่รวมถึงส่วนที่อนุญาตตามกฎหมาย

18.2. แกร็บจะไม่แสดงตัว, รับประกันในส่วนใดๆก็ตามที่จะอ้างถึง, กล่าวถึง, ในส่วนของวิธีการแก้ปัญหาที่มอบให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือทางเลือกที่อยู่ในการใช้บริการ คุณยินยอมว่าคุณแบกรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการและวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกมอบให้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นจะไม่สามารถไล่เบี้ยไปยังแกร็บได้เช่นกัน

19. ความล่าช้าของอินเตอร์เนต

การบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์อาจจะเกิดข้อจำกัด, ความล่าช้า, และปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในการใช้อินเตอร์เนตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยคุณหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกิดความผิดพลาด, ไม่สามารถเชื่อมต่อได้, ออกจากระยะ, ปิดเครื่องหรือไม่สามารถทำงานต่อได้แกร็บจะไม่ถือความรับผิดชอบในความล่าช้า, ความผิดพลาดในการขนส่ง, ความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้

20. GrabLite

20.1. อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดอื่นๆในข้อตกลงนั้นคือ ความประสงค์ที่จะมอบประสบการณ์การขนส่งอย่างไร้รอยต่อให้แก่คุณในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่สามารถใช้ได้แกร็บขอแนะนำ “GrabLite” GrabLite คือเวอร์ชั่นพื้นฐานของแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณสามารถสั่งจองคิวในช่วงที่แอปพลิเคชันหลักหยุดทำงาน, ในกรณีที่แอปพลิเคชันหยุดทำงาน แอปพลิเคชันจะถูกเปลี่ยนไปยัง GrabLite โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย, การที่เป็นแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นพื้นฐาน ทำให้ GrabLite อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับแอปพลิเคชันตัวหลัก ความแตกต่างที่คุณควรรู้มีดังต่อไปนี้ :

20.1.1.มีแค่ แกร็บคาร์เท่านั้น ในGrabLiteคุณเรียกบริการแกร็บคาร์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

20.1.2.อัตราค่าโดยสารคงที่ ค่าการโดยสารหรือขนส่งที่จองโดน GrabLite จะเป็นอัตราคงที่โดยไม่คำนึงถึงชนิดของยานพาหนะ ซึ่งค่าโดยสารคงที่จะปรากฏบน GrabLite แอปพลิเคชัน หลังจากที่คุณได้ป้อนจุดรับและจุดหมายปลายทาง

20.1.3.จ่ายด้วยเงินสดเท่านั้น เนื่องจากไม่ใช่แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นหลัก การโดยสารผ่าน GrabLiteจะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น GrabLite ไม่สามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือผ่าน GrabPay เครดิต การจองคิวต่อภายในแอปพลิเคชันหมายถึงคุณรับรู้และยินยอมว่าคุณยอมรับอัตราค่าโดยสารคงที่

20.1.4.ป้อนข้อมูลการเดินทางโดยตัวคุณเอง คุณจะต้องป้อนข้อมูลการเดินทาง, จุดรับและจุดหมายปลายทางด้วยตัวคุณเอง

20.1.5.การปิดเบอร์มือถือ ใน GrabLite จะไม่มีการปิดเบอร์มือถือ ซึ่งหมายถึงเบอร์มือถือของคุณจะถูกแสดงให้ผู้ให้บริการเห็น การจองคิวต่อภายในแอปพลิเคชันหมายถึงคุณรับรู้และยินยอมว่าคุณยอมรับเงื่อนไขข้อนี้

20.1.6.ไม่มีคะแนน GrabRewards การโดยสารผ่าน GrabLiteจะไม่มีคะแนนGrabRewardsให้

20.1.7.ไม่มีระบบการ chat จะไม่มีระบบการแชท(chat) ในGrabLite ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเดียวต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีอยู่คือการโทรเท่านั้น

20.1.8.คุณสมบัติอื่นๆที่ถูกนำออก เนื่องจาก GrabLite ไม่ใช่เวอร์ชั่นหลัก คุณสมบัติอื่นๆที่ถูกนำออกคือ GrabLiteจะไม่แสดงเวลาคาดการณ์ว่าจะถึงในการจอง, จะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นที่มีอยู่บนGrabLiteได้ และคุณไม่สามารถแท๊คว่าการโดยสารของคุณคือ “โดยสารทางธุรกิจ(Business ride)”

21. การจำกัดจำนวนความรับผิด

21.1. ยกเว้นแต่ว่าจะประกาศไปในทางอื่น, และโดยตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย, การอ้างสิทธิใดๆต่อแกร็บโดยคุณจะถูกจำกัดลงไปในจำนวนสรุปของยอดทั้งหมดที่ได้ถูกจ่ายโดย และ/หรือ ต้องชำระจากคุณในการใช้บริการระหว่างมีเหตุที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้นแกร็บและ/หรือผู้ได้รับอนุญาต จะไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือผู้ใดในกรณี)แกร็บและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญหาย, ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดจากคุณหรือบุคคอื่นๆที่คุณได้จองคิวการบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง;

21.1.1.ความสูญหาย, ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์;

21.1.2.การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์;

21.1.3.ความเชื่อมั่นใดๆจากคุณที่มีต่อความสมบูรณ์, ความแม่นยำ หรือจากการมีอยู่ของโฆษณาใดๆ; หรือ

21.1.4.ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์,แม้ว่าแกร็บและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตได้ถูกแนะนำมาก่อนแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย

21.2. แกร็บไม่และจะไม่ประเมินหรือเฝ้าดูความเหมาะสม, ความถูกต้องทางกฎหมาย, ความสามารถ, ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่อยู่ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ และการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลดแกร็บออกจากความรับผิดชอบ, การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

21.3. แกร็บจะไม่ร่วมข้อขัดแย้งหรือเจรจาในข้อขัดแย้งระหว่างคุณและผู้ใช้งาน, ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณคือผู้บริโภคบริษัทที่มีบัญชีบริษัทกับแกร็บ แกร็บไม่สามารถและจะไม่เข้าร่วมในการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่คุณได้ทำลงไปในส่วนของการบริการและการเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการบริการ, ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน(ที่หมายถึงทั้งหมด) นั้นอยู่ที่คุณแต่ผู้เดียว คุณได้ทำการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลดแกร็บออกจากความรับผิดชอบ, การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ, ซอฟต์แวร์และ/หรือ แอปพลิเคชันหรือในทางใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ที่เสนอให้แก่คุณผ่านการบริการ, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน

21.4. คุณภาพของทางเลือกนั้นได้กำหนดไว้ผ่านการใช้งานบริการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดที่เป็นผู้ซึ่งให้บริการการแก้ไชปัญหาแก่คุณ ซึ่งคุณเข้าใจ ดังนั้น ในการใช้บริการ คุณอาจจะเจอกับยานพาหนะที่มีความเป็นไปได้ว่ามีความอันตราย, ไม่น่าพอใจ, เป็นภัยต่อผู้เยาว์, ไม่ปลอดภัยหรือน่ารังเกียจ และคุณจะใช้การบริการโดนแบกรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวคุณเอง

22. ประกาศ

22.1.แกร็บอาจประกาศผ่านแอปพลิเคชัน, อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ ที่มีอยู่ในบันทึกของแกร็บหรือโดยจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังที่อยู่ของคุณ ที่มีอยู่ในบันทึกของแกร็บการประกาศดังกล่าวจะถือว่ามีอายุ 48ชั่วโมงหลังการส่ง(หากเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมง หลังจากการส่ง(หากเป็นการส่งโดยอีเมล) คุณสามารถแจ้งประกาศให้แกร็บทราบ(ซึ่งประกาศจะถือว่าได้ส่งมาแล้วต่อเมื่อแกร็บได้รับ) โดยส่งจดหมายผ่านทางผู้จัดส่งหรือส่งจดหมายลงทะเบียนมายังแกร็บโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่มีให้ในแอปพลิเคชัน

23. ข้อกำหนด

23.1.ข้อกำหนดในการใช้งานนี้สามารถแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากแกร็บแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดยแกร็บการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือเป็นโมฆะ

24. การระงับข้อพิพาท

24.1.ข้อกำหนดในการใช้งานนี้จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นหรือข้อขัดแย้งในบทบัญญัติกฎหมายของขอบเขตอำนาจศาลใดๆ และข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานและการบริการนี้ จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) ตามข้อตกลงของ THAC ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว (“ตามกฎ”) โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินผู้เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากข้อตกลงร่วมระหว่างคุณและแกร็บ(“ผู้มีอำนาจในการตัดสิน”) หากคุณและแกร็บไม่สามารถตกลงในการเลือกผู้ตัดสินชี้ขาดได้ ผู้ตัดสินชี้ขาดจะถูกแต่งตั้งโดย ประธาน THAC ตามที่กฎระบุ ตำแหน่งและสถานที่ในการตัดสินชี้ขาดจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง คุณและแกร็บจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ ผู้มีอำนาจในการตัดสิน อย่างเท่าเทียมกัน นอกไปเสียจากผู้มีอำนาจในการตัดสินต้องการให้มีการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมในลักษณะอื่น เนื่องจากว่าข้อกำหนดของผู้มีอำนาจในการตัดสินมีความจำเป็น เพื่อให้ข้อตัดสินนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

25. ความสัมพันธ์

25.1.ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดนี้ที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการสร้างตัวแทน, หุ้นส่วน หรือองค์กรร่วมในรูปแบบอื่นๆ กับแกร็บ

26. การเป็นโมฆะ

26.1.หากเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทางกฎหมาย, การมีผลบังคับใช้ และความสามารถบังคับใช้ได้ ของเงื่อนไขอื่นๆ จะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง

27. ไม่มีข้อยกเว้น

27.1.ความล้มเหลวของแกร็บในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างข้อยกเว้นของเงื่อนไขดังกล่าว

28. ข้อตกลงทั้งหมด

28.1.ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับแกร็บมีผลเหนือข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือระหว่างการเจรจาต่อรองและการพิจารณาใดๆ

29. การระงับและการสิ้นสุด

29.1.คุณได้ทำการยอมรับ ว่าเราสามารถดำเนินการในสิ่งต่อไปนี้ได้ ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (i) เปลี่ยนแปลงแก้ไข, ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน, หรือส่วนใดๆของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ), ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ii) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (ii) ระงับการทำงานของแอปพลิเคชันหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ / หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ), ตาามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกจวัตรประจำ, การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ คุณและแกร็บแสดงเจตจำนงในการละเว้นบทบัญญัติของบทความ 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง เท่าที่จำเป็นเพื่อทำการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องให้ศาลทำการตัดสิน

30. ไม่มีการมอบสิทธิ์หรือการมอบหมายให้แก่บุคคลที่สาม

30.1.ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามใดๆ ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงนี้

ส่วน ข. – ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. ผู้ขับขี่แกร็บ

1.1 สำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:

1.1.1 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วม และใบอนุญาตขับขี่ของคุณไม่เคยถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม

1.1.2 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่เคยถูกศาลปกครองพิพากษาจนถึงที่สุดของคดี, ถูกกล่าวหา, ถูกภาคทัณฑ์หรือถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่ง

1.1.3 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ปกปิดว่าคุณมีความพิการจนไม่สามารถขับขี่ได้, ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตหรือพิการทางจิต เสพติดยาหรือพิษสุราเรื้อรัง ไม่มีอาการของโรคเรื้อนที่ติดต่อได้ และอาการของวัณโรคในระยะอันตราย

1.1.4 คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการไปรอผู้ใช้งานบริการที่จุดรับส่ง

1.1.5 คุณจะต้องยืนยันจุดรับส่ง, เวลานัดรับ, จุดหมายปลายทาง, รวมไปถึงการใช้ทางด่วน (ถ้ามี) กับผู้ใช้งานบริการ

1.1.6 คุณจะต้องตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ถูกใช้งาน หากคุณมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าพาหนะของผู้ใช้งานมีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอที่จะไปถึงปลายทาง คุณจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ ค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการเติมเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบเองโดยตรง

1.1.7 คุณจะต้องไม่ก่อกวนสร้างความรำคาญหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพต่อผู้ใช้งานงาน,แกร็บและ/หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าคุณจะมีบาดหมางใจใดๆก็ตามต่อผู้ใช้งานบริการ,แกร็บและ/หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าในลักษณะไหน

1.1.8 คุณจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ไม่ว่าจะทั้งช่วงก่อนหน้าและระหว่างการให้บริการ และคุณจะต้องปฏิเสธอย่างสุภาพหากผู้ใช้งานบริการเสนอให้กับคุณในระหว่างการให้บริการ

1.1.9 คุณจะต้องเรียกผู้ใช้งานบริการด้วยคำนำหน้าที่สุภาพ “คุณผู้ชาย” หรือ “คุณผู้หญิง” และคุณจะไม่เป็นผู้เริ่มต้นหรือเข้าร่วมในการสนทนาใดๆ กับผู้ใช้งานบริการ นอกเหนือไปจากที่จำเป็นในการให้บริการ

1.1.10 คุณจะต้องไม่สัมผัสร่างกายของผู้ใช้งานบริการไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกจากเพื่อป้องกันอันตรายหรือช่วยชีวิตผู้ใช้งานบริการ

1.1.11 คุณจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานบริการขับขี่ยานพาหนะของผู้ใช้งานระหว่างการให้บริการ

1.1.12 คุณรับรองและรับประกันว่าระหว่างการให้บริการคุณจะต้องขับรถอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าคุณจะใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกันเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ ที่มีต่อยานพาหนะของผู้ใช้งานเช่นเดียวกับที่คุณจะปฏิบัติกับยานพาหนะของคุณเอง และจะต้องรับประกันว่า ผู้ใช้งานบริการ และ/หรือ ยานพาหนะของผู้ใช้งานบริการ จะถึงที่หมายโดยปลอดภัย

1.1.13 คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการแกร็บทันที หาก(ก) คุณไม่สามารถหรือไม่มีความมั่นใจว่าคุณจะสามารถไปพบผู้ใช้งานบริการที่จุดนัดหมายในเวลาที่กำหนด (ข) คุณไม่พบผู้ใช้งานบริการที่จุดและเวลาที่นัดหมาย (ค) คุณไม่สามารถหาปลายทาง, และผู้ใช้งานบริการหมดสติ (ง) มีการทะเลาะวิวาทใดๆ และ/หรืออุบัติเหตุในทุกประเภท และ/หรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลต่อการให้บริการของคุณ

1.1.14 คุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อมาถึงปลายทางคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะของผู้ใช้งานถูกล็อคอย่างปลอดภัยและคุณได้คืนกุญแจรถให้กับผู้ใช้งานบริการ คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าคุณจะต้องถ่ายรูปผู้ใช้งานบริการและยานพาหนะของผู้ใช้งานบริการ และส่งให้ทางแกร็บผ่านทางแอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่นๆ ตามที่แกร็บกำหนด

1.1.15 ในกรณีที่ผู้ใช้งานบริการไม่ได้โดยสารมากับคุณ เวลาที่คุณขับรถของผู้ใช้งานบริการมาถึงปลายทาง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะของผู้ใช้งานถูกล็อคอย่างปลอดภัยและคุณได้คืนกุญแจรถให้กับบุคคลที่ผู้ใช้งานบริการระบุ คุณจะต้องถ่ายภาพยานพาหนะของผู้ใช้งานอย่างน้อย 9 รูปทั้งที่จุดรับและปลายทางดังนี้: (1) ด้านหน้าแบบหันหน้าเข้าหา (2) ด้านหลังแบบหันหน้าเข้าหา (3) ด้านหน้าจากทางมุมซ้าย (4) ด้านหน้าจากทางมุมขวา (5) ด้านหลังจากมุมซ้าย (6) ด้านหลังจากมุมขวา (7) ที่นั่งด้านหน้า (8) ที่นั่งด้านหลัง (9) เครื่องวัดระยะทาง จากนั้นส่งไปยังแกร็บผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่นๆ ตามที่แกร็บกำหนด

1.1.16 คุณจะไม่เรียกร้องเงิน, ทิป, หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ใช้งานบริการ

1.1.17 คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องอภิปราย, บอกเล่าหรือเปิดเผยในทุกลักษณะ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานบริการที่คุณได้เห็นในระหว่างการให้บริการ ยกเว้นการร้องเรียนอย่างเป็นทางการของคุณกับศูนย์แกร็บ

1.2 สำหรับผู้ใช้งานบริการ

1.2.1 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของยานพาหนะที่ถูกใช้งานโดยชอบธรรม

1.2.2 คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

1.2.3 คุณรับทราบและตกลงว่าคุณ จะให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ถ่ายภาพยานพาหนะของเราหรือของคุณ, หรือการกระทำอื่นๆ ที่แกร็บกำหนด, เพื่อให้แกร็บมีหลักฐานและ/หรือการอ้างอิงในกรณีที่มีการร้องเรียนโดยผู้จัดหาบุคคลที่สาม หรือกลุ่มบุคคลที่สามอื่นๆที่มีต่อคุณ คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าหากคุณไม่สามารถให้ความร่วมมือดังกล่าวได้คุณจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือปฏิเสธความรับชอบผิดใดๆ และคุณจะต้องรับผิดชอบตามที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, แกร็บ, และ/หรือ กลุ่มบุคคลที่สามอื่นๆกล่าวหา

1.2.4 คุณตกลงว่าคุณจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนทางอาญาใด ๆ ที่จำเป็นและเพื่อช่วยเหลือแกร็บในการปฏิบัติตามการสอบสวน, คำสั่งจากเจ้าหน้าที่ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

1.2.5 คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่และรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากตัวคุณเอง, แกร็บ, ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและกลุ่มบุคคลที่สามอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

2. แกร็บฟู้ด

2.1 สำหรับผู้ใช้งานบริการ:

2.1.1 แอปพลิเคชันอนุญาตให้คุณสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (“แกร็บฟู้ด Merchant”), ซึ่งเป็นทางเลือกของคุณเมื่อทำการสั่ง อาจจะส่งถึงคุณโดยผู้ให้บริการจัดส่งอาหารภายนอก (“ผู้จัดส่งอาหาร”) หรือสามารถไปรับได้เองจาก แกร็บฟู้ด Merchant ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดในแอปพลิเคชันหรือที่แจ้งโดยวิธีอื่นโดย แกร็บแกร็บไม่ได้เป็นเจ้าของ, ขาย หรือขายต่ออาหารและเครื่องดื่มใดๆ และไม่ได้เป็นผู้บริหารของ กลุ่มพ่อค้า แกร็บฟู้ด, การจัดส่ง, การจัดหา หรือบริการใดๆ ที่จัดทำโดยพวกเขา (เว้นแต่กรณีที่แกร็บได้ตั้งตนเป็น แกร็บฟู้ด Merchant) คุณยอมรับว่าความพร้อมของทุกๆรายการที่คุณสั่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้บริการของกลุ่ม พ่อค้า แกร็บฟู้ด และ/หรือผู้ให้บริการจัดส่ง

2.1.2 การสั่งอาหารและการจองทั้งหมดที่ลงไว้ในแอปพลิเคชัน (“Food Order”) จะถือว่าได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารเมื่อมีการยืนยันแล้ว หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารหลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วคุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าบริการส่งเต็มจำนวน ไม่ว่า แกร็บฟู้ด Merchant จะได้จัดทำอาหารแล้วหรือไม่  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อคุณเลือกที่จะไปรับอาหารเอง การที่คุณไม่ไปรับอาหารภายในระยะเวลาที่กำหนดในแอปพลิเคชัน จะถือว่าได้ยกเลิกการสั่งอาหารโดยหรือที่มีการแจ้งโดยแกร็บ  ทั้งแกร็บและผู้ให้บริการภายนอกจะไม่ต้องรับผิดชอบในการเก็บอาหารไว้ให้ท่านไปรับหลังจากที่ระยะเวลาดังกล่าวได้หมดไปแล้ว

2.1.3 เมื่อคุณได้ทำการสั่งอาหารแล้ว  แกร็บฟู้ด Merchant และ/หรือผู้ให้บริการจัดส่งอาจทำการโทรหาคุณผ่านโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ เพื่อยืนยันรายละเอียดของคำสั่งซื้อ, การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถให้บริการได้), ราคาที่ต้องชำระ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ และ/หรือเวลาการจัดส่งโดยประมาณ เพื่อป้องกันข้อสงสัยแกร็บจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบ ในข้อตกลงปลีกย่อยระหว่างคุณกับผู้ค้า แกร็บฟู้ด และ/หรือผู้จัดส่ง

2.1.4 แกร็บ, ผู้ค้า แกร็บฟู้ด และ/หรือผู้จัดส่ง สามารถไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้ออาหารของคุณ ในกรณีที่คุณไม่สามารถรับโทรศัพท์ในเวลาที่ติดต่อยืนยันการสั่งซื้อ หรือไม่สามารถติดต่อได้ในทางอื่นทางใด, ในกรณีที่พื้นที่จัดส่งอยู่นอกเขตพื้นที่จัดส่งที่ระบุในแอปพลิเคชันหรือรายการสั่งที่ไม่สามารถให้บริการได้

2.1.5 ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกแสดงบนแอปพลิเคชันนั้นกำหนดโดยผู้ค้า แกร็บฟู้ด และมีการระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

2.1.6 ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่มตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชันอาจมีความผิดพลาดทางเทคนิค, ข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยที่จัดทำโดยผู้ค้าแกร็บฟู้ดซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ในกรณีดังกล่าว ผู้ค้า แกร็บฟู้ด สามารถยกเลิกรายการสั่งของคุณได้

2.1.7 หากคุณมีเจตจำนงต้องการใช้รหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดใดๆ คุณจะต้องป้อนรหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดที่มีให้เมื่อทำการจอง รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคลและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ เว้นแต่จะระบุไว้ ราคาที่จ่ายสำหรับรายการอาหารหรือเครื่องดื่มลดราคาอาจถูกปัดเศษและจะถูกแจ้งไว้ในหน้าเช็คเอาท์ สำหรับการจองของคุณ คุณยอมรับว่า เราจะไม่อนุมัติการใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลด ภายหลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมหรือการใช้รหัสโปรโมชั่นและส่วนลดใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง เราอาจทำการเนินการกับคุณ หากพบว่าคุณใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงระงับบัญชีการใช้งานของคุณ ตามการกำหนดการหรือข้อตกลงระหว่างท่านและแกร็บฟู้ด Merchant และ/หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งตามข้อ 2.1.3 ดังกล่าว  ท่านอาจจะไม่สามารถได้รับรหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดสำหรับการส่ง  ในกรณีดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำแอปพลิเคชันออกจากการโปรโมชั่นหรือส่วนลดจากการสั่งหรือดำเนินการที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้โปรโมชั่นหรือส่วนลดถูกต้องซึ่งได้มีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง

2.1.8 ผู้ค้า แกร็บฟู้ด จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ในการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่ขายให้กับคุณ

2.1.9 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณป้อนในแอปพลิเคชันในส่วนคำสั่งซื้ออาหารนั้นถูกต้องและครบถ้วนแกร็บจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการส่งล่าช้าหรือไม่มีการส่งอาหารและเครื่องดื่มที่คุณสั่ง ที่เกิดจากรายละเอียดการจัดส่งที่ผิดพลาดที่คุณเป็นคนป้อนในแอปพลิเคชัน

2.1.10 หลังจากการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบการสูญเสียหรือสูญหาย, เสียหาย, ปนเปื้อน, เสื่อมสภาพ หรือความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงภาชนะบรรจุ) โดยตรงหรือโดยอ้อม จากคุณหรือบุคคลใด ๆ ที่ทำแทนคุณ

2.1.11 เพื่อการใช้บริการแกร็บฟู้ดกับสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(ก) คุณจะต้องมีอายุขั้นตำยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์และต้องไม่อยู่ในภาวะมึนเมา ขณะที่สินค้าดำเนินการจัดส่ง

(ข) คุณจะต้องไม่ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่อายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) เพื่อการซื้อหรือรับเครื่อดื่มแอลกอฮอล์จากผู้จัดส่งบุคคลที่สาม

(ค) คุณจะต้องแสดงตนและรับรองว่าไม่เป็นผู้มึนเมา และมีสติสัมปชัญญะขณะที่ทำการทำคำสั่ง/ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากแอปพลิเคชัน

(ง) เมื่อผู้จัดส่งบุคคลที่สามร้องขอ ท่านตกลงที่จะแสดงเอกสารแสดงตน (อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ และพาสปอร์ต เป็นต้น)

(จ) ท่านจะแสดงตนและรับรองว่าผู้จัดส่งบุคคลที่สามมิได้ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาและวันที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

(ฉ) ท่านรับทราบว่าแกร็บสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อหากท่านไมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ที่รวมถึงการ (1) ปฏิเสธการจัดส่งหากคุณไม่แสดงอายุโดยการแสดงเอกสารสำคัญในเวลาที่ทำการส่งมอบ (2) ยกเลิกคำสั่งซื้อหากคุณไม่มี หรือสันนิษบานได้ว่าขาดสติสัมปชัญญะในระหว่างที่ทำการส่งมอบ และ (3) คิดค่าบริการในกรณีอื่นใด

2.2 สำหรับผู้ค้าแกร็บฟู้ด:

ในฐานะเป็นแกร็บฟู้ด Merchant นอกเหนือจากข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการภายนอกโดยทั่วไปและเงื่อนไขหรือสัญญาอื่นซึ่งท่านได้เข้าทำกับ แกร๊บ ท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างนี้ด้วย

2.2.1 การสร้างและตรวจสอบกิจกรรมทางการตลาดที่ออกทุนด้วยตัวเอง

ท่านสามารถที่จะสร้างแคมเปญ เข้าร่วมในการโปรโมชั่นหรือทำการสั่งให้มีการโฆษณาในแอปพลิเคชัน  ผ่านเครื่องมือของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญหรือโปโมชั่น/หรือการโฆษณา (“กิจกรรมทางการตลาด”)  ในการสร้างหรือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  คุณอาจต้องระบุข้อมูลเช่นประเภทของกิจกรรมทางการตลาด งบประมาณของกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือ ระยะเวลาที่เสนอสำหรับกิจกรรมทางการตลาด ประเภทของโปรโมชั่นที่คุณสามารถเลือกได้อาจแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของแกร็บ และเมื่อมีให้ แนะนำหรือเสนอให้แล้ว ท่านตกลงและยอมรับว่ามีเกิดขึ้นตามแบบ “ที่เป็น”

โดยการสร้างหรือแสดงความยินยอมเป็นประการอื่นในกิจกรรมทางการตลาด  ท่านตกลงเงื่อนไขทั่วไปดังต่อไปนี้:

ก. ข้อมูลใดๆที่ยื่นผ่านทางบัญชีของท่านให้กับเรา (ไม่ว่าจะโดยแอปพลิเคชันของเราหรือโดยประการอื่น) รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดต่อการยื่นความยินยอมของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดและการยอมรับเงินไขที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าท่านได้ยื่นไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าถูกยื่นในนามของท่านโดยลูกจ้างของท่านหรือบุคคลอื่นๆ ท่านต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะมั่นใจว่าผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะเข้าถึงบัญชีของท่านได้

ข. ข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราในกรณีที่จำเป็น หรือถูกแจ้งกับทางเรา จะต้องมีความสมบูรณ์, เป็นจริง, ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

ค. ความตั้งใจของคุณในการสร้างหรือแสดงความยินยอมโดยประการอื่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ผ่านแอปพลิเคชันของเราจะต้องมีเจตจำนงตามจริง และต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานปลายทาง คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราในกรณีที่เราได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด

ง. วิธีที่เราใช้เพื่อทำการดำเนินการในกิจกรรมการตลาดให้กับคุณอาจแตกต่างกันไป ตามประเภทกิจกรรมทางการตลาดที่คุณเลือก คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ถูกชี้แจงโดยเรา ผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อที่จะเข้าใจกิจกรรมการตลาดแต่ละชนิดจะใช้อย่างไร  ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยใดๆ คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ในการชี้แจงเช่นเดียวกันกับบุคลากรของเราในการสร้างหรือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด โดยการสร้างหรือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  คุณยอมรับอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ กับวิธีซึ่งกิจกรรมทางการตลาดจะนำมาใช้

จ. คุณจะต้องรับผิดชอบในส่วนการจัดการต่อข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยโดยตรงจากผู้ใช้งาน ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

ฉ. ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิก หยุด หรือเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาด (ยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่ลดราคาภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนั้นหมดไปแล้วก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งคุณต้องการที่จะยกเลิกกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่แสดงไว้สำหรับกิจกรรมทางการตลาด) คุณจะต้องแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันหรือทางอื่นโดยทันที ตามกระบวนการที่เราอาจระบุไว้ ก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวคุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด และรับผิดชอบในส่วนการจัดการข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

ช. โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่น การสร้างหรือการแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ไม่ได้หมายความว่าเราอนุมัติให้โปรโมชั่น/แคมเปญนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดในการรักษาความลับของข้อมูลที่ส่งให้เราและเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางการตลาดนั้นมีการดำเนินการ และจะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

ซ. ถึงแม้ว่าทางเราจะไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบกิจกรรมทางการตลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ยกเลิก ระงับหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการตลาด 

ฌ. เราอาจให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และ ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของแอปพลิเคชันและเป็นไปตามข้อตกลง 2.2.5 ด้านล่างข้องข้อที่ 8 นี้

ญ. คุณตกลงที่จะจ่ายให้แกร็บในทุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดและการชำระเงินจะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2.2.6 ด้านล่างของส่วน ข.

ฎ. คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากบัญชีของคุณถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณในการสร้างหรือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจการทางการตลาด  หรือลักษณะที่เป็นการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าวคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย หรือ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงการรับผิดชอบค่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นหรือมีขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นใช้บัญชีของคุณ

ฏ. คุณยอมรับว่าจำนวนเงินใดๆที่ต้องชำระให้แก่ท่านโดยผู้ใช้ในการสั่งอาหารแต่ละครั้งที่ทำขึ้นตามกิจกรรมทางการตลาด อาจถูกปัดเศษตามนโยบายภายในของเรา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

2.2.2 การส่งเนื้อหาหรือข้อมูล

เราจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณอัปโหลดในแอปพลิเคชันของเราหรือจัดหาให้เรา หากสิ่งที่คุณอัปโหลดในแอปพลิเคชันของเราหรือจัดหาให้เราถูกครอบคลุมโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงภาพถ่ายหรือวิดีโอทุกประเภท), คุณจะต้อง (ก) ให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัด, ถ่ายโอนได้, มีสิทธิ์การใช้งานซ้อนได้, มีสิทธิ์การใช้งานได้ทั่วโลก, สามารถใช้งาน, แจกจ่าย, เปลี่ยนแปลง, ดำเนินการ, คัดลอก, แสดงต่อสาธารณะ, แปล และสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาของคุณ และ (ข) ยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เราใช้สิทธิ์ดังกล่าว

โดยผ่านแอปพลิเคชัน เราอาจให้สิทธิ์คุณในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณส่งถึงเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมนู) หรือเนื้อหาบางอย่างที่ยื่นโดยผู้ใช้เพื่อที่จะทำให้มีการบริการ รวมถึงโดยไม่จำกัด รายละเอียดของการสั่งจากผู้ใช้  คุณรับทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดแสดงให้แก่ผู้บริโภคปลายทางผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกดำเนินการโดยเรา หรือ อื่นๆ และต้องยอมรับว่าคุณจะ (และต้องรับผิดชอบ) จัดการข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยต่างๆจากผู้บริโภคปลายทาง ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนใดๆทั้งสิ้น เราอาจ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณส่งถึงเรา (ผ่านแอปพลิเคชันหรืออื่นๆ) เป็นครั้งคราวและสงวนสิทธิ์ในการลบหรือขอให้มีการแก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของข้อมูลที่คุณส่ง ซึ่งเราเห็นว่าจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ

ในกรณีที่ท่านแก้ไขเนื้อหาที่ยื่นโดยผู้ใช้เช่นการสั่งโดยผู้ใช้ ท่านตกลงด้วยว่าการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว (1) ท่านได้รับการยินยอมหรือยอมรับจากผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ และ(2) แกร็บไม่เกี่ยวข้องกับและจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการแก้ไขที่ท่านทำ  แม้ว่าแกร็บสงวนสิทธิ์ในการ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ในการดำเนินการแก้ไข (ตามที่กำหนด้านล่าง) ในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นหรือทำการระงับข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการแก้ไขที่ทำขึ้น

2.2.3 ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยไม่มีการละเมิดข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อมูลที่คุณส่งให้เราเพื่อการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ขายสินค้าในระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ อาจเชื่อมโยงกับบัญชีในแอปพลิเคชันหรือในกระบวนการให้บริการในแอปหลิเคชันนี้ คุณยินยอมที่จะให้มีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของคุณผ่านระบบของเรา และเพื่อดำเนินการขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในแอปพลิเคชัน การใช้บัญชีและแอปพลิเคชันของคุณอาจถูกตรวจสอบโดยเรา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและบัญชีของคุณ

ท่านตกลงด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆที่ท่านได้รับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการซึ่งท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  และจะถูกลบหรือทำให้มีการปิดบังชื่อเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้เพื่อการดังกล่าวแล้ว  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อการได้รับการยืนล่วงหน้าเพื่อที่จะแก้ไขการสั่ง  ท่านจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อการนั้นเท่านั้นและนำออกไปทันทีที่ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการนั้นแล้ว​

2.2.4 การเชื่อมโยงหลายมิติ

คุณต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหากคุณต้องการเชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชันของเรา ในกรณีนี้ คุณสามารถส่งคำขออย่างเป็นทางการทางอีเมล์เพื่อประกอบการพิจารณาของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากไม่ได้รับอนุญาตจากเรา คุณไม่สามารถเชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชันของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ แม้ว่าเราจะอนุญาตให้คุณทำการเชื่อมโยงลิงค์ คุณจะต้องไม่สร้างลิงค์ไปยังแอปพลิเคชันของเรา: (ก) ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเกี่ยวข้องใดๆ, ในเชิงการอนุมัติหรือการสนับสนุนในส่วนของเราโดยที่ไม่มีจริง หรือ (ข) ในเว็บไซต์ใดๆ ที่ห้ามมิให้มีการเชื่อมโยงดังกล่าวหรือมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำลายชื่อเสียงหรือในภาพรวมของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แอปพลิเคชันจะต้องไม่ถูกลงบนเว็บไซต์อื่นๆ

2.2.5 เนื้อหาของแอปพลิเคชัน

โดยไม่มีการละเมิดข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดการใช้งาน เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึง และโดยไม่มีข้อจำกัด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ, คำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ, ราคา, โปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ราคาขนส่งสินค้าและเวลาในการขนส่ง) ในกรณีพิเศษที่ข้อมูลใด ๆ ในแอปพลิเคชันของเรามีข้อผิดพลาดในการพิมพ์, ความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการเช่น (i) แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ที่มีความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด (ii) เปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูล และ/หรือ (iii) ยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้กับคุณ (ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันนี้หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ในระหว่างการสั่งซื้อของคุณที่ไม่ถูกต้อง หรือหากเราเห็นว่าเหมาะสมที่จะยกเลิกการสั่งของคุณ (“มาตรการแก้ไข”) ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหลังจากส่งคำสั่งซื้อ) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดดังที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการมาตรการแก้ไขอื่นใด ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย วันที่ระบุการอัพเดทหรือวันที่ระบุการรีเฟรชบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง และเราจะไม่รับผิดชอบ ในทุกกรณี ต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการสูญเสียความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดจาก (i) การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลงหรือการลบเนื้อหาบนแอปพลิเคชัน; และ (ii) มาตรการแก้ไขใดๆ ที่ถูกใช้

2.2.6 วิธีการชำระเงิน

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดใดๆ เป็นอย่างอื่น ในการชำระยอดเงินใด ๆ ที่คุณต้องจ่ายให้กับ แกร็บหรือบริษัทในเครือ (‘จำนวนเงินที่ต้องจ่าย’) คุณอนุญาตให้ แกร็บและ บริษัทในเครือหักจำนวนเงินที่ต้องชำระโดยตรงจากจำนวนเงินที่คุณ ในฐานะผู้ให้บริการภายนอก (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงยอดคงเหลือของคุณในกระเป๋าเงินของผู้ขายสินค้าบนแอปพลิเคชัน) (“ จำนวนเงินที่จะได้รับ”) ก่อนที่จะโอนเงินจำนวนลูกหนี้เข้าบัญชีธนาคารซึ่งคุณได้กำหนดให้แกร็บหรือ บริษัทในเครือโอนจำนวนเงินที่จะได้รับให้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินหรือกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระกับยอดลูกหนี้ของคุณโดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควร หรือเลือกที่จะออกใบแจ้งหนี้ที่มีเงื่อนไขการชำระเงินที่แตกต่างกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม 

2.2.7 การยกเลิก

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดดังที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อตกลงนี้จะยุติลงเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับเราในฐานะผู้ขายในระบบของเราถูกยกเลิก การยกเลิกดังกล่าวไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากความรับผิดใดๆ ซึ่ง ณ เวลาที่มีการยกเลิกดังกล่าวเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว หรือมีสาเหตุที่มาจากระยะเวลาก่อนที่จะมีการยกเลิกดังกล่าว หรือห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เรียกร้องสิทธิ์และหนทางแก้ไขใดๆ ที่อาจมีได้ จากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง

3. แกร็บมาร์ท

3.1 สำหรับผู้ใช้งานบริการ:

3.1.1 แอปพลิเคชันอนุญาตให้คุณสั่งสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายสินค้า (“แกร็บมาร์ท Merchant”), สินค้าดังกล่าวจะถูกส่งถึงคุณโดยผู้จัดส่งบุคคลที่สาม (“Delivery Service Providers”).แกร็บไม่ได้เป็นเจ้าของ, ขาย หรือจัดจำหน่ายสินค้าใดๆ และไม่ได้เป็นผู้บริหารของ กลุ่มพ่อค้า แกร็บมาร์ท, การจัดส่ง, การจัดหา หรือบริการใดๆ ที่จัดทำโดยพวกเขา คุณยอมรับว่าความพร้อมของทุกๆรายการที่คุณสั่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้บริการของกลุ่ม พ่อค้า แกร็บมาร์ท และ/หรือผู้ให้บริการจัดส่ง

3.1.2 การสั่งสินค้าและการจองทั้งหมดที่ลงไว้ในแอปพลิเคชัน (“Food Order”) จะถือว่าได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของคุณเมื่อคุณได้รับการยืนยันแล้ว หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วคุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าบริการส่งเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้ขาย แกร็บมาร์ทจะทำการดำเนินการใดตามใบสั่งแล้วหรือไม่ก็ตาม

3.1.3 เมื่อคุณจองสำเร็จแล้วผู้ค้า แกร็บมาร์ท และ/หรือผู้ให้บริการจัดส่งอาจทำการโทรหาคุณผ่านโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ เพื่อยืนยันรายละเอียดของคำสั่งซื้อ, การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถให้บริการได้), ราคาที่ต้องชำระ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ และ/หรือเวลาการจัดส่งโดยประมาณ เพื่อป้องกันข้อสงสัยแกร็บจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบ ในข้อตกลงปลีกย่อยระหว่างคุณกับผู้ค้า แกร็บมาร์ทและ/หรือผู้จัดส่ง เกี่ยวกับการแก้ไขและ/หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อที่คุณทำ กรณีที่การกระทำนั้นไม่ได้รับการยืนยันและ บันทึกไว้ในแอปพลิเคชัน

3.1.4 แกร็บ, ผู้ค้า แกร็บมาร์ท และ/หรือผู้จัดส่ง สามารถไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ ในกรณีที่คุณไม่สามารถรับโทรศัพท์ในเวลาที่ติดต่อยืนยันการสั่งซื้อ หรือไม่สามารถติดต่อได้ในทางอื่นทางใด, ในกรณีที่พื้นที่จัดส่งอยู่นอกเขตพื้นที่จัดส่งที่ระบุในแอปพลิเคชันหรือรายการสั่งที่ไม่สามารถให้บริการได้

3.1.5 ราคาสินค้าที่ถูกแสดงบนแอปพลิเคชันนั้นกำหนดโดยผู้ค้า แกร็บมาร์ท และมีการระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

3.1.6 ราคาของรายการสินค้าตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชันอาจมีความผิดพลาดทางเทคนิค, ข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยที่จัดทำโดยผู้ค้าแกร็บมาร์ท ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ในกรณีดังกล่าว ผู้ค้า แกร็บมาร์ท สามารถยกเลิกรายการสั่งของคุณได้

3.1.7 หากคุณมีเจตจำนงต้องการใช้รหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดใดๆ คุณจะต้องป้อนรหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดที่มีให้เมื่อทำการจอง รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคลและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ เว้นแต่จะระบุไว้ ราคาที่จ่ายสำหรับรายการสินค้าลดราคาอาจถูกปัดเศษและจะถูกแจ้งไว้ในหน้าเช็คเอาท์ สำหรับการจองของคุณ คุณยอมรับว่า เราจะไม่อนุมัติการใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลด ภายหลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมหรือการใช้รหัสโปรโมชั่นและส่วนลดใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง เราอาจทำการเนินการกับคุณ หากพบว่าคุณใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงระงับบัญชีการใช้งานของคุณ

3.1.8 ผู้ค้า แกร็บมาร์ท จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ในการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพสินค้าที่ขายให้กับคุณ

3.1.9 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณป้อนในแอปพลิเคชันในส่วนคำสั่งซื้อสินค้านั้นถูกต้องและครบถ้วนแกร็บจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการส่งล่าช้าหรือไม่มีการส่งสินค้าที่คุณสั่ง ที่เกิดจากรายละเอียดการจัดส่งที่ผิดพลาดที่คุณเป็นคนป้อนในแอปพลิเคชัน

3.1.10 หลังจากการจัดส่งสินค้าแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบการสูญเสียหรือสูญหาย, เสียหาย, ปนเปื้อน, เสื่อมสภาพ หรือความปลอดภัยของสินค้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงภาชนะบรรจุ) โดยตรงหรือโดยอ้อม จากคุณหรือบุคคลใด ๆ ที่ทำแทนคุณ

3.1.11 เพื่อการใช้บริการแกร็บฟู้ดกับสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(ก) คุณจะต้องมีอายุขั้นตำยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์และต้องไม่อยู่ในภาวะมึนเมา ขณะที่สินค้าดำเนินการจัดส่ง

(ข) คุณจะต้องไม่ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่อายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) เพื่อการซื้อหรือรับเครื่อดื่มแอลกอฮอล์จากผู้จัดส่งบุคคลที่สาม

(ค) คุณจะต้องแสดงตนและรับรองว่าไม่เป็นผู้มึนเมา และมีสติสัมปชัญญะขณะที่ทำการทำคำสั่ง/ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากแอปพลิเคชัน

(ง) เมื่อผู้จัดส่งบุคคลที่สามร้องขอ ท่านตกลงที่จะแสดงเอกสารแสดงตน (อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ และพาสปอร์ต เป็นต้น)

(จ) ท่านจะแสดงตนและรับรองว่าผู้จัดส่งบุคคลที่สามมิได้ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาและวันที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

(ฉ) ท่านรับทราบว่าแกร็บสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อหากท่านไมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ที่รวมถึงการ (1) ปฏิเสธการจัดส่งหากคุณไม่แสดงอายุโดยการแสดงเอกสารสำคัญในเวลาที่ทำการส่งมอบ (2) ยกเลิกคำสั่งซื้อหากคุณไม่มี หรือสันนิษบานได้ว่าขาดสติสัมปชัญญะในระหว่างที่ทำการส่งมอบ และ (3) คิดค่าบริการในกรณีอื่นใด

3.2 สำหรับผู้ค้าแกร็บมาร์ท:

ส่วนนี้มีผลใช้กับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของผู้ค้า แกร็บมาร์ท และข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับแกร็บ

3.2.1 การสร้างและตรวจสอบแคมเปญที่ออกทุนด้วยตัวเอง

หากแอปพลิเคชันสามารถสามารถให้คุณสร้างแคมเปญหรือโปรโมชั่นได้ด้วยทุนของตัวเองได้ คุณสามารถสร้างแคมเปญหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นที่แนะนำโดยแกร็บ ผ่านเครื่องมือของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญหรือโปโมชั่น ในระหว่างการสร้างคุณอาจต้องระบุข้อมูลเช่นประเภทของโปรโมชัน/แคมเปญและระยะเวลาที่เสนอสำหรับโปรโมชัน/แคมเปญ ประเภทของโปรโมชั่นที่คุณสามารถเลือกได้ในแบบฟอร์มอาจแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของแกร็บ

เมื่อสร้างแคมเปญ หรือเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ โดยใช้เครื่องมือของเราในแอปพลิเคชันคุณยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

ก. เมื่อคุณส่งข้อมูลใด ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา หรือถึงเราในนามของนายจ้างของคุณ คุณรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตในการผูกมัดนายจ้างของคุณ เพื่อทำข้อเสนอดังกล่าว เพื่อสร้างแคมเปญ หรือเข้าร่วมโปรโมชั่นที่แนะนำโดยแกร็บ

ข. ข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราในกรณีที่จำเป็น หรือถูกแจ้งกับทางเรา จะต้องมีความสมบูรณ์, เป็นจริง, ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

ค. ความตั้งใจของคุณในการทำแคมเปญ หรือการเข้าร่วมแคมเปญของแกร็บ ผ่านแอปพลิเคชันของเราจะต้องมีเจตจำนงตามจริง และต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานปลายทาง คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราในกรณีที่เราได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ตามแคมเปญที่คุณสร้างขึ้นผ่านแอปพลิเคชันของเรา

ง. ขึ้นอยู่กับประเภทของแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่คุณเลือก วิธีที่เราใช้เพื่อทำการดำเนินการให้กับคุณอาจแตกต่างกันไป คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ถูกชี้แจงโดยเรา ผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งเป็นข้อมูลที่แจ้งว่า ในแต่ละชนิดโปรโมชั่น/แคมเปญหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ เรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยใดๆ คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ในการชี้แจงเช่นเดียวกันกับบุคลากรของเราในการสร้างแคมเปญหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆโดยใช้แอปพลิเคชันของเรา หลังจากการสร้างแคมเปญหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นโดยใช้แอปพลิเคชันของเราคุณยอมรับอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ กับวิธีที่แกร็บจัดการกับแคมเปญหรือโปรโมชั่นจะได้รับการดำเนินการ

จ. คุณจะต้องรับผิดชอบในส่วนการจัดการต่อข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยโดยตรงจากผู้ใช้งาน/ผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับแคมเปญหรือโปรโมชั่น

ฉ. ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกโปรโมชั่น/แคมเปญเร็วกว่าระยะเวลาที่คุณระบุไว้ในแอปพลิเคชันหรือหากรายการสินค้าใดๆในแคมเปญ หมดสต็อกก่อนที่จะหมดระยะเวลาดังกล่าวคุณจะต้องแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันโดยทันที ตามกระบวนการที่เราอาจระบุไว้ ก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวคุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น/แคมเปญ และรับผิดชอบในส่วนการจัดการข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานปลายทาง/ผู้บริโภคในลักษณะเดียวกัน

ช. โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่น ในทุกกรณีหากมีการสร้างแคมเปญหรือการเข้าร่วมโปรโมชั่นเสร็จสิ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน ไม่ได้หมายความว่าเราอนุมัติให้โปรโมชั่น/แคมเปญนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดในการรักษาความลับของข้อมูลที่ส่งให้เราและเพื่อให้แน่ใจว่าโปรโมชั่น/แคมเปญนั้นมีการดำเนินการ และจะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

ซ. ถึงแม้ว่าทางเราจะไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบแคมเปญที่คุณสร้างขึ้น หรือโปรโมชั่นที่คุณเข้าร่วม เราขอสงวนสิทธิ์ในการ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ยกเลิกแคมเปญที่คุณสร้าง/การเข้าร่วมโปรโมชั่นขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน

ฌ. เราอาจให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับการสร้างแคมเปญหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นโดยใช้แอปพลิเคชันของเรา ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของแอปพลิเคชันและเป็นไปตามข้อตกลง 2.2.5 ด้านล่าง

ญ. คุณต้องจ่ายในทุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญหรือโปรโมชั่นในลักษณะที่เราอาจระบุไว้

ฎ. คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากบัญชีของคุณถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือ ใช้คุณสมบัติใด ๆ ในแอปพลิเคชัน ในลักษณะที่เป็นการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าวคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย หรือ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงการรับผิดชอบค่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้แคมเปญที่สร้างขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นใช้บัญชีของคุณ

ฏ. คุณยอมรับว่าราคาที่ลดราคาใดๆ ที่ถูกจ่ายให้กับคุณโดยผู้ใช้งาน/ผู้บริโภค ตามแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่คุณสร้างอาจถูกปัดเศษตามนโยบายภายในของเรา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

3.2.2 การส่งเนื้อหาหรือข้อมูล

เราจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณอัปโหลดในแอปพลิเคชันของเราหรือจัดหาให้เรา หากสิ่งที่คุณอัปโหลดในแอปพลิเคชันของเราหรือจัดหาให้เราถูกครอบคลุมโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงภาพถ่ายหรือวิดีโอทุกประเภท), คุณจะต้อง (ก) ให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัด, ถ่ายโอนได้, มีสิทธิ์การใช้งานซ้อนได้, มีสิทธิ์การใช้งานได้ทั่วโลก, สามารถใช้งาน, แจกจ่าย, เปลี่ยนแปลง, ดำเนินการ, คัดลอก, แสดงต่อสาธารณะ, แปล และสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาของคุณ และ (ข) ยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เราใช้สิทธิ์ดังกล่าว

โดยผ่านแอปพลิเคชัน เราอาจให้สิทธิ์คุณในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณส่งถึงเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมนู) คุณรับทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดแสดงให้แก่ผู้บริโภคปลายทางผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกดำเนินการโดยเรา หรือ อื่นๆ และต้องยอมรับว่าคุณจะ (และต้องรับผิดชอบ) จัดการข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยต่างๆจากผู้บริโภคปลายทาง ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนใดๆทั้งสิ้น เราอาจ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณส่งถึงเรา (ผ่านแอปพลิเคชันหรืออื่นๆ) เป็นครั้งคราวและสงวนสิทธิ์ในการลบหรือขอให้มีการแก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของข้อมูลที่คุณส่ง ซึ่งเราเห็นว่าจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ

3.2.3 ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยไม่มีการละเมิดข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อมูลที่คุณส่งให้เราเพื่อการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ขายสินค้าในระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ อาจเชื่อมโยงกับบัญชีในแอปพลิเคชันหรือในกระบวนการให้บริการในแอปหลิเคชั่นนี้ คุณยินยอมที่จะให้มีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของคุณผ่านระบบของเรา และเพื่อดำเนินการขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในแอปพลิเคชัน การใช้บัญชีและแอปพลิเคชันของคุณอาจถูกตรวจสอบโดยเรา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและบัญชีของคุณ

3.2.4 การเชื่อมโยงหลายมิติ

คุณต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหากคุณต้องการเชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชันของเรา ในกรณีนี้ คุณสามารถส่งคำขออย่างเป็นทางการทางอีเมล์เพื่อประกอบการพิจารณาของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากไม่ได้รับอนุญาตจากเรา คุณไม่สามารถเชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชันของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ แม้ว่าเราจะอนุญาตให้คุณทำการเชื่อมโยงลิงค์ คุณจะต้องไม่สร้างลิงค์ไปยังแอปพลิเคชันของเรา: (ก) ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเกี่ยวข้องใดๆ, ในเชิงการอนุมัติหรือการสนับสนุนในส่วนของเราโดยที่ไม่มีจริง หรือ (ข) ในเว็บไซต์ใดๆ ที่ห้ามมิให้มีการเชื่อมโยงดังกล่าวหรือมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำลายชื่อเสียงหรือในภาพรวมของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แอปพลิเคชันจะต้องไม่ถูกลงบนเว็บไซต์อื่นๆ

3.2.5 เนื้อหาของแอปพลิเคชัน

โดยไม่มีการละเมิดข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดการใช้งาน เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึง และโดยไม่มีข้อจำกัด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ, คำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ, ราคา, โปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ราคาขนส่งสินค้าและเวลาในการขนส่ง) ในกรณีพิเศษที่ข้อมูลใด ๆ ในแอปพลิเคชันของเรามีข้อผิดพลาดในการพิมพ์, ความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการเช่น (i) แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ที่มีความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด (ii) เปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูล และ/หรือ (iii) ยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้กับคุณ (ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันนี้หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ในระหว่างการสั่งซื้อของคุณที่ไม่ถูกต้อง หรือหากเราเห็นว่าเหมาะสมที่จะยกเลิกการสั่งของคุณ (“มาตรการแก้ไข”) ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหลังจากส่งคำสั่งซื้อ) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดดังที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการมาตรการแก้ไขอื่นใด ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย วันที่ระบุการอัพเดทหรือวันที่ระบุการรีเฟรชบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง และเราจะไม่รับผิดชอบ ในทุกกรณี ต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการสูญเสียความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดจาก (i) การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลงหรือการลบเนื้อหาบนแอปพลิเคชัน; และ (ii) มาตรการแก้ไขใดๆ ที่ถูกใช้

3.2.6 การยกเลิก

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดดังที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อตกลงนี้จะยุติลงเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับเราในฐานะผู้ขายในระบบของเราถูกยกเลิก การยกเลิกดังกล่าวไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากความรับผิดใดๆ ซึ่ง ณ เวลาที่มีการยกเลิกดังกล่าวเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว หรือมีสาเหตุที่มาจากระยะเวลาก่อนที่จะมีการยกเลิกดังกล่าว หรือห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เรียกร้องสิทธิ์และหนทางแก้ไขใดๆ ที่อาจมีได้ จากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง

4. แกร็บเฟรช

สำหรับผู้ใช้งานบริการ

4.1 แอปพลิเคชันช่วยให้คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน/ของชำ (“ผลิตภัณฑ์”) จากผู้ขายบุคคลที่สาม (“ผู้ค้า”) สินค้าที่คุณสั่งซื้อจะถูกส่งถึงคุณโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามแกร็บไม่ได้ควบคุมผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าทุกคำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการจัดส่งของผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

4.2 การสั่งซื้อแต่ละครั้งจะดำเนินการตามการยืนยันคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ทันทีที่คุณสั่งสินค้าเสร็จ ผู้ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ อาจติดต่อคุณตามหมายเลขติดต่อที่คุณให้ไว้ หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ, การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (เช่นกรณี: สินค้าหมด), แจ้งราคาที่ต้องชำระ, และ/หรือความเป็นไปได้ของเวลาการส่ง 

4.3 คำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ได้รับการดำเนินการหากคุณไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในเวลาที่มีการโทรยืนยัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ในกรณีเช่นนี้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกด้านล่างจะถูกนำมาใช้

4.4 แกร็บและผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่ถูกจัดทำโดยผู้ค้าและจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมของ ของสมนาคุณหรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายดังกล่าวโดยผู้ค้า

4.5 ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนั้นกำหนดโดยผู้ขายทั้งหมด และถูกแสดงให้เห็นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันอาจ, ด้วยเหตุผลอย่างเช่นข้อผิดพลาดทางเทคนิค, การพิมพ์ผิดหรือข้อมูลที่ล้าสมัย ที่ผู้ค้าเป็นผู้จัดแสดงไว้, มีความผิดพลาด ผู้ค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ เนื่องจากราคาไม่ถูกต้อง

4.6 ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ขายให้กับคุณ คำบอกกล่าวใดๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของแกร็บ

การยกเลิก

4.7 ตามเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อนี้ คุณไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหลังจากได้รับการยืนยันคุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้ว่าผู้ขายจะทำการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์แล้วหรือไม่ก็ตาม

4.8 คุณจะยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระราคาของการสั่งซื้อเต็มจำนวนเมื่อ: (I) คุณได้ทำการยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้เริ่มทำการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อแล้ว หรือ (ii) คุณไม่อยู่ในที่นัดส่งสินค้า (iii) คุณไม่สามารถติดต่อได้ทั้งทางโดยตรงและทางโทรศัพท์, ภายหลังจาก 10 (สิบ) นาที ที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามมาถึงสถานที่จัดส่ง

4.9 แกร็บผู้ค้าหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการต่อคำสั่งซื้อของคุณหากมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น:

 • ในกรณีที่สถานที่จัดส่งอยู่นอกเขตจัดส่งที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน
 • ไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นใด ในเวลาที่มีการยืนยันการสั่งซื้อ
 • การส่งมอบคำสั่งซื้อที่ผิดพลาดอันเกิดจากการขาดข้อมูล, จากบ่งชี้หรือคำสั่งจากคุณในเวลาที่ส่งมอบ หรือ
 • ความไม่พร้อมของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ ณ เวลาที่คุณทำการสั่ง

4.10 หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงคุณแล้ว คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, เสียหาย หรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

5. แกร็บเอ็กซ์เพรส

5.1 สำหรับผู้ให้บริการภายนอก:

5.1.1 ห้ามรับพัสดุที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกำหนดดังต่อไปนี้:

ประเภทการบริการแกร็บเอ็กซ์เพรส (Bike)แกร็บเอ็กซ์เพรส (Car)แกร็บเอ็กซ์เพรส (Pick-up)
ขนาดพัสดุ (ซม.) (ยาว x กว้าง x สูง)30 x 40 x 30115 x 115 x 80170 x 150 x 170
น้ำหนักพัสดุ (กก.)15100300

5.1.2  ห้ามรับพัสดุที่มีหรือที่เชื่อว่ามีวัตถุดังต่อไปนี้:

 • วัตถุแตกหักง่าย (รวมทั้งดอกไม้, เค้ก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • วัตถุเน่าเสียได้
 • วัตถุอันตราย, ระเบิด, ไวไฟและไม่ปลอดภัย (รวมทั้งแบตเตอรี่สำรอง)
 • วัตถุมีค่าและเอกสาร (เช่นเงินสด, หนังสือเดินทาง, หรือเอกสารยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ)
 • บัตรเครดิตหรือเดบิต
 • วัตถุผิดกฎหมาย
 • พืชและสัตว์มีชีวิต
 • วัตถุไร้หีบห่อที่เสียหายได้ง่ายระหว่างการขนส่ง
 • สินค้าลอกเลียนแบบ
 • สัตว์ (ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่)
 • ทองคำ, หน่วยเงินตราใดๆ, อากรแสตมป์ / สติกเกอร์, หนังสือส่งมอบหรือตราสารเปลี่ยนมือ, โลหะ / หินมีค่า
 • อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธรวมทั้งปืนและชิ้นส่วนปืน, ระเบิดและกระสุน
 • ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์
 • วัตถุลามก

5.1.3 จะต้องตกลงที่จะบันทึกภาพพัสดุ, ผู้ส่งและผู้รับทั้งที่ต้นทางและปลายทางหรือการกระทำอื่นๆตามที่แกร็บกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ให้บริการภายนอกหรือจากบุคคลภายนอกอื่นๆ นอกจากนั้นคุณจะต้องยอมรับและตกลงว่าถ้าไม่สามารถสำเร็จการให้บริการได้คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการโต้แย้งหรือปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆและคุณจะต้องรับผิดชอบตามที่ตกลงไว้โดยผู้ใช้งานบริการ, แกร็บ และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

5.1.4 จะต้องตกลงให้ความร่วมมือในการสืบสวนอาชญากรรมที่จำเป็นและช่วยเหลือแกร็บในการปฏิบัติตามการตรวจสอบภายในองค์กร, ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรือข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการควบคุมที่มีผลบังคับใช้

5.1.5 จะต้องรับความรับผิดชอบและความผิดทั้งหมดสำหรับพัสดุที่สูญหายหรือเสียหายจากการกระทำของคุณเอง, ผู้ใช้งานบริการ,แกร็บหรือบุคคลภายนอกเนื่องด้วยเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ

5.2 สำหรับผู้ใช้งานบริการ:

5.2.1 จะต้องไม่ส่งพัสดุที่มีวัตถุดังต่อไปนี้:

 • วัตถุแตกหักง่าย (รวมทั้งดอกไม้, เค้ก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • วัตถุเน่าเสียได้
 • วัตถุอันตราย, ระเบิด, ไวไฟและไม่ปลอดภัย (รวมทั้งแบตเตอรี่สำรอง)
 • วัตถุมีค่าและเอกสาร (เช่นเงินสด, หนังสือเดินทาง, สูติบัตร)
 • บัตรเครดิตหรือเดบิต
 • วัตถุผิดกฎหมาย
 • พืชและสัตว์มีชีวิต
 • วัตถุไร้หีบห่อที่เสียหายได้ง่ายระหว่างการขนส่ง
 • สินค้าลอกเลียนแบบ
 • สัตว์ (ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่)
 • ทองคำ, หน่วยเงินตราใดๆ, อากรแสตมป์ / สติกเกอร์, หนังสือส่งมอบหรือตราสารเปลี่ยนมือ, โลหะ / หินมีค่า
 • อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธรวมทั้งปืนและชิ้นส่วนปืน, ระเบิดและกระสุน
 • ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์
 • วัตถุลามก
 • วัตถุใดๆที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท)

5.2.2 ผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการส่งพัสดุที่ห่อหุ้มไม่ดีพอและ/หรือมีขนาดและน้ำหนักเกินตามกำหนดต่อไปนี้:

ประเภทการบริการแกร็บเอ็กซ์เพรส (Bike)แกร็บเอ็กซ์เพรส (Car)แกร็บเอ็กซ์เพรส (Pick-up)
ขนาดพัสดุ (ซม.) (ยาว x กว้าง x สูง)30 x 40 x 30115 x 115 x 80170 x 150 x 170
น้ำหนักพัสดุ (กก.)15100300

5.2.3 คุณสามารถตกลงกับผู้ให้บริการภายนอกได้เองว่าไม่จำเป็นต้องให้บริการแบบส่งถึงมือผู้รับ

5.2.4 จะต้องยืนยันและรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนเจ้าของพัสดุและจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานด้วยตัวเองหรือในฐานะตัวแทนของเจ้าของพัสดุ

5.2.5 จะต้องรับรู้และตกลงว่าในการใช้บริการคุณ (หรือบุคคลที่สามที่เป็นตัวแทนผู้ส่ง) จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรประชาชนแต่จะต้องมีรูปถ่ายติดบัตรแสดงให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกตามคำขอ ถ้าคุณปฏิเสธที่จะแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่คุณ

5.2.6 จะต้องยืนยันว่ารายละเอียดการขนส่ง (เช่นชื่อผู้รับ, ข้อมูลการติดต่อและสถานที่รับ) ที่กรอกในแอพพลิเคชั่นถูกต้องและครบถ้วนแกร็บไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่การขนส่งล่าช้าหรือไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากความผิดพลาดของข้อมูลการขนส่งในแอพพลิเคชั่น

5.2.7 จะต้องรับรองว่าคุณมีสิทธิ์อย่างถูกต้องจากผู้รับในการให้ข้อมูลของผู้รับ (เช่นชื่อ, ข้อมูลติดต่อและที่อยู่ขนส่ง) แก่แกร็บและผู้ให้บริการภายนอก (ไม่ว่าการใส่ข้อมูลในแอพพลิเคชั่นหรือทางอื่น)

5.2.8 จะต้องยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดของพัสดุถูกต้องและครบถ้วน ก่อนการขนส่งคุณจะต้องแจ้งข้อควรระวังเกี่ยวกับการขนส่งพัสดุแก่ผู้ให้บริการภายนอก

5.2.9 จะต้องยืนยันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับธรรมชาติ, สภาพ, หีบห่อ, การขนย้าย, การจัดเก็บ, และการขนส่งของพัสดุว่าไม่มีสภาพตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (ก) มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ใดๆ; (ข) อันตราย; (ค) เสื่อมสภาพง่าย; (ง) ไวไฟ; (จ) มีวัตถุระเบิด; (ฉ) มีสภาพเป็นกรด; (ฉ) มีสารกัมมันตรังสี; (ช) ต้องห้ามตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการให้บริการขนส่ง (รวมไปถึงพิธีสารที่ 9); และ/หรือ (i) ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5.2.10 แกร็บและผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุโดยไม่แจ้งให้ทราบเนื่องด้วยข้อสงสัยว่าพัสดุอาจมีหรือเป็นวัตถุที่ฝ่าฝืนหรือต้องห้ามตามบทบัญญัติช้างต้นและแกร็บหรือผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธให้บริการขนส่งพัสดุนั้นๆ

5.2.11 จะต้องรับรองว่าคุณห่อพัสดุด้วยตัวท่านเองอย่างมิดชิด, แน่นหนา, มีจ่าหน้า, เตรียมพร้อมต่อการดำเนินการ, การแลกเปลี่ยนและการขนส่ง

5.2.12 หลังการขนส่งเสร็จสิ้น คุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหาย, สูญหาย, ปนเปื้อน, เปื้อนหรือการถูกกักกันของพัสดุไม่ว่าจากคุณหรือผู้รับพัสดุทั้งโดยตรงและทางอ้อม (หรือผู้ใดที่ทำหน้าที่รับใช้, ตัวแทนหรือผู้ทำหน้าที่รับพัสดุในนามของผู้รับ)

5.2.13 คุณยอมรับว่าด้วยเหตุปกติอันเกิดแก่การส่งพัสดุของท่าน ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจเปิดเผยรายละเอียดของผู้รับเมื่อคุณร้องขอ ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ที่จะให้นำส่งที่สถานที่นั้น คุณอาจแจ้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามทางแอปพลิเคชันไป ณ สถานที่ที่คุณต้องการที่จะให้จัดส่ง คุณรับทราบและเข้าใจว่าคุณจะรับผิดในการชำระค่าส่งอย่างเต็มจำนวนในกรณีที่มีการปฏิเสธการรับมอบพัสดุ

5.2.14 ตามกฏโดยทั่วไป คุณไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหลังจากที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านยกเลิกการสั่งจองหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ท่านยังคงต้องจ่ายค่าจองการจัดส่งเต็มราคา ถ้าผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถพบผู้รับได้ภายใน 5 นาทีนับจากเวลาที่ไปถึงจุดหมาย ท่านยังคงต้องจ่ายค่าจองการจัดส่งเต็มราคาแกร็บและผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการเพิกเฉยต่อการจองของท่านตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ก. เมื่อจุดรับอยู่ภายนอกขอบเขตขนส่งที่แอพพลิเคชั่นเสนอ;

ข. ไม่สามารถติดต่อท่านทางโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาที่ต้องยืนยันการจอง;

ค. ไม่สามารถทำการขนส่งได้เนื่องจากขาดข้อมูล, เส้นทางหรือการอนุญาตจากท่านในช่วงเวลาที่ต้องทำการขนส่ง; หรือ

ง. ผู้รับที่กำหนดไว้ในแอพพลิเคชั่นไม่สามารถเข้าถึงหรือติดต่อได้ภายใน 5 นาทีนับจากเวลาที่ผู้ให้บริการภายนอกถึงจุดหมาย

5.2.14 ผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการหากพัสดุมีเงื่อนไขตามที่กล่าวข้างต้น

5.2.15 จะต้องตกลงยอมรับความผิดและความรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากตัวท่านเอง, ผู้ให้บริการภายนอก,แกร็บหรือบุคคลอื่นๆเนื่องจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ

6. แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

6.1 การให้บริการ

6.1.1 การเข้าถึงบริการ:

ส่วนนี้มีผลกับท่านถ้าหากท่านเป็นผู้ใช้งานบริการองค์กร (“ผู้ใช้งานบริการองค์กร”) และมีข้อตกลงในการใช้ทางเข้าแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนสl (“ทางเข้า”) ร่วมกับการบริการที่ถูกซื้อโดยท่านหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต (“ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต”) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น การใช้งานแอพพลิเคชั่นและการบริการของท่านและผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของท่านเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขการใช้บริการในส่วนนี้จะมีผลต่อคุณก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนบัญชีที่ https://www.business.grab.com, และมีสัญญาระหว่างคุณกับแกร็บในกรณีที่มีความขัดแย้งในส่วนนี้กับเงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ เงื่อนไขในส่วนนี้จะถูกบังคับใช้เหนือขอบเขตเงื่อนไขนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

6.1.2 หลังจากที่แกร็บได้ยืนยันและยอมรับแกร็บจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานบริการองค์กรให้ท่านพร้อมวิธีการชำระเงินผ่านทางที่ผู้ใช้งานเลือกสำหรับการบริการดังนี้ (1) การเรียกเก็บเงินจากองค์กร (ตามกล่าวด้านล่าง), (ii) การชำระเงินคืนย้อนหลัง, หรือ (iii) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตองค์กร ท่านสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่มีบัญชี (ตามกล่าวด้านล่าง) ในการชำระค่าบริการผ่านการเรียกเก็บเงินองค์กร (ตามกล่าวด้านล่าง) ผู้ใช้งานที่ชำระเงินผ่านทาง การเรียกเก็บเงินจากองค์กร จะถูกเรียกเก็บเงินผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานองค์กรไม่ใช่ทางบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้งานหรือบัตรเครดิต ท่านจะต้องชำระค่าใช้บริการทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการภายใต้การเรียกเก็บเงินองค์กรตามข้อตกลงและเงื่อนไข “การเรียกเก็บเงินจากองค์กร” คือการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินสำหรับการใช้บริการของแกร็บหรือบริษัทในเครือที่ท่านจะต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของ GrabPay ตามการรายงานรายเดือนที่จัดให้โดย

6.2 จำเป็นต้องมีบัญชีที่ยังใช้งานได้

6.2.2 ก่อนที่ผู้ใช้งานจะได้รับอณุญาตและใช้งานแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนสได้ตามข้อตกลง (“ผู้ขอใช้งาน”), ผู้ขอใช้งาน จะต้อง (i) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส บนมือถือที่รองรับ (ii) ลงทะเบียนและรักษาสถานภาพของบัญชีส่วนตัวไว้ (“บัญชีที่ยังใช้งาน“) จนกว่าบัญชีผู้ใช้งานองค์กรจะถูกระงับ การลงทะเบียนของ ผู้ขอใช้งาน จะต้องมีการใส่ข้อมูลส่วนตัวและเลขบัตรเครดิตส่วนตัวหรือการชำระเงินทางอื่นที่แกร็บอนุญาต และ ผู้ขอใช้งาน จะต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ระหว่างการลงทะเบียนด้วย การที่แกร็บใช้งานข้อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิตหรือการชำระเงินทางอื่นๆของบัญชีที่ยังใช้งานอยู่จะถูกเก็บเป็นความลับ

6.2.3 ข้อเสนอและผู้ใช้งานอาจถูกระงับหรือแบนจากการใช้บริการได้จากการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานในอนาคตหรืออดีตและแกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทั้งผู้ขอใช้งานหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตที่ไม่สามารถรักษาสถานภาพของบัญชีสำหรับการชำระเงินผ่านทาง การเรียกเก็บเงินจากองค์กร ได้เนื่องจากการฝ่าฝืนนั้นๆ

6.3 การเชื่อมบัญชีผู้ใช้งาน

6.3.2 ในการเปิดใช้ฟีเจอ์ของแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส สำหรับ ผู้ขอใช้งาน ที่ยังมีบัญชีที่ใช้ได้นั้นท่านจะต้องให้ข้อมูลแก่แกร็บดังนี้ (i) ชื่อจริง-นามสกุลของผู้ถือบัญชีนั้นๆ, (ii) อีเมลบริษัทของผู้ถือบัญชีบนส่วนของ ผู้ใช้งานบริการองค์กร (เช่น name@companydomain.com), และ (iii) ข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นๆเกี่ยวกับผู้ถือบัญชีที่แกร็บต้องการ (“ข้อมูลเชื่อมโยง“)แกร็บจะใช้ข้อมูลเชื่อมโยงในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ถือบัญชีและเชื่อมบัญชีนั้นๆเข้ากับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส เพื่อให้ผู้ถือบัญชีได้เป็นผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตและเพื่อตรวจสอบสถานะ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร ของ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต นั้นๆเป็นระยะๆระหว่างสัญญา ผู้ขอใช้งานs ทุกท่านที่ได้รับเชิญให้เปิด การเรียกเก็บเงินจากองค์กร จะได้รับอีเมลผ่านทางอีเมลในข้อมูลเชื่อมโยงพร้อมกับวิธีการเชื่อมบัญชีส่วนตัวเข้ากับบัญชีของ ผู้ใช้งานบริการองค์กร สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร เมื่อบัญชี ผู้ใช้งานบริการองค์กร ถูกเชื่อมเข้ากับบัญชีที่มี การเรียกเก็บเงินจากองค์กร ผู้ใช้งาน ผู้ขอใช้งาน จะได้รับตัวเลือกในการเก็บค่าบริการผ่านทาง การเรียกเก็บเงินจากองค์กร

6.3.3 การยืนยันและการเชื่อมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแกร็บจะต้องมีการติดต่อกับ ผู้ขอใช้งาน นั้นๆจากข้อมูลที่ใช้ในข้อมูลเชื่อมโยงและการให้ข้อมูลผ่านข้อมูลเชื่อมโยงเป็นการยืนยันแล้วว่าท่านได้รับข้อตกลงที่จำเป็นต่างๆจาก ผู้ขอใช้งาน แต่ละท่านในการใช้งานแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผ่านบัญชีที่ยังใช้งานได้ ท่านต้องยืนยันว่าข้อมูลในข้อมูลเชื่อมโยงถูกต้องและครบถ้วนและแกร็บจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อท่าน, ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต, ผู้ขอใช้งาน หรือบุคคลอื่นๆจากความผิดหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลในข้อมูลเชื่อมโยงที่ท่านให้

6.3.4 ท่านต้องตกลงที่จะ (i) ทำการแจ้ง ผู้ขอใช้งาน แต่ละท่านว่าการเชื่อมบัญชีส่วนตัวเข้ากับ บัญชีองค์กร สำหรับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ว่าแกร็บจะให้รายละเอียดการจองต่างๆที่ต้องชำระผ่านบัญชีของท่าน, และ (ii) ทำการรับข้อตกลงที่จำเป็นต่างๆจาก ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต แต่ละท่านเพื่อให้แกร็บส่งต่อรายละเอียดการจองแก่ท่าน

6.3.5 บัญชีส่วนตัวของ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต สามารถถูกตัดการเชื่อมต่อจากบัญชีของท่านและ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร ได้ทุกเมื่อถ้าหาก (i) ท่านยกเลิกการเชื่อม ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ผ่าน ทางเข้า

6.4 ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของบัญชีผู้ใช้งาน

ท่านจะต้องตกลงว่า (ก) ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นโดย ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะเกิดขึ้นระหว่าง ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต กับคุณหรือไม่ และ (ข) อัตรค่าใช้บริการสามารถถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อโดยไม่มีจำกัดรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้นนอกเกินไปจากกำหนดในเงื่อนไขการใช้งาน นอกจากนี้ท่านจะต้องตกลงว่าแกร็บไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ที่ท่านพยายามถอดออกจาก การเรียกเก็บเงินจากองค์กร แต่เนื่องด้วยความผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ท่านให้ผ่านทางเข้าสุดท้าย ระหว่างท่านและแกร็บท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหลอกลวงหรือการกระทำต้องห้ามอื่นๆจากการใช้บริการ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร ของ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องแจ้งแกร็บทันทีที่มีการต้มตุ๋นหรือการกระทำต้องห้ามเกิดขึ้นบนบัญชีของท่าน

6.5 ข้อจำกัด

ท่านและ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ทุกท่านจะต้องใช้บริการและแอพพลิเคชั่นตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการเท่านั้นแกร็บสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร แก่ท่านและ/หรือ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ ในกรณีที่บัญชีของ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ถูกระงับเนื่องด้วยเงื่อนไขการใช้บริการ การเข้าถึงบริการ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร จะถูกระงับด้วยเช่นกัน ผู้ใช้งานบริการองค์กร จะต้องไม่ทำและไม่อนุญาตให้ผู้อื่นทำดังนี้, (ก) แยก, ถอด, วิศวกรรมผันกลับหรือพยายามที่จะเข้าถึงฐานรหัสหรือเทคโนโลยี, วิธีการหรืออัลกอริธึมของแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด, (ข) ออกใบอนุญาต, ปล่อยเช่า, เช่า, ขาย, มอบหรือให้บริการแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง, (ค) ขึ้นราคา, เพิ่มหรือดัดแปลงค่าบริการตามที่กำหนดในแอพพลิเคชั่นเพื่อจุดประสงค์ใดๆหรือ (ง) กำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแกร็บสงวนสิทธิ์ใดๆในการระงับบริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ

6.6 การจัดการบัญชี

6.6.1 ทางเข้าแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

ท่านจะสามารถใช้ทางเข้าได้ ช่องทางการติดต่อหลักระหว่างท่านและแกร็บจะเป็นไปตามที่กำหนดภายในข้อตกลงนี้ (“ผู้ดูแลบัญชี“) แกร็บจะบอกให้ผู้ดูแลบัญชทราบทางเข้าจะทำให้คุณสามารถ (ก) ดูรายชื่อของ ผู้ขอใช้งานที่ถูกเชิญได้ และผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตที่เชื่อมต่อแล้ว, (ข) ได้รับข้อมูลเชื่อมโยงเพิ่มเติมในการเชิญ ผู้ขอใช้งาน ที่มากขึ้น, (ค) ถอดถอน ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต จากการเข้าถึง การเรียกเก็บเงินจากองค์กร (ง) เข้าถึงรายละเอียดการจองของแกร็บได้ทุกเมื่อ (“ทางเข้าข้อมูล“) และเตรียมพร้อม, พิจารณาการรายงานผ่าน ทางเข้าข้อมูล, (จ) หยุด ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตs ทั้งหมดจากการใช้ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร, (ฉ) จัดการและอัพเดทรายชื่อ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต, (ฉ) เห็นผู้ดูแลคนปัจจุบัน มอบหมายผู้ดูแลคนใหม่ และลบผู้ดูแลได้ ท่านจะต้องใช้ทางเข้าข้อมูลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นรวมไปทั้งการจัดการค่าใช้จ่าย, การบัญชี, การจัดการทุนแกร็บสงวนสิทธิ์ใดๆในการเพิ่ม, ลบและอัพเดทฟีเจอร์และฟังค์ชั่นทางเข้าของแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบ

6.6.2 การบริหาร

ท่านสามารถจ้างผู้ดูแลบริษัทได้ตามพิจารณาของท่านและแกร็บจะมอบหนังสือรับรองการเข้าสู้ระบบให้ท่าน ท่านจะต้องตกลงที่จะ (ก) เก็บหนังสือรับรองการเข้าสู้ระบบเป็นความลับ, (ข) อณุญาตเพียงแต่ผู้ดูแลและผู้บริหารบริษัทเท่านั้นในการเข้าถึงทางเข้า, และ (ค) อัพเดทข้อมูลผู้ดูแลบริษัทให้ครบถ้วน, แม่นยำอย่างสม่ำเสมอ ท่านจะต้องให้สิทธิ์ในการเข้าถึงทางเข้าข้อมูล เพียงแค่บุคคลที่มีความจำเป็นและอย่างถูกต้องเท่านั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบทางเข้า รวมไปถึงการดูแลรักษารายชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตที่สามารถเข้าถึงการเรียกเก็บเงินจากองค์กรผ่าน ทางเข้า ได้ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอแกร็บสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ของท่านได้ทุกเมื่อผ่านทางเข้า เพื่อรักษาแหละสนับสนุนแอพพลิเคชั่นและการบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ

6.7 ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

6.7.1 ค่าธรรมเนียม

ตามสัญญาการให้บริการและการจัดหาโดยแกร็บรวมถึง การเรียกเก็บเงินจากองค์กรแกร็บสามารถเรียกค่าธรรมเนียมบริการหรือบริหาร (“ค่าบริการ”) ได้ตามที่แกร็บกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าบริการและธรรมเนียมทั้งหมดตามกำหนดด้านล่าง

6.7.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่แกร็บกำหนดตามดุลยพินิจ ท่านสามารถทำการรายงานรายเดือนได้ (“รายงานรายเดือน“) สำหรับค่าบริการที่เกิดขึ้นโดย ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ผ่านการใช้ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร ในเดือนที่ผ่านมา (“ใบแจ้งหนี้รายเดือน“) ถ้าหากคุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งหนี้รายเดือนผ่านทางเข้าได้ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บต่อเดือนตามที่ระบุในรายงานรายเดือนและรายงานแต่ละเดือนสามารถชำระเต็มจำนวนได้ภายในสามสิบ (30) วันตามใบเสร็จ

ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งาน การเรียกเก็บเงินจากองค์กร และเลือกใช้การชำระเงินย้อนหลังหรือชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตองค์กรแกร็บจะเรียกเก็บ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต เมื่อสิ้นสุดการบริการแต่ละเที่ยว/การจองผ่านการชำระเงินทางที่ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ได้เลือก

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงภาษีสินค้าและบริการ (GST) และ/หรือภาษีการขาย ถ้าหาก VAT ถูกเรียกรวมกับค่าธรรมเนียม ท่านสามารถชำระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกับค่าธรรมเนียมของแกร็บได้เลย ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้โดยไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่าย

การชำระเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขการใช้บริการจะไม่รวมภาษีนอกเสียจากว่าถูกกำหนดมาในใบเสร็จและท่านจะต้องตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านจะต้องตกลงที่จะให้ข้อมูลตามคำขอของแกร็บที่เกี่ยวข้องกับการรายงานภาษีรวมไปถึงชื่อจดทะเบียนบริษัท, ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, หมายเลขภาษี (ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆที่แกร็บต้องการ ถ้าหากท่านใช้บริการเรียกเก็บเงินรายเดือน รายงานรายเดือนของท่านจะระบุค่าธรรมเนียมในหน่วยเงินของสถานที่ที่บริษัทของคุณตั้งอยู่เท่านั้น ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้บริการเรียกเก็บเงินรายเดือน การชำระเงินจะใช้หน่วยเงินตามสถานที่ที่มีการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนได้นอกจากถูกระบุไว้ตรงกันข้าม

เพื่อความชัดเจน ท่านจะต้องชำระเงินผ่านหน่วยงานที่แกร็บระบุไว้บนหน้าลงชื่อสมัครแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส เท่านั้น

6.7.3 การไม่ชำระเงิน

แกร็บสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีและ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร ทันทีในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมตามรายงานรายเดือนที่ผ่านมา (ถ้ามี) นอกจากนี้แกร็บยังสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายรวมไปถึงการแจ้งไปยังหน่วยงานเครดิตในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมตามข้อตกลง การเปิดใช้บัญชีอีกครั้งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนย้อนหลังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางแกร็บเพียงผู้เดียว การชำระค่าใช้จ่ายใดๆย้อนหลังจะมีดอกเบี้ย 2% ต่อเดือนหรือมากกว่าตามกฎหมายกำหนด

6.8 ระยะเวลาและการสิ้นสุด

6.8.1 สัญญาจะเริ่มต้นเมื่อบัญชีผู้ใช้งานองค์กรถูกสร้างขึ้นและมีผลจนกระทั่งถูกระงับ

6.8.2 ทั้งทางท่านและแกร็บมีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆล่วงหน้า 30 วันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับอีกฝ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ข้อที่ 4.7 ถึง 4.14 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังสัญญาสิ้นสุด

6.9 ประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

6.9.1 ท่านจะต้องรับรองว่า (ก) ท่านมีสิทธิ์และอำนาจอย่างเต็มที่ในการตกลงตามสัญญานี้และ (ข) การยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงนี้จะไม่ละเมิดสัญญาอื่นๆที่ท่านมี

6.9.2 ท่านจะต้องรับรองอีกว่า: (ก) ท่านมีสิทธิ์และอำนาจในการให้แกร็บเข้าถึงข้อมูลเชื่อมโยงและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการและ การเรียกเก็บเงินจากองค์กร; (ข) ท่านได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องจาก ผู้ขอใช้งาน และ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ในการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการชำระเงินขององค์กรผ่าน การเรียกเก็บเงินจากองค์กร แก่แกร็บ, (ค) ท่านได้แจ้งและได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องจาก ผู้ขอใช้งาน และ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ว่าแกร็บจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่เรียกเก็บผ่านบัญชีของผู้บริโภค และ (ง) ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับท้องถิ่น รัฐบาล ประเทศ และระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว อาชญากรรมข้อมูลประจำตัว การละเมิดข้อมูล การปกป้องผู้บริโภค และการปกป้องข้อมูลความปลอดภัย และข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลตลอดระยะเวลาของสัญญา

6.9.3 นอกเหนือจากการละเมิดความลับหรือข้อมูลส่วนตัว (ก) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆต่อธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นๆหรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ไม่ว่าจะด้วยทางการว่าจ้าง หลอกลวง หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ แม้ว่าแกร็บหรือผู้ใช้งานองค์กร (หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร) มีความเป็นไปได้ที่จะทำความเสียหายนั้นๆ และ (ข) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบภายใต้สัญญานี้ต่อความเสียหายที่มีมูลค่ามากกว่า (I) หมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD10,000) (หรือหน่วยเงินท้องที่ในมูลค่าเทียบเท่า) และ (II) ผลรวมค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้แกร็บ

6.10 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

6.10.1 ห้ามเผยแพร่

ห้ามทั้งสองฝ่ายใช้ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของอีกฝ่ายในพื้นที่สื่อโดยปราศจากความยินยอม

6.10.2 การเป็นเจ้าของ

แกร็บและบริษัทในเครือเป็นและจะคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการและทางเข้า รวมไปถึงการอัพเดท การพัฒนาและเวอร์ชั่นใหม่ต่อไป เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง วัตถุที่มีพร้อมบริการแก่ ผู้ขอใช้งาน หรือ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน

6.10.3 

6.10.3.1 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 6.10.3.2 และเงื่อนไขอื่นๆตามที่ปรากฎในข้อสัญญา แกร็บให้สิทธิผู้ใช้งานบริการองค์กร ในการใช้งานแบบจำกัด ไม่เฉพาะตัว ไม่มีการผูกขาด ไม่สามารถโอนเพิกถอนได้ โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ (GEO data) ภายในประเทศไทย ในระหว่างการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบริการองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงและตรวจดูข้อมูลการใช้บริการ เพื่อการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้งานบริการองค์กร.

ภายใต้ข้อ 6.10.3 นี้ :
“ข้อมูลการใช้บริการ” หมายถึง ข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้บริการของแกร็บ และ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตนั้น จกลงจะอนุญาตให้แกร็บ ดู เก็บรักษา และ ดึงข้อมูล ในรูปแบบใดๆตามทึ่แกร็บเห็นสมควร

“ข้อมูล GEO ของแกร็บ” หมายถึง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไม่ว่ารูปแบบใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลละติจูด-ลองจิจูด ที่อยู่ และชื่อสถานที่ ซึ่งแกร็บได้ส่งให้ท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต

6.10.3.2 ท่านและผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตตกลงจะ:
(ก) ไม่ใช้ข้อมูล GEO ของแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญานี้ หรือ ในพฤติการณ์อย่างในอันเป็นการละเมิดต่อกฎ กฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ หรือคำขอใดๆ
(ข) ไม่ตัดต่อ นำออก แกะรอย ใช้ หาประโยชน์ จำหน่าย เผยแพร่ คัดลอก หรือจัดเก็บข้อมูล GEO ของแกร็บ หรือ ข้อมูลการใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนภายใต้สัญญานี้ และ
(ค) ทำลาย และลบข้อมูล GEO ของแกร็บ (รวมถึงสำเนาทั้งหมด) ออกจากฐานข้อมูลใดๆของท่านทันทีเมื่อแกร็บร้องขอหรือเมื่อสัญญาเลิกกันหรือสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการใช้บริการอาจถูกจัดเก็บได้แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในตามที่ระบุในข้อ 6.10.3.1.

6.11 เหตุสุดวิสัย

แกร็บกับท่านจะได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบในหน้าที่ (เว้นแต่หน้าที่ในการชำระเงิน) และความล่าช้าของงานซึ่งเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กาประท้วง, อัคคีภัย, อุทกภัย, แผ่นดินไหว, โรคระบาด รวมถึงโรคระบาดโควิด-19, การดำเนินการหรือคำสั่งของรัฐ หรือข้อจำกัด ความผิดพลาดของผู้รับเหมา หรือเหตุผลประการใดที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการ อันนอกเหนือความควบคุม และมิได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทจึงมิได้กระทำการ) 

ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงอยู่เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกสิบ (60 วัน) (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกัน) วันปฏิทิน และแกร็บกับท่านได้เจรจาโดยสุจริตและไม่สามารถจะหาทางออกที่เหมาะสมได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (แต่ไม่เกินสิบห้า (15) วัน) แกร็บกับท่านฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

6.12 การมอบหมาย

ทั้งสองฝ่ายจะต้องมอบหมายสัญญานี้โดยไม่ต้องมีความยินยอมแต่ต้องมีการรับรู้ของอีกฝ่ายในการร่วมมือหรือการขายทุนหรือสินทรัพย์ของอีกฝ่าย ตามที่กล่าวข้างต้น สัญญานี้จะเป็นผลผูกพันกับผู้สืบทอดและมอบหมายแก่ทุกฝ่าย

6.13 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

ในการดำเนินการใดๆระหว่างทั้งสองฝ่าย ฝ่ายซื้อบริการจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่างๆด้วยตนเองตามที่กำหนดในสัญญา

7. การส่งข้อมูล POI

7.1 ข้อกำหนดนี้ใช้กับการส่งข้อมูล POI ของสถานที่บนแผนที่ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

7.2 ข้อกำหนดในการส่ง: ในการส่งข้อมูล POI คุณต้องให้รายละเอียดของ POI เช่น ชื่อ ที่อยู่ ประเภท ของ POI นั้นๆ และคุณอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POI นั้นๆด้วย เช่น ภาพถ่าย หรือรายละเอียดอื่นๆของ POI (“รายละเอียดของ POI”)

7.3 เนื้อหาต้องห้าม:คุณต้องทำให้แน่ใจว่ารายละเอียด ของ POI ที่ส่งมานั้น

7.3.1 ไม่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลปลอม หรือข้อมูลขยะ

7.3.2 ไม่เป็นการหมิ่นประมาท หยาบคาย เลือกปฏิบัติยั่วยุ ทำให้เสื่อมเสีย เป็นอันตราย

หรือ เป็นการล่วงละเมิดหรือน่ารังเกียจอย่างอื่น

7.3.3 ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นส่วนตัว

7.3.4 ไม่เสนอหรือโฆษณาขายสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมหรือต้องห้าม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุหรี่ ยาเสพติด การพนันอาวุธ บริการทางการแพทย์และบริการสำหรับผู้ใหญ่

7.3.5  ไม่อ้างถึงส่งเสริมหรือแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ภาพที่ไม่เหมาะสม และ/ หรือ ภาพของผู้เยาว์ ความรุนแรง การก่อการร้ายหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

7.3.6 ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือรูปภาพของบุคคลใด ๆ

7.3.7 ไม่มีภาพของพื้นที่คุ้มครองสถานที่ซึ่งสาธารณชนเข้าถึงไม่ได้ หรือพื้นที่ซึ่งถูกจำกัดการเข้าถึง หรือพื้นที่ซึ่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ (เช่นจุดตรวจคนเข้าเมือง กองทหาร การตกแต่งภายในบ้านพักส่วนตัว) และ

7.3.8 ไม่เป็นการคัดลอกหรือขโมยข้อมูล และ ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

7.4 การยอมรับ การปฏิเสธ หรือการลบข้อมูล POI: แกร็บอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในเวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณในการดำเนินการ

7.4.1 ยอมรับหรือปฏิเสธรายละเอียดของ POI ใดๆ ที่ส่งเข้ามา

7.4.2 แก้ไขหรือทำซ้ำ POI ที่ได้รับไว้แล้วหรือ รายละเอียดของ POI ใด ๆ และ

7.4.3 ลบข้อมูล POI หรือรายละเอียดของ POI

7.5 รางวัล: แกร็บอาจให้สิ่งจูงใจหรือรางวัลสำหรับการส่งรายละเอียดของ POI เป็นครั้งคราวตามที่แจ้งให้คุณทราบในแอปพลิเคชัน

7.6 การอนุญาต:

7.6.1 คุณเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเกี่ยวกับข้อมูล ตัวอักษร ชื่อ รูปภาพ กราฟฟิก ภาพถ่าย ภาพวาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณเป็นผู้ส่ง โพสต์ หรือ แสดงบนหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน แกร็บจะไม่เรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของรายละเอียดของ POI ใดๆ ซึ่งคุณได้โพสต์ลงบนแอปพลิเคชัน

7.6.2 คุณไม่มีหน้าที่ใดๆในการส่งข้อมูลรายละเอียดของ POI ให้กับแกร็บ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณเลือกจะอัพโหลด หรือแชร์ รายละเอียด POI คุณยืนยันและรับรองว่าคุณมีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการส่ง POI และรายละเอียดของ POI นั้นแล้ว

7.6.3 คุณตกลงมอบให้แกร็บซึ่งสิทธิ อันไม่สามารถเพิกถอนได้ สิทธิเป็นการทั่วไป โดยไม่ผูกขาด และไม่ปราศจากค่ารอยัลตี้ ในการเป็นผู้ยึดถือ ทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสาร เผยแพร่ ใช้สิทธิ อนุญาตให้ผู้อื่นช่วงสิทธิ แก้ไขและสร้างผลงานจาก POI และ รายละเอียดของ POI

7.6.4 POI และ รายละเอียดของ POI ซึ่งมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ชื่อของธุรกิจ ไม่ครอบคลุมภายใต้ขอบเขตของการอนุญาตนี้ และ

7.6.5 การอนุญาตจะมีอยู่ต่อไปจนกว่ารายละเอียดของ POI ของคุณนั้น ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.7 การร้องขอแก้ไขหรือลบข้อมูล POI: คุณสามารถส่งคำขอเพื่อแก้ไขหรือลบ POI หรือ รายละเอียดของ POI ผ่านแอปพลิเคชัน แกร็บจะทำพิจารณาคำร้องขอของคุณเป็นกรณี โดยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

7.8 ภาพมุมมองถนน (street view) จากภาพถ่ายจากดาวเทียม: เมื่อคุณส่งข้อมูลหรือดู POI ในแอปพลิเคชัน คุณสามารถมองเห็นภาพมุมมองถนนโดยภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ (“ภาพถ่ายจากดาวเทียม”) คุณรับทราบและตกลงว่า:

7.8.1 สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในภาพถ่ายจากดาวเทียม รวมถึงการแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนั้น เป็นของผู้ให้บริการแก่ แกร็บ หรือซัพพลายเออร์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

7.8.2 คุณจะไม่แจกจ่าย ให้การอนุญาต ให้เช่า ขาย ให้ยืมภาพถ่ายจากดาวเทียมให้กับบุคคลที่สาม หรือจะไม่ใช้ หรือทำซ้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากแกร็บ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ทางการค้า

7.8.3 คุณจะไม่ทำการลบหรือหลีกเลี่ยง การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการป้องกันอื่นใด ในภาพถ่ายจากดาวเทียม

7.8.4 คุณจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรือบันทึกภาพถ่ายจากดาวเทียมลงในอุปกรณ์ใด ๆ

7.8.5 คุณจะไม่แก้ไข ปิดบัง หรือ ลบประกาศใดๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือคำอธิบายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ในหรือบนภาพดาวเทียมภาพถ่ายจากดาวเทียม

7.8.6 ภาพถ่ายจากดาวเทียมทั้งหมดให้ไว้“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ รวมถึงการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้ การไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามความถูกต้อง เนื้อหา หรือผลลัพธ์ ของภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้น และ

7.8.7 ทั้งแกร็บและผู้ให้บริการแก่แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมของคุณ

8. แหล่งข้อมูล

แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยแหล่งข้อมูลต่างๆดังนี้ :

และข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2020)

(i) Land Transport Authority of Singapore;

(ii) Singapore Land Authority’s OneMap

(iii) National Environment Agency of Singapore;

(iv) Data.gov.sg; 

(v) Hdb.gov.sg; และ

​(vi) OpenWeatherMap ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564​

ซึ่งปรากฎตาม Singapore Open Data Licence version 1.0.