Terms of Service: Transport, Delivery and Logistics

Last modified: 1 กรกฎาคม 2567

ข้อตกลงการใช้บริการ

หมวด ก – ข้อกำหนดทั่วไป

 1. คำนำ

1.1. โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) จะถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการนี้ ข้อตกลงการให้บริการและ นโยบายของแกร็บ(ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) จะมีผลบังคับใช้กับคุณ และถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างคุณกับแกร็บ (“ ข้อตกลง”) (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ที่ให้บริการโดยแกร็บ หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงการให้บริการนี้ โปรดยกเลิกหรือหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ทันที

1.2. แกร็บอาจแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อตกลงในเมื่อใดก็ได้ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อแกร็บประกาศลงบน http://www.grab.com หรือบนแอปพลิเคชัน คุณมีหน้าที่ในการทบทวนและตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอว่ามีการแก้ไขหรือไม่ หากคุณยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง จะถือว่าคุณตกลงผูกพันในการแก้ไขดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะได้ทบทวนหรือตรวจสอบการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม

1.3. หากคุณใช้บริการในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณเคยลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน (“ประเทศอื่น”) คุณต้องทบทวนและตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการของประเทศอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.grab.com เนื่องจากข้อตกลงบางข้ออาจแตกต่างกันกับประเทศที่คุณเคยลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันก่อนหน้านั้น หากคุณใช้บริการในประเทศอื่น จะถือว่าคุณตกลงผูกพันตามข้อตกลงการให้บริการของประเทศอื่นในข้อที่แตกต่างกับประเทศที่คุณเคยลงทะเบียนด้วย

1.4. แกร็บคือบริษัททางเทคโนโลยีที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภค เพื่อมองเห็น ซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ให้บริการโดยแกร็บหรือพาร์ทเนอร์ สินค้าหรือบริการนั้นอาจถูกจัดหาให้โดยแกร็บหรือพาร์ทเนอร์ก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ในกรณีที่สินค้าหรือบริการจัดหาให้และ/หรือนำเสนอโดยพาร์ทเนอร์ หน้าที่ของแกร็บคือเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคกับพาร์ทเนอร์หรือทำให้ผู้บริโภคมองเห็นข้อมูลสินค้า/บริการของพาร์เนอร์ แกร็บไม่ต้องรับผิด ต่อการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของพาร์ทเนอร์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด พาร์ทเนอร์จะต้องรับผิดในความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ และพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของแกร็บ รวมถึงพาร์ทเนอร์จะไม่แสดงตัวว่าเป็นบุคคลตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าด้วย และโซลูชั่นที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่แกร็บจัดหาให้แก่ผู้บริโภคด้วย

2. คำจำกัดความ

คำต่างๆที่ปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

2.1. “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเพื่อให้ดาวน์โหลด โดยแกร็บ (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตามลำดับ

2.2. “แกร็บ” หมายถึง

2.2.1. บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย)จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ แกร็บแท็กซี่, แกร็บคาร์, แกร็บไดรฟ์ยัวร์คาร์, แกร็บไบค์, แกร็บเอ็กซ์เพรส, แกร็บฟู้ด และแกร็บเฟรช;

2.2.2. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส นั้น หมายถึงนิติบุคคลได้ระบุไว้ในบัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส หน้าสมัครบัญชี ที่เกี่ยวข้องข้อง; และ/หรือ

2.2.3. บริษัทสาขา, บริษัทในเครือ, บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมร่วมกันโดย GrabTaxi Holding Pte Ltd.

2.3. “นโยบายแกร็บ” มีความหมายดังต่อไปนี้

2.3.1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.3.2. หลักจริยธรรมของ คนขับแกร็บ/ผู้ร่วมการจัดส่ง หรือ หลักจริยธรรมลูกค้าแกร็บ แล้วแต่ที่มีผลบังคับ และ

2.3.3. เอกสารอื่นๆทั้งหมด, นโยบาย, ประกาศ, ข้อแนะนำ, คำถามที่พบบ่อย(FAQs), หรือข้อตกลงที่มอบให้หรือ ส่งให้แก่คุณเป็นครั้งคราว

2.4. “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ, สัญชาติ, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต, ความสนใจส่วนตัว, อีเมล, ภาพของคุณ, เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลทางชีวภาพ, เชื้อชาติ, วันเกิด, สถานภาพสมรส, ศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย

2.5. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของแกร็บ, พอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่เมื่อใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำเรื่องขอ หรือเข้าถึง คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

2.6.“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.grab.com/th/privacy ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

2.7. “บริการ” หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามผ่านทางแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือ ซอฟต์แวร์

2.8.  “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซึ่ง จัดหามาให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง โดยแกร็บ

2.9. “ทางเลือก” หมายถึง การลำเลียง, ขนส่งตามที่จะระบุไว้ต่อจากนี้ และ/หรือ บริการอื่นๆที่มีให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานผ่านการบริการ (“ทางเลือก”ต่างๆมีดังนี้):

2.9.1. แกร็บแท็กซี่;

2.9.2. แกร็บคาร์;

2.9.3. แกร็บไดรฟ์ยัวร์คาร์;

2.9.4. แกร็บฟู้ด;

2.9.5. แกร็บเฟรช;

2.9.6. แกร็บเอ็กซ์เพรส;

2.9.7. แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส;

2.9.8. การบริการใดๆของแกร็บที่จะมีให้ใช้เป็นครั้งคราว

2.10. “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” หมายถึง บุคคลที่สามอิสระ ที่มอบวิธีการแก่ปัญหาแก่ผู้ใช้งานผ่านการบริการ ซึ่งรวมถึงคนขับรถ, ผู้ร่วมการจัดส่ง และพ่อค้าบุคคลที่สาม

2.11.  “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่ใช้งานแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาและบรรลุทางเลือกและ

2.12.  “ค่าบริการผู้ใช้งาน” จึงหมายถึง ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน โดยการใช้งานบริการเพื่อบรรลุทางเลือก ซึ่งรวมถึง ค่าบริการแอปพลิเคชันต่างๆ, ภาษีและค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานเฉพาะกิจ ของบริการหรือทางเลือก

 1. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกพัน

3.1. ในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม คุณได้รับรอง รับประกัน และผูกพันว่า

3.1.1 คุณมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงนี้  หรือได้รับอนุญาตหรือได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเข้าทำข้อตกลงนี้ได้แล้ว

3.1.2 ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราตามที่ต้องมีการให้ข้อมูลเพื่อใช้บริการนั้น มีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และรับประกันว่าจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้เราทราบภายในเวลาอันสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ คุณตกลงว่าแกร็บจะยึดถือว่าข้อมูลที่คุณให้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณรับทราบว่าหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ทำให้เข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม แกร็บมีสิทธิแต่ไม่เป็นข้อผูกมัด ในการบอกเลิกข้อตกลงและการใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด

3.1.3 คุณจะให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร ใบอนุญาต การอนุญาต หรือการอนุมัติที่เราร้องขอหรือต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณ

3.1.4 คุณจะต้องใช้ access point หรือบัญชีที่แกร็บอนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น

3.1.5 คุณรับทราบและตกลงว่า 1บัญชีสามารถลงทะเบียนใช้ได้กับ 1 อุปกรณ์เท่านั้น เว้นแต่แกร็บอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น;

3.1.6 คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวตนที่สามารถใช้เข้าถึงบริการของเราไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

3.1.7 คุณจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือสถานะผู้บริโภคของคุณ และคุณจะต้องไม่มอบหมาย หรือโอนบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น

3.1.8 คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น

3.1.9 ตลอดเวลาที่คุณใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม คุณตกลงผูกพันตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้กับคุณในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม

3.1.10.คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อตัวคุณเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในการเก็บหรือส่งสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในการหลอกลวง

3.1.11 คุณจะต้องไม่พยายามรบกวนการทำงานของบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือทำให้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มแย่ลง หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการและ/หรือแพลตฟอร์มไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะไม่กระทำการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) การส่งสแปมหรือส่งข้อความซ้ำ ๆ หรือ ข้อความอันไม่พึงประสงค์ (ข) การส่ง การโพสต์ หรือจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นการละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือที่เป็นอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และ/หรือนโยบายแกร็บ เช่น แนวทางการรีวิว และ แนวทางต่อเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมและละเอียดอ่อน: GrabAds และ GrabFood (ค) การส่งสื่อที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (ง) แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น (จ) พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (ช) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจต่อเรา (ซ) การหลีกเลี่ยงการใช้งานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มและเครือข่ายที่บริการดำเนินการอยู่ และ (ฌ) การใช้โปรแกรมหรือสคริปต์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสไปเดอร์เว็บ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ เว็บหุ่นยนต์ Web ants ตัวทำดัชนีเว็บ บอต ไวรัสหรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายรายการต่อวินาที เพื่อเป็นภาระหรือขัดขวางการดำเนินการและ/หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม

3.1.12 คุณจะไม่พยายามใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องโดยใช้แพลตฟอร์ม เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีใด หรือคัดลอก ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่ายหรือใช้ในทางอื่นหรือสื่อสารข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแกร็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(ก) สร้าง รวบรวม ประมวล หรือจัดหมวดหมู่จากเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ยกเว้นการใช้งานแบบส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์

(ข) คัดลอกเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มหรือการทำ “ภาพเสมือน” แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ หรือบนอุปกรณ์ไร้สายหรือบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการทำซ้ำเนื้อหาผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามและรีวิวเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ หรือสื่อ หรือโครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาในที่อื่น ๆ

(ค) ดำเนินการขุดข้อมูลหรือกระทำการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ส่วนที่ต้องการเพื่อนำมาใช้งาน และ

(ง) แยกส่วน แปลย้อนกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือพยายามได้มา และเข้ารหัสหรือแยกซอฟต์แวร์ออกจากแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านแพลตฟอร์ม

3.1.13 คุณจะต้องไม่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่มีการดัดแปลง ด้วยวัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงการตรวจจับหรือเพื่ออำนวยความสะดวกการกระทำใด ๆ ที่มุ่งหมายเพื่อกระทำการทุจริตต่อแกร็บหรือเพื่อรบกวนฟังก์ชั่นการใช้งานของแพลตฟอร์ม

3.1.14 คุณจะไม่ใช้แพลตฟอร์มในการส่งหรือจัดเก็บสิ่งใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวง

3.1.15 คุณจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือกระทำการอันไม่เหมาะสมหรือไม่ให้ความเคารพต่อแกร็บหรือบุคคลภายนอก

3.1.16 คุณยินยอมว่าการบริการจะให้บริการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความพยายามที่สมเหตุสมผล (reasonable effort basis)

3.1.17 คุณยินยอมว่าการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายแกร็บซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

3.1.18 คุณยินยอมที่จะสนับสนุนแกร็บในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดยแกร็บตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ

3.1.19 คุณจะให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้แกร็บและข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิที่จะให้แกร็บ-ข้อมูลดังกล่าวกับเราเพื่อนำไปพัฒนาบริการและแพลตฟอร์ม ให้กับคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราอาจแจ้งให้คุณทราบก่อนหรือในขณะที่จะมีการใช้ข้อมูลนั้น ๆ

3.1.20 คุณทราบว่าในการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หากมีการเรียกใช้บริการโซลูชั่นผ่าน SMS หรือบริการเครือข่ายโทรศัพท์ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการเครือข่ายโทรศัพท์ รวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือด้วยตัวคุณเอง

3.1.21 คุณยินยอมว่าแกร็บอาจพิจารณาระงับการใช้บัญชีของคุณชั่วคราว  หากคุณไม่ได้การทำธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันสุดท้ายของการทำธุรกรรม และแกร็บอาจปิดใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณก็ได้ ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว และ

3.1.22 คุณยินยอมและให้ถือว่าคุณจะรับผิดชอบและรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่คุณ แก่แกร็บหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้

3.2. หากคุณคือ พาร์ทเนอร์ คุณได้รับรอง รับประกัน และผูกพันเพิ่มเติมว่า

3.2.1. คุณครอบครองใบอนุญาต การอนุญาต การอนุมัติ ความยินยอม กรมธรรม์ประกันภัยพื้นฐาน และมีอำนาจ ที่เกี่ยวกับการบริการโซลูชั่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้บริการ

3.2.2 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และมีอำนาจในการดำเนินการ และคุณมีใบอนุญาต และการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ อุปกรณ์ หรือส่วนควบหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสื่งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการบริการโซลูชั่นแก่ผู้บริโภค

3.2.3 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณมีกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่มีผลใช้บังคับได้ (ในจำนวนเงินที่คุ้มครองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป) อันเกี่ยวข้องกับการบริการโซลูชั่นของคุณ

3.2.4 คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในบรรรดาการอ้างสิทธิ คำพิพากษาและความรับผิดชอบที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการบริการโซลูชั่นของคุณ

3.2.5 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการโซลูชั่นของคุณและจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากมีการละเมิดกฎหมายเช่นว่านั้น

3.2.6 คุณจะต้องไม่ติดต่อผู้บริโภคด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการให้บริการ

3.2.7 คุณจะต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มม หรือผู้บริโภคของแกร็บ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีผู้บริโภคที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ไปจนถึงแหล่งที่มาของบัญชีนั้น หรือใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการต่าง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือมอบให้ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้รับมาจากการใช้แพลตฟอร์ม

3.2.8 คุณรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อจับคู่กับผู้บริโภคแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายบริการเครือข่ายโทรศัพท์ รวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว

3.2.9 หากคุณถูกร้องขอให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานโดยนายจ้างของคุณ นายจ้างของคุณจะเป็นเจ้าบัญชีผู้บริโภคนั้น ๆ และคุณรับรองและรับประกันว่าว่าคุณมีอำนาจในการกระทำนั้น ๆ แทน และมีผลผูกพันนายจ้างของคุณ

3.2.10 คุณตกลงว่า คุณจะต้องไม่ให้มอบคูปองหรือแนะนำส่วนลดอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริโภค และห้ามไม่ให้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อย่างเคร่งครัดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขุดข้อมูลของแกร็บหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือการบริการ การละเมิดข้อนี้จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการขโมยข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่ง และแกร็บสงวนสิทธิในการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าว ตามที่แกร็บเห็นสมควรตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ และ/หรือ รวมถึงการดำเนินการกับบุคคลธรรมดาหรือที่สิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้ และ

3.2.11 โดยไม่มีการละเมิดข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อมูลที่คุณส่งให้เราเพื่อการลงทะเบียนของคุณในฐานะพาร์ทเนอร์ในระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว อาจเชื่อมโยงกับบัญชีในแอปพลิเคชันหรือในกระบวนการให้บริการในแอปพลิเคชันนี้ คุณยินยอมที่จะให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของคุณผ่านระบบของเรา และเพื่อดำเนินการขอใช้แพลตฟอร์ม การใช้บริการแพลตฟอร์มของคุณอาจถูกตรวจสอบโดยเรา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและบัญชีของคุณ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นด้วย

คุณตกลงด้วยว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้รับโดยผ่านทางแพลตฟอร์มหรือสิ่งอื่นจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยตรงและโดยเฉพาะ สำหรับวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกลบหรือทำให้มีการปิดบังการระบุตัวตนเมื่อข้อมูลสส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถูกเก็บรักษาเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อคุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคโดยผ่านทางแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ได้รับการยืนล่วงหน้าเพื่อที่จะแก้ไขการสั่ง  คุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้นและทำลายหรือลบทันทีเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นั้นแล้ว​

3.3 หากคุณคือ ผู้บริโภค คุณได้รับรอง รับประกันและผูกพันเพิ่มเติมว่า

3.3.1 คุณจะใช้บริการและแพลตฟอร์มเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หรือใช้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต หากเป็นกรณีที่คุณใช้งานเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบ (10) ปี (“ผู้เยาว์”) คุณจะต้องรับผิดชอบการใช้งานของผู้เยาว์นั้นด้วย

3.3.2 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณตกลงว่าจะระบุจำนวนผู้โดยสารให้ถูกต้อง เมื่อมีการเรียกใช้บริการ

3.3.3 คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าหากข้อมูลของจำนวนผู้โดยสารไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ พาร์ทเนอร์มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองของคุณ และคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ตามนโยบายการยกเลิกตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของแกร็บ

3.3.4 คุณจะไม่ติดต่อพาร์ทเนอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการติดต่อที่เกี่ยวกับการบริการ และ

3.3.5 คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือพยายามสร้างความเสียหายต่อพาร์ทเนอร์หรือทรัพย์สินของพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

4. ความเข้ากันได้

รุ่นหรือเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอาจมีเฟิร์มแวร์หรือการตั้งค่าที่อาจไม่สามารถเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อที่จะรองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์และรุ่นที่ใช้กันโดยทั่วไปในท้องตลาด รวมถึงเบราว์เซอร์ที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงได้

5. การอนุญาต และข้อจำกัดต่าง ๆ

5.1. แกร็บและผู้อนุญาตของแกร็บ ยินยอมให้คุณใช้และเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการโดยสามารถเพิกถอนได้ โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่สามารถโอนได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สิทธิทั้งหมดที่มิได้มอบให้แก่คุณไว้อย่างชัดแจ้งจะสงวนไว้สำหรับแกร็บและผู้อนุญาตของแกร็บเท่านั้น

5.2 คุณจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.2.1 โพสต์ แจกจ่ายหรือสร้างขึ้นใหม่ซึ่งสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ  โดยไม่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ล่วงหน้า หรือ

5.2.2 นำออกซึ่งการแจ้งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ บนแพลตฟอร์ม

 1. การชำระเงิน

6.1. เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับพาร์ทเนอร์ (พาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้จัดส่ง)

6.1.1. . แกร็บจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการของคุณ (“ค่าใช้บริการ”) โดยค่าใช้บริการสูงสุดไม่เกิน 25% ของค่าธรรมเนียมผู้บริโภค เว้นแต่จะแจ้ง ไว้เป็นอย่างอื่นและคุณได้ยอมรับแล้ว ก่อนที่จะเริ่มให้บริการโซลูชั่น  ค่าใช้บริการจะต้องชำระให้แก่แกร็บทันทีและไม่สามารถเรียกคืนได้ นโยบายการไม่คืนเงินนี้จะบังคับใช้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงการตัดสินใจในการยกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ การตัดสินใจสิ้นสุดหรือระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ การรบกวนการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยวางแผนไว้ โดยอุบัติเหตุ หรือโดยตั้งใจ หรือโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม

6.1.2. คุณตกลงและยินยอมให้แกร็บดำเนินการหรือกระทำการในฐานะตัวแทน เพื่อการเก็บเงินจากผู้บริโภค และนำส่งให้กับคุณตามจำนวนเงินของค่าธรรมเนียมผู้บริโภคที่ต้องจ่ายให้คุณอันเกิดจากการให้บริการโซลูชั่น

6.1.3. แกร็บอาจใช้สิทธิในการระงับหรือประมวลผลธุรกรรมใด ๆ  หากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้น อาจเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือการกระทำอันเป็นอาชญากรรม หรือเมื่อคุณหรือผู้บริโภคผิดข้อตกลงนี้ โดยแกร็บจะไม่รับผิดชอบในบรรดาการหักเงิน ความล่าช้า หรือการระงับ หรือการยกเลิกการชำระเงินใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้กับคุณ

6.1.4 แกร็บอาจใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการเสนอโปรโมชั่นต่อผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติและอัตราที่แตกต่างกันบนโซลูชั่น แกร็บอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

6.1.5 แกร็บอาจจัดการการจ่ายเงิน/รับชำระเงินให้แก่คุณผ่านระบบบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (“กระเป๋าเงินคนขับ” ) ซึ่งคุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจากแกร็บในด้านขั้นตอนวิธีการใช้งาน และการจัดการกระเป๋าเงินคนขับแล้ว

6.1.6 คุณสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินคนขับ (“เครดิต”) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเครดิตขั้นต่ำ ในลักษณะใดก็ตามที่แกร็บกำหนดเป็นครั้งคราว (เช่น การเติมเงินสดและการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต )

6.1.7 ยอดเงินเครดิตไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือคืนเงินได้ ไม่สามารถขายต่อ แลกเปลี่ยน หรือโอนเป็นมูลค่าได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เครดิตจะไม่ถูกพิจารณา ตีความ หรือใช้เป็นเครื่องมือที่มีค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือเงินได้อื่นใดจากเครดิตของคุณ ทั้งนี้ แกร็บอาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่แกร็บถือไว้ในนามของคุณ ซึ่ง คุณตกลงโอนสิทธิ์ในดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากเครดิตของคุณให้กับแกร็บ

6.1.8 คุณสามารถเช็คจำนวนเงินในกระเป๋าเงินคนขับของคุณได้ในแอปพลิเคชัน จำนวนเงินในกระเป๋าเงินคนขับของคุณที่แสดงในแอปพลิเคชันจะเป็นหลักฐานของจำนวนเงินในกระเป๋าเงินคนขับของคุณ

6.1.9 คุณรับรู้และเข้าใจว่าแกร็บ อาจหัก, ระงับ, ถอนหรือกระทำการใดก็ตามแก่เงินสดหรือเครดิตตามดุลยพินิจในกระเป๋าเงินคนขับของคุณ หากมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าคุณได้กระทำการใดที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับเงินหรือเครดิตฟรีจากแกร็บ หรือคุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือถูกพักจากการให้บริการตามระยะเวลาที่แกร็บกำหนด ตามที่แกร็บพิจารณาเห็นสมควร

6.1.10 คุณตกลงยินยอมให้แกร็บหักเงินในบัญชีบัญชีกระเป๋าเงินคนขับของคุณ เพื่อการชำระหนี้ใดๆ ที่คุณมีต่อแกร็บหรือบริษัทในเครือของแกร็บ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการซื้อขาย การชำระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน หรือหนี้เงินกู้ (ตามที่คุณได้เข้าทำ) ให้แก่แกร็บหรือบริษัทในเครือของแกร็บที่เกี่ยวข้อง

6.1.11 แกร็บสงวนสิทธิ์ในการระงับธุรกรรมใดๆ ของคุณ หากมีเหตุให้อาจเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรม หรือเมื่อคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องไม่ถือความรับผิดชอบของแกร็บในการยึดหน่วง ทำให้ล่าช้า ระงับ ยึด หรือยกเลิกการชำระเงินให้แก่คุณ

6.2 เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับผู้บริโภค

6.2.1 ผู้บริโภคจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมผู้บริโภคสำหรับบริการทั้งหมดที่นำเสนอในแอปพลิเคชันตามวิธีการที่เลือกไว้ในขณะที่ทำการจอง ซึ่งอาจเป็นเงินสด หรือวิธีการชำระเงินอัตโนมัติวิธีใดวิธีหนึ่งที่มีให้คุณเลือกในแอปพลิเคชัน การชำระเงินใด ๆ ตามที่คุณเลือกดังกล่าวไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถเพิกถอนได้

6.2.2 การชำระเงินอัตโนมัติสามารถทำได้ด้วย บัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallets) หรือช่องทางชำระเงินอื่นใดที่มีให้ในแอปพลิเคชัน

6.2.3 หากคุณเลือกชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ GrabPay Wallet ของคุณ คุณตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ: การชำระเงิน (https://www.grab.com/th/terms-policies/payment/)

6.2.4 หากคุณเลือกชำระด้วยวิธีการแกร็บเพย์ (GrabPay) ด้วยการชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (“บัตร”) คุณจะต้องลงทะเบียนบัตรที่สามารถใช้ได้ของคุณตามวิธีการที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน และคุณตกลงยินยอมให้เราตรวจสอบและอนุญาตการใช้ข้อมูลของบัตรเพื่อทำการลงทะเบียนบัตรกับเราครั้งแรก และเมื่อคุณใช้บริการ

6.2.5 คุณยินยอมว่าแกร็บอาจสั่งขอการอนุมัติเพื่อกันวงเงินในบัตรของคุณ สำหรับมูลค่าเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมผู้บริโภคของคุณ ซึ่งจะไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณ ระงับธุรกรรม เพื่อการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรของคุณ การกันวงเงินดังกล่าวจะปรากฏในข้อมูลบันทึกรายการบัญชีว่า “อยู่ในระหว่างดำเนินการ”  การกันวงเงินในบัตรของคุณ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันต่อ ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงใดๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระด้วยแกร็บเพย์

6.2.6 หากคุณเลือกใช้วิธีการชำระเงินจากต่างประเทศ ได้แก่ การใช้บัตรต่างประเทศ หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ (เช่น Alipay และ Kakao Pay) คุณตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการชำระเงิน รวมถึง ค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดและแก้ไขเป็นครั้งคราว

6.2.7 หากมี ให้ใช้ทิป คุณอาจใช้ตัวเลือกนี้ในการกำหนดจำนวนทิปตามที่คุณต้องการเมื่อคุณเรียกใช้บริการซึ่งจะถูกรวมเข้ากับค่าธรรมเนียมผู้บริโภคโดยอัตโนมัติหลังจากที่โซลูชั่นได้ถูกมอบให้พาร์ทเนอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนจำนวนหรือนำทิปออกจากการชำระเงิน

6.2.8 แกร็บอาจจะระงับธุรกรรม ปิดการใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานของบัตร ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการชำระเงิน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปฏิเสธการชำระเงิน หรือการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันทางการเงิน หรือ ในกรณีที่แกร็บมีเหตุให้อาจเชื่อว่าบัตรได้ถูกใช้งานเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหลอกลวง, ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรม หรือในกรณีที่แกร็บมีเหตุให้อาจเชื่อว่าคุณได้ทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

6.2.9 คุณตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับเรา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน เมื่อเราร้องขอ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่

6.2.10 คุณตกลงรับผิดชอบ หากมีกรณีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับบัตรของคุณ ต่อบริษัทที่ออกบัตรด้วยตัวคุณเอง

 1. การยกเลิก

7.1. เงื่อนไขการเลิกสำหรับพาร์ทเนอร์:

7.1.1.       เนื่องจากผู้บริโภคจะต้องพึ่งพาคุณในให้บริการการขนส่งหรือบริการโซลูชั่น คุณรับทราบว่า หากคุณมีจำนวนการยกเลิกงานที่สูงและ/หรือมีการยกเลิกงานบ่อย หรือการเพิกเฉยต่อการจองของผู้บริโภค การกระทำเหล่านั้น จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสบการณ์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแกร็บ

7.1.2. หากคุณจะยกเลิกการจอง การยกเลิกจะต้องเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลการยกเลิกที่ยอมรับได้ ตามที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน แกร็บสงวนสิทธิในการแก้ไขเหตุผลการยกเลิกที่ยอมรับได้เป็นครั้งคราว การยกเลิกอื่น ๆ ที่     นอกเหนือจากเหตุผลการยกเลิกที่ยอมรับได้ หรือการเพิกเฉยการจอง อาจนำไปสู่การพิจารณาจำกัดการเข้าถึงบริการของคุณ

7.2. เงื่อนไขการเลิกสำหรับผู้บริโภค

7.2.1. เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายแกร็บ คุณอาจยกเลิกคำร้องขอบริการการเดินทางได้ตลอดเวลาก่อนที่คุณจะเริ่มเดินทางกับพาร์ทเนอร์ที่ถูกจับคู่กับคุณ

7.2.2. หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการจองของคุณ หรือไม่ได้ไปยังสถานที่ที่นัดไว้ คุณจะถูกเก็บค่าบริการยกเลิกหรือ ค่าบริการยกเลิกอื่น ๆ ที่แกร็บอาจแจ้งไว้เป็นครั้งคราวผ่านนโยบายการยกเลิกบนเว็บไซต์ของแกร็บ

7.2.3. หากคุณคิดว่าคุณถูกเรียกเก็บค่าบริการยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อแกร็บผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือบนเว็บไซต์ของแกร็บ เพื่อการช่วยเหลือ แกร็บสงวนสิทธิในการพิจารณาการคืนเงินให้กับคุณตามดุลยพินิจของแกร็บ และการคืนเงินนั้น ๆ อาจเป็นในรูปของเครดิตคืนเข้าบัตรที่คุณใช้ชำระเงินในการเดินทางนั้น หรือเป็นเครดิตแกร็บเพย์หรือวิธีใดก็ตามที่แกร็บเห็นสมควร

 1. GrabRewards Loyalty Programme และโปรโมชั่นสำหรับผู้บริโภค

8.1. หากคุณเป็นผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน และเป็นสมาชิก GrabUnlimited คุณจะเป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดีหรือการสะสมคะแนน ชื่อว่า “GrabRewards Loyalty Programme” โดยอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการโดยแกร็บและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นสมาชิก “GrabRewards Loyalty Programme” อยู่แล้วในขณะนี้ แต่มิได้เป็นเป็นสมาชิก GrabUnlimited หรือคุณได้รับคะแนนจากโปรแกรมอื่นใดของแกร็บที่กำหนดเป็นการเฉพาะ คุณจะยังเป็นสมาชิกของโปรแกรม “GrabRewards Loyalty Programme” ต่อไปตราบเท่าที่ คะแนนของคุณยังไม่หมดอายุ อีกทั้ง ยังสามารถแลกของรางวัลได้ตามข้อตกลงการให้บริการนี้ และ จะได้รับคะแนน หากมีการใช้จ่ายเป็นไปตามเงื่อนที่กำหนด

คะแนนสะสม

8.2. แกร็บอาจให้รางวัลแก่คุณเป็นคะแนน GrabRewards (“คะแนน”) ตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งคะแนนสามารถนำไปแลกเป็นรางวัลในเวลาจองทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย

8.3. แกร็บอาจจัดแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นที่มีการเสนอรหัสเวาเชอร์ ส่วนลด แผนการสมัครสมาชิก หรือข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อใช้บนแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว (“เวาเชอร์”) การใช้เวาเชอร์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ได้ ระยะเวลาแลกใช้ ข้อจำกัด และ/หรือความพร้อมอื่น ๆ เวาเชอร์อาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือบัตรกำนัลอื่น ๆ และอาจมีการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวาเชอร์ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เวาเชอร์สามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น เวาเชอร์นี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ แกร็บอาจถอน แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นหรือแผนการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แกร็บอาจทำให้เป็นโมฆะ ยุติหรือตัดสิทธิ์คุณ จากโปรโมชั่นหรือแผนการสมัครสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้ให้บริการนี้

8.4 คุณจะได้รับคะแนน เมื่อเป็นสมาชิก GrabUnlimited และมีการใช้จ่ายบนบริการที่ร่วมรายการเท่านั้น การใช้บริการแกร็บบางประเภทจะไม่ได้รับคะแนน ได้แก่ การเติมเงิน GrabPay Wallet การซื้อ Package การจองโรงแรมหรือกิจกรรมผ่านแอป การชำระเงินผ่าน GrabPay Wallet ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า การโอนเงินธนาคาร การซื้อ GrabGifts การแลกคะแนน GrabRewards และ/หรือ การใช้บริการอื่นใดที่เรากำหนดยกเว้นเป็นครั้งคราว

หากคุณไม่ได้เป็นเป็นสมาชิก GrabUnlimited  หรือ ไม่มีการใช้จ่ายบนบริการที่ร่วมรายการที่กำหนดข้างต้น คะแนนทั้งหมดของคุณจะหมดอายุในวันสุดท้ายของอีก 3 เดือน นับจากเดือนที่คุณได้รับคะแนนจากการใช้จ่ายบนบริการครั้งล่าสุด ที่เป็นไปตามวิธีการรับคะแนนในข้อตกลงการให้บริการนี้

8.5 คุณจะได้รับ 1 คะแนนสำหรับทุกๆ 10 บาทที่คุณได้ใช้บริการโซลูชั่นในประเทศไทย ตามดุลยพินิจของแกร็บ (โปรโมชั่นโค้ดส่วนลด, รวมถึงส่วนลดค่าโดยสาร ที่แลกจากรางวัลหรือการปรับลดค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโดยสารในทางเลือก) ยกตัวอย่างเช่น หากการใช้ แกร็บคาร์ ของคุณนั้นมีราคา 50 บาท และคุณได้รับส่วนลด 20 บาท แกร็บจะมอบคะแนนให้คุณ 3 คะแนน สำหรับ 30 บาทที่ถูกจ่ายไป

8.6 คะแนนจะถูกคำนวณตามมูลค่าค่าธรรมเนียมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและจะรวมเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดโดยจะปัดขึ้นหากมีทศนิยมมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 คะแนน และจะปัดลงหากทศนิยมน้อยกว่า 0.5 คะแนน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกใช้ แกร็บคาร์ เป็นราคา 54 บาท แกร็บจะให้คุณ 5 คะแนน แต่ถ้าคุณเรียกใช้ แกร็บคาร์ เป็นราคา 55 บาท แกร็บจะให้คุณ 6 คะแนน ทั้งนี้ หากคำนวณแล้วทำให้เกิดทศนิยมของคะแนนต่ำกว่า 1 คะแนน แกร็บอาจมอบ 1 คะแนนให้คุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกใช้ แกร็บคาร์ เป็นราคา 54 บาทและคุณได้ส่วนลด 50 บาท แกร็บอาจให้คะแนน 1 คะแนนแก่คุณสำหรับ 4 บาทที่จ่ายไป โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแกร็บ

8.7 แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลด อัตราแลกเปลี่ยนของคะแนนที่จะเป็นรางวัลในการทำธุรกรรมซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว

8.8. คุณจะต้องใช้คะแนนที่ได้จากกว่าแลกรางวัลภายในช่วงระยะเวลาที่คะแนนสามารถใช้ได้ จะไม่มีการต่อระยะเวลาใดๆ สำหรับคะแนนที่ยังไม่ถูกใช้และได้หมดอายุการใช้งานแล้ว แกร็บมีสิทธิที่จะทำตามดุลยพินิจของแกร็บในการจัดการ ต่อคะแนนที่หมดอายุอย่างไรก็ได้ คุณยินยอมที่จะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆในคะแนนที่หมดอายุต่อแกร็บ

8.9. คะแนนไม่มีมูลค่าทางการเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในกรณีใดๆ คะแนนไม่สามารถซื้อ, ขายต่อ หรือส่งต่อ เพื่อมูลค่าหรือเหตุอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คะแนนจะไม่ถูกถือเป็น ตีความว่า หรือถูกใช้แทนสิ่งมีค่าหรือใช้เป็นตราสารแลกเปลี่ยน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

การแลกของรางวัล

8.10. หากคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และมีคะแนนเป็นจำนวนเพียงพอตามที่กำหนด คุณอาจเลือกแลกของรางวัลที่มีจากแอปพลิเคชันได้ ของรางวัลที่คุณแลกเป็น เวาเชอร์ นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแกร็บหรือร้านค้าบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นผู้ออก e-voucher ที่คุณต้องการจะแลก

8.11. คุณตกลงใช้ e-voucher ที่แลกภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะไม่มีการขยายระยะเวลาการใช้ของ e-voucher คุณตกลงยินยอมที่จะไม่อ้างสิทธิ์ใดๆ ใน e-voucher ที่หมดอายุต่อแกร็บ

8.12. คะแนนที่คุณใช้แลกเป็นรางวัลโดยเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอย่างอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ การร้องขอให้เปลี่ยนรางวัลจะไม่ถูกพิจารณา รางวัลจะไม่สามารถขายคืน, แลกเปลี่ยน หรือโอนเพื่อมูลค่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ถือเป็น ตีความว่า หรือถูกใช้แทนสิ่งมีค่าหรือใช้เป็นตราสารแลกเปลี่ยน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

8.13. แกร็บมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใดกับคุณ ในการปฏิเสธคำร้องขอของคุณในการแลกรางวัล ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง กรณีดังต่อไปนี้:

– มีคะแนนไม่เพียงพอที่จะใช้แลกรางวัลนั้นๆ 

– ไม่มีรางวัลให้แลกแล้ว หรือรางวัลที่จะแลกหมดด้วยเหตุผลจากร้านค้าบุคคลที่สาม

– คะแนนที่คุณประสงค์จะใช้แลกรางวัลได้ออกให้คุณด้วยความผิดพลาด หรือ

– บริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า การแลกรางวัลเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัย ผิดกฎหมาย มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดทางอาญา หรือรวมถึงการได้คะแนนมาโดยวิธีวิธืที่ไม่สุจริต หรือด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

8.14. คุณอาจตรวจสอบจำนวนคะแนนที่คุณมีและการแลกของรางวัลของคุณได้ในแอปพลิเคชัน จำนวนคะแนนและการแลกรางวัลที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน จะเป็นหลักฐานยืนยันจำนวนคะแนนและการแลกรางวัลของคุณ

การยุติการเป็นสมาชิก

8.15. การเป็นสมาชิก GrabRewards Loyalty Programme ของคุณจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณปิดบัญชีแกร็บของคุณ

8.16. เมื่อการเป็นสมาชิกGrabRewards Loyalty Programme สิ้นสุดลง คะแนนทั้งหมดที่เหลืออยู่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ คะแนนสามารถแลกได้ก่อนการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก ภายหลังการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก คะแนนจะไม่สามารถแลกได้อีกต่อไป และจะไม่มีการนำคะแนนสะสมกลับคืนให้ ในกรณีที่คุณกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้ง

8.17. การฉ้อโกง หรือละเมิดใดๆ เกี่ยวกับ GrabRewards Loyalty Programme อาจมีผลให้มีการยึดยึดคะแนนของคุณที่มีทั้งหมด รวมถึง ยุติการเป็นสมาชิก GrabRewards Loyalty Programme ของคุณ

ทั่วไป

8.18. ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แกร็บสงวนสิทธิ์ ไม่ว่าเวลาใดก็ตามในการกระทำการดังต่อไปนี้

8.18.1.เปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขของ GrabRewards Loyalty Programme (รวมถึงเพิ่มหรือยกเลิกข้อตกลง)

8.18.2.ยกเลิกหรือแก้ไข GrabRewards Loyalty Programme

8.18.3.ยกเลิก ปรับแก้ และ/หรือ คำนวณใหม่ซึ่งคะแนนที่ออกให้แก่คุณ

8.18.4.เปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่ต้องใช้ในการแลกรางวัลต่างๆ หรือ แทนที่รางวัล ด้วยรางวัลชนิดอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน

8.18.5.เปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่จะสามารถได้รับจากการใช้จ่ายในบริการขนส่ง

8.18.6.แก้ไขคุณสมบัติและความเหมาะสมในการได้มาซึ่งคะแน

8.18.7.แก้ไขกิจกรรมที่ทำให้เกิดคะแนน

8.18.8.แก้ไขวิธีการคำนวณจำนวนคะแนนที่จะได้รับ

8.18.9.ระงับหรือหยุดการให้คะแนนแก่คุณ

8.18.10. แก้ไขคุณสมบัติการให้คะแนน หรือเกณฑ์อื่นๆ สำหรับสำหรับการอัพเกรดและต่ออายุระดับสมาชิก และ

8.18.11. เปลี่ยนหรือยกเลิกผลประโยชน์และสิทธิพิเศษที่เกี่ยวของกับระดับสมาชิกใดๆ    

ตามดุลยพินิจของแกร็บโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.19. แกร็บอาจระงับการคำนวณและการสะสมคะแนนเป็นการชั่วคราว เพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวนหรือปรับแก้การคำนวนตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.20. คุณตกลงรับผิดชอบภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้คะแนนของคุณ การรับคะแนนและการใช้ประโยชน์จากรางวัลที่คุณได้รับ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 1. การให้คะแนน

9.1. ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์อาจจะได้รับการอนุญาตให้ประเมินกันและกันในส่วนของโซลูชั่นที่ได้มีการให้บริการ

9.2. ทุก ๆ การประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของแกร็บโดยอัตโนมัติ และแกร็บจะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด แกร็บอาจกระทำการตามที่แกร็บเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่บอกล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่คุณ

 1. การร้องเรียน

10.1. การร้องเรียนใด ๆ ก็ตามระหว่างผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันเองโดยตรง

10.2 โปรดติดต่อศูนย์ช่วยเหลือหากคุณมีข้อสงสัยหรือความเห็นที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

 1. ค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมทำความสะอาดสำหรับผู้บริโภค

11.1. คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหาย หรือการทำความสะอาดที่จำเป็นต้องทำกับ กับทรัพย์สินของพาร์ทเนอร์ ซึ่งเกิดจากการใช้บริการผิดวัตถุประสงค์หรือการละเมิดข้อตกลงการให้บริการนี้  แกร็บอาจอำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าทำความสะอาดอย่างสมเหตุสมผลในนามของพาร์ทเนอร์ผ่านทางช่องทางการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้หรือ เรียกร้องจากคุณเป็นเงินสด ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าทำความสะอาดที่ร้องขอโดยพาร์ทเนอร์นั้นได้รับการยืนยันจากแกร็บแล้ว

 1. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

12.1. แกร็บและผู้อนุญาตจะถือความเป็นเจ้าของในสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแพลตฟอร์มการให้บริการและคำแนะนำอื่น ๆ ไอเดีย คำร้องขอให้ปรับปรุง ข้อเสนอแนะข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณหรือฝ่ายอื่นใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประการเดียวกัน ข้อตกลงการให้บริการนั้น ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายและจะไม่ถ่ายโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการ แพลตฟอร์ม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ที่แกร็บหรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของ ชื่อของแกร็บ โลโก้ของแกร็บ  บริกา แพลตฟอร์ม แลโลโก้ผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เครื่องหมายการค้าของแกร็บหรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ปราศจากความสงสัยคำว่า “แพลตฟอร์ม”ให้หมายรวมถึง ส่วนประกอบ กระบวนการทำ ลักษณะดีไซน์ด้วย

12.2 คุณสามารถส่งเนื้อของคุณหรือทำให้เนื้อหาของคุณเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางแพลตฟอร์มหรือในประการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม โดยเว้นเสียแต่ว่าได้มีการระบุไว้ในข้อตกลง แกร็บจะไม่อ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของต่อเนื้อหาที่คุณได้ทำการจัดหาให้กับเรา ในกรณีที่คุณได้อัปโหลดหรือได้มีการจัดหา เนื้อหาใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณ (ก) ตกลงให้สิทธิแกร็บอันไม่สามารถเพิกถอนได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ทั่วโลก ถาวร โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ปราศจากการจำกัดสิทธิและการอนุญาตในการโฮสต์ เก็บ ใช้ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ปรับแปลง แปล สร้างงานต่อเนื่องของเนื้อหา เผยแพร่ กระทำการอันเป็นการแสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย ให้สิทธิ์ หรือในประการใด ๆ จัดให้มีแก่บุคคลอื่นต่อเนื้อหาของคุณ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงชื่อและ/หรือความคล้ายคลึงใด ๆ ) ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อ รูปแบบ ช่องทางใดๆ (ซึ่งได้มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะได้มีการพัฒนาขึ้นในเวลาใด ๆ) เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม (ข) รับรองว่าคุณมีสิทธิที่จะให้การอนุญาตและจะยังคงรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้จัดหาให้แก่เรา เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัยคุณตกลงให้สิทธิแกร็บ (โดยผ่านการรับทราบและตกลงว่าแกร็บจะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ) ในการให้ใช้ชื่อของคุณหรือความคล้ายคลึงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณได้ส่งให้แก่เรา อันรวมไปถึงที่เป็นเนื้อหาที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการโฆษณา การทำการตลาด การส่งเสริมการขายใด ๆ ในกรณีที่คุณได้ตกลงที่จะให้ข้อเสนอข้อแนะนำ เช่น ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบริการของเรา เราอาจทำตามข้อเสนอแนะของคุณโดยไม่มีภาระผูกพันแต่ประการใดต่อคุณ หากคุณต้องการร้องขอให้ลบเนื้อหาใด ๆ ของคุณ คุณสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือแกร็บเพื่อส่งคำร้องขอ ในกรณีที่เนื้อหาของคุณเป็นการรีวิว แนวทางในการรีวิว จะมีการบังคับใช้เป็นการเพิ่มเติม

 1. ภาษี

13.1. คุณตกลงว่าข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การเก็บภาษีอากร อากรขาเข้า ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าอื่น ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และขั้นตอนที่ระบุไว้ว่าต้องกระทำเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและ/หรือปกป้องแกร็บในการอ้างสิทธิหรือตรวจสอบเครดิตภาษีใด ๆ ในการแย้ง การหักลด หรือการคืนเงินในส่วนของภาษีที่ถูกจ่ายไปหรือที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

13.2. หากคุณคือพาร์ทเนอร์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่าง ๆ และเงินสมทบตามกฎหมายที่เกี่ยวกับจำนวนเงินในส่วนที่ต้องจ่ายให้กับคุณภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

14. การรักษาความลับ

14.1. คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแกร็บ การบริการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางธุรกิจ การตลาดและแผนโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่นใดๆที่มีความเกี่ยวข้องของแกร็บ ที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณโดยแกร็บหรือในนามของแกร็บ (ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าขณะหรือหลังวันที่ของข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจากแกร็บหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้ทำขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้บริการเท่านั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากแกร็บ

14.2. หน้าที่ในการรักษาความลับข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

14.2.1.อยู่ในความครอบครองของคุณอยู่ก่อนแล้ว

14.2.2.เป็นหรือจะเป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือเกิดจากความละเลยของคุณ

14.2.3.ได้รับจากบุคคลที่สามที่มีสิทธิในการเปิดเผย หรือ

14.2.4.จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

15.1. แกร็บได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัว ประกาศความเป็นส่วนตัวนั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของแกร็บและข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

15.2. คุณตกลงและยินยอมให้แกร็บ, บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม, ใช้, ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว

15.3. คุณรับทราบว่าแกร็บอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่คุณในระหว่างการใช้บริการแกร็บ คุณรับรองและยืนยันว่าคุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่
แกร็บได้เปิดเผยให้แก่คุณเท่านั้น และคุณห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

 1. การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

16.1. ในระหว่างการใช้บริการ คุณอาจได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่แสดงหรือเสนอสินค้าและ/หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น ผ่านแพลตฟอร์ม การติดต่อหรือการตกลงที่เกิดขึ้นนั้นจะผูกพันระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้น โดยแกร็บและผู้อนุญาตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดที่เกิดขึ้นจากการติดต่อหรือในการตกลงนั้น ๆ แกร็บหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่รับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม และไม่ว่ากรณีใด ๆ แกร็บและผู้อนุญาต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการหรือวัสดุอื่นใดที่มีบนเว็บไซต์นั้น หรือจากเว็บไซต์ หรือจากพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ด้านการเดินทาง สินค้าและ/หรือบริการอาจร้องขอให้คุณทำข้อตกลงเพิ่มเติมหรือข้อตกลงอื่นที่แตกต่างจากข้อตกลงการให้บริการนี้หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บก่อนการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่งแกร็บไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลง ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามนั้น คุณรับรู้ว่าข้อตกลงอื่นที่แตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บดังกล่าว อาจถูกใช้บังคับกับการใช้งานบริการจากบุคคลที่สามนั้นแกร็บไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเราหรืออนุญาตให้เรามอบให้กับ บุคคลที่สาม หรือสำหรับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

16.2. แกร็บอาจต้องใช้บริการบุคคลที่สามในทำการโฆษณาและการตลาดผ่านบริการ และวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือการบริการและ/หรือสร้างรายได้เพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการโฆษณาหรือการตลาด โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อแนะนำเพื่อเลิกติดตามการสื่อสารดังกล่าว หรือเพื่ออัพเดทการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

16.3. คุณได้ยินยอมและอนุญาตแกร็บที่จะรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือการใช้บริการของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ผู้บริโภคหรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระมัดระวังในการดำเนินการและการโต้ตอบทั้งหมดกับบุคคลที่สามที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านบริการ แพลตฟอร์มและ/หรือสื่อโฆษณาหรือการตลาดผ่านบริการที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม โปรดติดต่อศูนย์ช่วยเหลือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลอันเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม

16.4. เราอาจจะใช้ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการหรือทำการแสดงเนื้อหาซึ่งได้จัดให้มีโดยบุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) เนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด การละเลย ความล่าช้า การหมิ่นประมาท การกล่าวโทษ การใส่ร้าย ความเท็จ ภาพลามกอนาจาร ความหยาบคาย ความไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจอื่นใดที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือ ผลที่ตามมาของการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ได้เป็นการรับรองหรือตรวจสอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และคุณยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

16.5 คุณยอมรับว่า นอกเหนือจากการใช้ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลตามรายการที่ปรากฏในข้อ 8 ส่วน (ข.) แอปพลิเคชันจะใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยนผลการสืบค้นจากบริการและข้อมูลของ Google Maps  คุณตกลงที่จะทำตาม (1) ข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับบริการ Google Maps / Google Earth ttps://maps.google.com/help/terms_maps.html (2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ และ (3) นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของ Google ที่ https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/ และคุณตกลงว่า ในระหว่างการใช้แพลตฟอร์ม คุณจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

16.5.1คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานเลียนแบบหรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างโปรแกรมแปลกลับ แปล แยกส่วน หรือกระทำการอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของ Google Maps

16.5.2 อนุญาตให้ใช้ต่อ โอน หรือแบ่งให้ใช้ซึ่ง Google Maps

16.5.3 จำหน่าย ขายซ้ำ หรือดำเนินการอื่นใดให้ Google Map พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามในเชิงพาณิชย์ที่ไม่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่ขึ้นกับ Google Maps 16.5.4 เข้าถึง หรือใช้ Google Maps ในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับ Google    

16.6 สงวนไว้สำหรับการอ้างอิงที่เป็นความจริง สุจริต และไม่ทำให้เข้าใจผิดผ่านลิงก์ http://www.grab.com หรือ URL ซึ่งแกร็บอาจจัดให้มี แกร็บห้ามมิให้การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากแกร็บ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใด เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์อื่นใดที่เชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนั้น จะถูกห้ามไม่ให้ (ก) ทำซ้ำเนื้อหาของแพลตฟอร์ม (ข) โดยใช้เบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมที่กว้างกับเนื้อหาของแพลตฟอร์ม (ค) ) บอกเป็นนัยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ว่าแกร็บรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ง) บิดเบือนข้อเท็จจริงใด  ๆ รวมถึงความสัมพันธ์กับแกร็บ (จ) การนำเสนอข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของแกร็บ และ (ฉ) การใช้โลโก้หรือเครื่องหมายของแกร็บ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแกร็บ

 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

17.1. โดยการใช้แพลตฟอร์มหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มถือว่าคุณตกลงและยอมรับในการให้บริการ คุณตกลงว่า คุณจะคุ้มครองและปกป้องแกร็บ ผู้อนุญาตของแกร็บ  และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิกพนักงาน, ทนายความและตัวแทน ให้พ้นจากการเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (เช่นค่าทนายและค่าดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือการกระทำเพื่อกำกับดูแล)ที่อาจจะเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกันกับ (ก) การใช้บริการ แพลตฟอร์ม และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของบริการหรือแพลตฟอร์ม ในการติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือผู้บริโภค(แล้วแต่กรณี ) ร้านค้าบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ คู่ค้า ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์หรือ (ข) การละเมิดข้อตกลงการให้บริการนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีกับบุคคลที่สาม ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือ(ค) การละเมิดสิทธิที่คุณกระทำต่อบุคคลที่สาม รวมถึงพาร์ทเนอร์และผู้บริโภคที่จับคู่ผ่านการบริการ หรือ(ง) การใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างผิดประเภทของคุณ(จ) เท่าที่สามารถบังคับใช้ได้ ความเป็นเจ้าของ การใช้งานหรือการทำงานบนทรัพย์สินใด ๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึงการจัดหาให้ซึ่งโซลูชั่นไปยังผู้บริโภคผ่านการบริการด้วย

 1. การปฏิเสธการรับประกัน

18.1. แกร็บจะไม่รับรอง รับประกันหรือการันตีถึงความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม ความพร้อมใช้งาน ความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของบริการ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มแกร็บ แกร็บไม่รับรองหรือรับประกันว่า (ก)การใช้งานบริการ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม จะมีความปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากเนื้อหาที่อันตราย หรือสามารถทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นใด (ข) จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณ (ค) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลหรือสิ่งอื่น ๆที่ซื้อหรือครอบครองโดยคุณผ่านแอปพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณ บริการและแพลตฟอร์มอันรวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบให้แก่คุณจะเป็นไป “ตามสภาพ” อย่างเคร่งครัด เงื่อนไข การรับรองและการรับประกันทั้งหมดซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม จะได้รับการยกเว้นในที่นี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

18.2แกร็บไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่นที่จัดหาโดยพาร์ทเนอร์หรือโซลูชั่นใด ๆ ที่จัดหาผ่านการใช้บริการ คุณตกลงว่าคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการและโซลูชั่นใด ๆ ที่จัดหาโดยพาร์ทเนอร์ และจะไม่ขอความช่วยเหลือจากแกร็บในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้

 1. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

การบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณหรือพาร์ทเนอร์ใช้เกิดความผิดพลาด ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ อยู่นอกเครือข่าย ปิดเครื่องหรือไม่สามารถใช้งานได้แกร็บจะไม่รับผิดชอบในความล่าช้า ความผิดพลาดในการขนส่ง ความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้

20. แกร็บไลท์

20.1. แม้จะมีข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อตกลงนี้      เราพยายามที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นให้แก่คุณ ในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่สามารถใช้ได้ แกร็บขอแนะนำ “แกร็บไลท์” อันเป็นเวอร์ชั่นพื้นฐานของแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณสามารถทำรายการได้ในในช่วงที่แอปพลิเคชันหลักหยุดทำงาน ในกรณีที่แอปพลิเคชันหยุดทำงาน แอปพลิเคชันจะถูกเปลี่ยนไปเป็น แกร็บไลท์โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไร การที่เป็นแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นพื้นฐานทำให้แกร็บไลท์อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับแอปพลิเคชันตัวหลัก ความแตกต่างที่คุณควรรู้มีดังต่อไปนี้ :

20.1.1.มีแค่แกร็บคาร์เท่านั้น ใน แกร็บไลท์ คุณเรียกแกร็บคาร์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

20.1.2.อัตราค่าโดยสารคงที่ ค่าเดินทางผ่าน แกร็บไลท?จะเป็นอัตราคงที่โดยไม่คำนึงถึงลักษณะการเดินทางและชนิดของยานพาหนะ ซึ่งค่าโดยสารคงที่จะปรากฏบนแอปพลิเคชันแกร็บไลท์ หลังจากที่คุณได้ป้อนจุดรับและจุดหมายปลายทางของคุณแล้ว

20.1.3.จ่ายด้วยเงินสดเท่านั้น เนื่องจากไม่ใช่แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นหลัก การเดินทางผ่าน แกร็บไลท์จะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น แกร็บไลท์ไม่สามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือผ่าน แกร็บเพย์เครดิตได้ การดำเนินการจองผ่านแกร็บไลท์ ต่อไปถือว่าคุณรับรู้และยินยอมว่าคุณยอมรับอัตราค่าโดยสารคงที่แล้ว

20.1.4.ป้อนข้อมูลการเดินทางโดยตัวคุณเอง คุณจะต้องป้อนข้อมูลการเดินทาง จุดรับและจุดหมายปลายทางด้วยตัวคุณเอง

20.1.5.การปิดบังไม่แสดงเบอร์โทรศัพท์ ใน แกร็บไลท์จะไม่มีการปิดบังไม่แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณ  ซึ่งหมายถึงเบอร์โทรศัพท์  ของคุณจะถูกแสดงให้พาร์ทเนอร์เห็น การดำเนินการจองผ่านแกร็บไลท์ต่อไปถือว่าคุณรับรู้และยินยอมว่าคุณยอมรับ เงื่อนไขข้อนี้

20.1.6.ไม่ได้รับคะแนนแกร็บรีวอร์ดส การเดินทางผ่านการจองทางแกร็บไลท์จะไม่ได้รับคะแนนแกร็บรีวอร์ดส

20.1.7.ไม่มีระบบการ chat จะไม่มีระบบการแชท (chat) ในแกร็บไลท์ ดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่ทำได้เพียงอย่างเดียวระหว่างคุณกับพาร์ทเนอร์คือการโทรศัพท์เท่านั้น

20.1.8.คุณสมบัติอื่น ที่ถูกนำออก เนื่องจากแกร็บไลท์ไม่ใช่แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นหลักแกร็บไลท์จะไม่แสดงเวลาคาดการณ์ที่จะถึงจุดหมายปลายทาง และจะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นที่มีอยู่บนแกร็บไลท์ได้ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแท็กการเดินทางของคุณคือเป็น “การเดินทางทางธุรกิจ(Business ride)” ได้

 1. การจำกัดความรับผิด

21.1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการอ้างสิทธิใด ๆ ต่อแกร็บโดยคุณ จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินรวมของจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายจริงและ/หรือต้องได้รับการชำระจากคุณในการใช้บริการ  ที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้น แกร็บและ/หรือผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลอื่นที่คุณจองบริการหรือโซลูชั่นให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

21.1.1.ความสูญเสีย ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหรือที่เป็นเหตุต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์

21.1.2.การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์

21.1.3.ความเชื่อมั่นใด ๆ ของคุณที่มีต่อความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือการมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือ

21.1.4.ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้บริโภค พาร์ทเนอร์ ร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม

แม้ว่าแกร็บและ/หรือผู้อนุญาตได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

21.2. แกร็บไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะประเมินหรือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหว หรือสถานที่อยู่ของผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ และคุณสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องแกร็บจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

21.3. แกร็บจะไม่เป็นคู่สัญญาในข้อพิพาทหรือการเจรจาข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้บริโภค หรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงพาร์ทเนอร์ ร้านค้าผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณคือผู้บริโภคระดับองค์กรที่มีบัญชีบริษัทกับแกร็บ แกร็บไม่สามารถและจะไม่เข้าร่วมในการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างคุณและพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงพาร์ทเนอร์ ร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่คุณได้ทำลงไปในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ผ่านการบริการ และ/หรือแพลตฟอร์ม(รวมถึงการตีความที่หมายถึงเช่นเดียวกันทั้งหมด) อยู่ที่คุณแต่ผู้เดียว คุณได้ทำการสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มของคุณหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ที่ได้มีการแนะนำให้แก่คุณโดยบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม

21.4. คุณภาพของโซลูชั่นที่กำหนดไว้ผ่านการใช้งานบริการนั้นเป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่เป็นผู้จัดหาให้ซึ่งโซลูชันดังกล่าวให้กับผู้บริโภค ซึ่งคุณเข้าใจดี ดังนั้น ในการใช้บริการ คุณอาจจะเจอกับการเดินทางที่มีความเป็นไปได้ว่ามีความอันตราย ไม่น่าพอใจ เป็นภัยต่อผู้เยาว์ ไม่ปลอดภัยหรือน่ารังเกียจ และคุณจะใช้การบริการโดยรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวคุณเอง

 

 1. คำบอกกล่าว

22.1.แกร็บอาจแจ้งผ่านแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชัน อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณตามที่มีการบันทึกไว้ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมายซึ่งส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของคุณตามที่มีการบันทึกไว้ การดังกล่าวจะถือว่าได้รับแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 48ชั่วโมงหลังการส่งไปรษณีย์(หากเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมง หลังจากการส่ง(หากเป็นการส่งโดยอีเมล)

คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวมายังแกร็บได้ (ซึ่งคำบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้รับเมื่อแกร็บได้รับ) โดยส่งจดหมายผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งหรือส่งจดหมายลงทะเบียนมายังแกร็บ โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่มีให้ในแอปพลิเคชัน

 1. การโอนสิทธิเรียกร้อง

23.1.เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ข้อตกลงการให้บริการนี้ และที่ได้แก้ไขเป็นครั้งคราว คุณไม่สามารถโอนสิทธิได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแกร็บ แต่แกร็บอาจโอนสิทธิเรียกร้องได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ การโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของคุณ ที่ละเมิดข้อนี้จะถือเป็นโมฆะ

 1. การระงับข้อพิพาท

24.1.ข้อตกลงการใช้ให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกหรือข้อขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

24.2 ข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการหรือการบริการ   แกร็บและคุณตกลงเจรจาร่วมกันเพื่อพยายามหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาร่วมกันเพื่อหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึง ข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ  ให้นำประเด็นดังกล่าวเสนอสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยส่งต่อไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) ตามกฎของ THAC ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว (“กฎ”) โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากข้อตกลงร่วมระหว่างคุณและแกร็บ (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคุณและแกร็บไม่สามารถตกลงในการเลือกผู้ตัดสินชี้ขาดได้ ผู้ตัดสินชี้ขาดจะถูกแต่งตั้งโดย ประธาน THAC ตามที่กฎระบุ ตำแหน่งและสถานที่ในการตัดสินชี้ขาดจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง คุณและแกร็บจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ อย่างเท่า ๆ กัน นอกไปเสียจากอนุญาโตตุลาการต้องการให้มีการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมในลักษณะอื่น เพื่อให้ข้อตัดสินนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้

 

 1. ความสัมพันธ์

25.1.ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงการให้บริการนี้ที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทน หุ้นส่วน หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการร่วมทุนกับแกร็บ

26. การเป็นโมฆะ

26.1.หากเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้บกพร่อง ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง

 1. การสละสิทธิ

27.1.ความล้มเหลวของแกร็บในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงการให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นสละสิทธิ์หรือสละข้อตกลงดังกล่าว

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

28.1.ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับแกร็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุไว้ในที่นี้ และมีผลแทนที่การเจรจาหรือการอภิปรายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย หากคุณได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับแกร็บ ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงถึงข้อตกลงการให้บริการนี้ ข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงการให้บริการนี้และข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหากนั้น คุณตกลงที่จะดำเนินการร่วมกับแกร็บโดยสุจริตเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว บริการบางอย่างที่มีให้บนแพลตฟอร์มอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

 1. การระงับและการสิ้นสุด การปรับเปลี่ยนเนื้อหาแพลตฟอร์ม

29.1.คุณตกลงว่าเราอาจดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

(1) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(2) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

(3) ระงับการทำงานของแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม(รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ / หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ), ตาามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งอาจเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกิจวัตรประจำ การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เราไม่จำเป็นต้องชดเชยให้คุณสำหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการยกเลิกใดๆ

หมวด ข. – ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 1. แกร็บฟู้ด แกร็บมาร์ท

1.1 สำหรับผู้บริโภคแกร็บฟู้ด แกร็บมาร์ท      

1.1.1 แพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณสั่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอาหารและเครื่องดื่ม) ที่มีไว้สำหรับขายบนแพลตฟอร์ม (“สินค้า”) จากพาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านค้าตัวเลือกให้คุณในเวลาที่ทำคำสั่งซื้อ และส่งไปถึงคุณโดยพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ผู้จัดส่ง หรือที่สามารถรับเองได้ (หากมีตัวเลือกในการให้รับเอง) จากร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ในเวลาที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม หรือที่แกร็บแจ้งไว้เป็นประการอื่น แกร็บไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมพาร์ทเนอร์ สินค้าหรือบริการของร้านค้า คุณเข้าใจว่าคำสั่งซื้อใด ๆ ก็ตาม จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์และพื้นที่การให้บริการของพาร์ทเนอร์ด้วย

1.1.2 คำสั่งซื้อสินค้าและการจองการส่งของทั้งหมดที่ทำบนแพลตฟอร์ม (“คำสั่งซื้อสินค้า”) จะถือว่าได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใด ๆ ที่ทำโดยผ่านการแชทในแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชั่นการโทรหาพาร์ทเนอร์) หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับคำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆเต็มจำนวน โดยไม่คำนึงว่าพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมหรือจัดส่งให้สินค้าให้แล้วหรือไม่ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ในกรณีที่คุณเลือกไปรับคำสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเอง จะถือว่าคุณได้ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากคุณไม่ไปรับสินค้าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มหรือตามที่แกร็บแจ้งเป็นอย่างอื่น ทั้งแกร็บและพาร์ทเนอร์จะไม่รับผิดชอบในการเก็บรักษาสินค้าไว้สำหรับให้คุณมารับหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว

1.1.3 เมื่อมีการทำคำสั่งซื้อสินค้า พาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องอาจโทรหาคุณทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือที่ตามหมายเลขที่คุณได้ให้ไว้ เพื่อยืนยันรายละเอียดของคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในคำสั่งซื้อ (เช่น เนื่องจากสินค้าหมด) ราคาที่ต้องชำระหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับราคา และ/หรือเวลาการส่งโดยประมาณ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย แกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อกันระหว่างคุณกับพาร์ทเนอร์ หากการติดต่อกันดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันและบันทึกไว้บนแพลตฟอร์ม

1.1.4 คุณยังคงต้องชำระเงินตามมูลค่าการสั่งซื้อเต็มจำนวน โดยที่ (1) คุณทำการยกเลิกหลังจากที่พาร์ทเนอร์ยอมรับคำสั่งซื้อ หรือ (2) คุณไม่อยู่หรือไม่ปรากฏตัวที่สถานที่จัดส่งที่กำหนดหรือสถานที่ที่คุณต้องไปรับสินค้าด้วยตนเอง หรือไม่สามารถตามตัวเจอได้ หรือไม่สามารถติดต่อได้ (ก) หลังจาก 5 นาทีนับจากเวลาที่พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่จัดส่งที่กำหนด หรือ (ข) ภายในระยะเวลาตามที่แกร็บจะแจ้งไว้ สำหรับการไปรับสินค้าด้วยตนเอง

1.1.5 แกร็บและ/หรือพาร์ทเนอร์อาจไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าของคุณในกรณีต่อไปนี้

(a) คุณไม่ว่างในเวลาที่ทำการโทรศัพท์หาเพื่อยืนยันการสั่งซื้อหรือไม่สามารถติดต่อได้

(b) หากสถานที่จัดส่งที่กำหนดไว้อยู่นอกเขตจัดส่งที่เสนอในแอปพลิเคชัน

(ค) ขาดข้อมูล ไม่มีการบอกทาง หรือไม่มีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ ณ เวลาที่จัดส่ง หรือ

(ง) สินค้าที่สั่งซื้อไม่พร้อม

1.1.6 ราคาของสินค้าที่แสดงบนแพลตฟอร์มนั้นกำหนดโดยพาร์ทเนอร์แต่เพียงผู้เดียวและแสดงไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

1.1.7 ราคาสินค้าที่แสดงบนแพลตฟอร์มอาจไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ปัญหาทางเทคนิค ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ได้อัปเดตโดยพาร์ทเนอร์ และในกรณีดังกล่าวพาร์ทเนอร์อาจยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้น

1.1.8 พาร์ทเนอร์จะต้องรับผิดชอบสำหรับการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและคุณภาพของสินค้าที่ขายให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียว

1.1.9 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดที่คุณกรอกเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและครบถ้วน แกร็บไม่ต้องรับผิด (1) ในกรณีของการจัดส่งล่าช้าหรือการไม่ส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้ออันเกิดจากรายละเอียดการจัดส่งที่ผิดพลาดที่คุณกรอกบนแพลตฟอร์ม หรือ (2) ในกรณีที่คุณไปรับสินค้าล่าช้าหรือไม่ไปรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อและจะไปรับเองอันเกิดจากรายละเอียดการจัดส่งที่ผิดพลาดที่คุณกรอกบนแพลตฟอร์ม คุณรับทราบว่าในการส่งมอบสินค้าตามปกติ พาร์ทเนอร์อาจเปิดเผยรายละเอียดของคุณแก่ผู้รับ

แกร็บฟู้ด และแกร็บมาร์ท ไม่ได้ให้บริการแบบไม่เปิดตัวตน ดังนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจเลือกผู้รับ และแกร็บจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่คุณประสบหรือที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนผ่านการใช้ แกร็บฟู้ด และแกร็บมาร์ท

1.1.10 หากคุณหรือผู้รับสินค้าไม่ได้อยู่ที่สถานที่จัดส่งที่กำหนด พาร์ทเนอร์อาจทิ้งคำสั่งซื้อของคุณไว้บนหรือหน้าสถานที่จัดส่งที่กำหนด โดยไม่มีใครดูแล และสินค้าจะถือว่าได้รับการส่งมอบแล้ว หลังจากการส่งมอบสินค้าหรือการรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อไว้และไปรับเอง คุณจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การปนเปื้อน ความสกปรก หรือความเสื่อมโทรมของสินค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาชนะและบรรจุภัณฑ์) ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ที่คุณหรือบุคคลที่กระทำการแทนคุณทำให้เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือด้วยประการอื่นใด

1.1.11 หากคุณต้องการใช้รหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดใด ๆ คุณต้องกรอกรหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดที่มีอยู่ ณ ขั้นตอนการชำระเงินของการสั่งซื้อสินค้า รหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาที่ต้องชำระสำหรับสินค้าที่ลดแล้วอาจถูกปัดเศษและจะระบุไว้ในหน้าชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของคุณ คุณตกลงว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องยอมรับการส่งรหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดที่ล่าช้า หลังจากขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเป็นผลมาจากการขโมยมา หรือการใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง เราอาจดำเนินการใด ๆ กับคุณ หากพบว่าคุณใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากข้อตกลงหรือการดำเนินการระหว่างคุณและพาร์ทเนอร์ตามข้อ 1.1.3 ข้างต้น คุณอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับรหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดสำหรับการสั่งซื้ออีกต่อไป ในกรณีดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบการใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลดออกจากคำสั่งซื้อที่สั่งไว้หรือดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขรหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดที่ถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง

1.2 สำหรับพาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ด แกร็บมาร์ท (ร้านค้า)

ในฐานะพาร์ทเนอร์ นอกเหนือจากข้อกำหนดที่บังคับใช้กับพาร์ทเนอร์โดยทั่วไปและข้อกำหนดหรือสัญญาอื่น ๆ ที่คุณได้ทำไว้กับแกร็บ แล้วคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างนี้เพิ่มเติม

1.2.1 การสร้างและติดตามกิจกรรมทางการตลาดด้วยเงินของตนเอง

คุณอาจสร้างแคมเปญ เข้าร่วมในโปรโมชั่น หรือสั่งซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มได้เสมอ โดยที่คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากแคมเปญ โปรโมชั่น และ/หรือ โฆษณา (“กิจกรรมทางการตลาด”) ในการสร้างหรือแสดงความยินยอมให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด คุณอาจต้องระบุข้อมูล เช่น ประเภทของกิจกรรมทางการตลาด งบประมาณสำหรับกิจกรรมทางการตลาด และ/หรือระยะเวลาที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาด ประเภทของกิจกรรมการตลาดที่คุณสามารถเลือกได้จากแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว และหากมีการจัดให้มี แนะนำ หรือเสนอสิ่งใด ๆ คุณตกลงและรับทราบว่าสิ่งนั้นมีให้ตามสภาพที่เป็นอยู่

การสร้างหรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านบัญชีของคุณให้เรา (ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันของเราหรือช่องทางอื่นใด ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำยินยอมของคุณเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการตลาด และการยอมรับข้อกำหนดที่บังคับใช้จะถือว่าคุณได้ตกลง โดยไม่คำนึงว่าพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ของคุณส่งรายการเหล่านี้ในนามของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้

(ข) ข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนลงในแพลตฟอร์มเมื่อจำเป็นหรือให้ไว้กับเราโดยประการอื่น จะต้องสมบูรณ์ เป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด

(ค) ความตั้งใจของคุณในการสร้างหรือระบุถึงความยินยอมในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาดต้องเป็นจริงและต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา ในกรณีที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด

(ง) วิธีที่เราจัดการกับกิจกรรมทางการตลาดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมทางการตลาดที่คุณเลือก คุณตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้เพื่อทำความเข้าใจว่ากิจกรรมทางการตลาดแต่ละประเภทจะได้รับการจัดการอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ข้อมูลดังกล่าวชัดเจนขึ้นกับบุคลากรของเราก่อนที่จะสร้างหรือแสดงความยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด โดยการสร้างหรือแสดงการยินยอมให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด คุณตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้เกี่ยวกับวิธีจัดการในกิจกรรมทางการตลาด

(จ) คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนหรือคำถามใด ๆ จากผู้บริโภคโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

(ฉ) ในกรณีที่คุณต้องการสิ้นสุด หยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการตลาด (เช่น ในกรณีที่สินค้าลดราคาภายใต้กิจกรรมทางการตลาดหมดก่อนหมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งคุณต้องการ ยกเลิกกิจกรรมการตลาดหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ระบุไว้สำหรับกิจกรรมทางการตลาด) คุณต้องระบุไว้เช่นเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันของเราทันทีหรือขั้ตามนตอนอย่างอื่นตามที่เรากำหนด ก่อนเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าว คุณยังคงต้องรับผิดชอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด และยังคงรับผิดชอบในการจัดการคำถามหรือข้อร้องเรียนจาก ผุ้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด

(ช) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ การสร้างหรือการแสดงการยินยอมในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาดไม่ได้บ่งบอกถึงการอนุมัติของเราว่ากิจกรรมทางการตลาดนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของข้อมูลที่ส่งถึงเราและทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางการตลาดนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

(ซ) ในขณะที่เราไม่ได้ดูแลหรือตรวจสอบกิจกรรมทางการตลาด เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ยกเลิก ลบออก ระงับหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการตลาดตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หรือ การสูญเสียใด ๆ รวมถึงการคืนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทางการตลาด

(ฌ) เราอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดแก่คุณ และข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาแพลตฟอร์มและอยู่ภายใต้ข้อ 29.2 ของหมวด ก.

(ฑ) คุณตกลงที่จะจ่ายให้กับแกร็บ ทุกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่น ๆ คุณอนุญาตให้แกร็บ และบริษัทในเครือหักจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับแกร็บหรือบริษัทในเครือโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด (“จำนวนเงินที่ต้องชำระ”) จากจำนวนที่คุณจะได้รับในฐานะพาร์ทเนอร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะยอดเงินในวอลเล็ตร้านค้าบนแพลตฟอร์ม) (“จำนวนเงินที่ได้รับ”) ก่อนที่จะจ่ายเงินในจำนวนเงินที่ได้รับไปยังบัญชีธนาคารที่คุณได้สั่งให้แกร็บ หรือบริษัทในเครือโอน จำนวนเงินที่ได้รับให้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินหรือกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระกับจำนวนเงินที่ได้รับของคุณโดยการแจ้งให้คุณทราบตามสมควรหรือออกใบแจ้งหนี้สำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามที่เราเห็นสมควร

(ฎ) คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากบัญชีของคุณถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อสร้างหรือแสดงความยินยอมที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาดหรือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับผิดชอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นหรือที่ใช้โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ) เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ

(ฏ) คุณตกลงว่าจำนวนเงินใด ๆ ที่ผู้บริโภคจ่ายให้กับคุณสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่สั่งซื้อตามกิจกรรมทางการตลาดอาจถูกปัดเศษตามนโยบายภายในของเราซึ่งเราอาจอัปเดตเป็นครั้งคราว

1.2.2  การส่งและการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณอัปโหลดบนแพลตฟอร์มหรือที่จัดหาให้เรา เมื่อคุณอัปโหลดหรือให้เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพถ่ายหรือวิดีโอ) คุณ (ก) ให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ โอนต่อได้ ทั่วโลก และเป็นการถาวรสำหรับโฮสต์ ใช้ แจกจ่าย แก้ไข เรียกใช้ คัดลอก แสดงต่อสาธารณะ แปล และสร้างงานต่อเนื่องของเนื้อหาของคุณแก่แกร็บ และ (b) รับรองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้อนุญาตดังกล่าวแก่เราเราอาจอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมนู) หรือเนื้อหาบางอย่างที่ส่งโดยผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้โซลูชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดของคำสั่งซื้อของผู้บริโภค คุณรับทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวอาจแสดงให้ผู้บริโภครายสุดท้ายเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางอื่น และรับรองว่าคุณจะ (และจะต้องรับผิดชอบ) จัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยใด ๆ โดยผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในส่วนของเรา เราอาจจะ แต่ไม่จำเป็นต้อง ตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่งหรือแก้ไขโดยคุณ (ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางอื่น ๆ ) เป็นครั้งคราวและสงวนสิทธิ์ในการลบหรือกำหนดให้มีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่งโดยคุณในที่ที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้และไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ในกรณีที่คุณแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งโดยผู้บริโภค เช่น คำสั่งซื้อของผู้บริโภค คุณตกลงเพิ่มเติมว่าการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว (1) คุณได้รับความยินยอมหรือการยอมรับจากผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบแล้ว และ (2) แกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบต่อการแก้ไขที่ทำขึ้นโดยคุณ แม้ว่าแกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ดำเนินมาตรการแก้ไขเพื่อทำให้การแก้ไขนั้นถูกต้องหรือระงับข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไขที่ทำขึ้น

1.2. 3 การเข้าถึงแพลตฟอร์มของแกร็บโดยพาร์ทเนอร์ร้านค้า

หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้ากับแกร็บ แกร็บอาจอนุญาตให้คุณเข้าถึง ดู เรียกคืนข้อมูล เปิดเผย จัดการ และ/หรือ ใช้  ข้อมูล (รวมเรียกว่า “การใช้ข้อมูล”) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ โซลูชั่น และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นความลับทางธุรกิจของคุณหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับแกร็บ (“ข้อมูลทางธุรกิจ”) ผ่านบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม (“บัญชีผู้ใช้”) รวมถึงการอนุญาตให้ผู้อื่น ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือพนักงานของคุณผ่านการติดต่อทางอีเมลหรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อทำการยืนยันบุคคลเช่นว่านั้น อันเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอื่นใดที่ได้ทำขึ้นไว้ต่างหากระหว่างคุณกับแกร็บ (“บัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต”) ในการใช้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้ของแต่ละบุคคล ด้วยการนี้ คุณตกลงว่า

(ก) คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองว่าคุณและบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแต่ละบัญชีนั้น ยอมรับและปฎิบัติตามข้อกำหนด แนวทาง และนโยบายที่นำมาบังคับใช้ได้ในการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีผู้ใช้ และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ที่จะมีการอัพเดตเป็นครั้งคราว ซึ่งให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ ซึ่งผู้ใช้บัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิตามเสมือนว่ากระทำในนามของคุณ

(ข) คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบและรับรองว่าบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแต่ละบัญชีมีอำนาจในการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจ และคุณจะต้องแจ้งให้แกร็บทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ใช้บัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจะสิ้นสุดหรือหมดอายุลง หรือในกรณีที่การใช้ข้อมูลโดยผู้ใช้บัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจะสิ้นสุดหรือถูกระงับชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขข้ออื่น ๆ คุณรับทราบว่าแกร็บและ/หรือบริษัทในเครือของแกร็บอาจไม่สามารถทำให้การใช้งานข้อมูลของบัญชีผู้ใช้บัญชีพาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดหรือระงับชั่วคราวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  อันเนื่องมาจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินการหรือข้อจำกัดทางเทคนิค หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น คุณจะต้องห้ามไม่ให้ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากการใช้บัญชีผู้ใช้ การใช้ข้อมูล และการใช้แพลตฟอร์ม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีการใด และแกร็บและบริษัทในเครือของแกร็บไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

(ค) ข้อมูลทั้งหมดที่แกร็บและบริษัทในเครือจัดให้คุณเข้าถึงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางธุรกิจ จะเป็นข้อมูลที่เป็นไป “ตามสภาพ” แกร็บและบริษัทในเครือ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าในนามของแกร็บและบริษัทในเครือ หรือกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษา) ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง คุณภาพ ความตรงเวลา ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล คุณมีหน้าที่ในการประเมินคุณภาพของข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

(ง) คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว รวมไปถึงการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจ บัญชีผู้ใช้ และแพลตฟอร์ม และแกร็บและบริษัทในเครือของแกร็บ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

(จ) แกร็บสงวนสิทธิ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ของแกร็บ) ในการขอให้คุณส่งมอบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบัญชีผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้ข้อมูลหรือแพลตฟอร์ม เช่น การร้องขอให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้ข้อมูล แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทำให้การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้หรือแพลตฟอร์มของผู้ใช้พาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดหรือระงับลงชั่วคราว

นอกจากนี้คุณรับทราบว่าแกร็บติดตามกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนของคำสั่งซื้อ ธุรกรรม การค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงและกิจกรรมอื่นใดที่เกิดขึ้นและถูกบันทึกบนแพลตฟอร์ม) และคุณตกลงว่าแกร็บมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลกิจกรรมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและพัฒนาแพลตฟอร์ม รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแกร็บซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.3 สำหรับพาร์ทเนอร์แกร็บฟู้ด แกร็บมาร์ท (พาร์ทเนอร์ผู้จัดส่ง)

1.3.1 เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะไม่ยอมรับรายการจัดส่งใด ๆ ที่มีไซส์ ขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 • 38 ซม. x 27 ซม. x 30 ซม.
 • 5 กก.

1.3.2 คุณตกลงว่าในกรณีที่ที่อยู่ของผู้บริโภค ไม่ถูกต้องหรือ ผู้บริโภคไม่สามารถรับ ปฏิเสธ หรือไม่ใช่ผู้รับสินค้าและ / หรือไม่สามารถติดต่อได้หลังจากพยายามโทรหาพวกเขาที่หมายเลขที่ให้ไว้อย่างน้อยสามครั้ง และหลังจากรออย่างน้อยห้านาที คุณมีสิทธิที่จะทิ้งสินค้าไว้ที่สถานที่นั้น และส่งรูปภาพหรือข้อความไปยังผู้บริโภคผ่านทางแพลตฟอร์มเพื่อยืนยันว่าสินค้าได้รับการส่งมอบ ณ สถานที่จัดส่งแล้ว

1.3.3 คุณตกลงที่จะระมัดระวังในการจัดการกับสินค้าและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้รับการจัดส่งอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามคำแนะนำที่ได้รับจากพาร์ทเนอร์ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

2.แกร็บเอ็กซ์เพรส

2.1 สำหรับพาร์ทเนอร์แกร็บเอ็กซ์เพรส

2.1.1 นอกจากแกร็บอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะต้องไม่รับพัสดุที่มีไซส์ ขนาดและน้ำหนักเกินกำหนดดังต่อไปนี้

– สำหรับแกร็บเอ็กซ์เพรสรถจักรยานยนต์

 • ขนาดไม่เกิน 32 ซม. x 25 ซม. x 12 ซม.
 • น้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

– สำหรับแกร็บเอ็กซ์เพรสรถยนต์

 • ขนาดไม่เกิน 70 ซม. x 50 ซม. x 50 ซม.
 • น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

2.1.2 คุณจะไม่รับพัสดุที่มีหรือที่เชื่อว่ามีวัตถุดังต่อไปนี้

 • วัตถุแตกหักง่าย (รวมทั้งดอกไม้ เค้ก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • เนื้อสัตว์สด อาหารทะเลสด อาหารแช่แข็ง และ/หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม
 • วัตถุอันตราย อาจระเบิด ไวไฟและไม่ปลอดภัย (รวมทั้งแบตเตอรี่สำรอง)
 • วัตถุมีค่าและเอกสาร (เช่น เงินสด หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตน)
 • บัตรเครดิตหรือเดบิต
 • สิ่งของและวัตถุผิดกฎหมาย (เช่น นิตยสารลามกอนาจารและอาวุธเลียนแบบ)
 • พืชและสัตว์มีชีวิต
 • วัตถุไร้หีบห่อที่เสียหายได้ง่ายระหว่างการขนส่ง
 • สินค้าลอกเลียนแบบ
 • ทองคำ เงินสกุลใด ๆ อากรแสตมป์ / สติ๊กเกอร์ หนังสือส่งมอบหรือตราสารเปลี่ยนมือ โลหะ / หินมีค่า
 • สิ่งใด ๆ ที่ไม่สามารถผลิตใหม่ได้ (เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม)
 • สิ่งใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมเกิน SGD 500 (ห้าร้อยดอลลาร์สิงคโปร์) (หรือสกุลเงินอื่น ๆ ในมูลค่าที่เท่ากัน)
 • จดหมายที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม

2.1.3 คุณต้องติดต่อผู้ส่งและผู้รับก่อนรับและส่งพัสดุทุกครั้ง คุณจะนำส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับ และไม่ทิ้งและ/หรือวางพัสดุ ณ ที่อยู่ในการจัดส่ง (หรือที่อยู่อื่นใด) เว้นแต่ผู้ส่งหรือผู้รับจะร้องขอให้ทำเช่นนั้น แกร็บจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากพัสดุสูญหายและ/หรือเสียหายเนื่องจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

2.2 สำหรับผู้บริโภคแกร็บเอ็กซ์เพรส

2.2.1 คุณจะไม่ส่งพัสดุที่มีสิ่งของดังต่อไปนี้

 • วัตถุแตกหักง่าย (รวมทั้งดอกไม้, เค้ก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • เนื้อสัตว์สด อาหารทะเลสด อาหารแช่แข็ง แล/หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม
 • วัตถุอันตราย อาจระเบิด ไวไฟและไม่ปลอดภัย (รวมทั้งแบตเตอรี่สำรอง)
 • วัตถุมีค่าและเอกสาร (เช่น เงินสด หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตน)
 • บัตรเครดิตหรือเดบิต
 • สิ่งของและวัตถุผิดกฎหมาย (เช่น นิตยสารลามกอนาจารและอาวุธเลียนแบบ)
 • พืชและสัตว์มีชีวิต
 • วัตถุไร้หีบห่อที่เสียหายได้ง่ายระหว่างการขนส่ง
 • สินค้าลอกเลียนแบบ
 • ทองคำ เงินสกุลใด ๆ อากรแสตมป์ / สติ๊กเกอร์ หนังสือส่งมอบหรือตราสารเปลี่ยนมือ, โลหะ / หินมีค่า
 • สิ่งใด ๆ ที่ไม่สามารถผลิตใหม่ได้ (เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม)
 • สิ่งใดๆ ที่มีมูลค่ารวมเกิน SGD 500 (ห้าร้อยดอลลาร์สิงคโปร์)
 • จดหมายที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม

2.2.2 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพัสดุที่จัดส่ง และคุณได้รับอนุญาตให้รับและคุณยอมรับข้อตกลงการให้บริการนี้ทั้งในฐานะตัวเองและเป็นตัวแทนในการรับในนามของเจ้าของรายการจัดส่ง

2.2.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการจัดส่ง (เช่น ชื่อผู้รับ รายละเอียดการติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่ง) ที่คุณป้อนในแอปพลิเคชันนั้นถูกต้องและครบถ้วน แกร็บไม่ต้องรับผิดในกรณีที่จัดส่งล่าช้าหรือการไม่จัดส่งสินค้าเนื่องมาจากรายละเอียดการจัดส่งที่คุณป้อนในแอปพลิเคชัน ผิดพลาด เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผ่านการแชทในแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชั่นการโทรกับพาร์ทเนอร์จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แต่อย่างใด

2.2.4 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อให้รายละเอียดของผู้รับจากผู้รับสินค้าที่จัดส่ง (เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และที่อยู่จัดส่ง) แก่แกร็บและพาร์ทเนอร์ (ไม่ว่าเป็นการป้อนรายละเอียดดังกล่าวบนแอปพลิเคชันหรือด้วยวิธีการอื่นใด)

2.2.5 คุณรับรองและรับประกันว่าคำอธิบายและรายละเอียดเฉพาะของรายการจัดส่งที่คุณให้นั้นถูกต้องและครบถ้วน ก่อนเริ่มจัดส่ง คุณต้องแจ้งให้พาร์ทเนอร์ทราบถึงข้อควรระวังเฉพาะใด ๆ ที่ควรรู้และนำไปใช้กับการจัดการรายการจัดส่งตามลักษณะของสิ่งของ

2.2.6 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ สภาพ บรรจุภัณฑ์ การจัดการ การจัดเก็บ และการขนส่งของรายการจัดส่ง และรายการจัดส่งไม่ใช่ (ก) สิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามหรือต้องห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ได้ (ข) สิ่งที่อันตราย (ค) สิ่งที่สามารถเสื่อมคุณภาพอย่างง่ายดาย (ง) สิ่งที่ไวไฟ (จ) สิ่งที่ประกอบด้วยวัตถุระเบิด (ฉ) สิ่งที่กัดกร่อน (ช) สิ่งที่มีสารกัมมันตภาพรังสี (ซ) สิ่งที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า (รวมถึงพิธีสาร 9) และ/หรือ (ฌ) สิ่งที่ควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2.2.7 แกร็บและ/หรือพาร์ทเนอร์มีสิทธิเปิดและตรวจสอบรายการจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหากมีเหตุอันควรสงสัยใด ๆ ว่ารายการจัดส่งอาจมีหรือประกอบขึ้นจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือต้องห้ามตามที่อ้างถึงในข้อที่กล่าวถึงข้างต้น แกร็บและ/หรือพาร์ทเนอร์มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับและการส่งสิ่งของดังกล่าว

2.2.8 คุณรับรองและรับประกันว่ารายการจัดส่งได้รับการบรรจุด้วยตัวตัวคุณเอง มีการจัดเตรียม บรรจุ จัดเก็บ ติดฉลาก และทำเครื่องหมายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สำหรับการดำเนินการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อรายการจัดส่งและคุณลักษณะของรายการจัดส่ง

2.2.9 หลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการตกหล่นหรือสูญหาย ความเสียหาย การปนเปื้อน ความสกปรก หรือการหน่วงไว้ที่เกี่ยวข้องกับรายการจัดส่ง ไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือผู้รับสิ่งของที่จัดส่งทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ก็ตาม (หรือ บุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอิสระในนามของคุณหรือผู้รับ)

2.1.10 คุณรับทราบว่าในการจัดส่งพาร์ทเนอร์อาจเปิดเผยรายละเอียดของคุณแก่ผู้รับ แกร็บเอ็กซ์เพรสไม่ได้ให้บริการแบบไม่เปิดเผยตัวตน ดังนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการเลือกผู้รับของคุณ และแกร็บจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่คุณประสบหรือเกิดขึ้นกับคุณหรือเกี่ยวข้องกับหรือด้วยเหตุผลที่คุณคาดหวังการไม่เปิดเผยตัวตนผ่านการใช้แกร็บเอ็กซ์เพรส

2.2.11 ตามกฎเกณฑ์ทั่วไป คุณจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองของคุณเมื่อคุณได้รับการยืนยันการจองแล้ว หากคุณยกเลิกการจองหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว คุณยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมการจองการจัดส่งเต็มจำนวน คุณยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเต็มจำนวน หากผู้รับที่คุณระบุไว้ในแอปพลิเคชันไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่สามารถติดต่อได้หลังจาก 5 นาทีนับจากเวลาที่พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่จัดส่งที่กำหนด แกร็บและพาร์ทเนอร์มีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามการจองของคุณในกรณีต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่สถานที่จัดส่งที่ร้องขออยู่นอกเขตจัดส่งที่เสนอในแอปพลิเคชัน

(ข) เกิดความล้มเหลวในการติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือวิธีการติดต่ออื่นเพื่อยืนยันการจอง

(ค) เกิดความล้มเหลวในการจัดส่งตามคำสั่งของคุณ เนื่องจากขาดข้อมูล การนำทาง หรือไม่มีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ณ เวลาที่จัดส่ง หรือ

(ง) ผู้รับที่คุณระบุในแอปพลิเคชันไม่สามารถเจอตัวได้หรือไม่สามารถติดต่อได้ หลังจาก 5 นาทีนับจากเวลาที่พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่จัดส่งที่กำหนด

2.2.12 พาร์ทเนอร์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งของ หากรายการจัดส่งอยู่ในหมวดหมู่ที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 ข้างต้น

2.2.13 ในกรณีที่พาร์ทเนอร์ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามคำสั่งของคุณตามข้อ 2.2.11 (ค) หรือ (ง) และพาร์เนอร์นำส่งสินค้าดังกล่าวมายังแกร็บ แกร็บจะเก็บรักษาสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้คุณมารับสินค้า ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว คุณยินยอมให้แกร็บดำเนินการใด ๆ ต่อสินค้าได้ตามที่แกร็บเห็นสมควรโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากแกร็บ

อย่างไรก็ตาม แกร็บอาจพิจารณาไม่เก็บรักษาสินค้าดังกล่าวในกรณีที่เป็นของสดหรือเสียหายได้ง่าย หรือมูลค่าของสินค้าไม่น่าจะคุ้มค่าต่อการเก็บรักษา หรือกรณีอื่นๆ ที่แกร็บเห็นสมควร

แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย ของสินค้า หรือความสูญเสียใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (1) การที่พาร์ทเนอร์ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามคำสั่งของคุณตามข้อ 2.2.11 (ค) หรือ (ง); (2) การที่พาร์ทเนอร์มิได้นำส่งสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ให้แกร็บ; (3) การพิจารณาเก็บหรือไม่เก็บสินค้าของแกร็บ; และ (4) การเก็บรักษาสินค้าโดยแกร็บ และแกร็บสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าในอัตราที่แกร็บเห็นสมควร

2.2.14 พาร์ทเนอร์มีสิทธิ์ปฏิเสธการจัดส่งหากมีการใช้บริการ GrabExpress ในทางที่ผิดหรือการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการใช้บริการ GrabExpress เพื่อส่งสิ่งของไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น การขอให้พาร์ทเนอร์เก็บเงินค่าพัสดุ/ราคาสินค้าจากผู้รับ/บุคคลอื่น ทั้งนี้ คุณตกลงว่าการรับประกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่มีการใช้บริการ GrabExpress ในทางที่ผิดดังกล่าว

3. (สงวนไว้)

4.(สงวนไว้)

 1. สำหรับผู้บริโภคร้านค้าแกร็บแอดส์

5.1 ส่วนนี้ใช้กับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มร้านค้าของแกร็บแอดส์ ที่ https://www.grab.com/th/business/ads/ และบริการ ข้อมูล และฟังก์ชันที่มีอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว (“แกร็บแอดส์ ช็อป”)

5.2 ความพร้อมใช้งาน เราอาจ อัปเกรด แก้ไข ระงับหรือยุติข้อกำหนดหรือลบแกร็บแอดส์ ช็อปทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดหากมีการอัปเกรด การแก้ไข ระงับ หรือลบดังกล่าวที่ทำให้คุณเข้าถึงร้านค้าแกร็บแอดส์ไม่ได้

5.3 แกร็บมีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบเนื้อหา เราขอสงวนสิทธิ์ไว้ แต่ไม่จำเป็นต้องกระการดังต่อไปนี้

5.3.1 ตรวจสอบ สกรีน หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือสื่อใด ๆ บน แกร็บแอดส์ ช็อป เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้และอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

5.3.2 ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึง แกร็บแอดส์ ช็อป

5.3.3 รายงานกิจกรรมใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้โดยหน่วยงานที่เหมาะสมใด ๆ  และเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ

5.3.4 ขอข้อมูลจากคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณได้ตลอดเวลา และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้ หากคุณปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือหากคุณให้หรือหากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นการฉ้อโกง

5.4 ข้อจำกั คุณไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงร้านแกร็บแอดส์หากคุณถูกระงับการใช้บริการอย่างถาวรหรือชั่วคราว

5.5 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ เราจะพยายามให้หรือจัดหาคำอธิบายที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน แกร็บแอดส์ ช็อป(“ผลิตภัณฑ์”) แต่เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5.6 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน การเข้าถึงแกร็บแอดส์ อาจต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือเพื่อให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา) หากคุณขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้หรือบัญชีอาจเป็น (1) ตามที่กำหนดและออกให้คุณโดยเรา หรือ (2) ตามที่คุณมอบให้และยอมรับโดยเรา ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว อันเกี่ยวข้องกับการใช้งานและการเข้าถึง แกร็บแอดส์ ช็อป ของคุณ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในเวลาใดก็ได้ ขอให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณไม่สามารถใช้งานได้โดยทันทีโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณหรือโดยคุณหรือเกิดจากจากการร้องขอหรือการทำให้ใช้งานไม่ได้นั้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณและรับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานของชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่าน (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณทราบหรือมีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามีการเปิดเผยชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านที่เป็นความลับ หรือหากมีการใช้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.7วัตถุประสงค์การใช้งานหรือการเข้าถึง  คุณตกลงและรับทราบว่าการเข้าถึงหรือการใช้ แกร็บแอดส์ ช็อปและข้อมูลหรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถือว่าเป็น

(ก) การเข้าถึง แกร็บแอดส์ ช็อปโดยคุณ หรือ (ข) ข้อมูล หรือการสื่อสารที่คุณโพสต์ ส่งผ่าน และออกอย่างถูกต้อง คุณตกลงที่จะผูกพันกับการเข้าถึงใดๆ ของ แกร็บแอดส์ ช็อป(ไม่ว่าการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่) และคุณตกลงว่าเรามีสิทธิ (แต่ไม่เป็นภาระผูกพัน) ในการดำเนินการ พึ่งพา หรือถือว่าคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นเสมือนว่าการกระทำนั้นถูกดำเนินการหรือส่งผ่านโดยคุณ

5.8 ไฮเปอร์ลิงก์: เพื่อความสะดวกของคุณ เราอาจรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย ความล่าช้า การหมิ่นประมาท การกล่าวโทษ การใส่ร้าย ความเท็จ ภาพลามกอนาจาร ความหยาบคาย ความไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจอื่นใดที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือ ผลที่ตามมาของการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ได้เป็นการรับรองหรือตรวจสอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และคุณยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

5.9 การโฆษณา เราอาจแนบแบนเนอร์ แอปเพล็ต java และ/หรือสื่ออื่น ๆ ใน แกร็บแอดส์ ช็อปเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือของบุคคลที่สาม เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายอื่น ๆ

6. แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ข้อกำหนดส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของการให้บริการแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ได้ถูกย้ายออกไป โปรดดูข้อกําหนดเหล่านั้นที่นี่

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ใช้กับข้อตกลงทั้งหมดที่อ้างอิงถึงข้อกำหนดของการให้บริการแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนสซึ่งอยู่ในหน้าเก่านี้ https://www.grab.com/th/terms-policies/transport-delivery-logistics/ เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบข้อกําหนดที่แก้ไขนี้โดยเร็วที่สุด

การใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขเหล่านี้

7. การส่งข้อมูล Point of Interest (“POI”)

7.1 ข้อกำหนดนี้ใช้กับผู้ใช้หรือพาร์ทเนอร์ที่ส่งข้อมูลตำแหน่ง POI บนแผนที่ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

7.2 ข้อกำหนดในการส่ง ในการส่งข้อมูล POI คุณต้องให้รายละเอียดของ POI เช่น ชื่อ ที่อยู่ ประเภท ของ POI นั้น ๆ และคุณอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POI นั้น ๆ ด้วย เช่น ภาพถ่าย หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของ POI (“รายละเอียดของ POI”)

7.3 เนื้อหาต้องห้า คุณต้องทำให้แน่ใจว่ารายละเอียด ของ POI ที่ส่งมานั้น

7.3.1 ไม่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลปลอม หรือสแปม

7.3.2 ไม่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย เลือกปฏิบัติ ยั่วยุ ทำให้เสื่อมเสีย เป็นอันตราย

หรือ เป็นการล่วงละเมิดหรือการกระทำอื่น ๆ ในลักษณะดูถูก

7.3.3 ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นส่วนตัว

7.3.4 ไม่เป็นการเสนอหรือโฆษณาขายสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมหรือต้องห้าม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน อาวุธ บริการทางการแพทย์และบริการสำหรับผู้ใหญ่

7.3.5  ไม่อ้างถึง ส่งเสริม หรือแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ภาพที่ไม่เหมาะสม และ/ หรือ ภาพของผู้เยาว์ ความรุนแรง การก่อการร้ายหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

7.3.6 ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือรูปภาพของบุคคลใด ๆ

7.3.7 ไม่มีภาพของพื้นที่คุ้มครอง สถานที่ซึ่งสาธารณชนเข้าถึงไม่ได้ หรือพื้นที่ซึ่งถูกจำกัดการเข้าถึง หรือพื้นที่ซึ่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ (เช่นจุดตรวจคนเข้าเมือง กองทหาร การตกแต่งภายในบ้านพักส่วนตัว) และ

7.3.8 ไม่เป็นการคัดลอกหรือขโมยข้อมูล และ ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

7.4 การยอมรับ การปฏิเสธ หรือการลบข้อมูล POI แกร็บอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณในการดำเนินการดังต่อไปนี้

7.4.1 ยอมรับหรือปฏิเสธรายละเอียดของ POI ใด ๆ ที่ส่งเข้ามา

7.4.2 แก้ไขหรือทำซ้ำ POI ที่ได้รับไว้แล้วหรือ รายละเอียดของ POI ใด ๆ และ

7.4.3 ลบข้อมูล POI หรือรายละเอียดของ POI

7.5 รางวัล แกร็บอาจให้สิ่งจูงใจหรือรางวัลสำหรับการส่งรายละเอียดของ POI เป็นครั้งคราวตามที่แจ้งให้คุณทราบในแอปพลิเคชัน

7.6 การอนุญาต การที่คุณส่งข้อมูล POI ให้กับเรา ให้ถือว่า

7.6.1 คุณเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเกี่ยวกับข้อมูล ตัวอักษร ชื่อ รูปภาพ กราฟฟิก ภาพถ่าย ภาพวาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณเป็นผู้ส่ง โพสต์ หรือ แสดงบนหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน แกร็บจะไม่เรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของรายละเอียดของ POI ใด ๆ ซึ่งคุณได้โพสต์ลงบนแอปพลิเคชัน

7.6.2 คุณไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการส่งข้อมูลใด ๆ ให้แกร็บ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณเลือกจะอัปโหลด หรือแชร์เนื้อหาใด ๆ กับเรา คุณยืนยันและรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการส่ง POI และรายละเอียดของ POI นั้นแล้ว

7.6.3 คุณตกลงมอบให้แกร็บซึ่งสิทธิ อันไม่สามารถเพิกถอนได้ สิทธิเป็นการทั่วไป โดยไม่ผูกขาด และปลอดค่าลิขสิทธิ์ ในการเป็นผู้ยึดถือ ทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสาร เผยแพร่ ใช้สิทธิ อนุญาตให้ผู้อื่นช่วงสิทธิ แก้ไขและสร้างผลงานจาก POI และ รายละเอียดของ POI

7.6.4 POI และ รายละเอียดของ POI ซึ่งมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ชื่อของธุรกิจ ไม่ถูกครอบคลุมภายใต้ขอบเขตของการอนุญาตนี้ และ

7.6.5 การอนุญาตนี้จะคงอยู่ตราบเท่าที่รายละเอียดของ POI ของคุณ ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.7 การร้องขอแก้ไขหรือลบข้อมูล POI คุณสามารถส่งคำขอเพื่อแก้ไขหรือลบ POI หรือ รายละเอียดของ POI ผ่านแอปพลิเคชัน แกร็บจพิจารณาคำร้องขอของคุณเป็นกรณี ๆ ไป โดยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

7.8 ภาพมุมมองถนน (street view) จากภาพถ่ายจากดาวเทียม เมื่อคุณส่งข้อมูลหรือดู POI ในแอปพลิเคชัน คุณอาจสามารถมองเห็นภาพมุมมองถนนโดยภาพถ่ายจากดาวเทียมได้ (“ภาพถ่ายจากดาวเทียม”) คุณรับทราบและตกลงว่า

7.8.1 สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในภาพถ่ายจากดาวเทียม รวมถึงการทำให้ถูกต้อง การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนั้น เป็นของผู้ให้บริการแก่ แกร็บ หรือซัพพลายเออร์ของผู้ให้บริการดังกล่าว

7.8.2 คุณจะไม่แจกจ่าย ให้การอนุญาต ให้เช่า ขาย ให้ยืมภาพถ่ายจากดาวเทียมให้กับบุคคลที่สาม หรือการใช้ในทางอื่นใด หรือทำซ้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากแกร็บ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ทางการค้าด้วย

7.8.3 คุณจะไม่ทำการลบหรือหลีกเลี่ยง การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการป้องกันอื่นใด ในภาพถ่ายจากดาวเทียม

7.8.4 คุณจะต้องไม่ดาวน์โหลดหรือบันทึกภาพถ่ายจากดาวเทียมลงในอุปกรณ์ใด ๆ

7.8.5 คุณจะไม่แก้ไข ปิดบัง หรือ ลบประกาศใด ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือคำอธิบายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ในหรือบนภาพถ่ายจากดาวเทียม

7.8.6 ภาพถ่ายจากดาวเทียมทั้งหมดให้ไว้“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ รวมถึงการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้ การไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ความถูกต้อง เนื้อหา หรือผลลัพธ์ ของภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้น และ

7.8.7 ทั้งแกร็บและผู้ให้บริการแก่แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมของคุณ

8.แหล่งข้อมูล

แพลตฟอร์มซึ่งมีข้อมูลภูมิศาสตร์จัดทำโดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ :

และข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2020)

(i) Land Transport Authority of Singapore;

(ii) Singapore Land Authority’s OneMap;

(iii) National Environment Agency of Singapore;

(iv) Data.gov.sg;

(v) Hdb.gov.sg; และ

​(vi) OpenWeatherMap ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564​

ซึ่งปรากฎตาม Singapore Open Data Licence version 1.0.

แกร็บใช้แหล่งข้อมูลแบบเปิด (open source) กับแอปพลิเคชันบนมือถือของแกร็บ ตามที่กำหนดไว้ใน http://grb.to/oss-attributions.

9. การซื้อและการใช้งาน GrabGifts

การซื้อ GrabGifts สำหรับผู้ใช้

9.1 ส่วนนี้จะบังคับใช้กับผู้ใช้ที่ซื้อและใช้งานบัตรของขวัญดิจิทัล (“GrabGifts”) บนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง การซื้อเป็นจำนวนมาก (bulk purchase) 

9.2 คุณจะต้องมีบัญชีที่เปิดไว้กับแกร็บที่ใช้งานได้ เพื่อซื้อ GrabGifts 

9.3 หากคุณเป็นผู้ส่ง GrabGifts คุณรับทราบและยืนยันว่า 

 • ผู้รับจะสามารถเห็นชื่อผู้ใช้งานบัญชีแกร็บของคุณได้ และ
 • คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายละเอียดการส่ง (เช่น ชื่อผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ประเทศ) ที่คุณมอบให้แกร็บนั้นถูกต้องและครบถ้วน แกร็บจะไม่รับผิดในกรณีที่ GrabGifts ไม่ได้ถูกจัดส่ง หรือ ถูกจัดส่งให้แก่ผู้รับที่คุณมิได้มีเจตนาส่งให้ หากรายละเอียดที่คุณมอบให้แก่แกร็บนั้นไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วน

9.4 การชำระเงินจะต้องทำผ่านวิธีการที่แกร็บมีให้ หากคุณซื้อ  GrabGifts ให้สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ต่างประเทศ มูลค่าของ GrabGifts จะเป็นมูลค่าตามสกุลเงินของประเทศที่ผู้รับอาศัยอยู่และอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามที่ผู้ออกบัตรนั้น ๆ กำหนดไว้

9.5 การชำระเงินเพื่อซื้อ GrabGifts ถือเป็นที่สิ้นสุดและคุณไม่สามารถยกเลิกหรือแลกเปลี่ยนได้

9.6 แกร็บสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินการหรือยอมรับการซื้อ GrabGifts โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล คุณจะได้รับเงินคืนหากแกร็บปฏิเสธการซื้อ GrabGifts ของคุณ แกร็บจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อ GrabGifts นั้น

9.7 คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของคุณด้วยตัวคุณเอง

การซื้อ GrabGifts สำหรับองค์กร

9.8 ส่วนนี้จะบังคับใช้กับการซื้อ GrabGifts แบบชำระเงินล่วงหน้าโดยองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

9.9 แกร็บจะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่คุณหลังจากที่คุณสั่งซื้อ GrabGifts เรียบร้อยแล้ว (“คำสั่งซื้อ”) คุณจะต้องชำระเงินตามวิธีการและระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้นั้น

9.10 แกร็บสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่ง GrabGifts ใด ๆ เป็นการชั่วคราว หรือ ระงับการใช้งาน GrabGifts ใด ๆ และ/หรือ ยกเลิกสัญญาอันเกี่ยวกับ GrabGifts โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ ในกรณีที่

 • ธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใด ๆ หรือคุณกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือคุณถูกสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การกระทำผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใด ๆ  
 • คุณตกลงเข้าทำแผนความตกลง หรือการประนอมหนี้ใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ หรือตกเป็นบุคคลที่ต้องทำการชำระบัญชี หรือต้องเลิกกิจการตามคำสั่งศาล
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถูกแต่งตั้งให้ดูแลทรัพย์สินของคุณ หรือ
 • คุณระงับหรือมีความเป็นไปได้ที่จะระงับการชำระเงินใด ๆ สำหรับการซื้อ GrabGifts หรือมีความเป็นไปได้ที่จะหยุดประกอบธุรกิจ

9.11 ทุก ๆ คำสั่งซื้อนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดและคุณไม่สามารถยกเลิกได้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายละเอียดของคำสั่งซื้อนั้น เช่น ประเภทของ GrabGifts สกุลเงิน จำนวน และ ข้อมูลอีเมลของผู้รับนั้นถูกต้อง แกร็บจะไม่รับผิดในกรณีที่ GrabGifts ไม่ได้ถูกจัดส่ง หรือ ถูกจัดส่งให้แก่ผู้รับที่คุณมิได้มีเจตนาส่งให้ หากรายละเอียดที่คุณมอบให้แกร็บนั้นไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วน โดยการส่งอีเมลของผู้รับให้แก่แกร็บเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่ง คุณรับรองว่าคุณมีฐานทางกฎหมายรองรับการดำเนินการดังกล่าว (เช่น ได้รับความยินยอม)

9.12 ในกรณีที่แกร็บอนุญาต คุณอาจเลือกซื้อ GrabGifts ในคำสั่งซื้อของคุณแบบเป็นชุดได้ GrabGifts จะถูกส่งไปยังผู้รับที่คุณระบุ 3 (สาม) วันทำการหลังจากที่แกร็บได้รับคำสั่งจากคุณ เป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อนั้น คำสั่งซื้อ GrabGifts ของคุณจะต้องถูกนำไปใช้งานภายใน 6 (หก) เดือนนับตั้งแต่วันที่ของใบแจ้งหนี้ดังกล่าวข้างต้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วมูลค่าของ GrabGifts ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานจะหมดสิ้นไป

9.13 แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อคุณไม่ว่าจะในทางสัญญา ละเมิด หรือทางอื่นใด สำหรับ (ก) ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึง การสูญเสียรายได้ เงินออม ค่าความนิยม (goodwill) และ ค่าใช้จ่าย) หรือ (ข) ความเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ GrabGifts ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดใดในนี้ ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากความประมาท หรือ ทุจริต

9.14 คุณตกลงว่าคุณจะปกป้อง และชดใช้ค่าเสียหายต่อแกร็บ ผู้อนุญาตของแกร็บ รวมถึง บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก พนักงาน ทนายความและตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่กล่าวถึงก่อนหน้า จากข้อเรียกร้อง  ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือค่าปรับโดยหน่วยงานของรัฐ) ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกันกับ (ก) คำสั่งซื้อที่ถูกส่งโดยคุณหรือในนามของคุณ (ข) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือ ข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้ระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ และ (ค) การใช้ GrabGifts หรือการใช้ GrabGifts ในทางที่ผิด

9.15 คุณตกลงไม่ใช้ชื่อของแกร็บ รวมทั้ง โลโก้ หรือเครื่องหมายใด ๆ ของแกร็บ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากแกร็บ ในกรณีที่แกร็บให้ความยินยอม แกร็บอาจถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งให้คุณทราบ

9.16 โดยการที่คุณส่งคำสั่งซื้อให้แก่แกร็บนั้น คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะใช้งาน GrabGifts ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้โปรดพิจารณาประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บผ่านการใช้บริการแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของแกร็บ

การใช้ GrabGifts

9.17 ส่วนนี้จะบังคับใช้กับการใช้ GrabGifts โดยผู้ใช้

9.18 คุณจะต้องใช้บัญชีที่เปิดไว้กับแกร็บที่ใช้งานได้ เพื่อรับหรือแลก GrabGifts แกร็บจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าในการส่ง การโอน หรือการรับ GrabGifts

9.19 การแลก และการใช้ GrabGifts ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดการใช้ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละ GrabGifts รวมถึง

 • ประเภทของข้อเสนอหรือร้านค้าสำหรับการแลก GrabGifts
 • ประเภทของข้อเสนอสำหรับการแลก GrabGifts
 • ประเทศที่ทำการแลก GrabGifts
 • วันหมดอายุ และ
 • ข้อจำกัดอื่น ๆ ที่แกร็บจะแจ้งให้ทราบ

9.20 GrabGifts สามารถแลกได้บนแอปพลิเคชันแกร็บเท่านั้น ผู้ใช้ต้องตรวจสอบว่า ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแกร็บเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

9.21 แกร็บจะไม่ทำการทดแทน แลกเปลี่ยน หรือคืนเงิน GrabGifts ที่หมดอายุ

9.22 GrabGifts ไม่สามารถโอนไปยังบัญชีแกร็บอื่นได้

9.23 GrabGifts แต่ละอันสามารถแลกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น มูลค่าคงเหลือของการใช้ GrabGifts แต่ละครั้ง  จะหมดไป และหากบริการที่คุณใช้มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าของ GrabGifts คุณจะต้องจ่ายเพิ่มในส่วนที่ขาดไป ทั้งนี้ GrabGifts ไม่สามารถใช้กับค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม (platform fee)ได้

9.24 แกร็บจะไม่รับผิด รวมถึงรับประกันต่อคุณภาพของสินค้าหรือโซลูชั่นที่ได้มาจากการใช้ GrabGifts

9.25 GrabGifts ไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรโมชัน ส่วนลดอื่นได้ เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

9.26 แกร็บจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ กับ GrabGifts ที่ขายโดยบุคคลที่สาม

9.27 GrabGifts ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9.28 แกร็บอาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการระงับหรือยกเลิกบัญชีแกร็บ และยกเลิก GrabGifts โดยไม่ต้องชำระเงินคืนหากมีการใช้งาน GrabGifts ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการใช้โดยทุจริต

10. ข้อกำหนด GrabAds

ข้อกำหนดในหัวข้อนี้จะบังคับใช้กับคุณ (ผู้โฆษณา) ซึ่งประสงค์จะใช้บริการ GrabAds เพื่อโฆษณาธุรกิจของคุณในแอปพลิเคชันแกร็บ หากคุณตกลงที่จะใช้บริการนี้ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบังคับใช้กับโฆษณาของคุณ รวมถึงข้อกำหนดท้องถิ่นในประเทศของคุณที่โฆษณาของคุณไปปรากฎ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือระงับบัญชีของคุณชั่วคราวหากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของ GrabAds นี้

ข้อกำหนดของเนื้อหา

โฆษณาของคุณจะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 1. เหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป
 2. มีความสอดคล้อง ถูกต้องตรงกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาของคุณ
 3. ชัดเจน และเป็นความจริงต่อผู้บริโภค
 4. โฆษณาเฉพาะสินค้า/บริการที่คุณเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ขายต่อหรือจัดจำหน่าย
 5. ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ไม่ขัดแย้งต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประเทศไทย และ
 7. ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์ที่ละเอียดอ่อน และไม่เหมาะสมอันเกี่ยวกับ GrabAds และ GrabFood (“นโยบาย”)

ข้อกำหนดของเนื้อหานี้บังคับใช้กับโฆษณาใดๆ และโฆษณาทั้งหมดที่คุณโฆษณาผ่านบริการ GrabAds คุณตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดของเนื้อหานี้ทั้งในด้านเจตนารมณ์ และตามรายละเอียดข้อความที่ระบุในข้อกำหนดของเนื้อหานี้ และคุณตกลงและยอมรับว่า ข้อกำหนดของเนื้อหานี้บังคับใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของโฆษณาของคุณ

ข้อความที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย

ข้อความที่คุณใช้ในการส่งเสริมการขายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

 • แกร็บห้ามใช้ข้อความที่เกินจริง เช่น “ประหยัดอย่างมหึมา” หรือ “ส่วนลดมโหฬาร”
 • วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแคมเปญของคุณจะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาของโปรโมชั่นหรือระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย โฆษณาดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแสดงในระยะเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องเมื่อโปรโมชั่่นของคุณไม่สามารถใช้ได้แล้ว
 • แคมเปญของคุณจะต้องสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของโปรโมชั่น
 • แคมเปญสำหรับวันหยุดพิเศษหรือเทศกาล ต่าง ๆ (เช่น  วันรอมฎอน วันวาเลนไทน์ และวันคริสต์มาส) ต้องเริ่มต้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมของเทศกาลนั้น ๆ และต้องสิ้นสุดลงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เทศกาลนั้นจบลง หรือภายในระยะเวลาอันเหมาะสมของตามแต่ละเทศกาล
 • หากคุณต้องการที่จะขยายระยะเวลาของแคมเปญหลังจากที่ระยะเวลาโปรโมชั่นหรือระยะเวลาของการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง คุณตกลงแก้ไขโฆษณาของคุณโดยนำข้อความที่ไม่เป็นปัจจุบันออกไปจากโฆษณาของคุณ

การใช้ประโยชน์ของคีย์เวิร์ด

คีย์เวิร์ด (keyword) คือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาใช้เพื่อจับคู่โฆษณาของคุณกับคำที่ผู้บริโภคกำลังค้นหา การเลือกคีย์เวิร๋ดที่มีคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องกับแคมเปญโฆษณาของคุณ สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่คุณต้องการ เมื่อคุณต้องการได้

เมื่อผู้บริโภคค้นหาคำที่ตรงกับคีย์เวิร์ดของคุณ โฆษณาของคุณจะเข้าสู่กระบวนการประมูลเพื่อกำหนดว่าจะมีการแสดงโฆษณาของคุณหรือไม่ ในขณะที่แกร็บจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในการรวบรวมความแตกต่าง ทั้งหมดที่เป็นไปได้ รวมถึงการสะกดคำผิดของคีย์เวิร์ดที่คุณเลือก แกร็บไม่รับประกันว่าแกร็บสามารถรวบรวมความแตกต่าง ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของคีย์เวิร๋ดนั้น ๆ 

ค่าใช้จ่ายของคีย์เวิร์ดแต่ละคำจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดที่คุณเลือก การแข่งขันกันในกระบวนการประมูล รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์เวิร์ดและหน้าเว็บไซต์ของคุณนั้นเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้บริโภคอาจค้นหาอยู่มากที่สุด และคีย์เวิร์ดจะต้องไม่สร้างความสับสน ความเข้าใจผิด หรือ ข้อผิดพลาดอันเกี่ยวกับแหล่งที่มา หรือจุดกำเนิดของสินค้าหรือบริการนั้น

โฆษณาที่มีคุณภาพสูงกว่าและมีความเกี่ยวข้องกับการค้นหาของผู้บริโภคมักจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า และมีการแสดงผลการโฆษณาในตำแหน่งที่ดีกว่า

ในกรณีที่คุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์การค้นหาคีย์เวิร์ดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม และคุณเลือกฟีเจอร์การค้นหาคีย์เวิร์ดแบบอัตโนมัติ คุณรับทราบและตกลงว่าแกร็บมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกคีย์เวิร์ดและดำเนินการเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในนามของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้แกร็บเลือกคีย์เวิร์ดและดำเนินการเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดในนามของคุณ โปรดเลือกฟีเจอร์การค้นหาคีย์เวิร์ดแบบดำเนินการเอง

คำรับรองและรับประกัน

คุณยอมรับและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาโฆษณาของคุณ รายละเอียดแคมเปญ และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลือกคีย์เวิร์ดของคุณ รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญและโฆษณาที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ทั้งนี้ คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้แกร็บในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือ ความเสียหายกับแกร็บจากการกระทำของคุณที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

โดยไม่กระทบถึงหลักการของข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าโฆษณาของคุณรวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หากแกร็บ (ก) สงสัย หรือ (ข) ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ ว่าเนื้อหาโฆษณาของคุณ รายละเอียดแคมเปญ และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเนื้อหา แกร็บสงวนสิทธิ์ที่จะถอดโฆษณาของคุณออก ระงับการให้บริการของแกร็บแก่คุณ และ/หรือ กำหนดให้คุณแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับข้อร้องเรียนนั้น แกร็บอาจจะ (แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการที่จะ) พิจารณาตรวจสอบโฆษณาของคุณรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่คุณได้นำส่งหรือที่มีการแก้ไขโดยคุณเป็นครั้งคราวหากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มของแกร็บละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ปรากฎในช่องทาง “ศูนย์ช่วยเหลือ”

บริการ Marketing Manager 

หากคุณใช้บริการบริการการดำเนินการเกี่ยวกับโฆษณาด้วยตัวเอง ภายใต้แพลตฟอร์มบริการ Marketing Manager คุณตกลงจะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดภายใต้ ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager

11. แกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited)

ข้อกำหนดส่วนนี้จะใช้บังคับกับการเป็นสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) และสิทธิประโยชน์ของแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) คุณตกลงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการคงสภาพสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ไว้ และ/หรือใช้สิทธิประโยชน์ของแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited)

ผู้บริโภคที่สมัครเป็นสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น คูปองส่วนลดรายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนสมาชิกที่คุณเลือก คูปองส่วนลดจะอยู่ในหน้า My Rewards ในแอปพลิเคชัน หากไม่ได้ระบุเป็นประการอื่นคูปองส่วนลดจะต้องใช้ในประเทศไทยภายในวันหมดอายุที่ระบุไว้ (หากมี) คุณจะสามารถใช้คูปองส่วนลดได้เฉพาะเมื่อคุณดำเนินการชำระค่าบริการหรือสินค้าในแอปพลิเคชันด้วย GrabPay Wallet บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้งานได้ หรือผ่าน Paylater

แกร็บอาจเปลี่ยนแแปลงประเภท มูลค่า จำนวน และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันเมื่อใดก็ได้

ค่าบริการและการต่ออายุสมาชิก  

ค่าบริการของแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) จะถูกระบุอยู่ในแอปพลิเคชัน แกร็บอาจเปลีย่นแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกรวมถึงค่าบริการเป็นครั้งคราว ค่าบริการสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) นั้นไม่สามารถขอคินได้

หากคุณสมัครสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) โดยตรงกับแกร็บผ่านแอปพลิเคชัน และถูกเรียกเก็บเงินจากแกร็บ ค่าบริการจะถูกหักจากช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกไว้ในวันที่เรียกเก็บค่าบริการแต่ละครั้ง โปรดทราบว่าสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ของคุณจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชันก่อนที่จะถึงวันที่เรียกเก็บค่าบริการในครั้งถัดไป หากแกร็บไม่สามารถหักค่าบริการจากคุณได้ สมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ของคุณจะถูกยกเลิก

หากคุณได้รับการเป็นสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) จากบุคคลที่สาม การเป็นสมาชิกนั้นจะถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าบุคคลที่สามนั้นจะเป็นผู้ต่ออายุสมาชิก คุณอาจจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกดังกล่าว ทั้งนี้คุณอาจได้รับการเป็นสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) จากบุคคลที่สามอีกได้ แม้ว่าคุณจะเป็นสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) อยู่แล้วจากการสมัครด้วยตัวเองก็ตาม

แกร็บอาจนำเสนอข้อเสนอทดลองใช้บางประการ หรือ โปรโมชันสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ให้แก่คุณ ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เว้นแต่จะมีการระบุเป็นประการอื่นในข้อเสนอโปรโมชันนั้น ทั้งนี้ผู้ที่ใช้บริการแบบทดลองอาจเลือกที่จะไม่สมัครสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) แบบต้องชำระเงินเต็มจำนวนได้ เมื่อระยะเวลาของการทดลองใช้สิ้นสุดลง

การซื้อแบบธุรกิจ

ข้อกำหนดส่วนนี้จะใช้บังคับกับการซื้อสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) โดยองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย ถ้าคุณเป็นลูกค้าแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab for Business) และใช้งานแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนสพอร์ทัล (Grab for Business portal) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อตกลงการให้บริการของแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

คุณอาจส่งคำสั่งซื้อสำหรับแผนสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ผ่านช่องทางที่แกร็บแจ้งให้คุณทราบ (“คำสั่งซื้อแกร็บอันลิมิเต็ด”) แกร็บจะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่คุณตามคำสั่งซื้อแกร็บอันลิมิเต็ดของคุณ และคุณต้องชำระเงินตามวิธีการชำระเงินและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้นั้น ๆ 

คำสั่งซื้อแกร็บอันลิมิเต็ดโดยคุณทุกคำสั่งซื้อถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิกได้ คุณมีหน้าที่ดูแลว่ารายละเอียดคำสั่งซื้อนั้นถูกต้อง และในกรณีที่คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์) แก่แกร็บ คุณรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมสำหรับการออกสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ดให้แก่บุคคลเหล่านั้น 

คุณจะต้องเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ภายในระยะเวลาการเปิดใช้งานที่ระบุอยู่ในคำสั่งซื้อแกร็บอันลิมิเต็ดของคุณ สมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ที่ถูกเปิดใช้งานแล้วโดยผู้บริโภคไม่สามารถยกเลิกได้

การยกเลิก

แกร็บอาจยกเลิกแผนสมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) ตามดุลยพินิจของแกร็บได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น แกร็บจะคืนเงินค่าบริการโดยคำนวนตามสัดส่วนให้แก่คุณ อย่างไรก็ตามแกร็บจะไม่คืนเงินค่าบริการสำหรับการยกเลิกที่แกร็บพิจารณาตามดุลยพินิจของแกร็บแล้วเห็นว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือ ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือเป็นการใช้สมาชิกแกร็บอันลิมิเต็ด (GrabUnlimited) อย่างผิดวิธี หรือ เป็นอันตรายต่อแกร็บหรือผู้บริโภคอื่น ๆ