ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 1. บททั่วไป

1.1 ข้อกำหนดนี้จะบังคับใช้กับคุณ (ในฐานะ “ผู้โฆษณา”) ในการเข้าถึงและใช้งานบริการ Marketing Manager  และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถเผยแพร่โฆษณาของคุณภายในระบบนิเวศการให้บริการโฆษณาของแกร็บได้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ Marketing Manager”)

1.2 ผู้โฆษณาได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับใน Terms of Service: Transport, Delivery, and Logistics ตามที่ได้ระบุไว้ในลิงค์ต่อไปนี้ https://www.grab.com/th/en/terms-policies/transport-delivery-logistics/ ในส่วนที่มีผลบังคับใช้กับคุณและถือว่าให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราว (“ข้อตกลงการให้บริการ”)  คำนิยามที่ถูกใช้แต่ไม่ได้มีการให้ความหมายไว้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ

1.3 เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการใช้บริการ Marketing Manager ผู้โฆษณาตกลงอนุญาตให้แกร็บเผยแพร่สื่อโฆษณาของผู้โฆษณา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้โฆษณาได้จัดให้มีอันเกี่ยวข้องกับบริการ Marketing Manager (“เนื้อหาสื่อโฆษณา”) บนผลิตภัณฑ์หรือพื้นที่ของแกร็บหรือบุคคลที่สามที่จัดไว้อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ Marketing Manager (“พื้นที่โฆษณา”) ผู้โฆษณาจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ  (1) เนื้อหาสื่อโฆษณา (2) การเลือกเป้าหมายในการโฆษณาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคีย์เวิร์ด (3) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือปลายทางอื่นใดที่เนื้อหาสื่อโฆษณาจะนำพาผู้ใช้ไป(“ปลายทาง”) (4) บริการและผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเสนอบนเนื้อหาสื่อโฆษณาและปลายทาง (“ผลิตภัณฑ์”) และ (5) การใช้งานบริการ Marketing Managerของผู้โฆษณา

1.4 ผู้โฆษณาตกลงให้สิทธิแก่แกร็บและบริษัทในเครือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของแกร็บ ผู้รับเหมาช่วง รวมถึง ผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งสิทธิแบบไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ์ ถ่ายโอนได้ ให้อนุญาตช่วงได้ ใช้ได้ทั่วโลก เพื่อใช้ จัดเก็บ แสดง ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างผลงานดัดแปลง ดำเนินการ และเผยแพร่เนื้อหาโฆษณาบนพื้นที่โฆษณา ไม่มีส่วนใดของข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้  จะจำกัดสิทธิทางกฎหมายอื่นที่แกร็บพึงมีต่อเนื้อหาโฆษณา (เช่น ภายใต้การอนุญาตอื่นๆ)

1.5 ผู้โฆษณารับรองและรับประกันต่อแกร็บตลอดดระยะเวลาว่า (1) ผู้โฆษณามีสิทธิที่จะอนุญาตตามข้อ 1.4 (2) เนื้อหาสื่อโฆษณาจะเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 3 ด้านล่าง (3) ข้อมูลและการให้อนุญาตใด ๆ ของผู้โฆษณาทั้งหมดอันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager  นั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และ (4) ผู้โฆษณามีอำนาจในการเข้าทำข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้ ผู้โฆษณาจะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้กับการเข้าใช้บริการ Marketing Managerโดยผู้โฆษณา รวมถึง เนื้อหาสื่อโฆษณา ปลายทาง และผลิตภัณฑ์

1.6 ในกรณีที่ผู้โฆษณานั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลที่สามหรือผู้โฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (“ลูกค้า”) ซึ่งจะถูกผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ ผู้โฆษณารับรองและรับประกันว่า (1) ผู้โฆษณาเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้า และ (2) ผู้โฆษณานั้นมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าทำและผูกพันลูกค้าให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager  และใช้บริการ Marketing Manager ในแต่ละครั้งในนามของลูกค้า ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดต่อภาระผูกพันที่ลูกค้ามีภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager ในกรณีที่ (1) ผู้โฆษณาไม่สามารถทำให้ลูกค้าผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้ได้ หรือ  (2) ผู้โฆษณาได้ผิดคำรับรองและรับประกันของตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.6 โดยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดหากผู้โฆษณาไม่สามารถทำให้ลูกค้าอยู่ภายใต้ภาระผูกพันของข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ ผู้โฆษณาจะต้องเป็นผู้รับผิดต่อการกระทำใดก็ตามที่ลูกค้าพึงจะต้องเป็นผู้รับผิดภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้ ทั้งนี้แกร็บอาจทำการแบ่งปันข้อมูลการใช้บริการ Marketing Managerของผู้โฆษณาในนามของลูกค้าให้แก่ลูกค้าได้

1.7 ผู้โฆษณาอนุญาตให้แกร็บและบริษัทในเครือในการดำเนินการทดสอบเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการ Marketing Manager การจัดวางรูปแบบเนื้อหาสื่อโฆษณา ปลายทาง คุณภาพ การจัดอันดับ ผลการดำเนินงาน การกำหนดราคา และการปรับเปลี่ยนราคาในการประมูลของผู้โฆษณา   ทั้งนี้ผู้โฆษณาอนุญาตให้แกร็บดำเนินการทดสอบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือชำระค่าตอบแทนใดต่อผู้โฆษณา

1.8 ผู้โฆษณารับทราบและตกลงว่าแกร็บอาจทำการติดต่อผู้โฆษณา และ/หรือตัวแทนผู้มีอำนาจของผู้โฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ Marketing Manager ส่งการสื่อสารทางการตลาด (รวมถึง โปรโมชั่นและข่าวสารจาก GrabAds), การเรียกชำระเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามสมควรตามที่ได้กำหนดไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ (ซึ่งจะประกาศเป็นครั้งคราว)

1.9 ทั้งแกร็บและผู้โฆษณาตกลงที่จะไม่เสนอหรือทำการให้เงิน ของขวัญ หรือสิ่งของอันอาจมีมูลค่าให้แก่บุคคลใดโดยในประการที่อาจไม่เหมาะสมหรือเป็นไปโดยทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งว่าด้วยการปราบปราบการทุจริตคอร์รัปชัน และการปราบปราบการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าในเวลาใด ๆ 

1.10 ผู้โฆษณารับรองและรับประกันว่า

(ก) การเข้าทำและ/หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager ของผู้โฆษณานั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือจะเป็นการฝ่าฝืน และไม่ส่งผลให้แกร็บนั้นฝ่าฝืนต่อ (1) กฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ และ (2) สิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม

(ข) ผู้โฆษณาได้ปฏิบัติตามใบอนุญาต การขอนุญาต ข้อกำหนด หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นทั้งหมด ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

(ค) ผู้โฆษณาได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันรวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยภาษีในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

 1. ราคา

2.1 ผู้โฆษณารับทราบและตกลงว่าราคาของบริการ Marketing Manager จะขึ้นอยู่กับราคาที่มาจากการประมูล และผู้โฆษณาตกลงว่าอัตราสุดท้ายนั้นจะขึ้นอยู่กับการประมูลและความผันผวนของตลาด

 1. ข้อกำหนดของเนื้อหา, ข้อความที่ใช้ส่งเสริมการขาย และการใช้ประโยชน์ของคีย์เวิร์ด

3.1 (1) ข้อกำหนดของเนื้อหาและข้อความที่ใช้ส่งเสริมการขายบนเนื้อหาสื่อโฆษณา และ (2) การใช้ประโยชน์ของคีย์เวิร์ดในบริการ Marketing Manager จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงการให้บริการในส่วน GrabAds รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์ที่ละเอียดอ่อนและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ GrabAds และ GrabFood (“นโยบาย”)

 1. ฟีเจอร์การกำหนดกลุ่มผู้ชม   

4.1 ฟีเจอร์นี้จะทำให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างกลุ่มผู้ชม โดยใช้ข้อมูลลูกค้าของผู้โฆษณา เช่น อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ (“กลุ่มผู้ชมที่กำหนด”)  ฟีเจอร์การกำหนดกลุ่มผู้ชมจะทำให้ผู้โฆษณาสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบที่ผ่านการแฮช (hashed form) (“ข้อมูลระบุตัวตน”) ผ่านช่องทางที่ปลอดภัยให้แก่แกร็บเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายจากโดยการอ้างอิงการจับคู่ระหว่างข้อมูลระบุตัวตนกับผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม (ผู้ใช้บริการแต่ละคนจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูล”, และแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะเรียกว่า “กลุ่มผู้ชมที่กำหนด”)

4.2 ผู้โฆษณารับทราบและตกลงว่าแกร็บอาจใช้ข้อมูลในผู้ชมที่กำหนดเพื่อให้บริการโฆษณาแก่ผู้โฆษณา รวมถึงเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มในนามของผู้โฆษณา และผู้โฆษณาตกลงว่าโดยการสมัครใช้ฟีเจอร์การกำหนดกลุ่มผู้ชมนั้น ถือว่าผู้โฆษณาร้องขอให้แกร็บใช้ข้อมูลระบุตัวตนเพื่อสร้างกลุ่มผู้ชมที่กำหนด

4.3 แกร็บอาจทำการแก้ไข ระงับ ยกเลิกการเข้าถึง หรือยุติการให้บริการการกำหนดผู้ชมไม่ว่าในเวลาใด ๆ 

4.4 แกร็บจะทำการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลระบุตัวตนโดยการักษาไว้ซึ่งมาตรการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อ (ก) ปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลระบุตัวตนในระหว่างที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายในระบบของแกร็บ และ (ข) ป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนภายในระบบของแกร็บโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.5 ในการใช้ผู้ชมที่กำหนด ผู้โฆษณาตกลงดังต่อไปนี้

(ก) นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการให้บริการบริการ Marketing Managerนี้ หรือที่แกร็บได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้โฆษณาอาจใช้ข้อมูลผู้ชมที่กำหนดตามที่แกร็บได้จัดเตรียมให้แก่ผู้โฆษณาเพื่อการใช้งานเป็นการภายในของผู้โฆษณาในการจัดการโฆษณาบนแพลตฟอร์มเท่านั้น และผู้โฆษณาตกลงว่าผู้โฆษณาจะไม่ (1) เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว (2) ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างโปรไฟล์ของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อระบุตัวตนใหม่หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับข้อมูลผู้ชมที่กำหนดหรือกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดให้มีโดยแกร็บ (3) ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดต่อเจ้าของข้อมูลอีกครั้งไม่ว่าในลักษณะใดๆ (4) ขาย ให้เช่า โอน หรือให้การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามหากผู้โฆษณาได้เข้าทำสัญญาซึ่งเป็นเอกเทศเพื่อให้สิทธิข้อมูลทางการตลาดกับบุคคลภายนอก ผู้โฆษณาอาจใช้ข้อมูลผู้ชมที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันซึ่งเป็นเอกเทศนั้นได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับ;

(ข) ผู้โฆษณาจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในทางการค้าในการปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่แกร็บได้จัดให้มีภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ความสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด ซึ่งไปรวมถึงการเข้ารหัสในข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบเซิฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยและมีลักษณะของความเป็นองค์กร มีความเป็นสัญญา มีความเป็นเทคโนโลยีและมีการจัดการมาตรการการป้องกัน ผู้โฆษณาจะทำการแจ้งให้แกร็บรับทราบโดยทันทีถึงเข้าถึงหรือการได้ไปโดยบุคคลหรือหน่วยงานใดๆซึ่งข้อมูลผู้ชมที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านผู้โฆษณาที่ผู้โฆษณาอาจได้รับทราบ และผู้โฆษณาจะให้ความร่วมมือตามสมควร (ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้โฆษณาเอง) ในการตรวจสอบใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว;

(ค) ในกรณีที่ผู้โฆษณาได้กระทำการในฐานะตัวแทนของลูกค้า ผู้โฆษณารับรองและรับประกันว่าผู้โฆษณามีอำนาจในฐานะตัวแทนของลูกค้าที่สามารถเปิดเผยและใช้ข้อมูลในนามของลูกค้าได้และจะสามารถผูกพันลูกค้าภายใต้ของกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้ 

4.6 ผู้โฆษณารับประกัน รับรอง และตกลงกับแกร็บตลอดระยะเวลาว่า

(ก) ผู้โฆษณาถูกจัดตั้งขึ้น และมีอยู่อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายที่ผู้โฆษณาถูกจัดตั้งขึ้น และมีความสามารถ อำนาจและสิทธิ์ในการเข้าร่วมและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager r นี้ โดยที่ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ ไม่มีเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับข้อตกลงอื่นใดที่ผู้โฆษณาเป็นคู่สัญญาหรืออาจมีข้อผูกมัด;

(ข) ผู้โฆษณาได้รับสิทธิ ได้รับอนุญาต และได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีฐานตามกฎหมายในการเปิดเผยและใช้ข้อมูลระบุตัวตนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ รวมทั้งกฎระเบียบ  และแนวทางในอุตสาหกรรมทั้งหมด;

(ค) ข้อมูลระบุตัวตนที่ผู้โฆษณาส่งให้แก่แกร็บนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ที่ได้ใช้สิทธิไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยการให้สัญญา เลือกไม่ให้ผู้โฆษณาเปิดเผยข้อมูลและใช้สำหรับการโฆษณา ผู้โฆษณาจะนำเจ้าของข้อมูลออกจากผู้ชมที่กำหนดเมื่อเจ้าของข้อมูลได้มีการเลือกไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลภายหลังจากที่ผู้โฆษณาได้ทำการใช้ข้อมูลบุคคลดังกล่าวเพื่อสร้างผู้ชมที่กำหนด;

(ง) ผู้โฆษณาจะดำเนินการแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลแต่ละราย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว) ผ่านผู้โฆษณา ตัวแทนของผู้โฆษณา หรือลูกค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลของเจ้าของข้อมูลได้ถูกเก็บโดยผู้โฆษณา ตัวแทนของผู้โฆษณา หรือลูกค้า และอาจได้รับการแบ่งปันและใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้ รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อการตลาด การกำหนดเป้าหมายโฆษณา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาอื่นๆ; 

(จ) ในกรณีที่ผู้โฆษณาได้กระทำการในฐานะตัวแทนและได้ให้ข้อมูลระบุตัวตนในนามของลูกค้า ผู้โฆษณารับรองและรับประกันว่าผู้โฆษณามีอำนาจในฐานะตัวแทนของลูกค้าที่สามารถเปิดเผยและใช้ข้อมูลในนามของลูกค้าได้ และจะสามารถผูกพันลูกค้าภายใต้ของกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ Marketing Managerนี้ 

 1. Grab Marketing Services

5.1 ในกรณีที่ผู้โฆษณาได้เลือกใช้บริการ Grab Marketing Services (“GMS”) ผ่านแพลตฟอร์มบริการ Marketing Manager ผู้โฆษณาจะต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของการให้บริการ Grab Marketing Services 

 1. นโยบายและภาระหน้าที่

6.1 นโยบายของแกร็บ และข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ระหว่างผู้โฆษณาและแกร็บจะมีผลบังคับใช้กับการเข้าใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ของแกร็บที่ผู้โฆษณาได้ใช้งาน  ร่วมกับข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้

6.2 ผู้โฆษณาจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ) (1) สร้างการรับรู้โฆษณา (ตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในเอกสารแนบท้าย ก ) หรือ แบบสอบถาม จำนวนการคลิ๊ก การแปลง (conversions) หรือการกระทำอื่นๆ ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ หลอกลวง หรือไม่ถูกต้อง (2) ปกปิดการแปลง (conversions) สำหรับบริการ Marketing Manager อันจำเป็นที่จะต้องเปิดเผย (3) ใช้วิธีการอัตโนมัติหรือรูปแบบใด ๆ เพื่อคัดลอก หรือดึงข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึง สอบถาม หรือ เก็บข้อมูลโดยประการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ บริการ Marketing Manager เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากแกร็บ (4) พยายามที่จะแทรกแซงระบบการทำงานของ บริการ Marketing Manager หรือ (5) จัดให้มีเนื้อหาสื่อโฆษณาซึ่งมีหรือเชื่อมต่อกับมัลแวร์ สปายแวร์ ซอฟแวร์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ส่งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ (malicious code) หรือกระทำการละเมิดหรือหาช่องว่างของมาตรการความปลอดภัยของบริการ Marketing Manager ทั้งนี้ผู้โฆษณาจะทำการสื่อสารหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการ Marketing Manager หรือพื้นที่โฆษณาภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager กับแกร็บเท่านั้น

6.3 ผู้โฆษณารับทราบว่าแกร็บมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องผูกพันตาม) ในการตรวจสอบเนื้อหาสื่อโฆษณา โดยแกร็บอาจปฎิเสธเนื้อหาสื่อโฆษณาหรือนำเนื้อหาสื่อโฆษณาออก ในกรณีที่ (1) สงสัยว่า (โดยมีเหตุผลอันสมควร) หรือได้รับทราบว่าเนื้อหาสื่อโฆษณาดังกล่าวได้ละเมิดต่อ (ก) กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ (ข) ข้อกำหนดหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือ (ค) นโยบายของแกร็บ หรือ (2) เป็นไปตามเห็นผลอื่นใด อันขึ้นอยู่กับดุลพิจนิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้นแกร็บอาจ (1) ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ Marketing Manager ของผู้โฆษณาในกรณีที่แกร็บมีเหตุอันเชื่อได้โดยสุจริตว่าผู้โฆษณาได้ทำการฝ่าฝืนข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ หรือไม่ว่านโยบายของแกร็บใดๆ (2) ดัดแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ Marketing Manager ไม่ว่าในเวลาใด ๆ

 1. การชำระเงิน

7.1 ข้อกำหนดทั่วไป ผู้โฆษณาจะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากใช้บริการ Marketing Manager  ตามเมตริกการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้อง (เช่น การรับรู้โฆษณา การมีส่วนร่วม การคลิก หรือเมตริกอื่นๆ) (“ค่าบริการ”) ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระบบการคำนวณของแกร็บเท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงเมตริกต่างๆ เช่น การรับรู้วิดีโอโฆษณา (ที่แสดง) การรับรู้วิดีโอโฆษณา (ที่ดูได้) เป็นต้น (ตามที่ให้ความหมายไว้ด้านล่างในภาคผนวก ก)) และต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง ผู้โฆษณาต้องรับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของรัฐ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผู้โฆษณาสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าบริการหากผู้โฆษณาไม่ได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร 30 วันหลังจากใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องหรือการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือการหักเงินจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) แกร็บอาจขยาย แก้ไข หรือเพิกถอนเครดิตและการเรียกเก็บเงินตามใบแจ้งหนี้ไปยังผู้โฆษณาได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

7.2 การชำระเงิน เมื่อได้ยอมรับข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ ผู้โฆษณาตกลงที่จะทำการชำระเงินโดยตรงสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดต่อไปนี้

(ก) ผู้โฆษณาคือพาร์ทเนอร์ร้านค้าของแกร็บ

การหักรายได้จากร้านค้า: ตัวเลือกนี้มีให้เลือกสำหรับผู้โฆษณาที่เป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าของแกร็บเท่านั้น หากผู้โฆษณาเลือกตัวเลือกนี้เป็นวิธีการชำระเงินหลัก ผู้โฆษณายินยอมให้แกร็บมีสิทธิหักรายได้ของผู้โฆษณาที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์ม (“รายได้ของผู้โฆษณา”) สำหรับค่าบริการที่ผู้โฆษณาได้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการ Marketing Manager เป็นรายวัน (หรือตามเวลาอื่นตามดุลยพินิจของแกร็บ) ในกรณีที่รายได้ของผู้โฆษณามียอดคงเหลือไม่เพียงพอที่จะชำระค่าบริการ หรือ ในกรณีที่แกร็บไม่สามารถหักค่าบริการจากรายได้ของผู้โฆษณาได้ (ไม่ว่าด้วยเหตุใด) ผู้โฆษณายอมรับว่าแกร็บมีสิทธิหักและเรียกเก็บค่าบริการจาก (1) บัตรเครดิต/บัตรเดบิตของผู้โฆษณา (หากได้มีการเพิ่มเอาไว้) และ/หรือ (2) ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการที่คงค้างโดยตรงไปยังผู้โฆษณาและผู้โฆษณาจะทำการชำระเงินให้แก่แกร็บภายในสามสิบวัน (30) นับจากวันที่ตามใบแจ้งหนี้เว้นเสียแต่ว่าระบุเป็นอย่างอื่น และ/หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดที่ใช้ได้ในบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณา หากผู้โฆษณาเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลักจากวิธีการหักรายได้จากร้านค้าเป็นวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่นที่มีอยู่ แกร็บมีสิทธิหักและเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นจากรายได้ของผู้โฆษณาได้จนถึงวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หากผู้โฆษณาไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเมื่อมีการทวงถามจากแกร็บผู้โฆษณาต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ นับจากวันที่จำนวนเงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระจนกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะได้รับการชำระครบถ้วนและเต็มจำนวน นอกจากนี้แกร็บมีสิทธิระงับการให้บริการ Marketing Manager แก่ผู้โฆษณาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โฆษณาทราบจนกว่าผู้โฆษณาจะชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดให้แก่แกร็บ การดำเนินการใด ๆ ตามข้อนี้จะไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิอื่นๆ ของแกร็บ

เครดิต/เดบิตการ์ด: หากผู้โฆษณาเลือกตัวเลือกนี้เป็นวิธีการชำระเงินหลัก การเรียกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิต/เดบิตเป็นวิธีการชำระเงินหลัก เมื่อผู้โฆษณาได้ส่งข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตสำหรับการชำระเงิน ผู้โฆษณาอนุญาตให้แกร็บรับการอนุมัติล่วงหน้าและอนุญาตให้เรียกเก็บค่าบริการจากบัตรของผู้โฆษณา ผู้โฆษณาจะต้องจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมส่วนเกิน) ที่เกิดจากการใช้บัตรในการชำระเงิน ในกรณีที่บัตรเครดิต/เดบิตมียอดคงเหลือไม่เพียงพอในการชำระค่าบริการ หรือ ในกรณีที่แกร็บไม่สามารถเก็บค่าบริการจากเครดิต/เดบิตการ์ดได้ (ไม่ว่าด้วยเหตุใด) ผู้โฆษณายอมรับว่าแกร็บมีสิทธิ์หักและเรียกเก็บค่าบริการจาก (1) รายได้ของผู้โฆษณา และ/หรือ (2) ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการคงค้างโดยตรงไปยังผู้โฆษณาและผู้โฆษณาจะทำการชำระเงินให้แก่แกร็บภายในสามสิบวัน (30) นับจากวันที่ตามใบแจ้งหนี้เว้นเสียแต่ว่าระบุเป็นอย่างอื่น และ/หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดที่ใช้ได้ในบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณา หากผู้โฆษณาเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลักจากวิธีการชำระผ่านเครดิต/เดบิตการ์ดเป็นวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่นที่มีอยู่ แกร็บมีสิทธิหักและเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นจากเครดิต/เดบิตการ์ดที่ผู้โฆษณาเลือกจนถึงวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หากผู้โฆษณาไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเมื่อมีการทวงถามจากแกร็บผู้โฆษณาต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ นับจากวันที่จำนวนเงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระจนกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะได้รับการชำระครบถ้วนและเต็มจำนวน นอกจากนี้แกร็บมีสิทธิระงับการให้บริการ Marketing Manager แก่ผู้โฆษณาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โฆษณาทราบจนกว่าผู้โฆษณาจะชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดให้แก่แกร็บ การดำเนินการใด ๆ ตามข้อนี้จะไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิอื่นๆ ของแกร็บ

(ข) ผู้โฆษณาไม่ใช่พาร์ทเนอร์ร้านค้าของแกร็บ

เครดิต/เดบิตการ์ด: หากผู้โฆษณาเลือกตัวเลือกนี้เป็นวิธีการชำระเงินหลัก การเรียกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิต/เดบิตเป็นวิธีการชำระเงินหลัก เมื่อผู้โฆษณาได้ส่งข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตสำหรับการชำระเงิน ผู้โฆษณาอนุญาตให้แกร็บรับการอนุมัติล่วงหน้าและอนุญาตให้เรียกเก็บค่าบริการจากบัตรของผู้โฆษณา ผู้โฆษณาจะต้องจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมส่วนเกิน) ที่เกิดจากการใช้บัตรในการชำระเงิน ในกรณีที่บัตรเครดิต/เดบิตมียอดคงเหลือไม่เพียงพอในการชำระค่าบริการ ค่าบริการ หรือ ในกรณีที่แกร็บไม่สามารถเก็บค่าบริการจากเครดิต/เดบิตการ์ดได้ (ไม่ว่าด้วยเหตุใด) ผู้โฆษณายอมรับว่าแกร็บมีสิทธิ (1) ส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้โฆษณาโดยตรงเพื่อเรียกเก็บค่าบริการคงค้างและผู้โฆษณาจะทำการชำระเงินให้แก่แกร็บภายในสามสิบวัน (30) นับจากวันที่ตามใบแจ้งหนี้เว้นเสียแต่ว่าระบุเป็นอย่างอื่น และ/หรือ (2) เก็บค่าบริการจากวิธีการชำระเงินอื่นใดที่ใช้ได้ในบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณา หากผู้โฆษณาเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลักจากวิธีการชำระผ่านเครดิต/เดบิตการ์ดเป็นวิธีการชำระเงินแบบอื่นที่มีอยู่ แกร็บมีสิทธิหักและเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นจากเครดิต/เดบิตการ์ดที่ผู้โฆษณาเลือกจนถึงวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หากผู้โฆษณาไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด เมื่อมีการทวงถามจากแกร็บผู้โฆษณาต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ นับจากวันที่จำนวนเงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระจนกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะได้รับการชำระครบถ้วนและเต็มจำนวน นอกจากนี้แกร็บมีสิทธิระงับการให้บริการ Marketing Manager แก่ผู้โฆษณาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โฆษณาทราบจนกว่าผู้โฆษณาจะชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดให้แก่แกร็บ การดำเนินการใด ๆ ตามข้อนี้จะไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิอื่นๆ ของแกร็บ

การเรียกเก็บเงินโดยใบแจ้งหนี้: หากผู้โฆษณาเลือกตัวเลือกนี้ ผู้โฆษณาจะได้รับใบแจ้งหนี้จาก แกร็บเพื่อชำระค่าบริการ ใบแจ้งหนี้จะขึ้นอยู่กับรายงานการใช้งานจริงที่จัดทำโดยแกร็บ และจะออกโดยแกร็บให้กับผู้โฆษณาเป็นรายเดือน ผู้โฆษณาจะทำการชำระเงินให้แก่แกร็บภายในสามสิบวัน (30) นับจากวันที่ตามใบแจ้งหนี้เว้นเสียแต่ว่าระบุเป็นอย่างอื่น หากผู้โฆษณาไม่ได้มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด เมื่อมีการทวงถามจากแกร็บผู้โฆษณาต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ นับจากวันที่จำนวนเงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระจนกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะได้รับการชำระครบถ้วนและเต็มจำนวน นอกจากนี้แกร็บมีสิทธิ์ระงับการให้บริการ Marketing Manager แก่ผู้โฆษณาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โฆษณาทราบจนกว่าผู้โฆษณาจะชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดให้แก่แกร็บ การดำเนินการใด ๆ ตามข้อนี้จะไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิอื่นๆ ของแกร็บ

7.3 ความรับผิดของตัวแทนในการชำระเงิน ในกรณีที่ผู้โฆษณานั้นได้กระทำการในฐานะตัวแทนของลูกค้า ผู้โฆษณาจะต้องชำระเงินสำหรับค่าบริการทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยตรงในนามของลูกค้าให้แก่แกร็บและต้องรับผิดต่อแกร็บในการชำระเงินที่ล่าช้าหรือการไม่ชำระเงินใดๆ ข้อตกลงเรื่องการชำระเงินของผู้โฆษณากับลูกค้านั้นไม่มีผลต่อภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้

7.4 สกุลเงิน ผู้โฆษณาตกลงว่าบริการนั้นจะต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเว้นเสียแต่ว่าแกร็บและผู้โฆษณาได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น หากเกี่ยวข้องการแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ สามารถทำได้ตามดุลยพินิจและระบบของแกร็บ (การแปลงสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นอยู่)

7.5 รอบระยะเวลาการชำระเงิน ผู้โฆษณาตกลงว่าแกร็บมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกำหนดรอบระยะเวลาการชำระเงินสำหรับค่าบริการซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละวิธีการชำระเงินรูปแบบต่างๆ แกร็บอาจแจ้งให้ผู้โฆษณาทราบเป็นครั้งคราวถึงการเปลี่ยนแปลงของรอบระยะเวลาการชำระเงินสำหรับวิธีการชำระเงินรูปแบบต่างๆ  

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ในกรณีที่แกร็บได้รับข้อมูลจากผู้โฆษณา ผู้โฆษณาตกลงอนุญาตให้แกร็บและบริษัทในเครือซึ่งสิทธิ แบบทั่วโลก ไม่จำกัดระยะเวลา ปลอดค่าสิทธิ เพิกถอนไม่ได้ โอนต่อได้อย่างอิสระ ไม่ผูกขาด เพื่อใช้งาน ดัดแปลง แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ สร้างใหม่ แยกส่วน รวม รวบรวม คัดลอก หรือสร้างผลงานใหม่ซึ่งข้อมูลที่แกร็บได้รับ (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ของแกร็บและบริษัทในเครือ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาผู้โฆษณาตกลงว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในงานหรือเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อใดก็ตามที่แกร็บอาจสร้าง ประพันธ์ พัฒนา หรือผลิตโดยวิธีอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจะตกเป็นของแกร็บทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัยผู้โฆษณาจะให้ความช่วยเหลือใด ๆ ตามที่แกร็บและบริษัทในเครืออาจต้องการเพื่อยืนยันและทำให้สิทธิความเป็นเจ้าของ สิทธิ และผลประโยชน์ ในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวของแกร็บ (หรือบริษัทในเครือ) สมบูรณ์

8.2 เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้โฆษณามีสิทธิหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าถึงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) ผู้โฆษณารับรองและรับประกันว่า ผู้โฆษณา: (ก) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด (ข) มีมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้โฆษณารวบรวม ใช้ และเปิดเผยจากการเข้าถึง การรวบรวม ใช้ เปิดเผย คัดลอก ดัดแปลง กำจัด โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน; และ (ค) จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและทางธุรกิจ

8.3 ภายใต้ขอบเขตที่ผู้โฆษณาจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ของบุคคลต่อแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ฟีเจอร์ของบริการ Marketing Manage ผู้โฆษณารับรองและรับประกันว่าตนมีฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น (รวมถึง (หากเกี่ยวข้อง) ว่าผู้โฆษณาได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลดังกล่าว) และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

8.4 หากผู้โฆษณารวบรวมข้อมูลใดๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) จากผู้ใช้ที่ใช้สำหรับฟีเจอร์ของบริการ Marketing Manager (เช่น การติดตามคอนเวอร์ชัน (conversion)) หรือใช้เทคโนโลยีใด ๆ ของแกร็บที่จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้หรือข้อมูลอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ผู้โฆษณาจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและเปิดเผยกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้ใช้อย่างชัดเจนตลอดจนได้รับความยินยอมที่จำเป็นตามกฎหมายสำหรับกิจกรรมดังกล่าวหรือการประมวลผลอื่นใดที่ผู้โฆษณาประสงค์จะดำเนินการกับข้อมูลนั้น นอกจากนี้ผู้โฆษณาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้นั้นถูกโอนไปโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจะปฏิบัติตามคำสั่งที่สมเหตุสมผลจากแกร็บทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว

 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

9.1 ผู้โฆษณาตกลงว่า ผู้โฆษณาจะคุ้มครองและปกป้องแกร็บ และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่  พนักงานและตัวแทน ให้พ้นจากการเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) รวมถึงความเสียหายทางอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ (1) การที่ผู้โฆษณาละเมิดข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ (2) การที่ผู้โฆษณาละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ (3) เนื้อหาหรือประเด็นใดของเนื้อหาสื่อโฆษณาที่ได้จัดให้มีโดยผู้โฆษณาหรือในนามของผู้โฆษณา (4) การละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยผู้โฆษณา (5) การฝ่าฝืนหรือการถูกกล่าวหาว่าได้มีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ โดยผู้โฆษณา และ (6) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดอันรวมไปถึงสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยผู้โฆษณา

 1. การจำกัดความรับผิด

10.1 ไม่ว่ากรณีใดๆ แกร็บจะไม่รับผิดต่อผู้โฆษณาสำหรับ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุบังเอิญ  ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันมีลักษณะเป็นการลงโทษ หรือความเสียหายที่มีลักษณะลงโทษเป็นแบบอย่างใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของข้อมูล และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้โฆษณาที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Marketing Manager ของผู้โฆษณา แม้แกร็บจะได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายนั้นก็ตาม

10.2 แกร็บจะไม่รับผิดต่อผู้โฆษณาในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นผลจากการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ในจำนวนที่เกิน 100% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายให้กับแกร็บสำหรับบริการ Marketing Manager ในช่วงสิบสองเดือนก่อนวันที่เหตุแห่งการกระทำนั้นได้เกิดขึ้น

 1. การปฏิเสธความรับผิด

11.1 ตราบเท่าที่กฎหมายบังคับใช้จะอนุญาต บริการ Marketing Manager และพื้นที่โฆษณาที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มจะถูกจัดให้แบบตามสภาพที่มีอยู่ (as is basis) และตามการเลือกและความเสี่ยงของผู้ใช้โฆษณาเอง ซึ่งแกร็บและบริษัทในเครือนั้นจะไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Marketing Manager หรือ ผลของบริการ Marketing Manager ทั้งสิ้น

11.2 ตราบเท่าที่กฎหมายบังคับใช้จะอนุญาต แกร็บปฏิเสธเงื่อนไขและคำรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย แกร็บปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด และการรับประกันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหรือการใช้ทางการค้า

 1. การสิ้นสุดและการยกเลิกเนื้อหาสื่อโฆษณาและ/หรือเงื่อนไขการให้บริการ Marketing Manager

12.1 เว้นเสียแต่ว่านโยบายของแกร็บและ/หรือข้อตกลงที่อ้างอิงถึงข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกเนื้อหาสื่อโฆษณาได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนการเผยแพร่โฆษณา อย่างไรก็ตามหากผู้โฆษณาทำการยกเลิกเนื้อหาสื่อโฆษณาภายหลังจากวันที่ผูกมัดโดยแกร็บ ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ ที่ได้มีการแจ้งไปยังผู้โฆษณาและเนื้อหาโฆษณาอาจจะยังมีการเผยแพร่อยู่ ผู้โฆษณาจะต้องทำให้การยกเลิกเนื้อหาสื่อโฆษณามีผลโดย (1) ช่องทางออนไลน์ผ่านบัญชีของผู้โฆษณาหากมีฟังค์ชันการทำงานดังกล่าว (2) หากไม่มีฟังค์ชันดังกล่าวให้ทำการแจ้งไปยังแกร็บโดยอีเมล์ของตัวแทนของบัญชีผู้โฆษณา (3) หากไม่มีฟังค์ชันดังกล่าวและผู้โฆษณาไม่มีตัวแทนของบัญชีให้ทำการแจ้งไปยังแกร็บ (เรียกรวมกันว่าว่า “กระบวนการยกเลิกการโฆษณา”) ผู้โฆษณาจะไม่ถูกปลดเปลื้องจากภาระผูกพันในการชำระเงินสำหรับเนื้อหาสื่อโฆษณาที่ไม่ได้ทำการส่งหรือได้ทำการส่งภายหลังจากวันที่ได้กำหนดโดยแกร็บ แกร็บจะไม่ผูกพันต่อใบสั่งซื้อโฆษณา (Insertion Order) ใดๆที่ผู้โฆษณาได้จัดให้มี (“IO”)

12.2 แกร็บ (ด้วยดุลยพินิจของแกร็บฝ่ายเดียว) อาจแก้ไขข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager ได้ไม่ว่าเวลาใดๆ หากผู้โฆษณาไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager ที่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าในส่วนใดๆ ผู้โฆษณาควรจะยุติการใช้งานใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ Marketing Manager การใช้บริการ Marketing Manager อย่างต่อเนื่องของผู้โฆษณาจะถือว่าผู้โฆษณายอมรับข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager ที่ถูกแก้ไขนั้น

12.3 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้ได้ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยทำการแจ้งไปยังอีกฝ่าย อย่างไรก็ดีการใช้บริการ Marketing Manager อย่างต่อเนื่องของผู้โฆษณาและเนื้อหาสื่อโฆษณาใดๆ ที่ไม่ถูกยกเลิกตามข้อ 12.1 จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager ปณ เวลานั้นที่โพสต์ใน URL บนบัญชีการให้บริการ Marketing Manager ของผู้โฆษณา

 1. อื่นๆ

13.1 ในกรณีที่ข้อกำหนดเฉพาะใดมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงการให้บริการและข้อตกลงการให้บริการ Maketing Manager ให้ข้อตกลงของการให้บริการ Marketing Manager นั้นมีผลเหนือกว่า

13.2 ข้อตกลงการให้บริการ Marketing Manager นี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับเช่นเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ และข้อพิพาท การกระทำ การเรียกร้อง หรือสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ Marketing Manager นี้จะเป็นไปตามตัวเลือกของการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการ

13.3. หากข้อกำหนดใดๆ ในที่นี้ถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ สิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดในที่นี้เป็นแบบสะสม

ภาคผนวก ก – คำอธิบายคำศัพท์

คำจำกัดความ

คำอธิบาย

การรับรู้โฆษณา

การวัดระดับการเข้าถึงโฆษณาในแอปพลิเคชันที่ตรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับคุณภาพและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นระหว่างแกร็บและผู้ลงโฆษณา

การรับรู้วิดีโอโฆษณา 

(ที่แสดง)

เมตริกที่แสดงจำนวนเฟรมแรกของวิดีโอโฆษณา โพสต์บัฟเฟอร์ หากมี

การรับรู้วิดีโอโฆษณา

(ที่ดูได้)

เมตริกที่ใช้เกณฑ์บางอย่างกับการแสดงผลที่แสดงซึ่งต้องตรงตามเกณฑ์จึงจะมีคุณสมบัติเป็นการแสดงผลที่ได้มีการแสดง เกณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มการรับประกันว่าผู้ใช้มี “โอกาสที่จะเห็น” โฆษณานอกเหนือจากการรับประกันว่าอุปกรณ์ได้แสดงและรับโฆษณาอย่างเหมาะสม