ประกาศความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ประกาศความเป็นส่วนตัว และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (ประกาศ”) ใช้อธิบายว่า แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ และบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (รวมเรียกว่า “แกร็บ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของแกร็บ (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใด ๆ ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดยแกร็บ(รวมเรียกว่า “บริการ”) 

ประกาศนี้ใช้กับลูกค้า ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านค้า) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”)

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมนี้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านหรือกลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์หลายอย่างกับเรา (ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการของเราในกลุ่มธุรกิจของเราที่หลากหลายหรือหากท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง รวมถึง กรณีท่านใช้บริการแอปฯ ของเราหรือผู้ใช้บริการกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของเรา เราจะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านแหล่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามาอย่างสมัครใจ เช่น ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น)
 • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง ของแกร็บ (เช่น ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และ ผลการตรวจสอบประวัติ (ตามที่กฎหมายอนุญาต)) 
 • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่น ๆ)
 • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา (เช่น รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือ วิดีโอตามที่ท่านส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของท่านเอง)
 • ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)
 • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้) และ
 • ตกลงที่จะใช้บริการในรถยนต์ที่มีการติดตั้งการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอ

 

ในบางกรณี ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเพื่อเป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีข้างต้นอาจถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือ ทำให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ แล้วแต่กรณี

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนดแทนฐานความยินยอม เช่น เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง

เมื่อใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

 • ตำแหน่งของท่าน (เพื่อตรวจจับจุดรับ และเส้นทางที่ผิดปกติ)
 • ผลตอบรับ การประเมิน และคำชม
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน และระยะทางที่เดินทาง)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหรือตอบสนองระหว่างท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP address) ชื่อไฟล์ และเวอร์ชั่น และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงการแก้ไข ตัวเครื่องหรือแอป ฯ (modification)) 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านฟีเจอร์ (feature) สื่อสารในแอปฯ ของเรา และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกจัดเก็บผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง และ/หรือการบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการโดยสาร (เช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

จากแหล่งอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลนั้นได้ถูกส่งมาให้เราอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่นที่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านมานั้นรวมถึง

 • โปรแกรมแนะนำ (referral)
 • พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่น พาร์ทเนอร์ผู้จัดหายานพาหนะ ผู้ให้บริการชำระเงิน พาร์ทเนอร์เรียกรถ และพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง
 • ผู้ให้บริการประกันภัยและการเงิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ
 • แหล่งข้อมูลของทางราชการ
 • เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 • เมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา และ
 • ผู้ให้บริการทางการตลาด หรือคู่ค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนขับ

หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเทเลเมติกส์ (telematics) (เช่น ข้อมูลความเร็ว อัตราการเร่ง และการเบรกรถ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร (เช่น ข้อมูลเครื่องวัดความเร่ง ตำแหน่งบน GPS หมายเลข IMEI ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชื่อของแอปพลิเคชันที่ท่านติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) 
 • ข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกจัดเก็บผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง และ/หรือการบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการโดยสารในรถยนต์ (เช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมบางประเภทอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน และ ประวัติอาชญากรรม เท่าที่กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สถานภาพสมรส หรือข้อมูลชีวภาพ แล้วแต่กรณี เราเก็บรวมรวบข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การบันทึกภายในรถยนต์

แอปฯ หรือ อุปกรณ์อื่นของแกร็บ

แกร็บอาจติดตั้งแอปฯ หรืออุปกรณ์อื่นสำหรับการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอภายในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง และผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บจากการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอภายในรถยนต์นี้ เมื่อมีการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอ การบันทึกนั้นจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยในลักษณะตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

กล้องส่วนตัวภายในรถยนต์

นอกจากนี้พาร์ทเนอร์บางรายของแกร็บอาจใช้กล้องส่วนตัวภายในรถเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว (เช่น เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง) อย่างไรก็ดี แกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและ/หรือ ห้ามไม่ให้พาร์ทเนอร์ใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถนั้นๆ  ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน ที่ได้มาจากการบันทึกโดยกล้องส่วนตัวภายในรถ เป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์รายนั้นแต่เพียงผู้เดียว และท่านควรสอบถามพาร์ทเนอร์รายนั้น หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถของพวกเขา

อุปกรณ์เทเลเมติกส์ (Telematics)

แกร็บทำงานร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ Toyota และ Hyundai) เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์ในยานพาหนะที่เช่าซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมและให้บริการได้ตามกำหนดเวลา;
 • เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา;
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา; และ
 • เพื่อการติดตามภายในสำหรับยานพาหนะ การวิเคราะห์และการจัดการต่างๆ

หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ อุปกรณ์เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเทเลเมติกส์ (เช่นความเร็ว การเร่งความเร็ว และข้อมูลการเบรคหรือห้ามล้อ) และข้อมูลตำแหน่งของท่าน หากท่านเป็นผู้โดยสารหนึ่งในยานพาหนะของพาร์ทเนอร์คนขับที่ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ ข้อมูลตำแหน่งของท่าน (เช่นตำแหน่งของรถ) จะถูกเก็บรวบรวมด้วยเช่นกัน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นของพันธมิตรคู่ค้าที่เข้าทำสัญญาที่เหมาะสมกับแกร็บเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว ในขณะที่พันธมิตรคู่ค้าเหล่านี้เปิดเผยข้อมูล เทเลเมติกส์ดังกล่าวกับเรา (เพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น) เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนขับหรือผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่แกร็บ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่แกร็บ ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา

ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่แกร็บตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แกร็บอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

การให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เพื่อให้บริการ ทำให้มีความเฉพาะตัว บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

 • ให้บริการแก่ท่านผ่านหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา
 • ติดต่อท่านเพื่อให้บริการ
 • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบประวัติข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน
 • ยืนยันอายุของท่าน (หากจำเป็น)
 • ตรวจสอบการเดินทางของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน
 • เสนอ รับ จัดให้ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการให้บริการประกันภัยและการเงิน
 • ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของท่านและตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ
 • เปิดใช้งานฟีเจอร์สที่ทำให้แอปฯ ของท่านมีความเฉพาะตัวสำหรับท่าน เช่น สร้างรายการสถานที่ที่ท่านชอบ และจุดหมายการเดินทางที่ผ่านมา
 • ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา
 • การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม
 • คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
 • ประมวลผลและบริหารจัดการรางวัลและคะแนนสะสมของท่าน
 • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา
 • ประมวลผล จัดการ และยืนยันสิทธิ์หรือคำขอของท่านในการลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชัน รางวัล และบริการจากแกร็บ 
 • เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดทรัพยากรยานพาหนะ และ
 • ช่วยให้การรับบริการของท่านในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการบริการที่สมบูรณ์ เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  (เช่นองค์กรที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการด้วยและผู้ที่แกร็บให้บริการในนามขององค์กรนั้น) สำหรับการให้บริการดังกล่าว

ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งรวมถึง:

 • การคัดเลือกพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่งก่อนจะเปิดให้พวกเขาใช้บริการของเรา
 • การระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกและการเร่งอย่างรุนแรง และให้ผลตอบรับเฉพาะบุคคลไปยังพาร์ทเนอร์คนขับ
 • การระบุตัวตนของท่านขณะที่ท่านลงชื่อเข้าใช้แกร็บ
 • การใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 • การให้ตำแหน่งของคนขับและผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ และรายละเอียดอื่น เมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ (feature) ปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button) หรือ “แชร์การเดินทางของฉัน” (“Share My Ride”)
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายและจรรยาบรรณของคนขับรถของเรา
 • การตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย

การสนับสนุนลูกค้า

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า โดยเราอาจดำเนินการดังนี้

 • สืบสวนและจัดการความกังวล
 • ติดตามและพัฒนาการตอบสนองด้านการสนับสนุนลูกค้า
 • ตอบสนองต่อคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ
 • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

ค้นคว้าและพัฒนา และความปลอดภัย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประกันภัยและการเงิน

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนดแทนฐานความยินยอม เช่น เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่าง เช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ
 • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า ขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อธุรกิจของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น

การตลาดและส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดให้แกร็บ และผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือส่งเสริมการขาย ของแกร็บ พาร์ทเนอร์ ผู้สนับสนุน และผู้โฆษณาของแกร็บ โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ และ
 • เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น

เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้น (SMS) บริการส่งข้อความออนไลน์ การแจ้งเตือน โดยส่งถึงตัวบุคคล และ การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกใช้บริการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดและส่งเสริมการขาย ให้ท่านกดที่ลิงก์ “บอกเลิกใช้บริการ (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจบอกเลิกใช้บริการโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านผ่านเมนูการตั้งค่าแอปฯ ของเรา

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ II. (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานท่านอื่น

ตัวอย่างเช่น:

 • หากท่านเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ตำแหน่งที่รับและจุดหมายปลายทางของท่านแก่พาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้บริการตามคำขอของท่าน
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน ตำแหน่งของยานพาหนะของท่าน และผลการประเมินของท่าน กับผู้โดยสาร
 • ากท่านเป็นพาร์ทเนอร์ขนส่ง เราอาจแบ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและผู้ใช้บริการที่ท่านเลือกรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน รุ่นและยี่ห้อรถของท่าน ตำแหน่งสถานที่และคะแนนเฉลี่ยของท่าน
 • หากท่านใช้บริการรับส่งของด่วน (GrabExpress) ของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับพัสดุของท่าน รวมถึงพาร์ทเนอร์ขนส่งที่รับผิดชอบการให้บริการตามคำขอของท่าน
 • หากท่านใช้บริการการสื่อสาร (Chat) ในแอปฯ ของเรา เราอาจเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อที่ท่านลงทะเบียนกับแกร็บแก่บุคคลอื่นที่สื่อสารกับท่าน

บุคคลภายนอก

หากท่านเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ตำแหน่งของยานพาหนะ ชื่อของคนขับและ/หรือชื่อของท่านกับบุคคลภายนอก เมื่อผู้โดยสารใช้ฟีเจอร์ (feature) “แชร์การเดินทางของฉัน” (“Share My Ride”) หรือกดปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button)

หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเปิดเผยทะเบียนยานพาหนะหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของท่านแก่บริษัทประกันภัยและ/หรือผู้โดยสารโดยอาศัยฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งหรือเคลมประกันภัย

พาร์ทเนอร์ของแกร็บ เมื่อท่านร้องขอ

ตัวอย่างเช่น หากท่านร้องขอบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของแกร็บ หรือใช้บริการส่งเสริมการขาย   ที่จัดให้โดยพาร์ทเนอร์ของแกร็บ แกร็บอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พาร์ทเนอร์ของแกร็บรายนั้น พาร์ทเนอร์ของเรารวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯของเรา หรือแอปฯของเราเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่แกร็บมีความร่วมมือด้วยในการจัดให้มีส่งเสริมการขาย การแข่งขัน หรือบริการที่ต้องการความชำนาญพิเศษอื่น ๆ

เจ้าของบัญชีแกร็บที่ท่านใช้

ตัวอย่างเช่น นายจ้างของท่านอาจได้รับข้อมูลการเดินทางของท่าน หากท่านใช้บัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab for Business) ของนายจ้างของท่าน

กับบริษัทลูกและบริษัทในเครือ

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทในเครือ

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของแกร็บ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง

 • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
 • พาร์ทเนอร์ทางการตลาด และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มการตลาด (Marketing Platform)
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับแกร็บ หรือในนามแกร็บ
 • พาร์ทเนอร์จัดหายานพาหนะ และพาร์ทเนอร์ร้านค้า
 • พาร์ทเนอร์ด้านประกันภัยและการเงิน
 • คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้จัดการทรัพย์สิน และ ผู้รับฝากสินทรัพย์
 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน
 • พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ค้า หรือผู้จัดหายานพาหนะที่เป็นบุคคลภายนอก

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกำหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ

เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการการติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)

IV. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในประกาศนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

V. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”) 

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงมีฐานทางกฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อีกทั้ง  เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลในประเทศอื่นนั้นมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ฐานทางกฎหมายของเราคือ ความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอยู่ไปยังประเทศอื่นขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือ การใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ ตามกฎหมาย

VI. คุกกี้ (Cookies) และการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

แกร็บ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของแกร็บอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script)  วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash)  (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) โดยท่านสามารถปิดการใช้งานเครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทโทรศัพท์และซอฟต์แวร์ของท่าน นอกจากนี้ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปฯต่าง ๆ โดยคุกกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่กลุ่มบริษัทแกร็บส่งให้แก่ท่าน และบนหน้าเว็บของกลุ่มบริษัทแกร็บ ฯลฯ และคุกกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการของท่าน เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ท่านเห็นหรือที่ท่านได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

แกร็บอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่แกร็บเก็บรวบรวมของเพื่อแกร็บเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ของท่านในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลของสถานที่ตั้ง เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (Advertising Identifiers) หรือการเข้ารหัสแบบ Hash (Cryptographic Hash) ของเครื่องมือระบุบัญชีร่วม (เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาเป้าหมาย

การปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่านเพื่อระงับ บล็อกหรือปิดใช้งานคุกกี้ และโดยลบประวัติการเข้าชมของท่านและแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่านการปิดการโฆษณาแบบการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผ่านแอปฯ ของเรา

 

ท่านสามารถระงับแกร็บในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการแสดงโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือมีความสำคัญกับท่านได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านแอปฯ ของแกร็บ (การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > โฆษณา) ทั้งนี้ท่านจะยังคงเห็นโฆษณาแบบไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายอื่น

 

หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้บนเว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) เพื่อปิด บล๊อค หรือระงับการใช้งานคุกกี้โดยลบประวัติการเยี่ยมชมและลบแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่าน ท่านอาจจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนผ่าน App (Setting > Privacy >Ads) หรือการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของท่าน

VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

 

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยเสียทีเดียว แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในบางกรณี)
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยินยอมของท่าน)
 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา และเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมาย

เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา

อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ II (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการได้ เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

ถ้าท่านต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ใน ข้อ X (ช่องทางการติดต่อเรา) ด้านล่าง

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

IX. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

แกร็บมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแกร็บจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปฯ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ เราจะประกาศลงประกาศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วบนเว็บไซต์  http://www.grab.com โดยเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ ซื้อผลิตภัณฑ์จากแกร็บ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับแกร็บต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขประกาศนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

X. ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่:

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศฟิลิปปินส์ โปรดติดต่อแกร็บที่:
ชื่อ: MyTaxi PH Inc (ติดต่อ: Grab Privacy Office)
ที่อยู่: ชั้น 12 วิลคอน ไอที ฮับ (Wilcon IT Hub) ถนน Chino Roces 1233 เมือง มาคาตี (Makati)

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย โปรดติดต่อแกร็บที่:
ชื่อ: บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดต่อ: Grab Privacy Office)
ที่อยู่: 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อแกร็บที่:
ชื่อ: บริษัท แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ (Grab Holdings Inc. ติดต่อ: Grab Privacy Office)
ที่อยู่: 6 Battery Road #38-04 สิงคโปร์ 049909

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โปรดเลือกกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น

ต้นฉบับของประกาศนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้ถือเอาประกาศฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ


ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1: แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab For Business)

I. การตีความ

คำใดที่ไม่ได้นิยามไว้ในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ (เข้าถึงได้ทาง https://www.grab.com/th/terms-policies/privacy-policy/)

ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ กับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้ถือความตามส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

II. ความสัมพันธ์ของแกร็บกับผู้ใช้งานและลูกค้า

แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ทำงานอย่างไร

แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ถูกจัดให้เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกการเรียกเก็บเงินจากองค์กรสำหรับการใช้บริการของแกร็บโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในการทำงาน

เมื่อองค์กร (“ลูกค้า”) เลือกใข้งานแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะได้รับทางเลือกให้แท็คการเดินทางหรือธุรกรรมอื่น ๆ ของผู้ใช้งานนั้นไปยังลูกค้า หรือแท็คเ ป็นการเดินทางส่วนบุคคล ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตนั้นถูกกล่าวถึงในประกาศความเป็นส่วนตัวว่าเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ

ส่วนหนึ่งของฟีเจอร์นี้ แกร็บจะเปิดเผยรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลการจองที่ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแท็คว่าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับลูกค้า นอกจากนี้แล้ว แกร็บจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแก่ลูกค้า

นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาอาจเลือกจะสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ (business profile) ในแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแท็คการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเพื่อสร้างรายงานการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเบิกจ่ายจากนายจ้าง เมื่อใช้งานในลักษณะนี้ การเบิกจ่ายจะกระทำโดยผู้ใช้งานเอง และนายจ้างของผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า

เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตและผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาแต่ละคนจะถูกเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” และ จะถูกเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้งาน” ในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

แกร็บเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับลูกค้าของเรา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานและการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลเชื่อมโยง และทางเข้าข้อมูล) แกร็บกระทำการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โปรดอ้างถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ

ด้วยวิธีการทำงานของ แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส แกร็บไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อ หรือในนามของลูกค้า ดังนั้น แกร็บไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ของลูกค้า แต่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แกร็บประมวลผลในการให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส เช่นเดียวกัน ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลเชื่อมโยง และทางเข้าข้อมูล) ที่เปิดเผยแก่ และ/หรือได้รับโดยแกร็บ

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ แกร็บและลูกค้าต่างเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ แกร็บและลูกค้าต่างรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองควบคุม

III. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกจัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผย

ข้อมูลใดที่แกร็บจัดเก็บสำหรับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

เพื่อให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาหรือลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้แก่แกร็บ

 • ชื่อ และชื่อสกุล
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ
 • ข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ตามที่แกร็บร้องขอตามสมควร

แกร็บจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน
 • เชื่อมโยงบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตกับบัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ของลูกค้า หรือติดตามการจองบนแอปฯโดยใช้โปรไฟล์ธุรกิจของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี หากมี
 • ตรวจสอบสถานะการเรียกเก็บเงินจากองค์กรของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว หากมี และ
 • ติดต่อผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ

เมื่อผู้ใช้งานดังกล่าวเริ่มต้นใช้งานแอปฯ แกร็บจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้นตามประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ และส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ลูกค้า

แกร็บจะเปิดเผยการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้อง ตามที่แกร็บกำหนดเป็นครั้งคราว แก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินจากองค์กร

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ผู้ใช้งาน

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรไฟล์ธุรกิจที่ผู้ใช้งานเลือก ผู้ใข้งานอาจเรียกดูและสร้างรายงานการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้องของตน

IV. หน้าที่ของคู่สัญญา

ลูกค้าและแกร็บต่างฝ่ายจะ:

 • แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละคนของตนว่าตนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของตนใช้สิทธิตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้งานหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต
 • ต้องได้รับความยินยอมที่จำเป็น (หากต้องมี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส และ
 • บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เทคนิค และองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย และต่อการสูญหาย ทำลาย เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการละเมิด หรือความพยายามละเมิดมาตรการความปลอดภัยของแต่ละฝ่าย (“เหตุการณ์ความมั่นคงของข้อมูล”)