ประกาศความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศความเป็นส่วนตัว และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ใช้อธิบายว่า แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ และบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (รวมเรียกว่า “แกร็บ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของแกร็บ (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใด ๆ ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดยแกร็บ(รวมเรียกว่า “บริการ”) 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับลูกค้า ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์คนขับและจัดส่ง และพาร์ทเนอร์ร้านค้า) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”)

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน หรือฐานตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น:

 • มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • มีความจำเป็นต่อการทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และ/หรือ 
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้:

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามา เช่นในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น)
 • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่งของแกร็บ (เช่น ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และ ผลการตรวจสอบประวัติ) 
 • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่นๆ)
 • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา (เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอตามที่ท่านส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของท่านเอง)
 • ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่างๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)
 • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้) และ
 • ตกลงที่จะใช้บริการยานพาหนะที่มีการติดตั้งการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอ

เมื่อใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

 • ข้อมูลตำแหน่งของท่าน 
 • ผลตอบรับ การประเมิน และความคิดเห็น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน)
 • ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP addresses) ชื่อไฟล์ ชื่อและเวอร์ชันของแอปฯ ตำแหน่ง GPS หมายเลข IMEI และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงการแก้ไข ตัวเครื่องหรือแอปฯ (modification)) 
 • ข้อมูลเทเลเมติกส์ (เช่น ความเร็ว ความเร่ง และข้อมูลเบรก)
  • เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์สำหรับยานพาหนะให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
   • เพื่อให้มั่นใจว่ายานพาหนะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมและเข้ารับบริการได้ทันท่วงที
   • เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
   • เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ
   • สำหรับการติดตามภายในของยานพาหนะ การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
  • พาร์ทเนอร์ดังกล่าวเป็นเจ้าของและเปิดเผยข้อมูลเทเลเมติกส์ดังกล่าวกับเรา
   • พาร์ทเนอร์ของเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ผ่านการใช้ฟีเจอร์ (features) สื่อสารบนแอปฯของเรา และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง และ/หรือการบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการโดยสาร (เช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)
  • แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์บนยานพาหนะของเรา
   • เราอาจติดตั้งแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์บันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอบนยานพาหนะเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพาร์ทเนอร์คนขับ และผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ
   • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบันทึกในการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอเหล่านี้ ในกรณีที่มีการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอบนยานพาหนะ การบันทึกดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และจัดเก็บโดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

โปรดทราบว่าพาร์ทเนอร์ของแกร็บอาจติดตั้งแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลบนยานพาหนะส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อันจำเป็นส่วนบุคคลซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บและบันทึกโดยพาร์ทเนอร์ของแกร็บในระหว่างที่ท่านใช้บริการของเรา อย่างไรก็ตาม แกร็บไม่สนับสนุนหรือห้ามพาร์ทเนอร์ใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลภายในยานพาหนะนั้นๆ ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน ที่ได้มาจากแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์รายนั้นแต่เพียงผู้เดียว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลภายในยานพาหนะ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้

จากแหล่งอื่น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลประจำตัวของท่านเท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่นรวมถึง

 • โปรแกรมแนะนำ (referral)
 • พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่น พาร์ทเนอร์ผู้จัดหายานพาหนะ ผู้ให้บริการชำระเงิน พาร์ทเนอร์เรียกรถ และพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง
 • ผู้ให้บริการประกันและการเงิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลของทางราชการ
 • เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 • เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นผู้รับจากการขนส่งหรือผู้รับผลประโยชน์จากการใช้บริการของเรา
 • เมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา และ
 • ผู้ให้บริการทางการตลาด หรือพันธมิตรคู่ค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมบางประเภทอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน และ ประวัติอาชญากรรม เท่าที่กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สถานภาพสมรส หรือข้อมูลชีวภาพ แล้วแต่กรณี เราเก็บรวมรวบข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องให้เอกสารหรือข้อมูลใด ๆ แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหวดังกล่าว (ซึ่งอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นั้นๆ) ท่านตกลงที่จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหวดังกล่าวก่อนให้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวกับเรา

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา

ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา หรือเมื่อท่านเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้รับการขนส่งหรือผู้รับผลประโยชน์จากการใช้บริการของเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่แกร็บตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ท่านในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่แกร็บ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่แกร็บ ให้ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แกร็บอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“วัตถุประสงค์”) นอกจากนี้ หากท่านใช้บริการแกร็บในหลากหลายรูปแบบ (เช่น หากท่านใช้บริการของแกร็บหลายบริการ หรือหากท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์คนขับหรือพาร์ทเนอร์จัดส่งและผู้ใช้บริการ) เราอาจเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

การให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อให้บริการ ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

 • ให้บริการแก่ท่านผ่านบริการต่างๆของเรา
 • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
 • ประมวลผล จัดการ หรือตรวจสอบสิทธิของท่านสำหรับ หรือ เพื่อสมัครบริการ โปรโมชัน รางวัล และการสมัครรับข้อมูลกับแกร็บ
 • ตรวจสอบประวัติข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน และยืนยันอายุของท่าน (หากจำเป็น)
 • ตรวจสอบการเดินทางของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน
 • เสนอ รับ จัดให้ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการให้บริการประกันภัยและการเงิน
 • ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของท่านและตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ
 • พัฒนาประสบการณ์บนแอปฯของท่าน (เช่น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน ระบุความต้องการของท่าน หรือพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับประสบการณ์ของท่านจากการใช้แกร็บ)
 • ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา
 • การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม
 • คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
 • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา
 • เชิญชวนท่านให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจและการค้นคว้าของเรา
 • เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดทรัพยากรยานพาหนะ และ
 • ช่วยให้การรับบริการของท่านในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการบริการที่สมบูรณ์ เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นองค์กรที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการด้วยและผู้ที่แกร็บให้บริการในนามขององค์กรนั้น) สำหรับการให้บริการดังกล่าว

ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่งรวมถึง:

 • การตรวจสอบพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่งก่อนจะเปิดให้พาร์ทเนอร์เหล่านี้ใช้บริการของเรา
 • การระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกและการเร่งอย่างรุนแรง ให้ผลตอบรับเฉพาะบุคคลไปยังพาร์ทเนอร์คนขับ
 • การระบุตัวตนของท่านขณะที่ท่านลงชื่อเข้าใช้แกร็บ
 • การใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 • การให้ตำแหน่งของคนขับและผู้โดยสารของตำแหน่งพาร์ทเนอร์คนขับและรายละเอียดอื่น เมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ (feature) ปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button) หรือ “แชร์การเดินทางของฉัน” (“Share My Ride”) และ
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดและนโยบายของเรา

การสนับสนุนผู้ใช้บริการ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการสนับสนุนผู้ใช้บริการ โดยเราอาจดำเนินการดังนี้

 • สืบสวนและจัดการปัญหาของผู้ใช้บริการต่างๆ
 • ติดตามและพัฒนา หรือตอบกลับด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ
 • ตอบคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ
 • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ

ค้นคว้าและพัฒนา และความปลอดภัย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความพอใจของท่าน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาด้านการให้บริการประกันและการเงิน

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท เพื่อตรวจจับ ป้องกันหรือดำเนินคดี หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้นโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ
 • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท

การตลาดและส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน (จากความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์) หรือพาร์ทเนอร์ของแกร็บ ผู้สนับสนุน และผลิตภัณฑ์ของสื่อโฆษณาหรือโปรโมชัน โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ส่งข้อเสนอพิเศษจากบริการทั้งหมดของแกร็บที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับท่าน
 • ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ และ
 • เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น

เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม (รวมถึงทางข้อความ, แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร (เช่น WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo)) การแจ้งเตือนในแอปฯ การโทรและการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกการรับการสื่อสารสำหรับการตลาด ให้ท่านกดที่ลิงก์ “ยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาด (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจบอกเลิกใช้บริการโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านในแอปฯ ของเรา โดยเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า แม้ท่านจะเลือกปิดรับการสื่อสารสำหรับการตลาดหรือโปรโมชัน แต่แกร็บยังสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราแก่ท่านได้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม คะแนน รางวัล เป็นต้น)

การเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้บริการ

หากท่านเผยแพร่เนื้อหา (เช่น รีวิวหรือแสดงความคิดเห็น) บนแพลตฟอร์มของแกร็บ เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อโปรไฟล์ รูปภาพที่ถูกอัปโหลด) และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านรวบรวมไว้ในเนื้อหาของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “แนวทางการรีวิว” (Review Guidelines)

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ II. (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานท่านอื่น

ตัวอย่างเช่น:

 • หากท่านเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ชื่อบัญชีของผู้ใช้บริการ ตำแหน่งที่รับและจุดหมายปลายทางของท่านแก่พาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้บริการตามคำขอของท่าน
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน ตำแหน่งของยานพาหนะของท่าน และผลการประเมินของท่านแก่ผู้โดยสาร
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์ขนส่ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพาร์ทเนอร์ร้านค้าและผู้ใช้บริการที่ท่านเลือกรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน รุ่นและยี่ห้อรถของท่าน ตำแหน่งสถานที่และคะแนนเฉลี่ยของท่าน
 • หากท่านใช้บริการรับส่งของด่วน (GrabExpress) ของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับพัสดุของท่าน รวมถึงพาร์ทเนอร์ขนส่งที่รับผิดชอบการให้บริการตามคำขอของท่าน และ
 • หากท่านใช้บริการการสื่อสาร (Chat) ในแอปฯ ของเรา เราอาจเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่ท่านลงทะเบียนกับแกร็บแก่บุคคลอื่นที่สื่อสารกับท่าน

บุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแกร็บของท่าน

ตัวอย่างเช่น

 • หากท่านเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเปิดเผยตำแหน่งของยานพาหนะ ชื่อของพาร์ทเนอร์คนขับและ/หรือชื่อของท่านแก่บุคคลภายนอก เมื่อผู้โดยสารใช้ฟีเจอร์ (feature) “แชร์การเดินทางของฉัน” (“Share My Ride”) หรือกดปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button)
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเปิดเผยหมายเลขทะเบียนยานพาหนะหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของท่านแก่บริษัทประกัน และ/หรือแก่ผู้โดยสารของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทน

เจ้าของบัญชีแกร็บที่ท่านใช้

ตัวอย่างเช่น นายจ้างของท่านอาจได้รับข้อมูลการเดินทางของท่าน หากท่านใช้บัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab for Business) ของนายจ้างของท่าน

กับบริษัทลูกและบริษัทในเครือ

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทในเครือ บริษัทในเครือของแกร็บมีการเปิดเผยทรัพยากรร่วมกัน เช่น โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้อง ตรงประเด็น และปลอดภัยเมื่อใช้บริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ตัวอย่างเช่น เราทำสิ่งนี้เพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น กรอกข้อมูลการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติจากการใช้บริการของแกร็บเมื่อท่านสมัครเข้ามาใช้บริการใหม่ของแกร็บ

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของแกร็บ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง

 • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
 • พาร์ทเนอร์ด้านสื่อโฆษณา การตลาด และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับแกร็บ หรือในนามแกร็บ
 • พาร์ทเนอร์สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม
 • พาร์ทเนอร์จัดหายานพาหนะ และพาร์ทเนอร์ร้านค้า
 • พาร์ทเนอร์ด้านประกันและการเงิน
 • คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้จัดการทรัพย์สิน และ ผู้รับฝากสินทรัพย์
 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน
 • พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ค้า หรือผู้จัดหายานพาหนะที่เป็นบุคคลภายนอก

ตัวอย่างเช่น

 • หากท่านขอรับบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของแกร็บหรือใช้โปรโมชันจากพาร์ทเนอร์ของแกร็บ แกร็บอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพาร์ทเนอร์ของแกร็บ 
 • หากท่านได้เช่ารถจากพาร์ทเนอร์ที่เรานำเสนอให้มาขับรถกับแกร็บ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน (เช่น สถานะของบัญชีของท่าน สิ่งจูงใจ โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง สถิติการเดินทางของท่าน) เพื่อการทำงานร่วมกัน (เช่น สร้างสิ่งจูงใจและผลประโยชน์ใหม่ให้กับท่าน อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร หรือปรับปรุงในเรื่องการจัดหาพาร์ทเนอร์คนขับ)

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ
 • เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการ การติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)

การโอนกิจการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่มาจากการเข้าซื้อกิจการ การขาย การควบรวมกิจการ การร่วมทุน การรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดหาเงินทุน หรือธุรกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของเราที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ท่านได้ทำข้อตกลงไว้ก่อนหน้านี้

 

IV. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในประกาศนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

V. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”) 

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงมีฐานทางกฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อีกทั้ง  เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลในประเทศอื่นนั้นมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ฐานทางกฎหมายของเราคือ ความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอยู่ไปยังประเทศอื่นขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือ การใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ ตามกฎหมาย

VI. คุกกี้ (Cookies) และการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

แกร็บ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของแกร็บอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script)  วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash)  (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปฯของท่านเทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้อาจมีตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ และอยู่ในที่อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน และบนหน้าเว็บของเรา คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อ:

 • จัดเตรียมฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา 
 • ตรวจสอบท่านหรือจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าผู้ใช้ของท่าน 
 • นำเสนอและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา เช่น คำนวณจำนวนการดูหรือการคลิกผ่าน 
 • การวิเคราะห์การเข้าชมไซต์และแนวโน้มการเข้าชม; 
 • ให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนแอปฯและเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบริษัทอื่น (ไม่ว่าโดยเราหรือโดยผู้โฆษณารายอื่น) และ
 • ปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์โดยทำความเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์และความสนใจของผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเราโดยทั่วไป

แกร็บอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่แกร็บเก็บรวบรวมของเพื่อแกร็บเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น

การปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะปิดใช้งาน บล็อก หรือระงับใช้งานคุกกี้ โดยแกร็บขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านปฏิเสธหรือทำการลบคุกกี้บางส่วน อย่างไปก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้ดังกล่าวย่อมมีผลต่อความพร้อมใช้งาน การทำงาน หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่านเพื่อระงับ บล็อกหรือปิดใช้งานคุกกี้ และลบประวัติการเข้าชมของท่านหรือแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการตั้งค่าอาจอยู่ภายในส่วน “ประวัติ”, “ความพึงพอใจ”, “การตั้งค่า” หรือ “ความเป็นส่วนตัว” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจศึกษาตรงส่วนขอความช่วยเหลือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การปิดการใช้งานสื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่น  

เราอาจอำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่ท่านอาจเป็นผู้ใช้บริการ

ท่านสามารถระงับแกร็บในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการแสดงโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านแอปฯ ของแกร็บ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ท่าน กำลังใช้งาน ท่านอาจเลือกให้ปิดการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือ (เช่น ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Google (GAID)) และความสามารถในการติดตามผ่านแอปฯและเว็บไซต์ที่มีบริษัทอื่นเป็นเจ้าของ โดยทำการปรับการตั้งค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือของท่าน จากการรีเซ็ต ลบ จำกัด และ/หรือยับยั้งการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือดังกล่าว

แม้ว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแสดงสื่อโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านบนแพลตฟอร์มอื่น แต่ท่านอาจยังคงเห็นโฆษณาทั่วไปที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน  เนื่องจากเราทำงานร่วมกับผู้ผลิตโฆษณาหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกให้แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล ท่านสามารถจำกัดการดูโฆษณาเหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มนั้นๆ

VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยเสียทีเดียว แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยินยอมของท่าน)
 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา และเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมาย

เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านและปฏิบัติตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา 

อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกข้อตกลงในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ II (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้แอปฯและบริการได้ 

เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านแสดงข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการระบุตัวตนและ/หรือยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ 

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

IX. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

แกร็บมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแกร็บจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปฯ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ เราจะลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วบนเว็บไซต์ https://www.grab.com.โดยเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับแกร็บต่อไปภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ หรือภายหลังการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

X. ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่:

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศฟิลิปปินส์ โปรดติดต่อแกร็บที่:
ชื่อ: MyTaxi PH Inc (ติดต่อ: Grab Privacy Office)
ที่อยู่: ชั้น 27&28 เอกซ์ควอดรา ทาวเวอร์ (Exquadra Tower) – มุมถนน Lot 1A เอ็กซ์เชนจ์ ถนนเจด ออร์ติกัสเซ็นเตอร์ (Ortigas Center) เมืองปาซิก (Pasig)

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย โปรดติดต่อแกร็บที่:
ชื่อ: บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดต่อ: Grab Privacy Office)
ที่อยู่: 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อแกร็บที่:
ชื่อ: บริษัท แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ (Grab Holdings Inc. ติดต่อ: Grab Privacy Office)
ที่อยู่: 6 Battery Road #38-04 สิงคโปร์ 049909

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โปรดเลือกกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น

ต้นฉบับของประกาศนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้ถือเอาประกาศฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ


ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1: แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab For Business)

I. การตีความ

คำใดที่ไม่ได้นิยามไว้ในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัว กับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้ถือความตามส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

II. ความสัมพันธ์ของแกร็บกับผู้ใช้งานและลูกค้า

แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ถูกจัดให้เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกการเรียกเก็บเงินจากองค์กรสำหรับการใช้บริการของแกร็บโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในการทำงาน

เมื่อองค์กร (“ลูกค้า”) เลือกใข้งานแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะได้รับทางเลือกให้แท็คการเดินทางหรือธุรกรรมอื่น ๆ ของผู้ใช้งานนั้นไปยังลูกค้า หรือแท็คเ ป็นการเดินทางส่วนบุคคล ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตนั้นถูกกล่าวถึงในประกาศความเป็นส่วนตัวว่าเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ

ส่วนหนึ่งของฟีเจอร์นี้ แกร็บจะเปิดเผยรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลการจองที่ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแท็คว่าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับลูกค้า นอกจากนี้แล้ว แกร็บจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแก่ลูกค้า

นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาอาจเลือกจะสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ (business profile) ในแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแท็คการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเพื่อสร้างรายงานการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเบิกจ่ายจากนายจ้าง เมื่อใช้งานในลักษณะนี้ การเบิกจ่ายจะกระทำโดยผู้ใช้งานเอง และนายจ้างของผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า

เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตและผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาแต่ละคนจะถูกเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” และ จะถูกเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้งาน” ในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

แกร็บเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับลูกค้าของเรา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานและการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลเชื่อมโยง และทางเข้าข้อมูล) แกร็บกระทำการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โปรดอ้างถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ

ด้วยวิธีการทำงานของ แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส แกร็บไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อ หรือในนามของลูกค้า ดังนั้น แกร็บไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ของลูกค้า แต่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แกร็บประมวลผลในการให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส เช่นเดียวกัน ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลเชื่อมโยง และทางเข้าข้อมูล) ที่เปิดเผยแก่ และ/หรือได้รับโดยแกร็บ

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ แกร็บและลูกค้าต่างเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ แกร็บและลูกค้าต่างรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองควบคุม

III. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกจัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผย

ข้อมูลใดที่แกร็บจัดเก็บสำหรับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

เพื่อให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาหรือลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้แก่แกร็บ

 • ชื่อ และชื่อสกุล
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ
 • ข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ตามที่แกร็บร้องขอตามสมควร

แกร็บจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน
 • เชื่อมโยงบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตกับบัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ของลูกค้า หรือติดตามการจองบนแอปฯโดยใช้โปรไฟล์ธุรกิจของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี หากมี
 • ตรวจสอบสถานะการเรียกเก็บเงินจากองค์กรของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว หากมี และ
 • ติดต่อผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้งานดังกล่าวเริ่มต้นใช้งานแอปฯ แกร็บจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้นตามประกาศความเป็นส่วนตัว และส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ลูกค้า

แกร็บจะเปิดเผยการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้อง ตามที่แกร็บกำหนดเป็นครั้งคราว แก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินจากองค์กร

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ผู้ใช้งาน

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรไฟล์ธุรกิจที่ผู้ใช้งานเลือก ผู้ใข้งานอาจเรียกดูและสร้างรายงานการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้องของตน

IV. หน้าที่ของคู่สัญญา

ลูกค้าและแกร็บต่างฝ่ายจะ:

 • แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละคนของตนว่าตนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของตนใช้สิทธิตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้งานหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต
 • ต้องได้รับความยินยอมที่จำเป็น (หากต้องมี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส และ
 • บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เทคนิค และองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย และต่อการสูญหาย ทำลาย เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการละเมิด หรือความพยายามละเมิดมาตรการความปลอดภัยของแต่ละฝ่าย (“เหตุการณ์ความมั่นคงของข้อมูล”)

ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2: คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของโปรแกรม GrabDefence

คำอธิบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“คำอธิบาย”) อธิบายว่า บริษัทแกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ และบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน กิจการร่วมค้าและควบคุมร่วมกัน (รวมเรียกว่า “แกร็บ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางโปรแกรม GrabDefence และบริการที่เกี่ยวข้อง (“โปรแกรม GrabDefence”) 

แกร็บให้บริการด้วยโปรแกรม GrabDefence แก่ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence”) เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ตรวจจับ และจัดการกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ฐานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ชบนโทรศัพท์ (“ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”) ผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence จะใช้โปรแกรม GrabDefence บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลเชิงรุกเพื่อระบุกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

คำอธิบายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence ทุกประเภทและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ (“ท่าน”) และเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยในนามของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโปรแกรม GrabDefence ท่านสามารถอ่านคำอธิบายในการให้บริการและ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence เพื่อทำความเข้าใจว่าโปรแกรม GrabDefence เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร

โปรดทราบว่าโปรแกรม GrabDefence เก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลจากผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของโปรแกรม GrabDefenceเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดจะเปิดเผยในคำชี้แจงนี้

I. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้บริการโปรแกรม GrabDefenceแก่ผู้ใช้บริการ เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น IMEI, Android ID, ที่อยู่ MAC เป็นต้น) ข้อมูลอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ (เช่น ชื่ออุปกรณ์ ขนาดหน้าจอ ฯลฯ) ตลอดจนข้อมูลบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence (เช่นที่อยู่ IP, ที่อยู่ Wifi, ข้อมูลตำแหน่ง GPS เป็นต้น) 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกในอุปกรณ์นั้นๆ (เช่น ข้อมูลเชิงลึกว่ามีสัญญาณของการแก้ไขแอปฯ การจัดการข้อมูล การปลอมแปลงอุปกรณ์ การปลอมแปลง GPS) หรือไม่ เราไม่มีความประสงค์ที่จะระบุตัวตนของท่านจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าว เว้นแต่เพื่อให้บริการโปรแกรม GrabDefence แก่ผู้ใช้บริการ 

ข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่านที่เราเก็บรวบรวมข้างต้นจะถูกใช้งานเมื่อท่านใช้บริการกับแพลตฟอร์มดิจิทัลโปรแกรม GrabDefence เช่น เมื่อท่านเปิดแพลตฟอร์มดิจิทัลบนอุปกรณ์ของท่าน หรือเมื่อท่านทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การเก็บรวบรวมดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการและ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence เพื่อช่วยในการตรวจจับการฉ้อโกง โดยผู้ใช้บริการจะยอมรับและใช้บริการโปรแกรม GrabDefence บนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefenceแต่เพียงผู้เดียว

จากคำกล่าวข้างต้น เราใช้ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”):

 • การให้บริการ ดำเนินการ และเก็บรักษาด้วยโปรแกรม GrabDefence
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม GrabDefence
 • การวิจัยและพัฒนาสำหรับโปรแกรม GrabDefence ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงคุณสมบัติและบริการที่มีอยู่ หรือการพัฒนาคุณสมบัติและบริการใหม่สำหรับโปรแกรม GrabDefence 
 • การตรวจจับรูปแบบในชุดข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง 
 • วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบภายใน และ 
 • ตอบสนองต่อข้อบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาล  

โปรดมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ของท่านจะไม่ถูกใช้โดยแกร็บเพื่อสื่อทางการตลาดใดๆ หรือรวมกับชุดข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้แกร็บในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อท่าน

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งบุคคลเหล่านี้รวมถึง:

 • ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence
 • บริษัทลูกและบริษัทในเครือของเรา 
 • ผู้ให้บริการของเรา (เช่น เราใช้ระบบคลาวด์ของ Amazon Web Services เพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่าน) และ 
 • ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐ  

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอกอื่นใด หากไม่ใช่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

IV. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ โดยท่านมีสิทธิเข้าถึงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของโปรแกรม GrabDefence บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ท่านมีสิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขอวิธีการใช้และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

V. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น เพื่อให้บริการโปรแกรม GrabDefenceและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์) หรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้แล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำลายหรือปกปิดข้อมูลของท่าน

VI. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอยู่ในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในฐานะผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”)

VII. การปกป้องข้อมูล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตอาจมีความเสี่ยง แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. การแก้ไขและการปรับปรุง

แกร็บมีสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อกำหนดของคำอธิบายนี้ได้ทุกเมื่อภายใต้คำอธิบายที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์

หากท่านมีข้อสงสัยวิธีการใช้ข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโปรแกรม GrabDefence ที่ท่านทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆต่อโปรแกรม GrabDefence โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้