ประกาศความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ประกาศความเป็นส่วนตัว และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ใช้อธิบายว่า แกร็บ โฮลดิ้ง จำกัดและบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (รวมเรียกว่า “แกร็บ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของแกร็บ (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใด ๆ ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดยแกร็บ(รวมเรียกว่า “บริการ”) 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับลูกค้า ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์คนขับและจัดส่ง และพาร์ทเนอร์ร้านค้า) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน”)

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน หรือฐานตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น:

 • มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • มีความจำเป็นต่อการทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และ/หรือ 
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านตามวิธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ โดยเราอาจทำการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากหลากหลายช่องทาง

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านมอบข้อมูลให้เรา เช่น ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น)
 • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่งของแกร็บ (เช่น ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และ ผลการตรวจสอบประวัติ) 
 • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลอื่นที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะแล้ว)
 • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา (เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอตามที่ท่านส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของท่านเอง)
 • ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)
 • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้) และ
 • ตกลงที่จะใช้บริการยานพาหนะที่มีการติดตั้งการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอ

เมื่อใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของหรือการใช้แอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

  • ข้อมูลตำแหน่งของท่าน 
  • ผลตอบรับ การประเมิน และความคิดเห็น
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน)
  • ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
  • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP addresses) ชื่อไฟล์ ชื่อและเวอร์ชันของแอปฯ ตำแหน่ง GPS หมายเลข IMEI และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงการแก้ไข ตัวเครื่องหรือแอปฯ (modification)) 
  • ข้อมูลเทเลเมติกส์ (เช่น ความเร็ว ความเร่ง และข้อมูลเบรก)
   • เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์สำหรับยานพาหนะให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
    • เพื่อให้มั่นใจว่ายานพาหนะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมและเข้ารับบริการได้ทันท่วงที
    • เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
    • เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ
    • สำหรับการติดตามภายในของยานพาหนะ การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ
   • พาร์ทเนอร์ดังกล่าวเป็นเจ้าของและเปิดเผยข้อมูลเทเลเมติกส์ดังกล่าวกับเรา
    • พาร์ทเนอร์ของเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ผ่านการใช้ฟีเจอร์ (features) สื่อสารบนแอปฯ ของเรา และ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง และ/หรือ การบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการโดยสาร (เช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์บนยานพาหนะของเรา 
    • เราอาจติดตั้งแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์บันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอบนยานพาหนะเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของ พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ส่งสินค้า และผู้ใช้บริการ
    • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบันทึกในการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอเหล่านี้ ในกรณีที่มีการบันทึกเสียง และ/หรือวิดีโอบนยานพาหนะ การบันทึกดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และจัดเก็บในรูปแบบที่สอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 • แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์บนยานพาหนะส่วนบุคคล
   • พาร์ทเนอร์ของแกร็บบางท่านอาจติดตั้งแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลบนยานพาหนะของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์อันจำเป็นส่วนบุคคล โดยการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้รับการรับรอง  และไม่ถูกห้ามโดยแกร็บ
   • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่ได้มาจากแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์รายนั้นแต่เพียงผู้เดียว หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การใช้งานแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลภายในยานพาหนะ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้กับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

จากแหล่งอื่น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลประจำตัวของท่านเท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่น รวมถึง

 • โปรแกรมแนะนำ (referral)
 • พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่น พาร์ทเนอร์ผู้จัดหายานพาหนะ ผู้ให้บริการชำระเงิน พาร์ทเนอร์เรียกรถ และพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง
 • ผู้ให้บริการประกันและการเงิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลของทางราชการ
 • เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 • เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นผู้รับจากการขนส่งหรือผู้รับผลประโยชน์จากการใช้บริการของเรา
 • เมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา และ
 • ผู้ให้บริการทางการตลาด หรือพันธมิตรคู่ค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมบางประเภทอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน และ ประวัติอาชญากรรมเท่าที่ กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สถานภาพสมรส หรือข้อมูลชีวภาพ แล้วแต่กรณี เราเก็บรวมรวบข้อมูลเหล่านี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือเมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้อง ให้เอกสารหรือข้อมูลใด ๆ แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือมีลักษณะอ่อนไหวดังกล่าว (ซึ่งอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นั้น ๆ) ท่านตกลงที่จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือมีลักษณะอ่อนไหวดังกล่าวก่อนให้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวกับเรา

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา

ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา หรือเมื่อท่านเพิ่มบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้รับการขนส่งหรือผู้รับผลประโยชน์จากการใช้บริการของเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรอง และรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่แกร็บตามที่ระบุไว้ ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ท่านในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่แกร็บ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่แกร็บ ให้ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แกร็บอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“วัตถุประสงค์”) นอกจากนี้ หากท่านใช้บริการแกร็บในหลากหลายรูปแบบ (เช่น หากท่านใช้บริการของแกร็บหลายบริการ หรือหากท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์จัดส่งและผู้ใช้บริการ) เราอาจเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

การให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อให้บริการ ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรารวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ:

 • ให้บริการแก่ท่านผ่านบริการต่างๆของเรา
 • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
 • ประมวลผล จัดการ หรือตรวจสอบสิทธิของท่านสำหรับ หรือ เพื่อสมัครบริการ โปรโมชัน รางวัล และการสมัครรับข้อมูลกับแกร็บ
 • ตรวจสอบประวัติข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน และยืนยันอายุของท่าน (หากจำเป็น)
 • ตรวจสอบการเดินทางของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน
 • เสนอ รับ จัดให้ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการให้บริการประกันภัยและการเงิน
 • ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของท่านและตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ
 • เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมความภักดี (loyalty programmes) และกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นโดยพาร์ทเนอร์ร้านค้า ของเรา และ/หรือที่ร่วมจัดขึ้นกับแกร็บ
 • พัฒนาประสบการณ์บนแอปฯของท่าน (เช่น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน ระบุความต้องการของท่าน หรือพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับประสบการณ์ของท่านจากการใช้แกร็บ)
 • ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา
 • การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม
 • คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
 • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา
 • เชิญชวนท่านให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจและการค้นคว้าของเรา
 • เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดทรัพยากรยานพาหนะ และ
 • ช่วยให้การรับบริการของท่านในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการบริการที่สมบูรณ์ เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นองค์กรที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการด้วยและผู้ที่แกร็บให้บริการในนาม ขององค์กรนั้น) สำหรับ การให้บริการดังกล่าว

ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่งรวมถึง:

 • การตรวจสอบพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่งก่อนจะเปิดให้พาร์ทเนอร์เหล่านี้ใช้บริการของเรา
 • การระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกและการเร่งอย่างรุนแรงให้ผลตอบรับเฉพาะบุคคลไปยัง พาร์ทเนอร์คนขับ
 • การระบุตัวตนของท่านขณะที่ท่านลงชื่อเข้าใช้แกร็บ
 • การใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือ กิจกรรม ที่ไม่ปลอดภัย
 • การให้ตำแหน่งของคนขับและผู้โดยสารของตำแหน่งพาร์ทเนอร์คนขับและรายละเอียดอื่น เมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ (feature) ปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button) หรือ “แชร์การเดินทางของฉัน” (“Share My Ride”) และ
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดและนโยบายของเรา

การสนับสนุนผู้ใช้บริการ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการสนับสนุนผู้ใช้บริการ โดยเราอาจดำเนินการดังนี้

 • สืบสวนและจัดการปัญหาของผู้ใช้บริการต่างๆ
 • ติดตามและพัฒนา หรือตอบกลับด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ
 • ตอบคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ
 • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ

ค้นคว้าและพัฒนา และความปลอดภัย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาด้านการให้บริการประกันและการเงิน

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท เพื่อตรวจจับ ป้องกันหรือดำเนินคดี หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้นโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ
 • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท

การตลาดและส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน (จากความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์) หรือพาร์ทเนอร์ของแกร็บ ผู้สนับสนุน และผลิตภัณฑ์ของสื่อโฆษณาหรือโปรโมชัน โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ส่งข้อเสนอพิเศษจากบริการทั้งหมดของแกร็บที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับท่าน
 • ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ และ
 • เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น

เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม (รวมถึงทางข้อความ, แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร (เช่น WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo)) การแจ้งเตือนในแอปฯ การโทรและการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกการรับการสื่อสารสำหรับการตลาด ให้ท่านกดที่ลิงก์ “ยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาด (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจบอกเลิกใช้บริการโดยการเปลี่ยนการตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวของท่านในแอปฯ ของเรา โดยเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า แม้ท่านจะเลือกปิดรับการสื่อสารสำหรับการตลาดหรือโปรโมชัน แต่แกร็บยังสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ/หรือบริการแก่ท่านได้ (เช่น การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA)  ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม คะแนน รางวัล เป็นต้น)

การเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้บริการ

หากท่านเผยแพร่เนื้อหา (เช่น รีวิวหรือแสดงความคิดเห็น) บนแพลตฟอร์มของแกร็บ เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะ พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อโปรไฟล์ รูปภาพที่ถูกอัปโหลด) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านรวบรวมไว้ในเนื้อหาของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “แนวทางการรีวิว” (Review Guidelines)

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ II. (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานท่านอื่น

ตัวอย่างเช่น:

 • หากท่านเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ชื่อบัญชีของผู้ใช้บริการ ตำแหน่งที่รับและจุดหมายปลายทางของท่าน แก่พาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้บริการตามคำขอของท่าน
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน ตำแหน่งของยานพาหนะของท่าน และผลการประเมินของท่านแก่ผู้โดยสาร
 • หากท่านใช้บริการ GrabFood หรือ GrabMart ของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดคำสั่งซื้อ และจุดส่งสินค้ากับพาร์ทเนอร์ขนส่ง และพาร์ทเนอร์ร้านค้าที่ท่านเลือก
 • หากท่านเข้าร่วมโปรแกรมความภักดี (loyalty programmes) และกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นโดยพาร์ทเนอร์ร้านค้าของเรา  เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงชื่อและข้อมูลการติดต่อของท่านกับบุคคลเหล่านั้น 
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์ขนส่ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพาร์ทเนอร์ร้านค้าและผู้ใช้บริการที่ท่านเลือก รวมถึง ชื่อและภาพถ่ายของท่าน รุ่นและยี่ห้อรถของท่าน ตำแหน่งสถานที่และคะแนนเฉลี่ยของท่าน
 • หากท่านใช้บริการรับส่งของด่วน (GrabExpress) ของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับพัสดุของท่าน รวมถึงพาร์ทเนอร์ขนส่งที่รับผิดชอบการให้บริการตามคำขอของท่าน และ
 • หากท่านใช้บริการการสื่อสาร (Chat) ในแอปฯ ของเรา เราอาจเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่ท่านลงทะเบียนกับแกร็บ แก่บุคคลอื่นที่สื่อสารกับท่าน

บุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแกร็บของท่าน

ตัวอย่างเช่น

 • หากท่านเป็นผู้โดยสารของพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเปิดเผยตำแหน่งของยานพาหนะ ชื่อของพาร์ทเนอร์คนขับและ/หรือชื่อของท่าน แก่บุคคลภายนอก เมื่อผู้โดยสารใช้ฟีเจอร์ (feature) “แชร์การเดินทางของฉัน” (“Share My Ride”) หรือกดปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button)
 • หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเปิดเผยหมายเลขทะเบียนยานพาหนะหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของท่านแก่บริษัทประกัน และ/หรือแก่ผู้โดยสารของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทน
 • หากท่านใช้บริการการชำระเงินของเรา เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นที่ท่านได้ทำการอนุญาตและ เปิดใช้งานการเชื่อมต่อวิธีการชำระเงินของบุคคลที่สามนั้นกับบริการชำระเงินของเราเพื่อวัตถุประสงค์ของการเปิดใช้งานการชำระเงินกับแกร็บ

ผู้ดูแลบัญชีแกร็บที่ท่านใช้

ตัวอย่างเช่น 

 • นายจ้างของท่านอาจได้รับข้อมูลการทำธุรกรรมงของท่าน (ถูกกำหนดว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางเพื่อธุรกิจ) หากท่านใช้บัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab for Business) ของนายจ้างของท่าน
 • เมื่อท่านทำธุรกรรม ผู้ดูแลระบบของ community group ใด ๆ ที่ท่านเชื่อมต่อบัญชีแกร็บของท่านไว้อาจได้รับข้อมูลการทำธุรกรรม

กับบริษัทลูกและบริษัทในเครือ

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทในเครือ บริษัทในเครือของแกร็บ มีการเปิดเผยทรัพยากรร่วมกัน เช่น โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้อง ตรงประเด็น และปลอดภัย เมื่อใช้บริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ตัวอย่างเช่น เราทำสิ่งนี้เพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น กรอกข้อมูลการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ จากการใช้บริการของแกร็บเมื่อท่านสมัครเข้ามาใช้บริการใหม่ของแกร็บ

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของแกร็บ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง

 • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
 • ผู้ให้บริการบริหารและจัดเก็บเอกสารพาร์ทเนอร์ด้านสื่อโฆษณา การตลาด และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับแกร็บ หรือในนามแกร็บ
 • พาร์ทเนอร์สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม
 • พาร์ทเนอร์จัดหายานพาหนะ และพาร์ทเนอร์ร้านค้า
 • พาร์ทเนอร์ด้านประกันและการเงิน
 • คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้จัดการทรัพย์สิน และ ผู้รับฝากสินทรัพย์
 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน
 • พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ค้า หรือผู้จัดหายานพาหนะที่เป็นบุคคลภายนอก

ตัวอย่างเช่น

 • หากท่านขอรับบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของแกร็บหรือใช้โปรโมชันจากพาร์ทเนอร์ของแกร็บ แกร็บอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับพาร์ทเนอร์ของแกร็บ 

หากท่านได้เช่ารถจากพาร์ทเนอร์ที่เรานำเสนอให้มาขับรถกับแกร็บ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน (เช่น สถานะของบัญชีของท่าน สิ่งจูงใจ โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง สถิติการเดินทางของท่าน) เพื่อการทำงานร่วมกัน (เช่น สร้างสิ่งจูงใจและ ผลประโยชน์ใหม่ให้กับท่าน อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร หรือปรับปรุงในเรื่องการจัดหาพาร์ทเนอร์คนขับ)

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ
 • เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการ การติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)

การโอนกิจการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่มาจากการเข้าซื้อกิจการ การขาย การควบรวมกิจการ การร่วมทุน การรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดหาเงินทุน หรือธุรกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อผูกพัน ของเราที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ท่านได้ทำข้อตกลงไว้ก่อนหน้านี้

IV. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็น สำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ เพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

V. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”) เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงมีฐานทางกฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อีกทั้ง  เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลในประเทศอื่นนั้นมีหน้าที่ ในการคุ้มครองข้อมูลในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ฐานทางกฎหมายของเราคือ ความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอยู่ไปยังประเทศอื่นขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือ การใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ ตามกฎหมาย

VI. คุกกี้ (Cookies) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม ของบุคคลภายนอก

คุกกี้

แกร็บ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของแกร็บอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script)  วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash)  (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ชุดของเครื่องมือสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับนักพัฒนา (SDKs) ซึ่งมีรูปบบการทำงานที่เหมือนกับคุกกี้ และซึ่งอาจมีการติดตั้งในแอพพลิเคชั่นแกร็บเพื่อทำให้ พันธมิตรสามรถเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วน เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับแอพพลิเคชั่นแกร็บ) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปฯ ของท่าน ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้อาจมีตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ และอยู่ในที่อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านในอีเมลที่เราส่งถึงท่านและบนหน้าเว็บของเรา คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการ:

 • จัดเตรียมฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา 
 • ตรวจสอบท่านหรือจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าผู้ใช้ของท่าน 
 • นำเสนอและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา เช่น คำนวณจำนวนการดูหรือการคลิกผ่าน 
 • การวิเคราะห์การเข้าชมไซต์และแนวโน้มการเข้าชม; 
 • ให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนแอปฯและเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบริษัทอื่น (ไม่ว่าโดยเราหรือโดยผู้โฆษณารายอื่น) และ
 • ปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์โดยทำความเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์และความสนใจของผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเราโดยทั่วไป

แกร็บอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่แกร็บ เก็บรวบรวมของเพื่อแกร็บเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น

การปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะปิดใช้งาน บล็อก หรือระงับใช้งานคุกกี้ โดยแกร็บขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านปฏิเสธหรือทำการลบคุกกี้บางส่วน อย่างไปก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้ดังกล่าวย่อมมีผลต่อความพร้อมใช้งาน การทำงาน หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่านเพื่อระงับ บล็อกหรือปิดใช้งานคุกกี้ และลบประวัติการเข้าชมของท่าน หรือแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการตั้งค่าอาจอยู่ภายในส่วน “ประวัติ”, “ความพึงพอใจ”, “การตั้งค่า” หรือ “ความเป็นส่วนตัว” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน หรือท่านอาจศึกษาตรงส่วนขอความช่วยเหลือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่นี่:

การปิดการใช้งานสื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่น  

เราอาจอำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ที่ท่านอาจเป็นผู้ใช้บริการ

ท่านสามารถระงับแกร็บในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการแสดงโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านแอปฯ ของแกร็บ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ท่าน กำลังใช้งาน ท่านอาจเลือกให้ปิดการใช้งาน ตัวระบุสถานะบนมือถือ (เช่น ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Google (GAID)) และความสามารถในการติดตามผ่านแอปฯและเว็บไซต์ที่มีบริษัทอื่นเป็นเจ้าของ โดยทำการปรับการตั้งค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือของท่าน จากการรีเซ็ต ลบ จำกัด และ/หรือยับยั้งการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือดังกล่าว

แม้ว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแสดงสื่อโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านบนแพลตฟอร์มอื่น แต่ท่านอาจยังคงเห็นโฆษณาทั่วไปที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน  เนื่องจากเราทำงานร่วมกับผู้ผลิตโฆษณา หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ให้แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล ท่านสามารถจำกัดการดูโฆษณาเหล่านี้ได้ ด้วยการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มนั้นๆ

VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้ เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตอาจมีความเสี่ยง แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในการครอบครองหรือควบคุมของเรา (และเมื่อเราประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยินยอมของท่าน)
 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรือ อุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา และเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมาย

เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่าน เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านและปฏิบัติตามหน้าที่ ทางของกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตามการเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกข้อตกลงในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ในข้อ II (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้แอปฯและบริการได้ 

เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านแสดงข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการระบุตัวตน และ/หรือยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิเราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลา ที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

IX. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

แกร็บมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแกร็บจะแจ้งให้ท่านทราบ ผ่านทางแอปฯ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อยห้า (5) วันทำการ ก่อนวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ เราจะลงประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว บนเว็บไซต์ https://www.grab.com.  โดยเป็นหน้าที่ของท่าน ในการอ่านและทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับแกร็บต่อไป ภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ หรือภายหลังการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

X. ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้หรือส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง:

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศฟิลิปปินส์ โปรดติดต่อแกร็บที่:

ชื่อ: MyTaxi PH Inc (ติดต่อ: Grab Privacy Office)

ที่อยู่: ชั้น 27&28 เอกซ์ควอดรา ทาวเวอร์ (Exquadra Tower) – มุมถนน Lot 1A เอ็กซ์เชนจ์ ถนนเจด ออร์ติกัสเซ็นเตอร์ (Ortigas Center) เมืองปาซิก (Pasig) ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย โปรดติดต่อแกร็บที่:

ชื่อ: บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดต่อ: Grab Privacy Office)

ที่อยู่: 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400. ประเทศไทย

สำหรับผู้ใช้บริการในประเทศเวียดนาม:

ชื่อ : บริษัท แกร็บ คอมพานี ลิมิเต็ด (ถึง : Grab Privacy Office)

ที่อยู่ : อาคาร Mapletree Business Centre, 1060 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

สำหรับผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อแกร็บที่:

ชื่อ: บริษัท แกร็บ โฮลดิ้ง จำกัด (Grab Holdings Limited. ติดต่อ: Grab Privacy Office)

ที่อยู่: 3 มีเดีย โคลส (Media Close) สิงคโปร์ 138498

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โปรดเลือกกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น

ต้นฉบับของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ให้ถือเอาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1: แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab For Business)

I. การตีความ

คำใดที่ไม่ได้นิยามไว้ในภาคผนวกนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานและ ประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ 

ภาคผนวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัว กับภาคผนวกนี้ ให้ถือความตามภาคผนวกนี้

II. ความสัมพันธ์ของแกร็บกับผู้ใช้งานและลูกค้า

แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ทำงานอย่างไร

แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ถูกจัดให้เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับองค์กร (“ลูกค้า”) เพื่ออำนวยความสะดวกการเรียกเก็บเงินจากองค์กรสำหรับ การใช้บริการของแกร็บโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (เช่น พนักงาน) ในการทำงาน

เมื่อลูกค้าเลือกใข้งานแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะได้รับทางเลือกให้แท็คการเดินทางหรือธุรกรรมอื่น ๆ ของผู้ใช้งานนั้นไปยังลูกค้าหรือแท็คเป็นการเดินทางส่วนบุคคลส่วนหนึ่งของฟีเจอร์นี้ แกร็บจะเปิดเผยรายละเอียดการเดินทาง และข้อมูลการจอง ที่ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแท็คว่าเป็นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับลูกค้า นอกจากนี้แล้วแกร็บจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแก่ลูกค้า

นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาอาจเลือกจะสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ (business profile) ในแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแท็คการเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเพื่อสร้างรายงานการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเบิกจ่ายจากนายจ้าง เมื่อใช้งานในลักษณะนี้การเบิกจ่าย จะกระทำโดยผู้ใช้งานเอง และนายจ้างของผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า

เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตและผู้ใช้งานบุคคลธรรมดาแต่ละคนจะถูกเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” และ จะถูกเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้งาน” ในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

แกร็บเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับลูกค้าของเรา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานและการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน แกร็บกระทำการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โปรดอ้างถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ

ด้วยวิธีการทำงานของ แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส แกร็บไม่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อ หรือในนามของลูกค้า ดังนั้น แกร็บไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แต่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แกร็บประมวลผล ในการให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส เช่นเดียวกัน ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยแก่ และ/หรือได้รับโดยแกร็บ

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ แกร็บและลูกค้าต่างเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ แกร็บและลูกค้าต่างรับผิดชอบในการปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองควบคุม

III. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกจัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผย

ข้อมูลใดที่แกร็บจัดเก็บสำหรับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

เพื่อให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานหรือลูกค้าจะถูกกำหนดให้ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ใช้งานดังต่อไปนี้แก่แกร็บ

 • ชื่อ และชื่อสกุล
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ
 • ข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ตามที่แกร็บร้องขอตามสมควร

แกร็บจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน
 • เชื่อมโยงบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตกับบัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ของลูกค้า หรือติดตามการจองบนแอปฯ โดยใช้โปรไฟล์ธุรกิจของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี หากมี
 • ตรวจสอบสถานะการเรียกเก็บเงินจากองค์กรของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว หากมี และ
 • ติดต่อผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้งานเริ่มต้นใช้งานแอปฯ แกร็บจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้นตามประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ และภาคผนวกนี้

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ลูกค้า

แกร็บจะเปิดเผยการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้อง ตามที่แกร็บกำหนดเป็นครั้งคราวแก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงิน จากองค์กร

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ผู้ใช้งาน

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรไฟล์ธุรกิจที่ผู้ใช้งานเลือก ผู้ใช้งานอาจเรียกดูและสร้างรายงานการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้องของตน

IV. หน้าที่ของคู่สัญญา

ลูกค้าและแกร็บต่างฝ่ายจะ:

 • แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละคนของตนว่าตนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ของตนใช้สิทธิตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้งานหรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต
 • ต้องได้รับความยินยอมที่จำเป็น (หากต้องมี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส และ
 • บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เทคนิค และองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย และต่อการสูญหาย ทำลาย เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการละเมิด หรือความพยายาม ละเมิดมาตรการความปลอดภัยของแต่ละฝ่าย (“เหตุการณ์ความมั่นคงของข้อมูล”)

ภาคผนวก 2: คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของโปรแกรม GrabDefence

คำอธิบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“คำอธิบาย”) อธิบายว่าแกร็บ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้โปรแกรม GrabDefence และบริการที่เกี่ยวข้อง (“โปรแกรม GrabDefence”) 

แกร็บให้บริการด้วยโปรแกรม GrabDefence แก่ผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า GD”) เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ตรวจจับ และจัดการกับการฉ้อโกงหรือ กิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่าง ๆ (เช่น ฐานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ช บนโทรศัพท์) (“ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”) ลูกค้า GD จะใช้โปรแกรม GrabDefence บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเองเพื่อระบุกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลตน

คำอธิบายนี้ใช้สำหรับลูกค้า GD ทุกประเภทและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ (“ท่าน“) และเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยในนามของ ลูกค้า GD เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโปรแกรม GrabDefence ท่านสามารถอ่านคำอธิบายในการให้บริการและ/หรือ ประกาศความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า GD เพื่อทำความเข้าใจว่าโปรแกรม GrabDefence เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร

I. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้บริการโปรแกรม GrabDefence แก่ ลูกค้า GD เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ แพลตฟอร์มดิจิทัลของลูกค้าGD ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ข้อมูลตัวระบุตัวอุปกรณ์ (เช่น IMEI, Android ID, ที่อยู่ MAC เป็นต้น) ข้อมูลอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ (เช่น ชื่ออุปกรณ์ ขนาดหน้าจอ ฯลฯข้อมูลบัญชี (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) ตลอดจนข้อมูลบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของลูกค้า GD (เช่นที่อยู่ IP, ที่อยู่ Wifi, ข้อมูลตำแหน่ง GPS ที่อยู่ รายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น) ข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมโดย ลูกค้า GD เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับดิจิทัลแพลตฟอร์มของลูกค้า GD ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการ ของลูกค้า GD และ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากลูกค้า GD กับข้อมูลจากระบบนิเวศของแกร็บ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก (เช่น ข้อมูลเชิงลึกว่า มีสัญญาณของการแก้ไขแอปฯ การจัดการข้อมูล การปลอมแปลงอุปกรณ์ การปลอมแปลง GPS) เราไม่มีความประสงค์ที่จะระบุตัวตนของท่าน จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าว เว้นแต่เพื่อให้บริการโปรแกรม GrabDefence แก่ลูกค้า GD

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence เพื่อช่วยในการตรวจจับการฉ้อโกง โดยผู้ใช้บริการจะยอมรับและใช้บริการโปรแกรม GrabDefence บนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence แต่เพียงผู้เดียว

จากคำกล่าวข้างต้น เราใช้ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”):

 • การให้บริการ ดำเนินการ และเก็บรักษาด้วยโปรแกรม GrabDefence
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม GrabDefence
 • การวิจัยและพัฒนาสำหรับโปรแกรม GrabDefence ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงคุณสมบัติและบริการที่มีอยู่หรือการพัฒนา คุณสมบัติและบริการใหม่สำหรับโปรแกรม GrabDefence 
 • การตรวจจับรูปแบบในชุดข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง 
 • วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบภายใน และ 
 • ตอบสนองต่อข้อบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาล  

โปรดมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะไม่ถูกใช้โดยแกร็บเพื่อสื่อทางการตลาดใด ๆ หรือรวมกับชุดข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้แกร็บในลักษณะ ที่ไม่เป็นธรรมต่อท่าน

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งบุคคลเหล่านี้รวมถึง:

 • ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence
 • บริษัทลูกและบริษัทในเครือของเรา 
 • ผู้ให้บริการของเรา (เช่น เราใช้ระบบคลาวด์ของ Amazon Web Services เพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่าน) และ 
 • ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐ  

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอกอื่นใด หากไม่ใช่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

IV. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ โดยท่านมีสิทธิเข้าถึงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของโปรแกรม GrabDefence บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ท่านมีสิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อขอวิธีการใช้และการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

V. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น เพื่อให้บริการโปรแกรม GrabDefence และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์) หรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้แล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อ ทำลายหรือปกปิดข้อมูลของท่าน

VI. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ที่ท่านอาศัยอยู่“) ที่ท่านอยู่ในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในฐานะ ผู้ใช้บริการโปรแกรม GrabDefence ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น“)

VII. การปกป้องข้อมูล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึง ข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะสามารถกระทำได้ เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตอาจมีความเสี่ยง แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใด ๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. การแก้ไขและการปรับปรุง

แกร็บมีสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อกำหนดของคำอธิบายนี้ได้ทุกเมื่อภายใต้คำอธิบายที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์

หากท่านมีข้อสงสัยวิธีการใช้ข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโปรแกรม GrabDefence ที่ท่านทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆต่อโปรแกรม GrabDefence โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้