ข้อกำหนดของการให้บริการ Grab Marketing Services (“ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS”)

ข้อกำหนดของการให้บริการ Grab Marketing Services (“ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS”)

แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม พ.ศ. 2566

1. Grab Marketing Services (“GMS”) คือการให้บริการซึ่งเสนอโดยแกร็บ เช่น การให้บริการแพคเกจทางการตลาด การให้บริการแพคเกจเกี่ยวกับแคมเปญต่าง ๆ และ การให้บริการแพคเกจอื่น ๆ ซึ่งแกร็บอาจเสนอให้เป็นครั้งคราว (“การให้บริการ GMS”) โดยร้านค้าสามารถรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ด้วยการเข้าร่วมหรือแสดงความสนใจเช่นว่านั้นผ่านทางแอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์ม ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งระบุในข้อกำหนดฉบับนี้

2. ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS นี้ เป็นข้อกำหนดซึ่งแนบท้าย (i) แบบฟอร์ม/ใบเสนอราคาการให้/ใช้บริการ GMS ซึ่งร้านค้าได้ตกลงยินยอม (“แบบฟอร์ม GMS”) หรือ (ii) แบบคำขอเข้าร่วมหรือใช้บริการ GMS ผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลต์ฟอร์ม (“คำขอใช้บริการ GMS ผ่านทางแอปพลิเคชัน”)

3. ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS นี้ อยู่ภายใต้บังคับของสัญญาร้านค้าซึ่งร้านค้าได้เข้าทำสัญญาเมื่อร้านค้าตกลงเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าของแอปพลิเคชัน (“สัญญาร้านค้า”) และเงื่อนไขการใช้งาน:ขนส่ง การส่งและโลจิสติก (“เงื่อนไขการใช้งาน”) และนโยบายและจรรยาบรรณอื่นที่เกี่ยวข้องของแกร็บซึ่งใช้บังคับกับร้านค้า (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดหลักฯ”)

4. เว้นแต่กรณีที่บริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น คำที่มีการใช้แต่ไม่ได้มีการนิยามภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำที่ได้มีการนิยามตามที่ระบุในข้อกำหนดหลักฯ และร้านค้าควรพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการตลาดโดยร้านค้า GrabFood หรือ GrabMart หรือร้านค้าประเภทอื่น ๆ ซึ่งระบุในเงื่อนไขการใช้งาน

5. ร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการ GMS ฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว ในกรณีที่ร้านค้ายังคงใช้บริการหรือสมัครใช้บริการ GMS ไม่ว่าผ่านแบบฟอร์ม GMS หรือคำขอใช้บริการ GMS ผ่านทางแอปพลิเคชัน ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการให้บริการ GMS ให้ถือว่าร้านค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการ GMS ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าร้านค้าได้ตรวจสอบข้อกำหนดของการให้บริการ GMS ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่

6. นอกเหนือจากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ร้านค้าตกลงว่าร้านค้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของข้อเสนอและแพ็กเกจ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์ม GMS หรือคำขอใช้บริการ GMS ผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (i) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของแคมเปญ (ii) ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง (iii) การปรับเปลี่ยนของค่าบริการ/ค่าคอมมิชชั่น (ถ้ามี) ระหว่างระยะเวลาของแคมเปญ (iv) เงื่อนไขของร้านค้าที่จะได้รับการเข้าร่วม (v) ต้นทุนและข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเงินทุนที่เกี่ยวข้อง (vi) วิธีการให้ส่วนลดและสินทรัพย์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง (vii) ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งร้านค้าตกลงยินยอม ร้านค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคำร้องขอการใช้บริการ GMS ไม่ว่าผ่านแบบฟอร์ม GMS หรือคำขอใช้บริการ GMS ผ่านทางแอปพลิเคชัน ของร้านค้าจะต้องได้รับการอนุมัติจากแกร็บก่อน

7. ในการให้บริการ GMS แก่ร้านค้า ร้านค้าอนุญาตให้แกร็บดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในนามของร้านค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกโปรโมชั่น การจัดทำแคมเปญหรือการลงทุนด้านการตลาด การทำให้ปรากฎซึ่งแบนเนอร์การโฆษณาแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ และ/หรือการจัดทำโครงการอื่นซึ่งแกร็บพิจารณาว่าจำเป็นและเกี่ยวข้องการกับการให้บริการ GMS เป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมรวมกันหรือจัดกิจกรรมเฉพาะ ในการนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้แกร็บมีอำนาจในการกระทำข้างต้นทั้งหมด ตลอดจนสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า (เช่น เครื่องหมายต่าง ๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการ GMS ดังกล่าว (“กิจกรรมทางการตลาด”)

8. ร้านค้าตกลงว่าแกร็บจะใช้ความพยายามและการพิจารณาที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และ/หรือร้านอาหารของร้านค้า และจัดทำข้อมูล/รายงานที่จำเป็นสำหรับร้านค้า เพื่อติดตามผลของกิจกรรมทางการตลาด ร้านค้ารับทราบและยอมรับว่าแกร็บไม่ได้รับรองหรือรับประกันประสิทธิภาพและ/หรือผลลัพธ์ของกิจกรรม ทางการตลาด (ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม) ต่อร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการกิจกรรมทางการตลาดของแกร็บ

9. ร้านค้าตกลงว่าจำนวนเงินใด ๆ ซึ่งร้านค้าต้องชำระให้แก่แกร็บอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายตามกฎหมายทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับ (โดยรวมถึงกฎหมายใหม่ซึ่งอาจประกาศใช้ในเวลาใด ๆ) ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบภาษีใด ๆ สำหรับจำนวนเงินใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแพ็กเกจต่าง ๆ และการให้บริการ GMS

10. ร้านค้าตกลงและยินยอมให้แกร็บมีสิทธิในการพิจารณาและดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้จำนวนเงินต่าง ๆ ที่ตกลงภายใต้แบบฟอร์ม GMS หรือคำขอใช้บริการ GMS ผ่านทางแอปพลิเคชันที่แกร็บได้รับจากร้านค้าเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงเพิ่มเติมว่าค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดที่คุณชำระให้กับแกร็บเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น

11. ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าระยะเวลาของการใช้บริการ GMS จะมีผลจนกว่า
i. ระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกันในแบบฟอร์ม GMS สิ้นสุด หรือ
ii. ร้านค้าตัดสินใจที่จะยกเลิกการใช้บริการ GMS ซึ่งร้านค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวิธีการที่แกร็บอาจกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ของการยกเลิกดังกล่าว (“คำร้องขอยกเลิกฯ”) คำร้องขอยกเลิกฯ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของแกร็บ ทั้งนี้ ร้านค้ายังคงต้องรับผิดชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่แกร็บ จนกว่าร้านค้าจะได้รับการยืนยันจากแกร็บว่าคำร้องขอยกเลิกฯ ของร้านค้าได้ถูกดำเนินการเสร็จสิ้น หรือ
iii. แกร็บยกเลิกหรือระงับการให้บริการ GMS

12. ร้านค้าตกลงว่าแกร็บมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนการให้บริการ GMS หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดในเวลาใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ร้านค้าทราบ

13. ร้านค้ารับทราบและเข้าใจว่าว่าแบบฟอร์ม GMS หรือคำขอใช้บริการ GMS ผ่านทางแอปพลิเคชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของการให้บริการ GMS นี้ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “สัญญา GMS”) และถือเป็นเอกสารเพิ่มเติม หรือการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ ของสัญญาร้านค้าที่มีอยู่ระหว่างร้านค้าและแกร็บ และถือเป็นส่วนสำคัญที่แยกต่างหาไม่ได้ของสัญญาร้านค้าดังกล่าว

14. ร้านค้าตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาร้านค้าจะยังคงมีผลใช้บังคับและไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา GMS ซึ่งขัดแย้งกับสัญญาร้านค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดเฉพาะภายใต้สัญญา GMS