ข้อกำหนดของการให้บริการ Grab Marketing Solutions

ข้อกำหนดของการให้บริการ Grab Marketing Solutions (“ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS”)

แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 เมษายน 2565 

1.     Grab Marketing Solutions (“GMS”) คือการให้บริการซึ่งเสนอโดยแกร็บ (“การให้บริการฯ”) โดยร้านค้าสามารถรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ด้วยการเข้าร่วมหรือแสดงความสนใจเช่นว่านั้นผ่านทางแอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์ม ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งระบุในข้อกำหนดฉบับนี้

2.     ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS นี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก Terms of Service และนโยบายและจรรยาบรรณอื่นที่เกี่ยวข้องของแกร็บ ซึ่งใช้บังคับกับร้านค้า (“ข้อกำหนดหลักฯ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS นี้ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งจะได้มีการประกาศเป็นครั้งคราว ณ http://grab.com/terms-policies หรือในแอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหลักฯ ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่บริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น คำที่มีการใช้แต่ไม่ได้มีการนิยามภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำที่ได้มีการนิยามตามที่ระบุในข้อกำหนดหลักฯ และร้านค้าควรพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการตลาดโดยร้านค้าภายใต้ GrabFood หรือ GrabMart ซึ่งระบุใน Terms of Service เงื่อนไขการใช้งานการขนส่ง, การส่งและโลจิสติก ทั้งนี้ ข้อกำหนดของการให้บริการ GMS นี้ และข้อกำหนดหลักฯ จะเรียกรวมกันภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ว่า “ข้อกำหนดฯ

3.       เมื่อร้านค้าร้องขอหรือเลือกที่จะเข้าร่วมแพ็กเกจทางการตลาด (ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ) ผ่านทางแอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือเมื่อร้านค้าใช้การให้บริการฯ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ให้ถือว่าร้านค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว) (“แพ็กเกจฯ”) ในกรณีที่ร้านค้าไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ โปรดระงับการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือการให้บริการฯ ในกรณีที่ร้านค้ายังคงใช้บริการหรือเข้าร่วมแพ็กเกจฯ และ/หรือการให้บริการฯ ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฯ ให้ถือว่าร้านค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าร้านค้าได้ตรวจสอบข้อกำหนดฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่

4.     นอกเหนือจากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เมื่อร้านค้าส่งคำร้องขอหรือเลือกที่จะเข้าร่วมแพ็กเกจฯ (“คำร้องขอเข้าร่วมฯ”) ร้านค้าตกลงว่าร้านค้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของข้อเสนอและแพ็กเกจฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (i) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของแคมเปญ (ii) ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง (iii) การเพิ่มขึ้นของค่าบริการ (ตามที่ได้นิยามในสัญญาร้านค้าหรือสัญญาในรูปแบบอื่นที่ร้านค้าได้ทำกับแกร็บ (“สัญญาฯ”)) ระหว่างระยะเวลาของแคมเปญ (iv) เงื่อนไขของร้านค้าที่จะได้รับการเข้าร่วม (v) ต้นทุนและข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเงินทุนที่เกี่ยวข้อง และ (vi) วิธีการให้ส่วนลดและสินทรัพย์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคำร้องขอเข้าร่วมฯ ของร้านค้า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติโดยแกร็บ และคำร้องขอเข้าร่วมฯ เช่นว่านั้น จะถือเป็นเอกสารเพิ่มเติม เอกสารแนบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ ของสัญญาฯ ทั้งนี้ คำร้องขอเข้าร่วมฯ ถือเป็นส่วนสำคัญและส่วนที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ของสัญญาฯ ซึ่งได้ทำขึ้นกับแกร็บ

5.    ในการให้บริการฯ แก่ร้านค้า แกร็บอาจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในนามของร้านค้า เช่น การออกโปรโมชั่น การจัดทำแคมเปญหรือการลงทุนด้านการตลาด การทำให้ปรากฎซึ่งแบนเนอร์การโฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ และ/หรือการจัดทำโครงการอื่น ๆ ซึ่งแกร็บพิจารณาว่าจำเป็นสำหรับการให้บริการฯ เป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมรวมกันหรือจัดกิจกรรมเฉพาะ ในการนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมให้แกร็บมีอำนาจในการกระทำข้างต้นทั้งหมด ตลอดจนสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า (เช่น เครื่องหมายต่าง ๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการฯ ดังกล่าว

6.    ร้านค้าตกลงว่าจำนวนเงินใด ๆ ซึ่งร้านค้าต้องชำระให้แก่แกร็บอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย (โดยรวมถึงกฎหมายใหม่ซึ่งอาจประกาศใช้ในเวลาใด ๆ) ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบภาษีใด ๆ สำหรับจำนวนเงินใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแพ็กเกจฯ และการให้บริการฯ

7.    ร้านค้าอาจร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมแพ็กเกจฯ ด้วยวิธีการที่แกร็บอาจกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ของการยกเลิกดังกล่าว (“คำร้องขอยกเลิกฯ”) คำร้องขอยกเลิกฯ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของแกร็บ ทั้งนี้ ร้านค้ายังคงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ทุกประการ และต้องรับผิดชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่แกร็บ จนกว่าร้านค้าจะได้รับการยืนยันการอนุมัติคำร้องขอยกเลิกฯ ของร้านค้าจากแกร็บ

8.  รายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละแพ็กเกจฯ เป็นไปตามที่ระบุใน http://www.grabmerchantth.com/rowpremium https://www.grabmerchantth.com/flash-deals และ https://www.grabmerchantth.com/row