ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็น Community Leader ภายใต้โครงการแกร็บกรุ๊ปบาย (GrabGroupBuy)

 คุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า”ผู้เข้าร่วมโครงการ”) ตกลงสมัครเป็น Community Leader (“CL”) และเข้าร่วมโครงการแกร็บกรุ๊ปบาย (GrabGroupBuy) ของบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“แกร็บ”) และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็น Community Leader (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 โครงการแกร็บกรุ๊ปบาย (GrabGroupBuy) 

ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงเข้าร่วมโครงการแกร็บกรุ๊ปบาย (GrabGroupBuy) ในฐานะ CL เพื่อดำเนินการรวบรวมคำสั่งซื้อจากผู้บริโภค และทำคำสั่งซื้อที่รวบรวมมาได้ผ่านฟีเจอร์ GrabGroupBuy บนแอปพลิเคชันแกร็บตามเงื่อนไขและวิธีการที่แกร็บกำหนด รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่แกร็บเป็นผู้กำหนดเพิ่มเติม โดยแกร็บจะแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและปฏิบัติตามเป็นครั้งคราวผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่แกร็บกำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีเมล) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการตกลงให้การแจ้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “โครงการ GrabGroupBuy” 

ข้อ 2 ข้อตกลงทั้งหมด

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะเข้าแทนที่ข้อตกลง จดหมายตอบโต้ การเจรจา คำรับรอง และการแสดงเจตนาใดๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ GrabGroupBuy ระหว่างแกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้มีขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา
 2. ในการเข้าร่วมโครงการ GrabGroupBuy ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ https://www.grab.com/th/terms-policies/transport-delivery-logistics/ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) และถือว่าข้อตกลงการใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ 
 3. ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงการใช้บริการ  ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในฉบับนี้เป็นหลัก
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดของผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตกลงไว้กับผู้บริโภคนั้น ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 
 5. เว้นแต่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงให้นำคำและข้อความที่กำหนดไว้ในข้อข้อตกลงการใช้บริการมาใช้และให้มีความหมายตามที่อธิบายและนิยามไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนั้น 

ข้อ 3. ระยะเวลาและการสิ้นสุดลงของข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และให้มีผลใช้บังคับตลอดระยะเวลาจนกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะสิ้นสุดลงตามเหตุที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจสิ้นสุดตามเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการหรือแกร็บอาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องมีสาเหตุ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ล่วงหน้า 15 วันไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
  2. หากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นที่น่าพอใจแก่แกร็บ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่แกร็บเป็นผู้กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด แกร็บอาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้สิ้นสุดลงทันที

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อแกร็บอันเนื่องมาจากการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามความในข้อนี้ 

 1. การสิ้นสุดลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีขึ้น หรือเกิดขึ้นก่อนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ สิ้นสุดลง
 2. เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องปลด ถอดถอน รื้อออกซึ่งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของแกร็บทั้งหมดที่มีการติดตั้ง หรือแสดงชื่อ โลโก้ ตรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า หรือสิ่งอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่า เป็นสัญลักษณ์ของแกร็บที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ GrabGroupBuy (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงรื้อถอนการตกแต่งสถานที่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น และหากมีวัตถุใดที่รื้อถอนแล้วยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ส่งคืนให้แก่แกร็บตามวิธีการที่แกร็บกำหนด

ข้อ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ในการรวบรวมคำสั่งซื้อจากผู้บริโภคและทำคำสั่งซื้อที่ได้รวบรวมมาผ่านบริการ GrabGroupBuy อันหมายถึง ฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเปิดให้บริการบนแอปพลิเคชันแกร็บ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้บริการสั่งสินค้าจากร้านค้าในราคาขายส่งได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับรหัสส่วนลดจากแกร็บเพื่อทำคำสั่งซื้อผ่านบริการ GrabGroupBuy ในแต่ละครั้งเป็นการตอบแทน โดยวิธีการและเงื่อนไขการทำคำสั่งซื้อให้เป็นไปตามวิธีการที่แกร็บเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ แกร็บอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการและเงื่อนไขการทำคำสั่งซื้อเป็นครั้งคราวด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับว่าแกร็บเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ รวมถึงบริการ GrabGroupBuy  ซึ่งแกร็บเป็นเพียงผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม แกร็บไม่มีหน้าที่ในการจัดเตรียม และส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รวบรวมคำสั่งซื้อมา และแกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสัญญา ข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับผู้บริโภค ในกรณีที่มีความเสียหาย และ/หรือข้อเรียกร้องใด ๆ อันเป็นความผิดของผู้เข้าร่วมโครงการ แกร็บจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ในการจัดการงานบริการระหว่างผู้บริโภคกับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยตัวผู้เข้าร่วมโครงการเอง และมีหน้าที่ในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยแกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 5 สิทธิและหน้าที่ของแกร็บ

 1. แกร็บจะต้องให้รหัสส่วนลดตามมูลค่าที่แกร็บเป็นผู้กำหนดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เป็นส่วนลดในการทำคำสั่งซื้อผ่านบริการ GrabGroupBuy ทั้งนี้ แกร็บอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้รหัสส่วนลดตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว
 2. แกร็บอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขการทำคำสั่งซื้อเป็นครั้งคราวโดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและปฏิบัติตามผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่แกร็บกำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีเมล)
 3. แกร็บจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความบกพร่องอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นกับสินค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ สินค้าเสียหาย สินค้าบุบสลาย สินค้ามีหนอนแมลง สินค้าเน่าเสีย หรือสินค้าที่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นต้น เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของแกร็บ

ข้อ 6 ภาษี

 1. ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการจะถือเป็น หรือ “ผู้ขาย” สินค้าทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมใดๆ ภายใต้การเข้าร่วมโครงการ GrabGroupBuy จะต้องชำระเป็นสกุลเงินบาท 
 2. แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการจะรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ของตนที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำและปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้มีการเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้แกร็บหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด และแกร็บมีหน้าที่ออกและมอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแกร็บโดยไม่ชักช้า   
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าร่วมโครงการ GrabGroupBuy แต่เพียงผู้เดียว  
 4. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข เงินจำนวนใดๆ ที่ต้องชำระภายใต้การเข้าร่วมโครงการ GrabGroupBuy จะต้องชำระโดยไม่มีการหัก หรือยึดหน่วงภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของทางราชการไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต และไม่ว่าจะใช้บังคับ เรียกเก็บ หรือจัดเก็บโดยหรือในนามรัฐบาลไทย หรือโดยหรือในนามหน่วยงานทางการเมืองหรือราชการใดที่มีอำนาจในการเก็บภาษี เว้นแต่การหักหรือยึดหน่วงนั้นจะได้กระทำเพราะกฎหมายบังคับ

ข้อ 7 ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. แกร็บอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิโดยจำกัด ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนได้ ตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เพื่อใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในประเทศไทย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่แกร็บกำหนดและอาจแก้ไขเป็นครั้งคราวอย่างเคร่งครัด
 2. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้คำว่า “แกร็บ” เป็นส่วนหนึ่งในชื่อของเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของผู้เข้าร่วมโครงการ) โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ค่าความนิยม (goodwill) ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บโดยจะถือเป็นผลประโยชน์ของแกร็บเท่านั้น
 3. แกร็บสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำขออนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บ หรือยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บที่เคยได้อนุญาตไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่ฝ่ายเดียว
 4. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บไปใช้โดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งกำหนดโดยแกร็บ หรือ แกร็บประสงค์จะยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บ หรือ ภายหลังข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆก็ตาม สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บของผู้เข้าร่วมโครงการจะสิ้นสุดลงทันที ผู้เข้าร่วมโครงการต้องหยุดใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บทันที โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง คืน และ/หรือทำลายทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บที่ผู้เข้าร่วมโครงการครอบครองตาม เงื่อนไขและวิธีการที่แกร็บกำหนดโดยทันที
 5. หากผู้เข้าร่วมโครงการนำทรัพยสินทางปัญญาของแกร็บไปใช้เพื่อการอื่นเว้นแต่ที่แกร็บกำหนดให้ใช้แล้ว และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงชดใช้ความเสียหายให้แก่แกร็บและ/หรือบุคคลภายนอกใด ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่แกร็บร้องขอเพื่อขจัดและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยความในข้อนี้ให้มีผลต่อไปแม้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้นี้จะสิ้นสุดลง
 6. ในกรณีที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เกิดขึ้นด้วยเหตุที่แกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้กระทำการตามหน้าที่ที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงกันให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดตกเป็นของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 8 คำรับรองและรับประกัน

 1. แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการต่างให้คำรับรองและคำรับประกันแก่อีกฝ่ายดังนี้ 
 1. แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถและอำนาจในการเข้าทำและปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลและก่อหน้าที่ผูกพันและใช้บังคับได้กับได้กับแกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการ
 3. การเข้าทำ และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของแกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่และจะไม่ฝ่าฝืน (ก) กฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้บังคับกับทั้งสองฝ่าย หรือ (ข) สัญญาใด ๆ ซึ่งแกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคู่สัญญา หรือซึ่งผูกพันแกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการหรือทรัพย์สินของแกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการ
 4. แกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นผู้ผิดนัดในสัญญาใด ๆ ที่แกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการผูกพันเป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบและอย่างมีนัยสำคัญกับสภาพการเงินหรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของคู่สัญญา ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงไม่มีการกระทำ กระบวนการ ข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรืออนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือคุกคามต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน
 5. แกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามและมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการของคู่สัญญาภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 6. บุคคลที่กระทำการแทนของแกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีอำนาจที่จะกระทำการแทนและผูกพันคู่สัญญา
 7. เนื้อหา สื่อ และวัตถุอื่นใดที่ใช้ หรือจัดให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 1. แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละฝ่ายรับประกันว่าคำรับรองและคำรับประกันตามข้อ 8.1 เป็นความจริงตราบเท่าที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังมีผลใช้บังคับ และตราบเท่าที่ยังมีค่าค่าใช้จ่ายที่ยังค้างชำระ และจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่มีเหตุการณ์ที่คำรับรองหรือรับประกันใด ๆ จะกลายเป็นเท็จไม่ว่าในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ตาม
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการรับรองและรับประกันว่าจะไม่ใช้แอปพลิเคชันแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์อันผิดกฎหมาย (รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี)

ข้อ 9 การชดใช้ความเสียหาย

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันแกร็บ บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของแกร็บ จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม) (รวมเรียกว่า “ความเสียหาย”) ของแกร็บและบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ (ก) การกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้เข้าร่วมโครงการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย (ข) ข้อเรียกร้องใดๆ ว่าผู้เข้าร่วมโครงการผิดคำรับรองและการรับประกันในสัญญานี้ (ค) ข้อเรียกร้องใด ๆ ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของแกร็บและ/หรือบุคคลภายนอก หรือ (ง) การกระทำความผิดหรือละเมิดกฎหมายกฎระเบียบว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญาฉบับนี้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันแกร็บจากความเสียหายทั้งหมดของแกร็บและบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมายหรือกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันแกร็บ จากความเสียหายทั้งหมดของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายว่าการคุ้มครองผู้บริโภค การค้าอาหาร เครื่องดื่ม และ/หรือสินค้าอื่นใด เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงจากการประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดของแกร็บ และ/หรือลูกจ้างของแกร็บ
 3. โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าแต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งสาหรับการสูญเสียรายได้ ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกิจ ความคาดหวังรายได้ หรือความสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อมหรือสืบเนื่องที่แต่ละฝ่ายได้รับ

ข้อ 10 การเก็บรักษาความลับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าระหว่างระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ผู้เข้าร่วมโครงการอาจได้รับข้อมูลความลับจากแกร็บ ผู้เข้าร่วมโครงการจะใช้ข้อมูลความลับของแกร็บเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงการ GrabGroupBuy เท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะเก็บข้อมูลความลับเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากแกร็บ (รวมถึงอีเมล) ตลอดกำหนดระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และภายหลังจากที่ระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หน้าที่ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีที่ข้อมูลที่
 1. เป็นข้อมูลสาธารณะแล้วโดยไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกระบวนการยุติธรรม กำหนด หรือ
 3. เปิดข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับในข้อมูลดังกล่าว และผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับในข้อมูลดังกล่าว 

ข้อ 11 ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะรักษาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากแกร็บหรือจากบุคคลอื่น และจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่แกร็บจัดให้เท่านั้น
 3. ในกรณีที่มีการใช้หรือปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ  แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละฝ่ายรับรองและยืนยันว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึง กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยในสัญญาฉบับนี้แล้ว รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการรับรองและยืนยันแก่แกร็บว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคแก่แกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ตามโครงการ GrabGroupBuy ในการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบมาจากการเข้าร่วมโครงการ GrabGroupBuy และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือดำเนินการอื่นใด หากมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยินยอมให้แกร็บเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของแกร็บและภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ

ข้อ 12 เหตุสุดวิสัย

แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบในหน้าที่ (เว้นแต่หน้าที่ในการชำระเงิน) และความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงอยู่เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกสิบ (60) วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการอาจตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร) และแกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการได้เจรจาโดยสุจริตและไม่สามารถจะหาทางออกที่เหมาะสมได้ แกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการ GrabGroupBuy ได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 13 ความเป็นเอกเทศแห่งข้อสัญญา

 1. ความไม่สมบูรณ์และการไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุประการใดของข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ จะไม่ทำให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
 2. หากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลที่มีเขตอำนาจ คณะกรรมการ หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่มีอำนาจเหนือแกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อตกลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เพื่อให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 14 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ตระเตรียม เข้าทำ และการทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นผล

ข้อ 15 คำบอกกล่าว

บรรดาการติดต่อสื่อสารใด ๆ รวมถึงการที่แกร็บแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบหรือปฏิบัติตามเป็นครั้งคราวผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีเมล ช่องทางใดช่องทางหนึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว ใบเรียกเก็บเงิน หรือหนังสืออื่นใดที่ต้องส่งให้แก่กันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องส่งไปยังที่อยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ข้างต้น หรือทางอีเมล ในกรณีที่คู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะส่งหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในสัญญานี้ หรือทางอีเมล และถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบข้อความและเป็นการส่งโดยชอบแล้ว หากแกร็บหรือผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายใดเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 16 การแก้ไข

แกร็บสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตามเหตุผลและความจำเป็นทางธุรกิจของแกร็บ ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว โดยแกร็บจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเป็นครั้งคราว ตามวิธีการที่แกร็บกำหนด (รวมถึงการแจ้งผ่านอีเมล แอปพลิเคชันแกร็บ หรือแอปพลิเคชันไลน์)  อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ที่จะติดตามและตรวจสอบรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 17 กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย
 2. แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะพยายามอย่างที่สุดที่จะระงับข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างเป็นมิตรผ่านการเจรจาโดยสุจริต ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่อาจบรรลุข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทได้ภายในสามสิบ (30) วัน (หรือระยะเวลาอื่นตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน) นับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องใดๆ ดังกล่าว แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ศาลไทย 

ข้อ 18 การมีผลบังคับใช้ของสัญญา

แกร็บและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับกับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระบุในสัญญาฉบับนี้