นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ

ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2020

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“นโยบาย”) ใช้อธิบายว่า แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ และบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (รวมเรียกว่า “แกร็บ” หรือ “เรา”) จัดเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของแกร็บ (รวมถึงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยแกร็บ (รวมเรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์”) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใดๆ ทั้งหมดทั่วโลก (รวมเรียกว่า “บริการ”) อย่างไร

นโยบายนี้ใช้กับลูกค้า ผู้โดยสาร ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านค้า) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”)

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดของธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่ราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานะการสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะ และการประกันภัย

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านตามวิธีการด้านล่างนี้ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในความครอบครองของเรา

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้เรามาอย่างสมัครใจ เช่น ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เมื่อท่าน:

 • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้ หรือใบสมัคร
 • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์คนขับของแกร็บหรือพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง
 • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา
 • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา
 • ใช้ฟีเจอร์ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน และ
 • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา

เมื่อใช้บริการของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

 • ตำแหน่งของท่าน (เพื่อตรวจจับจุดรับ และการเส้นทางที่ผิดปกติ)
 • ผลตอบรับ การประเมิน และคำชม
 • ข้อมูลธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน และระยะทางที่เดินทาง)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP address) ชื่อไฟล์ และเวอร์ชั่น และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุอุปกรณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของแอพพลิเคชัน) และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านฟีเจอร์ (feature) สื่อสารในแอปฯของเรา

จากแหล่งอื่น
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยทั่วไป หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น

 • โปรแกรมแนะนำ (referral)
 • พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่น พาร์ทเนอร์ผู้จัดหายานพาหนะ ผู้ให้บริการชำระเงิน พาร์ทเนอร์เรียกรถ และพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง
 • ผู้ให้บริการประกันภัยและการเงิน
 • จากแหล่งที่มาสาธารณะ
 • แหล่งข้อมูลของทางราชการ
 • เมื่อผู้ใช้งานของเราระบุท่านเป็นที่อยู่ติดต่อฉุกเฉิน
 • จากผู้ให้บริการทางการตลาด หรือคู่ค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนขับ
หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเก็บรวบรวม:

 • ข้อมูลเทเลเมติกส์ (telematics) (เช่น ข้อมูลความเร็ว อัตราการเร่ง และการเบรกรถ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร (เช่น หมายเลข IMEI ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชื่อของแอปพลิเคชันที่ท่านติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) และ
 • ข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
ข้อมูลที่เราจัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัว เชื้อชาติ สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

กล้องในรถ
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบางรายของแกร็บอาจใช้กล้องส่วนตัวภายในรถยนต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว (รวมถึง ความปลอดภัยและความมั่นคง) อย่างไรก็ดี แกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือห้ามไม่ให้มีการใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถยนต์นั้นๆ  ซึ่งแกร็บจะไม่จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ได้มาจากการบันทึกโดยกล้องส่วนตัวภายในรถยนต์เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และท่านควรสอบถามพาร์ทเนอร์ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถยนต์ของพวกเขา

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่แกร็บ ในกรณีที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวแก่แกร็บ ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา
ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นที่อยู่ติดต่อฉุกเฉิน หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

IIการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แกร็บอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

ให้บริการและฟีเจอร์ส
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เพื่อให้บริการ ทำให้มีความเฉพาะตัว รักษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

 • ให้บริการผ่านหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา
 • ติดต่อท่านเพื่อให้บริการ
 • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
 • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน
 • ตรวจสอบการเดินทางของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน
 • เสนอ รับ จัดให้ หรืออำนวยความสะดวกในบริการประกันภัยและการเงิน
 • ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของท่านและตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ
 • เปิดใช้งานฟีเจอร์สที่ทำให้แอปฯท่านมีความเฉพาะตัว เช่น สร้างรายการสถานที่ที่ท่านชอบ และจุดหมายที่ผ่านมา
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาบั๊ค (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม
 • คุ้มครองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ในบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
 • เพื่อประมวลผลและบริหารจัดการรางวัลและคะแนนสะสมของท่าน
 • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา
 • ประมวลผล จัดการ และยืนยันคำขอของท่านเรื่องสิทธิพิเศษส่วนลด รางวัล และการสมัครสมาชิกกับแกร็บ
 • เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดทรัพยากรยานพาหนะ

ความปลอดภัยและความมั่นคง
เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อทำให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้งานทุกคน รวมถึง:

 • พาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งก่อนจะเปิดให้พวกเขาใช้บริการของเรา
 • ระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกและการเร่งอย่างรุนแรง และให้ผลตอบรับเฉพาะบุคคลไปยังพาร์ทเนอร์คนขับ
 • ระบุตัวตนของท่าน ขณะที่ท่านลงชื่อเข้าไปแกร็บ
 • ใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 • ให้ตำแหน่งของคนขับและผู้โดยสาร และรายละเอียดเมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ (feature) ปุ่มฉุกเฉิน (emergency button) หรือ “แชร์การเดินทางของฉัน” (share my ride)
 • กำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของคนขับรถของเรา
 • ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย

การสนับสนุนลูกค้า
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า ตัวอย่างเช่น

 • สืบสวนและจัดการความกังวล
 • ติดตามและพัฒนาการตอบสนองด้านการสนับสนุนลูกค้า
 • ตอบสนองต่อคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ
 • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

ค้นคว้าและพัฒนา และความมั่นคง
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา พัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และอำนวยความสะดวกในบริการประกันภัยและการเงิน

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่าง เช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ
 • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า ขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อธุรกิขของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น

การตลาดและส่งเสริมการขาย
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดแกร็บ หรือผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือส่งเสริมการขาย ของแกร็บ พาร์ทเนอร์ ผู้สนับสนุน และผู้โฆษณาของแกร็บ ตัวอย่าง เช่น เราอาจ:

 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ
 • เพื่อแจ้งและเชิญท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา

เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอาจทำได้ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ การให้บริการข้อความสั้น (SMS) การให้บริการส่งข้อความออนไลน์ การส่งถึงตัวบุคคล และ/หรือการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกใช้บริการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดและส่งเสริมการขาย ให้ท่านกดที่ลิงค์ “บอกเลิกใช้บริการ (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจปรับปรุงความพอใจของท่านผ่านการตั้งค่าแอปฯของเรา

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ รวมถึง

ผู้ใช้งานท่านอื่น
ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นผู้โดยสาร เราอาจให้ตำแหน่งที่รับและจุดหมายปลายทางของท่านแก่คนขับ

หากท่านเป็นคนขับ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน ตำแหน่งของยานพาหนะของท่าน และผลการประเมินของท่าน

กับบุคคลภายนอก
ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ตำแหน่งและชื่อของคนขับกับบุคคลภายนอก เมื่อผู้โดยสารใช้ฟีเจอร์ (feature) แชร์การเดินทางของฉัน (Share My Ride) หรือกดปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button)

กับพาร์ทเนอร์แกร็บ เมื่อท่านร้องขอ
ตัวอย่างเช่น หากท่านร้องขอบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของแกร็บ หรือใช้ส่งเสริมการขาย   ที่จัดให้โดยพาร์ทเนอร์ของแกร็บ แกร็บอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พาร์ทเนอร์แกร็บ พาร์ทเนอร์ของเรารวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯของเรา หรือแอปฯของเราเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่แกร็บมีความร่วมมือด้วยในการจัดให้มีส่งเสริมการขาย  การแข่งขัน หรือบริการพิเศษ

กับเจ้าของบัญชีแกร็บที่ท่านใช้
ตัวอย่างเช่น นายจ้าของท่านอาจได้รับข้อมูลการเดินทาง หากท่านใช้บัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab for Business) ของนายจ้างของท่าน

กับบริษัทลูกและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทในเครือ บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของแกร็บ
เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง

 • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
 • พันธมิตร และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม (Platform) การตลาด
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับแกร็บ หรือในนามแกร็บ
 • พาร์พาร์ทเนอร์ร้านค้า
 • พาร์ทเนอร์ด้านประกันภัยและการเงิน
 • พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ค้า หรือผู้จัดหายานพาหนะที่เป็นบุคคลภายนอก.

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ
เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ การเปิดเผยในส่วนนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางกฎหมายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

• เพื่อความจำเป็นในการให้ความร่วมมือสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอันตรายต่อชีวิต สุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ

• เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (เช่น เพื่อวิกฤติสาธารณสุข เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามบุคคล หรือเพื่อป้องกันอันตรายต่อสังคม)

IV. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านยังมีบัญชีแกร็บ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์แล้ว หรือเราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดเว้นแต่การปฏิบัติตามนโยบายนี้ การรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง

V. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศของท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”) ท่านเข้าใจและยินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น

VI. คุกกี้ (Cookies) และการแสดงโฆษณาบนแพล็ตฟอร์มของบุคคลภายนอก

แกร็บ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของแกร็บอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script)  วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash)  (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยคุกกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่กลุ่มบริษัทแกร็บส่งให้แก่ท่าน และบนหน้าเว็บของกลุ่มบริษัทแกร็บ ฯลฯ และคุกกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้บริการของท่าน เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ท่านเห็นหรือที่ท่านได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

แกร็บอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่แกร็บจัดเก็บเพื่อประโยชน์แกร็บเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกเองกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวกับท่านซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นโดยเราอาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งได้มาจากหรือเกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลของสถานที่ตั้ง เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) หรือการเข้ารหัสแบบทางเดียว (cryptographic hash) ของเครื่องมือระบุบัญชีร่วม (เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาเป้าหมายบนแพล็ตฟอร์มของบุคคลภายนอก

หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้บนเว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) เพื่อปิด บล๊อค หรือระงับการใช้งานคุกกี้โดยลบประวัติการเยี่ยมชมและลบแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่าน ท่านอาจจำกัดการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนผ่านการตั้งค่าในแอพพลิเคชัน (การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > โฆษณา) และการตั้งค่าบนโทรศัพท์มือถือของท่านได้

VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยวิธีการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการหลบเลี่ยงจากการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องกระทำโดยลับ
 
อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจด้วยว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ตาม แต่เราก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนี้ การส่งผ่านข้อมูลก็ยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

แกร็บมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้ในเวลาใด ๆ โดยลงประกาศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงบนเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ ซื้อผลิตภัณฑ์จากแกร็บ หรือติดต่อ มีส่วนรวมกับแกร็บต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขนโยบายนี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมุลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ที่:

เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของแกร็บ (Grab Data Protection Officer)
บริษัท แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ (Grab Holdings Inc.)
6 เชนตัน เวย์ (6 Shenton Way)
เลขที่ 38-01 โอยูอี ดาวน์ทาวน์ (#38-01 OUE Downtown)
สิงคโปร์ (Singapore) 068809
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email): dataprotection@grab.com

ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบายฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้ถือเอานโยบายฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ


ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1: แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส (Grab For Business)

I. การตีความ

คำใดที่ไม่ได้นิยามไว้ในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ (เข้าถึงได้ทาง https://www.grab.com/th/terms-policies/privacy-policy/)

ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ กับส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้ถือความตามส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

II. ความสัมพันธ์ของแกร็บกับผู้ใช้งานและลูกค้า

แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ทำงานอย่างไร

แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ถูกจัดให้เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกการเรียกเก็บเงินจากองค์กรสำหรับการใช้บริการของแกร็บโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในการทำงาน

เมื่อองค์กร (“ลูกค้า”) เลือกใข้งานแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะได้รับทางเลือกให้แท๊คการเดินทางหรือธุรกรรมอื่นไปยังลูกค้า หรือแท๊คเป็นการเดินทางส่วนบุคคล ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตนั้นถูกอ้างอิงในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นผู้โดยสาร

ส่วนหนึ่งของฟีเจอร์นี้ แกร็บจะเปิดเผยรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลการจองที่ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแท๊คว่าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแก่ลูกค้า นอกจากนี้แล้ว แกร็บจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแก่ลูกค้า

นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานอาจเลือกจะสร้างโปรไฟล์ธุรกิจ (business profile) ในแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแท๊คการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเพื่อสร้างรายงานการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเบิกจ่ายจากนายจ้าง เมื่อใช้งานในลักษณะนี้ การเบิกจ่ายจะกระทำโดยผู้ใช้งานเอง และนายจ้างของผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า

เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต เรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้งาน” ในส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

แกร็บเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับลูกค้าของเรา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานและการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลเชื่อมโยง และทางเข้าข้อมูล) แกร็บกระทำการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ และเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โปรดอ้างถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ

ด้วยวิธีการทำงานของ แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส แกร็บไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อ หรือในนามของลูกค้า ดังนั้น แกร็บไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ของลูกค้า แต่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แกร็บประมวลผลในการให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส เช่นเดียวกัน ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลเชื่อมโยง และทางเข้าข้อมูล) ที่เปิดเผยแก่ และ/หรือได้รับโดยแกร็บ

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ แกร็บและลูกค้าต่างเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในบังคับของข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ แกร็บและลูกค้าต่างรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวเองควบคุม

III. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกจัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผย

ข้อมูลใดที่แกร็บจัดเก็บสำหรับแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส

เพื่อให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ผู้ใช้งานหรือลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้แก่แกร็บ

 • ชื่อ และชื่อสกุล
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ตามที่แกร็บร้องขอตามสมควร

แกร็บจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน
 • เชื่อมโยงบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตกับบัญชีแกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส ของลูกค้า หรือติดตามการจองโดยใช้โปรไฟล์ธุรกิจของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี หากมี
 • ตรวจสอบสถานะการเรียกเก็บเงินจากองค์กรของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว หากมี และ
 • ติดต่อผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ

เมื่อผู้ใช้งานดังกล่าวเริ่มต้นใช้งานแอปฯ แกร็บจะประมวลช้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้นตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ และส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนี้

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ลูกค้า

แกร็บจะเปิดเผยการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้อง ตามที่แกร็บกำหนดเป็นครั้งคราว แก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินจากองค์กร

ข้อมูลใดที่แกร็บเปิดเผยแก่ผู้ใช้งาน

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรไฟล์ธุรกิจที่ผู้ใช้งานเลือก ผู้ใข้งานอาจเรียกดูและสร้างรายงานการเดินทางและข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้องของตน

IV. หน้าที่ของคู่สัญญา

ลูกค้าและแกร็บต่างฝ่ายจะ:

 • แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของตนว่าตนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของตนใช้สิทธิตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้งานและผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต
 • ต้องได้รับความยินยอมที่จำเป็น (หากมี) เพื่อให้บริการฟีเจอร์แกร็บ ฟอร์ บิสซิเนส และ
 • บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เทคนิค และองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย และต่อการสูญหาย ทำลาย เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการละเมิด หรือความพยายามละเมิดมาตรการความปลอดภัยของแต่ละฝ่าย (“เหตุการณ์ความมั่นคงของข้อมูล”)