ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าแกร็บฟู้ด

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า

 1. คำนิยามและการตีความ

1.1 คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำนิยามดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“การให้บริการ” ให้มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้ 

“แกร็บ” หมายถึง บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

“แกร็บฟู้ด” หมายถึง ฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเปิดให้บริการบนแอปพลิเคชันแกร็บ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการคนขับรถเพื่อสั่งสินค้าจากร้านค้าได้

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้า” หมายถึง หลักจรรยาบรรณพาร์ทเนอร์ร้านค้าตามที่ปรากฎใน https://www.grab.com/th/terms-policies/code-of-conduct-merchant/ และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ค้าแกร็บฟู้ดภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการตามที่ปรากฎใน https://www.grab.com/th/terms-policies/transport-delivery-logistics/  ซึ่งอาจมีการแก้ไขตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้ 

“ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม” หมายถึง ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมตามที่นิยามในสัญญาร้านค้า (หากมี)

“ข้อมูลความลับ” หมายถึง (ก) ข้อมูลใดๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูล ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นความลับ (ข) เนื้อหาของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า (ค) ข้อมูลส่วนบุคคล ที่คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลได้รับจากการเข้าทำหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า (ง) ข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า (รวมถึงรูปแบบลักษณะการเข้าชม รายละเอียดการเข้าชม ปริมาณ เวลาและระยะเวลาการใช้อุปกรณ์หรือการเข้าชมเนื้อหา) รายละเอียด (รวมถึงรายละเอียด การตั้งค่าเครือข่าย ชื่อเพื่อการเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ประวัติเครดิต และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ) (จ) ข้อมูลทางการค้า ทางเทคนิค หรือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า  และ (ช) ความลับทางการค้า ความเชี่ยวชาญ การแสดงความเชี่ยวชาญ การวิจัยสิทธิบัตร ข้อมูลการพัฒนาหรือทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับ อาหาร ของหวาน และ/หรือเครื่องดื่ม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แผนธุรกิจ การดำเนินการหรือระบบ สถานะทางการเงินหรือการค้า รายละเอียดลูกค้า ผู้ให้บริการ ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลหรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ข้อมูลด้านการตลาด วัสดุสิ่งพิมพ์ อัตราและตารางอัตรา สัญญา ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในแบบ รูปแบบ หรือสื่อใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักรหรือมนุษย์ รวมถึงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา จับต้องได้หรือไม่ และรวมถึงข้อมูลที่สื่อสารหรือได้รับจากการประชุม เอกสาร การโต้ตอบ หรือการตรวจสอบวัตถุที่จับต้องได้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุที่ตั้งของบุคคลธรรมดาได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้) หรือ (ข) ข้อมูลซึ่งได้มาจากบัตรประจำตัวหรือข้อมูลการติดต่อของบุคคลธรรมดา (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลบัญชีอื่น ๆ (ซึ่งข้อมูลบัญชีอื่น ๆ นั้นมีข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อย่อย (ก) หรือ (ข)) หรือสิ่งระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล และข้อมูลบัตรเครดิต และ (ง) ข้อมูลอื่นใด (เช่น ประวัติข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งระบุลักษณะเฉพาะ ข้อมูลชีวมิติ และ/หรือไอพี แอดเดรส) ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่แกร็บหรือบริษัทในเครือของแกร็บทำการเปิดเผยให้แก่ร้านค้า หรือที่ร้านค้าทำการประมวลผลในนามของแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับบนี้

“คนขับรถ” หมายถึง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการส่งอาหารตามที่ลูกค้าร้องขอจากการใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็บบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเลตและได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากแกร็บและ/หรือบริษัทในเครือของแกร็บให้ส่งสินค้าที่สั่งโดยลูกค้าผ่านแกร็บฟู้ด  ทั้งนี้ คนขับรถไม่ใช่พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของแกร็บในการให้บริการตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า และในกรณีใดๆ 

“คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูล” หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับข้อมูลความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้

“คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล” หมายถึง คู่สัญญาที่เปิดเผยข้อมูลความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้

“คู่สัญญา” หมายถึง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้แก่ ร้านค้าและแกร็บ โดยให้เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาร้านค้าหรือข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม(หากมี) ซึ่งร้านค้าจะต้องชำระให้แก่แกร็บ

“ค่าบริการการส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันแกร็บ” หมายถึง  ค่าบริการในกรณีที่ร้านค้าประสงค์ให้มีการจัดทำการส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันแกร็บ (Marketing Solution) ให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ Promo Code, Cross-Selling Reward และอื่นๆ ซึ่งร้านค้าจะต้องชำระให้แก่แกร็บในอัตราที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นครั้งคราว

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี)

“บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเลตที่แกร็บสร้างขึ้นให้บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ของแกร็บให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันร้านค้า เพื่อลงทะเบียนและใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

“บริการ Self Pick-Up”   หมายถึง  บริการของร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ โดยลูกค้าจะเป็นผู้มารับสินค้าที่ร้านค้าด้วยตนเอง 

“บริษัทในเครือ” หมายถึง สำหรับนิติบุคคลหนึ่ง นิติบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมนิติบุคคลหนึ่ง หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคำนิยามนี้ คำว่า “ควบคุม” (รวมถึงคำว่า “มีอำนาจควบคุม” “อยู่ภายใต้การควบคุมของ” และ “อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ”) หมายถึง การมีอำนาจในสั่งการหรือกำหนดแนวทางการบริหารและนโยบายของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่ว่าจะโดยการถือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง โดยผลของสัญญา หรือโดยเหตุอื่นใด

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาขายของสินค้าตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันแกร็บ ซึ่งกำหนดโดยร้านค้า โดยร้านค้าต้องระบุเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

“ร้านค้า หมายถึง ร้านค้าตามรายละเอียดที่ปรากฏในสัญญาร้านค้า และตามที่ระบุในข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม เรื่องร้านค้าและสาขาของร้านค้า

“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่ใช้แกร็บฟู้ดเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า

“วันทำการ” หมายถึง วันใดวันหนึ่ง (นอกเหนือจากวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารเปิดทำการเป็นปกติในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“สัญญาร้านค้า” หมายถึง สัญญาร้านค้าที่ทำขึ้นระหว่างแกร็บและร้านค้า 

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประการทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่ต้องจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในแผงวงจร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า การออกแบบที่ได้รับการจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นใด หรือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญ การประดิษฐ์ สูตร กระบวนการที่เป็นความลับ ความลับทางการค้า และข้อมูลความลับ และสิทธิและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครอง และใบอนุญาตและการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น โดยแต่ละกรณีให้มีผลครอบคลุมทั่วโลก ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนแล้ว สามารถจดทะเบียนได้ หรือยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และสำหรับตลอดระยะเวลาของของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการขยายระยะเวลา และการยื่นจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ระบุข้างต้น

สินค้า” หมายถึง อาหาร ของหวาน เครื่องดื่ม และ/หรือสินค้าใดๆ ที่ร้านค้าจัดให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปรากฏการณ์ธรรมชาติ การจลาจลหรือสงครามกลางเมือง สงครามหรือการปฏิบัติการทางทหาร เหตุฉุกเฉินระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น การกระทำหรือละเว้นการกระทำของรัฐบาล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใด (ที่ไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเอง) ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า ระเบิด การยุบตัวของผืนดิน อากาศแปรปรวน และการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว 

“แอปพลิเคชันแกร็บ” หมายถึง แอปพลิเคชันของแกร็บ และ/หรือบริษัทในเครือของแกร็บบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเลต ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า ในการ (ก) ขายสินค้า (ข) จับคู่ร้านค้ากับคนขับรถในการให้บริการส่งสินค้า และ (ค) จับคู่คำสั่งของลูกค้าและคนขับรถเพื่อให้คนขับรถจัดส่งสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าจากร้านค้า

“แอปพลิเคชันร้านค้า” หมายถึง แอปพลิเคชันของแกร็บ และ/หรือบริษัทในเครือของแกร็บบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บเลต ซึ่งร้านค้าสามารถใช้ดำเนินการรับคำสั่งสินค้าจากลูกค้า ตรวจสอบรายงานรายได้จากสินค้ารายวัน จัดการเปิดปิดร้านค้า นำเสนอและเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการสินค้า ราคาสินค้า ขอความช่วยเหลือจากแกร็บ และอื่นๆ 

1.2 การตีความ

กฎดังต่อไปนี้ให้ใช้บังคับ เว้นแต่บริบทนั้นๆ จะหมายความเป็นอื่น

1.2.1 ชื่อหัวข้อนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อการตีความ

1.2.2 คำใดที่เป็นเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย และคำใดที่เป็นพหูพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่เป็นเอกพจน์ด้วยเช่นกัน

1.2.3 หากคำหรือวลีใดได้มีการนิยามไว้ ให้รูปไวยากรณ์ของคำหรือวลีนั้นมีความหมายสอดคล้องกับนิยามนั้น

1.2.4 การอ้างถึงข้อใดให้เป็นการอ้างถึงข้อในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า

1.2.5 การอ้างถึงข้อตกลงหรือเอกสารใดๆ เป็นการอ้างถึงข้อตกลง หรือเอกสาร (รวมถึงภาคผนวก) ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม โอนสิทธิ หรือมีการแทนที่ เว้นแต่จะถูกต้องห้ามโดยสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้ 

1.2.6 การอ้างถึง “ลายลักษณ์อักษร” ให้รวมถึงวิธีการใดๆ ที่แสดงหรือทำซ้ำข้อความ รูปภาพ รูปเขียน หรือสัญลักษณ์ ในรูปแบบที่มองเห็น หรือจับต้องได้ รวมถึงอีเมล์ 

1.2.7 การอ้างถึงคู่สัญญา ให้รวมถึงผู้สืบสิทธิของคู่สัญญา ตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต และผู้รับช่วงสิทธิที่ได้รับอนุญาต

1.2.8 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม การประกาศใช้ใหม่ บทบัญญัติที่เข้ามาแทนที่ และกฎระเบียบ หรือตราสารใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายนั้น

1.2.9 การระบุสิ่งใดหลัง “รวมถึง” “ตัวอย่างเช่น” หรือสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่เป็นการจำกัดให้รวมถึงสิ่งอื่นด้วย

1.2.10 ไม่มีข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้านี้ และ/หรือสัญญา จะถูกตีความเป็นโทษแก่คู่สัญญา เพียงเพราะคู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็นผู้เสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

 1. ข้อตกลงอันสมบูรณ์

2.1 สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า และการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ (หากมี) จะเข้าแทนที่ข้อตกลง จดหมายตอบโต้ การเจรจา คำรับรอง และการแสดงเจตนาใดๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า ที่ได้มีขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

2.2 ในกรณีที่ข้อความในสัญญาร้านค้าและข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามสัญญาร้านค้าและข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมเป็นหลัก

2.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดของร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีต่อลูกค้านั้น ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้ เว้นแต่แกร็บจะได้ตกลงโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. ระยะเวลา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้และตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว มีผลใช้บังคับตลอดระยะเวลาของสัญญาร้านค้า ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร้านค้า

 1. การให้บริการและอุปกรณ์สั่งสินค้า

4.1 เพื่อเป็นการตอบแทนค่าบริการ แกร็บจะดำเนินการดังนี้

4.1.1 ให้ร้านค้าใช้ บัญชีผู้ใช้งาน และแอปพลิเคชันร้านค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า และ/หรือ  

4.1.2 จัดการอื่นเพื่อหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ระบุข้างต้นตามที่แกร็บเห็นสมควร เช่น การจับคู่คำสั่งของลูกค้า ร้านค้า และคนขับ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ Self Pick-Up

(รวมเรียก “การให้บริการ”)

4.2 ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าแกร็บเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการแกร็บฟู้ดบนแอปพลิเคชันแกร็บเท่านั้น และแกร็บเป็นผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อร้านค้าเข้ากับคนขับรถ ในฐานะผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม แกร็บไม่มีหน้าที่ในการประมวลผล จัดเตรียม และส่งอาหาร และแกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญา ข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือสิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกค้าและร้านค้า ในกรณีที่มีความเสียหาย และ/หรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเป็นความผิดของร้านค้า แกร็บจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้

4.3 ร้านค้าตกลงจะติดตั้งและใช้อุปกรณ์ตามที่แกร็บกำหนด เพื่อให้ร้านค้าสามารถรับคำสั่งซื้อสินค้าได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง แท็บเลต และอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ดังกล่าว อาทิ สายชาร์จ และหัวชาร์จ และวิธีการอัตโนมัติหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในการรับคำสั่งซื้อสินค้า (“อุปกรณ์สั่งสินค้า”)

ทั้งนี้ อุปกรณ์สั่งสินค้าที่แกร็บมีให้นั้น ถือเป็นทรัพย์สินของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว และจะมีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของร้านค้าตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าเท่านั้น ในกรณีที่แกร็บจัดให้มีซิมการ์ดพร้อมลงทะเบียนแผนการใช้งานข้อมูลไร้สายไว้กับอุปกรณ์สั่งสินค้าเครื่องใด แกร็บอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้งานข้อมูลไร้สายของอุปกรณ์สั่งสินค้าแต่ละเครื่องนั้นจากร้านค้า ร้านค้าตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนหรือระเบียบความปลอดภัย หรือการรับรองการเข้าถึงที่แกร็บร้องขอ โดยร้านค้าจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ คัดลอก แก้ไข เช่า ให้เช่า ขาย จำหน่าย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อเข้าถึงรหัสต้นฉบับ (source code) ทำให้เสียหาย ทำลาย หรือกีดขวางการให้บริการ ส่งต่อรหัสที่เป็นอันตราย หรือหลีกเลี่ยง หรือละเมิดขั้นตอนความปลอดภัยของอุปกรณ์สั่งสินค้า แอปพลิเคชันแกร็บ และ/หรือแอปพลิเคชันร้านค้า ทั้งนี้ แกร็บอาจจำกัดหรือระงับสิทธิการใช้อุปกรณ์สั่งสินค้า แอปพลิเคชันแกร็บและ/หรือแอปพลิเคชันร้านค้า โดยร้านค้าได้ทุกเมื่อ และร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์สั่งสินค้าใดที่แกร็บจัดให้ โดยร้านค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงราคาเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์สั่งสินค้าใหม่ต่อแกร็บ โดยทันที โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม เรื่องอุปกรณ์สั่งสินค้า (หากมี) 

 1. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

5.1 สิทธิและหน้าที่ของแกร็บ

5.1.1 แกร็บจะทำให้แน่ใจว่าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันแกร็บแล้ว คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีการสื่อสารไปยังร้านค้า

5.1.2 แกร็บเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเก็บราคาสินค้าจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ โดยร้านค้ารับทราบและตกลงว่าลูกค้าอาจเลือกชำระราคาสินค้าด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริการผ่านอินเตอร์เนต ชำระเงินออนไลน์ หรือวิธีการชำระล่วงหน้า หรือชำระภายหลังวิธีอื่น ซึ่งอาจกระทำได้ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ ทั้งนี้ โดยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว  

5.1.3 ในกรณีที่แกร็บจัดให้มีวิธีการชำระเงินซึ่งอาจอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าสำหรับราคาสินค้า หรือสิ่งอื่นใด ร้านค้ารับทราบและยอมรับว่าแกร็บมีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้ชำระไว้ล่วงหน้านั้น (หากมี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีที่แกร็บจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราวด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

5.1.4 แกร็บจะนำส่งเงินให้ร้านค้าเป็นยอดรวมของ (1) ราคาสินค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในนามของร้านค้า) ที่ร้านค้าได้รับ (2) หักค่าบริการที่ร้านค้าและ/หรือค่าบริการการส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันแกร็บต้องชำระให้แก่แกร็บ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (3) หักการคืนเงินใดๆ ให้แก่ลูกค้า  และหนี้ค้างชำระอื่นๆ (ยอดที่นำส่งสุดท้ายเรียกว่า “รายได้จากสินค้า”) โดยแกร็บจะนำส่งรายได้จากสินค้าเป็นรายวัน หรือ (หากแกร็บตัดสินใจเป็นครั้งคราว) บ่อยกว่านั้น  แต่ไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่ปรากฎในใบเสร็จของคำสั่งซื้อสินค้านั้น  

5.1.5 การชำระเงินและนำส่งเงินทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าจะดำเนินการโดยข้อตกลงเกี่ยวกับชำระเงิน/นำส่งเงินตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างแกร็บและร้านค้า เช่น แกร็บเพย์ (เมื่อเปิดให้บริการ)

5.1.6 แกร็บจะอำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าในการจัดการการให้บริการลูกค้า การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ร้านค้าเพื่อจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่อไป

5.1.7 แกร็บไม่มีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลที่ร้านค้านำเสนอบนหน้าแอปพลิเคชันแกร็บ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

5.1.8 แกร็บจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความบกพร่องอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นกับสินค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ สินค้าเสียหาย สินค้าบุบสลาย สินค้ามีหนอนแมลง สินค้าเน่าเสีย หรือสินค้าที่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นต้น

5.2 สิทธิและหน้าที่ของร้านค้า

5.2.1 ร้านค้าตกลงชำระค่าบริการและ/หรือค่าบริการการส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันแกร็บให้แก่แกร็บตามอัตราที่ระบุในสัญญาร้านค้าและ/หรือข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม โดยให้แกร็บหักจากราคาสินค้าที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งจากแอปพลิเคชั่นแกร็บ 

5.2.2 ในกรณีที่ร้านค้าผิดนัดชำระค่าบริการ ค่าบริการส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันแกร็บ และ/หรือเงินใด ๆ ที่ร้านค้าต้องชำระให้แก่แกร็บ ร้านค้าตกลงจะชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่แกร็บในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดดังกล่าวโดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ผิดนัดจนถึงวันที่แกร็บได้รับชำระเงินดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5.2.3 ร้านค้าจะไม่เรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้าจากลูกค้าและ/หรือคนขับรถ ไม่ว่าในกรณีใดๆ

5.2.4 ร้านค้ามีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นบนหน้าแอปพลิเคชันแกร็บ โดยดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันร้านค้าซึ่งรวมถึงข้อมูลของร้านค้าดังต่อไปนี้ 

(1) รายการอาหาร โลโก้ ภาพถ่าย ราคา และ

(2) รายละเอียดของร้านค้า (สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ชื่อ-สกุลของเจ้าของร้านค้า ที่อยู่ และ สำหรับร้านค้าที่เป็นบริษัท เช่น ชื่อบริษัท หรือชื่อทางการค้าของบริษัท) ที่อยู่ในการสมัคร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า รวมถึง ข้อมูลละติจูด และ ลองจิจูด และชื่อสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์เว็บไซต์ ชื่อทางการค้า ผู้มีอำนาจลงนาม และ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (NPWP) รวมเรียกว่า (“รายการข้อมูลร้านค้า”)

รวม (1) และ ข้อ (2) เรียกว่า (“ข้อมูล”)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลใดๆ ร้านค้ามีหน้าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฎบนหน้าแอปพลิเคชันแกร็บโดยทันที เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา   

ร้านค้าอนุญาตให้แกร็บ และบริษัทในเครือของแกร็บ มีสิทธิในการใช้ข้อมูลโดยถาวร ไม่จำกัดพื้นที่ ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเลิกไม่ได้ พร้อมทั้งสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธธิต่อได้อย่างอิสระ โดยไม่ผูกขาดสิทธิ และให้ความยินยอม (ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ในการใช้ แก้ไข แปล รวบรวม ทำซ้ำ หรือ สร้างงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของแกร็บและบริษัทในเครือขึ้นใหม่จากข้อมูล เว้นแต่กรณีข้อมูลเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งแกร็บมีสิทธิใช้ได้อยู่แล้ว (ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาโดยแกร็บ)

เพื่อขจัดความสงสัย ข้อมูลนั้นให้หมายรวมถึงข้อมูลที่แสดงบนแอปพลิเคชันแกร็บและสื่ออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และ แคมเปญบน Google AdWords 

5.2.5 ในกรณีที่ข้อมูลบนหน้าแอปพลิเคชันแกร็บไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ราคาสินค้าที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชันแกร็บและราคาสินค้าที่ร้านค้าเรียกเก็บจากลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแกร็บไม่ถูกต้องตรงกัน ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกด้วยตนเอง และหากบุคคลดังกล่าวมีการเรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ ต่อแกร็บ ร้านค้าตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อแกร็บ โดยแกร็บไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ  โดยลูกค้า หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกก่อน 

5.2.6 ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า ราคาสินค้าที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชันแกร็บ เป็นราคาที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมราคาสินค้าหรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง   และข้อมูลที่โฆษณาบนแอปพลิเคชันแกร็บที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า สาขาของร้านค้า และ/หรือสินค้า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมถึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลภายนอก

5.2.7 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าจะไม่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าใดที่ร้านค้าไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือส่ง หากแกร็บตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ใดว่ามีการจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้แกร็บมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับร้านค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การถอดสินค้ารายการนั้นออกจากร้านค้า การปิดร้านค้าในแอปพลิเคชันแกร็บ รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อแกร็บอันเนื่องมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว

5.2.8 หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ/ประกอบกิจการของร้านค้า ร้านค้าจะแจ้งให้แกร็บทราบโดยทันที (และไม่ว่ากรณีใด ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)

5.2.9 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสูง และการจัดเก็บ การผลิต และการตระเตรียมเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบดังกล่าวร้านค้าต้องแจ้งให้แกร็บทราบทันที

5.2.10 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการ อุปกรณ์การสั่งสินค้าถูกเปิดและสามารถรับและประมวลผลคำสั่งซื้อสินค้าได้

5.2.11 ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วยความระมัดระวังตามสมควรและโดยเร็วที่สุด คำสั่งซื้อของลูกค้าจะต้องถูกดำเนินการอย่างครบถ้วนถูกต้อง

5.2.12 ร้านค้ามีหน้าที่ต้องรักษาคุณภาพและปริมาณของสินค้า ให้เป็นไปตามที่ได้โฆษณาอย่างสุดความสามารถ

5.2.13 การเตรียมสินค้า 

ในกรณีทั่วไป  ร้านค้าตกลง () เตรียมสินค้าก่อนที่คนขับรถไปถึงร้านค้าแล้วเท่านั้น และ () ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเป็นที่น่าพอใจในการอำนวยความสะดวกแก่คนขับรถในการรับสินค้าเพื่อนำอาหารไปส่งให้แก่ลูกค้า  

ในกรณีที่ลูกค้าที่เดินทางมารับสินค้าตามคำสั่งซื้อด้วยตนเอง (เฉพาะร้านค้าที่มีบริการ Self Pick-Up) ร้านค้าตกลง (ก) ทำสินค้าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทันที และ (ข) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเป็นที่น่าพอใจในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการมารับสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่ร้านค้าจัดเตรียมสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นและได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว  หากร้านค้าไม่ได้รับรายได้จากสินค้า ร้านค้ามีสิทธิแจ้งปัญหาดังกล่าวต่อแกร็บตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแกร็บ ภายใน 30 วัน โดยแกร็บจะดำเนินการตรวจสอบและหากพบว่าการดำเนินการตามคำสั่งซื้อไม่สำเร็จเนื่องจากกรณีอันไม่ใช่ความผิดของร้านค้า เช่น คนขับรถไม่เดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้า การส่งสินค้าให้ลูกค้าผิดคน หรือลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ แกร็บจะชดเชยรายได้จากสินค้าให้แก่ร้านค้าในจำนวนตามที่ปรากฎใน 

หากแกร็บตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากลูกค้าเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนถูกต้องตามคำสั่งซื้อ หรือความบกพร่องของสินค้า ร้านค้ายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดีให้กับลูกค้า โดยร้านค้ายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า ซึ่งรวมถึง ราคาสินค้า ค่าจัดเตรียมสินค้า และค่าจัดส่งสินค้า แต่เพียงผู้เดียว

5.2.14 ร้านค้าจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอการคืนเงิน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนสินค้านั้นๆ (หากมี)) ด้วยเหตุผลที่แกร็บเห็นชอบโดยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

5.2.15 ร้านค้าให้ความยินยอมแก่แกร็บในการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับการวางสื่อทางการตลาด การโฆษณาของแกร็บฟู้ด การให้บริการ และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ในร้านค้าและ/หรือสถานที่อื่นใดของร้านค้า (ตามรายละเอียดที่จะตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากแกร็บ

 1. การตลาด

6.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจัดกิจกรรมการตลาดและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจมีขึ้นผ่านช่องทางใดๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือบล็อค เพื่อขจัดข้อสงสัย แกร็บอาจจัดการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของแกร็บเอง เพื่อสนับสนุนธุรกิจและบริการของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

6.2 ร้านค้าจะให้ปฏิทินและแผนการตลาดแก่แกร็บอย่างสม่ำเสมอ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงรายละเอียดส่วนลดและรายการส่งเสริมการขาย) เพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถพิจารณากิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาร่วมกัน

6.3 ร้านค้าตกลงเปิดเผยรายละเอียดโปรโมชั่น และ/หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ให้แก่แกร็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการที่ลดราคา รายละเอียดการส่งเสริมการขาย) เพื่อการทำการตลาดและวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายใดๆ ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ

6.4 ร้านค้าให้ความยินยอมแก่แกร็บในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า และ/หรือที่ร้านค้ามีสิทธิใช้ และร้านค้าดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของร้านค้าในการจะส่งภาพถ่ายของสินค้าใดๆ ให้แก่แกร็บตามที่แกร็บร้องขอ เพื่อใช้ในแอปพลิเคชันแกร็บ

6.5 ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดออกข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ หรือกระทำด้วยประการใดๆ โดยอ้างถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายเกี่ยวกับสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า หรือด้วยประการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

6.6 แกร็บและคนขับรถจะไม่รับผิดชอบต่อความมีอยู่ของของกำนัล ของขวัญ ของรางวัล ของแจก หรือวัตถุอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนลดหรือสินค้าพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขาย) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดให้โดยร้านค้า

 1. ค่าบริการ

7.1 แกร็บมีสิทธิปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการตามที่กำหนดในสัญญาร้านค้าและ/หรือข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมได้ ตามเหตุผลและความจำเป็นทางธุรกิจ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงต้นทุนและผลประกอบการของแกร็บ ประเภท ลักษณะ ต้นทุน ปริมาณ หรือราคาของสินค้า ปริมาณการสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแกร็บจากร้านค้า ชื่อเสียงทางการค้า และอื่นๆ โดยแกร็บจะแจ้งให้ร้านค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ในกรณีที่ร้านค้าไม่ยอมรับการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการ ร้านค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งต่อแกร็บ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน 

7.2 เพื่อให้สิ้นข้อสงสัย จำนวนของค่าบริการที่ร้านค้าพึงชำระให้แก่แกร็บนั้นจะเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ร้านค้าหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้านค้ามีหน้าที่ออกและมอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่แกร็บภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่แกร็บนำส่งรายได้จากสินค้างวดนั้นๆ

7.3 ค่าบริการที่แกร็บเรียกเก็บจากร้านค้าตามที่กำหนดในสัญญาร้านค้าและ/หรือข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมจะคำนวณจากราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในกรณีที่ราคาสินค้าที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันแกร็บเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านค้ามีหน้าที่ในการแจ้งให้แกร็บทราบว่าราคาสินค้าที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันแกร็บเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องนำส่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ให้แก่แกร็บเพื่อเป็นหลักฐาน หากร้านค้ามิได้ดำเนินการแจ้งและนำส่งใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ให้แก่แกร็บ ร้านค้าตกลงและยินยอมให้แกร็บเรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีการคำนวณจากราคาสินค้า (ไม่ว่าจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่) ของร้านค้าที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันแกร็บ

 1. ภาษี

8.1 ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าจะถือเป็น “ผู้ค้าปลีก” หรือ “ผู้ขาย” สินค้าทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมใดๆ ภายใต้สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า จะต้องชำระเป็นสกุลเงินบาท 

8.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ของตนที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำและปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า เว้นแต่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งให้ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สิ้นข้อสงสัย จำนวนของค่าบริการที่พึงชำระให้แก่แกร็บนั้นจะเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ร้านค้าหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้านค้ามีหน้าที่ออกและมอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่แกร็บภายใน 30 (สามวิบ) วัน นับแต่วันนำส่งรายได้จากสินค้างวดนั้นๆ   

8.3 ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า แต่เพียงผู้เดียว  

8.4 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า เงินจำนวนใดๆ ที่ต้องชำระตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า จะต้องชำระโดยไม่มีการหัก หรือยึดหน่วงภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของทางราชการไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต และไม่ว่าจะใช้บังคับ เรียกเก็บ หรือจัดเก็บโดยหรือในนามรัฐบาลไทย หรือโดยหรือในนามหน่วยงานทางการเมืองหรือราชการใดที่มีอำนาจในการเก็บภาษี เว้นแต่การหักหรือยึดหน่วงนั้นจะได้กระทำเพราะกฎหมายบังคับ

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 ภายใต้บังคับของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ในฐานะผู้อนุญาต หรือผู้รับอนุญาต ผู้มีสิทธิใช้และให้ช่วงสิทธิในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แล้วแต่กรณี) (“ผู้อนุญาต”) อนุญาตให้คู่สัญญาอีกฝ่าย (และในกรณีของแกร็บให้รวมถึงบริษัทในเครือของแกร็บ) (“ผู้รับอนุญาต”) มีสิทธิโดยจำกัด ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนได้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาเพื่อใช้เครื่องหมาย (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ของผู้อนุญาต ในประเทศไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการตลาดและการประชาสัมพันธ์ตามข้อ 6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้) ทั้งนี้ คำว่า “เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งที่ได้รับจดทะเบียนและยังมิได้รับจดทะเบียน ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ โลโก้ และสัญลักษณ์ระบุตัวตนอื่นใดของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

9.2 การใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายจะต้องเป็นไปในรูปแบบที่กำหนดและได้รับความเห็นชอบโดยเจ้าของเครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอื่นโดยชัดแจ้งในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า อย่างไรก็ดี ภายใต้บังคับข้อ 6.4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าฉบับนี้ ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาอีกฝ่าย โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย 

9.3 เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอื่นโดยชัดแจ้งในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า ค่าความนิยม (goodwill) ที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายจะถือเป็นผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายนั้น

9.4 ไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายใดให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย

 1. คำรับรองและรับประกัน

10.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้คำรับรองและคำรับประกันแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายดังนี้ 

10.1.1 คู่สัญญามีความสามารถและอำนาจในการเข้าทำและปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า

10.1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า มีผลและก่อหน้าที่ผูกพันและใช้บังคับได้กับคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า 

10.1.3 การเข้าทำ และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของคู่สัญญาภายใต้ของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า ไม่และจะไม่ฝ่าฝืน (ก) กฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญา หรือ (ข) สัญญาใดๆ ซึ่งคู่สัญญาเป็นคู่สัญญา หรือซึ่งผูกพันคู่สัญญาหรือทรัพย์สินของคู่สัญญา

10.1.4 คู่สัญญาไม่เป็นผู้ผิดนัดในสัญญาใดๆ ที่คู่สัญญาผูกพันเป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบและอย่างมีนัยสำคัญกับสภาพการเงินหรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของคู่สัญญา ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า รวมถึงไม่มีการกระทำ กระบวนการ ข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรืออนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือคุมคามต่อคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน

10.1.5 คู่สัญญาปฏิบัติตามและมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการของคู่สัญญาภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

10.1.6 บุคคลที่กระทำการแทนของคู่สัญญาที่เข้าทำของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า มีอำนาจที่จะกระทำการแทนและผูกพันคู่สัญญา

10.1.7 เนื้อหา สื่อ และวัตถุอื่นใดที่ใช้ หรือจัดให้ตามของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

10.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าคำรับรองและคำรับประกันตามข้อ 10.1 เป็นความจริงตราบเท่าที่สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า ยังมีผลใช้บังคับ และตราบเท่าที่ยังมีค่าบริการ ส่วนลดโปรโมชั่น ค่าบริการในกรณีที่มีโปรโมชั่นร้านค้า และ/หรือ หักเงินคืนใดๆ ให้แก่ลูกค้า ที่ยังค้างชำระ และจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่มีเหตุการณ์ที่คำรับรองหรือรับประกันใดๆ จะกลายเป็นเท็จไม่ว่าในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ตาม

10.3 ร้านค้ารับรองและรับประกันว่าจะไม่ใช้แกร็บฟู้ด และ/หรือแอปพลิเคชันแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์อันผิดกฎหมาย (รวมถึงการขนส่งยาเสพติด และการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี)

 1. การสิ้นผลและระงับของสัญญา

11.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า หากคู่สัญญาอีกฝ่ายประพฤติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า และการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขภายในสอง (2) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดข้อตกลง  โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบ (60) วัน ก่อนวันสิ้นผลตามที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้น

11.2 โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นว่ากรณีต่างๆ ตามที่กำหนดในข้อนี้นั้นเป็นกรณีที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า แกร็บอาจบอกเลิกสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า และ/หรือระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ทันทีโดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังร้านค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

11.2.1 แกร็บสงสัยว่าร้านค้า ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทน ของร้านค้ากระทำการผิดกฎหมาย 

11.2.2 ร้านค้าได้รับการรีวิวที่ไม่ดีจากลูกค้า หรือแกร็บได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้า หรือร้านค้าไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง

11.2.3 ร้านค้าละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร หรือสินค้า ที่เกี่ยวข้อง

11.2.4 ร้านค้ามีพฤติกรรมอันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้แกร็บได้รับโทษตามกฎหมาย หรือทำให้แกร็บเสียชื่อเสียง  เช่น การขายสินค้าผิดกฎหมาย การขายสินค้าเกินราคา หรือการขายสินค้าในราคาไม่ตรงกับที่ปรากฎหน้าแอปพลิเคชั่น

11.3 ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกหรือระงับการประกอบธุรกิจ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างกระบวนการเลิกกิจการหรือดำเนินการเพื่อควบเข้ากัน หรือเหตุอื่นๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายซึ่งขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า เลิกกันทันทีโดยอัตโนมัติ

11.4 การสิ้นผลของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า จะไม่ปลดเปลื้องหรือจำกัดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการสิ้นผลนั้น 

 1. การชดใช้ความเสียหาย

12.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (“คู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้”) จะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันคู่สัญญาอีกฝ่าย บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน ของคู่สัญญาอีกฝ่ายนั้น (“คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) จากความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม) (รวมเรียกว่า “ความเสียหาย”) จากบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องกับ (ก) ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ ในการกระทำตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า (ข) ข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการที่คู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ผิดเงื่อนไข ผิดสัญญา ผิดคำรับรองหรือการรับประกัน ในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า (ค) ข้อเรียกร้องใดๆ ว่าเครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (ในกรณีที่การใช้เครื่องหมายนั้นได้รับการเห็นชอบโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ และ (ง) การกระทำผิดหรือละเมิดข้อกฎหมายใดๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

12.2 ร้านค้าตกลงจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันแกร็บ จากความเสียหายทั้งหมดของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายว่าการคุ้มครองผู้บริโภค การค้าอาหาร เครื่องดื่ม และ/หรือสินค้าอื่นใด หรือกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยของร้านค้า เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงจากการประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดของแกร็บ และ/หรือลูกจ้างของแกร็บ

12.3 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นภายใต้สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสาหรับการสูญเสียรายได้ ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกิจ ความคาดหวังรายได้ หรือความสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อมหรือสืบเนื่องที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ

 1. การเก็บรักษาความลับ

13.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าระหว่างระยะเวลาของสัญญาร้านค้า คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลอาจได้รับข้อมูลความลับจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลความลับของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และ/หรือใช้สิทธิภายใต้สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าเท่านั้น คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะเก็บข้อมูลความลับเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก (ที่ไม่ใช่กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องรู้ข้อมูลความลับนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล ตลอดกำหนดระยะเวลาของสัญญาร้านค้า และภายหลังจากที่ระยะเวลาของสัญญาร้านค้า สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หน้าที่ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีที่ข้อมูลที่

13.1.1 เป็นข้อมูลสาธารณะแล้วโดยไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับภายใต้สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า

13.1.2 ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกระบวนการยุติธรรม กำหนด หรือ

13.1.3 เปิดข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูล ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับในข้อมูลดังกล่าว และผู้รับข้อมูลไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับในข้อมูลดังกล่าว 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

14.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า อย่างเคร่งครัด

14.2 ในขอบเขตของการบังคับใช้ ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า

14.2.1 ร้านค้าจะต้องใช้ เปิดเผย จัดเก็บ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาร้านค้าฉบับบนี้ ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิโดยทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ร้านค้าจะต้องไม่ทำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง

14.2.2 โดยการใช้งานอุปกรณ์สั่งสินค้าหรืออุปกรณ์อื่นใดที่แกร็บได้ส่งมอบให้แก่ร้านค้า ร้าค้าตกลงที่จะทำการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บที่แกร็บได้มอบให้แก่ร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาร้านค้าฉบับบนี้ ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยร้านค้าจะต้องไม่ทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่แกร็บทำให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้

14.2.3 ร้านค้าจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำให้เป็นที่มั่นใจว่าได้มีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยมาปรับใช้เพื่อการปกป้องข้อมูลดังกล่าว

14.2.4 ร้านค้าจะต้องทำการแจ้งเป็นลายลักอักษรให้แกร็บทราบโดยไม่ชักช้า (และไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องไม่เกินกว่ายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง) เมื่อสงสัยหรือทราบถึงเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในข้อ 14.2.3 ด้านบน และต้องดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีและป้องกันการเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก

14.3 ในกรณีที่มีการใช้หรือปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า หรือเอกสารประกอบต่าง ๆ  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองและยืนยันว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สัญญาฉบับนี้

14.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับภายใต้สัญญาฉบับนี้ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือประมวลผลในประการอื่นใด หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการล่วงหน้า

 1. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบในหน้าที่ (เว้นแต่หน้าที่ในการชำระเงิน) และความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของตนอันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงอยู่เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกสิบ (60) วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร) และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เจรจาโดยสุจริตและไม่สามารถจะหาทางออกที่เหมาะสมได้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาร้านค้าได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 1. ความเป็นเอกเทศแห่งข้อสัญญา

16.1 ความไม่สมบูรณ์และการไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุประการใดของข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า จะไม่ทำให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

16.2 หากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลที่มีเขตอำนาจ คณะกรรมการ หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่มีอำนาจเหนือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คู่สัญญาจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อตกลงแก้ไขสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าเพื่อให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว

 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ตระเตรียม เข้าทำ และการทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าเป็นผล

 1. การโอนสิทธิ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ของตน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน อย่างไรก็ตาม ร้านค้าตกลงว่าแกร็บอาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ของแกร็บภายใต้สัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า ให้แก่บริษัทในเครือของแกร็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากร้านค้า ในกรณีนี้ ร้านค้าตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างที่ดีสุดในการให้ความร่วมมือเท่าที่จำเป็นแก่แกร็บ และกระทำการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่แกร็บร้องขอ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

 1. การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิหรือมีความล่าช้าใดๆ ในการใช้สิทธิใดๆ ของตน ซึ่งรวมถึงสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายภายใต้สัญญาร้านค้าหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือสละสิทธิการได้รับการเยียวยาความเสียหายของคู่สัญญาฝ่ายนั้น และไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิใดๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายของคู่สัญญาฝ่ายนั้น

 1. คำบอกกล่าว

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า คำบอกกล่าวที่ออกหรือส่งตามสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) และจะถือว่ามีการนำส่งแล้วเมื่อได้นำส่งด้วยมือให้แก่ผู้แทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่อยู่หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า หรือที่อยู่หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 1. คู่ฉบับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจลงลายมือชื่อในสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า (โดยอาจลงลายมือชื่อและส่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด) เป็นอย่างละสองฉบับหรือมากกว่านั้น คู่ฉบับแต่ละฉบับถือว่าเป็นฉบับจริง แต่ทุกฉบับรวมกันจะถือเป็นสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า (แล้วแต่กรณี) เพียงฉบับเดียว 

 1. การแก้ไข

แกร็บสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้านี้ ตามเหตุผลและความจำเป็นทางธุรกิจของแกร็บ ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว โดยแกร็บจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันเหมาะสม ตามวิธีการที่แกร็บกำหนด (รวมถึงการแจ้งผ่านอีเมล์ แอปพลิเคชันแกร็บ หรือแอปพลิเคชันร้านค้า)  อย่างไรก็ดี ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าร้านค้ามีหน้าที่ที่จะติดตามและตรวจสอบรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

23.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย

23.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพยายามอย่างที่สุดที่จะระงับข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องใดๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาร้านค้า ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้า อย่างเป็นมิตรผ่านการเจรจาโดยสุจริต ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจบรรลุข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทได้ภายในสามสิบ (30) วัน (หรือระยะเวลาอื่นตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน) นับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องใดๆ ดังกล่าว คู่สัญญาตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ศาลไทย