ข้อกำหนดสำหรับการให้บริการ Family Account

I – ข้อกำหนดสำหรับผู้มีสิทธิ์บริหารจัดการ Family Account

 1. คุณตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณหรือสมาชิกของบัญชี Family Account ของคุณทั้งหมด
 2. สมาชิกของบัญชี Family Account สามารถใช้บริการเกี่ยวกับการเดินทางได้เท่านั้น
 3. คุณตกลงชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการบริการซึ่งให้บริการแก่สมาชิกของบัญชี Family Account ในกรณีที่สามารถใช้บังคับได้ การชำระเงินจะเป็นไปตามวิธีการชำระเงินที่ระบุในบัญชี Family Account (“การชำระเงินร่วม”)
 4. ในการเพิ่มสมาชิกของบัญชี Family Account คุณรับรองและรับประกันว่าสมาชิกมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า ในกรณีที่คุณทราบว่าสมาชิกของบัญชี Family Account มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณตกลงให้ความยินยอมในฐานะผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมและตกลงรับผิดชอบต่อการใช้แอปพลิเคชันของสมาชิกดังกล่าว
 5. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่แกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้บริการและการเพิ่มสมาชิกของบัญชี Family Account
 6. เงื่อนไขการใช้งาน: ขนส่ง, การส่งและโลจิสติก และประกาศความเป็นส่วนตัว ใช้บังคับกับข้อกำหนดสำหรับการให้บริการ Family Account ฉบับนี้ การปฏิบัติผิดข้อกำหนดฉบับนี้ของคุณหรือสมาชิกของบัญชี Family Account อาจส่งผลให้แกร็บมีสิทธิเลิกสัญญาหรือระงับการใช้งาน Family Account หรือบัญชีแกร็บในนามส่วนตัว
 7. ในกรณีที่สมาชิกของบัญชี Family Account ของคุณใช้บริการในประเทศอื่น ๆ คุณรับทราบและตกลงให้การตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน: ขนส่ง, การส่งและโลจิสติก และประกาศความเป็นส่วนตัว ถือเป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน: ขนส่ง, การส่งและโลจิสติก และประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของประเทศซึ่งคุณหรือสมาชิกของบัญชี Family Account ใช้บริการ
 8. คุณสามารถเพิกถอนการการเป็นสมาชิกของบัญชี Family Account ได้โดยการลบบุคคลดังกล่าว
 9. สมาชิกทุกคนของบัญชี Family Account จะสามารถดูบัญชีของกันและกันได้

II – ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกของบัญชี Family Account

 1. คุณตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณระหว่างเป็นสมาชิกของบัญชี Family Account
 2. ในฐานะที่เป็นสมาชิกของบัญชี Family Account คุณอาจใช้บริการการเดินทางได้เท่านั้น การชำระเงินร่วมซึ่งกำหนดโดยมีสิทธิ์บริหารจัดการ Family Account จะเป็นวิธีการชำระเงินหลักสำหรับการเดินทางดังกล่าว
 3. ในการเป็นสมาชิกของบัญชี Family Account คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะ ในกรณีคุณไม่บรรลุนิติภาวะ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมสำหรับการใช้บริการแอปพลิเคชันและการเป็นสมาชิกของบัญชี Family Account
 4. เงื่อนไขการใช้งาน: ขนส่ง, การส่งและโลจิสติก และประกาศความเป็นส่วนตัว ใช้บังคับกับข้อกำหนดสำหรับการให้บริการ Family Account ฉบับนี้ การปฏิบัติผิดข้อกำหนดฉบับนี้ของคุณหรือสมาชิกของบัญชี Family Account อาจส่งผลให้แกร็บมีสิทธิเลิกสัญญาหรือระงับการใช้งาน Family Account หรือบัญชีแกร็บในนามส่วนตัว
 5. สมาชิกทุกคนของบัญชี Family Account จะสามารถดูบัญชีของกันและกันได้

III – การตกลงยอมรับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

การเข้าร่วม Family Account แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดสำหรับการให้บริการ Family Account และยินยอมให้แกร็บสามารถเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม ตำแหน่ง และข้อมูลการเดินทางของภายใต้บัญชี Family Account ให้กับผู้มีสิทธิ์บริหารจัดการ Family Account

IV – การตกลงยอมรับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์

คุณตกลงและยอมรับว่าผู้มีสิทธิ์บริหารจัดการ Family Account และสมาชิกจะสามารถเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของคุณ (ชื่อ รูปภาพ หมายเลขป้ายทะเบียนรถ ข้อความในแอป และตำแหน่งที่ตั้ง) เพื่อสนับสนุนการให้บริการ Family Account