ข้อตกลงการใช้บริการการจองล่วงหน้า

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 18 มีนาคม 2567

คำนำ

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการการจองล่วงหน้านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และโปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการการจองล่วงหน้านี้ควบคู่กับข้อตกลงการใช้บริการ (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงการใช้บริการ”) เมื่อคุณตกลงการใช้บริการของเรา (ซึ่งรวมถึงการจองล่วงหน้าที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บ) จะถือว่าคุณได้อ่าน ยอมรับ และเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณไม่ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้บริการ คุณต้องไม่ใช้งาน (หรือระงับการใช้งาน) แพลตฟอร์มหรือบริการของเรา

คำที่ไม่ได้ให้คำนิยามไว้เฉพาะในข้อตกลงการใช้บริการการจองล่วงหน้านี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

การจองล่วงหน้าเป็นตัวเลือกบนแพลตฟอร์มแกร็บที่ผู้บริโภคสามารถจองการเดินทางล่วงหน้าได้สูงสุด 7 วัน จนถึง 2 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

ผู้บริโภค – ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการการจองล่วงหน้าของคุณจะแสดงเมื่อคุณเลือกการจองล่วงหน้า โปรดทราบว่าการเดินทางยังคงมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเรียกเก็บจากคุณในขณะที่ทําการจอง (เช่น ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมการรอ ฯลฯ)

โปรดทราบว่าเมื่อการจองล่วงหน้าของคุณได้รับการยืนยันแล้ว จะมีการกันวงเงินล่วงหน้าตามวิธีการชําระเงินหลักที่คุณได้เลือกไว้ (เช่น GrabPay บัตรเครดิต บัตรเดบิต) วงเงินจะถูก “กัน” และจะถูกเรียกชำระเมื่อการเดินทางของคุณเสร็จสิ้นเท่านั้น หากการเดินทางของคุณถูกยกเลิก คุณจะได้รับเงินคืนตามนโยบายการยกเลิกที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการยกเลิกสําหรับการจองล่วงหน้า

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริโภค การจองล่วงหน้าอาจถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากการจองล่วงหน้าของผู้บริโภคได้รับการยืนยันและยอมรับโดยพาร์ทเนอร์คนขับ แต่ถูกยกเลิกโดยผู้บริโภคภายในเวลาน้อยกว่า 60 นาทีก่อนเวลานัดรับที่ผู้บริโภคกำหนด หรือถูกยกเลิกโดยผู้บริโภคภายหลังเวลานัดรับดังกล่าว
  2. นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้บริโภคสามารถยกเลิกการจองล่วงหน้าโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ
  3. หากพาร์ทเนอร์คนขับที่ตกลงให้บริการแบบการจองล่วงหน้าไม่มารับหรือมารับล่าช้ากว่าเวลานัดรับที่กำหนด ผู้บริโภคสามารถยกเลิกการจองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้บริโภคจะได้รับคะแนน GrabRewards หากผู้บริโภคเลือกที่จะยกเลิกการจอง
  4. เมื่อพ้นเวลานัดรับที่กำหนด หากไม่มีพาร์ทเนอร์คนขับตกลงให้บริการแบบการจองล่วงหน้านี้ ผู้บริโภคมีสิทธิ์ยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะได้รับคะแนน GrabRewards
  5. ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากผู้บริโภคไม่แสดงตน ณ จุดรับ ในเวลานัดรับที่กําหนดและภายใน 15 นาทีหลังจากเวลานัดรับที่กําหนด
  6. แกร็บจะแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการยกเลิกและคะแนน GrabRewards สําหรับการจองล่วงหน้าเป็นครั้งคราวโดยวิธีการสื่อสารที่กำหนดโดยดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทางอีเมล การแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน และ/หรือที่ข้อมูลที่แสดงบนหน้าการจอง
  7. คะแนน GrabRewards จะใช้ได้กับบริการของแกร็บภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้นโยบายของแกร็บตามดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว
  8. ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการยกเลิกที่ปรากฎในเว็บไซต์ของแกร็บ และตามที่แกร็บจะแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นครั้งคราว

แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณต้องหยุดใช้แพลตฟอร์มและบริการของเรา โปรดทราบว่าการใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราต่อไปจะหมายความว่าคุณได้ตกลงและยินยอมต่อข้อตกลงการใช้บริการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว