Press Centre

Others

แกร็บ ผนึก กรมควบคุมโรค คุมเข้มเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ชู 4 แนวทาง “รับรู้ – ร่วมมือ – ระวัง – รวมพลัง”

  • แกร็บ จับมือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่
  • แจกหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด-19
  • ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันผ่าน 4 แนวทางหลัก “รับรู้ – ร่วมมือ – ระวัง – รวมพลัง” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์คนขับ

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรคร่วมให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ ทั้งยังเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์คนขับผ่าน 4 แนวทางหลัก “รับรู้ – ร่วมมือ – ระวัง – รวมพลัง”

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “แกร็บ ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศธุรกิจของแกร็บ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ-จัดส่งอาหาร พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แกร็บ ประเทศไทย ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและประกาศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่อาจเกิดขึ้นผ่านบริการของเรา โดยเฉพาะบริการการเดินทาง”

ล่าสุด แกร็บ ประเทศไทย ได้ผนึกความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการจัดตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งกับผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับผ่าน 4 แนวทางหลัก อันได้แก่

รับรู้: สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา รวมถึงวิธีการป้องกันตัวและการดูแลสุขภาพตามแนวทางและมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยสื่อสารไปยังกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ-จัดส่งอาหาร พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ แกร็บยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อแสดงความห่วงใยในด้านสุขภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น การแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้นภายในเดือนมีนาคม รวมถึงสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในตัวรถ การมอบส่วนลด 50% จาก UPautocare เพื่อรับบริการพ่นอบฆ่าเชื้อห้องโดยสารรถยนต์รวมไปถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพมูลค่า 500 บาทสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง และการให้เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษจำนวน 2,000 บาทเมื่อต้องหยุดให้บริการหากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ร่วมมือ: ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับ กระทรวงสาธารณสุข ในการตั้งรับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากบริการการเดินทาง อาทิ การจัดตั้งช่องทางการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแกร็บกับกรมควบคุมโรค การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ รวมถึงการสนับสนุนโครงการ “ตรวจสุขภาพแท็กซี่ ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค” โดยกรมควบคุมโรค กรมการขนส่งทางบก และกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น

ระวัง:
จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยติดตามข่าวสารความคืบหน้าและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการรับมือ (Standard Operating Procedure) ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในกลุ่มของพาร์ทเนอร์คนขับ ผู้โดยสาร รวมถึงพนักงานของแกร็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

รวมพลัง: ผนึกพลังทีมงานของแกร็บจากทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแกร็บให้บริการ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงแนวทางในการรับมือและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “กรมควบคุมโรคถือเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนรับมือสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ทั้งยังได้กำหนดแนวทางการรับมือ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับความร่วมมือกับแกร็บ ประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งต่อความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ และลดความเสี่ยงจากเกิดโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดินรถสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ซึ่งเป็นด่านแรกในการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ และมีความเสี่ยงในการรับหรือแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากคนสู่คน”

“ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคอยากขอความร่วมมือให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ทุกคนป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รับ-ส่งผู้โดยสาร หมั่นล้างมือบ่อยๆ และไม่ลืมที่จะเช็ดทำความสะอาดรถอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อยครั้ง ในกรณีที่ให้บริการผู้โดยสารที่มีอาการป่วย เช่น ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ควรใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเบาะที่นั่ง นอกจากนี้ ยังควรเปิดประตูและหน้าต่างรถเพื่อระบายอากาศในเวลากลางวันเพื่อให้แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการสะสมของเชื้อไวรัสภายในรถ ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนาของตนเองและสร้างมั่นใจให้กับผู้โดยสารได้”

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]