Press Centre

Others

แกร็บ ผนึก สธ. ต่อยอดโครงการ “Clean Food Good Taste” ยกระดับมาตรฐานความสะอาดของร้านอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี

  • แกร็บ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี
  • ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล
  • รณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่ไปกับการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่พาร์ทเนอร์คนขับ-ผู้จัดส่งอาหารทั่วประเทศ

แกร็บ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต่อยอดโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี โดยร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย ด้วยการเพิ่มไอคอนแนะนำร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวในบริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ (GrabFood) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล พร้อมร่วมรณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควบคู่ไปกับการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาหารแก่พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทั่วประเทศ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “Clean Food Good Taste ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มและผลักดันเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด โดยมุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารมีการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทัดเทียมสากล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการควบคุม กำกับและตรวจสอบดูแลสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหารให้มีความเข้มงวดตามมาตรฐาน พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ ‘อาหารสะอาด รสชาติอร่อย’ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานในด้านความสะอาดครอบคลุมในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ กระบวนการปรุงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร รวมไปถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหารจำนวนมากกว่า 140,000 ร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว”

“ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีผู้หันมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ซึ่งมีการประกาศล็อคดาวน์เนื่องจากวิกฤติการณ์โควิด-19 การดูแลและส่งเสริมมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยของร้านอาหารที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารอย่างแกร็บ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดทางอาหารและเข้าร่วมเป็นภาคีเพื่อร่วมส่งเสริมและผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้านอาหารที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 85% จากจำนวนปัจจุบัน ภายในปี 2564”

ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆ วัน แกร็บให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งฝั่งผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับ ไม่เฉพาะแต่บริการรับส่งผู้โดยสาร แต่ยังรวมถึงบริการจัดส่งอาหารด้วย ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา แกร็บได้ริเริ่มและดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการจัดส่งและการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อาทิ การจัดส่งอาหารแบบไร้สัมผัส (Contactless Delivery) การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้เงินสด (Cashless Payment) การกำหนดให้พาร์ทเนอร์คนขับผู้จัดส่งอาหารทำแบบประเมินด้านสุขภาพและสุขอนามัยทุกครั้งก่อนการรับงาน รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนสัมผัสหรือระหว่างจัดส่งอาหาร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่อยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย”

“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยทางอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี ล่าสุด แกร็บ ได้สานต่อความร่วมมือกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการ ‘อาหารสะอาด รสชาติอร่อย’ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Clean Food Good Taste ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงพาร์ทเนอร์ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มของแกร็บ ผ่านกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน”

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมหลักใน 3 ด้าน อันได้แก่
• ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ด้วยการเพิ่มไอคอนแนะนำร้านอาหารดังกล่าวในบริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ (หรือ GrabFood) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล โดยเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นนทบุรี และพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร้านอาหารต่างๆ ผ่านสื่อในแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์ต่างๆ ของแกร็บด้วย

• กระตุ้นและส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารของแกร็บ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 80,000 ร้านตระหนักถึงความสำคัญและปฎิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย พร้อมรณรงค์ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste เพื่อสร้างจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

• นอกจากนี้ แกร็บ ยังได้จัดทำคอร์สอบรมออนไลน์สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับในรูปแบบวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร รวมถึงการจัดส่งพัสดุและการรับส่งผู้โดยสาร เพื่อมุ่งยกระดับบริการเดลิเวอรีในประเทศไทยด้วย

“นอกจากรสชาติอาหารที่โดนใจและการให้บริการที่เป็นเลิศแล้ว มาตรฐานด้านความสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ทั้งยังสะท้อนถึงความจริงใจและความเอาใจใส่ในการทำธุรกิจด้วย แกร็บเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมผลักดันให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste จะมีส่วนช่วยยกระดับและสร้างมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดียิ่งขึ้นให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรีได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ดร. เก่งการ กล่าว

ติดต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์ของแกร็บ

ติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
ผู้โดยสารและผู้ขับขี่

ได้รับเอกสิทธิ์เหนือใครด้วย GrabRewards แค่ใช้บริการจากเรา

GrabRewards คืออะไร? GrabRewards คือฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ Grab และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฟังก์ชั่นนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการของเราที่จะได้รับอะไรที่มากกว่า พิเศษกว่าการเดินทางหรือส่งของทั่วไป! เราได้สุ่มเลือกผู้ใช้ของเราทั่วทั้งภูมิภาคให้ลองใช้ก่อน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านในอนาคต ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ใช้บริการจาก Grab ทั้ง GrabTaxi, GrabCar และ GrabBike (Delivery) ซึ่งคะแนนจะแสดงหลังจบการใช้บริการแต่ละครั้ง […]

Others

GrabChat แพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดในการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab

GrabChat คือแพลตฟอร์มสนทนาใหม่ล่าสุดของเรา ที่ช่วยให้คนขับและผู้โดยสารสนทนาโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่น Grab   คนขับสามารถเลือกส่งข้อความสนทนาด่วนในเท็มเพลตที่มีให้ภายในคลิกเดียว เพื่อตอบบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น “ฉันกำลังจะไปอีกภายใน 2 นาที” อีกทั้งเรายังได้สร้างข้อความสนทนาด่วนสำหรับผู้โดยสาร เช่น “คุณอยู่ใกล้ๆ นี้หรือเปล่า” เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการมารับของคนขับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งข้อความหาคนขับเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของตัวคุณ เพื่อให้หากันเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น! ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปถึงที่หมายได้เร็วยิ่งขึ้น แน่นอน! […]