Terms of Service

Terms and Conditions for GrabTaxi Thailand Drivers

Last Modified 25 August 2015

 

แก้ไขและปรับปรุงล่าสุด : 20 สิงหาคม 2558ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้สำคัญ – กรุณาอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดอย่างละเอียดและครบถ้วน

ในการตกลงใช้บริการนี้ถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความทั้งหมดโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

ท่านจึงยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

ซึ่งมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการขนส่งและตามรหัสปฏิบัติการของผู้ให้กา

รขนส่งตามที่ได้ระบุไว้ โดยท่านตกลงยอมรับที่จะเป็นผู้กระทำการแทนไม่ว่ากรณีอย่างใดๆ ด้วยตัวของท่านเอง

หรือในกรณีท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการ(ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขด้านล่างนี้)

และต้องการที่จะยกเลิกการใช้บริการ กรุณาพิจารณาเลือกที่จะยกเลิกการใช้บริการหรือยกเลิกการใช้แอพพลิเคชั่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี้ (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข” หรือ “ข้อตกลงฉบับนี้”) เป็น

ข้อตกลงทางกฎหมาย ระหว่างท่านและบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทเลขที่.0105556090377) (“บริษัท”)

ในการใช้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขด้านล่างนี้) ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

โดยการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท (“แอพพลิเคชั่น”) และการดาวน์โหลด,

การติดตั้งหรือการใช้งานซอฟแวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท (“ซอฟต์แวร์”)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมในการช่วยเหลือให้บริการบุคคลที่ต้องการใช้บริการในการให้บริการด้านการขนส่งไปยังจุดหมา

ยปลายทาง โดยเป็นการให้บริการด้านการขนส่งไปยังบุคคลที่สาม ส่วนคนขับและพาหนะที่ให้บริการ(รวมเรียกว่า

“บริการ”)

ซึ่งท่านได้รับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและในกรณีมีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในฉ

บับนี้อย่างใดๆ โดยจะแจ้งในโอกาสข้างหน้าให้ทราบเป็นครั้งคราวไป ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.grabtaxi.com

หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น

บริษัทมีฐานะเพียงเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและวิธีการให้บริการด้านการขนส่งคนขับ

โดยใช้ยานพาหนะและทำการขนส่งเพื่อกำหนดระยะเวลาในการรับส่งและติดต่อกับผู้โดยสารหรือลูกค้า

แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้การขนส่งหรือการให้บริการหรือการกระทำใดๆ

ที่จะถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการแท็กซี่

และไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้รับผิดในการให้บริการด้านการขนส่งอย่างใดๆ

ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องระหว่างการบริการของท่านที่มีต่อตัวผู้โดยสารหรือลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือนโยบายอย่างใดๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร การปรับเปลี่ยนดังกล่าว

รูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้แจ้งการปรับปรุงครั้งล่าสุดผ่านทางเว็บไซต์

ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในการใช้งานการบริการอย่างต่อ

เนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆ ไม่ว่าท่านจะได้ทำการตรวจสอบดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม

ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

บริษัทเป็นผู้ดำเนินการด้านเทคโนโลยี

ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมหรือการให้บริการด้านการขนส่งและมิได้เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งอื่นใดๆ

สำหรับซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน(ผู้ให้บริการด้านการขนส่

ง) เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้โดยสารหรือลูกค้าของท่านได้ โดยบริษัทจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ

ต่อการกระทำของท่าน และ/หรือการละเว้นการให้บริการใดๆ ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารหรือลูกค้าของท่าน

และการกระทำผิดกฎหมายใดๆโดยการกระทำของท่าน

ซึ่งท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ

หรือไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท และการให้บริการของท่านอย่างใดๆ

ถือว่าเป็นการบริการของท่านโดยตรง ไม่ถือเป็นการให้บริการโดยบริษัท

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านไม่มีสิทธิในการโปรโมทหรือให้การสนับสนุนแอพพลิเคชั่นของบริษัทคู่แข่ง

หรือประชาสัมพันธ์การให้คูปองส่วนลดหรือการให้คำแนะนำด้านส่วนลดอื่นๆ แก่ผู้โดยสารหรือลูกค้าของท่านได้

การรับรองและรับประกัน

ในการใช้บริการนี้

ท่านจะได้รับการรับรองหรือความคุ้มครองสิทธิของท่านตามกฎหมายและตามข้อตกลงการใช้บริการนี้มีผลบังคับใช้ได้เฉพ

าะบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ โดยจะไม่จำกัดสิทธิใดๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

ดังนั้นการให้บริการจึงไม่สามารถให้บริการได้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์

หรือบุคคลที่มีข้อห้ามด้วยเหตุผลใดๆ โดยประการอื่นซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ที่ผูกพันตามสัญญา

ในการใช้บริการท่านจะต้องรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิและความสามารถในการใช้บริการและจะต้องปฏิบัติตามข้

อตกลงและเงื่อนไข ท่านจะต้องให้การยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งไว้ต่อบริษัททั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้อง

โดยท่านมีความประสงค์ในการใช้บริการด้วยความสมัครใจของท่านเอง และเป็นการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของท่าน

ท่านจะไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้สถานะบัญชีผู้ใช้แทนท่านหรือท่านไม่อาจมอบหมายหรือโอนบัญชีผู้ใช้ไปยังบุคคลอื่นหรือนิ

ติบุคคลใดๆได้ เมื่อท่านได้ใช้บริการนี้แล้ว

ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายต่างประเทศ,

หรือกฎระเบียบข้อบังคับในเมืองหรือเขตเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ในระหว่างการใช้บริการนี้ (รวมถึง “ต่างประเทศ”)

ท่านอาจเข้าถึงการใช้บริการได้เท่าที่ได้รับอนุญาตและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ดาวน์โหลดซอฟแวร์ที่ถูกต้องสำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านด้

วย

บริษัทไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมหรือหากท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ผิดเวอร์ชั่นในอุปกร

ณ์ของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้

หากพบว่าท่านใช้บริการกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสง

ค์ของแอพพลิเคชั่นหรือซอฟแวร์ที่ระบุไว้ในการใช้งาน

ท่านเป็นตัวแทนในการใช้บริการ พร้อมทั้งให้การรับประกันต่อบริษัท และอยู่ภายใต้ข้อตกลงดังนี้ :

ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ (รถยนต์, จักรยานยนต์)

และได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะที่ถูกต้องและมีใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด,

โดยได้รับการอนุญาตให้ขับขี่เพื่อการขนส่งแก่บุคคลที่สามภายในขอบเขตอำนาจที่ท่านใช้บริการ;

ท่านเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะสำหรับใช้เพื่อรับส่งพัสดุจากลูกค้า

และยานพาหนะดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมสำห

รับยานพาหนะตามชนิดที่ใช้งานและท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้;

ท่านมีประกันภัยที่ครอบคลุม (ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตามจำนวนกรมธรรม์)

สำหรับการดำเนินการ ที่คุ้มครองยานพาหนะของท่าน/ยานพาหนะของผู้โดยสาร

และ/หรือประกันภัยสำหรับธุรกิจที่ครอบคลุมการสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการแท็กซี่/หรือ

การให้บริการรับส่งผู้โดยสาร;

ท่านจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องทั้งหมด, คำตัดสิน(คำพิพากษา)

และความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุไม่ว่ากรณีใดๆ, การสูญเสียหรือความเสียหาย

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการบาดเจ็บส่วนบุคคล, การเสียชีวิต,

การสูญเสียทั้งหมดและทรัพย์สินที่เสียหายหรือการสูญเสีย

หรือความเสียหายต่อผู้โดยสารในความครอบครองของท่านซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยานพาหนะ

และ/หรือบริการแท็กซี่หรือการให้บริการรับส่งผู้โดยสารหรือการดำเนินการใดๆ ก็ตาม;

ท่านจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริการจัดส่งพัสดุ

และจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายอย่างใดๆ ที่บัญญัติไว้;

ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย;

ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ว่าให้ใช้ได้เท่านั้น;

ห้ามมิให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับการส่งหรือการจัดเก็บสิ่งใดๆ

ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อหลอกลวงผู้อื่น;

ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นและ/หรือซอฟแวร์เพื่อทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือความไม่สะดวก

หรือการทุจริตในการสร้างบุ๊คกิ๊งหรือสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมา;

ท่านจะไม่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น และ/หรือ ซอฟแวร์

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการตามที่ระบุไว้;

ท่านจะไม่ทำให้การดำเนินการของเครือข่ายเกิดความเสียหาย;

ท่านจะต้องไม่สร้างความเสียหายต่อการให้บริการ, แอพพลิเคชั่น และ/หรือ ซอฟแวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม;

ห้ามมิให้คัดลอก หรือทำสำเนา หรือแจกจ่าย รวมถึงมิให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น หรืออักษร

หรือข้อความอื่นๆ นอกจากกรณีท่านได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแล้ว;

ท่านจะใช้บริการซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานโดยส่วนตัวและจะไม่จำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคล

อื่น;

ท่านจะต้องมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและใช้รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะสำหรับการใ

ช้บริการ;

ท่านสามารถให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านได้หากมีการร้องขอหรือเหตุผลอื่นๆในการร้องขอ;

ท่านจะมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและสามารถตรวจสอบดูแล

และปรับปรุงข้อมูลของท่านตลอดเวลาที่ต้องการ เพื่อให้ได้รับข่าวสารเป็นปัจจุบันและครบถ้วนทุกครั้ง

และท่านยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของท่านหากท่านปกปิดหรือไม่ได้ไม่แจ้งข้อความอันเป็น

จริงหรือกรณีส่วนหนึ่งส่วนใดในสัญญามีข้อที่ไม่สมบูรณ์

บริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;

ท่านสามารถเข้าถึงจุดการเชื่อมต่อ (เอพี) ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ;

ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการทุจริตต่อบริษัทหรือการกระทำทุจริตใดๆ

ที่สร้างผลประโยชน์แก่ตัวท่านเองหรือการหลอกลวงไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆโดยวิธีใช้ประโยชน์จากการออกโปรโมชั่นห

รือแคมเปญที่เปิดตัวโดยบริษัทหรือการส่งเสริมให้สมัครสมาชิกใหม่หรือการให้บริการสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือกลุ่ม

ผู้โดยสารเดิม;

ท่านตกลงว่าเมื่อมีการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารหรือลูกค้าในการให้บริการด้านการขนส่ง,

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารใดๆ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว;

ท่านจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้บริการบนเครือข่าย;

ท่านตกลงและยินยอมจะดำเนินการให้บริการนี้อยู่บนพื้นฐานแห่งความเหมาะสมตามมาตรฐาน;

ท่านตกลงว่าในการใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายของบริษัท

ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใบอนุญาต การยืนยัน และข้อจำกัด

บริษัทอนุญาตให้ใช้ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นเป็นการเฉพาะตัวส่วนบุคคลตามบัญชีผู้ใช้เท่านั้น

โดยไม่สามารถโอนข้อมูลซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นหรือบัญชีผู้ใช้ให้บุคคลอื่นได้

และไม่อนุญาตนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ

และบริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในการใช้บริการเท่านั้น

ห้ามมิให้ (1) ขาย โอน

จำหน่ายการใช้สิทธิในข้อมูลซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นหรือบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือให้สิ

ทธิแก่บุคคลอื่น หรือวิธีการอื่นใดในทำนองอย่างเดียวกัน (2)

การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูลซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นหรือบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล (3)

การสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต “การเชื่อมโยง” ข้อมูลซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นหรือบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล

เพื่อการใช้งานใน “กรอบ” หรือ “ลอกเลียน” ซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

หรือแบบไร้สายหรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตกรณีใดๆ (4) การแก้ไขทางวิศวกรรมหรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์เพื่อ (ก)

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันหรือบริการ (ข)

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวความคิดที่คล้ายกันในฟังก์ชั่นของท่านหรือกราฟิกของตัวซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น หรือ (ค)

คัดลอกความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ในฟังก์ชั่นของท่านหรือกราฟิกของซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น (5)

การเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ รวมถึงเวปสไปเดอร์ เว็บคราเลอร์ เวปโรบอท เวปแอนท์ เวปอินเดกเซอร์ บอท

ไวรัส หรือเวิร์ม หรือโปรแกรมซึ่งอาจทำให้การร้องขอต่อเซิร์ฟเวอร์ล่าช้าหรือภาระมากเกินควร

หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการใด หรือประสิทธิภาพการทำงานของซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น (6) การใช้โรบอท

สไปเดอร์ การค้นหาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้การดึงข้อมูล หรืออุปกรณ์ปฏิบัติการด้วยตนเองหรือโดยระบบอัตโนมัติ

หรือกระบวนการที่จะดึงดัชนี “คลังข้อมูล”

หรือในทางใดทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงการนำโครงสร้างหรืองานใดนำเสนอการให้บริการหรือเนื้อหาทั้งหมด (7)

ลงแจ้งหรือประกาศหรือแจกจ่ายหรือเผยแพร่หรือทำซ้ำในทางใดทางหนึ่งใด

ในเนื้อหาหรือข้อความหรือข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น

โดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว (8)

ลบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศหรือที่ได้แจ้งลงไว้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในการให้ใช้ข้อมูลบริการ

ท่านสามารถใช้ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นหรือการประยุกต์ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์โดยส่วนตัวของท่าน

และห้ามมิให้ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ (1) การส่งสแปมหรือจดหมายขยะหรืออื่นๆ ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ

หรือข้อความใดๆ หรือข้อความไม่พึงประสงค์ (2) การส่งหรือการเก็บข้อมูลใด, ข้อมูลลามกอนาจาร,

ข้อความข่มขู่หมิ่นประมาทหรือวัสดุหรือแนบไฟล์ที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิด

รวมทั้งวัสดุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล (3) การส่งวัสดุที่มีซอฟแวร์ไวรัส เวิร์ม

โทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นอันตรายไฟล์สคริปต์ที่แนบหรือโปรแกรมต่างๆ (4)

แทรกแซงหรือทำลายหรือทำให้เสียหายในความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง (5) การกระทำใดๆ

ที่อาจทำให้ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกันได้รับความเสียหาย (6)

การลอกเลียนแบบบุคคลหรือนิติบุคคลใด (7) “ติดตาม” หรือกระทำการอื่นใดเพื่อก่อกวนบุคคลใด (8) มีข้อความอย่างใดๆ

ที่ปรากฏขึ้น กรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

เงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมใดๆ บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้ได้ทันทีและอาจไม่คืนเงิน (“ค่าบริการ”)

และไม่มีนโยบายคืนเงินหรือหักเอากับเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยไม่คำนึงว่าท่านต้องการยกเลิกหรือระงับการใช้งาน

หรือที่เกิดจากการวางแผนการให้บริการหรือกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือจงใจหรือเหตุผลใดๆ

ท่านยินยอมและรับทราบว่าจำนวนเงินทั้งหมดของค่าโดยสารที่จ่ายให้กับท่านโดยผู้โดยสารหรือลูกค้านั้นรวมค่าธรรมเนีย

มการใช้บริการซอฟแวร์ เป็นกรณีที่ท่านเรียกเก็บในนามของบริษัท

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการซอฟแวร์ดังกล่าวอาจมีค่าธรรมเนียมการใช้

ของค่าใช้บริการในแต่ละครั้งเมื่อผู้โดยสารหรือลูกค้าได้ใช้บริการเสร็จสิ้น ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของบริษัทเป็นครั้งคราวไป

บริษัทอาจมีการจัดการการตลาดตามที่เห็นสมควรโดยจัดให้มีโปรโมชั่นต่างๆ

ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปโดยกำหนดตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้บริการ สำหรับโปรโมชั่น

หรือการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ บริษัทอาจเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการได้ตามความเหมาะสม

การชำระเงินโดยลูกค้า

ผู้โดยสารหรือลูกค้าอาจเลือกวิธีการชำระเงินโดยชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (“บัตร”)

ในกรณีที่ผู้โดยสารหรือลูกค้าเลือกวิธีชำระเงินผ่านทางบัตรจำนวนเงินที่รับชำระทั้งหมดรวมถึงทิป (หากมี)

ซึ่งจะชำระแก่ท่านตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ หากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในการบริการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ให้บริการ

ผู้โดยสารหรือลูกค้าสามารถร้องเรียนการบริการดังกล่าวกับท่านได้โดยตรง

บริษัทมีสิทธิในการระงับการดำเนินการทางธุรกรรมใดๆ

หากพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงหรือกระทำผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา

หรือหากเชื่อได้ว่าผู้โดยสารหรือลูกค้าละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการระหว่างผู้โดยสารหรือลูกค้ากับบริษัท

ในกรณีดังกล่าวไม่ถือว่าบริษัทต้องรับผิดชอบต่อการหัก ณ ที่จ่ายให้ หรือเกิดความล่าช้าใดๆ

หรือการเลื่อนหรือยกเลิกการชำระเงินให้แก่ท่าน

ท่านตกลงยินยอมจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่

หากมีความจำเป็นเพื่อให้ความร่วมมือกับบริษัทในการสอบสวนภายใน,

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรือข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ภาษี

ท่านยินยอมว่าภายใต้ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของภาษีตามกฎหมาย, ภาษีอากร, ค่าธรรมเนียม,

ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ, อาจมีผลบังคับใช้หากมีข้อเกี่ยวข้องต่อภาษีใดๆ ซึ่งในอนาคตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเต็มที่เต็มกำลัง

เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือการตรวจสอบเครดิตภาษีใดๆ

หรือส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาษีที่เกี่ยวข้องกันในการบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

การรักษาความลับ

ท่านจะต้องรักษาข้อมูลความลับทั้งหมดรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท, การบริการ, ผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท,

การตลาดและการวางแผนโปรโมทหรือการเปิดเผยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้แก่ท่านหรือในนามของบริษัท(ไม่ว่าจะด้ว

ยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก่อนหรือหลังจากวันที่ที่ปรากฏในข้อตกลงฉบับนี้)

หรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้มาโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยท่านจากบริษัท, หรือบริษัทในเครือ,

หรือสร้างขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ ท่านต้องให้ความเชื่อมั่นว่าท่านจะใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อการบริการ,

และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจากบริษัทจะได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามหรือใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น

ท่านจะต้องให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ ตัวแทนหรือพนักงาน

หากมีการร้องขอภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ภายใต้ข้อผูกพันตามพันธะสัญญาข้างต้นดังกล่าวในการรักษาความลับ

จะไม่บังคับใช้หากท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เป็นระยะเวลาที่ข้อมูลถูกส่งให้แก่ผู้รับได้รับทราบตามปกติ ;

ในอนาคตข้อมูลจะเป็นหรือจะกลายเป็นที่รู้กันทั่วไปในความผิดแก่สาธารณะ หรือเป็นการละเลยของผู้รับเอง;

ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม ที่เป็นผู้มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลได้ หรือ

กรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยอมรับและยินยอมให้ บริษัท

ใช้และทำการประมวลผลตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์และในลักษณะที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในข้

อตกลงนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านสามารถระบุตัวตน รวมถึง

แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนสูติบัตร หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดธนาคารเครดิตหรือบัตรเดบิต รายละเอียดเชื้อชาติ เพศ วันเดือนปีเกิด

สถานภาพสมรส สถานะถิ่นที่อยู่ ระดับการศึกษา ภูมิหลังทางการเงิน ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ที่อยู่อีเมล์

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทใดๆ ในเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มใบสมัครหรือรูปแบบอื่นๆ

ที่คล้ายกัน หรือข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับหรืออาจจะมีการเก็บใดๆ ที่เก็บไว้ใช้และประมวลผลโดยบริษัท

เมื่อเวลาผ่านไปและรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ข้อมูลทางศาสนาหรืออื่นๆ

หรือความเชื่อต่างๆ

ท่านสมัครใจในการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับทางบริษัท

บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลและดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท

ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

การปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทในส่วนของการลงชื่อใช้บริการในข้อตกลงอย่างใดๆ กับท่าน;

เพื่อให้บริการท่านตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้;

เพื่อดำเนินการให้ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม, โปรโมชั่น, ในกลุ่มซึ่งมุ่งเน้นเพื่อการศึกษาวิจัย, การประกวด,

ผลการสำรวจ, หรือโปรดักชั่นใดๆ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว;

ดำเนินการจัดการหรือการตรวจสอบใบสมัครของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้;

ดำเนินการ และ/หรือจัดการกระบวนเกี่ยวกับการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้;

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและอำนวยความสะดวกภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้;

เพื่อดำเนินการคืนเงิน, และหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้;

เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหรือเปิดใช้งานอย่างใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้;

เพื่อตอบสนองต่อคำถาม ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำจากท่าน;

เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้;

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกฐานข้อมูล;

เพื่อวัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบ การป้องกันและการดำเนินคดีอาชญากรรม;

เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้;

เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังท่านเกี่ยวกับข่าวสาร, การปรับปรุง, จดหมาย, โปรโมชั่นต่างๆ, ข้อเสนอพิเศษ,

หรือข้อมูลข่าวสารจากบริษัทเนื่องในโอกาสพิเศษ, จากบริษัทคู่ค้า, ผู้ให้การโฆษณา และหรือผู้ให้การสนับสนุน;

เพื่อแจ้งเตือนหรือได้เรียนเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานต่างๆที่จัดโดยบริษัท, บริษัทคู่ค้า

และหรือผู้ให้การสนับสนุน;

เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือ, บริษัทที่เข้าร่วม

และหรือเข้าร่วมกิจการหรือถือหุ้นของบริษัทภายในกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) และตัวแทนในกลุ่มบริษัท,

ผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม, ผู้พัฒนา, ผู้ให้การโฆษณา, ผู้ให้การสนับสนุน

หรือบุคคลอื่นใดที่ให้การสนับสนุนซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัท ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดๆ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบโดยระบุไว้ในเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครตามที่กำหนดไว้

กรณีที่ท่านได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านอย่างใดๆ เช่น การเปลี่ยนที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์

รายละเอียดการชำระเงิน หรือถ้าท่านต้องการที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ท่านสามารถดำเนินการแจ้งรายละเอียดของท่านโดยการส่งคำขอตามรายละเอียดการติดต่อการที่กำหนดไว้ในใบสมัครนั้น

บริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด สำหรับข้อมูลที่ท่านได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หรือการแจ้งในกรณีอื่นนั้น ทั้งนี้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งแล้ว

โดยการส่งข้อมูลดังกล่าวของท่าน ท่านยินยอมที่จะใช้รูปแบบข้อมูลหรือเงื่อนไขอื่นๆ

ได้ตามที่กำหนดในรูปแบบภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

ในการใช้บริการซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นนี้

ท่านอาจดำเนินการติดต่อซื้อสินค้าและบริการหรือมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นของผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม

หรือจากผู้ที่โฆษณาหรือผู้สนับสนุนการนำสินค้ามาร่วมรายการ

หรือการให้บริการผ่านทางบริการซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น

โดยกิจกรรมดังกล่าวและเงื่อนไขใดในการรับประกันหรือการแสดงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว

ย่อมผูกพันท่านกับบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นๆ ที่ร่วมรายการข้างต้นเท่านั้น.

บริษัทเป็นเพียงผู้บริการให้ใช้ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น จึงถือได้ว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่มีภาระผูกพันใดๆ

สำหรับการติดต่อระหว่างท่านกับผู้เสนอขายที่ร่วมรายการหรือบุคคลอื่นๆ ดังกล่าว เช่น การซื้อ การทำธุรกรรม

หรือรายการโปรโมชั่นระหว่างท่าน และบุคคลอื่นๆ ดังกล่าว. บริษัทหรือกลุ่มบริษัทไม่ได้ให้การรับรองการใช้งานใดๆ

ในซอฟแวร์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงผ่านทางบริการซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นให้บริการ

และในกรณีที่ท่านไม่มีสิทธิในการให้บริการหรือกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ผลิตภัณฑ์บริการหรืออื่นๆ

วัสดุที่เกี่ยวข้องหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ดังกล่าวหรือผู้ให้บริการต่อบุคคลที่สาม

เมื่อบริษัทได้ให้บริการกับท่านตามข้อตกลงในการใช้งาน ต่อมาท่านมีนิติสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการขนส่งสินค้าหรือบริการ ท่านอาจมีความจำเป็นจะต้องมีข้อตกลง

ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็นแตกต่างกันและมีเงื่อนไขอื่นก่อนที่จะมีการใช้งาน

หรือการเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และถือว่าบริษัทมิได้เป็นผู้มีส่วนร่วม และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หรือไม่มีส่วนร่วมในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

บริษัทอาจต้องให้บุคคลภายนอกดำเนินการโฆษณาและจัดการการตลาดโดยจัดจำหน่ายผ่านการบริการและโดยวิธีอื่นๆ

ที่จะใช้บริการ หรือที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติม

โดยยอมรับเงื่อนไขการใช้ตามที่ท่านตกลงที่จะรับการโฆษณาและการจัดการตลาดดังกล่าว

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลการโฆษณาดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราสูงขึ้นหรืออาจปฏิเสธการใช้บริการโดยที่จะไม่รับเงื่อนไขบริการโฆ

ษณาต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามข้อนี้จะดำเนินการลงข้อความหรือประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทที่เว็บไซต์

http://www.grabtaxi.com

โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทรวบรวมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูลของท่านซึ่งไม่ระบุชื่อนั้น

เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดของลูกค้าหรือรายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทน

ท่านตกลงและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ หากมีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากท่าน

ท่านยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท และถือว่าการออกใบอนุญาตใช้บริการอาจเกี่ยวข้องแต่ละบุคคล เช่น องค์กร

บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก พนักงาน ทนายความ และตัวแทน

รวมถึงการเรียกร้องสิทธิค่าใช้จ่ายในความเสียหาย สูญเสีย หนี้สิน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความ)

ที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การฝ่าฝืนหรือละเมิดอย่างใดๆ ในข้อตกลง หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบ

รวมถึงกฎหมายอื่นๆ (ข) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นอย่างใดๆ รวมถึง ข้อพิพาทอย่างใดๆ

ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (ค) การใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ และ (ง)

ท่านซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในยานพาหนะหรือรถยนต์

ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและผู้ติดตามอื่นของผู้ใช้บริการนั้น

การปฏิเสธการรับประกัน

บริษัทเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทั่วไป

มิได้ดำเนินกิจการที่จะต้องมีการรับรอง หรือรับประกันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นหลัก หรือเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา

คุณภาพ ความพร้อมความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการบริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น

บริษัทจึงไม่ต้องรับรองหรือรับประกันอย่างใดๆ ได้แก่ (ก) ในการใช้ ,

การให้บริการในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่มีความปลอดภัยและรวดเร็ว หรือกรณีเกิดข้อผิดพลาด

หรือจากการดำเนินงานในการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นกับฮาร์ดแวร์อื่นๆ หรือระบบหรือข้อมูลอื่น (ข)

ในการบริการอาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่านเสมอไป (ค)

ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ (ง) ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ การบริการ หน่วยข้อมูล

หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ท่านได้ใช้ผ่านการประยุกต์ใช้ของท่านอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการหรือคาดหวังไว้ (จ)

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข หรือ (ฉ)

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นอันตราย หรือ (ช)

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น และ/หรือ ซอฟแวร์ที่ใช้ในการติดตามยานพาหนะที่ท่านใช้งานโดยผู้ให้บริการด้านขนส่ง

โดยในการให้บริการท่านจะต้องเคร่งครัด “ตามที่กำหนด” ในเงื่อนไขทั้งหมดของการรับรองและการรับประกัน

ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือตามนัยของกฎหมาย หรืออื่นๆ

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสินค้าตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือได้รับการยกเว้น

โดยนัยที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และไม่รวมถึงการปฏิเสธการรับประกันและขอบเขตที่สูงสุด

ไม่ถือว่าบริษัทเป็นตัวแทนในกรณีที่จะต้องรับประกัน การทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ, ความปลอดภัย, การตรงต่อเวลา,

เรื่องคุณภาพ, ความเหมาะสมหรือความพร้อมในการให้บริการใดๆ

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการบริการด้านขนส่งโดยบุคคลที่สามผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่นและ/หรือซอฟแวร์

ท่านรับทราบและยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการนี้

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในการบริการด้านขนส่งโดยบุคคลที่สาม

ท่านรับทราบว่าท่านต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและไม่ผูกพันกับบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ

ความล่าช้าอินเทอร์เน็ต

ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นอาจมีข้อจำกัดในเรื่องความล่าช้าและปัญหาอื่นๆ

ที่อยู่ในการใช้งานของอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งาน หรือในส่วนผู้ให้บริการ

กรณีเกิดความผิดพลาดไม่ได้เชื่อมต่อการใช้งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งคำขอซึ่งเกิดมีขึ้น

หรือในความเสียหายดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเรียกร้องสิทธิใดๆ กับบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ จะเรียกร้องได้เพียงจำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายจริง

หรือกรณีที่ท่านใช้บริการในช่วงเหตุการณ์ระหว่างการเรียกร้องดังกล่าว หากเกิดความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ และจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หรือเกี่ยวบทลงโทษ หรือทางเศรษฐกิจ หรือกรณีพิเศษใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือผลสืบเนื่องหรือความเสียหายอื่นๆ

ทุกประเภท (รวมถึงความสูญเสียที่เกิดกับบุคคล, สภาพทางด้านจิตใจ, การสูญเสียข้อมูล, สินค้า, ผลกำไร, ผลประโยชน์

หรือการแสวงหาผลประโยชน์ด้านอื่นๆ)

บริษัทและ/หรือผู้ออกใบอนุญาตไม่ต้องรับผิดกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือบาดเจ็บเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยท่านหรือบุคคลอื่

นที่ท่านได้ทำรายการจองไว้ให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสีย

การบาดเจ็บหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากทุกกรณีจากการให้บริการของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟแวร์

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้แอพพลิเคชั่นและ/หรือซอฟแวร์ หรือการกระทำใดๆ ของท่านในการให้บริการทั้งปวงนั้น

ความถูกต้องหรือการโฆษณาใดๆ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการทำธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านและผู้ให้บริการอื่นๆ

หรือผู้ให้การโฆษณาหรือผู้ให้การสนับสนุนการโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดที่อ้างถึงบริการนี้

ใบสมัครและ/หรือซอฟแวร์

แม้ว่าบริษัทและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับทราบก่อนหน้านี้ถึงความเป็นไปได้ของเหตุแห่งความเสียหายดังกล่าว

บริษัทไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม ความถูกต้องทางกฎหมาย ความสามารถ

การเคลื่อนย้ายหรือสถานที่ที่ผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมถึง ผู้ให้การโฆษณาและ/หรือผู้ให้การสนับสนุน

และท่านจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัทรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

การเรียกร้องสิทธิที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยบุคคลที่สาม

รวมถึงผู้ให้การโฆษณาและผู้ให้การสนับสนุน บริษัทจะไม่เข้าเป็นแนวร่วมกับฝ่ายใดๆ ข้อพิพาท

หรือการเจรจาข้อพิพาทระหว่างท่านและผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สามรวมถึงผู้ให้บริการด้านขนส่งโดยบุคคลที่สาม

ผู้ให้การโฆษณา และ/หรือผู้ให้การสนับสนุน บริษัทจะไม่มีบทบาทใดๆ

ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม,รวมถึงผู้ให้บริการด้านการขนส่งโดยบุคคลที่สาม

ผู้ให้การโฆษณาและ/หรือผู้ให้การสนับสนุน ความรับผิดชอบใดๆ

ที่เกิดจากการตัดสินใจโดยท่านที่เกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านการบริการ

ซอฟแวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น (หมายรวมถึงทุกอย่าง) โดยท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านสละสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมดใดๆ

จากบริษัท ความรับผิดทั้งหมด การเรียกร้อง เหตุแห่งการกระทำ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ท่านใช้บริการ

ซอฟแวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการด้านการขนส่งโดยบุคคลที่สาม

ผู้ให้การโฆษณา และ/หรือผู้ให้การสนับสนุนที่แนะนำให้ท่านผ่านทางกาบริการ ซอฟแวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น

แจ้งให้ทราบ

บริษัทอาจแจ้งให้ทราบผ่านทางซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น

หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมล์ของท่านที่ได้บันทึกไว้ในข้อมูลของบริษัทหรือโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งไปรษณีย์ธรรมดาไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่ระบุไว้ของบริษัท

การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังกล่าวจะครบกำหนดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการส่งหรือได้แจ้งไว้

(หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งแบบธรรมดา) และใน 1 ชั่วโมงหลังจากการส่ง (กรณีส่งทางอีเมล์)

ท่านอาจจะแจ้งให้บริษัททราบโดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับจดหมายหรืออีเมล์

แล้วเท่านั้น

สำรับจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยการส่งให้กับทางบริษัทสามารถใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ใน

แอพพลิเคชั่น

การมอบหมาย

ข้อตกลงฉบับนี้บัญญัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบหรือต้องไ

ด้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากท่าน การอ้างหรือกระทำใดๆ

ของท่านที่เป็นการละเมิดข้อบัญญัตินี้ให้ถือว่าเป็นโมฆะ

ทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย

โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงกฎหมายแห่งอื่นมาใช้บังคับหรือย่อมไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายในข้อพิพาทและขอบเ

ขตอำนาจอื่นใด

การเรียกร้องหรือเหตุแห่งการกระทำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขหรือการบริการในการปฏิบัติงานของท่านให้อ

ยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย

ในกรณีที่ศาลไทย หรือคำพิพากษาของศาลไทย ไม่มีอำนาจบังคับใช้ในประเทศอื่นได้

ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งนั้นจะถูกส่งต่อไปยังอนุญาโตตุลาการประเทศสิงคโปร์ (SIAC) ให้สอดคล้องกับกฎของ SIAC

เป็นการแก้ไข หรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว (“กฎ”)

โดยอนุญาโตตุลาการแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันโดยภาคี (“อนุญาโตตุลาการ”)

หากภาคีไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ, อนุญาโตตุลาการนั้นจะต้องถูกแต่งตั้งโดยประธานของ ISAC

ให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย

สถานที่และที่นั่งของอนุญาโตตุลาการจะประจำ ณ ประเทศสิงคโปร์

การสื่อสารต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษและค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการซึ่งจะต้องรับผิดชอบโดยภาคีผู้เกี่ยวข้อง,

ซึ่งอนุญาโตตุลาการอาจเรียกชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้วยเหตุดังกล่าวหรืออื่นๆ

ทั้งนี้อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดหรือมีคำสั่งให้ใช้บังคับตามที่กฎหมายกำหนดได้

เงื่อนไขข้อตกลงนี้ ไม่เป็นการร่วมทุน, เป็นคู่ค้า, การจ้างงาน

หรือมีความสัมพันธ์แบบตัวแทนระหว่างท่านและบริษัทหรือผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากเหตุผลของข้อตกล

งและเงื่อนไขในการใช้บริการ หากบทบัญญัติของเงื่อนไขและข้อตกลงที่ถูกบัญญัติขึ้นไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้บทบัญญัตินั้นจะไม่ถูกบังคับใช้แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจสูงสุดภายใต้กรอบของกฎหมา

ยโดยไม่จำกัด นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับตัดสินคดีตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น

ข้อผิดพลาดของบริษัทในการบังคับใช้บทบัญญัติในข้อตกลงและบทบัญญัติดังกล่าวหรือเงื่อนไขไม่ถือว่าสละสิทธิ

เว้นแต่ได้รับการตกลงและยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อตกลงและเงื่อนไขประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับบริษัท

และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือการเจรจาต่อรองหรือการพูดคุย

หรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา(ถ้ามี)ระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับเหตุดังกล่าวนี้

ท่านรับทราบแล้วว่าบริษัทอาจยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าสาม (3)

วันโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลใดๆ แม้ว่าจะมีบทบัญญัติทั่วไปภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อตกลงอื่นใด

บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีหากพบว่าท่านได้ละเมิดข้อใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิกสัญญาฉบับนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ท่าน

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครดิตที่บริษัทสงวนไว้

และเงินได้อื่นใดที่จ่ายโดยบริษัทภายใต้ข้อตกลงผูกพันกับท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้.

Terms and Conditions for GrabCar Thailand Drivers

Last Modified 10 March 2017

Important – please read these terms carefully. By using this Service, you agree that you have read, understood, accepted and agreed with the Terms and Conditions, the conditions stated in the Driver’s Registration Form and the Driver’s Code of Conduct. You further agree to the representations made by yourself below. If you do not agree to or fall within the Terms and Conditions of the Service (as defined below) and wish to discontinue using the Service, please do not continue using this Application or Service.

The terms and conditions stated herein (collectively, the “Terms and Conditions” or this “Agreement”) constitute a legal agreement between you and GrabTaxi (Thailand) Co. Ltd. (Company No. 0105556090377) (the “Company”). In order to use the Service (each as defined below) you must agree to the Terms and Conditions that are set out below. By using the mobile application supplied to you by the Company (the ”Application”), and downloading, installing or using any associated software supplied by the Company (“the Software”) which overall purpose is to enable persons seeking transportation services to certain destinations to be matched with third party transportation providers, drivers and vehicle operators (collectively, the “Service”), you hereby expressly acknowledge and agree to be bound by the Terms and Conditions, and any future amendments and additions to this Terms and Conditions as published from time to time at http://www.grabtaxi.com or through the Application.

The Company offers information and a method for transportation providers, drivers and vehicle operators to schedule, obtain and establish contact with Passengers or Customers, but does not and does not intend to provide transportation services or act in any way as a taxi operator, transportation carrier or provider, and has no responsibility or liability for any transportation services provided to Passengers or Customers by you.

The Company reserves the right to modify, vary or change the terms and conditions of this Agreement or its policies relating to the Service at any time as it deems fit. Such modifications, variations or changes to the Terms and Conditions policies relating to the Service shall be effective upon the posting of an updated version at http://www.grab.com/th/en/terms/driver/ . You agree that it shall be your responsibility to review this Agreement regularly whereupon the continued use of the Service after any such changes, whether or not reviewed by you, shall constitute your consent and acceptance to such changes.

THE COMPANY IS A TECHNOLOGY COMPANY THAT DOES NOT PROVIDE OR ENGAGE IN TRANSPORTATION SERVICES AND THE COMPANY IS NOT A TRANSPORTATION PROVIDER. THE SOFTWARE AND THE APPLICATION ARE INTENDED TO BE USED FOR FACILITATING YOU (AS A TRANSPORTATION PROVIDER) TO OFFER YOUR TRANSPORTATION SERVICES TO YOUR PASSENGER OR CUSTOMER. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR THE ACTS AND/OR OMISSIONS OF ANY SERVICES YOU PROVIDED TO YOUR PASSENGERS, AND FOR ANY ILLEGAL ACTION COMMITTED BY YOU. YOU SHALL, AT ALL TIME, NOT CLAIM OR CAUSE ANY PERSON TO MISUNDERSTAND THAT YOU ARE THE AGENT, EMPLOYEE OR STAFF OF THE COMPANY, AND THE SERVICES PROVIDED BY YOU IS NOT, IN ANYWAY, BE DEEMED AS SERVICES OF THE COMPANY.

You are forbidden from promoting competitors applications, giving out coupons and suggesting any other form of discounts to the Passengers or Customers.You are strictly forbidden to use the Service for such other purpose such as but not limited to data mining of the Company’s information or information related to the Application or the Service. A breach hereof constitutes a grave offence and may be treated as industrial espionage or sabotage, and the Company reserves the right to take such action as may be appropriate or permitted under the laws against you, and/or any person, whether natural or artificial, directing or instructing you, in the event you misuse the Service other than for the purpose for which it is intended to be used.

Representation and Warranties

By using the Service, you expressly represent and warrant that you are legally entitled to accept and agree to the Terms and Conditions and that you are at least eighteen (18) years old. Without limiting the generality of the foregoing, the Service is not available to persons under the age of eighteen (18) or such persons that are forbidden for any reason whatsoever to enter into a contractual relationship. By using the Service, you further represent and warrant that you have the right, authority and capacity to use the Service and to abide by the Terms and Conditions. You further confirm that all the information which you provide shall be true and accurate. Your use of the Service is for your own sole, personal use. You undertake not to authorize others to use your identity or user status, and you may not assign or otherwise transfer your user account to any other person or entity. When using the Service you agree to comply with all applicable laws whether in your home nation or otherwise in the country, state and city in which you are present while using the Service (the “Alternate Country”).

You may only access the Service using authorized and legal means. It is your responsibility to check and ensure that you download the correct Software for your device. The Company is not liable if you do not have a compatible handset or if you have downloaded the wrong version of the Software for your handset. The Company reserves the right to terminate this Agreement should you be using the Service with an incompatible or unauthorized device or for purposes other than which the Application or Software is intended to be used.

By using the Service, you represent, warrant, undertake and agree that:

 • You possess a valid driver’s license and are authorized to operate a motor vehicle and have all the appropriate licenses, approvals and authority to provide transportation for hire to third parties in the jurisdiction in which you use the Service;
 • You own, or have the legal right and authority to operate, the vehicle which you intend to use when accepting passengers or customers, and such vehicle is in good operating condition and meets the industry safety standards for vehicles of its kind;
 • You have a valid policy of liability insurance (in industry-standard coverage amounts) for the operation of your motor vehicle/passenger vehicle and/or business insurance to cover any anticipated losses related to the operation of a taxi/passenger delivery service;
 • You shall be solely responsible for any and all claims, judgments and liabilities resulting from any accident, loss or damage including, but not limited to personal injuries, death, total loss and property damages which is due to or is alleged to be a result of the motor/passenger vehicle and/or taxi/passenger delivery service howsoever operated;
 • You shall obey all local laws related to the operation of a taxi/passenger/customer delivery service and will be solely responsible for any violations of such local laws;
 • You will only use the Service for lawful purposes;
 • You will only use the Service for the purpose for which it is intended to be used;
 • You will not use the Application for sending or storing any unlawful material or for fraudulent
  purposes;
 • You will not use the Application and/or the Software to cause nuisance, annoyance,
  inconvenience or make fake bookings;
 • You will not use the Service, Application and/or Software for purposes other than obtaining the
  Service;
 • You shall not contact the Third Party Transportation Provider for purposes other than the
  Service;
 • You will not impair the proper operation of the network;
 • You will not try to harm the Service, Application and/or the Software in any way whatsoever;
 • You will not copy, or distribute the Software or other content without written permission from
  the Company;
 • You will only use the Software and/or the Application for your own use and will not resell it to a
  third party;
 • You will keep secure and confidential your account password or any identification we provide
  you which allows access to the Service;
 • You will provide us with whatever proof of identity we may reasonably request or require;
 • You agree to provide accurate, current and complete information as required for the Service
  and undertake the responsibility to maintain and update your information in a timely manner to keep it accurate, current and complete at all times during the term of the Agreement. You agree that the Company may rely on your information as accurate, current and complete. You acknowledge that if your information is untrue, inaccurate, not current or incomplete in any respect, the Company has the right but not the obligation to terminate this Agreement and your use of the Service at any time with or without notice;
 • You will only use an access point or data account (AP) which you are authorized to use;
 • You shall not employ any means to defraud the Company or enrich yourself, through any means, whether fraudulent or otherwise, whether or not through any event, promotion or campaign launched by the Company to encourage new subscription or usage of the Service by new or existing passengers;
 • You are aware that when responding to Passengers’ or Customers’ requests for transportation
  services, standard telecommunication charges will apply and which shall be solely borne by you;
 • You shall not impair or circumvent the proper operation of the network which the Service
  operates on;
 • You agree that the Service is provided on a reasonable effort basis; and
 • You agree that your use of the Service will be subject to the Company’s Privacy Policy as may
  be amended from time to time.

License Grant & Restrictions

The Company and its licensors, where applicable, hereby grants you a revocable, non-exclusive, non- transferable, non-assignable, personal, limited license to use the Application and/or the Software, solely for your own personal purpose, subject to the terms and conditions of this Agreement. All rights not expressly granted to you are reserved by the Company and its licensors.

You shall not (i) license, sublicense, sell, resell, transfer, assign, distribute or otherwise commercially exploit or make available to any third party the Application and/or the Software in any way; (ii) modify or make derivative works based on the Application and/or the Software; (iii) create internet “links” to the Application or “frame” or “mirror” any Software on any other server or wireless or internet-based device; (iv) reverse engineer or access the Software in order to (a) build a competitive product or service, (b) build a product using similar ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, or (c) copy any ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, (v) launch an automated program or script, including, but not limited to, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses or worms, or any program which may make multiple server requests per second, or unduly burdens or hinders the operation and/or performance of the Application and/or the Software, (vi) use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine”, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Services or its contents; (vii) post, distribute or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior consent of the owner of such proprietary rights, (viii) remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in the Service.

You may use the Software and/or the Application only for your personal, purposes and shall not use the Software and/or the Application to: (i) send spam or otherwise duplicative or unsolicited messages; (ii) send or store infringing, obscene, threatening, libelous, or otherwise unlawful or tortious material, including but not limited to materials harmful to children or violative of third party privacy rights; (iii) send material containing software viruses, worms, trojan horses or other harmful computer code, files, scripts, agents or programs; (iv) interfere with or disrupt the integrity or performance of the Software and/or the Application or the data contained therein; (v) attempt to gain unauthorized access to the Software and/or the Application or its related systems or networks; or (vi) Impersonate any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity (vii) to abstain from any conduct that could possibly damage the Company’s reputation or amount to being disreputable.

Payment Terms

Any fees which the Company may charge you for the Service, are due immediately and are non-refundable (“Service Fee”). This no-refund policy shall apply at all times regardless of your decision to terminate your usage, our decision to terminate or suspend your usage, disruption caused to the Service either planned, accidental or intentional, or any reason whatsoever.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE TOTAL AMOUNT OF FARE PAID TO YOU BY THE PASSENGER OR CUSTOMER INCLUDES THE SOFTWARE USAGE FEE, WHICH YOU ARE COLLECTING ON BEHALF OF THE COMPANY. SUCH SOFTWARE USAGE FEE MAY BE UP TO 20% OF THE FARE STIPULATED FOR THE SERVICE FOR EACH TIME THE PASSENGER OR CUSTOMER COMPLETES A RIDE, WHICH SHALL BE DETERMINED BY THE COMPANY, AT ITS DISCRETION, FROM TIME TO TIME.

The Company may, at its sole discretion, make promotional offers with different features and different rates to any of the Passengers or Customers whereby these promotional offers shall accordingly be honored by you. The Company may determine or change the Service Fee as the Company deems in its absolute discretion as necessary or appropriate for the business.

Payment By Passenger

The Passenger or Customer may choose to pay for the Service by cash and where available, by credit or debit card (“Card”). In the event that the Passenger or Customer chooses to pay for the Service by Card, all payments due to you, including tips (where applicable), for the Service will be channeled to you in the agreed quantum.
Any complaints that the Passenger or Customer shall have regarding the transportation provided by you shall be taken up by the Passenger or Customer with you directly.


The Company retains the right to suspend the processing of any transaction where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal or involves any criminal activity or where it reasonably believes the Passenger or Customer to be in breach of the Terms and Conditions between the Passenger or Customer and the Company. In such an event, you shall not hold the Company liable for any withholding of, delay in, suspension of or cancellation of, any payment to you.

You agree that you will cooperate in relation to any criminal investigation that is required and to assist the Company in complying with any internal investigations, instructions from the authorities or requirements of prevailing laws or regulations in place.

Taxes

You agree that this Agreement shall be subject to all prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any future taxes that may be introduced at any point of time. You further agree to use your best efforts to do everything necessary and required by the relevant laws to enable, assist and/or defend the Company to claim or verify any input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the Services supplied under this Agreement.

Confidentiality

You shall maintain in confidence all information and data relating to the Company, its services, products, business affairs, marketing and promotion plans or other operations and its associated companies which are disclosed to you by or on behalf of the Company (whether orally or in writing and whether before, on or after the date of this Agreement) or which are otherwise directly or indirectly acquired by you from the Company, or any of its affiliated companies, or created in the course of this Agreement. You shall further ensure that you only use such confidential information in order to perform the Services, and shall not without the Company’s prior written consent, disclose such information to any third-party nor use it for any other purpose. You shall only disclose such information to such officers, employees and agents as need to know it to fulfil its obligations under this Agreement.

The above obligations of confidentiality shall not apply to the extent that you can show that the relevant information:

 • was at the time of receipt already in the Recipient’s possession;
 • is, or becomes in the future, public knowledge through no fault or omission of the Recipient;
 • was received from a third-party having the right to disclose it; or
 • is required to be disclosed by law.

Personal Data Protection

You agree and consent to the Company using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified hereunder.

For the purposes of this Agreement, “Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to your name, identification card number, birth certificate number, passport number, nationality, address, telephone number, credit or debit card details, race, gender, date of birth, email address, any information about you which you have provided to the Company in registration forms, application forms or any other similar forms and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and processed by the Company from time to time and includes sensitive personal data such as data relating to health, religious or other similar beliefs.

The provision of your Personal Data is voluntary. However if you do not provide the Company your Personal Data, your request for the Application may be incomplete and the Company will not be able to process your Personal Data for the Purposes outlined below and may cause the Company to be unable to allow you to use the Service.

The Company may use and process your Personal Data for business and activities of the Company which shall include, without limitation the following (“the Purpose”):

 • To perform the Company’s obligations in respect of any contract entered into with you;
 • To provide you with any services pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To process your participation in any events, promotions, activities, focus groups, research studies, contests, promotions, polls, surveys or any productions and to communicate with you regarding your attendance thereto;
 • Process, manage or verify your application for the Service pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To validate and/or process payments pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To develop, enhance and provide what is required pursuant to the Terms and Conditions herein
  to meet your needs;
 • To process any refunds, rebates and/or charges pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To facilitate or enable any checks as may be required pursuant to the Terms and Conditions
  herein;
 • To respond to questions, comments and feedback from you;
 • To communicate with you for any of the purposes listed herein;
 • For internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;
 • For purposes of detection, prevention and prosecution of crime;
 • For the Company to comply with its obligations under law;
 • To send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges,
  festive greetings from the Company, its partners, advertisers and/or sponsors;
 • To notify and invite you to events or activities organised by the Company, its partners,
  advertisers, and/or sponsors;
 • To share your Personal Data amongst the companies within the Company’s group of
  companies comprising the subsidiaries, associate companies and/or jointly controlled entities of the holding company of the group (“the Group”) and with the Company’s and Group’s agents, third party providers, developers, advertisers, partners, event companies or sponsors who may communicate with you for any reasons whatsoever.

If you do not consent to the Company processing your Personal Data for any of the Purposes, please notify the Company using the support contact details as provided in the Application.
If any of the Personal Data that you have provided to us changes, for example, if you change your e- mail address, telephone number, payment details or if you wish to cancel your account, please update your details by sending your request to the support contact details as provided in the Application.

We will, to the best of our abilities, effect such changes as requested within fourteen (14) working days of receipt of such notice of change.

By submitting your information you consent to the use of that information as set out in the form of submission and in this Agreement.

Third Party Interactions

During use of the Service, subject to the Company’s prior written consent, you may enter into correspondence with, purchase goods and/or services from, or participate in promotions of third party providers, advertisers or sponsors showing their goods and/or services through the Service, Software and/or the Application. Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, is solely between you and the applicable third-party. The Company and its licensors shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase, transaction or promotion between you and any such third- party. The Group does not endorse any applications or sites on the Internet that are linked through the Service, Application and/or the Software, and in no event shall the Company, its licensors or the Group be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such sites or third party providers. The Company provides the Service to you pursuant to the Terms and Conditions. You recognize, however, that certain third party providers of transportation, goods and/or services may require your agreement to additional or different terms and conditions prior to your use of or access to such goods or services, and the Company is not a party to and disclaims any and all responsibility and/or liability arising from such agreements between you and the third party providers.

The Company may rely on third party advertising and marketing supplied through the Service and other mechanisms to subsidize the Service and/or to earn additional revenue. By agreeing to the Terms and Conditions you agree to receive such advertising and marketing. If you do not want to receive such advertising you should notify us in writing or in accordance with the procedure determined by the Company. The Company reserves the right to charge you a higher fee for or deny you use of the Service should you choose not to receive these advertising services. This higher fee, if applicable, will be posted on the Company’s website located at http://www.grabtaxi.com. You agree and allow the Company to compile and release information regarding you and your use of the Service on an anonymous basis as part of a customer profile or similar report or analysis. You agree that it is your responsibility to take all precautions in all actions and interactions with any third party Transportation Provider, other third party providers, advertisers and/or sponsors you interact with through the Service and/or advertising or marketing material supplied through the Service.

Indemnification

By agreeing to this Agreement upon using the Service, you agree that you shall defend, indemnify and hold the Company, its licensors and each such party’s parent organizations, subsidiaries, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents harmless from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs) arising out of or in connection with: (a) your violation or breach of any term of this Agreement or any applicable law or regulation, including any local laws or ordinances, whether or not referenced herein; (b) your violation of any rights of any third party, including, but not limited to passengers of your vehicle or the vehicle that you have control over, other motorists, and pedestrians, as a result of your own interaction with any third party (c) your use (or misuse) of the Application and/or Software; and (d) your ownership, use or operation of a motor vehicle or passenger vehicle, including your carriage of Passengers or Customers who have procured your transportation services via the Service, or of their goods.

Disclaimer of Warranties

THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SERVICES, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE. THE COMPANY DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT (A) THE USE OF THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE SECURE, TIMELY, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR OPERATE IN COMBINATION WITH ANY OTHER HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEM OR DATA, (B) THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (C) ANY STORED DATA WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, (D) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR OTHER MATERIALS PURCHASED OR OBTAINED BY YOU THROUGH THE APPLICATION WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (E) ERRORS OR DEFECTS IN THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED, OR (F) THE APPLICATION OR THE SERVER(S) THAT MAKE THE APPLICATION AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, OR (G) THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE TRACKS YOU OR THE VEHICLE USED BY THE TRANSPORTATION PROVIDER. THE SERVICE IS PROVIDED TO YOU STRICTLY ON AN “AS IS” BASIS. ALL CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, ARE HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED TO THE HIGHEST AND MAXIMUM EXTENT. THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, SAFETY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY OR AVAILABILITY OF ANY SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION SERVICES OBTAINED BY OR FROM THIRD PARTIES THROUGH THE USE OF THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SERVICE, AND ANY THIRD PARTY SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION SERVICES REMAINS SOLELY AND ABSOLUTELY WITH YOU AND YOU SHALL HAVE NO RECOURSE WHATSOEVER TO THE COMPANY.

Internet Delays

THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF THE INTERNET AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INCLUDING THE DEVICE USED BY YOU BEING FAULTY, NOT CONNECTED, OUT OF RANGE, SWITCHED OFF OR NOT FUNCTIONING. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, DAMAGES OR LOSSES RESULTING FROM SUCH PROBLEMS.

Limitation of Liability

ANY CLAIMS AGAINST THE COMPANY BY YOU SHALL IN ANY EVENT BE LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT OF ALL AMOUNTS ACTUALLY PAID BY AND/OR DUE FROM YOU IN UTILISING THE SERVICE DURING THE EVENT GIVING RISE TO SUCH CLAIMS. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS BE LIABLE TO YOU OR ANYONE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, ECONOMIC, FUTURE SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES OR LOSSES OF ANY TYPE OR KIND (INCLUDING PERSONAL INJURY, EMOTIONAL DISTRESS AND LOSS OF DATA, GOODS, REVENUE, PROFITS, USE OR OTHER ECONOMIC ADVANTAGE). THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OR INJURY WHICH MAY BE INCURRED BY OR CAUSED TO YOU OR TO ANY PERSON FOR WHOM YOU HAVE BOOKED THE SERVICE FOR, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS, DAMAGE OR INJURY ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, ANY RELIANCE PLACED BY YOU ON THE COMPLETENESS, ACCURACY OR EXISTENCE OF ANY ADVERTISING, OR AS A RESULT OF ANY RELATIONSHIP OR TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD PARTY PROVIDER, ADVERTISER OR SPONSOR WHOSE ADVERTISING APPEARS ON THE WEBSITE OR IS REFERRED TO BY THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, EVEN IF THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS HAVE BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THE COMPANY DOES NOT AND WILL NOT ASSESS NOR MONITOR THE SUITABILITY, LEGALITY, ABILITY, MOVEMENT OR LOCATION OF ANY THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS AND YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. THE COMPANY WILL NOT BE A PARTY TO DISPUTES, NEGOTIATIONS OF DISPUTES BETWEEN YOU AND SUCH THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. WE CANNOT AND WILL NOT PLAY ANY ROLE IN MANAGING PAYMENTS BETWEEN YOU AND THE THIRD PARTY PROVIDERS, INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. RESPONSIBILITY FOR THE DECISIONS YOU MAKE REGARDING SERVICES AND PRODUCTS OFFERED VIA THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION (WITH ALL ITS IMPLICATIONS) RESTS SOLELY WITH AND ON YOU. YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS, CAUSES OF ACTION, OR DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION, OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTIES INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS INTRODUCED TO YOU BY THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION.

Notice
The Company may give notice by means of a general notice on the Application, electronic mail to your email address in the records of the Company, or by written communication sent by Registered mail or pre-paid post to your address in the record of the Company. Such notice shall be deemed to have been given upon the expiration of 48 hours after mailing or posting (if sent by Registered mail or pre-paid post) or 1 hour after sending (if sent by email). You may give notice to the Company (such notice shall be deemed given when received by the Company) by letter sent by courier or registered mail to the Company using the contact details as provided in the Application.

Assignment
The agreement as constituted by the terms and conditions as modified from time to time may not be
assigned by you without the prior written approval of the Company but may be assigned without your consent by the Company. Any purported assignment by you in violation of this section shall be void.

General

This Agreement shall be governed by Thai law, without regard to the choice or conflicts of law provisions of any jurisdiction, and any disputes, actions, claims or causes of action arising out of or in connection with the Terms of Use or the Service shall be referred to the Thailand Arbitration Centre (‘THAC’), in accordance with the Rules of the THAC as modified or amended from time to time (the “Rules”) by a sole arbitrator appointed by the mutual agreement of the Parties (the “Arbitrator”). If Parties are unable to agree on an arbitrator, the Arbitrator shall be appointed by the President of the THAC in accordance with the Rules.

The seat and venue of the arbitration shall be Bangkok, in the English language and The fees of the Arbitrator shall be borne equally by the Parties, provided that the Arbitrator may require that such fees be borne in such other manner as the Arbitrator determines is required in order for this arbitration clause to be enforceable under applicable law.

No joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you, the Company or any third party provider as a result of the Terms and Conditions or use of the Service. If any provision of the Terms and Conditions is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced to the fullest extent under law. This shall, without limitation, also apply to the applicable law and jurisdiction as stipulated above. The failure of the Company to enforce any right or provision in the Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by the Company in writing. The Terms and Conditions comprises the entire agreement between you and the Company and supersedes all prior or contemporaneous negotiations or discussions, whether written or oral (if any) between the parties regarding the subject matter contained herein.

You hereby agree that the Company may terminate this Agreement at any time by giving three (3) days’ prior notice to you without assigning any reasons. Notwithstanding the generality of the provisions stipulated in this Agreement or anything to the contrary, the Company is entitled to terminate this Agreement immediately in the event that you are found to be in breach of any of the terms stipulated in this Agreement. For the avoidance of doubt, the termination of this Agreement shall not require the Company to compensate, reimburse or cover any cost incurred by you, including but not limited to the credit reserved with the Company or any other monies paid to the Company in the course of performing your obligations under this Agreement.

Terms and Conditions for Thailand GrabBike Drivers

Last Modified 10 March 2017

Important – please read these terms carefully. By using this Service, you agree that you have read, understood, accepted and agreed with the Terms and Conditions, the conditions stated in the Driver’s Registration Form and the Driver’s Code of Conduct. You further agree to the representations made by yourself below. If you do not agree to or fall within the Terms and Conditions of the Service (as defined below) and wish to discontinue using the Service, please do not continue using this Application or Service.

The terms and conditions stated herein (collectively, the “Terms and Conditions” or this “Agreement”) constitute a legal agreement between you and GrabTaxi (Thailand) Co. Ltd. (Company No. 0105556090377) (the “Company”). In order to use the Service (each as defined below) you must agree to the Terms and Conditions that are set out below. By using the mobile application supplied to you by the Company (the ”Application”), and downloading, installing or using any associated software supplied by the Company (“the Software”) which overall purpose is to enable persons seeking transportation or delivery services to certain destinations to be matched with third party transportation providers, drivers and vehicle operators (collectively, the “Service”), you hereby expressly acknowledge and agree to be bound by the Terms and Conditions, and any future amendments and additions to this Terms and Conditions as published from time to time at http://www.grabtaxi.com or through the Application.

The Company offers information and a method for delivery service providers, transporters and vehicle operators to schedule, obtain and establish contact with Customers, but does not and does not intend to provide transportation services or act in any way as an operator, transportation carrier or provider, and has no responsibility or liability for any transportation services provided to Customers by you.

The Company reserves the right to modify, vary or change the terms and conditions of this Agreement or its policies relating to the Service at any time as it deems fit. Such modifications, variations or changes to the Terms and Conditions policies relating to the Service shall be effective upon the posting of an updated version at https://www.grab.com/th/en/terms/driver/ . You agree that it shall be your responsibility to review this Agreement regularly whereupon the continued use of the Service after any such changes, whether or not reviewed by you, shall constitute your consent and acceptance to such changes.

THE COMPANY IS A TECHNOLOGY COMPANY THAT DOES NOT PROVIDE OR ENGAGE IN TRANSPORTATION SERVICES AND THE COMPANY IS NOT A TRANSPORTATION PROVIDER. THE SOFTWARE AND THE APPLICATION ARE INTENDED TO BE USED FOR FACILITATING YOU (AS A TRANSPORTATION PROVIDER) TO OFFER YOUR SERVICES TO YOUR CUSTOMER. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR THE ACTS AND/OR OMISSIONS OF ANY SERVICES YOU PROVIDED TO YOUR PASSENGERS, AND FOR ANY ILLEGAL ACTION COMMITTED BY YOU. YOU SHALL, AT ALL TIME, NOT CLAIM OR CAUSE ANY PERSON TO MISUNDERSTAND THAT YOU ARE THE AGENT, EMPLOYEE OR STAFF OF THE COMPANY, AND THE SERVICES PROVIDED BY YOU IS NOT, IN ANYWAY, BE DEEMED AS SERVICES OF THE COMPANY.

You are forbidden from promoting competitors applications, giving out coupons and suggesting any other form of discounts to the Customers. You are strictly forbidden to use the Service for such other purpose such as but not limited to data mining of the Company’s information or information related to the Application or the Service. A breach hereof constitutes a grave offence and may be treated as industrial espionage or sabotage, and the Company reserves the right to take such action as may be appropriate or permitted under the laws against you, and/or any person, whether natural or artificial, directing or instructing you, in the event you misuse the Service other than for the purpose for which it is intended to be used.

Representation and Warranties

By using the Service, you expressly represent and warrant that you are legally entitled to accept and agree to the Terms and Conditions and that you are at least eighteen (18) years old. Without limiting the generality of the foregoing, the Service is not available to persons under the age of eighteen (18) or such persons that are forbidden for any reason whatsoever to enter into a contractual relationship. By using the Service, you further represent and warrant that you have the right, authority and capacity to use the Service and to abide by the Terms and Conditions. You further confirm that all the information which you provide shall be true and accurate. Your use of the Service is for your own sole, personal use. You undertake not to authorize others to use your identity or user status, and you may not assign or otherwise transfer your user account to any other person or entity. When using the Service you agree to comply with all applicable laws whether in your home nation or otherwise in the country, state and city in which you are present while using the Service (the “Alternate Country”).

You may only access the Service using authorized and legal means. It is your responsibility to check and ensure that you download the correct Software for your device. The Company is not liable if you do not have a compatible handset or if you have downloaded the wrong version of the Software for your handset. The Company reserves the right to terminate this Agreement should you be using the Service with an incompatible or unauthorized device or for purposes other than which the Application or Software is intended to be used.

By using the Service, you represent, warrant, undertake and agree that:

 • You possess a valid driver’s license and are authorized to operate a motor vehicle and have all the appropriate licenses, approvals and authority to transportation for hire to third parties in the jurisdiction in which you use the Service;
 • You own, or have the legal right and authority to operate, the vehicle which you intend to use when accepting passengers or customers, and such vehicle is in good operating condition and meets the industry safety standards for vehicles of its kind;
 • You have a valid policy of liability insurance (in industry-standard coverage amounts) for the operation of your motor vehicle/passenger vehicle and/or business insurance to cover any anticipated losses related to the operation of a taxi/passenger/goods delivery service;
 • You shall be solely responsible for any and all claims, judgments and liabilities resulting from any accident, loss or damage including, but not limited to personal injuries, death, total loss and property damages which is due to or is alleged to be a result of the motorcycle and/or delivery service howsoever operated;
 • You shall obey all local laws related to the operation of a taxi/passenger/goods delivery service and will be solely responsible for any violations of such local laws;
 • You will only use the Service for lawful purposes;
 • You will only use the Service for the purpose for which it is intended to be used;
 • You will not use the Application for sending or storing any unlawful material or for fraudulent purposes;
 • You will not use the Application and/or the Software to cause nuisance, annoyance, inconvenience or make fake bookings;
 • You will not use the Service, Application and/or Software for purposes other than obtaining the Service;
 • You will not impair the proper operation of the network;
 • You will not try to harm the Service, Application and/or the Software in any way whatsoever;
 • You will not copy, or distribute the Software or other content without written permission from the Company;
 • You will only use the Software and/or the Application for your own use and will not resell it to a third party;
 • You will keep secure and confidential your account password or any identification we provide you which allows access to the Service;
 • You will provide us with whatever proof of identity we may reasonably request or require;
 • You agree to provide accurate, current and complete information as required for the Service and undertake the responsibility to maintain and update your information in a timely manner to keep it accurate, current and complete at all times during the term of the Agreement. You agree that the Company may rely on your information as accurate, current and complete. You acknowledge that if your information is untrue, inaccurate, not current or incomplete in any respect, the Company has the right but not the obligation to terminate this Agreement and your use of the Service at any time with or without notice;
 • You will only use an access point or data account (AP) which you are authorized to use;
 • You shall not employ any means to defraud the Company or enrich yourself, through any means, whether fraudulent or otherwise or whether or not through any event, promotion or campaign launched by the Company to encourage new subscription or usage of the Service by new or existing customers;
 • You are aware that when responding to Customers’ requests for transportation services, standard telecommunication charges will apply and which shall be solely borne by you;
 • You shall not impair or circumvent the proper operation of the network which the Service operates on;
 • You agree that the Service is provided on a reasonable effort basis; and
 • You agree that your use of the Service will be subject to the Company’s Privacy Policy as may be amended from time to time.

License Grant & Restrictions

The Company and its licensors, where applicable, hereby grants you a revocable, non-exclusive, non- transferable, non-assignable, personal, limited license to use the Application and/or the Software, solely for your own personal purpose, subject to the terms and conditions of this Agreement. All rights not expressly granted to you are reserved by the Company and its licensors.

You shall not (i) license, sublicense, sell, resell, transfer, assign, distribute or otherwise commercially exploit or make available to any third party the Application and/or the Software in any way; (ii) modify or make derivative works based on the Application and/or the Software; (iii) create internet “links” to the Application or “frame” or “mirror” any Software on any other server or wireless or internet-based device; (iv) reverse engineer or access the Software in order to (a) build a competitive product or service, (b) build a product using similar ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, or (c) copy any ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, (v) launch an automated program or script, including, but not limited to, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses or worms, or any program which may make multiple server requests per second, or unduly burdens or hinders the operation and/or performance of the Application and/or the Software, (vi) use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine”, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Services or its contents; (vii) post, distribute or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior consent of the owner of such proprietary rights, (viii) remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in the Service.

You may use the Software and/or the Application only for your personal, purposes and shall not use the Software and/or the Application to: (i) send spam or otherwise duplicative or unsolicited messages; (ii) send or store infringing, obscene, threatening, libelous, or otherwise unlawful or tortious material, including but not limited to materials harmful to children or violative of third party privacy rights; (iii) send material containing software viruses, worms, trojan horses or other harmful computer code, files, scripts, agents or programs; (iv) interfere with or disrupt the integrity or performance of the Software and/or the Application or the data contained therein; (v) attempt to gain unauthorized access to the Software and/or the Application or its related systems or networks; or (vi) Impersonate any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity (vii) to abstain from any conduct that could possibly damage the Company’s reputation or amount to being disreputable.

Payment Terms

Any fees which the Company may charge you for the Service, are due immediately and are non-refundable (“Service Fee”). This no-refund policy shall apply at all times regardless of your decision to terminate your usage, our decision to terminate or suspend your usage, disruption caused to the Service either planned, accidental or intentional, or any reason whatsoever.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE TOTAL AMOUNT OF FARE PAID TO YOU BY THE CUSTOMER INCLUDES THE SOFTWARE USAGE FEE, WHICH YOU ARE COLLECTING ON BEHALF OF THE COMPANY. SUCH SOFTWARE USAGE FEE MAY BE UP TO 20% OF THE FARE STIPULATED FOR THE SERVICE FOR EACH TIME THE CUSTOMER USES YOUR DELIVERY SERVICE, WHICH SHALL BE DETERMINED BY THE COMPANY, AT ITS DISCRETION, FROM TIME TO TIME.

The Company may, at its sole discretion, make promotional offers with different features and different rates to any of the Customers whereby these promotional offers shall accordingly be honored by you. The Company may determine or change the Service Fee as the Company deems in its absolute discretion as necessary or appropriate for the business.

Payment By Customers

The Customer may choose to pay for the Service by cash and where available, by credit or debit card (“Card”). In the event that the Customer chooses to pay for the Service by Card, all payments due to you, including tips (where applicable), for the Service will be channeled to you in the agreed quantum. Any complaints that the Customer shall have regarding the transportation provided by you shall be taken up by the Customer with you directly.

The Company retains the right to suspend the processing of any transaction where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal or involves any criminal activity or where it reasonably believes the Customer to be in breach of the Terms and Conditions between the Customer and the Company. In such an event, you shall not hold the Company liable for any withholding of, delay in, suspension of or cancellation of, any payment to you.

You agree that you will cooperate in relation to any criminal investigation that is required and to assist the Company in complying with any internal investigations, instructions from the authorities or requirements of prevailing laws or regulations in place.

Taxes

You agree that this Agreement shall be subject to all prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any future taxes that may be introduced at any point of time. You further agree to use your best efforts to do everything necessary and required by the relevant laws to enable, assist and/or defend the Company to claim or verify any input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the Services supplied under this Agreement.

Confidentiality

You shall maintain in confidence all information and data relating to the Company, its services, products, business affairs, marketing and promotion plans or other operations and its associated companies which are disclosed to you by or on behalf of the Company (whether orally or in writing and whether before, on or after the date of this Agreement) or which are otherwise directly or indirectly acquired by you from the Company, or any of its affiliated companies, or created in the course of this Agreement. You shall further ensure that you only use such confidential information in order to perform the Services, and shall not without the Company’s prior written consent, disclose such information to any third-party nor use it for any other purpose. You shall only disclose such information to such officers, employees and agents as need to know it to fulfil its obligations under this Agreement.

The above obligations of confidentiality shall not apply to the extent that you can show that the relevant information:

 • was at the time of receipt already in the Recipient’s possession;
 • is, or becomes in the future, public knowledge through no fault or omission of the Recipient;
 • was received from a third-party having the right to disclose it; or
 • is required to be disclosed by law.

Personal Data Protection

You agree and consent to the Company using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified hereunder. For the purposes of this Agreement, “Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to your name, identification card number, birth certificate number, passport number, nationality, address, telephone number, credit or debit card details, race, gender, date of birth, email address, any information about you which you have provided to the Company in registration forms, application forms or any other similar forms and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and processed by the Company from time to time and includes sensitive personal data such as data relating to health, religious or other similar beliefs.

The provision of your Personal Data is voluntary. However if you do not provide the Company your Personal Data, your request for the Application may be incomplete and the Company will not be able to process your Personal Data for the Purposes outlined below and may cause the Company to be unable to allow you to use the Service.

The Company may use and process your Personal Data for business and activities of the Company which shall include, without limitation the following (“the Purpose”):

 • To perform the Company’s obligations in respect of any contract entered into with you;
 • To provide you with any services pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To process your participation in any events, promotions, activities, focus groups, research studies, contests, promotions, polls, surveys or any productions and to communicate with you regarding your attendance thereto;
 • Process, manage or verify your application for the Service pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To validate and/or process payments pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To develop, enhance and provide what is required pursuant to the Terms and Conditions herein to meet your needs;
 • To process any refunds, rebates and/or charges pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To facilitate or enable any checks as may be required pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To respond to questions, comments and feedback from you;
 • To communicate with you for any of the purposes listed herein;
 • For internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;
 • For purposes of detection, prevention and prosecution of crime;
 • For the Company to comply with its obligations under law;
 • To send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges, festive greetings from the Company, its partners, advertisers and/or sponsors;
 • To notify and invite you to events or activities organised by the Company, its partners, advertisers, and/or sponsors;
 • To share your Personal Data amongst the companies within the Company’s group of companies comprising the subsidiaries, associate companies and/or jointly controlled entities of the holding company of the group (“the Group”) and with the Company’s and Group’s agents, third party providers, developers, advertisers, partners, event companies or sponsors who may communicate with you for any reasons whatsoever.

If you do not consent to the Company processing your Personal Data for any of the Purposes, please notify the Company using the support contact details as provided in the Application. If any of the Personal Data that you have provided to us changes, for example, if you change your e- mail address, telephone number, payment details or if you wish to cancel your account, please update your details by sending your request to the support contact details as provided in the Application.

We will, to the best of our abilities, effect such changes as requested within fourteen (14) working days of receipt of such notice of change.

By submitting your information you consent to the use of that information as set out in the form of submission and in this Agreement.

Third Party Interactions

During use of the Service, you may enter, subject to the Company’s prior written consent, enter into correspondence with, purchase goods and/or services from, or participate in promotions of third party providers, advertisers or sponsors showing their goods and/or services through the Service, Software and/or the Application. Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, is solely between you and the applicable third-party. The Company and its licensors shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase, transaction or promotion between you and any such third- party. The Group does not endorse any applications or sites on the Internet that are linked through the Service, Application and/or the Software, and in no event shall the Company, its licensors or the Group be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such sites or third party providers. The Company provides the Service to you pursuant to the Terms and Conditions. You recognize, however, that certain third party providers of transportation, goods and/or services may require your agreement to additional or different terms and conditions prior to your use of or access to such goods or services, and the Company is not a party to and disclaims any and all responsibility and/or liability arising from such agreements between you and the third party providers.

The Company may rely on third party advertising and marketing supplied through the Service and other mechanisms to subsidize the Service and/or to earn additional revenue. By agreeing to the Terms and Conditions you agree to receive such advertising and marketing. If you do not want to receive such advertising you should notify us in writing or in accordance with the procedure determined by the Company. The Company reserves the right to charge you a higher fee for or deny you use of the Service should you choose not to receive these advertising services. This higher fee, if applicable, will be posted on the Company’s website located at http://www.grabtaxi.com. You agree and allow the Company to compile and release information regarding you and your use of the Service on an anonymous basis as part of a customer profile or similar report or analysis. You agree that it is your responsibility to take all precautions in all actions and interactions with any third party Transportation Provider, other third party providers, advertisers and/or sponsors you interact with through the Service and/or advertising or marketing material supplied through the Service.

Indemnification

By agreeing to this Agreement upon using the Service, you agree that you shall defend, indemnify and hold the Company, its licensors and each such party’s parent organizations, subsidiaries, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents harmless from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs) arising out of or in connection with: (a) your violation or breach of any term of this Agreement or any applicable law or regulation, including any local laws or ordinances, whether or not referenced herein; (b) your violation of any rights of any third party, including, but not limited to your customers, your vehicle or the vehicle that you have control over, other motorists, and pedestrians, as a result of your own interaction with any third party (c) your use (or misuse) of the Application and/or Software; and (d) your ownership, use or operation of a motor vehicle, including your carriage of Customers’ parcels who have procured your delivery services via the Service.

Disclaimer of Warranties

THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SERVICES, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE. THE COMPANY DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT (A) THE USE OF THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE SECURE, TIMELY, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR OPERATE IN COMBINATION WITH ANY OTHER HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEM OR DATA, (B) THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (C) ANY STORED DATA WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, (D) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR OTHER MATERIALS PURCHASED OR OBTAINED BY YOU THROUGH THE APPLICATION WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (E) ERRORS OR DEFECTS IN THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED, OR (F) THE APPLICATION OR THE SERVER(S) THAT MAKE THE APPLICATION AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, OR (G) THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE TRACKS YOU OR THE VEHICLE USED BY THE TRANSPORTATION PROVIDER. THE SERVICE IS PROVIDED TO YOU STRICTLY ON AN “AS IS” BASIS. ALL CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, ARE HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED TO THE HIGHEST AND MAXIMUM EXTENT. THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, SAFETY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY OR AVAILABILITY OF ANY SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION SERVICES OBTAINED BY OR FROM THIRD PARTIES THROUGH THE USE OF THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SERVICE, AND ANY THIRD PARTY SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION SERVICES REMAINS SOLELY AND ABSOLUTELY WITH YOU AND YOU SHALL HAVE NO RECOURSE WHATSOEVER TO THE COMPANY.

Internet Delays

THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF THE INTERNET AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INCLUDING THE DEVICE USED BY YOU BEING FAULTY, NOT CONNECTED, OUT OF RANGE, SWITCHED OFF OR NOT FUNCTIONING. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, DAMAGES OR LOSSES RESULTING FROM SUCH PROBLEMS.

Limitation of Liability

ANY CLAIMS AGAINST THE COMPANY BY YOU SHALL IN ANY EVENT BE LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT OF ALL AMOUNTS ACTUALLY PAID BY AND/OR DUE FROM YOU IN UTILISING THE SERVICE DURING THE EVENT GIVING RISE TO SUCH CLAIMS. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS BE LIABLE TO YOU OR ANYONE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, ECONOMIC, FUTURE SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES OR LOSSES OF ANY TYPE OR KIND (INCLUDING PERSONAL INJURY, EMOTIONAL DISTRESS AND LOSS OF DATA, GOODS, REVENUE, PROFITS, USE OR OTHER ECONOMIC ADVANTAGE). THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OR INJURY WHICH MAY BE INCURRED BY OR CAUSED TO YOU OR TO ANY PERSON FOR WHOM YOU HAVE BOOKED THE SERVICE FOR, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS, DAMAGE OR INJURY ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, ANY RELIANCE PLACED BY YOU ON THE COMPLETENESS, ACCURACY OR EXISTENCE OF ANY ADVERTISING, OR AS A RESULT OF ANY RELATIONSHIP OR TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD PARTY PROVIDER, ADVERTISER OR SPONSOR WHOSE ADVERTISING APPEARS ON THE WEBSITE OR IS REFERRED TO BY THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, EVEN IF THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS HAVE BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THE COMPANY DOES NOT AND WILL NOT ASSESS NOR MONITOR THE SUITABILITY, LEGALITY, ABILITY, MOVEMENT OR LOCATION OF ANY THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS AND YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. THE COMPANY WILL NOT BE A PARTY TO DISPUTES, NEGOTIATIONS OF DISPUTES BETWEEN YOU AND SUCH THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. WE CANNOT AND WILL NOT PLAY ANY ROLE IN MANAGING PAYMENTS BETWEEN YOU AND THE THIRD PARTY PROVIDERS, INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. RESPONSIBILITY FOR THE DECISIONS YOU MAKE REGARDING SERVICES AND PRODUCTS OFFERED VIA THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION (WITH ALL ITS IMPLICATIONS) RESTS SOLELY WITH AND ON YOU. YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS, CAUSES OF ACTION, OR DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION, OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTIES INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS INTRODUCED TO YOU BY THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION.

Notice

The Company may give notice by means of a general notice on the Application, electronic mail to your email address in the records of the Company, or by written communication sent by Registered mail or pre-paid post to your address in the record of the Company. Such notice shall be deemed to have been given upon the expiration of 48 hours after mailing or posting (if sent by Registered mail or pre-paid post) or 1 hour after sending (if sent by email). You may give notice to the Company (such notice shall be deemed given when received by the Company) by letter sent by courier or registered mail to the Company using the contact details as provided in the Application.

Assignment

The agreement as constituted by the terms and conditions as modified from time to time may not be assigned by you without the prior written approval of the Company but may be assigned without your consent by the Company. Any purported assignment by you in violation of this section shall be void.

General

This Agreement shall be governed by Thai law, without regard to the choice or conflicts of law provisions of any jurisdiction, and any disputes, actions, claims or causes of action arising out of or in connection with the Terms of Use or the Service shall be referred to the Thailand Arbitration Centre (‘THAC’), in accordance with the Rules of the THAC as modified or amended from time to time (the “Rules”) by a sole arbitrator appointed by the mutual agreement of the Parties (the “Arbitrator”). If Parties are unable to agree on an arbitrator, the Arbitrator shall be appointed by the President of the THAC in accordance with the Rules.

The seat and venue of the arbitration shall be Bangkok, in the English language and The fees of the Arbitrator shall be borne equally by the Parties, provided that the Arbitrator may require that such fees be borne in such other manner as the Arbitrator determines is required in order for this arbitration clause to be enforceable under applicable law.

No joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you, the Company or any third party provider as a result of the Terms and Conditions or use of the Service. If any provision of the Terms and Conditions is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced to the fullest extent under law. This shall, without limitation, also apply to the applicable law and jurisdiction as stipulated above. The failure of the Company to enforce any right or provision in the Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by the Company in writing. The Terms and Conditions comprises the entire agreement between you and the Company and supersedes all prior or contemporaneous negotiations or discussions, whether written or oral (if any) between the parties regarding the subject matter contained herein.

You hereby agree that the Company may terminate this Agreement at any time by giving three (3) days’ prior notice to you without assigning any reasons. Notwithstanding the generality of the provisions stipulated in this Agreement or anything to the contrary, the Company is entitled to terminate this Agreement immediately in the event that you are found to be in breach of any of the terms stipulated in this Agreement. For the avoidance of doubt, the termination of this Agreement shall not require the Company to compensate, reimburse or cover any cost incurred by you, including but not limited to the credit reserved with the Company or any other monies paid to the Company in the course of performing your obligations under this Agreement.