Terms of Service

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับคนขับรถประเภทแกร็บแท็กซี่ในประเทศไทย


แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงเงื่อนไขและข้อกำหนด เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ และจรรยาบรรณคนขับ รวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือหยุดใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “สัญญา” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556090377) (“บริษัท”) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้โดยแอปพลิเคชันจะทำการจับคู่กับผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.grab.com/th/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

 

บริษัทมีฐานะเป็นเพียงผู้เสนอข้อมูลและวิธีการให้บริการขนส่งแก่ คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะเพื่อกำหนดตารางเวลา การติดต่อและการได้รับการติดต่อจากผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะให้บริการขนส่ง หรือการดำเนินการใดๆ ในฐานะผู้ให้บริการแท็กซี่ หรือเป็นผู้ให้บริการใดๆ ในการขนส่ง และบริษัทไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบสำหรับการให้บริการขนส่งใดๆ ที่ท่านได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ http://www.grab.com/th/th/terms/driver/. ท่านตกลงว่า การอ่านเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง เมื่อมีการใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับล่าสุดหรือไม่ ให้ถือว่า ท่านตกลงให้ความยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการหรือประกอบธุรกิจขนส่ง และบริษัทไม่ถือเป็นผู้ให้บริการขนส่ง

ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทมีขึ้นวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ที่ดำเนินการให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของบริการใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ไม่ว่า ณ เวลาใดก็ตาม ว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัท และบริการที่ท่านได้ให้ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการของบริษัทแต่อย่างใด

ท่านถูกห้ามไม่ให้สมัครทำการใดๆ อันเป็นโฆษณา ส่งเสริมแอปพลิเคชันอื่นๆ เป็นคู่แข่งกับบริษัท ให้คูปอง และแนะนำรูปแบบของส่วนลดอื่นๆ แก่ผู้ใช้บริการ ท่านถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการค้นหาข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือบริการ การละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงและอาจถือเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลความลับของบริษัท หรือการทำลายข้อมูลของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร หรือภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดกับท่าน และ/หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สั่งหรือชี้แนะท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการผิดประเภทนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

การรับรองและรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ (หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจรัฐของท่าน กรณีที่ไม่ใช่อายุ 18 ปี) บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลดังกล่าวที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เว้นแต่กรณีที่กฎหมายในเขตอำนาจรัฐของท่านอนุญาตให้ท่านใช้บริการได้แม้ว่าจะเป็นผู้เยาว์ก็ตาม ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ (“ประเทศอื่นๆ”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้กับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้หากท่านใช้บริการกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บริการนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แอปพลิเคชัน หรือซอฟท์แวร์ได้กำหนดไว้ให้ใช้

 

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน ให้คำมั่น และตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรถรับจ้าง และมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจในการให้บริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกในประเทศที่ท่านใช้บริการ
 • ท่านมีหรือมีสิทธิตามกฎหมายและมีอำนาจในการให้บริการขนส่งเพื่อรับผู้โดยสาร และยานพาหนะของท่านอยู่ในสภาพดีและเป็นไปตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะประเภทนั้นๆ
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย(เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านได้จัดให้มีประกันภัยที่ยังมีผลใช้บังคับ (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการให้บริการด้วยยานพาหนะต่อผู้โดยสาร และ/หรือประกันภัยประเภทธุรกิจที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยแท็กซี่
 • ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดทั้งหมดที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้โดยสาร อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งเกิดจาก หรืออาจถูกกล่าวหาได้ว่า เป็นผลจากยานพาหนะ และ/หรือแท็กซี่ การส่งผู้โดยสาร
 • ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงคที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก
 • ท่านจะไม่ใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านต้องไม่พยายามก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า แต่ละอุปกรณ์สามารถลงทะเบียนได้เพียงหนึ่ง (1) บัญชีผู้ใช้เท่านั้น
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดสำหรับบริการและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถอ้างอิงข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยังท่านก็ได้
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยผู้ใช้บริการปัจจุบันหรือผู้ใช้บริการใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่า เมื่อท่านตอบกลับผู้โดยสารที่ทำการร้องขอเพื่อใช้บริการขนส่งของท่าน ท่านตกลงรับผิดชอบค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่า บริษัทได้ให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร และ
 • ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

ใบอนุญาต การยืนยัน และข้อจำกัด

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ สิทธิทั้งหมดที่ให้แก่ท่านยังคงเป็นของบริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือก่อให้เกิดสิทธิต่อบุคคลภายนอก แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอปพลิเคชัน หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิดกฏหมาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

เงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้ซึ่งครบกำหนดชำระทันทีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ (“ค่าบริการ”) นโยบายการไม่คืนเงินอาจปรับใช้ได้ไม่ว่า ณ เวลาใดโดยไม่คำนึงว่าท่านต้องการยกเลิกการใช้งานหรือไม่ การตัดสินใจในการยกเลิกหรือระงับการใช้บริการ การขัดขวางบริการไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจ อุบัติเหตุ หรือ ความตั้งใจ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านยินยอมและรับทราบว่าจำนวนเงินทั้งหมดของค่าโดยสารที่ผู้ใช้บริการจ่ายให้กับท่านในแต่ละครั้งเมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการเสร็จสิ้น นั้นรวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการซอฟแวร์ ซึ่งถือว่า ท่านเรียกเก็บเงินดังกล่าวในนามของบริษัท ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการซอฟแวร์ดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจของบริษัทในการกำหนดอัตราดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป

บริษัทมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอโปรโมชั่นด้วยรายละเอียดและอัตราที่แตกต่างกันแก่ผู้ใช้บริการซึ่งท่านตกลงยอมรับโปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการตามที่บริษัทเห็นสมควรตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับบริษัท

การชำระเงินโดยผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการอาจเลือกวิธีการชำระเงินโดยชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (“บัตร”)

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกวิธีชำระเงินด้วยบัตร จำนวนเงินที่รับชำระทั้งหมดรวมถึงทิป (หากมี) จะเรียกเก็บกับท่านไปยังช่องทางที่กำหนดไว้ การเรียกร้องใดๆ ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งของท่าน ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนการบริการดังกล่าวกับท่านได้โดยตรง

บริษัทมีสิทธิในการระงับการดำเนินการทำธุรกรรมใดๆ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมนั้นเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาใดๆ  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขในการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ถือว่าบริษัทต้องรับผิดชอบต่อการหัก ณ ที่จ่ายให้ หรือเกิดความล่าช้าใดๆ การระงับ หรือการยกเลิกการชำระเงินใดๆ ให้แก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีอาญาตามที่บริษัทกำหนด หรือเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการปฏิบัติตามการสอบสวนภายในจากผู้มีอำนาจ หรือข้อกำหนดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ภาษี

ท่านตกลงว่า สัญญาฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้

ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัท บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นๆ ของบริษัทและของบริษัทในเครือซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในสัญญาฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากบริษัท หรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ท่านจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านผู้ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้เท่านั้น

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

 • ณ เวลาที่ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ท่านได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครองมาก่อนแล้ว
 • ข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งเป็นหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในอนาคตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดหรือ
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของท่าน
 • ได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับเนื่องจากกฎหมายกำหนด

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้ทำการ หรืออาจรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ เป็นครั้งคราวรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ศาสนา หรือความเชื่ออื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บริษัท  คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอปพลิเคชันจะไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างได้และอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของบริษัทได้

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญาใดๆ ที่บริษัทได้เข้าทำสัญญากับท่าน
 • เพื่อให้บริการใดๆ แก่ท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย โฟกัสกรุ๊ป การศึกษางานวิจัย การประกวด โพล การทำสำรวจ หรือผลงานใดๆ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการร่วมงานดังกล่าว
 • เพื่อประมวลผล จัดการหรือตรวจสอบสำหรับใบสมัครของท่านสำหรับบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อทำให้การชำระเงินสมบูรณ์ และ/หรือดำเนินการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งใดๆ ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่าน
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน รับส่วนลด และการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใดๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อตอบคำถาม ความเห็นและเสียงตอบรับจากท่าน
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบค้น การป้องกัน และการดำเนินคดีอาญา
 • สำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จดหมายทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ข้อความตามเทศกาลต่างๆ จากบริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน
 • เพื่อแจ้งและเชิญให้ท่านมางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนของบริษัทได้จัดขึ้น และ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทลูก บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้จัดทำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้พัฒนา ผู้จัดทำโฆษณา คู่ค้า บริษัทที่จัดงาน หรือผู้สนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บริษัท เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์  รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เมื่อท่านได้ทำการส่งข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้ข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์มที่ได้ยื่นไปและในสัญญาฉบับนี้

ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในระหว่างการใช้บริการ ท่านอาจมีการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งแสดงสินค้าและ/หรือการให้บริการผ่านบริการ ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน กิจการ เงื่อนไขและข้อกำหนด คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่มีความรับผิด หน้าที่ หรือความรับผิดชอบสำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม การทำรายการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอปพลิเคชัน หรือไซต์ (sites) ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมผ่านบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทต้องรับผิด ต่อคอนเทนท์ สินค้า บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ใน หรือหาได้จากไซต์ (site)  หรือจาก
ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแก่ท่านตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านตระหนักดีว่า บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอาจกำหนดให้มีข้อตกลงเพิ่มเติม หรือแตกต่างจากที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทต้องไม่ใช่คู่สัญญาและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความรับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

 

บริษัทอาจโฆษณาและทำการตลาดโดยบุคคลภายนอกผ่านบริการและผ่านกลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการ และ/หรือเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับบริการการโฆณาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่สูงขึ้นจากท่าน หรือปฏิเสธให้ท่านใช้บริการ หากมีค่าบริการที่สูงขึ้นจะมีการโพสต์ค่าบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.grab.com/th/ ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่เปิดเผยชื่อของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้า หรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ท่านตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต่อการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ท่านติดต่อด้วยผ่านบริการ และ/หรือการทำโฆษณา หรือการทำสื่อการตลาดใดๆ ผ่านบริการ

ค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทน

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้เพื่อใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท และบริษัทแม่ของคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก (ก) การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ กฎหมายหรือกฎใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นใดๆ หรือคำสั่งไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในสัญญาฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม (ข) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้โดยสารของท่านหรือพาหนะที่ท่านขับขี่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนเดินเท้าซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านติดต่อกับบุคคลภายนอกใดๆ (ค) การใช้ (หรือการใช้โดยมิชอบ) แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และ (ง) กรรมสิทธิ์ การใช้ หรือการให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะของผู้โดยสาร รวมถึงการขนส่งผู้โดยสารของท่านซึ่งท่านได้ให้บริการขนส่ง

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอปพลิเคชัน ซอฟท์แวร์ บริษัทจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวรจะปลอดภัย  ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ  หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์จะทำให้แอปพลิเคชันปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่บริษัทจัดเตรียมให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับ (on an “As Is” Basis) เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและบริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆ ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และการใช้บริการใดๆ จากบุคคลภายนอก และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้มีข้อผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน ปิด หรือไม่ทำงานบริษัทไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระตามจริง เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่มีการเรียกร้องนั้นๆ เกิดขึ้น และไม่มีกรณีใดที่บริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และการสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ) บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงจากการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

บริษัทไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน บริษัทจะไม่เป็นคู่กรณีในข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้โดยสารรวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้โดยสารรวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับบริษัทไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงโดยชัดแจ้งในการสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือด้วยวิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก รวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ได้แนะนำท่านผ่านการบริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

หนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปหาท่านด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งไปรษณีย์ (กรณีที่ส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

การโอนสิทธิ

สัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจโอนสิทธิภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะข้อตกลงทั่วไป

สัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน บริษัท หรือบุคคลภายนอกในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว  เว้นแต่บริษัทได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัทเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่สัญญาฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีข้อความขัดแย้งกัน ให้ถือเอาข้อความตามสัญญาฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที ในกรณีที่บริษัทพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย การยกเลิกสัญญาฉบับนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงินที่อยู่กับบริษัท หรือเงินใดๆ ที่ชำระให้แก่บริษัทแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับคนขับรถประเภทแกร็บคาร์ในประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงเงื่อนไขและข้อกำหนด เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ และจรรยาบรรณคนขับ รวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือหยุดใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “สัญญา” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556090377) (“บริษัท”) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้โดยแอปพลิเคชันจะทำการจับคู่กับผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.grab.com/th/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

 

บริษัทมีฐานะเป็นเพียงผู้เสนอข้อมูลและวิธีการให้บริการขนส่งแก่ คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะเพื่อกำหนดตารางเวลา การติดต่อและการได้รับการติดต่อจากผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะให้บริการขนส่ง หรือการดำเนินการใดๆ ในฐานะผู้ให้บริการแท็กซี่ หรือเป็นผู้ให้บริการใดๆ ในการขนส่ง และบริษัทไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบสำหรับการให้บริการขนส่งใดๆ ที่ท่านได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ http://www.grab.com/th/th/terms/driver/. ท่านตกลงว่า การอ่านเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง เมื่อมีการใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับล่าสุดหรือไม่ ให้ถือว่า ท่านตกลงให้ความยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการหรือประกอบธุรกิจขนส่ง และบริษัทไม่ถือเป็นผู้ให้บริการขนส่ง

ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันของบริษัทมีขึ้นวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ที่ดำเนินการให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของบริการใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ไม่ว่า ณ เวลาใดก็ตาม ว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัท และบริการที่ท่านได้ให้ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการของบริษัทแต่อย่างใด

ท่านถูกห้ามไม่ให้สมัครทำการใดๆ อันเป็นโฆษณา ส่งเสริมแอปพลิเคชันอื่นๆ เป็นคู่แข่งกับบริษัท ให้คูปอง และแนะนำรูปแบบของส่วนลดอื่นๆ แก่ผู้ใช้บริการ ท่านถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการค้นหาข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือบริการ การละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงและอาจถือเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลความลับของบริษัท หรือการทำลายข้อมูลของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร หรือภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดกับท่าน และ/หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สั่งหรือชี้แนะท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการผิดประเภทนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

การรับรองและรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ (หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจรัฐของท่าน กรณีที่ไม่ใช่อายุ 18 ปี) บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลดังกล่าวที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เว้นแต่กรณีที่กฎหมายในเขตอำนาจรัฐของท่านอนุญาตให้ท่านใช้บริการได้แม้ว่าจะเป็นผู้เยาว์ก็ตาม ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ (“ประเทศอื่นๆ”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้กับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้หากท่านใช้บริการกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บริการนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แอปพลิเคชัน หรือซอฟท์แวร์ได้กำหนดไว้ให้ใช้

 

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน ให้คำมั่น และตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรถรับจ้าง และมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจในการให้บริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกในประเทศที่ท่านใช้บริการ
 • ท่านมีกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะที่จะใช้ และยานพาหนะของท่านอยู่ในสภาพดีและเป็นไปตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะประเภทนั้นๆ
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย(เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านได้จัดให้มีประกันภัยที่ยังมีผลใช้บังคับ (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการให้บริการด้วยยานพาหนะต่อผู้โดยสาร และ/หรือประกันภัยประเภทธุรกิจที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยแท็กซี่
 • ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดทั้งหมดที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้โดยสาร อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งเกิดจาก หรืออาจถูกกล่าวหาได้ว่า เป็นผลจากยานพาหนะ และ/หรือแท็กซี่ การส่งผู้โดยสาร
 • ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงคที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก
 • ท่านจะไม่ใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านต้องไม่พยายามก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า แต่ละอุปกรณ์สามารถลงทะเบียนได้เพียงหนึ่ง (1) บัญชีผู้ใช้เท่านั้น
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดสำหรับบริการและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถอ้างอิงข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยังท่านก็ได้
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยผู้ใช้บริการปัจจุบันหรือผู้ใช้บริการใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่า เมื่อท่านตอบกลับผู้โดยสารที่ทำการร้องขอเพื่อใช้บริการขนส่งของท่าน ท่านตกลงรับผิดชอบค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่า บริษัทได้ให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร และ
 • ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

ใบอนุญาต การยืนยัน และข้อจำกัด

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ สิทธิทั้งหมดที่ให้แก่ท่านยังคงเป็นของบริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือก่อให้เกิดสิทธิต่อบุคคลภายนอก แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอปพลิเคชัน หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิดกฏหมาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

เงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้ซึ่งครบกำหนดชำระทันทีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ (“ค่าบริการ”) นโยบายการไม่คืนเงินอาจปรับใช้ได้ไม่ว่า ณ เวลาใดโดยไม่คำนึงว่าท่านต้องการยกเลิกการใช้งานหรือไม่ การตัดสินใจในการยกเลิกหรือระงับการใช้บริการ การขัดขวางบริการไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจ อุบัติเหตุ หรือ ความตั้งใจ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านยินยอมและรับทราบว่าจำนวนเงินทั้งหมดของค่าโดยสารที่ผู้ใช้บริการจ่ายให้กับท่านในแต่ละครั้งเมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการเสร็จสิ้น นั้นรวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการซอฟแวร์ ซึ่งถือว่า ท่านเรียกเก็บเงินดังกล่าวในนามของบริษัท ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการซอฟแวร์ดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจของบริษัทในการกำหนดอัตราดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป

บริษัทมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอโปรโมชั่นด้วยรายละเอียดและอัตราที่แตกต่างกันแก่ผู้ใช้บริการซึ่งท่านตกลงยอมรับโปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการตามที่บริษัทเห็นสมควรตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับบริษัท

การชำระเงินโดยผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการอาจเลือกวิธีการชำระเงินโดยชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (“บัตร”)

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกวิธีชำระเงินด้วยบัตร จำนวนเงินที่รับชำระทั้งหมดรวมถึงทิป (หากมี) จะเรียกเก็บกับท่านไปยังช่องทางที่กำหนดไว้ การเรียกร้องใดๆ ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งของท่าน ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนการบริการดังกล่าวกับท่านได้โดยตรง

บริษัทมีสิทธิในการระงับการดำเนินการทำธุรกรรมใดๆ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมนั้นเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาใดๆ  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขในการใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ถือว่าบริษัทต้องรับผิดชอบต่อการหัก ณ ที่จ่ายให้ หรือเกิดความล่าช้าใดๆ การระงับ หรือการยกเลิกการชำระเงินใดๆ ให้แก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีอาญาตามที่บริษัทกำหนด หรือเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการปฏิบัติตามการสอบสวนภายในจากผู้มีอำนาจ หรือข้อกำหนดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ภาษี

ท่านตกลงว่า สัญญาฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้

ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัท บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นๆ ของบริษัทและของบริษัทในเครือซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในสัญญาฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากบริษัท หรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ท่านจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านผู้ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้เท่านั้น

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

 • ณ เวลาที่ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ท่านได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครองมาก่อนแล้ว
 • ข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งเป็นหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในอนาคตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดหรือ
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของท่าน
 • ได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับเนื่องจากกฎหมายกำหนด

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้ทำการ หรืออาจรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ เป็นครั้งคราวรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ศาสนา หรือความเชื่ออื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บริษัท  คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอปพลิเคชันจะไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างได้และอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของบริษัทได้

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญาใดๆ ที่บริษัทได้เข้าทำสัญญากับท่าน
 • เพื่อให้บริการใดๆ แก่ท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย โฟกัสกรุ๊ป การศึกษางานวิจัย การประกวด โพล การทำสำรวจ หรือผลงานใดๆ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการร่วมงานดังกล่าว
 • เพื่อประมวลผล จัดการหรือตรวจสอบสำหรับใบสมัครของท่านสำหรับบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อทำให้การชำระเงินสมบูรณ์ และ/หรือดำเนินการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งใดๆ ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่าน
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน รับส่วนลด และการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใดๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อตอบคำถาม ความเห็นและเสียงตอบรับจากท่าน
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบค้น การป้องกัน และการดำเนินคดีอาญา
 • สำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จดหมายทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ข้อความตามเทศกาลต่างๆ จากบริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน
 • เพื่อแจ้งและเชิญให้ท่านมางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนของบริษัทได้จัดขึ้น และ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทลูก บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้จัดทำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้พัฒนา ผู้จัดทำโฆษณา คู่ค้า บริษัทที่จัดงาน หรือผู้สนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บริษัท เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์  รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เมื่อท่านได้ทำการส่งข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้ข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์มที่ได้ยื่นไปและในสัญญาฉบับนี้

ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในระหว่างการใช้บริการ ท่านอาจมีการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งแสดงสินค้าและ/หรือการให้บริการผ่านบริการ ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน กิจการ เงื่อนไขและข้อกำหนด คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่มีความรับผิด หน้าที่ หรือความรับผิดชอบสำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม การทำรายการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอปพลิเคชัน หรือไซต์ (sites) ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมผ่านบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทต้องรับผิด ต่อคอนเทนท์ สินค้า บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ใน หรือหาได้จากไซต์ (site)  หรือจาก
ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแก่ท่านตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านตระหนักดีว่า บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอาจกำหนดให้มีข้อตกลงเพิ่มเติม หรือแตกต่างจากที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทต้องไม่ใช่คู่สัญญาและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความรับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

 

บริษัทอาจโฆษณาและทำการตลาดโดยบุคคลภายนอกผ่านบริการและผ่านกลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการ และ/หรือเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับบริการการโฆณาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่สูงขึ้นจากท่าน หรือปฏิเสธให้ท่านใช้บริการ หากมีค่าบริการที่สูงขึ้นจะมีการโพสต์ค่าบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.grab.com/th/ ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่เปิดเผยชื่อของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้า หรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ท่านตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต่อการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ท่านติดต่อด้วยผ่านบริการ และ/หรือการทำโฆษณา หรือการทำสื่อการตลาดใดๆ ผ่านบริการ

ค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทน

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้เพื่อใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท และบริษัทแม่ของคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก (ก) การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ กฎหมายหรือกฎใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นใดๆ หรือคำสั่งไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในสัญญาฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม (ข) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้โดยสารของท่านหรือพาหนะที่ท่านขับขี่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนเดินเท้าซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านติดต่อกับบุคคลภายนอกใดๆ (ค) การใช้ (หรือการใช้โดยมิชอบ) แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และ (ง) กรรมสิทธิ์ การใช้ หรือการให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะของผู้โดยสาร รวมถึงการขนส่งผู้โดยสารของท่านซึ่งท่านได้ให้บริการขนส่ง

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอปพลิเคชัน ซอฟท์แวร์ บริษัทจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวรจะปลอดภัย  ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ  หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆ ที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์จะทำให้แอปพลิเคชันปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่บริษัทจัดเตรียมให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับ (on an “As Is” Basis) เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและบริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆ ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และการใช้บริการใดๆ จากบุคคลภายนอก และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้มีข้อผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน ปิด หรือไม่ทำงานบริษัทไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระตามจริง เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่มีการเรียกร้องนั้นๆ เกิดขึ้น และไม่มีกรณีใดที่บริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และการสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ) บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงจากการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

บริษัทไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน บริษัทจะไม่เป็นคู่กรณีในข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้โดยสารรวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้โดยสารรวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับบริษัทไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงโดยชัดแจ้งในการสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือด้วยวิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก รวมถึงผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ได้แนะนำท่านผ่านการบริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

หนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปหาท่านด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งไปรษณีย์ (กรณีที่ส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

การโอนสิทธิ

สัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจโอนสิทธิภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะข้อตกลงทั่วไป

สัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน บริษัท หรือบุคคลภายนอกในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว  เว้นแต่บริษัทได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัทเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่สัญญาฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีข้อความขัดแย้งกัน ให้ถือเอาข้อความตามสัญญาฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที ในกรณีที่บริษัทพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย การยกเลิกสัญญาฉบับนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงินที่อยู่กับบริษัท หรือเงินใดๆ ที่ชำระให้แก่บริษัทแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้

 

 

Terms and Conditions for Thailand GrabBike Drivers

Last Modified 10 March 2017

Important – please read these terms carefully. By using this Service, you agree that you have read, understood, accepted and agreed with the Terms and Conditions, the conditions stated in the Driver’s Registration Form and the Driver’s Code of Conduct. You further agree to the representations made by yourself below. If you do not agree to or fall within the Terms and Conditions of the Service (as defined below) and wish to discontinue using the Service, please do not continue using this Application or Service.

The terms and conditions stated herein (collectively, the “Terms and Conditions” or this “Agreement”) constitute a legal agreement between you and GrabTaxi (Thailand) Co. Ltd. (Company No. 0105556090377) (the “Company”). In order to use the Service (each as defined below) you must agree to the Terms and Conditions that are set out below. By using the mobile application supplied to you by the Company (the ”Application”), and downloading, installing or using any associated software supplied by the Company (“the Software”) which overall purpose is to enable persons seeking transportation or delivery services to certain destinations to be matched with third party transportation providers, drivers and vehicle operators (collectively, the “Service”), you hereby expressly acknowledge and agree to be bound by the Terms and Conditions, and any future amendments and additions to this Terms and Conditions as published from time to time at http://www.grabtaxi.com or through the Application.

The Company offers information and a method for delivery service providers, transporters and vehicle operators to schedule, obtain and establish contact with Customers, but does not and does not intend to provide transportation services or act in any way as an operator, transportation carrier or provider, and has no responsibility or liability for any transportation services provided to Customers by you.

The Company reserves the right to modify, vary or change the terms and conditions of this Agreement or its policies relating to the Service at any time as it deems fit. Such modifications, variations or changes to the Terms and Conditions policies relating to the Service shall be effective upon the posting of an updated version at https://www.grab.com/th/en/terms/driver/ . You agree that it shall be your responsibility to review this Agreement regularly whereupon the continued use of the Service after any such changes, whether or not reviewed by you, shall constitute your consent and acceptance to such changes.

THE COMPANY IS A TECHNOLOGY COMPANY THAT DOES NOT PROVIDE OR ENGAGE IN TRANSPORTATION SERVICES AND THE COMPANY IS NOT A TRANSPORTATION PROVIDER. THE SOFTWARE AND THE APPLICATION ARE INTENDED TO BE USED FOR FACILITATING YOU (AS A TRANSPORTATION PROVIDER) TO OFFER YOUR SERVICES TO YOUR CUSTOMER. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR THE ACTS AND/OR OMISSIONS OF ANY SERVICES YOU PROVIDED TO YOUR PASSENGERS, AND FOR ANY ILLEGAL ACTION COMMITTED BY YOU. YOU SHALL, AT ALL TIME, NOT CLAIM OR CAUSE ANY PERSON TO MISUNDERSTAND THAT YOU ARE THE AGENT, EMPLOYEE OR STAFF OF THE COMPANY, AND THE SERVICES PROVIDED BY YOU IS NOT, IN ANYWAY, BE DEEMED AS SERVICES OF THE COMPANY.

You are forbidden from promoting competitors applications, giving out coupons and suggesting any other form of discounts to the Customers. You are strictly forbidden to use the Service for such other purpose such as but not limited to data mining of the Company’s information or information related to the Application or the Service. A breach hereof constitutes a grave offence and may be treated as industrial espionage or sabotage, and the Company reserves the right to take such action as may be appropriate or permitted under the laws against you, and/or any person, whether natural or artificial, directing or instructing you, in the event you misuse the Service other than for the purpose for which it is intended to be used.

Representation and Warranties

By using the Service, you expressly represent and warrant that you are legally entitled to accept and agree to the Terms and Conditions and that you are at least eighteen (18) years old. Without limiting the generality of the foregoing, the Service is not available to persons under the age of eighteen (18) or such persons that are forbidden for any reason whatsoever to enter into a contractual relationship. By using the Service, you further represent and warrant that you have the right, authority and capacity to use the Service and to abide by the Terms and Conditions. You further confirm that all the information which you provide shall be true and accurate. Your use of the Service is for your own sole, personal use. You undertake not to authorize others to use your identity or user status, and you may not assign or otherwise transfer your user account to any other person or entity. When using the Service you agree to comply with all applicable laws whether in your home nation or otherwise in the country, state and city in which you are present while using the Service (the “Alternate Country”).

You may only access the Service using authorized and legal means. It is your responsibility to check and ensure that you download the correct Software for your device. The Company is not liable if you do not have a compatible handset or if you have downloaded the wrong version of the Software for your handset. The Company reserves the right to terminate this Agreement should you be using the Service with an incompatible or unauthorized device or for purposes other than which the Application or Software is intended to be used.

By using the Service, you represent, warrant, undertake and agree that:

 • You possess a valid driver’s license and are authorized to operate a motor vehicle and have all the appropriate licenses, approvals and authority to transportation for hire to third parties in the jurisdiction in which you use the Service;
 • You own, or have the legal right and authority to operate, the vehicle which you intend to use when accepting passengers or customers, and such vehicle is in good operating condition and meets the industry safety standards for vehicles of its kind;
 • You have a valid policy of liability insurance (in industry-standard coverage amounts) for the operation of your motor vehicle/passenger vehicle and/or business insurance to cover any anticipated losses related to the operation of a taxi/passenger/goods delivery service;
 • You shall be solely responsible for any and all claims, judgments and liabilities resulting from any accident, loss or damage including, but not limited to personal injuries, death, total loss and property damages which is due to or is alleged to be a result of the motorcycle and/or delivery service howsoever operated;
 • You shall obey all local laws related to the operation of a taxi/passenger/goods delivery service and will be solely responsible for any violations of such local laws;
 • You will only use the Service for lawful purposes;
 • You will only use the Service for the purpose for which it is intended to be used;
 • You will not use the Application for sending or storing any unlawful material or for fraudulent purposes;
 • You will not use the Application and/or the Software to cause nuisance, annoyance, inconvenience or make fake bookings;
 • You will not use the Service, Application and/or Software for purposes other than obtaining the Service;
 • You will not impair the proper operation of the network;
 • You will not try to harm the Service, Application and/or the Software in any way whatsoever;
 • You will not copy, or distribute the Software or other content without written permission from the Company;
 • You will only use the Software and/or the Application for your own use and will not resell it to a third party;
 • You will keep secure and confidential your account password or any identification we provide you which allows access to the Service;
 • You will provide us with whatever proof of identity we may reasonably request or require;
 • You agree to provide accurate, current and complete information as required for the Service and undertake the responsibility to maintain and update your information in a timely manner to keep it accurate, current and complete at all times during the term of the Agreement. You agree that the Company may rely on your information as accurate, current and complete. You acknowledge that if your information is untrue, inaccurate, not current or incomplete in any respect, the Company has the right but not the obligation to terminate this Agreement and your use of the Service at any time with or without notice;
 • You will only use an access point or data account (AP) which you are authorized to use;
 • You shall not employ any means to defraud the Company or enrich yourself, through any means, whether fraudulent or otherwise or whether or not through any event, promotion or campaign launched by the Company to encourage new subscription or usage of the Service by new or existing customers;
 • You are aware that when responding to Customers’ requests for transportation services, standard telecommunication charges will apply and which shall be solely borne by you;
 • You shall not impair or circumvent the proper operation of the network which the Service operates on;
 • You agree that the Service is provided on a reasonable effort basis; and
 • You agree that your use of the Service will be subject to the Company’s Privacy Policy as may be amended from time to time.

License Grant & Restrictions

The Company and its licensors, where applicable, hereby grants you a revocable, non-exclusive, non- transferable, non-assignable, personal, limited license to use the Application and/or the Software, solely for your own personal purpose, subject to the terms and conditions of this Agreement. All rights not expressly granted to you are reserved by the Company and its licensors.

You shall not (i) license, sublicense, sell, resell, transfer, assign, distribute or otherwise commercially exploit or make available to any third party the Application and/or the Software in any way; (ii) modify or make derivative works based on the Application and/or the Software; (iii) create internet “links” to the Application or “frame” or “mirror” any Software on any other server or wireless or internet-based device; (iv) reverse engineer or access the Software in order to (a) build a competitive product or service, (b) build a product using similar ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, or (c) copy any ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, (v) launch an automated program or script, including, but not limited to, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses or worms, or any program which may make multiple server requests per second, or unduly burdens or hinders the operation and/or performance of the Application and/or the Software, (vi) use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine”, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Services or its contents; (vii) post, distribute or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior consent of the owner of such proprietary rights, (viii) remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in the Service.

You may use the Software and/or the Application only for your personal, purposes and shall not use the Software and/or the Application to: (i) send spam or otherwise duplicative or unsolicited messages; (ii) send or store infringing, obscene, threatening, libelous, or otherwise unlawful or tortious material, including but not limited to materials harmful to children or violative of third party privacy rights; (iii) send material containing software viruses, worms, trojan horses or other harmful computer code, files, scripts, agents or programs; (iv) interfere with or disrupt the integrity or performance of the Software and/or the Application or the data contained therein; (v) attempt to gain unauthorized access to the Software and/or the Application or its related systems or networks; or (vi) Impersonate any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity (vii) to abstain from any conduct that could possibly damage the Company’s reputation or amount to being disreputable.

Payment Terms

Any fees which the Company may charge you for the Service, are due immediately and are non-refundable (“Service Fee”). This no-refund policy shall apply at all times regardless of your decision to terminate your usage, our decision to terminate or suspend your usage, disruption caused to the Service either planned, accidental or intentional, or any reason whatsoever.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE TOTAL AMOUNT OF FARE PAID TO YOU BY THE CUSTOMER INCLUDES THE SOFTWARE USAGE FEE, WHICH YOU ARE COLLECTING ON BEHALF OF THE COMPANY. SUCH SOFTWARE USAGE FEE MAY BE UP TO 20% OF THE FARE STIPULATED FOR THE SERVICE FOR EACH TIME THE CUSTOMER USES YOUR DELIVERY SERVICE, WHICH SHALL BE DETERMINED BY THE COMPANY, AT ITS DISCRETION, FROM TIME TO TIME.

The Company may, at its sole discretion, make promotional offers with different features and different rates to any of the Customers whereby these promotional offers shall accordingly be honored by you. The Company may determine or change the Service Fee as the Company deems in its absolute discretion as necessary or appropriate for the business.

Payment By Customers

The Customer may choose to pay for the Service by cash and where available, by credit or debit card (“Card”). In the event that the Customer chooses to pay for the Service by Card, all payments due to you, including tips (where applicable), for the Service will be channeled to you in the agreed quantum. Any complaints that the Customer shall have regarding the transportation provided by you shall be taken up by the Customer with you directly.

The Company retains the right to suspend the processing of any transaction where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal or involves any criminal activity or where it reasonably believes the Customer to be in breach of the Terms and Conditions between the Customer and the Company. In such an event, you shall not hold the Company liable for any withholding of, delay in, suspension of or cancellation of, any payment to you.

You agree that you will cooperate in relation to any criminal investigation that is required and to assist the Company in complying with any internal investigations, instructions from the authorities or requirements of prevailing laws or regulations in place.

Taxes

You agree that this Agreement shall be subject to all prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any future taxes that may be introduced at any point of time. You further agree to use your best efforts to do everything necessary and required by the relevant laws to enable, assist and/or defend the Company to claim or verify any input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the Services supplied under this Agreement.

Confidentiality

You shall maintain in confidence all information and data relating to the Company, its services, products, business affairs, marketing and promotion plans or other operations and its associated companies which are disclosed to you by or on behalf of the Company (whether orally or in writing and whether before, on or after the date of this Agreement) or which are otherwise directly or indirectly acquired by you from the Company, or any of its affiliated companies, or created in the course of this Agreement. You shall further ensure that you only use such confidential information in order to perform the Services, and shall not without the Company’s prior written consent, disclose such information to any third-party nor use it for any other purpose. You shall only disclose such information to such officers, employees and agents as need to know it to fulfil its obligations under this Agreement.

The above obligations of confidentiality shall not apply to the extent that you can show that the relevant information:

 • was at the time of receipt already in the Recipient’s possession;
 • is, or becomes in the future, public knowledge through no fault or omission of the Recipient;
 • was received from a third-party having the right to disclose it; or
 • is required to be disclosed by law.

Personal Data Protection

You agree and consent to the Company using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified hereunder. For the purposes of this Agreement, “Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to your name, identification card number, birth certificate number, passport number, nationality, address, telephone number, credit or debit card details, race, gender, date of birth, email address, any information about you which you have provided to the Company in registration forms, application forms or any other similar forms and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and processed by the Company from time to time and includes sensitive personal data such as data relating to health, religious or other similar beliefs.

The provision of your Personal Data is voluntary. However if you do not provide the Company your Personal Data, your request for the Application may be incomplete and the Company will not be able to process your Personal Data for the Purposes outlined below and may cause the Company to be unable to allow you to use the Service.

The Company may use and process your Personal Data for business and activities of the Company which shall include, without limitation the following (“the Purpose”):

 • To perform the Company’s obligations in respect of any contract entered into with you;
 • To provide you with any services pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To process your participation in any events, promotions, activities, focus groups, research studies, contests, promotions, polls, surveys or any productions and to communicate with you regarding your attendance thereto;
 • Process, manage or verify your application for the Service pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To validate and/or process payments pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To develop, enhance and provide what is required pursuant to the Terms and Conditions herein to meet your needs;
 • To process any refunds, rebates and/or charges pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To facilitate or enable any checks as may be required pursuant to the Terms and Conditions herein;
 • To respond to questions, comments and feedback from you;
 • To communicate with you for any of the purposes listed herein;
 • For internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;
 • For purposes of detection, prevention and prosecution of crime;
 • For the Company to comply with its obligations under law;
 • To send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges, festive greetings from the Company, its partners, advertisers and/or sponsors;
 • To notify and invite you to events or activities organised by the Company, its partners, advertisers, and/or sponsors;
 • To share your Personal Data amongst the companies within the Company’s group of companies comprising the subsidiaries, associate companies and/or jointly controlled entities of the holding company of the group (“the Group”) and with the Company’s and Group’s agents, third party providers, developers, advertisers, partners, event companies or sponsors who may communicate with you for any reasons whatsoever.

If you do not consent to the Company processing your Personal Data for any of the Purposes, please notify the Company using the support contact details as provided in the Application. If any of the Personal Data that you have provided to us changes, for example, if you change your e- mail address, telephone number, payment details or if you wish to cancel your account, please update your details by sending your request to the support contact details as provided in the Application.

We will, to the best of our abilities, effect such changes as requested within fourteen (14) working days of receipt of such notice of change.

By submitting your information you consent to the use of that information as set out in the form of submission and in this Agreement.

Third Party Interactions

During use of the Service, you may enter, subject to the Company’s prior written consent, enter into correspondence with, purchase goods and/or services from, or participate in promotions of third party providers, advertisers or sponsors showing their goods and/or services through the Service, Software and/or the Application. Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, is solely between you and the applicable third-party. The Company and its licensors shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase, transaction or promotion between you and any such third- party. The Group does not endorse any applications or sites on the Internet that are linked through the Service, Application and/or the Software, and in no event shall the Company, its licensors or the Group be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such sites or third party providers. The Company provides the Service to you pursuant to the Terms and Conditions. You recognize, however, that certain third party providers of transportation, goods and/or services may require your agreement to additional or different terms and conditions prior to your use of or access to such goods or services, and the Company is not a party to and disclaims any and all responsibility and/or liability arising from such agreements between you and the third party providers.

The Company may rely on third party advertising and marketing supplied through the Service and other mechanisms to subsidize the Service and/or to earn additional revenue. By agreeing to the Terms and Conditions you agree to receive such advertising and marketing. If you do not want to receive such advertising you should notify us in writing or in accordance with the procedure determined by the Company. The Company reserves the right to charge you a higher fee for or deny you use of the Service should you choose not to receive these advertising services. This higher fee, if applicable, will be posted on the Company’s website located at http://www.grabtaxi.com. You agree and allow the Company to compile and release information regarding you and your use of the Service on an anonymous basis as part of a customer profile or similar report or analysis. You agree that it is your responsibility to take all precautions in all actions and interactions with any third party Transportation Provider, other third party providers, advertisers and/or sponsors you interact with through the Service and/or advertising or marketing material supplied through the Service.

Indemnification

By agreeing to this Agreement upon using the Service, you agree that you shall defend, indemnify and hold the Company, its licensors and each such party’s parent organizations, subsidiaries, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents harmless from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs) arising out of or in connection with: (a) your violation or breach of any term of this Agreement or any applicable law or regulation, including any local laws or ordinances, whether or not referenced herein; (b) your violation of any rights of any third party, including, but not limited to your customers, your vehicle or the vehicle that you have control over, other motorists, and pedestrians, as a result of your own interaction with any third party (c) your use (or misuse) of the Application and/or Software; and (d) your ownership, use or operation of a motor vehicle, including your carriage of Customers’ parcels who have procured your delivery services via the Service.

Disclaimer of Warranties

THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SERVICES, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE. THE COMPANY DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT (A) THE USE OF THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE SECURE, TIMELY, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR OPERATE IN COMBINATION WITH ANY OTHER HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEM OR DATA, (B) THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (C) ANY STORED DATA WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, (D) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR OTHER MATERIALS PURCHASED OR OBTAINED BY YOU THROUGH THE APPLICATION WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (E) ERRORS OR DEFECTS IN THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED, OR (F) THE APPLICATION OR THE SERVER(S) THAT MAKE THE APPLICATION AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, OR (G) THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE TRACKS YOU OR THE VEHICLE USED BY THE TRANSPORTATION PROVIDER. THE SERVICE IS PROVIDED TO YOU STRICTLY ON AN “AS IS” BASIS. ALL CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, ARE HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED TO THE HIGHEST AND MAXIMUM EXTENT. THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, SAFETY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY OR AVAILABILITY OF ANY SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION SERVICES OBTAINED BY OR FROM THIRD PARTIES THROUGH THE USE OF THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SERVICE, AND ANY THIRD PARTY SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION SERVICES REMAINS SOLELY AND ABSOLUTELY WITH YOU AND YOU SHALL HAVE NO RECOURSE WHATSOEVER TO THE COMPANY.

Internet Delays

THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF THE INTERNET AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INCLUDING THE DEVICE USED BY YOU BEING FAULTY, NOT CONNECTED, OUT OF RANGE, SWITCHED OFF OR NOT FUNCTIONING. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, DAMAGES OR LOSSES RESULTING FROM SUCH PROBLEMS.

Limitation of Liability

ANY CLAIMS AGAINST THE COMPANY BY YOU SHALL IN ANY EVENT BE LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT OF ALL AMOUNTS ACTUALLY PAID BY AND/OR DUE FROM YOU IN UTILISING THE SERVICE DURING THE EVENT GIVING RISE TO SUCH CLAIMS. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS BE LIABLE TO YOU OR ANYONE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, ECONOMIC, FUTURE SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES OR LOSSES OF ANY TYPE OR KIND (INCLUDING PERSONAL INJURY, EMOTIONAL DISTRESS AND LOSS OF DATA, GOODS, REVENUE, PROFITS, USE OR OTHER ECONOMIC ADVANTAGE). THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OR INJURY WHICH MAY BE INCURRED BY OR CAUSED TO YOU OR TO ANY PERSON FOR WHOM YOU HAVE BOOKED THE SERVICE FOR, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS, DAMAGE OR INJURY ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, ANY RELIANCE PLACED BY YOU ON THE COMPLETENESS, ACCURACY OR EXISTENCE OF ANY ADVERTISING, OR AS A RESULT OF ANY RELATIONSHIP OR TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD PARTY PROVIDER, ADVERTISER OR SPONSOR WHOSE ADVERTISING APPEARS ON THE WEBSITE OR IS REFERRED TO BY THE SERVICE, APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, EVEN IF THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS HAVE BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THE COMPANY DOES NOT AND WILL NOT ASSESS NOR MONITOR THE SUITABILITY, LEGALITY, ABILITY, MOVEMENT OR LOCATION OF ANY THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS AND YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. THE COMPANY WILL NOT BE A PARTY TO DISPUTES, NEGOTIATIONS OF DISPUTES BETWEEN YOU AND SUCH THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. WE CANNOT AND WILL NOT PLAY ANY ROLE IN MANAGING PAYMENTS BETWEEN YOU AND THE THIRD PARTY PROVIDERS, INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. RESPONSIBILITY FOR THE DECISIONS YOU MAKE REGARDING SERVICES AND PRODUCTS OFFERED VIA THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION (WITH ALL ITS IMPLICATIONS) RESTS SOLELY WITH AND ON YOU. YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS, CAUSES OF ACTION, OR DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION, OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTIES INCLUDING THIRD PARTY TRANSPORTATION PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS INTRODUCED TO YOU BY THE SERVICE, SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION.

Notice

The Company may give notice by means of a general notice on the Application, electronic mail to your email address in the records of the Company, or by written communication sent by Registered mail or pre-paid post to your address in the record of the Company. Such notice shall be deemed to have been given upon the expiration of 48 hours after mailing or posting (if sent by Registered mail or pre-paid post) or 1 hour after sending (if sent by email). You may give notice to the Company (such notice shall be deemed given when received by the Company) by letter sent by courier or registered mail to the Company using the contact details as provided in the Application.

Assignment

The agreement as constituted by the terms and conditions as modified from time to time may not be assigned by you without the prior written approval of the Company but may be assigned without your consent by the Company. Any purported assignment by you in violation of this section shall be void.

General

This Agreement shall be governed by Thai law, without regard to the choice or conflicts of law provisions of any jurisdiction, and any disputes, actions, claims or causes of action arising out of or in connection with the Terms of Use or the Service shall be referred to the Thailand Arbitration Centre (‘THAC’), in accordance with the Rules of the THAC as modified or amended from time to time (the “Rules”) by a sole arbitrator appointed by the mutual agreement of the Parties (the “Arbitrator”). If Parties are unable to agree on an arbitrator, the Arbitrator shall be appointed by the President of the THAC in accordance with the Rules.

The seat and venue of the arbitration shall be Bangkok, in the English language and The fees of the Arbitrator shall be borne equally by the Parties, provided that the Arbitrator may require that such fees be borne in such other manner as the Arbitrator determines is required in order for this arbitration clause to be enforceable under applicable law.

No joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you, the Company or any third party provider as a result of the Terms and Conditions or use of the Service. If any provision of the Terms and Conditions is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced to the fullest extent under law. This shall, without limitation, also apply to the applicable law and jurisdiction as stipulated above. The failure of the Company to enforce any right or provision in the Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by the Company in writing. The Terms and Conditions comprises the entire agreement between you and the Company and supersedes all prior or contemporaneous negotiations or discussions, whether written or oral (if any) between the parties regarding the subject matter contained herein.

You hereby agree that the Company may terminate this Agreement at any time by giving three (3) days’ prior notice to you without assigning any reasons. Notwithstanding the generality of the provisions stipulated in this Agreement or anything to the contrary, the Company is entitled to terminate this Agreement immediately in the event that you are found to be in breach of any of the terms stipulated in this Agreement. For the avoidance of doubt, the termination of this Agreement shall not require the Company to compensate, reimburse or cover any cost incurred by you, including but not limited to the credit reserved with the Company or any other monies paid to the Company in the course of performing your obligations under this Agreement.