Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับคนขับในการให้บริการประเภทแกร็บแท็กซี่ในประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ และจรรยาบรรณคนขับรวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน หรือหยุดใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556090377) (“บริษัท”) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (“ลูกค้า”) โดยแอปพลิเคชันจะทำการจับคู่กับผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.grab.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

บริษัทเสนอข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ประกอบการยานพาหนะ ในการจัด บริการขนส่งให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับลูกค้า และติดต่อกับลูกค้า แต่บริษัทไม่ได้ให้และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการขนส่ง หรือกระทำไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในฐานะผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ให้บริการรับขน หรือขนส่ง และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการให้บริการส่งที่ท่านให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ https://www.grab.com/th/terms/driver ท่านตกลงว่า การอ่านข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง และหากท่านยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการขนส่ง และบริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่ง ซอฟต์แวร์และแอปพลิคชันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ในการนำเสนอบริการของท่านแก่ลูกค้า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของท่าน การให้บริการขนส่งใดๆ ที่จัดให้แก่ท่าน ท่านจะไม่อ้างหรือทำให้บุคคลใดเข้าใจผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ และบริการที่ท่านจัดให้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นบริการของบริษัทไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ

ห้ามมิให้ท่านนำเสนอแอปพลิเคชันของคู่แข่ง ให้คูปอง และแนะนำส่วนลดในรูปแบบใดๆ ให้แก่ลูกค้า ห้ามมิให้ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำเหมืองข้อมูลของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการการฝ่าฝืนความในข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจถือเป็นการก่อจารกรรมหรือวินาศกรรมทางอุตสาหกรรมและบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดตามสมควรหรือตามกฎหมายกับท่าน และ/หรือบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ออกคำสั่งหรือสั่งการท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ใช้

 1. คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ (“ประเทศอื่น”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่บริษัทกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ หากท่านใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน สัญญา และตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตให้ควบคุมรถยนต์ และมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจในการให้บริการขนส่งแก่บุคคลภายนอก ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่าน
 • ท่านมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ และในการเป็นเจ้าของยานพาหนะ รถยนต์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียก “ยานพาหนะ”) ซึ่งท่านประสงค์จะใช้ในการให้บริการขนส่ง และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย (เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่ยังมีผล (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ/ขนส่งผู้โดยสารของท่าน
 • เมื่อท่านคลิกยืนยันการรับลูกค้า ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากยานพาหนะ และ/หรือบริการรถรับจ้างสาธารณะ/ขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะได้ประกอบการอย่างไร
 • ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ/ขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือไม่ได้ทำการจองจริง
 • ท่านจะไม่ใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าว
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (an access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่า เมื่อตอบรับคำขอของลูกค้าสำหรับบริการขนส่ง ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่า บริษัทจะให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร
 • ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 • ท่านตกลงว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่บริษัทร้องขอ และท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายใน คำสั่งของราชการ หรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และ
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้า บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
 1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าหากำไรเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิทั้งหมดแก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (build a competitive product or service) (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอปพลิเคชัน หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

 1. การชำระเงิน

เงินใดๆ ที่บริษัทเรียกเก็บจากท่านสำหรับบริการนั้นถึงกำหนดชำระทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) นโยบายการไม่คืนเงินนี้มีผลบังคับใช้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านตัดสินใจยุติการใช้บริการ การตัดสินใจของบริษัทที่จะยุติหรือพักการใช้บริการของท่าน การหยุดชะงักในบริการไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้วางแผนไว้ โดยอุบัติเหตุ โดยจงใจ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านรับทราบว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระแก่ท่านนั้น รวมค่าบริการ ซึ่งท่านได้จัดเก็บไว้แทนบริษัท ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าบริการเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอ และอัตราที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมแก่ธุรกิจ ทั้งนี้โดยดุลพินิจอย่างเด็ดขาดของบริษัท

กระเป๋าเงินคนขับ

บริษัทจะจัดการชำระเงินไปยังท่าน และรับชำระเงินจากท่านผ่านบัญชีลูกหนี้การค้า หรือระบบ (แล้วแต่กรณี) (“กระเป๋าเงินคนขับ”) ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านได้รับการชี้แจงจากบริษัทโดยชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้งานและการจัดการกระเป๋าเงินคนขับแล้ว

ท่านสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับ (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มยอดเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับ และรักษายอดคงเหลือขั้นต่ำ วิธีการเติมเครดิตนั้นให้เป็นตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว (อาทิเช่น การชำระด้วยเงินสด และบัตรเครดิต/เดบิต)

ท่านรับทราบและยอมรับว่ายอดเครดิตคงหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่านนั้นมีผลต่อความสามารถในการใช้บริการของท่าน โดยท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทแปลงจำนวนเงินที่พึงชำระแก่ท่านให้เป็นเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการใช้บริการของท่าน

เครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และจะไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยน โอนโดยมีค่าตอบแทน หรือใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือดอกผลใดๆ จากเครดิตของท่าน บริษัทอาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนที่บริษัทถือไว้แทนท่าน โดยท่านตกลงโอนสิทธิของท่านในดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่บริษัท

ท่านอาจตรวจสอบยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินคนขับได้ผ่านแอปพลิเคชัน ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับที่ปรากฏในแอปพลิเคชันถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติของยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหัก ยึดหน่วง ยกเลิก หรือกระทำการใดๆ แก่เงินสดและเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่านกับบริษัท เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ จรรยาบรรณคนขับ หรือนโยบายอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้บริการโดยหยุดให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดโดยบริษัท

 1. การชำระเงินโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยเงินสด และด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (“บัตร”) เมื่อสามารถใช้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยบัตร เงินที่พึงชำระแก่ท่านทั้งหมดรวมถึงทิป (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการให้บริการของท่านจะถูกชำระให้แก่ท่านตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

ลูกค้าจะยกข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการของท่านขึ้นกับท่านโดยตรง

บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการประมวลผลธุรกรรมใดๆ หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เอาผิดกับบริษัทในการยึดหน่วง ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการชำระเงินใดๆแก่ท่าน

 1. นโยบายการยกเลิกของคนขับ

ลูกค้าหวังพึ่งพาท่านในใช้บริการขนส่ง ท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้ง หรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการจองจากลูกค้านั้นจะเป็นการทำลายประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้ หรือการเพิกเฉยไม่รับการจอง (รวมเรียกว่า “การปฏิเสธ”) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน (“การระงับใช้”)

บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายการยกเลิกของคนขับ และวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

 1. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านมีสิทธิจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มเติมจากค่าขนส่ง (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ตามจำนวนที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว

เป็นที่ตกลงกันว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจเรียกเก็บได้จากลูกค้า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ทางช่องทางที่บริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะกำหนดนโยบายและการคำนวณค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และกำหนดว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นรายได้ของท่านหรือไม่

 1. ภาษี

ท่านตกลงว่า ข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ให้บริการขนขนส่งอิสระ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ และชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

 1. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และส่วนที่เกี่ยวข้อง บริการและคำแนะนำ ความคิด คำร้องขอเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น (enhancement request) การตอบรับ คำแนะนำต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมให้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขาย และไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันให้แก่ท่าน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทเป็นเจ้าของ ชื่อ โลโก้ บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และโลโก้ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลภายนอก และไม่มีสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้แก่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นข้อกำหนดของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ กระบวนการ และการออกแบบในซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันทั้งหมด

 1. ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัท บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือปฏิบัติการอื่นๆ ของบริษัทและของบริษัทในเครือซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากบริษัท หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

 • ณ เวลาที่ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ท่านได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครองมาก่อนแล้ว
 • ข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งเป็นหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในอนาคตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของท่าน
 • ได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับเนื่องจากกฎหมายกำหนด
 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวในใบสูติบัตร เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เชื้อชาติ เพศ วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าในทางใด และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ บริษัทยังอาจรวบรวมข้อมูลโทรสนเทศ (telematics data) (เช่น ความเร็ว อัตรา และข้อมูลการเบรกของท่าน) ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เลข IMEI ของท่าน และชื่อของแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ท่านได้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) และข้อมูลทะเบียนยานพาหนะของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บริษัท คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอปพลิเคชันจะไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างและอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของบริษัทได้

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำกับท่าน
 • เพื่อให้บริการใดๆ แก่ท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อประมวลผล จัดการหรือตรวจสอบสำหรับใบสมัครของท่านสำหรับบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อทำให้การชำระเงินสมบูรณ์ และ/หรือดำเนินการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน รับส่วนลด และเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใดๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งใดๆ ก็ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบค้น การป้องกัน และการฟ้องคดีอาญา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ระเบียบ แนวทาง หรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการใดๆ (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
 • เพื่อตอบคำถาม ความเห็นและเสียงตอบรับจากท่าน
 • เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจประสงค์จะติดต่อท่านผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ด้านการตลาด”)

 • เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย ฝึกอบรม โฟกัสกรุ๊ป การศึกษางานวิจัย การประกวด โพล การทำสำรวจ หรือการผลิตงานใดๆ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการร่วมงานดังกล่าว
 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจดหมายทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ข้อความตามเทศกาลต่างๆ จากบริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน
 • เพื่อแจ้งและเชิญให้ท่านมางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนได้จัดขึ้น และ/หรือ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทลูก บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้จัดทำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้พัฒนา ผู้จัดทำโฆษณา คู่ค้า บริษัทที่จัดงาน หรือผู้สนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดข้อใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บริษัท เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในระหว่างการใช้บริการ ท่านอาจมีการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งแสดงสินค้าและ/หรือการให้บริการผ่านบริการ ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ หน้าที่ หรือความรับผิด สำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม การทำรายการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอปพลิเคชัน หรือไซต์ (sites) ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมผ่านบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทต้องรับผิด ต่อคอนเทนท์ สินค้า บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ใน หรือหาได้จากไซต์ (site) หรือจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแก่ท่านตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านตระหนักดีว่า บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอาจกำหนดให้มีข้อตกลงเพิ่มเติม หรือแตกต่างจากที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทต้องไม่ใช่คู่สัญญาและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความรับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

บริษัทอาจใช้บุคคลภายนอกให้โฆษณาและทำการตลาดผ่านบริการและผ่านกลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการ และ/หรือเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับบริการการโฆณาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่สูงขึ้นจากท่าน หรือปฏิเสธให้ท่านใช้บริการ หากมีค่าบริการที่สูงขึ้นจะมีการโพสต์ค่าบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.grab.com ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่เปิดเผยชื่อของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้า หรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ท่านตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต่อการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ท่านติดต่อด้วยผ่านบริการ และ/หรือการทำโฆษณา หรือการทำสื่อการตลาดใดๆ ผ่านบริการ

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการจากการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท และบริษัทแม่ของคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก (ก) การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการหรือกฎหมายหรือกฏใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในเงื่อนไขในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม (ข) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลูกค้า ยานพาหนะของท่าน หรือยานพาหนะซึ่งท่านควบคุม ผู้ขับขี่คนอื่น และคนเดินเท้า อันเป็นผลจากการกระทำของท่านเองหรือบุคคลภายนอก (ค) การใช้หรือการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์โดยมิชอบ และ (ง) กรรมสิทธิ์ การใช้งาน หรือการประกอบการยานพาหนะใดๆ รวมถึงการขนส่งของท่านให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่งของท่านผ่านบริการ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ บริษัทจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัถตุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่บริษัทจัดให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับอย่างเคร่งครัด (on an “As Is” Basis) เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการรับประกันเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและบริษัทไม่ต้องรับผิดเท่าที่กำหนดไว้สูงสุดและมากที่สุด บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งาน ของบริการใดๆ และ/หรือรีวอร์ด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งของบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับโดยหรือจากบุคคลภายนอกผ่านการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และ/หรือการแลกใช้ การให้ หรือการใช้รีวอร์ด ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งโดยบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

 1. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้ หรือเป็นความผิดของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การไม่สามารถเชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน การปิดหรือการที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

 1. การจำกัดความรับผิด

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนค่าบริการที่ท่านได้ชำระตามจริงและ/หรือค่าบริการที่ได้เรียกเก็บจากท่าน เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่เกี่ยวกับการเรียกร้องนั้นๆ และไม่มีกรณีใดที่บริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และความสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นใดๆ) บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือลูกค้ารายใดของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่หากท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงโดยการให้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทที่ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

บริษัทไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึง ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน บริษัทจะไม่เป็นคู่กรณีกับข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับบริษัทไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

 1. หนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า (pre-paid post)ไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งรอีเมล์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางอีเมล์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

 1. การโอนสิทธิ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแต่บริษัทอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะ

 1. ข้อตกลงทั่วไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความเป็นเอกเทศของสัญญา การสละสิทธิ ฯลฯ

ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน บริษัท หรือบุคคลภายนอกได้ในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจตามที่ระบุไว้ข้างต้นการไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บริษัทได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัทเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

หากมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความในข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทย ให้ถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับภาษาไทย

ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีในกรณีที่บริษัทพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเครดิตของท่านที่เก็บไว้กับบริษัท หรือเงินใดๆ ที่ท่านจะให้แก่บริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับคนขับในการให้บริการประเภทแกร็บคาร์ในประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ และจรรยาบรรณคนขับรวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน หรือหยุดใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556090377) (“บริษัท”) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (“ลูกค้า”) โดยแอปพลิเคชันจะทำการจับคู่กับผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.grab.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

บริษัทเสนอข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ประกอบการยานพาหนะ ในการจัด บริการขนขนส่งให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับลูกค้า และติดต่อกับลูกค้า แต่บริษัทไม่ได้ให้และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการขนส่ง หรือกระทำไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในฐานะผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ให้บริการรับขน หรือขนส่ง และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการให้บริการขนส่งที่ท่านให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ https://www.grab.com/th/terms/driver ท่านตกลงว่า การอ่านข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง และหากท่านยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือขนส่ง และบริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่ง ซอฟต์แวร์และแอปพลิคชันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ในการนำเสนอบริการของท่านแก่ลูกค้า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของท่าน การให้บริการขนส่งใดๆ ที่จัดให้แก่ท่าน ท่านจะไม่อ้างหรือทำให้บุคคลใดเข้าใจผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ และบริการที่ท่านจัดให้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นบริการของบริษัทไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ

ห้ามมิให้ท่านนำเสนอแอปพลิเคชันของคู่แข่ง ให้คูปอง และแนะนำส่วนลดในรูปแบบใดๆ ให้แก่ลูกค้า ห้ามมิให้ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำเหมืองข้อมูลของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการการฝ่าฝืนความในข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจถือเป็นการก่อจารกรรมหรือวินาศกรรมทางอุตสาหกรรมและบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดตามสมควรหรือตามกฎหมายกับท่าน และ/หรือบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ออกคำสั่งหรือสั่งการท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ใช้

 1. คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ (“ประเทศอื่น”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่บริษัทกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ หากท่านใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน สัญญา และตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่าน
 • ท่านมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ และในการเป็นเจ้าของยานพาหนะ รถยนต์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียก “ยานพาหนะ”) ซึ่งท่านประสงค์จะใช้ในการให้บริการขนส่งห และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย (เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่ยังมีผล (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการขนส่งของท่าน
 • เมื่อท่านคลิกยืนยันการรับลูกค้า ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากยานพาหนะ และ/หรือบริการขนส่ง ไม่ว่าจะได้ประกอบการอย่างไร
 •  ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือไม่ได้ทำการจองจริง
 • ท่านจะไม่ใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าว
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (an access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่า เมื่อตอบรับคำขอของลูกค้าสำหรับบริการขนส่ง ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่า บริษัทจะให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร
 • ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 • ท่านตกลงว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่บริษัทร้องขอ และท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายใน คำสั่งของราชการ หรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และ
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้า บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
 1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าหากำไรเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิทั้งหมดแก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (build a competitive product or service) (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอปพลิเคชัน หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

 1. การชำระเงิน

เงินใดๆ ที่บริษัทเรียกเก็บจากท่านสำหรับบริการนั้นถึงกำหนดชำระทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) นโยบายการไม่คืนเงินนี้มีผลบังคับใช้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านตัดสินใจยุติการใช้บริการ การตัดสินใจของบริษัทที่จะยุติหรือพักการใช้บริการของท่าน การหยุดชะงักในบริการไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้วางแผนไว้ โดยอุบัติเหตุ โดยจงใจ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านรับทราบว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระแก่ท่านนั้น รวมค่าบริการ ซึ่งท่านได้จัดเก็บไว้แทนบริษัท ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าบริการเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอ และอัตราที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมแก่ธุรกิจ ทั้งนี้โดยดุลพินิจอย่างเด็ดขาดของบริษัท

กระเป๋าเงินคนขับ

บริษัทจะจัดการชำระเงินไปยังท่าน และรับชำระเงินจากท่านผ่านบัญชีลูกหนี้การค้า หรือระบบ (แล้วแต่กรณี) (“กระเป๋าเงินคนขับ”) ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านได้รับการชี้แจงจากบริษัทโดยชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้งานและการจัดการกระเป๋าเงินคนขับแล้ว

ท่านสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับ (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มยอดเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับ และรักษายอดคงเหลือขั้นต่ำ วิธีการเติมเครดิตนั้นให้เป็นตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว (อาทิเช่น การชำระด้วยเงินสด และบัตรเครดิต/เดบิต)

ท่านรับทราบและยอมรับว่ายอดเครดิตคงหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่านนั้นมีผลต่อความสามารถในการใช้บริการของท่าน โดยท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทแปลงจำนวนเงินที่พึงชำระแก่ท่านให้เป็นเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการใช้บริการของท่าน

เครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และจะไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยน โอนโดยมีค่าตอบแทน หรือใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือดอกผลใดๆ จากเครดิตของท่าน บริษัทอาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนที่บริษัทถือไว้แทนท่าน โดยท่านตกลงโอนสิทธิของท่านในดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่บริษัท

ท่านอาจตรวจสอบยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินคนขับได้ผ่านแอปพลิเคชัน ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับที่ปรากฏในแอปพลิเคชันถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติของยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหัก ยึดหน่วง ยกเลิก หรือกระทำการใดๆ แก่เงินสดและเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่านกับบริษัท เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ จรรยาบรรณคนขับ หรือนโยบายอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้บริการโดยหยุดให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดโดยบริษัท

 1. การชำระเงินโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยเงินสด และด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (“บัตร”) เมื่อสามารถใช้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยบัตร เงินที่พึงชำระแก่ท่านทั้งหมดรวมถึงทิป (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการให้บริการของท่านจะถูกชำระให้แก่ท่านตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

ลูกค้าจะยกข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการของท่านขึ้นกับท่านโดยตรง

บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการประมวลผลธุรกรรมใดๆ หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เอาผิดกับบริษัทในการยึดหน่วง ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการชำระเงินใดๆแก่ท่าน

 1. นโยบายการยกเลิกของคนขับ

ลูกค้าหวังพึ่งพาท่านในใช้บริการขนส่ง ท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้ง หรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการจองจากลูกค้านั้นจะเป็นการทำลายประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้ หรือการเพิกเฉยไม่รับการจอง (รวมเรียกว่า “การปฏิเสธ”) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน (“การระงับใช้”)

บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายการยกเลิกของคนขับ และวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

 1. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านมีสิทธิจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มเติมจากค่าขนส่ง (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ตามจำนวนที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว

เป็นที่ตกลงกันว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจเรียกเก็บได้จากลูกค้า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ทางช่องทางที่บริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะกำหนดนโยบายและการคำนวณค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และกำหนดว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นรายได้ของท่านหรือไม่

 1. ภาษี

ท่านตกลงว่า ข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ให้บริการขนขนส่งอิสระ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ และชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

 1. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และส่วนที่เกี่ยวข้อง บริการและคำแนะนำ ความคิด คำร้องขอเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น (enhancement request) การตอบรับ คำแนะนำต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมให้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขาย และไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันให้แก่ท่าน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทเป็นเจ้าของ ชื่อ โลโก้ บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และโลโก้ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลภายนอก และไม่มีสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้แก่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นข้อกำหนดของซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ กระบวนการ และการออกแบบในซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชันทั้งหมด

 1. ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัท บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือปฏิบัติการอื่นๆ ของบริษัทและของบริษัทในเครือซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากบริษัท หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

 • ณ เวลาที่ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ท่านได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครองมาก่อนแล้ว
 • ข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งเป็นหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในอนาคตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของท่าน
 • ได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับเนื่องจากกฎหมายกำหนด
 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวในใบสูติบัตร เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เชื้อชาติ เพศ วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าในทางใด และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ บริษัทยังอาจรวบรวมข้อมูลโทรสนเทศ (telematics data) (เช่น ความเร็ว อัตรา และข้อมูลการเบรกของท่าน) ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เลข IMEI ของท่าน และชื่อของแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ท่านได้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) และข้อมูลทะเบียนยานพาหนะของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บริษัท คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอปพลิเคชันจะไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างและอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของบริษัทได้

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำกับท่าน
 • เพื่อให้บริการใดๆ แก่ท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อประมวลผล จัดการหรือตรวจสอบสำหรับใบสมัครของท่านสำหรับบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อทำให้การชำระเงินสมบูรณ์ และ/หรือดำเนินการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน รับส่วนลด และเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใดๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งใดๆ ก็ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบค้น การป้องกัน และการฟ้องคดีอาญา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ระเบียบ แนวทาง หรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการใดๆ (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
 • เพื่อตอบคำถาม ความเห็นและเสียงตอบรับจากท่าน
 • เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจประสงค์จะติดต่อท่านผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ด้านการตลาด”)

 • เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย ฝึกอบรม โฟกัสกรุ๊ป การศึกษางานวิจัย การประกวด โพล การทำสำรวจ หรือการผลิตงานใดๆ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการร่วมงานดังกล่าว
 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจดหมายทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ข้อความตามเทศกาลต่างๆ จากบริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน
 • เพื่อแจ้งและเชิญให้ท่านมางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนได้จัดขึ้น และ/หรือ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทลูก บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้จัดทำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้พัฒนา ผู้จัดทำโฆษณา คู่ค้า บริษัทที่จัดงาน หรือผู้สนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดข้อใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บริษัท เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในระหว่างการใช้บริการ ท่านอาจมีการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งแสดงสินค้าและ/หรือการให้บริการผ่านบริการ ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ หน้าที่ หรือความรับผิด สำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม การทำรายการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอปพลิเคชัน หรือไซต์ (sites) ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมผ่านบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทต้องรับผิด ต่อคอนเทนท์ สินค้า บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ใน หรือหาได้จากไซต์ (site) หรือจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแก่ท่านตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านตระหนักดีว่า บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอาจกำหนดให้มีข้อตกลงเพิ่มเติม หรือแตกต่างจากที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทต้องไม่ใช่คู่สัญญาและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความรับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

บริษัทอาจใช้บุคคลภายนอกให้โฆษณาและทำการตลาดผ่านบริการและผ่านกลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการ และ/หรือเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับบริการการโฆณาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่สูงขึ้นจากท่าน หรือปฏิเสธให้ท่านใช้บริการ หากมีค่าบริการที่สูงขึ้นจะมีการโพสต์ค่าบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.grab.com ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่เปิดเผยชื่อของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้า หรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ท่านตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต่อการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ท่านติดต่อด้วยผ่านบริการ และ/หรือการทำโฆษณา หรือการทำสื่อการตลาดใดๆ ผ่านบริการ

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการจากการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท และบริษัทแม่ของคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก (ก) การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการหรือกฎหมายหรือกฏใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในเงื่อนไขในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม (ข) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลูกค้า ยานพาหนะของท่าน หรือยานพาหนะซึ่งท่านควบคุม ผู้ขับขี่คนอื่น และคนเดินเท้า อันเป็นผลจากการกระทำของท่านเองหรือบุคคลภายนอก (ค) การใช้หรือการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์โดยมิชอบ และ (ง) กรรมสิทธิ์ การใช้งาน หรือการประกอบการยานพาหนะใดๆ รวมถึงการรับขนส่งของท่านให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่งของท่านผ่านบริการ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ บริษัทจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัถตุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่บริษัทจัดให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับอย่างเคร่งครัด (on an “As Is” Basis) เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการรับประกันเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและบริษัทไม่ต้องรับผิดเท่าที่กำหนดไว้สูงสุดและมากที่สุด บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งาน ของบริการใดๆ และ/หรือรีวอร์ด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งของบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับโดยหรือจากบุคคลภายนอกผ่านการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ และ/หรือการแลกใช้ การให้ หรือการใช้รีวอร์ด ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งโดยบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

 1. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้ หรือเป็นความผิดของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การไม่สามารถเชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน การปิดหรือการที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

 1. การจำกัดความรับผิด

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนค่าบริการที่ท่านได้ชำระตามจริงและ/หรือค่าบริการที่ได้เรียกเก็บจากท่าน เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่เกี่ยวกับการเรียกร้องนั้นๆ และไม่มีกรณีใดที่บริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และความสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นใดๆ) บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือลูกค้ารายใดของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่หากท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงโดยการให้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทที่ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

บริษัทไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึง ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน บริษัทจะไม่เป็นคู่กรณีกับข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับบริษัทไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

 1. หนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า (pre-paid post)ไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งรอีเมล์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางอีเมล์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน

 1. การโอนสิทธิ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแต่บริษัทอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะ

 1. ข้อตกลงทั่วไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความเป็นเอกเทศของสัญญา การสละสิทธิ ฯลฯ

ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน บริษัท หรือบุคคลภายนอกได้ในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจตามที่ระบุไว้ข้างต้นการไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บริษัทได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัทเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

หากมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความในข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทย ให้ถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับภาษาไทย

ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีในกรณีที่บริษัทพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเครดิตของท่านที่เก็บไว้กับบริษัท หรือเงินใดๆ ที่ท่านจะให้แก่บริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับคนขับในการให้บริการประเภทแกร็บไบค์ (วิน) ในประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ และจรรยาบรรณคนขับรวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือหยุดใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556090377) (“บริษัท”) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (“ลูกค้า”) โดยแอปพลิเคชันจะทำการจับคู่กับผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.grab.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

บริษัทเสนอข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ประกอบการยานพาหนะ ในการจัด บริการขนขนส่งให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับลูกค้า และติดต่อกับลูกค้า แต่บริษัทไม่ได้ให้และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการขนขนส่ง หรือกระทำไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในฐานะผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ให้บริการรับขน หรือขนส่ง หรือผู้ให้บริการขนขนส่ง และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการให้บริการขนส่งที่ท่านให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ https://www.grab.com/th/terms/driver ท่านตกลงว่า การอ่านข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง และหากท่านยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือขนส่ง และบริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่ง ซอฟต์แวร์และแอปพลิคชันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ในการนำเสนอบริการของท่านแก่ลูกค้า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของท่าน การให้บริการขนส่งใดๆ ที่จัดให้แก่ท่าน ท่านจะไม่อ้างหรือทำให้บุคคลใดเข้าใจผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ และบริการที่ท่านจัดให้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นบริการของบริษัทไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ

ห้ามมิให้ท่าน ให้คูปอง และแนะนำส่วนลดในรูปแบบใดๆ ให้แก่ลูกค้า ห้ามมิให้ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำเหมืองข้อมูลของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยว้องกับแอพพลิเคชั่นและบริการการฝ่าฝืนความในข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจถือเป็นการก่อจารกรรมหรือวินาศกรรมทางอุตสาหกรรมและบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดตามสมควรหรือตามกฎหมายกับท่าน และ/หรือบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ออกคำสั่งหรือสั่งการท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ใช้

 1. คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ (“ประเทศอื่น”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่บริษัทกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ หากท่านใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน สัญญา และตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตให้ควบคุมรถยนต์ และมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจในการให้บริการขนส่งแก่บุคคลภายนอก ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่าน
 • ท่านมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ และในการเป็นเจ้าของยานพาหนะ จักรยาน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียก “ยานพาหนะ”) ซึ่งท่านประสงค์จะใช้ในการให้บริการขนส่ง และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย (เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม (อาทิเช่น หมวกนิรภัย)
 • ท่านเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่ยังมีผล (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ/ขนส่งของท่าน
 • เมื่อท่านคลิกยืนยันการรับผู้โดยสาร ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากยานพาหนะ และ/หรือรถรับจ้างสาธารณะ/บริการขนส่ง ไม่ว่าจะได้ประกอบการอย่างไร
 •  ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างสาธารณะ/การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือไม่ได้ทำการจองจริง
 • ท่านจะไม่ใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าว
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (an access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่า เมื่อตอบรับคำขอของลูกค้าสำหรับบริการขนส่ง ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่า บริษัทจะให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร
 • ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 • ท่านตกลงว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่บริษัทร้องขอ และท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายใน คำสั่งของราชการ หรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และ
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้า บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
 1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าหากำไรเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิทั้งหมดแก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอพพลิเคชั่น หรือดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (build a competitive product or service) (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอพพลิเคชั่น หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอพพลิเคชั่น (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

 1. การชำระเงิน

เงินใดๆ ที่บริษัทเรียกเก็บจากท่านสำหรับบริการนั้นถึงกำหนดชำระทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) นโยบายการไม่คืนเงินนี้มีผลบังคับใช้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านตัดสินใจยุติการใช้บริการ การตัดสินใจของบริษัทที่จะยุติหรือพักการใช้บริการของท่าน การหยุดชะงักในบริการไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้วางแผนไว้ โดยอุบัติเหตุ โดยจงใจ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านรับทราบว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระแก่ท่านนั้น รวมค่าบริการ ซึ่งท่านได้จัดเก็บไว้แทนบริษัท ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าบริการเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอ และอัตราที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมแก่ธุรกิจ ทั้งนี้โดยดุลพินิจอย่างเด็ดขาดของบริษัท

กระเป๋าเงินคนขับ

บริษัทจะจัดการชำระเงินไปยังท่าน และรับชำระเงินจากท่านผ่านบัญชีลูกหนี้การค้า หรือระบบ (แล้วแต่กรณี) (“กระเป๋าเงินคนขับ”) ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านได้รับการชี้แจงจากบริษัทโดยชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้งานและการจัดการกระเป๋าเงินคนขับแล้ว

ท่านสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับ (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มยอดเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับ และรักษายอดคงเหลือขั้นต่ำ วิธีการเติมเครดิตนั้นให้เป็นตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว (อาทิเช่น การชำระด้วยเงินสด และบัตรเครดิต/เดบิต)

ท่านรับทราบและยอมรับว่ายอดเครดิตคงหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่านนั้นมีผลต่อความสามารถในการใช้บริการของท่าน โดยท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทแปลงจำนวนเงินที่พึงชำระแก่ท่านให้เป็นเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการใช้บริการของท่าน

เครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และจะไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยน โอนโดยมีค่าตอบแทน หรือใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือดอกผลใดๆ จากเครดิตของท่าน บริษัทอาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนที่บริษัทถือไว้แทนท่าน โดยท่านตกลงโอนสิทธิของท่านในดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่บริษัท

ท่านอาจตรวจสอบยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินคนขับได้ผ่านแอพพลิเคชั่น ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติของยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหัก ยึดหน่วง ยกเลิก หรือกระทำการใดๆ แก่เงินสดและเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่านกับบริษัท เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับคนขับ จรรยาบรรณคนขับ หรือนโยบายอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้บริการโดยหยุดให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดโดยบริษัท

 1. การชำระเงินโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยเงินสด และด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (“บัตร”) เมื่อสามารถใช้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยบัตร เงินที่พึงชำระแก่ท่านทั้งหมดรวมถึงทิป (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการให้บริการของท่านจะถูกชำระให้แก่ท่านตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

ลูกค้าจะยกข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการของท่านขึ้นกับท่านโดยตรง

บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการประมวลผลธุรกรรมใดๆ หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เอาผิดกับบริษัทในการยึดหน่วง ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการชำระเงินใดๆแก่ท่าน

 1. นโยบายการยกเลิกของคนขับ

ลูกค้าหวังพึ่งพาท่านในใช้บริการขนส่ง ท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้ง หรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการจองจากลูกค้านั้นจะเป็นการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ไม่ดีให้แก่ลูกค้า และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้ หรือการเพิกเฉยไม่รับการจอง (รวมเรียกว่า “การปฏิเสธ”) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน (“การระงับใช้”)

บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายการยกเลิกของคนขับ และวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

 1. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านมีสิทธิจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มเติมจากค่าขนส่ง (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ตามจำนวนที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว

เป็นที่ตกลงกันว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจเรียกเก็บได้จากลูกค้า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ทางช่องทางที่บริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะกำหนดนโยบายและการคำนวณค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และกำหนดว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นรายได้ของท่านหรือไม่

 1. ภาษี

ท่านตกลงว่า ข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ให้บริการขนขนส่งอิสระ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ และชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

 1. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง บริการและคำแนะนำ ความคิด คำร้องขอเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น (enhancement request) การตอบรับ คำแนะนำต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมให้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขาย และไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นให้แก่ท่าน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทเป็นเจ้าของ ชื่อ โลโก้ บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท และโลโก้ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลภายนอก และไม่มีสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้แก่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นข้อกำหนดของซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ กระบวนการ และการออกแบบในซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด

 1. ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัท บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือปฏิบัติการอื่นๆ ของบริษัทและของบริษัทในเครือซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากบริษัท หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

 • ณ เวลาที่ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ท่านได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครองมาก่อนแล้ว
 • ข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งเป็นหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในอนาคตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของท่าน
 • ได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับเนื่องจากกฎหมายกำหนด
 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวในใบสูติบัตร เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เชื้อชาติ เพศ วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าในทางใด และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ บริษัทยังอาจรวบรวมข้อมูลโทรสนเทศ (telematics data) (เช่น ความเร็ว อัตรา และข้อมูลการเบรกของท่าน) ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เลข IMEI ของท่าน และชื่อของแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ท่านได้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) และข้อมูลทะเบียนยานพาหนะของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บริษัท คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอพพลิเคชั่นจะไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างและอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของบริษัทได้

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำกับท่าน
 • เพื่อให้บริการใดๆ แก่ท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อประมวลผล จัดการหรือตรวจสอบสำหรับใบสมัครของท่านสำหรับบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อทำให้การชำระเงินสมบูรณ์ และ/หรือดำเนินการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน รับส่วนลด และเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใดๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งใดๆ ก็ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบค้น การป้องกัน และการฟ้องคดีอาญา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ระเบียบ แนวทาง หรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการใดๆ (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
 • เพื่อตอบคำถาม ความเห็นและเสียงตอบรับจากท่าน
 • เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจประสงค์จะติดต่อท่านผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ด้านการตลาด”)

 • เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย ฝึกอบรม โฟกัสกรุ๊ป การศึกษางานวิจัย การประกวด โพล การทำสำรวจ หรือการผลิตงานใดๆ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการร่วมงานดังกล่าว
 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจดหมายทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ข้อความตามเทศกาลต่างๆ จากบริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน
 • เพื่อแจ้งและเชิญให้ท่านมางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนได้จัดขึ้น และ/หรือ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทลูก บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้จัดทำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้พัฒนา ผู้จัดทำโฆษณา คู่ค้า บริษัทที่จัดงาน หรือผู้สนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดข้อใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บริษัท เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในระหว่างการใช้บริการ ท่านอาจมีการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งแสดงสินค้าและ/หรือการให้บริการผ่านบริการ ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ หน้าที่ หรือความรับผิด สำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม การทำรายการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอพพลิเคชั่น หรือไซต์ (sites) ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมผ่านบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทต้องรับผิด ต่อคอนเทนท์ สินค้า บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ใน หรือหาได้จากไซต์ (site) หรือจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแก่ท่านตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านตระหนักดีว่า บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอาจกำหนดให้มีข้อตกลงเพิ่มเติม หรือแตกต่างจากที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทต้องไม่ใช่คู่สัญญาและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความรับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

บริษัทอาจใช้บุคคลภายนอกให้โฆษณาและทำการตลาดผ่านบริการและผ่านกลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการ และ/หรือเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับบริการการโฆณาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่สูงขึ้นจากท่าน หรือปฏิเสธให้ท่านใช้บริการ หากมีค่าบริการที่สูงขึ้นจะมีการโพสต์ค่าบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.grab.com ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่เปิดเผยชื่อของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้า หรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ท่านตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต่อการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ท่านติดต่อด้วยผ่านบริการ และ/หรือการทำโฆษณา หรือการทำสื่อการตลาดใดๆ ผ่านบริการ

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการจากการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท และบริษัทแม่ของคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก (ก) การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการหรือกฎหมายหรือกฏใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในเงื่อนไขในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม (ข) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลูกค้า ยานพาหนะของท่าน หรือยานพาหนะซึ่งท่านควบคุม ผู้ขับขี่คนอื่น และคนเดินเท้า อันเป็นผลจากการกระทำของท่านเองหรือบุคคลภายนอก (ค) การใช้หรือการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์โดยมิชอบ และ (ง) กรรมสิทธิ์ การใช้งาน หรือการประกอบการยานพาหนะใดๆ รวมถึงการขนส่งของท่านให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการขนส่งของท่านผ่านบริการ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ บริษัทจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์จะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัถตุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่นจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำให้แอพพลิเคชั่นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่บริษัทจัดให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับอย่างเคร่งครัด (on an “As Is” Basis) เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการรับประกันเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและบริษัทไม่ต้องรับผิดเท่าที่กำหนดไว้สูงสุดและมากที่สุด บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งาน ของบริการใดๆ และ/หรือรีวอร์ด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งของบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับโดยหรือจากบุคคลภายนอกผ่านการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ และ/หรือการแลกใช้ การให้ หรือการใช้รีวอร์ด ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งโดยบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

 1. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้ หรือเป็นความผิดของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การไม่สามารถเชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน การปิดหรือการที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

 1. การจำกัดความรับผิด

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนค่าบริการที่ท่านได้ชำระตามจริงและ/หรือค่าบริการที่ได้เรียกเก็บจากท่าน เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่เกี่ยวกับการเรียกร้องนั้นๆ และไม่มีกรณีใดที่บริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และความสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นใดๆ) บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือลูกค้ารายใดของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่หากท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงโดยการให้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทที่ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

บริษัทไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึง ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน บริษัทจะไม่เป็นคู่กรณีกับข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับบริษัทไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น

 1. หนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอพพลิเคชั่น ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า (pre-paid post)ไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งรอีเมล์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางอีเมล์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

 1. การโอนสิทธิ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแต่บริษัทอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะ

 1. ข้อตกลงทั่วไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความเป็นเอกเทศของสัญญา การสละสิทธิ ฯลฯ

ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน บริษัท หรือบุคคลภายนอกได้ในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจตามที่ระบุไว้ข้างต้นการไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บริษัทได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัทเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

หากมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความในข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทย ให้ถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับภาษาไทย

ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีในกรณีที่บริษัทพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเครดิตของท่านที่เก็บไว้กับบริษัท หรือเงินใดๆ ที่ท่านจะให้แก่บริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการให้บริการประเภทแกร็บเอ็กซ์เพรสในประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง และจรรยาบรรณผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือหยุดใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556090377) (“บริษัท”) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (“ลูกค้า”) โดยแอปพลิเคชันจะทำการจับคู่กับผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.grab.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

บริษัทเสนอข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ประกอบการยานพาหนะ ในการจัด บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับลูกค้า และติดต่อกับลูกค้า แต่บริษัทไม่ได้ให้และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการขนส่งสินค้า หรือกระทำไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในฐานะผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ให้บริการรับขน หรือขนส่ง หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการให้บริการส่งสินค้าที่ท่านให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ https://www.grab.com/th/terms/driver ท่านตกลงว่า การอ่านข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง และหากท่านยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือส่งสินค้า และบริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่ง ซอฟต์แวร์และแอปพลิคชันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ในการนำเสนอบริการของท่านแก่ลูกค้า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของท่าน การให้บริการขนส่งใดๆ ที่จัดให้แก่ท่าน ท่านจะไม่อ้างหรือทำให้บุคคลใดเข้าใจผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ และบริการที่ท่านจัดให้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นบริการของบริษัทไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ

ห้ามมิให้ท่าน ให้คูปอง และแนะนำส่วนลดในรูปแบบใดๆ ให้แก่ลูกค้า ห้ามมิให้ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำเหมืองข้อมูลของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยว้องกับแอพพลิเคชั่นและบริการการฝ่าฝืนความในข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจถือเป็นการก่อจารกรรมหรือวินาศกรรมทางอุตสาหกรรมและบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดตามสมควรหรือตามกฎหมายกับท่าน และ/หรือบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ออกคำสั่งหรือสั่งการท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ใช้

 1. คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ (“ประเทศอื่น”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่บริษัทกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ หากท่านใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน สัญญา และตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตให้ควบคุมรถยนต์ และมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจในการให้บริการส่งสินค้าแก่บุคคลภายนอก ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่าน
 • ท่านมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ และในการเป็นเจ้าของยานพาหนะ จักรยาน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียก “ยานพาหนะ”) ซึ่งท่านประสงค์จะใช้ในการให้บริการส่งสินค้า และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย (เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม (อาทิเช่น หมวกนิรภัย)
 • ท่านเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่ยังมีผล (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการส่งสินค้าของท่าน
 • เมื่อท่านคลิกยืนยันการรับสินค้า ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากยานพาหนะ และ/หรือบริการส่งสินค้า ไม่ว่าจะได้ประกอบการอย่างไร
 •  ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือไม่ได้ทำการจองจริง
 • ท่านจะไม่ใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าว
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (an access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่า เมื่อตอบรับคำขอของลูกค้าสำหรับบริการส่งสินค้า ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่า บริษัทจะให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร
 • ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 • ท่านตกลงว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่บริษัทร้องขอ และท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายใน คำสั่งของราชการ หรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
 • ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านมีสิทธิจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มเติมจากค่าขนส่งตามที่แสดงในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
 • ท่านมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารระบุตัวตนอื่นราชการออกให้ หากท่านสงสัยว่าพัสดุที่ท่านขนส่งนั้นผิดกฎหมาย
 • ท่านจะต้องไม่รับขนส่งพัสดุที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกว่าที่กำหนดไว้ ดังนี้:

ประเภทของบริการ

แกร็บเอ็กซ์เพรส (จักรยานยนต์)

แกร็บเอ็กซ์เพรส (รถยนต์)

แกร็บเอ็กซ์เพรส
(รถกระบะ)

ขนาดของพัสดุ (ซม.) (ยาว x กว้าง x สูง)

30 x 40 x 30

115 x 115 x 80

170 x 150 x 170

น้ำหนักของพัสดุ (กก.)

15

100

300

 • ท่านจะไม่รับขนส่งพัสดุที่มีหรืออาจมีสิ่งของดังต่อไปนี้
  • วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ และวัตถุที่ไม่ปลอดภัย (รวมถึงแบตเตอรี่สำรองแบบพาว์เวอร์แบงค์)
  • สารผิดกฎหมาย
  • สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้า บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ บริษัทไม่แนะนำให้ท่านขนส่งสิ่งของใดที่เสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงวัตถุที่เปราะแตกง่าย (รวมถึงดอกไม้และเค้ก) ของมีค่า (เช่น เงินสด หนังสือเดินทาง สูติบัตร บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือสิ่งของที่ไม่บรรจุ/บรรจุอย่างหลวมๆ ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างขนส่ง
 • ท่านยอมรับว่าบริการเป็นการบริการส่งถึงที่หมาย และท่านจะต้องเข้าไปในอาคารหรือเคหะสถานเพื่อขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย ทั้งนี้ ตามแต่ลูกค้าจะอนุญาต
 1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าหากำไรเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิทั้งหมดแก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอพพลิเคชั่น หรือดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (build a competitive product or service) (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอพพลิเคชั่น หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอพพลิเคชั่น (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

 1. การชำระเงิน

เงินใดๆ ที่บริษัทเรียกเก็บจากท่านสำหรับบริการนั้นถึงกำหนดชำระทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) นโยบายการไม่คืนเงินนี้มีผลบังคับใช้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านตัดสินใจยุติการใช้บริการ การตัดสินใจของบริษัทที่จะยุติหรือพักการใช้บริการของท่าน การหยุดชะงักในบริการไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้วางแผนไว้ โดยอุบัติเหตุ โดยจงใจ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านรับทราบว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระแก่ท่านนั้น รวมค่าบริการ ซึ่งท่านได้จัดเก็บไว้แทนบริษัท ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าบริการเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอ และอัตราที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมแก่ธุรกิจ ทั้งนี้โดยดุลพินิจอย่างเด็ดขาดของบริษัท

กระเป๋าเงินคนขับ

บริษัทจะจัดการชำระเงินไปยังท่าน และรับชำระเงินจากท่านผ่านบัญชีลูกหนี้การค้า หรือระบบ (แล้วแต่กรณี) (“กระเป๋าเงินคนขับ”) ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านได้รับการชี้แจงจากบริษัทโดยชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้งานและการจัดการกระเป๋าเงินคนขับแล้ว

ท่านสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับ (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มยอดเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับ และรักษายอดคงเหลือขั้นต่ำ วิธีการเติมเครดิตนั้นให้เป็นตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว (อาทิเช่น การชำระด้วยเงินสด และบัตรเครดิต/เดบิต)

ท่านรับทราบและยอมรับว่ายอดเครดิตคงหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่านนั้นมีผลต่อความสามารถในการใช้บริการของท่าน โดยท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทแปลงจำนวนเงินที่พึงชำระแก่ท่านให้เป็นเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการใช้บริการของท่าน

เครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และจะไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยน โอนโดยมีค่าตอบแทน หรือใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือดอกผลใดๆ จากเครดิตของท่าน บริษัทอาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนที่บริษัทถือไว้แทนท่าน โดยท่านตกลงโอนสิทธิของท่านในดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่บริษัท

ท่านอาจตรวจสอบยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินคนขับได้ผ่านแอพพลิเคชั่น ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติของยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหัก ยึดหน่วง ยกเลิก หรือกระทำการใดๆ แก่เงินสดและเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่านกับบริษัท เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง จรรยาบรรณผู้ให้บริการขนส่ง หรือนโยบายอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้บริการโดยหยุดให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดโดยบริษัท

 1. การชำระเงินโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยเงินสด และด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (“บัตร”) เมื่อสามารถใช้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยบัตร เงินที่พึงชำระแก่ท่านทั้งหมดรวมถึงทิป (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการให้บริการของท่านจะถูกชำระให้แก่ท่านตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

ลูกค้าจะยกข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการของท่านขึ้นกับท่านโดยตรง

บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการประมวลผลธุรกรรมใดๆ หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เอาผิดกับบริษัทในการยึดหน่วง ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการชำระเงินใดๆแก่ท่าน

 1. นโยบายการยกเลิกของคนขับ

ลูกค้าหวังพึ่งพาท่านในใช้บริการขนส่ง ท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้ง หรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการจองจากลูกค้านั้นจะเป็นการทำลายประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้ หรือการเพิกเฉยไม่รับการจอง (รวมเรียกว่า “การปฏิเสธ”) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน (“การระงับใช้”)

บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายการยกเลิกของคนขับ และวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

 1. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านมีสิทธิจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มเติมจากค่าขนส่ง (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ตามจำนวนที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว

เป็นที่ตกลงกันว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจเรียกเก็บได้จากลูกค้า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ทางช่องทางที่บริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะกำหนดนโยบายและการคำนวณค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และกำหนดว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นรายได้ของท่านหรือไม่

 1. ภาษี

ท่านตกลงว่า ข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอิสระ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ และชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

 1. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง บริการและคำแนะนำ ความคิด คำร้องขอเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น (enhancement request) การตอบรับ คำแนะนำต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมให้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขาย และไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นให้แก่ท่าน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทเป็นเจ้าของ ชื่อ โลโก้ บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท และโลโก้ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลภายนอก และไม่มีสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้แก่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นข้อกำหนดของซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ กระบวนการ และการออกแบบในซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด

 1. ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัท บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือปฏิบัติการอื่นๆ ของบริษัทและของบริษัทในเครือซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากบริษัท หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

 • ณ เวลาที่ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ท่านได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครองมาก่อนแล้ว
 • ข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งเป็นหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในอนาคตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของท่าน
 • ได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับเนื่องจากกฎหมายกำหนด
 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวในใบสูติบัตร เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เชื้อชาติ เพศ วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าในทางใด และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ บริษัทยังอาจรวบรวมข้อมูลโทรสนเทศ (telematics data) (เช่น ความเร็ว อัตรา และข้อมูลการเบรกของท่าน) ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เลข IMEI ของท่าน และชื่อของแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ท่านได้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) และข้อมูลทะเบียนยานพาหนะของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บริษัท คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอพพลิเคชั่นจะไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างและอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของบริษัทได้

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำกับท่าน
 • เพื่อให้บริการใดๆ แก่ท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อประมวลผล จัดการหรือตรวจสอบสำหรับใบสมัครของท่านสำหรับบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อทำให้การชำระเงินสมบูรณ์ และ/หรือดำเนินการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน รับส่วนลด และเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใดๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งใดๆ ก็ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบค้น การป้องกัน และการฟ้องคดีอาญา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ระเบียบ แนวทาง หรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการใดๆ (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
 • เพื่อตอบคำถาม ความเห็นและเสียงตอบรับจากท่าน
 • เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจประสงค์จะติดต่อท่านผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ด้านการตลาด”)

 • เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย ฝึกอบรม โฟกัสกรุ๊ป การศึกษางานวิจัย การประกวด โพล การทำสำรวจ หรือการผลิตงานใดๆ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการร่วมงานดังกล่าว
 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจดหมายทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ข้อความตามเทศกาลต่างๆ จากบริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน
 • เพื่อแจ้งและเชิญให้ท่านมางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนได้จัดขึ้น และ/หรือ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทลูก บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้จัดทำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้พัฒนา ผู้จัดทำโฆษณา คู่ค้า บริษัทที่จัดงาน หรือผู้สนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดข้อใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บริษัท เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในระหว่างการใช้บริการ ท่านอาจมีการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งแสดงสินค้าและ/หรือการให้บริการผ่านบริการ ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ หน้าที่ หรือความรับผิด สำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม การทำรายการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอพพลิเคชั่น หรือไซต์ (sites) ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมผ่านบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทต้องรับผิด ต่อคอนเทนท์ สินค้า บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ใน หรือหาได้จากไซต์ (site) หรือจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแก่ท่านตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านตระหนักดีว่า บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอาจกำหนดให้มีข้อตกลงเพิ่มเติม หรือแตกต่างจากที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทต้องไม่ใช่คู่สัญญาและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความรับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

บริษัทอาจใช้บุคคลภายนอกให้โฆษณาและทำการตลาดผ่านบริการและผ่านกลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการ และ/หรือเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับบริการการโฆณาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่สูงขึ้นจากท่าน หรือปฏิเสธให้ท่านใช้บริการ หากมีค่าบริการที่สูงขึ้นจะมีการโพสต์ค่าบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.grab.com ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่เปิดเผยชื่อของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้า หรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ท่านตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต่อการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ท่านติดต่อด้วยผ่านบริการ และ/หรือการทำโฆษณา หรือการทำสื่อการตลาดใดๆ ผ่านบริการ

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการจากการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท และบริษัทแม่ของคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก (ก) การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการหรือกฎหมายหรือกฏใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในเงื่อนไขในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม (ข) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลูกค้า ยานพาหนะของท่าน หรือยานพาหนะซึ่งท่านควบคุม ผู้ขับขี่คนอื่น และคนเดินเท้า อันเป็นผลจากการกระทำของท่านเองหรือบุคคลภายนอก (ค) การใช้หรือการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์โดยมิชอบ และ (ง) กรรมสิทธิ์ การใช้งาน หรือการประกอบการยานพาหนะใดๆ รวมถึงการรับขนสินค้าของท่านให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการส่งสินค้าของท่านผ่านบริการ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ บริษัทจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์จะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัถตุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่นจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำให้แอพพลิเคชั่นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่บริษัทจัดให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับอย่างเคร่งครัด (on an “As Is” Basis) เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการรับประกันเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและบริษัทไม่ต้องรับผิดเท่าที่กำหนดไว้สูงสุดและมากที่สุด บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งาน ของบริการใดๆ และ/หรือรีวอร์ด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งของบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับโดยหรือจากบุคคลภายนอกผ่านการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ และ/หรือการแลกใช้ การให้ หรือการใช้รีวอร์ด ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งโดยบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

 1. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้ หรือเป็นความผิดของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การไม่สามารถเชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน การปิดหรือการที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

 1. การจำกัดความรับผิด

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนค่าบริการที่ท่านได้ชำระตามจริงและ/หรือค่าบริการที่ได้เรียกเก็บจากท่าน เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่เกี่ยวกับการเรียกร้องนั้นๆ และไม่มีกรณีใดที่บริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และความสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นใดๆ) บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือลูกค้ารายใดของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่หากท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงโดยการให้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทที่ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

บริษัทไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึง ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน บริษัทจะไม่เป็นคู่กรณีกับข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับบริษัทไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น

 1. หนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอพพลิเคชั่น ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า (pre-paid post)ไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งรอีเมล์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางอีเมล์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

 1. การโอนสิทธิ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแต่บริษัทอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะ

 1. ข้อตกลงทั่วไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความเป็นเอกเทศของสัญญา การสละสิทธิ ฯลฯ

ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน บริษัท หรือบุคคลภายนอกได้ในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจตามที่ระบุไว้ข้างต้นการไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บริษัทได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัทเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

หากมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความในข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทย ให้ถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับภาษาไทย

ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีในกรณีที่บริษัทพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเครดิตของท่านที่เก็บไว้กับบริษัท หรือเงินใดๆ ที่ท่านจะให้แก่บริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการให้บริการประเภทแกร็บฟู้ดในประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง และจรรยาบรรณผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ (ไม่ว่าท่านจะได้เซ็นรับหรือไม่ก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านยังตกลงปฏิบัติตามคำรับรองที่ท่านได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการต่อไป กรุณาหยุดใช้แอปพลิเคชัน (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือหยุดใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง” ฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556090377) (“บริษัท”) ในการใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ การใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดเตรียมให้ (“แอปพลิเคชัน) ด้วยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ (“ซอฟท์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (“ลูกค้า”) โดยแอปพลิเคชันจะทำการจับคู่กับผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ให้บริการจัดหายานพาหนะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับบริการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยท่านยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการและการแก้ไขและการเพิ่มเติมใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่ได้มีการประกาศเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ http://www.grab.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

บริษัทเสนอข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการขนส่ง คนขับรถ และผู้ประกอบการยานพาหนะ ในการจัด บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับลูกค้า และติดต่อกับลูกค้า แต่บริษัทไม่ได้ให้และไม่มีเจตนาที่จะให้บริการขนส่งสินค้า หรือกระทำไม่ว่าจะด้วยประการใดๆในฐานะผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ให้บริการรับขน หรือขนส่ง หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆต่อการให้บริการส่งสินค้าที่ท่านให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการไม่ว่าเวลาใดตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไข ทำให้แตกต่าง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับบริการจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้บริการหรือนโยบายใดๆ ของบริษัทฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ https://www.grab.com/th/terms/driver ท่านตกลงว่า การอ่านข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง และหากท่านยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือส่งสินค้า และบริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่ง ซอฟต์แวร์และแอปพลิคชันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง) ในการนำเสนอบริการของท่านแก่ลูกค้า บริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำของท่าน การให้บริการขนส่งใดๆ ที่จัดให้แก่ท่าน ท่านจะไม่อ้างหรือทำให้บุคคลใดเข้าใจผิดว่าท่านเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ และบริการที่ท่านจัดให้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นบริการของบริษัทไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ

ห้ามมิให้ท่าน ให้คูปอง และแนะนำส่วนลดในรูปแบบใดๆ ให้แก่ลูกค้า ห้ามมิให้ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำเหมืองข้อมูลของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยว้องกับแอพพลิเคชั่นและบริการ การฝ่าฝืนความในข้อนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง และอาจถือเป็นการก่อจารกรรมหรือวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม และบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดตามสมควรหรือตามกฎหมายกับท่าน และ/หรือบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ออกคำสั่งหรือสั่งการท่าน ในกรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ใช้

 1. คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการ ท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ท่านยังรับรองและรับประกันว่า ท่านมีสิทธิ อำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง การใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆ เพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทุกครั้งที่ใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ (“ประเทศอื่น”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่บริษัทกำหนดไว้ และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่า ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการ หรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการ หากท่านใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้

ในการใช้บริการ ท่านรับรอง รับประกัน สัญญา และตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตให้ควบคุมรถยนต์ และมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจในการให้บริการส่งสินค้าแก่บุคคลภายนอก ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่าน
 • ท่านมีใบอนุญาต ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ และในการเป็นเจ้าของยานพาหนะ จักรยาน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียก “ยานพาหนะ”) ซึ่งท่านประสงค์จะใช้ในการให้บริการส่งสินค้า และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆ ไม่มีโรคประจำตัว และ/หรือความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย (เช่น โรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย (เช่น มีผลตรวจตาว่า ตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม (อาทิเช่น หมวกนิรภัย)
 • ท่านเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่ยังมีผล (ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประกอบการยานพาหนะ และ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการส่งสินค้าของท่าน
 • เมื่อท่านคลิกยืนยันการรับสินค้า ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง คำพิพากษา และความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากยานพาหนะ และ/หรือบริการส่งสินค้า ไม่ว่าจะได้ประกอบการอย่างไร
 •  ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือไม่ได้ทำการจองจริง
 • ท่านจะไม่ใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอก หรือจำหน่าย จ่าย แจก ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่าน หรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆ เป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งท่านตกลงว่า บริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านยอมรับว่า หากข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าว
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง (an access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่ หรือใช้บริการโดยลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่า เมื่อตอบรับคำขอของลูกค้าสำหรับบริการส่งสินค้า ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลง หรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่า บริษัทจะให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร
 • ท่านตกลงว่า การใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 • ท่านตกลงว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่บริษัทร้องขอ และท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายใน คำสั่งของราชการ หรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และ
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้า บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
 1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตกลงให้สิทธิแก่ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน ไม่สามารถมอบหมายได้ เป็นสิทธิเฉพาะบุคคล เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำกัดเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ ทั้งนี้ การใช้สิทธิต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าหากำไรเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิทั้งหมดแก่ท่าน

ท่านตกลงที่จะไม่ (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ช่วงสิทธิ ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ จำหน่ายจ่ายแจก หรือดำเนินการใดๆ ให้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้มีขึ้นต่อบุคคลภายนอกต่อแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ (ข) แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (ค) สร้างการเชื่อมโยง (link) ในอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้กับแอพพลิเคชั่น หรือดำเนินการใดๆ เพื่อคัดลอก (“frame or mirror”) ซอฟท์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device) (ง) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือการเข้าสู่ซอฟท์แวร์เพื่อ (1) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด (build a competitive product or service) (2) สร้างสินค้าที่ใช้แนวความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ หรือ (3) การลอกเลียนแบบความคิด ลักษณะเฉพาะ (features) หน้าที่ (functions) หรือกราฟฟิคใดๆ ของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (จ) การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที หรือ การก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) และ/หรือ การปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ (ฉ) ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ site search retrieval แอพพลิเคชั่น หรือคู่มือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการเพื่อเรียกข้อมูลคืนมา (retrieve) ทำดัชนี (index) กระบวนการที่กระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ การทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอพพลิเคชั่น (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ (ช) โพสต์ จัดจำหน่าย หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (ซ) นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก

ท่านอาจใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นในการ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม) (ค) ส่งวัสดุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลที่ระบุในซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่นนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง

 1. การชำระเงิน

เงินใดๆ ที่บริษัทเรียกเก็บจากท่านสำหรับบริการนั้นถึงกำหนดชำระทันทีและไม่สามารถคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) นโยบายการไม่คืนเงินนี้มีผลบังคับใช้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านตัดสินใจยุติการใช้บริการ การตัดสินใจของบริษัทที่จะยุติหรือพักการใช้บริการของท่าน การหยุดชะงักในบริการไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้วางแผนไว้ โดยอุบัติเหตุ โดยจงใจ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ท่านรับทราบว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระแก่ท่านนั้น รวมมูลค่าของสินค้าที่ส่ง และค่าบริการ ซึ่งท่านได้จัดเก็บไว้แทนบริษัท ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าบริการเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอ และอัตราที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว บริษัทอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมแก่ธุรกิจ ทั้งนี้โดยดุลพินิจอย่างเด็ดขาดของบริษัท

กระเป๋าเงินคนขับ

บริษัทจะจัดการชำระเงินไปยังท่าน และรับชำระเงินจากท่านผ่านบัญชีลูกหนี้การค้า หรือระบบ (แล้วแต่กรณี) (“กระเป๋าเงินคนขับ”) ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านได้รับการชี้แจงจากบริษัทโดยชอบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้งานและการจัดการกระเป๋าเงินคนขับแล้ว

ท่านสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับ (“เครดิต”) เพื่อเพิ่มยอดเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับ และรักษายอดคงเหลือขั้นต่ำ วิธีการเติมเครดิตนั้นให้เป็นตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว (อาทิเช่น การชำระด้วยเงินสด และบัตรเครดิต/เดบิต)

ท่านรับทราบและยอมรับว่ายอดเครดิตคงหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่านนั้นมีผลต่อความสามารถในการใช้บริการของท่าน โดยท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทแปลงจำนวนเงินที่พึงชำระแก่ท่านให้เป็นเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการใช้บริการของท่าน

เครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และจะไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยน โอนโดยมีค่าตอบแทน หรือใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือดอกผลใดๆ จากเครดิตของท่าน บริษัทอาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนที่บริษัทถือไว้แทนท่าน โดยท่านตกลงโอนสิทธิของท่านในดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่บริษัท

ท่านอาจตรวจสอบยอดคงเหลือของกระเป๋าเงินคนขับได้ผ่านแอพพลิเคชั่น ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติของยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหัก ยึดหน่วง ยกเลิก หรือกระทำการใดๆ แก่เงินสดและเครดิตในกระเป๋าเงินคนขับของท่าน หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรืออาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างท่านกับบริษัท เงื่อนไขที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง จรรยาบรรณผู้ให้บริการขนส่ง หรือนโยบายอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเป็นครั้งคราว หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้บริการโดยหยุดให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดโดยบริษัท

 1. การชำระเงินโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยเงินสด และด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (“บัตร”) เมื่อสามารถใช้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยบัตร เงินที่พึงชำระแก่ท่านทั้งหมดรวมถึงทิป (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการให้บริการของท่านจะถูกชำระให้แก่ท่านตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

ลูกค้าจะยกข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการของท่านขึ้นกับท่านโดยตรง

บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการประมวลผลธุรกรรมใดๆ หากบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีดังกล่าวท่านจะไม่เอาผิดกับบริษัทในการยึดหน่วง ล่าช้า ระงับ หรือยกเลิกการชำระเงินใดๆแก่ท่าน

 1. นโยบายการยกเลิกของคนขับ

ลูกค้าหวังพึ่งพาท่านในใช้บริการขนส่ง ท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้ง หรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการจองจากลูกค้านั้นจะเป็นการทำลายประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า และจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้ หรือการเพิกเฉยไม่รับการจอง (รวมเรียกว่า “การปฏิเสธ”) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน (“การระงับใช้”)

บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในนโยบายการยกเลิกของคนขับ และวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

 1. ภาษี

ท่านตกลงว่า ข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด รวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านยังตกลงว่า จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิด ช่วยเหลือ และ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อ การหักกลบลบหนี้ การให้ส่วนลด หรือการคืนเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับภาษีใดๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว หรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอิสระ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ และชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

 1. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง บริการและคำแนะนำ ความคิด คำร้องขอเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น (enhancement request) การตอบรับ คำแนะนำต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นๆ จัดเตรียมให้ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขาย และไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นให้แก่ท่าน หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทเป็นเจ้าของ ชื่อ โลโก้ บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท และโลโก้ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลภายนอก และไม่มีสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ให้แก่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นข้อกำหนดของซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ กระบวนการ และการออกแบบในซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด

 1. ความลับ

ท่านตกลงรักษาความลับสำหรับข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัท บริการ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือปฏิบัติการอื่นๆ ของบริษัทและของบริษัทในเครือซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยหรือในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อน ภายใน หรือหลังจากวันที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้) หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้จากบริษัท หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยังต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว เพื่อการบริการ และท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนและไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตามที่กล่าวข้างต้น จะไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้ตราบเท่าที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า

 • ณ เวลาที่ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ท่านได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในครอบครองมาก่อนแล้ว
 • ข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งเป็นหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในอนาคตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของท่าน
 • ได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับเนื่องจากกฎหมายกำหนด
 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวในใบสูติบัตร เลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เชื้อชาติ เพศ วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าในทางใด และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และดำเนินการประมวลผลใดๆ บริษัทยังอาจรวบรวมข้อมูลโทรสนเทศ (telematics data) (เช่น ความเร็ว อัตรา และข้อมูลการเบรกของท่าน) ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น เลข IMEI ของท่าน และชื่อของแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ท่านได้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) และข้อมูลทะเบียนยานพาหนะของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บริษัท คำร้องขอของท่านเพื่อสมัครแอพพลิเคชั่นจะไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างและอาจทำให้บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้ท่านใช้บริการของบริษัทได้

บริษัทอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามที่ระบุในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำกับท่าน
 • เพื่อให้บริการใดๆ แก่ท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อประมวลผล จัดการหรือตรวจสอบสำหรับใบสมัครของท่านสำหรับบริการตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อทำให้การชำระเงินสมบูรณ์ และ/หรือดำเนินการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน รับส่วนลด และเรียกเก็บค่าบริการใดๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบใดๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งใดๆ ก็ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในการใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการจัดการภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบค้น การป้องกัน และการฟ้องคดีอาญา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ระเบียบ แนวทาง หรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการใดๆ (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
 • เพื่อตอบคำถาม ความเห็นและเสียงตอบรับจากท่าน
 • เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจประสงค์จะติดต่อท่านผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ หรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ด้านการตลาด”)

 • เพื่อประมวลผลการมีส่วนร่วมในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย ฝึกอบรม โฟกัสกรุ๊ป การศึกษางานวิจัย การประกวด โพล การทำสำรวจ หรือการผลิตงานใดๆ และเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในการร่วมงานดังกล่าว
 • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจดหมายทางไปรษณีย์ เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ข้อความตามเทศกาลต่างๆ จากบริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน
 • เพื่อแจ้งและเชิญให้ท่านมางานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท คู่ค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนได้จัดขึ้น และ/หรือ
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทภายในกลุ่มบริษัทของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทลูก บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่ม (“กลุ่มบริษัท”) กับตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้จัดทำซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้พัฒนา ผู้จัดทำโฆษณา คู่ค้า บริษัทที่จัดงาน หรือผู้สนับสนุนของกลุ่มบริษัทผู้ซึ่งอาจติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดข้อใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

หากท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่บริษัท เช่น หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน หรือหากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาปรับปรุงรายละเอียดของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการส่งคำร้องขอของท่านไปยังรายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

ในระหว่างการใช้บริการ ท่านอาจมีการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งแสดงสินค้าและ/หรือการให้บริการผ่านบริการ ซอฟท์แวร์และ/หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ หน้าที่ หรือความรับผิด สำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม การทำรายการส่งเสริมการขายใดๆ ระหว่างท่านและบุคคลภายนอกดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่รับรองแอพพลิเคชั่น หรือไซต์ (sites) ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมผ่านบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทต้องรับผิด ต่อคอนเทนท์ สินค้า บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ใน หรือหาได้จากไซต์ (site) หรือจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะให้บริการแก่ท่านตามที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการ ท่านตระหนักดีว่า บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ขายสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอาจกำหนดให้มีข้อตกลงเพิ่มเติม หรือแตกต่างจากที่ระบุในเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทต้องไม่ใช่คู่สัญญาและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อความรับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

บริษัทอาจใช้บุคคลภายนอกให้โฆษณาและทำการตลาดผ่านบริการและผ่านกลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการ และ/หรือเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่ท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการให้ถือว่า ท่านตกลงยอมรับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าว ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับบริการการโฆณาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ที่สูงขึ้นจากท่าน หรือปฏิเสธให้ท่านใช้บริการ หากมีค่าบริการที่สูงขึ้นจะมีการโพสต์ค่าบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.grab.com ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่เปิดเผยชื่อของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของลูกค้า หรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ท่านตกลงว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต่อการดำเนินการและการสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดกับผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุนที่ท่านติดต่อด้วยผ่านบริการ และ/หรือการทำโฆษณา หรือการทำสื่อการตลาดใดๆ ผ่านบริการ

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการจากการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ คุ้มครองบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท และบริษัทแม่ของคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือ บริษัทลูก พนักงาน กรรมการ สมาชิก ผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ขาดทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก (ก) การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการหรือกฎหมายหรือกฏใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ว่าจะมีการอ้างอิงในเงื่อนไขในการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม (ข) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลูกค้า ยานพาหนะของท่าน หรือยานพาหนะซึ่งท่านควบคุม ผู้ขับขี่คนอื่น และคนเดินเท้า อันเป็นผลจากการกระทำของท่านเองหรือบุคคลภายนอก (ค) การใช้หรือการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์โดยมิชอบ และ (ง) กรรมสิทธิ์ การใช้งาน หรือการประกอบการยานพาหนะใดๆ รวมถึงการรับขนสินค้าของท่านให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการส่งสินค้าของท่านผ่านบริการ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม สภาพพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของบริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ บริษัทจะไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันว่า (ก) การใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์จะปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หรือปฏิบัติการประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นๆ (ข) บริการ จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ค) ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้จะมีความถูกต้องแม่นยำหรือน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัถตุอื่นใดที่ท่านซื้อมาหรือได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่นจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน (ฉ) ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของแอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ (ช) แอพพลิเคชั่นหรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำให้แอพพลิเคชั่นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย หรือ (ซ) แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตามท่านหรือยานพาหนะที่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ บริการที่บริษัทจัดให้แก่ท่านจะเป็นไปตามสภาพที่ท่านได้รับอย่างเคร่งครัด (on an “As Is” Basis) เงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องการรับประกันเรื่องการใช้บริการสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป การใช้บริการสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่รวมอยู่ในคำรับประกันและบริษัทไม่ต้องรับผิดเท่าที่กำหนดไว้สูงสุดและมากที่สุด บริษัทจะไม่ให้คำรับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งาน ของบริการใดๆ และ/หรือรีวอร์ด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งของบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับโดยหรือจากบุคคลภายนอกผ่านการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ และ/หรือการแลกใช้ การให้ หรือการใช้รีวอร์ด ท่านยอมรับและตกลงว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการขนส่งโดยบุคคลภายนอก หรือบริการและสินค้าอื่นๆ และท่านตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

 1. ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านใช้ หรือเป็นความผิดของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การไม่สามารถเชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาน การปิดหรือการที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

 1. การจำกัดความรับผิด

การเรียกร้องใดๆ ของท่านต่อบริษัทนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะมีความรับผิดไม่เกินมูลค่าทั้งหมดของจำนวนค่าบริการที่ท่านได้ชำระตามจริงและ/หรือค่าบริการที่ได้เรียกเก็บจากท่าน เนื่องจากการใช้บริการระหว่างที่เกี่ยวกับการเรียกร้องนั้นๆ และไม่มีกรณีใดที่บริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษในอนาคต หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ (รวมถึงการบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ และความสูญเสียข้อมูล สินค้า รายได้ กำไร การใช้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นใดๆ) บริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทต้องไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ หรือเป็นเหตุให้ท่านหรือลูกค้ารายใดของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ หรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ได้ การที่หากท่านได้ให้ความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือความมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้จัดทำโฆษณา หรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านั้นปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ หรือถูกอ้างอิงถึงโดยการให้บริการ แอพพลิเคชั่น และ/หรือซอฟท์แวร์ แม้ว่าบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทที่ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวมาก่อน

บริษัทไม่มีหน้าที่และจะไม่ประเมินและกำกับดูแลความเหมาะสม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึง ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน และท่านตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดจากหรือด้วยวิธีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน บริษัทจะไม่เป็นคู่กรณีกับข้อโต้แย้ง การเจรจาข้อโต้แย้งระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการจัดการการชำระเงินระหว่างท่านและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร้านค้า ผู้จัดทำโฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน เว้นแต่ท่านเป็นลูกค้าองค์กรซึ่งเปิดบัญชีองค์กรกับบริษัทไว้อยู่แล้ว หน้าที่ของการตัดสินใจของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ และสินค้าที่เสนอผ่านการให้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่น (รวมถึงการบังคับใช้ทั้งหมด) เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงสละสิทธิและปลดปล่อยบริษัทจากความรับผิด การเรียกร้อง เหตุของการกระทำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น

 1. หนังสือบอกกล่าว

บริษัทอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้ท่านโดยการแจ้งเตือนบนแอพพลิเคชั่น ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หรือการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรส่งไปยังไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า (pre-paid post)ไปยังที่อยู่ของท่านตามข้อมูลที่บริษัทมี หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้ส่งให้ท่านแล้วต่อเมื่อผ่านไป 48 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งรอีเมล์หรือส่งไปรษณีย์ (หากส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมงหลังจากส่ง (กรณีที่ส่งทางอีเมล์) ท่านอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบริษัท (หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าส่งแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยหนังสือส่งผ่านทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังบริษัทโดยใช้รายละเอียดของการติดต่อตามที่ระบุในแอพพลิเคชั่น

 1. การโอนสิทธิ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวและท่านไม่สามารถโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแต่บริษัทอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน การที่ท่านโอนสิทธิใดๆ ของท่านอันถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อนี้ ให้ถือว่าการโอนนั้นเป็นโมฆะ

 1. ข้อตกลงทั่วไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“Thailand Arbitration Center (THAC)”) เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการ 1 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ความไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความเป็นเอกเทศของสัญญา การสละสิทธิ ฯลฯ

ผลจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้หรือการใช้บริการจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างท่าน บริษัท หรือบุคคลภายนอกได้ในฐานะที่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือ ตัวแทน

หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับและข้อตกลงอื่นที่ไม่ถูกกระทบจะใช้บังคับได้เท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้จะบังคับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจตามที่ระบุไว้ข้างต้นการไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่บริษัทได้ยอมรับและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขที่ปรากฏในเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัทเท่านั้น บรรดาข้อตกลงหรือการเจรจาใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร (หากมี) ไม่ให้นำมาใช้บังคับระหว่างกันไม่ว่ากรณีใดๆ

หากมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความในข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทย ให้ถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับภาษาไทย

ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันทีในกรณีที่บริษัทพบว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดเชย ชดใช้หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเครดิตของท่านที่เก็บไว้กับบริษัท หรือเงินใดๆ ที่ท่านจะให้แก่บริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามข้อตกลงนี้