ข้อกำหนดของการให้บริการ Dine out

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 1. บริการ dine out (“บริการ dine out”) คือบริการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารซึ่งให้บริการโดยแกร็บแก่ร้านค้า (“คุณ”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุนี้
 2. ข้อกำหนดของการให้บริการ dine out นี้ (“ข้อกำหนดของการให้บริการ dine out”) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม เรื่อง บริการ Dine out ที่คุณเข้าทำกับแกร็บ (“ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมเรื่องบริการ Dine out”) (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “สัญญา dine out”)
 3. ข้อกำหนดของการให้บริการ dine out นี้ อยู่ภายใต้บังคับของ (ก) สัญญาร้านค้า ซึ่งคุณได้เข้าทำสัญญากับแกร็บเมื่อร้านค้าตกลงเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า (“สัญญาร้านค้า”) และ (ข) เงื่อนไขการใช้งาน:ขนส่ง การส่งและโลจิสติก (“เงื่อนไขการใช้งาน”) และนโยบายและจรรยาบรรณอื่นที่เกี่ยวข้องของแกร็บซึ่งใช้บังคับกับร้านค้า (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดหลัก”)
 4. เว้นแต่กรณีที่บริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น คำนิยามที่มีการใช้แต่ไม่ได้มีการนิยามไว้ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำที่ได้มีการนิยามตามที่ระบุในข้อกำหนดหลัก
 5. คุณตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการ dine out ฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว ในกรณีที่คุณยังคงใช้บริการ dine out ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการให้บริการ dine out ให้ถือว่าคุณตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการ dine out ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าคุณได้ตรวจสอบข้อกำหนดของการให้บริการ dine out ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่
 6. บริการ dine out แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ คุณสามารถเลือกใช้บริการเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ ทั้งสามประเภทได้ บริการ dine out ได้แก่

6.1  บริการ Scan-to-order (STO): คือบริการที่ให้ผู้บริโภคสามารถส่งสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยการแสกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่แกร็บจัดหาให้สำหรับการรับประทานอาหารในร้านอาหารของคุณ

6.2  บริการ Dine out voucher: คือบริการที่ให้คุณสามารถจำหน่าย dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) บนแอปพลิเคชันได้ (รายละเอียดของ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) คุณจะเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว) และผู้บริโภคที่ซื้อ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) สามารถใช้ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ดังกล่าวเพื่อทานอาหารที่ร้านอาหารของคุณ

6.3 บริการ Dine out discount: คือบริการที่ให้คุณสามารถนำเสนอ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) (มูลค่าส่วนลดคุณเป็นผู้กำหนด) บนแอปพลิเคชัน และผู้บริโภคที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านค้าของคุณสามารถใช้ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) นั้น และได้รับส่วนลดจากยอดเงินสุทธิของบิลค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคต้องชำระโดยการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน

 1. ในการที่คุณจะรับบริการ dine out คุณตกลงดังต่อไปนี้

7.1  บริการ STO

7.1.1      คุณจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่แกร็บร้องขอเพื่อให้แกร็บสามารถให้บริการ STO แก่คุณ

7.1.2      คุณรับรองว่าคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่แกร็บเป็นผู้จัดทำ หรือที่อนุญาตโดยแกร็บ (“STO QR Codes”) นั้น จะสามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้

7.1.3      คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลใด) ปรับเปลี่ยน ทำลาย นำออก ปกปิด หรือ ปิดบัง ซึ่ง STO QR Codes ใดๆ  

7.1.4      คุณจะรักษาและปกป้องคุณสมบัติในการอ่านและการแสกนของ STO QR Codes

7.1.5      คุณจะเปลี่ยน STO QR Codes ใด ๆ ที่เสียหายหรือสูญหายให้เป็นอันใหม่โดยทันทีตามวิธีการที่แกร็บแจ้งเป็นครั้งคราว และ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน STO QR Codes นั้น ๆ (หากกำหนดโดยแกร็บ)  

7.2  บริการ dine out voucher

7.2.1      คุณจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่แกร็บร้องขอเพื่อให้แกร็บสามารถให้บริการ dine out voucher แก่คุณ

7.2.2      คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข (รวมถึงสิทธิประโยชน์) ต่อผู้บริโภคที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจำหน่ายบนแอปพลิเคชัน และ (ข) ข้อเรียกร้องใดๆ จากผู้บริโภค หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงหน่วยงานราชการ) ที่เกี่ยวข้องกับ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่คุณจำหน่ายบนแอปพลิเคชัน แกร็บจะไม่ข้องเกี่ยว หรือรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ซึ่งคุณจำหน่ายให้ผู้บริโภคบนแอปพลิเคชัน

7.2.3      คุณตกลงจะกำหนดระยะเวลาการใช้งาน dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ทั้งหมดให้มีระยะเวลาเป็นอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคซื้อ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) และไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้บริโภคซื้อ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) เป็นอย่างมากที่สุด

7.2.4      คุณตกลงและรับทราบว่า dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่ผู้บริโภคซื้อสำเร็จแล้วผู้บริโภคสามารถขอยกเลิกและคืนเงินเมื่อใดก็ได้ ตลอดกำหนดระยะเวลาการใช้งาน dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) นั้น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) นั้นๆ ซึ่งบังคับใช้กับผู้บริโภค ในการนี้แกร็บอาจคืนเงินซึ่งแกร็บได้รับมาแล้วจากผู้บริโภคให้แก่ผู้บริโภคตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) นั้นๆ แกร็บจะไม่ข้องเกี่ยว หรือรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ซึ่งคุณจำหน่ายให้ผู้บริโภคบนแอปพลิเคชัน

7.2.5      คุณตกลงและรับทราบว่าแกร็บจะนำส่งเงินซึ่งได้รับจากผู้บริโภคให้แก่คุณ (ตามข้อกำหนดการชำระเงินที่ระบุในสัญญาร้านค้า) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ใช้ dine outvoucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่ร้านอาหารของคุณสำเร็จ นอกจากนี้ในกรณีที่ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่ผู้บริโภคซื้อนั้นไม่ได้ถูกใช้ภายในกำหนดระยะเวลาการใช้ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่เกี่ยวข้อง แกร็บจะเก็บเงินที่ได้รับจากผู้บริโภคจากการซื้อ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) นั้น ๆ ไว้

7.2.6      ในกรณีที่ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่ผู้บริโภคซื้อแล้วนั้น ไม่ได้ถูกใช้งานภายในกำหนดระยะเวลาการใช้ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) ที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย คุณตกลงว่าแกร็บจะคืนเงินที่ได้รับจากผู้บริโภคสำหรับ dine out voucher (คูปองกินที่ร้าน) นั้น ๆ ให้แก่ผู้บริโภค “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง หมายถึง เหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปรากฏการณ์ธรรมชาติ การจลาจลหรือสงครามกลางเมือง สงครามหรือการปฏิบัติการทางทหาร เหตุฉุกเฉินระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น การกระทำหรือละเว้นการกระทำของรัฐบาล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใด (ที่ไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเอง) ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า ระเบิด การยุบตัวของผืนดิน อากาศแปรปรวน โรคระบาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โรคโควิด 19) และการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว

7.3 บริการ dine out discount

7.3.1 คุณจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่แกร็บร้องขอเพื่อให้แกร็บสามารถให้บริการ dine out discount แก่คุณ

7.3.2 คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (ก) การกำหนดมูลค่าส่วนลดที่เสนอให้แก่ผู้บริโภคตามรายละเอียดของ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณนำเสนอบนแอปพลิเคชัน และ (ข) ข้อเรียกร้องใดๆ จากผู้บริโภค หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงหน่วยงานราชการ) ที่เกี่ยวข้องกับ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) ที่คุณนำเสนอบนแอปพลิเคชัน แกร็บจะไม่ข้องเกี่ยว หรือรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) ซึ่งคุณนำเสนอแก่ผู้บริโภคบนแอปพลิเคชัน

7.3.3 คุณตกลงจะนำเสนอ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดจากมูลค่าสุทธิของบิลค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น 10% หรือ 15%) โดยจะไม่กำหนดเพดานมูลค่าสูงสุดของส่วนลด

7.3.4 คุณตกลงจะไม่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำเพื่อให้ได้รับ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน)

7.3.5 คุณตกลงให้ผู้บริโภคสามารถใช้ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) ได้ตลอดช่วงเวลาที่ร้านค้าของคุณเปิดบริการโดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องเวลาหรือวันที่สามารถใช้ dine out discount (ส่วนลดเมื่อกินที่ร้าน) ได้ 

 1. การชำระเงิน: แกร็บจะนำส่งเงินใดๆ อันเกี่ยวกับบริการ dine out ให้แก่คุณตามเงื่อนไขการชำระเงินและกระบวนการชำระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาร้านค้า
 2. แกร็บอาจยกเลิกการให้บริการ dine out แก่คุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่แกร็บพบหรือสงสัยว่าคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการใช้บริการ dine out อย่างไม่ถูกต้อง หรือการกระทำของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อแกร็บหรือผู้ใช้บริการคนอื่น
 3. คุณตกลงและรับทราบว่าสัญญา dine out ถือเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนสำคัญที่แยกไม่ได้ของสัญญาร้านค้า
 4. คุณตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาร้านค้าจะยังคงมีผลใช้บังคับและไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา dine out ซึ่งขัดแย้งกับสัญญาร้านค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดเฉพาะภายใต้สัญญา dine out นอกจากนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดของการให้บริการ dine out นี้ กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ dine out voucher คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดของการให้บริการ dine out นี้