ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัคร

ศึกษาตัวอย่างเอกสารสำคัญให้ถูกต้องก่อนกรอกแบบฟอร์มเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า GrabFood และ GrabMart ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ของคุณว่าอยู่ในเมืองที่แกร็บเปิดให้บริการได้ที่นี่

สำหรับคนไทย

ประเภทบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (สถานะบัตรเป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ)
  • กรณีผู้สมัครอายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบบัตรประชาชนและหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมได้ที่นี่
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี ประเภทออมทรัพย์ และสถานะบัญชีเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน

Previous
Next

ประเภทนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (สถานะบัตรเป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี ประเภทออมทรัพย์ และสถานะบัญชีเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน
 • ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองระบุ)

Previous
Next

สำหรับชาวต่างชาติ

ประเภทบุคคลธรรมดา

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (สถานะหนังสือเดินทางเป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ)
 • สำเนาเอกสารอนุญาตประกอบอาชีพในประเทศไทย
 • สำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • สำเนาเอกสารแสดงที่พำนักในประเทศไทย เช่น สัญญาเช่าบ้าน บิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำหรือค่าไฟ
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี ประเภทออมทรัพย์ และสถานะบัญชีเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน

Previous
Next

ประเภทนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี ประเภทออมทรัพย์ และสถานะบัญชีเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน
 • ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองระบุ)

Previous
Next

เอกสารเพิ่มเติม (หากมี)

Previous
Next