เจมมี่ โค ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ Grab ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน Trade Logistics Symposium 2022

เจมมี่ โค ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ Grab ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Role of logistic in driving online-to-offline ecosystem” ภายในงาน Trade Logistics Symposium 2022 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 ณ Lido Connect และผ่านระบบออนไลน์ Webinar

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยาย

 1. บทนำ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O)
  1. เศรษฐกิจแบบ O2O เปรียบเสมือนประตูที่เปิดตอนรับผู้คนต่างๆและธุรกิจขนาดเล็ก ให้สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการเชื่อมต่อผู้บริโภคและร้านค้าเข้ากับระบบนิเวศดิจิทัล ซึ่งมีกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ
  2. การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในเศรษฐกิจแบบ O2O ได้นําประโยชน์มาสู่ระบบเศรษฐกิจในหลากหลายมิติ
  3. นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบ O2O มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งก่อให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ๆ รวมถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นของลูกค้า และไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ประกอบการจะสามารถตอบสนองต่อการความต้องการใหม่ๆเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง การให้บริการขนส่งแบบออนดีมานด์นั้นมีราคาแพงและยากต่อการเข้าถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่มีขนาดเล็กและข้อจำกัดต่างๆ
  4. แพลตฟอร์มตลาด O2O เป็นทางออกที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแบกภาระต้นทุนที่สูง
 2. บทเรียนและประสบการณ์จากการให้บริการธุรกิจจัดส่งสินค้าของ Grab
  1. วิธีการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านทางแพลตฟอร์มของ Grab และกรณีศึกษาจาก GrabFood, GrabMart และ GrabExpress จากการประกอบธุรกิจในประเทศสิงค์โปร มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
  2. วิธีการที่ Grab ใช้ในการสร้างเครือข่ายการจัดส่งที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยสนับสนุนร้านค้าให้สามารถส่งสินค้าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ประเด็นสําคัญในการให้บริการของแพลตฟอร์มคือ การทําให้แน่ใจว่ารูปแบบการทํางานที่ยืดหยุ่นนี้มีความยั่งยืนสําหรับผู้เลือกรับงานทุกๆคน Grab จึงได้พัฒนาหลักการชี้นำ (Guiding principles) สําหรับ Gig Economy ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน พร้อมเล่ากรณีศึกษาในเรื่องนี้จากประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการอยู่
 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความท้าทายและโอกาสในเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมแบ่งบันแนวคิดอันเกี่ยวเนื่องกับการทํางานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายภาคส่วน เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสูงสุด