มื้ออร่อยสุดพิเศษ กับ “โค้ก” ไม่มีนํ้าตาล 💚🥤

💚 มื้ออร่อยสุดพิเศษ กับ “โค้ก” ไม่มีนํ้าตาล🥤

มื้อเซอร์ไพรส์🎉 แจก iPhone 15 และส่วนลดจัดส่งฟรี*

เมื่อสั่งโค้กครบ 200 บาท
พร้อมใส่โค้ด COKESURPRISE 
เป็นลำดับที่ 1,000 / 2,000 / 3,000
(โค้ด COKESURPRISE ไม่มีส่วนลด ใช้สำหรับร่วมกิจกรรมเท่านั้น)

📆 ตั้งแต่ 1 – 31 ธันวาคม 2566
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

—————————————–

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. เป็นผู้ที่สั่งอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9. ผ่านบริการ GrabFood และได้ทำการใส่รหัส ‘COKESURPRISE’  ในการทำคำสั่งซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้
  • ผู้ที่สั่งอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 บาท เป็นต้นไปต่อคำสั่งซื้อ จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ผู้ที่สั่งอาหารจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ในลำดับคำสั่งซื้อที่บริษัทกำหนด ทั้งหมด 3 ลำดับ ได้แก่ ลำดับที่ 1,000 / 2,000 และ 3,000 ในระยะเวลาของกิจกรรม จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 3. หากมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงตามลำดับที่กำหนดไว้ในข้อ 2. บริษัทจะคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับรางวัลที่เหลือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สั่ง GrabFood จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และใส่รหัส ‘COKESURPRISE’ สำเร็จโดยมีมูลค่ายอดใช้จ่ายมากที่สุดตามลำดับ 
 4. บริษัทจะคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำรองจำนวน 5 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ลำดับแรกที่มีการที่สั่ง GrabFood จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และใส่รหัส ‘COKESURPRISE’ สำเร็จโดยมีมูลค่ายอดใช้จ่ายมากที่สุดตามลำดับ 
 5. ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่รหัส ‘COKESURPRISE’ ในการทำคำสั่งซื้อทุกครั้ง หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสงค์ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้มีการใส่รหัส ‘COKESURPRISE’ ในการทำคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถูกนับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 7. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้นับเฉพาะคำสั่งซื้อที่ดำเนินการสำเร็จและไม่ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ เท่านั้น
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล 1 คนต่อ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้
 9. ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ร้านค้าดังต่อไปนี้ https://grb.to/cokeweekday และ https://grb.to/cokealwayson
 10. การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

 

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 3 รางวัล โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแต่ละท่านจะได้รับรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ส่วนลดค่าส่ง GrabFood มูลค่า 200 บาท (20 บาท จำนวน 10 ใบ) และ
 • โทรศัพท์ Iphone 15 (128 GB) โดยสีของโทรศัพท์จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดหามาไม่สามารถเลือกได้

หมายเหตุ: หากทางบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก GrabTH (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดและช่องทางการจับรางวัลและประกาศผู้ได้รับรางวัล

 1. บริษัทจะทำการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลทั้ง  3 ท่าน และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองจำนวน 5 ท่าน ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก GrabTH ในวันที่ 10 มกราคม 2567
 2. ผู้ได้รับรางวัล รวมถึงผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรอง ต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล (Google Form) ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท 
 3. บริษัทจะทำการติดต่อนัดหมายผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เพื่อดำเนินการส่งของรางวัลภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
 4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และ ทป. 104/2544 ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการชำระภาษี 5% (ใบนำฝากเงิน pay-in slip) ให้แก่บริษัทพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องโดยส่งมาให้บริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนด หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิรับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ทั้งนี้บริษัทจะไม่ส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจนกว่าผู้ได้รับรางวัลจะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และแสดงเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น 

หมายเหตุ 

 1. บริษัทจะถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัลหากเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล (Google Form) เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 หรือไม่มารับรางวัล หรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลาหรือสถานที่หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลถูกยกเลิกการให้สิทธิ์การรับรางวัลโดยบริษัท
  • บริษัทพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ได้ปฏิบัติและ/หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม
 2. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล ให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับเพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน ทั้งนี้หากไม่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไป บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

สิทธิ์ของบริษัท

 1. บริษัทมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต ผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 3. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับมอบรางวัล  หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด ๆ
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบและ/หรือปัญหาทางเทคนิคของตัวแทนท่องเที่ยวและ/หรือบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำความผิดของบุคคลที่สาม
 5. รางวัลไม่สามารถขาย โอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ (รวมถึงไม่สามารถมอบอำนาจให้มารับรางวัลแทนได้และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น) ทั้งนี้รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ การใช้งาน ประสบการณ์ ความเสียหายที่ผู้ได้รับรางวัลอาจจะได้รับจากรางวัล
 7. หากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รางวัล โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของบริษัท (www.facebook.com/grabth) หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ 

 1. โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย
 3. หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุดและไม่อาจโต้แย้งได้

 

สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม 

 1. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grab.com/th/blog/coke-surprise/
 2. ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊กบริษัท (www.facebook.com/grabth)