Aplikasi yang lebih selamat dan wajar untuk semua pemandu – ambil satu pendirian dengan Grab

At Grab, we aim to have best-in-class security standards and we drive continuously to achieve that. We have dedicated teams that ensure all our apps and systems are of stringent security levels in order to safeguard your driver account information.

Also, as a company that operates on the virtues of transparency and fairness, our drivers are paired with riders in a manner that optimizes the trip experience for both parties.

Every once in a while, we find drivers trying to access our platforms using driver apps not officially developed by Grab. These apps are created out of their own experimentation or with hackers aimed at getting unfair advantages. Sometimes they are sought from 3rd parties with the perception that it gives them certain advantages over other drivers who solely rely on the official app.

Here’s why you should stay away from such apps:

1. These modified apps are not developed by Grab. When you allow such apps to operate on your device, you are inadvertently allowing these unknown developers wide access to the data on your device which compromises your privacy and account security. Sensitive information from your driver account such as earnings, personal details etc. can be abused by such parties.

2. You are willfully participating in activities which affect the experience of our riders. Such apps are essentially poorly developed hacks and result in longer wait times for riders leading to increased cancellations. This kind of experience affects their trust in us and subsequently affect the livelihoods of honest drivers on our platforms.

Our systems are monitoring all activities across the platform and we have the capabilities to detect when a driver uses bad apps to access our system. We will be taking actions to block all attempts to use non-official Grab driver apps from accessing our platform. This is a necessary stance we need to take to protect the livelihoods of our honest drivers.

Tujuan kami di Grab adalah memiliki standar keamanan yang terbaik dan kami berusaha terus-menerus untuk mewujudkan hal itu. Kami memiliki tim khusus yang memastikan bahwa semua aplikasi dan sistem kami memiliki tingkat keamanan yang sangat ketat untuk menjaga keamanan informasi akun pengemudi Anda.

Selain itu, sebagai perusahaan yang bekerja dengan landasan nilai transparansi dan keadilan, para pengemudi kami dicocokkan dengan penumpang dengan cara yang mengoptimalkan pengalaman perjalanan bagi kedua belah pihak.

Sesekali, kami mendapati pengemudi yang mencoba mengakses platform kami menggunakan aplikasi pengemudi yang tidak secara resmi dibina oleh Grab. Aplikasi demikian dibuat atas dasar eksperimen mereka sendiri atau dengan peretas (hacker) dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Kadang-kadang aplikasi ini didapatkan dari pihak ketiga dengan persepsi bahwa aplikasi itu akan memberi mereka keuntungan tertentu dibandingkan pengemudi lain yang hanya mengandalkan aplikasi resmi.

Inilah alasan mengapa Anda sebaiknya menjauhi aplikasi demikian:

1. Aplikasi hasil modifikasi ini tidak dibina oleh Grab. Ketika Anda mengizinkan aplikasi demikian berjalan di perangkat Anda, maka Anda telah secara tidak sadar memberikan pembangun yang tidak dikenal ini akses yang luas pada data di perangkat Anda yang akan membahayakan privasi dan keamanan akun Anda. Informasi sensitif dari akun pengemudi Anda, seperti penghasilan, data detail pribadi, dll., boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak demikian.

2. Anda secara sengaja berpartisipasi dalam kegiatan yang berpengaruh buruk pada pengalaman penumpang kita. Aplikasi demikian pada dasarnya merupakan retasan (hack) yang dibina dengan kurang baik. Ini akan menghasilkan waktu tunggu lebih lama bagi penumpang, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah pembatalan. Pengalaman semacam ini mempengaruhi kepercayaan mereka kepada kita dan selanjutnya berdampak kurang baik pada mata pencaharian para pengemudi yang jujur di platform kita.

Sistem kami memantau semua kegiatan di seluruh platform dan kami memiliki kemampuan untuk mendeteksi ketika ada pengemudi yang menggunakan aplikasi tidak sesuai untuk mengakses sistem kami. Kami akan mengambil tindakan untuk memblokir semua upaya untuk menggunakan aplikasi pengemudi Grab non-resmi agar tidak dapat mengakses platform kami. Ini adalah sikap yang perlu kami ambil untuk melindungi mata pencaharian para pengemudi kami yang jujur.

Di Grab, kami berhasrat untuk mempunyai piawaian keselamatan terbaik dan kami sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat tersebut. Kami mempunyai pasukan khusus yang memastikan semua aplikasi dan sistem kami berada pada tahap keselamatan yang ketat supaya dapat melindungi maklumat akaun pemandu anda.

Di samping itu, sebagai sebuah syarikat yang beroperasi berlandaskan ketelusan dan keadilan, kami memadankan para pemandu dan penumpang kami dengan cara yang paling optimal untuk kedua belah pihak.

Adakalanya, terdapat pemandu yang cuba mengakses platform kami menggunakan aplikasi yang tidak dibina secara rasmi oleh Grab. Mereka membina aplikasi itu sendiri ataupun bersama penggodam, dengan tujuan untuk mendapatkan kelebihan yang tidak adil. Ada juga aplikasi yang diperoleh daripada pihak ke-3, dengan tanggapan bahawa mereka akan mendapatkan kelebihan tertentu berbanding pemandu lain yang bergantung sepenuhnya pada aplikasi rasmi.

Berikut adalah sebab-sebab mengapa anda patut menjauhi aplikasi sedemikian:

1. Aplikasi yang telah diubahsuai ini tidak dibina oleh Grab. Apabila ianya beroperasi di peranti anda, secara tidak sengaja anda telah membenarkan pembangun-pembangun yang tidak diketahui ini capaian yang luas kepada data di peranti anda. Privasi dan keselamatan akaun pemandu anda akan terjejas. Maklumat sensitif dan peribadi anda seperti jumlah pendapatan dsb. boleh disalah guna oleh pihak-pihak sedemikian.

2. Anda dianggap sebagai terlibat dengan sengaja dalam aktiviti yang memberikan pengalaman negatif kepada penumpang kami. Ini kerana, aplikasi godaman pada asasnya tidak dibina dengan efisien. Oleh itu, para penumpang perlu menunggu dengan lebih lama dan ini akan meningkatkan bilangan pembatalan. Ini bukan sahaja akan menjejaskan kepercayaan mereka terhadap kami, tetapi juga mata pencarian pemandu yang jujur di platform kami.

Sistem kami sentiasa memantau semua aktiviti di seluruh platform, dan kami mempunyai keupayaan untuk mengesan jika seseorang pemandu itu menggunakan aplikasi yang tidak wajar untuk mengakses sistem kami. Kami akan mengambil tindakan untuk menyekat semua percubaan untuk mengakses platform kami dengan menggunakan aplikasi pemandu Grab yang tidak rasmi. Bagi kami, ini adalah pendirian yang wajar untuk melindungi mata pencarian para pemandu kami yang jujur.

在 Grab,我们的目标是拥有一流的安全标准,也在不断努力实现这目标。我们有专业的团队以确保所有的应用程序和系统都达到最严格的安全级别,以保护您的司机帐户信息。

此外,作为一家以透明和公平为基础而运营的公司,我们以最优的方式确保司机与乘客的配搭可优化双方的出行体验。

每隔一段时间都有一些司机试图使用非 Grab 正式开发的司机应用程序访问我们的平台。这些应用程序源于他们自己的实验创建,或是黑客为了获取不公平的优势而创建的。有时候,它们是从第三方那里获得的。相对于那些 依赖官方应用程序的司机,这些欺诈司机误以为使用非 Grab 正式开发的司机应用程序会使他们更有优势。

您应该远离和停止使用这种应用程序,因为:

1. 这些修改后的应用程序不是由 Grab 正式开发的。当您允许此类应用程序在您的设备上运行时,已无意识地允许这些未知的开发人者访问您设备上的私人数据。这可能会危及您的隐私和帐户安全。司机账户中的敏感信息如收入,个人信息等都可能会被这些开发者滥用。

2. 您是在肆意参与影响我们乘客体验的活动。这类应用程序本质上发展不足,因此将延长乘客的等待时间,从而导致取消次数上增。这些不愉快的出行体验将会减低乘客对我们的信任,因此负面影响那些使用我们平台的诚实的司机的生计。

我们的系统一直不断监控平台上的所有活动,并且能够检测出司机是否使不正确的应用程序访问我们的系统。为了保护诚实司机们的生计,我们会采取行动阻止所有尝试使用非官方 Grab 的司机应用程序访问我们的平台。

Tại Grab, chúng tôi đặt mục tiêu đạt được những tiêu chuẩn bảo mật đầu ngành và không ngừng tiến lên để hiện thực hóa mục tiêu đó. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tận tâm có trách nhiệm đảm bảo toàn bộ các ứng dụng và hệ thống của chúng tôi đạt mức bảo mật khắt khe nhất nhằm bảo vệ an toàn thông tin tài khoản tài xế của các bạn.

Song song với đó, với tư cách là công ty hoạt động trên nền tảng minh bạch và công bằng, chúng tôi kết hợp tài xế và hành khách với nhau theo phương thức giúp tối ưu trải nghiệm cho cả hai bên.

Thi thoảng, chúng tôi phát hiện rằng nhiều tài xế cố truy cập vào hệ thống bằng những ứng dụng tài xế không do Grab chính thức phát triển. Các ứng dụng này được tạo ra do họ tự muốn thử nghiệm hoặc do các hacker với mục đích giành lấy lợi thế bất công. Đôi khi, họ tìm kiếm ứng dụng từ bên thứ ba với tư tưởng rằng các ứng dụng đó sẽ giúp họ giành một số lợi thế nhất định so với các tài xế chỉ sử dụng duy nhất ứng dụng chính thức.

Đây là những lý do bạn nên tránh các ứng dụng này:

1. Các ứng dụng có sự khác biệt này không do Grab phát triển. Khi bạn cho phép những ứng dụng như vậy hoạt động trên thiết bị của mình, bạn đã vô tình cho phép các nhà phát triển không rõ danh tính truy cập vào một lượng thông tin lớn trên thiết bị của bạn, qua đó ảnh hưởng đến quyền riêng tư và vấn đề bảo mật tài khoản của bạn. Các bên thứ ba này có thể lợi dụng những thông tin nhạy cảm trong tài khoản tài xế của bạn ví dụ thu nhập, thông tin cá nhân, v.v..

2. Bạn đang cố tình tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách. Các ứng dụng đó đa phần là các ứng dụng bắt chước và được phát triển nghèo nàn, từ đó khiến hành khách phải đợi lâu hơn và kết quả là tỷ lệ hủy chuyến cũng cao hơn. Trải nghiệm này gây ảnh hưởng đến lòng tin của khách vào chúng ta và hậu quả là ảnh hưởng đến sinh kế của những tài xế thật thà trong chúng ta.

Các hệ thống của chúng tôi hiện đang giám sát mọi hoạt động trên toàn bộ nền tảng và chúng tôi có khả năng phát hiện trường hợp tài xế sử dụng ứng dụng xấu để truy cập vào hệ thống. Chúng tôi sẽ có biện pháp ngăn chặn mọi nỗ lực truy cập vào nền tảng ứng dụng qua những ứng dụng tài xế Grab phi chính thức. Đây là lập trường mà chúng tôi cần giữ vững để bảo vệ sinh kế của các tài xế trung thực của chúng tôi.

ที่ Grab เราตั้งเป้าหมายเรื่องการมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุด และเราผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เรามีทีมงานที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นที่จะช่วยรับรองความน่าเชื่อถือของแอปและระบบทั้งหมดของเราว่ามีระดับความปลอดภัยที่เข้มงวด ทั้งนี้เพื่อช่วยรักษาข้อมูลบัญชีของคนขับ

นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณของความโปร่งใสและความเป็นธรรม คนขับของเราจะถูกจับคู่ให้บริการในลักษณะที่จะทำให้ประสบการณ์การเดินทางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดแก่ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ

หลายครั้งที่เราพบว่าคนขับจำนวนหนึ่งพยายามเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเราโดยการใช้แอปของคนขับที่ไม่ได้รับการพัฒนามาอย่างถูกต้องโดย Grab แอปเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยปราศจากการทดลองอย่างถูกต้องหรือถูกสร้างขึ้นมาโดยแฮกเกอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม บางครั้งแอปเหล่านี้ถูกค้นหาจากบุคคลที่ 3 ด้วยการรับรู้ที่ผิดๆ ว่าแอปนั้นจะมอบสิทธิประโยชน์บางอย่างให้แก่ตนเหนือกว่าคนขับรายอื่นๆ ที่วางใจใช้แอปอย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียว

มาดูว่าทำไมคุณจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้งานแอปดังกล่าว

1. แอปที่ถูกดัดแปลงเหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องโดย Grab เมื่อคุณอนุญาตให้แอป
ดังกล่าวเข้าถึงและทำงานบนมือถือของคุณ นั่นหมายความว่าคุณกำลังอนุญาตให้ผู้พัฒนาแอป
ที่ไม่ทราบชื่อเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งทำให้ความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัยของบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหล ข้อมูลส่วนตัวจากบัญชีคนขับของคุณ เช่น รายรับ รายละเอียดส่วนตัว ฯลฯ อาจถูกผู้พัฒนาแอปดังกล่าวนำไปใช้โดยจุดประสงค์มิชอบ

2. คุณกำลังเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ขับขี่ของเราอย่างตั้งใจ แอปต่างๆ ดังกล่าวคือแอปเพื่อการโจรกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างฉาบฉวย และส่งผลให้ผู้ขับต้อง
ใช้เวลารอนาน อันนำไปสู่อัตราการยกเลิกที่สูงขึ้น ประสบการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในแบรนด์ของเรา และส่งผลกระทบตามมาต่อการดำรงอาชีพของคนขับที่มีความซื่อสัตย์ในแพลตฟอร์มของเราด้วย

ระบบของเราทำการตรวจจับทุกกิจกรรมทั่วทั้งแพลตฟอร์ม และเรามีขีดความสามารถในการตรวจจับเมื่อคนขับใช้แอปที่ไม่ปลอดภัยเพื่อเข้าถึงระบบของเรา เราจะดำเนินการบล็อกทุกความพยายามในการใช้
แอป Grab ที่ไม่เป็นทางการของคนขับเพื่อไม่ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา สิ่งนี้เป็นจุดยืนที่สำคัญที่เราต้องดำเนินการเพื่อปกป้องการดำรงอาชีพของคนขับที่มีความซื่อสัตย์ของเรา

Grab မွာအျမင့္ဆံုးလံုၿခံဳေရးစံႏႈန္းေတြကုိေပးစြမ္းဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အျပင္ အဲ့ဒီလုိျဖစ္ေအာင္ အၿမဲမျပတ္ လံႈ႕ေဆာ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔မွာသင့္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္း အေကာင့္အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အက္ပ္ေတြနဲ႔ စနစ္ေတြအားလံုးကုိ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ေအာင္ ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ရွိပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ မွ်တမႈရွိျခင္းဆုိတဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြကုိအေလးေပးေဆာင္ရြက္တဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ဟာယာဥ္ေမာင္းေရာ၊ ခရီးသည္အတြက္ေရာခရီးသြားအေတြ႔အႀကံဳေကာင္းေတြ ရရွိေစဖုိ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြကုိ ခရီးသည္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ Grab က တရားဝင္မထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းအက္ပ္ေတြကုိ အသံုးျပဳၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕စနစ္ထဲကုိဝင္ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြကုိေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲ့ဒီအက္ပ္ေတြကုိ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ စမ္းသပ္ၿပီးေတာ့ ဒါမွမဟုတ္ မွ်တမႈမရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖ်က္စီးမယ့္စနစ္ေတြ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ဖန္တီးထားပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ဟာ တရားဝင္အက္ပ္တစ္ခု တည္းအေပၚအျပည့္အဝအားကိုးတဲ့ အျခားယာဥ္ေမာင္းေတြထက္ ေသခ်ာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ေပးတယ္ လုိ႔ ယူဆၿပီးအဲ့ဒီ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကအက္ပ္ေတြကုိရွာေဖြၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီလုိအက္ပ္ေတြကေနသင္ဘာေၾကာင့္ေဝးေဝးေနသင့္တယ္ဆိုတာဒီမွာေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္:

1. အဲ့ဒီမြမ္းမံထားတဲ့ အက္ပ္ေတြကုိ Grab က ျပဳလုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဲ့ဒီအက္ပ္ေတြကုိ သင့္ စက္မွာဖြင့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ မသိတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲဖန္တီးသူေတြကုိ သင့္စက္ထဲက ေဒတာေတြ အားလံုးထဲ စိတ္ႀကိဳက္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳလုိက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈနဲ႔ အေကာင့္ လံုၿခံဳေရးအားနည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဝင္ေငြ၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ စတဲ့သင့္ရဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းအေကာင့္က အေရးႀကီးအခ်က္အလက္ေတြကုိအဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းေတြက အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

2. ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ သင္ကပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအက္ပ္ေတြကုိ ညံ့ဖ်င္းစြာေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ခုိးယူခံရႏုိင္တဲ့အျပင္ ခရီးသည္ေတြအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္လည္း ပုိၾကာတာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ ပယ္ဖ်က္မႈမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ သူတုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကုိထိခုိက္ေစတဲ့အျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ စနစ္ထဲမွာရွိတဲ့ ႐ုိးသားတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ အသက္ေမြးမႈကုိလည္း ေနာက္ဆက္တြဲထိခုိက္ေစပါတယ္။

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ စနစ္ဟာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကုိေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ စနစ္ထဲဝင္ေရာက္ဖုိ႔ မေကာင္းမြန္တဲ့ အက္ပ္ေတြကုိသံုးတဲ့အခါ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က အဲ့ဒါကုိသိရွိ ေထာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ပလက္ေဖာင္းထဲဝင္ေရာက္ၿပီး တရားမဝင္ Grab ယာဥ္ေမာင္း အက္ပ္ေတြကုိအသံုးျပဳဖုိ႔ ႀကိဳးစားမႈအားလံုးကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ႐ုိးသားတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ အသက္ေမြးမႈကုိကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

នៅក្រុមហ៊ុន Grab យើងមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពលំដាប់ល្អបំផុតហើយយើងធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវគោលបំណងនោះ។ យើងមានក្រុមការងារដែលមានការប្តេជ្ញាធានាថា app និងប្រព័ន្ធរបស់​យើង​ទាំងអស់មានកម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារព័ត៌មានគណនីអ្នកបើកបររបស់អ្នក។

ម្យ៉ាងវិញទៀត, ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលដំណើរការលើគុណធម៌នៃតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌, អ្នកបើកបររបស់​យើងត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយនឹងអ្នកជិះនៅក្នុងលក្ខណៈដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ។

ម្តងម្កាលយើងរកឃើញថាអ្នកបើកបរព្យាយាមចូលដំណើរកម្មវិធីរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ apps ដែលមិន​ត្រូវ​បានបង្កើតជាផ្លូវការដោយ Grab ។

Apps ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតចេញពីការពិសោធន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់ឬ​
ជា​មួយ​ពួកអ្នកលួចទិន្នន័យក្នុងគោលបំណងទទួលផលប្រយោជន៍ដោយអយុត្តិធម៌។ ពេលខ្លះពួកគេត្រូវបាន​ស្វែង​រកពីភាគីទី 3 ដោយមានការយល់ឃើញថាវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ខ្លះដល់ពួកគេជាងអ្នកបើកបរផ្សេងទៀត​ដែលពឹងផ្អែកលើ app ផ្លូវការ។

ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែនៅឱ្យឆ្ងាយពី app បែបនេះ៖
Apps ដែលត្រូវបានកែប្រែទាំងនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Grab ទេ។ នៅពេលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ apps បែបនេះដំណើរការនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក, អ្នកកំពុងតែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតកម្មវិធីដែលមិន ស្គាល់ទាំងនេះចូលដំណើរការទិន្នន័យនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីគណនីអ្នកបើកបររបស់អ្នកដូចជាប្រាក់ចំណូល, ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមអាចត្រូវបានរំលោភបំពានដោយភាគីទាំងនោះ។
អ្នកកំពុងតែចូលរួមដោយចេតនានៅក្នុងសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកជិះរបស់ យើង។ Apps បែបនេះត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងខ្ជីខ្ជាបំផុត និងនាំឱ្យមានការរង់ចាំយូរជាងធម្មតាសម្រាប់​អ្នកជិះបណ្តាលឱ្យមានការលុបចោលការជិះកើនឡើង។ បទពិសោធន៍បែបនេះប៉ះពាល់ដល់ការជឿ​ទុកចិត្តលើពួកយើងហើយវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកបើកបរដែលមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងកម្មវិធី​របស់យើង។

ប្រព័ន្ធរបស់យើងកំពុងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពទាំងអស់នៅលើកម្មវិធីហើយយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការរកឃើញនៅពេលដែលអ្នកបើកបរណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ apps មិនល្អដើម្បីចូលប្រព័ន្ធរបស់យើង។ យើងនឹងចាត់វិធានការ​ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងទាំងអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ apps មិនផ្លូវការសម្រាប់អ្នកបើកបររបស់ Grab ពីការចូលប្រើ កម្មវិធីរបស់យើង។ នេះគឺជាជំហរចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីការពារជីវភាពរបស់អ្នកបើកបរដែលស្មោះត្រង់ របស់យើង។

Enjoy 9% (RM8) Rebate at
AEON

  • Valid from 15 Jan 2022 – 28 Feb 2022
  • Minimum spend: RM88
  • Limited to 62,500 redemptions 
  • TWO(2) redemptions per user throughout the campaign

1. Campaign period is from 15 January 2022 (12:00am) – 28 February 2022 (11.59pm).
2. GrabPay users are eligible for a “RM8 rebate” in your “My Rewards” when you spend a minimum of RM88 on a single receipt via GrabPay Wallet.
3. The offer of “RM8 rebate” is limited to a total of 62,500 redemptions throughout the campaign period.
4. Offer is valid for TWO (2) in-store redemptions with a cap of ONE(1) redemption per user per day throughout the campaign. Shared across AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness throughout the campaign period. 
5. The “RM8 rebate” will be awarded instantly with a minimum transaction of RM88 with GrabPay at all outlets of AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, AEON Wellness; The rebate can be found under “My Rewards”. Rebate must be redeemed by clicking “use now” under “My Rewards” 30 days from the date of issuance.
6. The campaign will cease once all redemptions have been fully awarded or at the expiration of the campaign period, whichever is earlier.
7. Offer is based on a first come first served and while stocks last basis only.
8. Grab and AEON Group shall not be under any obligation to inform users, on any communication channels once the offer has been fully redeemed.
9. Offer is only available for AEON Co, AEON BiG, AEON MaxValu Prime, and AEON Wellness physical stores purchases at cashier counter only via GrabPay Wallet; offer is not applicable for online or GrabMart purchases.
10. Offer is not exchangeable for cash or replacements.
11. Offer is not valid with any other voucher, discount or promotion.
12. Grab and AEON Group reserve the right to alter, extend or terminate the promotion, or amend the terms and conditions at its sole discretion at any time without prior notice. In case of any disputes directly or indirectly arising from the promotion, the decision of Grab and AEON Group shall be final.
13. These terms and conditions shall be governed by the laws of Malaysia and any dispute arising out of or in connection with promotion shall be referred to the exclusive jurisdiction of courts of Malaysia.
14. This rebate is non-transferable to any party.