အမ်ိဳးသမီး (ႏွင့္ အမ်ိဳးသား) မ်ားအတြက္ ပိုမို ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေန႔စဥ္ဘဝကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္း

Hooi Ling Tan

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ နုိင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ျဖစ္ပါေစ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွက မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးစံုပါဝင္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္၊ အန္သိုနီ နဲ႔ ကၽြန္မ Grab ကို အတူတူ စတည္ေထာင္ၾကတုန္းက လူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြကို ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လိုကူညီႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကို ကၽြန္မတို႔ ရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။  နယ္ေျမေဒသ၊ လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္မႈေတြ၊ အသက္အရြယ္ေတြ၊ လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈေတြ၊ မသန္စြမ္းမႈ နဲ႔ ဘယ္လိုအရာေတြေပၚမွ မမူတည္ဘဲ လူအားလံုးကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုအဆင္ေျပေအာင္ ကူညီႏုိင္ဖို႔ စဥ္းစားရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသားေတြဟာ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးမွာ ပါဝင္ဖို႔ တူညီတဲ့အခြင့္အေရးရထိုက္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ Grab ရဲ႕ app တည္ေဆာက္ျပီး ေဒသတစ္ခြင္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ကၽြန္မတို႔ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွက အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ကေလးေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခုနစ္ႏွစ္လံုးလံုး ဆက္လက္ ဝန္ေဆာင္ေပးနုိင္ျပီး သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ဘဝေတြအတြက္ လံုျခံဳတဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ိဳးရရွိေစခဲ့ျပီး ပိုေကာင္းတဲ့ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းေတြ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္တဲ့အတြက္ အလြန္ကံေကာင္းတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ ပိမွ်တျပီး အားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝန္းအတြက္ တူညီတဲ့အခြင့္အလမ္းေတြျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔ဟာ အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပနုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔  ႏုိင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ရဲ႕ အဓိကေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ #BalanceforBetter ဟာ ကၽြန္မတို႔အတြက္ တကယ္အဓိပၸါယ္ ရွိပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္မွာ ေဒသတစ္ခြင္က အလြန္ပါရမီထူးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရတာကိုလည္း အရမ္းဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊  Grab-Kudo ေအးဂ်င့္ေတြ၊ GrabFood ကုန္သည္မိတ္ဖက္ေတြ ထူးခၽြန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရတာကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္ – သူတို႔အားလံုးဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေတြ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေတြမရွိဘဲ သူ႔တို႔ဘဝရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပန္းတိုင္ေတြဆီ ေရာက္ေအာင္  ကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ( သူတို႔ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကို  Faces of Southeast Asia! မွာ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။)

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အျမဲတမ္းရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကတိကဝတ္ကို ထပ္ေလာင္းၿပီး ေပးအပ္ခ်င္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း လုပ္ငန္းခြင္အင္အားစုထဲမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုေသာ ကြဲျပားမႈေတြ ေပါင္းစည္းပါဝင္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အရာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ..

(၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုဖန္တီးေပးျခင္း

(၂) လူတိုင္းအတြက္ ေန႔စဥ္လံုျခံဳေဘးကင္းစြာေနထိုင္နုိင္ရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၃) ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ စီးပြားဖက္မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈအတိုင္းအတာတစ္ခုအထ ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးျခင္း

အားလံုးအတြက္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း

အာဆီယံဟာ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႕ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုးစီးပြားေရးေစ်းကြက္ျဖစ္လာဖို႔ တြက္ခ်က္မွန္းဆထားၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္း ဒီအလုပ္သမားအင္အားစုထဲ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္တဲ့ အာရွတြင္း အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ဟာ  အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ထက္ ပ်မ္းမွ် ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္တယ္လို႔ အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။တည္ျငိမ္တဲ့စီပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ တိုးတက္လာတဲ့ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္နုိင္တဲ့အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္ခြင္ဝင္လိုတဲ့ဆႏၵေတြဟာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေပမယ့္ က်ား မ ကြာဟခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

တိုးတက္ေနတဲ့ေစ်းကြက္ထဲမွာ အမ်ိိဳးသား အမ်ိဳးသမီးကြာဟခ်က္ေတြ ပေပ်ာက္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ဟာ  International Finance Corporation အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း (IFC) ရဲ႕  Digital2Equal မွာ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကမာၻတဝွမ္းအတိုင္းအတာနဲ႔ေဆာင္ရြက္မႈေအာက္မွာ Grab ဟာ တျခားနည္းပညာ ကုမၸၼဏီေတြမွာ ပါဝင္ျပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဝင္ေငြရနုိင္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြျဖစ္လာနုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးခ်ဲ႕သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရရွည္တည္တဲ့တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္နုိင္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ဟာ ပိုျပီးအရည္အေသြးျပည့္စံုတဲ့ လုပ္သားအင္အားထုကို ဖန္တီးဖို႔လိုတယ္ဆိုတာသိပါတယ္။ စီးပြားေရးဖြ႔ၿဖိဳးဖို႔ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြကို အေကာင္းဆံုးအေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးတဲ့႔ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုးက လံုျခံဳျပီး ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ပိုမို ေဘးကင္းလံုျခံဳေစဖို႔ စံခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔  ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေစ်းကြက္မွာ အခြင့္အလမ္းေတြ အျပည့္အဝ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ဖို႔  အခက္အခဲျဖစ္ေနေစတဲ့ အဓိက အဟန္႔အတားဟာ သူတို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ စိုးရြံ႕စိတ္ရွိေနတာပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ အေစာပိုင္းကတည္းက သတိျပဳမိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လက IFC ဟာ ရီပို႔တ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ နည္းပညာသံုး အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပၚထြက္လာတာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာနုိင္ဖို႔ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာကို ညႊန္ျပထားတာပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့အခါ ေလးပံုတစ္ပံုက နည္းပညာသံုး အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အမွီခိုကင္းတဲ့စိတ္ခံစားခ်က္ကို တိုးတက္ေစတယ္လို ႔ေျပာပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း အလားတူဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသားေတြ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးတဲ့ ေနရာမွာ ေရြ႕လ်ားသြားလာနုိင္တဲ့ လူမႈစီးပြားေရးကို တိုးတက္ေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔အတြက္ေတာ့ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဟာ  မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးစံုပါဝင္တဲ့၊ လူတိုင္း အက်ံုးဝင္တဲ့ ကမၻာႀကီးတစ္ခုဖန္တီးႏုိင္ဖို႔အတြက္ အုတ္ျမစ္ေကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။ ကြာလာလမ္ပူမွာ အတိုင္ပင္ခံတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကၽြန္မ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြကို အခုထိ အမွတ္ရေနပါေသးတယ္။

ကၽြန္မရံုးမွာ အခ်ိန္ေနာက္က်တဲ့အထိ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခါ အေမကေတာက္ေလ်ာက္စိတ္ပူေနရတယ္္။ ညအခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္တည္း အငွားကားစီးရတဲ့အတြက္ မိမိလံုျခံဳေရးက အႏၱရာယ္္က်ေရာက္နုိင္တဲ့ အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ GPS တို႔ စမတ္ဖုန္းနည္းပညာတို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးမျပဳနုိင္ခင္ကေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မက ကားစီးေနတုန္း အေမ့ကို စာရိုက္လိုက္ ဖုန္းေခၚလိုက္လုပ္ျပီး ေရာက္ေနတဲ့ေနရာကို အသိေပးျပီး လံုျခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရပါတယ္။

နည္းပညာေတြ အဆင့္ျမင့္လာတာနဲ႔ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ေနရာကို ခရီးစဥ္အတြင္းမွာပဲ Live ျမင္ေနရေအာင္ ကိုယ္ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြဆီ ပို႔ေပးထားႏုိင္တဲ့ Share My Ride လုပ္ေဆာင္ခ်က္လို၊ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမယ့္ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ထည့္သြင္းထားႏုိင္တဲ့အေရးေပၚခလုတ္ Emergency SOS button၊ GrabChat နဲ႔ ဖုန္းေခၚတဲ့အခါ နံပါတ္ မျမင္ရေအာင္ ကြယ္ထားေပးတဲ့ number-masking ေတြလို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြနဲ႔ Grab ဟာ အခုဆိုရင္  ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားခရီးသည္ေတြ ၊ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းအမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ပါ ပိုၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး စိတ္ခ်အားထားရတဲ့ ယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏုိင္လာပါၿပီ။

ဒါကအစပဲရွိပါေသးတယ္။ အန္သိုနီနဲ႔ ကၽြန္မဟာ သန္းခ်ီတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွသားေတြအတြက္ ေန႔စဥ္ဘဝ ပိုၿပီးေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစဖို႔ ယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုတာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး Grab ဝန္ေဆာင္မႈေတြကေန ႀကိုတင္ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကို လံုးဝဟန္႔တားႏုိင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေဒသတစ္ခြင္ရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုံျခံဳမႈအဆင့္ကို အကဲျဖတ္နုိင္ဖို႔ Tech Roadmap ကို ျပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာမွာ မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ကတိျပဳခဲ့တဲ့ #SaferEveryday ရဲ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခုလံုးရဲ႕ ပထမဆံုးေန႔စဥ္သံုး အက္ပလီေကးရွင္းအျဖစ္ တိုးတက္ႀကီးထြားလာခဲ့သလိုပဲ Grab ရဲ႕ အဝန္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုးမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို အဓိကထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။  ဆိုက္ဘာလံုျခံဳမႈကေန သတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ လိမ္လည္မႈေတြကို တားဆီးတာမ်ိဳးေတြအထိေပါ့။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္က Grab နဲ႔ စီးတာဟာ ( အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ ၈ ႏုိင္ငံက ဘယ္ႏုိင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္) ဒီေဒသတစ္ခုလံုးမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအရွိဆံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ရွိတဲ့စင္ကာပူလို ေနရာမ်ိဳးမွာ တကၠစီစီးရတာလိုပဲ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ေတြ႕ရွိထားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံရဲ႕ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳသူေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္းရဲ႕ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္  ေဒသတြင္း Grab အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ျပင္းထန္တဲ့မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမွာ ၆ ဆ ပိုၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳသလို ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ဆက္စပ္ျဖစ္တဲ့ျပႆနာေတြအရ ၂ ဆ ပိုၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းပိုျပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ဖန္တီးဖို႔ အားစိုက္ထုတ္မႈေတြဟာ တစ္ဦးခ်င္းစီေပၚမွာသာမကဘဲ ေဒသတစ္ခြင္က က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအေပၚမွာပါ သက္ေရာက္မႈေတြျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ အရမ္းဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

ဒီ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဝက္က စၿပီး၊ Grab ကို သံုးစြဲသူေတြကို အလံုအေလာက္အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ေတြကို မိတ္ဆက္ေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ခရီးသည္စိစစ္အတည္ျပဳတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ႀကံဳလာတဲ့အေရးေပၚကိစၥေတြအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ အကူအညီေပးႏုိင္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ခရီးသည္ေတြအၾကား အတတ္ႏုိင္ဆံုး စိတ္ခ်လက္ခ်စီးနင္းႏုိင္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္တဲ့ စနစ္မ်ိဳးလို လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအား လံုးဝဟန္႔တားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈခရီးစဥ္

Q1 2019: 

ခရီးသည္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း  မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ ခရီးသည္ေတြႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားမႈကေန အကာအကြယ္ေပးတဲ့ စနစ္ကို ျမွင့္တင္ေပးလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ ခရီးစဥ္ကို လက္မခံမီ မိမိမ်က္ႏွာ ျပၿပီး အတည္ျပဳတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသလိုပဲ ခရီးသည္ေတြအတြက္လည္း အလားတူအတည္ျပဳတဲ့အဆင့္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္လ္ဖီပံုေတြကို အခုလို အတည္ျပဳတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာသာ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

Q2 2019: 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားနုိင္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္ဖို႔ ပိုမိုစိတ္ခ်ရၿပီး အဆင္ေျပတဲ့အလုပ္ခြဲေဝမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း

သံုးစြဲသူမ်ားရဲ႕ တံု႕ျပန္ေျပာၾကားခ်က္ေတြလို အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို စိစစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ ခရီးသည္ေတြအၾကား အႏၱရာယ္အကင္းဆံုးခ်ိတ္ဆက္မႈေတြျပဳႏုိင္ဖို႔ အခ်ိန္နဲ႕တစ္ေျပးညီ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာပါ။ ဘယ္ခရီးပဲ ျပဳျပဳ၊  အမ်ိဳးသမီးမိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးခရီးသည္ေတြဆီက ခရီးစဥ္ဘြတ္ကင္ေတြကိုသာ လက္ခံရရွိႏုိင္ဖို႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

Q3 2019: 

အေရးေပၚအေျခအေန အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ အတူ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခရီးစဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္မႈ – ကြ်န္ုပ္တို႔ဟာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ရပ္နားတာ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားတာမ်ိဳးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းတဲ႔ေနရာမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေခတ္မီလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးျမင့္ထားတဲ႔ ခရီးစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈနည္းပညာ အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္တဲ႔ ထိခိုက္မႈေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ထိခိုက္ထားတဲ႔ အသံုးျပဳသူေတြကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို တားဆီးဖို႔အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာစီးစြာ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ Grab ဟာ အေရးေပၚ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမားျပဳႏုိင္ဖို႔ အတူတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကစို႔

“တစ္ေယာက္တည္းဆို ကြ်န္မတို႔ နည္းနည္းပဲ လုပ္ႏိုင အတူတူဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္မွာပါ ”

一 ဟယ္လင္ကဲလား

ကြ်န္မရဲ့ အၿမဲတမ္းသူရဲေကာင္းေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ဟယ္လင္ကဲလားရဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့စကားလံုးေတြဟာ Grab ရဲ႔ တည္ေထာင္မႈ က်င့္၀တ္နီတိေတြထဲမွာ နက္နက္နဲနဲ စြဲခိုင္ေနပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္းတဲ႔ေနရာမွာ ကြ်န္မတို႔ဟာ အျမဲတမ္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်ဥ္းကပ္တဲ႔ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ႔ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ဟာ ပိုမ်ားေသာ လူေတြရဲ႔  ဘ၀ေတြကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီတဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Grab အေနနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြအေပၚ  လံုးဝသည္းမခံတဲ့မူဝါဒကို အျမဲလက္ကိုင္ထားပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ဟာ ကမာၻ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ႔  UN Women နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္ (Komnas Perempuan)စတဲ့ ႏိုင္ငံအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႀကံဳေတြ႕လာရင္ကိုင္တြယ္နုိင္ဖို႔နဲ႔ ကာကြယ္တားဆီးနုိင္ဖို႔ သင္တန္းပို႔ခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္ျခင္းခံထားရတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္မႈ မရွိသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူေတြ ထပ္ျပီး ေပးခ်င္ပါေသးတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျပဳက်င့္ျခင္းခံထားရသူေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ပဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းနဲ႔ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ေတြေပးတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားက  Pulih Foundation နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းထားပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျပဳက်င့္ခံထားရတဲ့ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ ခရီးသည္ေတြကို အၾကံျပဳေဆြးေတြတိုင္ပင္ျခင္းအတြက္ အတူတကြ ကူညီဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္မွာပဲ Grab နဲ႔ Pulih တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕  ေရွ႕တန္းက သံုးစြဲသူ အေတြ႔အၾကံဳဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အတြက္ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြရဲ႕တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကို ၾကံဳေတြ႔ကိုင္တြယ္ရတဲ့အခါ အသင့္ျဖစ္ေနေစဖို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္း ပညာေပးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ လအသိုင္းအဝန္းက အလြန္ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူေတြဆီကို လက္လွမ္းမီႏုိင္င္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈဟာ ကမာၻမွာ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး အရွိန္အဟုန္နဲ႔တိုးတက္မ်ားျပားလာတဲ့ ရာဇဝတ္မႈတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကၽြန္ျပဳျခင္းခံရသူ သန္း ၄၀ ထဲက သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္နုိင္ငံေတြကသူေတြျဖစ္ျပီး ၇၁% ဟာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ရံဖန္ရံခါမွာ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ ကားေမာင္းရင္း လူကုန္ကူးသူေတြနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို ေလဆိပ္၊ အေဝးေျပးဂိတ္ေတြမွာ သြားႀကိဳရတာမ်ိဳးေတြ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ေနရာေတြဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးရတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ဘယ္လိုေတြ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ေျပာျပေပးပါ

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတစ္ခုစီအတြက္ ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳတဲ့ေန႔ရက္ေတြ ဖန္တီးေရးဟာ ကၽြန္မတို႔ ႏွလံုးသားထဲ အျမဲ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အန္သိုနီနဲ႔ ကၽြန္မဟာ ဒီအေရးအရာမွာ တကယ့္ကို စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ႏွစ္ၿပီး အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒိထက္မကလည္း ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားဦးမွာပါ။ ဒီႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအသစ္ေတြနဲ႔ တိုးတက္မႈေတြကို အားလံုးဆီ အသိေပးသြားမွာပါ။  ေနာက္ဆံုး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ လံုးဝကင္းစင္သြားတဲ့အထိ တိုင္ေအာင္ေပါ့။

ကၽြန္မတို႔အတူတကြ ပိုျပီးလုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ – အလားအလာရွိတဲ့မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းကေန Grab အသံုးျပဳသူေတြအထိ – အားလံုးရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ အၾကံဳျပဳေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ safetyengagement@grab.com မွာ နားေထာင္ေပးဖို႔ အျမဲတမ္းအသင့္ရွိေနပါတယ္။