ឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នា

ដឹកនាំដោយ Grab Way បេសកកម្មរបស់យើង គឺជំរុញអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្ពោះទៅមុខដោយបង្កើតការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ការបង្កើត superapp
ការបង្កើត superapp

មនុស្សរាប់លាននាក់ប្រើប្រាស់ Grab សម្រាប់ពេលវេលាជាច្រើនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

បង្កើតផលវិជ្ជមានប្រកបដោយនិរន្តរភាព
បង្កើតផលវិជ្ជមានប្រកបដោយនិរន្តរភាព

យើងមានទំនួលខុសត្រូវលើការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃតំបន់នេះ។

{គោលការណ៍ណែនាំរបស់យើង
{គោលការណ៍ណែនាំរបស់យើង

គោលការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មដ៏រឹងមាំជួយយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះបេសកកម្មរបស់យើង។

ជំរុញការរួមបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ
ជំរុញការរួមបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ

Grab Financial Group មានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការចល័តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាមរយៈការរួមបញ្ចូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

រៀងរាល់ថ្ងៃកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា
រៀងរាល់ថ្ងៃកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា

នៅពេលដែលយើងវិវឌ្ឍទៅមុខ ក្នុងការបម្រើមនុស្សរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងក៏ធានាថាការអនុវត្តវិធានការរបស់យើងវិវឌ្ឍដូចគ្នា ដើម្បីធានាបាននូវទីផ្សារសុវត្ថិភាពដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរីកចម្រើនបាន។

ការឆ្លើយតបលើជំងឺ កូវីដ-19
ការឆ្លើយតបលើជំងឺ កូវីដ-19

Grab ប្តេជ្ញាជួយឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រីកដុះដាលឡើងវិញ។

ចូលរួម​ជាមួយ​យើង

ប្រសិនបើបេសកកម្មរបស់ Grab សមស្របសម្រាប់អ្នក សូមចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។