សុវត្ថិភាពរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា

មហិច្ឆតារបស់ Grab គឺបង្កើតទីផ្សារដែលអាចទុកចិត្តបាន និងសុវត្ថិភាព ដែលសហគ្រិន និងអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលរួម និងរីកចម្រើនដោយស្កប់ចិត្ត។ សុវត្ថិភាពតែងតែជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង ព្រោះមនុស្សរាប់លាននាក់បន្តពឹងផ្អែកលើយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

អ្នកគ្រប់គ្រងថានរណាអាចមើលឃើញព័ត៌មានរបស់អ្នក

កម្មវិធី និងប្រព័ន្ធ backend របស់យើងប្រើក្របខ័ណ្ឌសុវត្ថិភាពល្អបំផុត និងមានចំនាត់ថ្នាក់ ដែលការពារគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ កាបូបអេឡិចត្រូនិក និងព័ត៌មានឯកជន។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ second-factor របស់ GrabPIN

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានស្នើឲ្យដាក់ GrabPIN របស់ពួកគេ នៅពេលចូលប្រើព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងកាបូប GrabPay របស់ពួកគេ ឬប្រសិនបើសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យត្រូវបានរកឃើញ។

ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលសុវត្ថិភាព

ការជូនដំណឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនៅលើគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ ឬគណនីសង្គមថ្មីមួយត្រូវបានភ្ជាប់។

ការហាមឃាត់ឧបករណ៍ដែលបានកែប្រែ

ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគណនី អ្នកដែលចូលប្រើគណនី Grab ដោយឧបករណ៍ដែលបានកែប្រែ មិនអាចចូលទៅគណនីដៃគូបើកបរ Grab របស់ពួកគេបានទេ។

កម្មវិធី Fairplay

កម្មវិធី Grab FairPlay គឺជាវេទិកាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Grab ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ Grab។

ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

អត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារនៅគ្រប់បណ្តាញទំនាក់ទំនងទាំងអស់ - GrabChat, VOIP Calls និង Direct Calls (ការបិទបាំងលេខ)។

 • 1/5

  ការផ្ទៀងផ្ទាត់ second-factor របស់ GrabPIN

  អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានស្នើឲ្យដាក់ GrabPIN របស់ពួកគេ នៅពេលចូលប្រើព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងកាបូប GrabPay របស់ពួកគេ ឬប្រសិនបើសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យត្រូវបានរកឃើញ។

 • 2/5

  ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលសុវត្ថិភាព

  ការជូនដំណឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនៅលើគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ ឬគណនីសង្គមថ្មីមួយត្រូវបានភ្ជាប់។

 • 3/5

  ការហាមឃាត់ឧបករណ៍ដែលបានកែប្រែ

  ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគណនី អ្នកដែលចូលប្រើគណនី Grab ដោយឧបករណ៍ដែលបានកែប្រែ មិនអាចចូលទៅគណនីដៃគូបើកបរ Grab របស់ពួកគេបានទេ។

 • 4/5

  កម្មវិធី Fairplay

  កម្មវិធី Grab FairPlay គឺជាវេទិកាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Grab ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ Grab។

រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ

រាល់ការបង់ប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃ។ មុខងារកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានពង្រឹង និងការពារជាបន្តបន្ទាប់ដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត និងដំណើរការដ៏តឹងរ៉ឹង ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដោយទុកចិត្ត។

End-to-end encryption

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ទាំងអស់ត្រូវបានលាក់ទុក និងការពារជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្វែងរកការក្លែងបន្លំ 24/7។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈជីវមាត្រ

អ្នកអាចបើកការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្នាមម្រាមដៃនៅលើឧបករណ៍ Android ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ Face ID នៅលើ iOS ។

ចាក់សោកាតរបស់អ្នកភ្លាមៗ

ចាក់សោរកាត GrabPay ដែលបាត់ ឬដាក់ខុសភ្លាមៗពីក្នុងកម្មវិធី Grab ។

ស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ដោយឧស្សាហកម្ម

GrabPay គឺអនុលោមតាម PCI DSS កម្រិត 1 ដែលជាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការទូទាត់។ យើងអនុវត្តស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងបំផុតនៅពេលរក្សាទុក បញ្ជូន និងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នក។

 • 1/4

  End-to-end encryption

  ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ទាំងអស់ត្រូវបានលាក់ទុក និងការពារជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្វែងរកការក្លែងបន្លំ 24/7។

 • 2/4

  ការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈជីវមាត្រ

  អ្នកអាចបើកការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្នាមម្រាមដៃនៅលើឧបករណ៍ Android ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ Face ID នៅលើ iOS ។

 • 3/4

  ចាក់សោកាតរបស់អ្នកភ្លាមៗ

  ចាក់សោរកាត GrabPay ដែលបាត់ ឬដាក់ខុសភ្លាមៗពីក្នុងកម្មវិធី Grab ។

 • 4/4

  ស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ដោយឧស្សាហកម្ម

  GrabPay គឺអនុលោមតាម PCI DSS កម្រិត 1 ដែលជាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការទូទាត់។ យើងអនុវត្តស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងបំផុតនៅពេលរក្សាទុក បញ្ជូន និងដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នក។

បទពិសោធន៍ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់គ្រប់គ្នា

អ្នកប្រើប្រាស់ ឬដៃគូណាមួយ មិនគួរមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពពេលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយរបស់យើងឡើយ។ Grab តែងតែរង់ចាំជានិច្ច ដើម្បីធានាបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏រលូន និងសុវត្ថិភាព មិនថាអ្នកនៅទីណា ឬសេវាកម្មអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ

ការផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាព Selfie ក្នុងពេលជាក់ស្តែងគឺត្រូវបានទាមទារ ដើម្បីធានាថាមានតែ ដៃគូបើកបរ និងចែកចាយ ដែលបានចុះឈ្មោះប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលយកការកក់តាមរយៈកម្មវិធី Grab ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកដំណើរក៏ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈកាតធនាគារ ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់រូប Selfie ដើម្បីការពារដៃគូបើកបរ និងចែកចាយ។

ការការពារសំឡេង

ធ្វើ​ឱ្យ​រាល់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ ដោយ​បើក​ការ​ថត​សំឡេង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ។ ការថតនឹងត្រូវបានការពារ ហើយពិនិត្យមើលឡើងវិញ ប្រសិនបើឧប្បត្តិហេតុសុវត្ថិភាពកើតឡើង។

ជិះដោយស្ងប់ស្ងាត់

បទពិសោធន៍ការធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ជិះដោយស្ងប់ស្ងាត់ ទៅកាន់គោលដៅរបស់អ្នកដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងការសន្ទនាអតិចបំផុតដោយជ្រើសរើស 'ជិះដោយស្ងប់ស្ងាត់' ។

មជ្ឈមណ្ឌលសុវត្ថិភាព 24/7

យើងនៅទីនេះសម្រាប់អ្នកគ្រប់ពេល។ ទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ រាយការណ៍បញ្ហាសុវត្ថិភាព និងចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីការជិះជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

ការត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ

Grab បន្តតាមដានការជិះ ដើម្បីរកមើលសកម្មភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាព និងផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងករណីដែលពួកគេត្រូវការជំនួយណាមួយ។

រំលឹកពីភាពនឿយហត់ អស់កម្លាំង

ការបើកបររាប់ម៉ោងអាចដាក់សំពាធលើរាងកាយ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបើកបរលើពីម៉ោងដែលលបានកំណត់ ដូច្នេះនិងមានការផ្ញេីរសារធ្វេីការរំលឹកទៅលេីការសំរាកអោយបានគ្រប់គ្រាន់

របាយការណ៍សុវត្ថិភាពនៃការបើកបរ

ដៃគូបើកបរត្រូវបានផ្តល់របាយការណ៍សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី ជាមួយនឹងការបំបែកលម្អិតអំពីកន្លែងដែលព្រឹត្តិការណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពបានកើតឡើង។

របាយការណ៍ស្តង់ដារអាហារ

ធ្វើរបាយការណ៍អំពីសុវត្ថិភាព និងគុណភាពនៃអាហារដែលបានដឹកជញ្ជូនដល់អ្នក ហើយផ្តល់មតិកែលម្អដើម្បីជួយយើង និងដៃគូពាណិជ្ជកររបស់យើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង។

 • 1/8

  ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ

  ការផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាព Selfie ក្នុងពេលជាក់ស្តែងគឺត្រូវបានទាមទារ ដើម្បីធានាថាមានតែ ដៃគូបើកបរ និងចែកចាយ ដែលបានចុះឈ្មោះប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលយកការកក់តាមរយៈកម្មវិធី Grab ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកដំណើរក៏ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈកាតធនាគារ ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់រូប Selfie ដើម្បីការពារដៃគូបើកបរ និងចែកចាយ។

 • 2/8

  ការការពារសំឡេង

  ធ្វើ​ឱ្យ​រាល់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ ដោយ​បើក​ការ​ថត​សំឡេង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ។ ការថតនឹងត្រូវបានការពារ ហើយពិនិត្យមើលឡើងវិញ ប្រសិនបើឧប្បត្តិហេតុសុវត្ថិភាពកើតឡើង។

 • 3/8

  ជិះដោយស្ងប់ស្ងាត់

  បទពិសោធន៍ការធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ជិះដោយស្ងប់ស្ងាត់ ទៅកាន់គោលដៅរបស់អ្នកដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងការសន្ទនាអតិចបំផុតដោយជ្រើសរើស 'ជិះដោយស្ងប់ស្ងាត់' ។

 • 4/8

  មជ្ឈមណ្ឌលសុវត្ថិភាព 24/7

  យើងនៅទីនេះសម្រាប់អ្នកគ្រប់ពេល។ ទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ រាយការណ៍បញ្ហាសុវត្ថិភាព និងចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីការជិះជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

Florin Awards 2016, Global Payment Summit

សុវត្ថិភាពកាបូបដែលឈ្នះរង្វាន់

GrabPay: PCI DSS level 1 compliant

ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់

ISO 9001:2015 Quality Certification

ក្រុមហ៊ុនកក់ដំណើរឈានមុខគេជាសកល

អំពីយើង

សូមមើលពីរបៀបដែលយើងកំពុងជំរុញអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្ពោះទៅមុខ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ស្វែង​យល់​បន្ថែម