ក្លាយជាដៃគូបើកបរហ្គ្រេប

ចុះឈ្មោះធ្វើជាដៃគូរបើកបរជាមួយយើង នឹងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ នឹងច្រើនទៀត។ តោះចាប់ផ្តើមដំណើរនេះទាំងអស់គ្នា។

វិធីធ្វើជាដៃគូជាមួយយើង

ធ្វើជាម្ចាស់របស់ខ្លួនឯង

 • មានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្ត ពីពេលវេលា ទីតាំង និងរយះពេលប៉ុន្មានដងដែលអ្នកចង់បើកបរ
 • មានមុខងារជំនួយដើម្បីបង្ហាញពីទីតាំងដែលមានតម្រូវការការកក់ច្រើន
 • ទទួលបានឱកាសជាច្រើនក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូល

ប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំ

 • ទទួលប្រាក់បានភ្លាមៗ
 • កម្មវិធី ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍
 • ការរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីជួយ អ្នកក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

តែងតែបម្រើលោកអ្នកជានិច្ច

 • 24/7 សេវាអតិថិជន
 • មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយក្នុងកម្មវិធី
 • មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាម អនឡាញ/ដោយផ្ទាល់ និង វីដេអូបង្រៀន

យើងតែងតែស្តាប់ និងស្វែងយល់ពីដៃគូបើកបរ

ស្វែងយល់បន្ថែមពី ហ្គ្រេប

ក្លាយជាដៃគូបើកបរ ហ្គ្រេប អាចអោយបងសម្រេចដោយខ្លួនឯង លើពេលវេលា និង ពីរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។ គ្រាន់តែធ្វើការបើកភ្ជាប់កម្មវិធី ដើម្បីទទួលយកអតិថិជនដ៏ច្រើនរាប់លាននាក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Grab

ក្លាយជាដៃគូបើកបរ ហ្គ្រេប អាចអោយបងសម្រេចដោយខ្លួនឯង លើពេលវេលា និង ពីរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។ គ្រាន់តែធ្វើការបើកភ្ជាប់កម្មវិធី ដើម្បីទទួលយកអតិថិជនដ៏ច្រើនរាប់លាននាក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Grab

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ
 • ប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំឡើងទៅ
 • កាតគ្រីដែលមានសុពលភាព
 • មានវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ (សម្រាប់ឡាន)
 • កាត ឬប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • កាតគ្រី
 • ឈៀកយានយន្ត
 • លិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ
 • គណនីធនាគារ (វីង ឬអេប៊ីអេ)

បែបបទ

 • លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានសញ្ជាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ
  • ប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំឡើងទៅ
  • កាតគ្រីដែលមានសុពលភាព
  • មានវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ (សម្រាប់ឡាន)
  • កាត ឬប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង

 • ឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • ប័ណ្ណបើកបរ
  • កាតគ្រី
  • ឈៀកយានយន្ត
  • លិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ
  • គណនីធនាគារ (វីង ឬអេប៊ីអេ)

 • បែបបទ

វិធីសាស្ត្របន្ថែមក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមួយសេវាកម្ម ឡាន

 • សេវាកម្មឡានធម្មតា

  បង្កើនប្រាប់ចំណូលបន្ថែមពីសេវាកម្មជួលរបស់ហ្គ្រេប

  លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ឯកសារចាំបាច់ និងចំណុចផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញខាងលើ។ មិនមានទាមទារលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទៀត ឬ ឯកសារបន្ថែម គ្រៅពីនេះឡើយ។

 • សេវាជួល

  បង្កើនប្រាប់ចំណូលបន្ថែមពីសេវាកម្មជួលរបស់ហ្គ្រេប

  អតិថិជនអាចធ្វើការកក់ដំណើរក្នុងកាលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់ណាមួយ (2ម៉ោង 4ម៉ោង 6ម៉ោង និង 8ម៉ោង) ដែលអនុញ្ញាតអោយដៃគូបើកបរទទួលបានប្រាក់ចំណូលស្ថេរពីដំណើរកក់នោះ

  លក្ខខណ្ឌ

  • ជាដៃគូបើកបរហ្គ្រេប ដែលមានអត្រាពិន្ទុ 4.85
  • មានប្រវត្តិការងារល្អ ក្នុងរយះពេល 3 ខែចុងក្រោយ
  • មានចំនួនការងារ យ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី 200 ដំណើរក្នុងរយះពេល 3 ខែចុងក្រោយ

 • សេវាកម្មឡានទំនើប

  បង្កើនប្រាប់ចំណូលបន្ថែមពីសេវាកម្មជួលរបស់ហ្គ្រេប

  លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ឯកសារចាំបាច់ និងចំណុចផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញខាងលើ។ មិនមានទាមទារលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទៀត ឬ ឯកសារបន្ថែម គ្រៅពីនេះឡើយ។

សំណួរទូទៅ

បង្ហាញពីចម្លើយ

ក្លាយជាដៃគូបើកបរ ហ្គ្រេប អាចអោយបងសម្រេចដោយខ្លួនឯង លើពេលវេលា និង ពីរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។ គ្រាន់តែធ្វើការបើកភ្ជាប់កម្មវិធី ដើម្បីទទួលយកអតិថិជនដ៏ច្រើនរាប់លាននាក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Grab

ក្លាយជាដៃគូបើកបរ ហ្គ្រេប អាចអោយបងសម្រេចដោយខ្លួនឯង លើពេលវេលា និង ពីរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។ គ្រាន់តែធ្វើការបើកភ្ជាប់កម្មវិធី ដើម្បីទទួលយកអតិថិជនដ៏ច្រើនរាប់លាននាក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Grab

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ
 • ប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំឡើងទៅ
 • កាតគ្រីដែលមានសុពលភាព
 • កាត ឬប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • កាតគ្រី
 • គណនីធនាគារ (វីង ឬអេប៊ីអេ)

បែបបទ

 • លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានសញ្ជាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ
  • ប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំឡើងទៅ
  • កាតគ្រីដែលមានសុពលភាព
  • កាត ឬប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង

 • ឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • ប័ណ្ណបើកបរ
  • កាតគ្រី
  • គណនីធនាគារ (វីង ឬអេប៊ីអេ)

 • បែបបទ

ការរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបើកបរម៉ូតូកង់បី

 • ម៉ូតូកង់បី

  ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដោយប្រើប្រាស់ម៉ូតូកង់បី

  លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ឯកសារចាំបាច់ និងចំណុចផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញខាងលើ។ មិនមានទាមទារលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទៀត ឬ ឯកសារបន្ថែម គ្រៅពីនេះឡើយ។
 • ម៉ូតូរ៊ឺម៉ក

  បើកបរម៉ូតូរ៊ឺម៉កជូនអ្នកដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលបានកក់

  លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ឯកសារចាំបាច់ និងចំណុចផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញខាងលើ។ មិនមានទាមទារលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទៀត ឬ ឯកសារបន្ថែម គ្រៅពីនេះឡើយ។

សំណួរទូទៅ

បង្ហាញពីចម្លើយ

ក្លាយជាដៃគូបើកបរ ហ្គ្រេប អាចអោយបងសម្រេចដោយខ្លួនឯង លើពេលវេលា និង ពីរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។ គ្រាន់តែធ្វើការបើកភ្ជាប់កម្មវិធី ដើម្បីទទួលយកអតិថិជនដ៏ច្រើនរាប់លាននាក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Grab

ក្លាយជាដៃគូបើកបរ ហ្គ្រេប អាចអោយបងសម្រេចដោយខ្លួនឯង លើពេលវេលា និង ពីរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។ គ្រាន់តែធ្វើការបើកភ្ជាប់កម្មវិធី ដើម្បីទទួលយកអតិថិជនដ៏ច្រើនរាប់លាននាក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Grab

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ
 • ប័ណ្ណបើកបរសម្រាប់ម៉ូតូដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនធំជាង 125cc
 • កាតគ្រីដែលមានសុពលភាព
 • កាត ឬប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • កាតគ្រី
 • គណនីធនាគារ (វីង ឬអេប៊ីអេ)

បែបបទ

 • លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មានសញ្ជាតិខ្មែរ កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ
  • ប័ណ្ណបើកបរសម្រាប់ម៉ូតូដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនធំជាង 125cc
  • កាតគ្រីដែលមានសុពលភាព
  • កាត ឬប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង

 • ឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • ប័ណ្ណបើកបរ
  • កាតគ្រី
  • គណនីធនាគារ (វីង ឬអេប៊ីអេ)

 • បែបបទ

ការរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបើកបរម៉ូតូ

 • សេវាកម្មដឹកឥវ៉ាន់

  ដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយម៉ូតូ

  លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ឯកសារចាំបាច់ និងចំណុចផ្សេងៗដែលបានបង្ហាញខាងលើ។ មិនមានទាមទារលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទៀត ឬ ឯកសារបន្ថែម គ្រៅពីនេះឡើយ។

 • សេវាកម្មដឹកម្ហូប

  ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបពីភោជនីយដ្ឋានទៅនាក់អតិថិជនដោយប្រើម៉ូតូ

  អ្នកដឹកជញ្ជូន GrabFood អាចចុះឈ្មោះជាមួយម៉ូតូរបស់អ្នកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនម្ហូបទៅកាន់អតិថិជននិងអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមជាច្រើនជាមួយ Grab

សំណួរទូទៅ

បង្ហាញពីចម្លើយ

ចាប់ផ្តើមដំណើររបស់អ្នកជាមួយ ហ្គ្រេប