សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព (Grab Privacy Notice)

កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ៖: ទី០៧ ខែមិថុនា​​​ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីភាពឯកជននេះ និងការកែប្រែនានារបស់សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ (“សេចក្តីជូនដំណឹង”) និយាយអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Grab Holdings Inc ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliates) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies) និងក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities) (រួមគ្នាហៅកាត់ថា “Grab” “យើងខ្ញុំ” ឬ “របស់យើងខ្ញុំ”) ប្រមូល ប្រើប្រាស់ ដំណើរការ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ​របស់លោកអ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃរបស់ Grab (Grab’s mobile application) និងគេហទំព័រ (websites) ផ្សេងៗ (ហៅកាត់រៀងគ្នាថា “កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps)” និង “គេហទំព័រ (Websites)”) ក៏ដូចជា ផលិតផល មុខងារ (features) និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក ដែលដំណើរការដោយ Grab (រួមគ្នាហៅកាត់ថា “សេវាកម្ម”) ។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ អនុវត្តចំពោះអតិថិជន ភ្នាក់ងារ អាជីវករ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ (ដូចជាអ្នកបើកបរ និងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម) អ្នកម៉ៅការ (contractors) និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម (រួមគ្នាហៅកាត់ថា “លោកអ្នក” ឬ​ “របស់លោកអ្នក”)។

ទិន្ន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)” គឺព័ត៌មានទាំងឡាយណា ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បី សម្គាល់អត្តសញ្ញាណលោកអ្នក ឬដែលតាមរយៈនោះលោកអ្នកអាចត្រូវបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាញ។ ព័ត៌មានទាំងនោះ រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ ឈ្មោះ សញ្ជាតិ លេខទូរស័ព្ទ ព័ត៌មានលំអិតអំពី ធនាគារ និងប័ណ្ណឥណទាន  ចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល រូបភាពរបស់លោកអ្នក លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចេញដោយរដ្ឋាភិបាល ទិន្ន័យសម្គាល់អត្តសញ្ញាញ (biometric data) របស់លោកអ្នក ពូជសាសន៍ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សាសនា ព័ត៌មានសុខភាព ព័ត៌មានយានយន្ត និងការធានារ៉ាប់រង ព័ត៌មានការងារ និងហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

I. ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អំពីលោកអ្នក តាមរយៈមធ្យោបាយ ដែលមានរៀប រាប់ដូចខាងក្រោម។ យើងខ្ញុំ ក៏អាចរួមបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលបានប្រមូល រួចជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដទៃទៀតដែលយើងខ្ញុំមាន។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មាន ឬជាភាគីនៃ ទំនាក់ទំនងជាច្រើនជាមួយយើងខ្ញុំ (ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំនៅតាមបណ្តាអាជីវកម្មខ្សែបញ្ឈរ (business verticals) ផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ ឬ ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូបើកបរ/ដៃគូដឹកជញ្ជូន (driver partner/delivery partner) ក៏ដូចជាអ្នកប្រើ ប្រាស់ (Users) របស់ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) ឬនៃតាមបណ្តាអាជីវកម្មខែ្សបញ្ឈរ (business verticals) ផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ) យើងខ្ញុំ នឹងភ្ជាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ដែលបាន ប្រមូលពីតួនាទីនានារបស់លោកអ្នកក្នុងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទាំងនោះជាមួយយើងខ្ញុំ  ដើម្បីសម្រប សម្រួលលោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងសម្រាប់គោលបំណង (Purposes) នានា ដូចមានពិពណ៌នាខាងក្រោម។

លោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកមកឱ្យយើងខ្ញុំ

យើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) នៅពេលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យទាំងនោះ មកឱ្យ យើងខ្ញុំដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ឧទាហរណ៍៖ លោកអ្នក អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) មកឱ្យ យើងខ្ញុំ នៅពេលលោកអ្នក៖

 • បំពេញទម្រង់បែបបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (user profile) ឬទម្រង់បែបបទសម្រាប់ចុះឈ្មោះ (registration forms) (ដូចជា ឈ្មោះ ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង និងព័ត៌មានសម្គាល់ខ្លួនផ្សេងៗ ដែលតម្រូវ)
 • ផ្ដល់ព័ត៌មាន សម្រាប់ការវាយតម្លៃអំពីគុណវុឌ្ឈិរបស់លោកអ្នក ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្ម​ជាដៃគូ បើកបរ (driver partners) ឬ ដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partner) របស់ Grab (ដូចជាព័ត៌មានអំពី ប័ណ្ណបើកបរ យានយន្ត និងលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យជីវប្រវត្តិ  (ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតស្រប ច្បាប់)
 • ឆ្លើយឆ្លងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងខ្ញុំ (ដូចជាអត្តសញ្ញាណគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ លោកអ្នក រូបភាពសម្គាល់គណនី (profile photo) ឬទិន្ន័យមានជាសាធារណៈផ្សេងទៀត ដែល អាចទាញយកបាន)
 • ចូលរួមការប្រកួត ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលរៀបចំដោយយើងខ្ញុំ (ដូចជារូបភាព ឯកសារជាសម្លេង ឬវីដេអូ ដែលលោកអ្នកអាចបញ្ជូនមក រួមទាំងរូបភាពរបស់លោកអ្នក)
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នកតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ (ដូចជាការចូលទៅក្នុង កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម ការបញ្ជូនរូបភាពថតខ្លួនឯង (selfie images) ឬព័ត៌មាននៃប័ណ្ណបង់ប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យ (independently verified payment card information))
 • បំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗ (demographic information) នៅក្នុងការស្ទង់មតិ (ដូចជាអាយុ ភេទ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលលោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឱ្យដូចជាស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ មុខរបរ និងព័ត៌មានអំពីប្រាក់ចំណូល​ជាដើម) និង
 • យល់ព្រមធ្វើដំណើរតាមយានយន្ត ដែលមានភ្ជាប់ឧបករណ៍ថតសម្លេង និង/ឬវីដេអូនៅក្នុងយានយន្ត (in-vehicle audio and/or video recording features)។ 

នៅក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់មួយចំនួន អ្នកអាចនឹងត្រូវផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដើម្បីជាការអនុវត្តតាមតម្រូវការច្បាប់ជាធរមាន ឬជាការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា ឬក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីការចុះកិច្ចសន្យា។ ការខកខានក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ក្នុងកាលៈទេសៈ បែបនេះ អាចជាការខកខានមិនអនុវត្តតាម ច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យា ឬជាអលទ្ធភាពក្នុងការចុះ កិច្ចសន្យាជាមួយលោកអ្នក។

ដើម្បីចាប់យក/ស្រាវជ្រាវ និងទប់ស្កាត់អំពើក្លែងបន្លំ យើងខ្ញុំ ដោយផ្អែកលើមូលហេតុ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ ឬករណីលើកលែងផ្សេងទៀត ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមានស្តីពីទិន្នន័យឯកជន (data privacy laws) អាចប្រមួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រម។

នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងខ្ញុំ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)  អាចត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈដំណើរការទូទៅនៃ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) គេហទំព័រ (Website) និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ឧទារណ៍រួមមាន៖

 • ទីតាំងរបស់លោកអ្នក (ដើម្បីចាប់យក/ស្រាវជ្រាវរកទីតាំងដែលត្រូវទទួល (pick-up locations) និងភាពប្រែប្រួលមិនប្រក្រតីផ្សេងៗរបស់ផ្លូវធ្វើដំណើរ)
 • ការផ្តល់មតិយោបល់ ការវាយតម្លៃ និងការសរសើរផ្សេងៗ
 • ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ (ដូចជាមធ្យាបាយបង់ប្រាក់ និងចំងាយដែលបានធ្វើដំណើរ)
 • ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី (Apps) គេហទំព័រ (Website) ឬសេវាកម្ម របស់យើងខ្ញុំ (ដូចជាមុខងារដែលបានប្រើប្រាស់ និងមាតិកាដែលបានចូលមើលជាដើម)
 • ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ (ដូចជាម៉ូឌែលរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច និងលេខសម្គាល់ (serial number) ឬអាសយដ្ឋាននៃអ៊ីនធើណេត ប្រូតូកូល (IP address) ឈ្មោះឯកសារ និងកំណែ (file names and versions) និងអត្តសញ្ញាណសម្រាប់សម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬព័ត៌មាន ណាមួយ ដែលអាចបង្ហាញពីការកត់សម្គាល់ឧបករណ៍ ឬការកែសម្រួលកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (app modification))
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលលោកអ្នកវាយបញ្ចូលទៅក្នុងសារ នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់មុខងារ ទំនាក់ទំនងក្នុងកម្មវិធី (in-app communication features) របស់យើងខ្ញុំ និង
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចត្រូវបានកត់ទុកតាមរយៈការទាក់ទងរបស់លោកអ្នក ជាមួយ យើងខ្ញុំ ភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំ សំលេង និង/ឬវីដេអូថតដោយមុខងារថតនៃយានយន្ត ក្នុងពេល ធ្វើដំណើរ (ដូចជារូបភាព ឬសំលេង ឬទាំងរូបភាព និងសំលេង និង metadata ដែលទាក់ទង នឹងវា)។

ពីប្រភពផ្សេងៗ

នៅពេលយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែឈ្មោះ ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង និងព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត ប្រសិនបើមានតម្រូវការ ពី ប្រភពផ្សេងៗ យើងខ្ញុំ នឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាទិន្នន័យ ត្រូវបានផ្ទេរមកឱ្យយើងខ្ញុំស្របតាមច្បាប់ជា ធរមាន។ ប្រភពផ្សេងៗទាំងនោះរួមមាន៖

 • កម្មវិធីណែនាំបន្ត (referral​ program)
 • ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដូចជា ដៃគូនៃបណ្តុំយានយន្ត (fleet partners) អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម បង់ប្រាក់ ដៃគូផ្តល់សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរ (ride-hailing partners​) និងដៃគូផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើ ដំណើរ (transport partners)
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការិយាល័យឥណទាន (credit bureaus) ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឥណទានផ្សេងទៀត (credit scoring agencies)  និងគ្រឹះស្ថានចែករំលែកព័តមានឥណទាន (credit reporting organisations)​ នានា
 • ប្រភពទិន្នន័យនានាដែលមានជាសាធារណៈ
 • ប្រភពទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ (Users) របស់យើងខ្ញុំ បានដាក់ លោកអ្នកជាបុគ្គលដែលត្រូវទាក់ទង ក្នុងករណីអាសន្ន (emergency contact)
 • នៅពេលលោកអ្នកប្រើសេវាកម្មជជែកក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (in-app chat service) របស់យើងខ្ញុំនិង
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកទីផ្សារ ឬដៃគូផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទីផ្សារ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អំពីដៃគូបើកបរ (driver partners)

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូបើកបរ (driver partner) យើងខ្ញុំអាចប្រមូល៖

 • ទិន្នន័យ telematics (telematics​ data) (ដូចជាទិន្នន័យអំពីល្បឿន ការបន្ថែមល្បឿន និងហ្វ្រាំង)
 • ទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍ (ដូចជាទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ល្បឿន ទីតាំងដែលចាប់ ដោយ GPS លេខ IMEI របស់លោកអ្នក និងឈ្មោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលត្រូវបានដំឡើងលើ ឧបករណ៍របស់លោកអ្នក)
 • ទិន្នន័យអំពីការចុះឈ្មោះយានយន្តរបស់លោកអ្នក និង
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចត្រូវបានកត់ទុក តាមរយៈការទាក់ទង របស់លោកអ្នកជាមួយ យើងខ្ញុំ ភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំ សំលេងនិង/ឬវីដេអូ ថតដោយមុខងារថតនៃ យានយន្តក្នុងពេលធ្វើដំណើរ (ដូចជារូបភាព ឬសំលេង ឬទាំងរូបភាព និងសំលេង និងmetadata របស់វា)។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លូនដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ (Sensitive Personal Data)

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) មួយចំនួន ដែលយើងខ្ញុំប្រមូលអាចងាយរងផលប៉ះពាល់។ ទិន្នន័យទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អំពីពូជសាសន៍ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជំនឿសាសនា ជីវប្រវត្តិ (រួមទាំងកំណត់ត្រាពីហិរញ្ញវត្ថុ និងលិខិតថ្កោលទោស ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត តាមច្បាប់) ទិន្នន័យសុខភាព ពិការភាព ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងទិន្នន័យសម្គាល់អត្តសញ្ញាញ (biometric data) ។ យើងខ្ញុំ​ ប្រមូលព័ត៌មានប្រភេទនេះបាន លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីលោកអ្នក និង/ឬអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន។

ការថតនៅក្នុងយានយន្ត

កម្មវិធី (applications) ឬឧបករណ៍ (devices) របស់ Grab

Grab អាចតំឡើងកម្មវិធី (applications) ឬឧបករណ៍ (devices) ថតសំលេង និង/ឬវីដេអូនៅក្នុង យានយន្ត ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់ ដៃគូបើកបរ (driver partners) ដៃគូ ដឹកជញ្ជូន (delivery partner) និងអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) របស់ Grab។ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក អាចត្រូវកត់ទុក នៅក្នុងការថតសំលេង និង/ឬវីដេអូទាំងនោះ។ នៅពេល សំលេង និង/ឬវីដេអូ កំពុងត្រូវបានថតដោយមុខងារថតរបស់យានយន្ត ការថតទាំងនោះនឹងត្រូវបានប្រមូល ដំណើរការ ប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកនក្នុងលក្ខខណ្ឌស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។

កាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួននៅលើយានយន្ត (Personal In-vehicle cameras)

ដៃគូបើកបរ (driver partner)​​​ មួយចំនួនរបស់​ Grab អាចតំឡើងកាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងយានយន្តរបស់ ពួកគេ សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ (រួមទាំងដើម្បីសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខផងដែរ)។ ការប្រើ កាមេរ៉ាក្នុងយានយន្តបែបនេះមិនត្រូវបានយល់ព្រម ឬហាមឃាត់ដោយ Grab ឡើយ។ ការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការលាតត្រដាងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលបានទទួល ពីកាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួនលើយានយន្តគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធ។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួននោះ។

ឧបករណ៍ Telematics  (Telematics Devices) 

Grab ធ្វើការសហការជាមួយដៃគូមួយចំនួន (រាប់បញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ Toyota និងHyundai) ក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងរថយន្តជួលមួយចំនួន សម្រាប់គោលបំណងដូចខាង ក្រោម៖

 • ដើម្បីធានាថាយានយន្តត្រូវបានថែរក្សាត្រឹមត្រូវ និងពិនិត្យឱ្យបានទាន់ពេលវេលា
 • ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងសុចរិតភាពសម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ យើង។
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើង និង
 • ដើម្បីតាមដានផ្នែកខាងក្នុងរបស់យានយន្ត វិភាគ និងក្នុងគោលបំណងរដ្ឋបាល។

ប្រសិនបើអ្នកជាដៃគូបើកបរ (driver partner) ឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងប្រមូលទិន្នន័យ telematics (telematics data) (ដូចជាទិន្ន័យអំពីល្បឿន ការបន្ថែមល្បឿន និងហ្វ្រាំង) និងព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នក គឺជាអ្នកដំណើរនៃយានយន្ដមួយនៃយានយន្តរបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) ដែលមានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ទាំងនេះ ទិន្នន័យអំពីទីតាំងរបស់លោកអ្នក (ឧទាហរណ៍៖ ទីតាំងរបស់យានយន្ត) នឹងត្រូវបានប្រមូលផងដែរ។

ទិន្នន័យ ដែលប្រមូលបានដោយឧបករណ៍ទាំងនេះ គឺជាទិន្នន័យរបស់ដៃគូទាំងនោះ  ដែលពួកគេបាន ចុះកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង Grab ដើម្បីការពារទិន្នន័យនោះ។ ខណៈពេលដែលដៃគូទាំងនេះ ចែករំលែកទិន្នន័យ telematics (telematics data) ជាមួយយើងខ្ញុំ (ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងខ្ញុំ អាចបំពេញ គោលបំណងដូចមានចែងខាងលើ) យើងខ្ញុំ មិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណ ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីដៃគូបើកបរ (driver partners) ឬអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) ឡើយ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អនីតិជន

ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ ឬជាអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ សូមកុំអនុញ្ញាតឱ្យអនីតិជន ដែលស្ថិតក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នក ផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) មកឱ្យ Grab ឡើយ។​ ករណីដែល ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អនីតិជននោះ ត្រូវបានបង្ហាញមកឱ្យ Grab នោះ លោកអ្នក យល់ព្រម ឱ្យមានប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អនីតិជន និងទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមចងកាតព្វកិច្ចខ្លួនដោយសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ អនីតិជននោះផងដែរ។

នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់បុគ្គលដទៃមកឱ្យយើងខ្ញុំ

ក្នុងស្ថានភាពខ្លះ លោកអ្នកអាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់បុគ្គលផ្សេងទៀត (ដូចជា ប្តីប្រពន្ធ សមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ) មកឱ្យយើងខ្ញុំ។ ឧទាហរណ៍៖ លោកអ្នក អាចដាក់ពួកគាត់សម្រាប់ ទាក់ទងពេលដែលមានករណីអាសន្ន (emergency contact) ឬនៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មជជែកក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (in-app chat service)​ របស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់ពួកគាត់មកឱ្យយើងខ្ញុំ លោកអ្នកធានា និងអះអាង ថាលោកអ្នក បាន ទទួលការយល់ព្រមរបស់ពួកគេក្នុងការ ផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់ពួកគេ សម្រាប់ការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។

II. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

Grab អាចប្រើប្រាស់ រួមបញ្ចូល និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ក្នុង គោលបំណងដូចខាងក្រោម (“គោលបំណង (Purposes)”)៖

ការផ្តល់សេវាកម្ម និងមុខងារពិសេសផ្សេងៗ (features)

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បី ផ្តល់ រៀបចំតាម                   លក្ខណៈបុគ្គល ថែរក្សា កែលម្អ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) គេហទំព័រ (Websites) និងសេវាកម្ម ផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកដើម្បី៖

 • ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មពីបណ្តាអាជីវកម្មខែ្សបញ្ឈរផ្សេងៗរបស់យើង
 • ចូលរួមជាមួយលោកអ្នកដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម
 • បង្កើត គ្រប់គ្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីរបស់លោកអ្នក
 • ធ្វើការ ត្រួតពិនិត្យ (due diligence checks) និងវាយតម្លៃហានិយភ័យ/វិភាគ
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុរបស់លោកអ្នក (នៅពេលដែលចាំបាច់)
 • ផ្តល់សុពលភាពលើការធ្វើដំណើរ និងដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់របស់លោកអ្នក
 • ស្នើ ទទួលបាន ផ្តល់ឱ្យ សម្របសម្រួល ឬថែរក្សាដំណោះស្រាយផ្នែកធានារ៉ាប់រង ឬហិរញ្ញប្បទាន
 • តាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក និងចាប់យក/ស្រាវជ្រាវរកភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើដំណើរនីមួយៗ
 • បើកដំណើរការមុខងារដែលរៀបចំជាលក្ខណៈបុគ្គលលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) របស់លោកអ្នក ដូចជាបញ្ជីឈ្មោះទីតាំងដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត និងគោលដៅនានាដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរពីមុនៗ
 • ធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើររបស់អ្នកកាន់តែរលូន ដូចជាការបំពេញជាស្វ័យប្រវត្តិនូវព័ត៌មានដើម្បីចុះឈ្មោះ (ដូចជាឈ្មោះ ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក) ពីសេវាកម្មមួយទៅសេវាកម្មមួយផ្សេងទៀត ឬ នៅពេលលោកអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិរបស់យើងខ្ញុំ
 • អនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងដែលចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ រួមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាការរំខានផ្នែកទន់នៃកុំព្យូទ័រ (software bugs) និងបញ្ហាផ្នែកប្រតិបត្តិការ ធ្វើការវិភាគទិន្នន័យ ការធ្វើតេស្ត និងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ការត្រួតពិនិត្យ និងវិភាគការប្រើប្រាស់ និងនិន្នាការនៃសកម្មភាពដែលកំពុងពេញនិយម
 • ការពារសន្តិសុខ/សុវត្ថិភាព ឬភាពសុចរិតនៃសេវាកម្ម និងគ្រឿងបរិក្ខារ ឬឩបករណ៍ ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ដំណើរការសេវាកម្ម
 • ដំណើរការ និងគ្រប់គ្រងរង្វាន់របស់លោកអ្នក
 • បង្កការទាក់ទងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ (Users) របស់យើងខ្ញុំ
 • ដំណើរការ គ្រប់គ្រង ឬផ្ទៀងផ្ទាត់គុណវុឌ្ឈិសម្រាប់ ឬពាក្យស្នើសុំ នៃកម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (promotions) រង្វាន់ និងការភ្ជាប់សេវាកម្មផ្សេងៗ (subscriptions) ជាមួយ Grab
 • អនុញ្ញាតឱ្យដៃគូរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបែងចែកប្រភេទយានយន្ត  (fleet resources) និង
 • បំពេញសេវាកម្មជូនលោកអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកដំណើរការទិន្នន័យ (data processor) នៃកន្លែង ដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ (data controller) (ដែលជា គ្រឺះស្ថានដែលលោកអ្នកបានទិញទំនិញ ឬសេវាកម្ម ពី Grab និងសម្រាប់គ្រឺះស្ថានដែល Grab កំពុងផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមគ្រឺះស្ថាននោះ) សម្រាប់សេវាកម្ម ដែលនឹងត្រូវផ្តល់។

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

យើងខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងអ្នកប្រើប្រាស់ (Users) ទាំងអស់។ ការប្រើប្រាស់នោះ រួមមាន៖

 • ការពិនិត្យមើលដៃគូបើកបរ (driver partner) និងដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partner) មុននឹង អនុញ្ញាតឱ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ
 • ការកត់សម្គាល់ពីអាកប្បកិរិយាបើកបរ ដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ដូចជាការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន ការចាប់ហ្រ្វាំងបង្ខំ/ខ្លាំង (harsh braking) និងការបន្ថែមល្បឿន ព្រមទាំងផ្តល់យោបល់ជាលក្ខណៈបុគ្គល (personalised feedback) ទៅឱ្យដៃគូបើកបរ​ (driver partners)
 • ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក នៅពេលលោកអ្នកចូលប្រើប្រាស់ Grab
 • ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ទីតាំង ប្រវត្តិរូប​ ការប្រើប្រាស់ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ផ្សេងទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់ ចាប់យក/ស្រាវជ្រាវ និង​ប្រឆាំងនឹង អំពើក្លែងបន្លំ និងសកម្មភាព ដែលមិនមានសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ
 • ការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំង និងសេចក្តីលម្អិតរបស់ អ្នកបើកបរ និងអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) នៅពេលដែល ប៊ូតុងប្រកាសអាសន្ន (emergency button) ឬមុខងារ “ចែកចាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំ” (“Share My Ride” feature) ត្រូវបានដាក់ឱ្យ ដំណើរការ
 • ការត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពស្របតាមបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ គោលការណ៍ និងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកបើកបរ​​ របស់យើងខ្ញុំ និង
 • ការចាប់យក/ស្រាវជ្រាវ ការទប់ស្កាត់ និងការចោទប្រកាន់លើបទល្មើស។

ការគាំទ្ររបស់ Grab (Grab support)

យើងខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ (Users)។ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ស៊ើបអង្កេត និងលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗ
 • ត្រួតពិនិត្យ និងកែលម្អការឆ្លើយតបរបស់យើងខ្ញុំចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ (Users)
 • ឆ្លើយសំនួរ ផ្តល់មតិ និងយោបល់ និង
 • ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកអំពីជំហាននានាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រ
  ពី Grab។

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិសុខ

យើងខ្ញុំ អាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលប្រមូលបានសម្រាប់ ធ្វើតេស្ត ស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ និងអភិវឌ្ឍផលិតផល។ តាមរយៈនេះ យើងខ្ញុំនឹងយល់ច្បាស់ និងវិភាគអំពីតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក កែលម្អ និងបង្កើនសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង អភិវឌ្ឍមុខងារ (features) ថ្មីៗ ផលិតផល និងសេវាកម្ម និងសម្របសម្រួលដំណោះស្រាយលើបញ្ហាធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ។

គោលបំណងផ្នែកច្បាប់

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលប្រមូលបាន ដើម្បីស៊ើបអង្កេត និង ដោះស្រាយការទាមទារ ឬវិវាទទាំងឡាយ ឬដូចដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬតម្រូវដោយច្បាប់ជា ធរមាន។ ផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ ឬករណីលើកលែងផ្សេងទៀត ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់​ជាធរមានស្តីពីទិន្នន័យឯកជន (data privacy laws) យើងខ្ញុំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឯកជន (Personal Data) ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រម ដើម្បីចាប់យក/ស្រាវជ្រាវ និងទប់ស្កាត់ អំពើក្លែងបន្លំ។

យើងខ្ញុំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក នៅពេលដែលយើងខ្ញុំ ត្រូវ បានតម្រូវ ផ្តល់យោបល់ រំពឹងទុក ឬស្នើសុំ ដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ ឬដោយបញ្ញតិ្តករ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិ ឬបរទេស។

ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ដើម្បី៖

 • អនុវត្តតាមដីកាតុលាការ ឬការតម្រូវផ្នែកច្បាប់ រដ្ឋាភិបាល ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
 • អនុវត្តបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌរបស់សេវាកម្ម ឬកិច្ចសន្យាដទៃទៀតរបស់យើងខ្ញុំ និង
 • ការពារសិទ្ធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងករណីមានការទាមទារ ឬវិវាទ។

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ពាក់ព័ន្ធនឹង ការរួបរួមចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន (mergers) ការទិញយកក្រុមហ៊ុន (acquisitions) ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (joint ventures) ការ លក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន ការរួមបញ្ចូលគ្នា (consolidation) ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មី​ បញ្ហា ហិរញ្ញប្បទាន (financing) ប្រតិបត្តិការលើទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្ម ឬការទិញយកអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ទាំងមូល ឬមួយផ្នែក ដោយក្រុមហ៊ុនមួយទៀត។

ទីផ្សារ (Marketing) និងកម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (Promotion)

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ/ជម្រុញផ្នែកទីផ្សាររបស់ Grab និងផលិតផល សេវាកម្ម កម្មវិធី និងកម្មវិធីពិសេស/ប្រម៉ូសិន (promotions) របស់ដៃគូ អ្នកឩបត្ថម្ភកម្មវិធី អ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដៃគូរបស់ Grab។​ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវ សារដំណឹង/សាររំលឹកខ្លីៗ (alert) ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន (newsletter) ព័ត៌មានថ្មីៗ (updates) សំភារៈ/បរិក្ខារ/ដំណឹងអំពីកម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (promotional materials) ឯកសិទ្ធិពិសេស (special priviledges) ការស្វាគមន៍ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ នានា (festive greetings) និង
 • ជូនដំណឹង អញ្ជើញ និងចាត់ចែងការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងកម្មវិធី ឬសកម្មភាពរបស់ យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំ អាចបញ្ជូនការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់លោកអ្នកតាមរយៈការបង្ហោះ (post) ទូរស័ព្ទ ការផ្ញើសារខ្លីៗអំពីសេវាកម្ម សេវាសារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ការជូនដំណឹង​ជា push notification ការបញ្ជូនផ្ទាល់ និង តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក (email)។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្តាច់ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ចេញពី ការផ្សព្វផ្សាយ និង កម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (promotion) សូមចុចទៅលើតំណភ្ជាប់សម្រាប់ការផ្តាច់ (unsubscribed link) ដែលមាននៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក (email) ឬសារជាអក្សរដែលពាក់ព័ន្ធ ឬក៏ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពចំណង់ចំណូលចិត្ត (preferences) របស់លោកអ្នក ក្នុងមុខងារកំណត់នៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (App settings) របស់យើងខ្ញុំ។

III. ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ ត្រូវការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ជាមួយភាគីនានា សម្រាប់គោលបំណង (Purposes)។ ភាគីទាំងនោះរួមមាន៖

អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត

ឧទាហរណ៍៖

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំអាចនឹងចែក រំលែកទីតាំងទទួល  និងទីតាំងឈប់ (pick-up and drop-off locations) របស់លោកអ្នកជាមួយ នឹងដៃគូបើកបរ (driver partners) ផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដំណើររបស់លោកអ្នក រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ និងរូបថត ព័ត៌មានអំពីយានយន្តដូចជា ម៉ូដែល ស្លាកលេខ ទីតាំង និងការវាយតម្លៃជាមធ្យម។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partners) យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអាជីវករ (merchant) និងអ្នកប្រើប្រាស់ មួយចំនួន រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ និងរូបថត ព័ត៌មានអំពីយានយន្ត ម៉ូដែល ស្លាកលេខ ទីតាំង និងការវាយតម្លៃជាមធ្យម។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្ម GrabExpress (GrabExpress service) យើងខ្ញុំ អាច ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកទទួល កញ្ចប់ទំនិញ និងទៅវិញទៅមកគឺចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អ្នកទទួល កញ្ចប់ទំនិញ ជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកំពុងប្រើសេវាកម្ម GrabExpress (GrabExpress service) ក៏ដូចជាដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partners) ដែល ត្រូវផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ដែល លោកអ្នកបានស្នើផងដែរ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើសេវាកម្មជជែកក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (in-app chat service) របស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក និងឈ្មោះដែលបានចុះនឹង Grab ជាមួយ ភាគីនៃការជជែករបស់លោកអ្នក។

ជាមួយតតិយជន

យើងខ្ញុំ អាចនឹងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ជាមួយតតិយជននានាដូចខាងក្រោម៖

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកគឺជាអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់ យានយន្ត និងឈ្មោះរបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) និង/ឬ របស់លោកអ្នកជាមួយតតិយជន នៅពេលអ្នកដំណើរប្រើមុខងារ “ចែករំលែកការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំ”  (“Share My Ride” feature) ឬប៊ូតុងប្រកាសអាសន្ន (Emergency Button)។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំ ដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ ឬករណីលើកលែងផ្សេងៗដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមានស្តីពីទិន្នន័យឯកជន (data privacy laws) អាចបង្ហាញស្លាកលេខ ឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)ផ្សេងទៀត ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និង/ឬអ្នកដំណើររបស់លោកអ្នក ដើម្បីការទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រង។

 

ជាមួយដៃគូ Grab តាមការស្នើសុំរបស់លោកអ្នក

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ លោកអ្នក បានស្នើសុំសេវាកម្មតាមរយៈដៃគូ Grab (Grab partner) ណាមួយ ឬបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (promotion) ដែលផ្តល់ដោយដៃគូ Grab (Grab partner) Grab អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងដៃគូ Grab  (Grab partner) ណាមួយនោះបាន។ ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ រួមបញ្ជូលទាំង ដៃគូដែលបានរូមបញ្ចូលនៅក្នុង កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (App) របស់យើងខ្ញុំ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (App) របស់យើងខ្ញុំបានរួមបញ្ចូលជាមួយ  ដៃគូសេវាកម្មយានយន្ត ឬដៃគូអាជីវកម្ម ដែល Grab សហការផ្តល់ កម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (promotion) ការប្រកួតប្រជែង ឬសេវាកម្មជាក់លាក់ ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយឡែក (specialized service) ណាមួយ។

ជាមួយនឹងម្ចាស់គណនី Grab ដែលលោកអ្នកអាចប្រើ

ឧទាហរណ៍ និយោជករបស់លោកអ្នក អាចទទួលបានទិន្នន័យអំពីការធ្វើដំណើរ  នៅពេលដែល លោកអ្នកប្រើប្រាស់គណនី Grab​ សម្រាប់អាជីវកម្ម (Business account) របស់និយោជកនោះ។

ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (subsidiaries) និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliates)

យើងខ្ញុំ ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (subsidiaries) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies) និងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities)។

ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ Grab និងដៃគូអាជីវកម្ម

យើងខ្ញុំ អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ទៅអាជីវករ ទីប្រឹក្សា ដៃគូផ្នែកទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន ស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដែលរួមមាន៖

 • អ្នកដំណើរការ និងអ្នកសម្របសម្រួលការទូទាត់ប្រាក់
 • អ្នកប្រមូលបំណុល
 • ការិយាល័យឥណទាន (credit bureaus) ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឥណទានផ្សេងទៀត (credit scoring agencies)  និង គ្រឹះស្ថានចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាននានា (other credit reporting organisations)
 • ការត្រួតពិនិត្យជីវប្រវត្តិ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រឆាំងការប្រើប្រាស់លុយខ្មៅ
 • អ្នកផ្តល់ Cloud Storage
 • ដៃគូផ្នែកទីផ្សារ និងអ្នកផ្តល់វេទិកាផ្នែកទីផ្សារ
 • អ្នកវិភាគទិន្នន័យ
 • ដៃគូស្រាវជ្រាវ រួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការការស្ទង់មតិ ឬធ្វើគម្រោងស្រាវជ្រាវ ដោយសហការ ជាដៃគូរបស់ Grab ឬក្នុងនាម Grab
 • ដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន និងយានយន្ត (fleet and merchant partners)
 • ដៃគូធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • តតិយជនជាអន្តរការី (third party intermediaries) ដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគ ដូចជា  ឈ្មួញកណ្តាល អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ (asset manager and custodians)
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ផ្នែកផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និង
 • ដៃគូដំណោះស្រាយសម្រាប់យានយន្ត អាជីវករ ឬតតិយជនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យានយន្ត។

ជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល

យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល និងតតិយជនផ្សេងទៀត។ បញ្ហានេះ អាចកើតឡើង ដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្នែកច្បាប់ (ដែលមានរៀបរាប់ខាងលើ) ឬក្នុង       កាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 1. នៅពេលចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពអាសន្នដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត សុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់

     2. នៅពេលចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ (ឧទាហរណ៍៖  វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ ដើម្បីស្វែងរក/តាមដាន ការទាក់ទង (contact tracing)  និងដើម្បីការពារសហគមន៍របស់យើង)

IV. ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ រក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក សម្រាប់រយៈពេលចាំបាច់ណាមួយ ដើម្បីបំពេញគោលបំណង (Purposes) ដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ លើកលែងតែ រយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះត្រូវបានទាមទារ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ នៅពេលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក លែងជាតម្រូវការ សម្រាប់សេវាកម្ម ឬគោលបំណង (Purposes) ហើយនោះ ឬយើងខ្ញុំលែងមានគោលបំណងផ្នែកច្បាប់ ឬផ្នែកអាជីវកម្មក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកទៀតហើយនោះ យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងលុបចោល បំផ្លាញ បំបាត់អត្តសញ្ញាញ/បណ្តាលឱ្យក្លាយជាអនាមិក ឬទប់ស្កាត់ការចូល ឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) នោះ ក្នុងគោលបំណងផ្សេង​ក្រៅពី ដើម្បី អនុលោមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ឬដើម្បីសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ការទប់ស្កាត់ និងការចាប់យក/ស្រាវជ្រាវអំពើក្លែងបន្លំ ស្របតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់ជាធរមាន។

V. ការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក អាចត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុង (“ប្រទេសកំណើត (Home Country)”) ដែលលោកអ្នក មានវត្តមានពេលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ទៅកាន់ប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុងមួយទៀត (“ប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country)”) ។

នៅពេលយើងខ្ញុំ ផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ពីប្រទេសកំណើត (Home Country) របស់លោកអ្នកទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country) យើងខ្ញុំ នឹងអនុវត្តតាម កាតព្វកិច្ច និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក រួមទាំង មានមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ក្នុងការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) និងដាក់ វិធានការការពារសមស្របដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាទិន្នន័យស្ថិតក្នុងកម្រិតសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។ យើងខ្ញុំ នឹងធ្វើឱ្យប្រាកដផងដែរថាអ្នកទទួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country) ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)  តាមកម្រិតស្តង់ដារការពារដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្តង់ដារការពារក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

មូលដ្ឋានស្របច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ គឺអាចជាការយល់ព្រម (ឧទាហរណ៍៖ យើងខ្ញុំ អាចស្នើសុំការយល់ ព្រមរបស់លោកអ្នក ដើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ពីប្រទេសកំណើត (Home Country) ទៅប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country) នៅពេលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក) ឬក៏ជាវិធានការការពារមួយក្នុងចំណោមវិធានការនានា ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

VI.    COOKIES និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀត

Grab និងតតិយជន ដែលយើងខ្ញុំ សហការជាដៃគូ អាចប្រើប្រាស់ cookies, web beacons, tags, scripts វត្ថុដែលចែករំលែកខាងក្នុង ដូចជា HTML5) សញ្ញាណសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយ (advertising identifier) និងបច្ចេកវិទ្យាប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងៗ (“Cookies”) ដែលតភ្ជាប់ជាមួយការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកនូវគេហទំព័រ (Websites) និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps)។ ផ្អែកតាមប្រភេទទូរស័ព្ទ និងផ្នែកទន់នៃទូរស័ព្ទ (operating software)  ដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ លោកអ្នកអាចត្រូវបានផ្តល់នូវជម្រើសក្នុងការមិនបង្ហាញការប្រើប្រាស់នូវសញ្ញាណសម្គាល់ទូរស័ព្ទ (mobile identifiers) (ដូចជា IDFA របស់ Apple)។ Cookies អាចមានសញ្ញាណសម្គាល់ពិសេសដោយឡែក និងមានដូចជានៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក (email) ដែលយើងខ្ញុំផ្ញើជូនលោកអ្នក និងនៅលើ គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ Cookies អាចបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អំពីលោកអ្នក និង ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នក ដូចជាប្រភេទកម្មវិធីស្វែងរក (browser) ចំណង់ចំណូលចិត្ត ក្នុងការស្វែងរក (search preferences) អាសយដ្ឋានអ៊ីនធើណេត ប្រូថូកូល (IP address) ទិន្នន័យ ទាក់ទងនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់លោកអ្នក ឬដែលលោកអ្នកបានចុចយក និងកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក។ Cookies អាចត្រូវបាន រក្សារទុកសម្រាប់ពេលក្រោយ ឬគ្រាន់តែរក្សាទុកក្នុងអំឡុងពេលមួយវគ្គៗ (individual session) តែប៉ុណ្ណោះ។

Grab អាចអនុញ្ញាតឱ្យតតិយជនប្រើប្រាស់ Cookies នៅលើគេហទំព័រ (Websites) និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ប្រភេទតែមួយ ក្នុងគោលបំណងដូចគ្នា ដែល Grab ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯង។ តតិយជន អាចនឹងផ្សារភ្ជាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលពួកគេប្រមូល​ ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ផ្សេងៗ ដែលពួកគេទទួលបាន អំពីលោកអ្នក ពីប្រភពផ្សេងៗ។ យើងខ្ញុំ មិនអាចចូលប្រើប្រាស់ ឬគ្រប់គ្រងលើ Cookies ដែលពួកគេ ប្រើប្រាស់នោះទេ។

បន្ថែមពី(លើនេះ​ យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលមិនអាចសម្គាល់ពីញអត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាម្នាក់បាន​ ជាមួយនឹងតតិយជនផ្សេងៗ ដូចជាទិន្នន័យអំពីទីតាំង សញ្ញាណសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយ (advertising identifier) ឬcryptographic hash នៃសញ្ញាណសម្គាល់គណនី ទូទៅ (ដូចជាអាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិក (email)) ដើម្បីសម្របសម្រួលការបង្ហាញការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មដៅទុក (targeted advertising) ណាមួយ។

ការមិនអនុញ្ញាតការប្រមូល cookies នៅលើគេហទំព័រ (Websites) របស់យើងខ្ញុំ

លោកអ្នក អាចបញ្ឈប់​ cookies ដោយកែសម្រួលការកំណត់កម្មវិធីស្វែងរក (browser settings) លើ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត ដោយមិនអនុញ្ញាត ប្លុក ឬបញ្ឈប់ cookies​ ដោយលុបចោលប្រវត្តិកម្មវិធីស្វែងរក (browsing history) និងសំអាត cache ពីកម្មវិធីស្វែងរកលើបណ្តាញអ៊ីនធើណេត  (internet browser)។

 

ការមិនអនុញ្ញាតឱ្យការបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (App) របស់យើងខ្ញុំ

លោកអ្នក អាចកម្រិតការប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដើម្បីបង្ហាញ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអ្នក ដោយគ្រាន់តែកែសម្រួលចំណង់ ចំណូលចិត្តក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) មួយចំនួននេះ តាមរយៈកម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ  Grab (Grab App) (តាមរយៈការចូលទៅកាន់ Settings -> Privacy -> Ads)។ លោកអ្នក នឹងនៅតែបន្តឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនបានដៅទុក (non targeted advertisements)។

VII. ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ នឹងចាត់វិធានការសមហេតុផល ផ្នែកច្បាប់ ផ្នែករដ្ឋបាល និងផ្នែកបច្ចេកទេស ដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ត្រូវបានការពារ។ វិធានការទាំងនោះរួមមាន វិធានការការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬការចូលទៅ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត។ យើងខ្ញុំ កំណត់ការចូលរបស់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ ចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ក្នុងកម្រិតដែលត្រូវដឹងប៉ុណ្ណោះ។​ ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក នឹងអាចធ្វើបានត្រឹមតែលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតពីយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ និងត្រូវបានតម្រូវឱ្យចាត់ទុកព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកជាពត៌មានសម្ងាត់។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមយល់ថា ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត មិនមាន សុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេ។​ ថ្វីបើ យើងខ្ញុំ នឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកក៏ដោយ ក៏យើងខ្ញុំ មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ដែលត្រូវបានបញ្ជូនតាមមធ្យោបាយអនឡាញ (online) ផ្សេងៗឡើយ។ ដូច្នេះការបញ្ជូនទាំងនោះ គឺជា ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

VIII. សិទ្ធិរបស់អ្នកដោយគោរពចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន លោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិ៖

 • សាកសួរយើងខ្ញុំអំពីដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក រួមទាំង ការផ្តល់នូវមួយច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកផងដែរ
 • ស្នើសុំកែតម្រូវ និង/ឬ (ក្នុងករណីខ្លះ) លុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក
 • នៅក្នុងករណីខ្លះ ស្នើសុំការដាក់កម្រិតនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ឬជំទាស់នឹងដំណើរការនោះ
 • ដកការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នក ក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) (នៅ កន្លែងដែលយើងខ្ញុំកំពុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ផ្អែក តាមការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នក)    
 • នៅក្នុងទម្រង់ទិន្នន័យដែលអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីន ស្នើសុំលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ការបានទទួល ឬបញ្ជូនទៅអង្គភាពផ្សេងទៀតនូវ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលអ្នកបានផ្តល់ ដល់យើងខ្ញុំ នៅកន្លែងដែលយើងខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ផ្អែកតាមការយល់ព្រម ជាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា និង
 • ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនៃទិន្នន័យឯកជន ប្រសិនបើសិទ្ធិលើឯកជនភាពនៃទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានរំលោភបំពាន ឬប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលរងការខូចខាតដោយសារ ដំណើរការមិន ស្របច្បាប់លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក

កន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ លោកអ្នកតែងតែអាចជ្រើសរើសមិនយល់ព្រមក្នុងការផ្ដល់ទិន្ន័យបាន។ ប្រសិនបើ យើងខ្ញុំបានស្នើសុំការយល់ព្រមពីលោកអ្នកដើម្បីដំណើរការ និងលោកអ្នកក្រោយមកជ្រើសរើសដក ការយល់ព្រមនោះ យើងខ្ញុំនឹងស្របតាមកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ គោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ លោកអ្នក

ទោះបីជាងយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជ្រើសរើសមិនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ ឬដកការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នកចំពោះការប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំ អាច មានន័យថា យើងខ្ញុំ មិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណង នៃដំណើរការ ដែល បានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី II (ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)) បានឡើយ ឬលោកអ្នក មិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបានឡើយ។ បន្ទាប់ពីលោកអ្នក បានជ្រើសរើសដកការយល់ ព្រម របស់លោកអ្នករួចហើយ យើងខ្ញុំ ប្រហែលជានៅតែអាចបន្តដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ក្នុងកម្រិតដែលត្រូវការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើសំណើដើម្បីប្រើសិទ្ធិរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈ ព័ត៌មានលម្អិត ដែលមានចែងក្នុងផ្នែក X (មធ្យោបាយទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ) ខាងក្រោម។

យើងខ្ញុំ នឹងពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់សំណើទាំងអស់ជាមុន។ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចរបស់លោកអ្នក ក្នុងការស្នើសុំ យើងខ្ញុំតម្រូវឱ្យលោកអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឬឯកសារគាំទ្របន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីសំណើ នេះ។

នៅពេលដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ហើយ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់សុពលភាពចំពោះសំណើរបស់លោកអ្នក ក្នុងរយៈពេល ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាន

IX. ការកែប្រែ (Addendum) និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

Grab រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែសម្រួល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែប្រែបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនៅពេលណាមួយក៏បាន។ ការកែប្រែនោះ នឹងត្រូវបានជូនដំណឹងមកកាន់លោកអ្នកតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ  (Application) និង/ឬមធ្យោបាយសមស្របផ្សេងទៀត យ៉ាងហោចណាស់ ប្រាំ (០៥) ថ្ងៃធ្វើការ មុនកាលបរិច្ឆេទសុពលភាព។ កំណែទម្រង់ ដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ នឹងត្រូវបានបង្ហោះ នៅលើគេហទំព័រ http://www.grab.com។ លោកង្នកមានកាតព្វកិច្ចឆែកមើលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព (Privacy Notice) ជាទៀងទាត់។ ការបន្តប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) គេហទំព័រ (Websites) ឬសេវាកម្ម ការទិញផលិតផលពី Grab ឬការបន្តទាក់ទងជាមួយ ឬចូលរួមជាមួយ Grab បន្ទាប់ពីមានការកែប្រែ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬការកែប្រែចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ មិនថាលោកអ្នកបានពិនិត្យមើលការកែប្រែនោះ ឬក៏អត់ ត្រូវចាត់ទុកជាការព្រមព្រៀងរបស់លោកអ្នកក្នុងការចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចក្រោមការកែប្រែនេះ។

X. មធ្យោបាយទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ឬចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ឬផ្ញើរសារតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទៅកាន់មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើង។ :

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន

ឈ្មោះ៖ MyTaxi PH Inc (Attention៖ Grab Privacy Office)

មានអាសយដ្ឋាននៅ Level 27&28 Exquadra Tower – Lot 1A Exchange Road corner Jade Street, Ortigas Center Pasig City, Philippines

 

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសថៃ

ឈ្មោះ៖ ក្រុមហ៊ុន Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd. (Attention៖ Grab Privacy Office)

អាស័យដ្ឋាន៖ 1550 អគារ Thanapoom ជាន់ទី 30 ផ្លូវ New Petchburi សង្កាត់ Makkasan ខណ្ឌ Ratchathewi ក្រុងបាងកក 10400 ប្រទេសថៃ

 

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ

ឈ្មោះ៖ c/o Grab Holdings Inc. (Attention៖ ការិយាល័យឯកជនភាព Grab)

ផ្លូវ​ 6 Battery , #38-04 សិង្ហបុរី 049909

ពួកយើងចង់ឱ្យការសាកសួររបស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈទម្រង់អនឡាញ ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។

ច្បាប់ដើមនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ត្រូវបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស។ ក្នុងករណីមានភាពខុសគ្នាណាមួយរវាងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេស និងភាសាផ្សេងទៀត ភាសាអង់គ្លេសត្រូវយកជាគោល។

សេចក្តីបន្ថែម 1៖ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business)

I. ការបកស្រាយ

រាល់វាក្យសព្ទដែលសរសេរជាអក្សរធំ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់និយមន័យនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ត្រូវមានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹងវាក្យសព្ទដែលបានកំណត់ក្នុងបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ (Terms of Use) និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ Grab (Grab Privacy Notice) (អាចចូលមើល បានតាមរយៈ https://www.grab.com/sg/privacy/)។

ការកែប្រែ (Addendum) នេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ Grab (Grab Privacy Notice)។ ក្នុងករណី ដែលមានភាពមិនត្រូវគ្នារវាងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ Grab (Grab Privacy Notice) និងការកែប្រែ (Addendum) នេះ ការកែប្រែ (Addendum) នេះត្រូវមាន ឧត្តមានុភាព។

II. ទំនាក់ទំនង Grab ជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ និងអតិថិជន

របៀបដែល Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab fro Business) ដំណើរការ

Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) ត្រូវបានផ្តល់ជាមុខងារបន្ថែម (add-on feature) ដើម្បីសម្របសម្រួល corporate billing សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Grab សម្រាប់សកម្មភាពការងារ។

នៅពេលដែលអង្គភាព (“Client”​) ជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់ Grab​ សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការតភ្ជាប់ ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតទៅនឹង Client ឬតភ្ជាប់ជាការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លូន។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ត្រូវបានសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់​ Grab (Grab Privacy Notice) កំណត់ថាជាអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners)។

​ជាផ្នែកមួយនៃមុខងារនេះ Grab នឹងបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតអំពីការធ្វើដំណើរ និងព័ត៌មានអំពីការកក់ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) បានតភ្ជាប់ក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្ម ជាមួយ Client។ ក្រៅពីនេះ​ Grab មិនបង្ហាញពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ទៅកាន់ Client ឡើយ។

ជំនួសមកវិញ អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល អាចជ្រើសរើសបង្កើតប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មនៅក្នុង កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ (Apps) ដើម្បីសម្របសម្រួលការតភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្ម និងដើម្បីបង្កើត របាយការណ៍ធ្វើដំណើររួម ដើម្បីសម្របសម្រួលការដាក់ការទាមទារពីនិយោជក។ នៅពេលប្រើប្រាស់ របៀបនេះ ដំណើរការនៃការទាមទារ គឺយោងទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ (user-driven) ហើយនិយោជក របស់អ្នកប្រើប្រាស់ មិនចាំបាច់ជា Client​ នោះទេ។

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយោង​ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) និងអ្នក ប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលទាំងអស់ នឹងត្រូវបានហៅថា “អ្នកប្រើប្រាស់ (User)” និងរួមគ្នាហៅថា “អ្នកប្រើ ប្រាស់ (Users)” ក្នុងការកែប្រែ (Addendum) នេះ។

Grab គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង់ទិន្នន័យ ហើយ Clients របស់យើងខ្ញុំដែរក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែរ

ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ (User) និងដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ទាំងអស់ របស់ ពួកគេ (រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ​ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និងទិន្នន័យ Portal (Portal data)) Grab ដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល Grab ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់ អ្នកប្រើប្រាស់ (User) សូមចូល ទៅមើល​សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ Grab (Grab Privacy Notice)។

ដោយសារតែ បែបបទដែល Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) ដំណើរការ Grab មិនធ្វើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ណាមួយសម្រាប់ និងក្នុងនាម  Client​ ឡើយ។ ដូច្នេះ Grab មិនមែនជាអ្នកដំណើរការទិន្នន័យ (data processor) របស់ Client​ ទេ  ប៉ុន្តែជា អ្នកគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យឯករាជ្យ ចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ទាំងអស់ ដែល ខ្លួនដំណើរការ មុខងារ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business feature)។ ដូចគ្នានេះដែរ Client​  ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ឯករាជ្យលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) (ឧទាហរណ៍៖ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និង ទិន្នន័យ Portal (Portal data)) ដែលត្រូវបានបង្ហាញទៅ ឬទទួលពី Grab។

ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯករាជ្យ Grab និងClient ត្រូវកំណត់រៀងៗខ្លួនពីគោលបំណង និង មធ្យោបាយនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដោយផ្អែកតាមបទប្បញ្ញត្តិ ដែលបាន កំណត់ក្នុងបញ្ញតិ្ដ និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​  (Terms of Use) និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព (Grab Privacy Notice) នេះ។ Grab និងClient ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួន ក្នុងការធានាឱ្យបាននូវការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។

III. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល ប្រតិបត្តិការ និងបង្ហាញ

អ្វីដែល Grab ប្រមូល ជាផ្នែកមួយនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម

ដើម្បីផ្តល់មុខងារ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business feature)​ អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល ឬClient នឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ទៅឱ្យ Grab៖

 • ឈ្មោះពេញ
 • អាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិក (email) សម្រាប់អាជីវកម្ម និង
 • ព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាញផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត(Authorised User) ដែល Grab អាចស្នើសុំដោយមានសមហេតុផល

Grab នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណង៖

 • បញ្ជាក់យថាភូតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (User)
 • ប្រសិនបើត្រូវអនុវត្ត តភ្ជាប់គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ជាមួយនឹងគណនី Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) របស់ Client ឬតាមដាន ប្រវត្តិរូបអាជីវកម្ម (business profile) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ដែលបានកក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) (តាមករណីជាក់ស្តែង)
 • (ប្រសិនបើត្រូវអនុវត្ត) ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពនៃ Corporate Billing របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ពីពេលមួយទៅពេលមួយ និង
 • ទាក់ទងអ្នកប្រើប្រាស់ (User) ស្របតាមគោលបំណងដែលមានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះរបស់ Grab (Grab Privacy Notice)។

នៅពេលមានអ្នកប្រើប្រាស់ (User) ប្រភេទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ (Apps) Grab នឹងដំណើរ ការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ (User) ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ Grab (Grab Privacy Notice) និងការកែប្រែ (Addendum) នេះ។

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅ Clients​ របស់ខ្លួន

Grab នឹងបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ និងការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលកំណត់ដោយ Grab ពីពេល មួយទៅពេលមួយ ទៅឱ្យ Client ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ Corporate Billing។

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលរបស់ខ្លួន

អាស្រ័យតាមការកំណត់ប្រវត្តិរូបនៃប្រភេទអាជីវកម្ម (business profile settings) ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលបានជ្រើសរើស អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយក និងបង្កើតរបាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននៃការធ្វើ ដំណើររបស់ពួកគេ និងការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធបាន។

IV. កាតព្វកិច្ចរបស់គូភាគី

Client និងGrab រៀងៗខ្លួនត្រូវ៖

 • ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ (data subjects) ថាតើភាគីនីមួយៗ ដំណើរការទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) និងអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ (data subjects) របស់ពួកគេ អនុវត្តសិទ្ធិក្រោមច្បាប់ជាតិស្តីពីកិច្ចការពារទិន្នន័យ/ទិន្នន័យឯកជន ដោយរបៀបណា
 • អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ច ដែលអនុវត្តចំពោះភាគីនីមួយៗ ក្រោមច្បាប់ជាធរមានស្តីពីការ ការពារទិន្នន័យ​/ទិន្នន័យឯកជន នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ណា មួយ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានស្នើសុំ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised Users)
 • ទទួលបានការយល់ព្រមចាំបាច់ (ប្រសិនបើមានតម្រូវ) ក្នុងការសម្របសម្រួលការផ្គត់ផ្គង់របស់ Grab ចំពោះមុខងារ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business feature) និង
 • អនុវត្តវិធានការសមរម្យ ផ្នែកច្បាប់ ផ្នែកបច្ចេកទេស និងផ្នែករដ្ឋបាល (legal, technical, and organizational measures) ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ចេញពីដំណើរការដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬខុសច្បាប់ និងការពារមិនឱ្យមានការបាត់បង់ ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ការខូចខាត ការកែប្រែ ឬការបង្ហាញ ដែលមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាត ក៏ដូចជាការបំពាន ឬការប៉ុនប៉ងបំពានលើវិធានការសន្តិសុខរបស់ភាគីនីមួយៗ (“ហេតុការណ៍សន្តិសុខ/សុវត្ថិភាពរបស់ព័ត៌មាន (Information Security Incident)”)។