សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព (Grab Privacy Notice)

កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ និងការកែប្រែនានារបស់សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ (“សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព”) និយាយអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Grab Holdings Inc ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliates) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies)  និងក្រុមហ៊ុនដែលមានការ គ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities) (រួមគ្នាហៅកាត់ថា Grab យើងខ្ញុំ” ឬ “របស់យើងខ្ញុំ”) ប្រមូល ប្រើប្រាស់ ដំណើរការ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ​របស់លោកអ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃរបស់ Grab (Grab’s mobile application) និងគេហទំព័រ (websites) ផ្សេងៗ (ហៅកាត់រៀងគ្នាថា កម្មវិធី (Apps)និង គេហទំព័រ (Websites)”) ក៏ដូចជា ផលិតផល មុខងារ (features) និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក ដែលដំណើរការដោយ Grab (រួមគ្នាហៅកាត់ថា “សេវាកម្ម”) ។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ អនុវត្តចំពោះអតិថិជន ភ្នាក់ងារ អាជីវករ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ (ដូចជាអ្នកបើកបរ អ្នកដឹកជញ្ជូន និងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម) អ្នកម៉ៅការ (contractors) និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម (រួមគ្នាហៅកាត់ថា “លោកអ្នក” ឬ​ “របស់លោកអ្នក”)។

ទិន្ន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)” គឺព័ត៌មានទាំងឡាយណា ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បី សម្គាល់អត្តសញ្ញាណលោកអ្នក ឬដែលតាមរយៈនោះលោកអ្នកអាចត្រូវបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ។ ព័ត៌មានទាំងនោះ រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ ឈ្មោះ សញ្ជាតិ លេខទូរស័ព្ទ ព័ត៌មានលំអិតអំពី ធនាគារ និងប័ណ្ណឥណទាន  ចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល រូបភាពរបស់លោកអ្នក លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចេញដោយរដ្ឋាភិបាល ទិន្ន័យសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ (biometric data) របស់លោកអ្នក ពូជសាសន៍ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សាសនា ព័ត៌មានសុខភាព ព័ត៌មានយានយន្ត និងការធានារ៉ាប់រង ព័ត៌មានការងារ និងហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។ 

ជាទូទៅយើងខ្ញុំ ប្រមូល ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ ឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដោយ​ស្រ​ប​ទៅ​តា​ម​កា​រ​​ជូ​ន​ដំណឹងអំពីឯកជនភាព ដោយមានការយល់ព្រមពីលោកអ្នក ឬអនុលោមតាមច្បាប់ជា
​ធ​រ​មា​​ន​ នៅពេលដែល៖ 

 • មានការទាមទារដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំអនុលោមទៅតាមការទាមទារដោយច្បាប់
 • មានការទាមទារដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំ ចុះកិច្ចសន្យា ឬអនុវត្តកិច្ចសន្យាជាមួយលោកអ្នក និង/ឬ
 • សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ ឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់បុគ្គលដទៃទៀត រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែគោលបំណងដែលមានចែងនៅក្នុងការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។

I. ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ ប្រមូល និងបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អំពីលោកអ្នក តាមរយៈមធ្យោបាយ ដែលមានរៀប រាប់ដូចខាងក្រោម។ 

លោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកមកឱ្យយើងខ្ញុំ

យើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) នៅពេលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យទាំងនោះ មកឱ្យ យើងខ្ញុំ ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលលោកអ្នក៖

 • បំពេញទម្រង់បែបបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (user profile) ឬទម្រង់បែបបទសម្រាប់ចុះឈ្មោះ (registration forms) (ដូចជា ឈ្មោះ ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង និងព័ត៌មានសម្គាល់ខ្លួនផ្សេងៗ ដែលតម្រូវ)
 • ផ្ដល់ព័ត៌មាន សម្រាប់ការវាយតម្លៃអំពីគុណវុឌ្ឈិរបស់លោកអ្នក ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្ម ​ជាដៃគូ បើកបរ (driver partners) ឬ ដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partner) របស់ Grab (ដូចជាព័ត៌មានអំពី ប័ណ្ណបើកបរ យានយន្ត និងលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យជីវប្រវត្តិ 
 • ឆ្លើយឆ្លងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងខ្ញុំ (ដូចជាអត្តសញ្ញាណគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ លោកអ្នក រូបភាពសម្គាល់គណនី (profile photo) ឬទិន្នន័យ​​​មា​នជា​​សាធា​​រ​ណៈ​ផ្សេងទៀត)
 • ចូលរួមការប្រកួត ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលរៀបចំដោយយើងខ្ញុំ (ដូចជារូបភាព សម្លេង ឬវីដេអូ ដែលលោកអ្នកអាចបញ្ជូនមក រួមទាំងរូបភាពរបស់លោកអ្នក)
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នកតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ (ដូចជាការចូលទៅក្នុង កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម ការបញ្ជូនរូបភាពថតខ្លួនឯង (selfie images) ឬព័ត៌មាននៃប័ណ្ណបង់ប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យ (independently verified payment card information)
 • បំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗ (demographic information) នៅក្នុងការស្ទង់មតិ (ដូចជាអាយុ ភេទ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ឱ្យដូចជាស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍  មុខរបរ និងព័ត៌មានអំពីប្រាក់ចំណូល​ជាដើម) និង
 • យល់ព្រមធ្វើដំណើរតាមយានយន្ត ដែលមានភ្ជាប់ឧបករណ៍ថតសម្លេង និង/ឬវីដេអូនៅក្នុងយានយន្ត (in-vehicle audio and/or video recording features)។ 

 

នៅពេលមានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងខ្ញុំ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អាចត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈដំណើរការទូទៅនៃ ឬការប្រើប្រាស់កម្មវិធី (Apps) គេហទំព័រ (Website) និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ឧទារណ៍រួមមាន៖

 • ព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់លោកអ្នក 
 • ការផ្តល់មតិយោបល់ ការវាយតម្លៃ និងការសរសើរផ្សេងៗ
 • ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ (ដូចជាមធ្យាបាយបង់ប្រាក់)
 • ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី (Apps) គេហទំព័រ (Website) ឬសេវាកម្ម របស់យើងខ្ញុំ (ដូចជាមុខងារដែលបានប្រើប្រាស់ និងមាតិកាដែលបានចូលមើលជាដើម)
 • ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ (ដូចជាម៉ូឌែលរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច និងលេខសម្គាល់ (serial number) ឬអាសយដ្ឋាននៃអ៊ីនធើណេត ប្រូតូកូល (IP address) ឈ្មោះ និងកំណែនៃឯកសារ និងកម្មវិធី (App) (file and app names and versions) GPS លេខ IMEI និងអត្តសញ្ញាណសម្រាប់សម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬព័ត៌មាន ណាមួយ ដែលអាចបង្ហាញពីការកត់សម្គាល់ឧបករណ៍ ឬការកែសម្រួលកម្មវិធី (app modification))
 • ទិន្នន័យ telematics (telematics​ data) (ដូចជាទិន្នន័យអំពីល្បឿន ការបន្ថែមល្បឿន និងហ្វ្រាំង)
 • យើងខ្ញុំ ធ្វើការជាមួយដៃគូរសម្រាប់ការតំឡើង ឧបករណ៍ Telematics  ទៅលើយានយន្តសម្រាប់ជួលសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖
  • ដើម្បីធានាថាយានយន្តត្រូវបានថែរក្សាត្រឹមត្រូវ និងពិនិត្យឱ្យបានទាន់ពេលវេលា
  • ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងសុចរិតភាពសម្រាប់ផលិតផល និង
   សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។
  • ដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើង និង
  • ដើម្បីតាមដានផ្នែកខាងក្នុងរបស់យានយន្តវិភាគនិងក្នុងគោលបំណងរដ្ឋបាល។
 • ដៃគូទាំងនេះជាម្ចាស់ និងចែករំលែកទិន្នន័យ telematics (telematics data) បែបនេះជាមួយយើង៖
  • ដៃគូរបស់យើងក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យាដើម្បីការពារទិន្នន័យនេះផងដែរ។
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលលោកអ្នកវាយបញ្ចូលទៅក្នុងសារ នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់មុខងារ ទំនាក់ទំនងក្នុងកម្មវិធី (in-app communication features) របស់យើងខ្ញុំ និង
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចត្រូវបានកត់ទុកតាមរយៈការទាក់ទងរបស់លោកអ្នក ជាមួយ យើងខ្ញុំ ភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំ សំលេង និង/ឬវីដេអូថតដោយមុខងារថតនៃយានយន្ត ក្នុងពេល ធ្វើដំណើរ (ដូចជារូបភាព ឬសំលេង ឬទាំងរូបភាព និងសំលេង និង metadata ដែលទាក់ទង នឹងវា) ។
 • កម្មវិធីនៅក្នុងយានយន្ត (in-vehicle applications) ឬ ឧបករណ៍
  • យើងខ្ញុំ អាចតំឡើងកម្មវិធី (applications) ឬឧបករណ៍ (devices) ថតសំលេង និង/ឬវីដេអូនៅក្នុង យានយន្ត ដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់ ដៃគូបើកបរ (driver partners) ដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partner) និងអ្នកដំណើរ
  • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក អាចត្រូវកត់ទុក នៅក្នុងការថតសំលេង និង/ឬវីដេអូទាំងនោះ។ នៅពេល សំលេង និង/ឬវីដេអូ កំពុងត្រូវបានថតដោយមុខងារថតរបស់យានយន្ត ការថតទាំងនោះនឹងត្រូវបានប្រមូល ដំណើរការ ប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកនក្នុងលក្ខខណ្ឌស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។

សូមចំណាំថា ដៃគូមួយចំនួនរបស់​ Grab អាចតំឡើងកម្មវិធី ឬ  ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងយា​ន​យ​ន្ត
​រ​ប​​ស់​​​​ពួ​​​ក​​គេ​ ​ស​ម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ ដែលអាចនាំឱ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកដោយពួកគេ តាមរយៈការប្រើ ប្រាស់សេវារបស់យើងខ្ញុំ។ ការអនុវត្តបែបនេះ មិនត្រូវបានគាំទ្រ ឬហាមឃាត់ដោយ Grab ហើយការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការលាតត្រដាងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលបានទទួល ពីកម្មវិធីឬឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនលើយានយន្តគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធ។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ ​ប្រសិ​ន​បើ​លោ​កអ្នកមានសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួននោះ។

 

ពីប្រភពផ្សេងៗ

យើងខ្ញុំ អាចប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែឈ្មោះ ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង និងព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត ប្រសិនបើមានតម្រូវការ ពី ប្រភពផ្សេងៗ។ ប្រភពផ្សេងៗទាំងនោះរួមមាន៖

 • កម្មវិធីណែនាំបន្ត (referral​ program)
 • ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដូចជា ដៃគូនៃបណ្តុំយានយន្ត (fleet partners) អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម បង់ប្រាក់ ដៃគូផ្តល់សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរ (ride-hailing partners​) និងដៃគូផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើ ដំណើរ (transport partners)
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការិយាល័យឥណទាន (credit bureaus) ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឥណទានផ្សេងទៀត (credit scoring agencies) និងគ្រឹះស្ថានចែករំលែកព័តមានឥណទាន (credit reporting organisations)​ នានា
 • ប្រភពទិន្នន័យនានាដែលមានជាសាធារណៈ ឬប្រភពទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ (users) របស់យើងខ្ញុំ បានដាក់ លោកអ្នកជាបុគ្គលដែលត្រូវទាក់ទង ក្នុងករណីអាសន្ន (emergency contact)
 • នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ (users) របស់យើងខ្ញុំ បានដាក់ លោកអ្នកជាបុគ្គល ជាអ្នកទទួល ឬអ្នកទទួលផលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងណាមួយ
 • នៅពេលលោកអ្នកប្រើសេវាកម្មជជែកក្នុងកម្មវិធី (in-app chat service) របស់យើងខ្ញុំនិង
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកទីផ្សារ ឬដៃគូផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទីផ្សារ។ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លូនដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ (Sensitive Personal Data)

 

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) មួយចំនួន ដែលយើងខ្ញុំប្រមូលអាចងាយរងផលប៉ះពាល់។ ទិន្នន័យទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) អំពីពូជសាសន៍ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជំនឿសាសនា ជីវប្រវត្តិ (រួមទាំងកំណត់ត្រាពីហិរញ្ញវត្ថុ និងលិខិតថ្កោលទោស ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត តាមច្បាប់) ទិន្នន័យសុខភាព ពិការភាព ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងទិន្នន័យសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ (biometric data) ។ យើងខ្ញុំ​ ប្រមូលព័ត៌មានប្រភេទនេះបាន លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីលោកអ្នក និង/ឬអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន។​ ក្នុងករណីដែលលោក អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ឯកសារ ឬព័ត៌មានណាមួយកាន់យើងខ្ញុំ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលអាចមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលងាយរងផលប៉ះពាល់បែបនេះ (ដែលមិនត្រូវបានទាមទារសម្រាប់គោលបំណងនោះ) លោកអ្នកយល់ព្រម លុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលងាយរងផលប៉ះពាល់បែបនេះ មុនពេលផ្តល់ឯកសារ ឬព័ត៌មានទាំងនោះមកកាន់យើងខ្ញុំ។

 

នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់បុគ្គលដទៃ
មកឱ្យយើងខ្ញុំ

ក្នុងស្ថានភាពខ្លះ លោកអ្នកអាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់បុគ្គលផ្សេងទៀត (ដូចជា ប្តីប្រពន្ធ សមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ) មកឱ្យយើងខ្ញុំ។ ឧទាហរណ៍៖ លោកអ្នក អាចដាក់ពួកគាត់សម្រាប់ ទាក់ទងពេលដែលមានករណីអាសន្ន (emergency contact) ឬនៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មជជែកក្នុងកម្មវិធី (in-app chat service) របស់យើងខ្ញុំ ឬនៅពេលលោកអ្នក ដាក់ពួកគាត់ជាអ្នកទទួល ឬអ្នកទទួលផលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងណាមួយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់ពួកគាត់មកឱ្យយើងខ្ញុំ លោកអ្នកធានា និងអះអាង ថាលោកអ្នក បាន ទទួលការយល់ព្រមរបស់ពួកគេក្នុងការ ផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់ពួកគេ សម្រាប់ការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។

 

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អនីតិជន

ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ ឬជាអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ សូមកុំអនុញ្ញាតឱ្យអនីតិជន ដែលស្ថិតក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នក ផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) មកឱ្យ Grab ឡើយ។​ ក្នុង
ករណីដែល ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អនីតិជននោះ ត្រូវបានបង្ហាញមកឱ្យ Grab នោះ លោកអ្នក យល់ព្រម ឱ្យមានប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អនីតិជន និងទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមចងកាតព្វកិច្ចខ្លួនដោយសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ​និ​ង​ទទួ​ល​ខុ​ស​ត្រូ​វ​​ចំពោះសកម្មភាពរបស់ អនីតិជននោះផងដែរ។

II. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

Grab អាចប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ក្នុង គោលបំណងដូចខាងក្រោម (“គោលបំណង (Purposes)”)។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នក ប្រើប្រាស់ Grab ក្នុងមុខងារផ្សេៗ (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Grab ជាច្រើន ឬប្រសិនបើលោកអ្នកជា ដៃគូអ្នកបើកបរ/ដៃគូដឹកជញ្ជូន និងជាអ្នកប្រើប្រាស់) យើងខ្ញុំ អាចភ្ជាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន(Personal Data) របស់លោកអ្នក ដែលប្រមូលបានពីមុខងារផ្សេងៗរបស់លោកអ្នក ដើម្បីសម្រួលដល់ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងរបស់លោកអ្នក និងសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

ការផ្តល់សេវាកម្ម និងមុខងារពិសេសផ្សេងៗ (features)

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បី ផ្តល់ រៀបចំតាម                   លក្ខណៈបុគ្គល ថែរក្សា កែលម្អ កម្មវិធី (Apps) គេហទំព័រ (Websites) និងសេវាកម្ម ផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកដើម្បី៖

 • ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មពីបណ្តាអាជីវកម្មខែ្សបញ្ឈរផ្សេងៗរបស់យើង
 • បង្កើត គ្រប់គ្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីរបស់លោកអ្នក
 • ដំណើរការ គ្រប់គ្រង ឬផ្ទៀងផ្ទាត់គុណវុឌ្ឈិសម្រាប់ ឬពាក្យស្នើសុំ នៃកម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (promotions) រង្វាន់ និងការភ្ជាប់សេវាកម្មផ្សេងៗ (subscriptions) ជាមួយ Grab
 • ធ្វើការ ត្រួតពិនិត្យ (due diligence checks) និងវាយតម្លៃហានិយភ័យ/វិភាគ
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក និងអាយុរបស់លោកអ្នក (នៅពេលដែលចាំបាច់)
 • ផ្តល់សុពលភាពលើការធ្វើដំណើរ និងដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់របស់លោកអ្នក
 • ស្នើ ទទួលបាន ផ្តល់ឱ្យ សម្របសម្រួល ឬថែរក្សាដំណោះស្រាយផ្នែកធានារ៉ាប់រង ឬ
  ហិរញ្ញប្បទាន
 • តាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក និងចាប់យក/ស្រាវជ្រាវរកភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើដំណើរនីមួយៗ
 • រៀបចំជាលក្ខណៈបុគ្គលលើកម្មវិធី (Apps) របស់លោកអ្នក (ដូចដើម្បីណែនាំផលិតផល និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនិងលោកអ្នក អត្តសញ្ញានរបស់លោកអ្នក ចំណូលចិត្ត និង រៀបចំជាលក្ខណៈបុគ្គលនៃបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នកជាមូយ Grab 
 • ធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើររបស់អ្នកកាន់តែរលូន ដូចជាការបំពេញជាស្វ័យប្រវត្តិនូវព័ត៌មានដើម្បីចុះឈ្មោះ (ដូចជាឈ្មោះ ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក) ពីសេវាកម្មមួយទៅសេវាកម្មមួយផ្សេងទៀត ឬ នៅពេលលោកអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិរបស់យើងខ្ញុំ
 • អនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងដែលចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ រួមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាការរំខានផ្នែកទន់នៃកុំព្យូទ័រ (software bugs) និងបញ្ហាផ្នែកប្រតិបត្តិការ ធ្វើការវិភាគទិន្នន័យ ការធ្វើតេស្ត និងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ការត្រួតពិនិត្យ និងវិភាគការប្រើប្រាស់ និងនិន្នាការនៃសកម្មភាពដែលកំពុងពេញនិយម
 • ការពារសន្តិសុខ/សុវត្ថិភាព ឬភាពសុចរិតនៃសេវាកម្ម និងគ្រឿងបរិក្ខារ ឬឩបករណ៍ ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ដំណើរការសេវាកម្ម
 • បង្កការទាក់ទងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ (Users) របស់យើងខ្ញុំ
 • អញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ និងការសិក្សារបស់យើងខ្ញុំ
 • អនុញ្ញាតឱ្យដៃគូរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបែងចែកប្រភេទយានយន្ត  (fleet resources) និង
 • បំពេញសេវាកម្មជូនលោកអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកដំណើរការទិន្នន័យ (data processor) នៃកន្លែង ដែលលោកអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ (data controller) (ដែលជា គ្រឺះស្ថានដែលលោកអ្នកបានទិញទំនិញ ឬសេវាកម្ម ពី Grab និងសម្រាប់គ្រឺះស្ថានដែល Grab កំពុងផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមគ្រឺះស្ថាននោះ) សម្រាប់សេវាកម្ម ដែលនឹងត្រូវផ្តល់។

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

យើងខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងអ្នកប្រើប្រាស់ (users) ទាំងអស់។ ការប្រើប្រាស់នោះ រួមមាន៖

 • ការពិនិត្យមើលដៃគូបើកបរ (driver partner) និងដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partner) មុននឹង អនុញ្ញាតឱ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ
 • ការកត់សម្គាល់ពីអាកប្បកិរិយាបើកបរ ដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ដូចជាការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន ការចាប់ហ្រ្វាំងបង្ខំ/ខ្លាំង (harsh braking) និងការបន្ថែមល្បឿន ព្រមទាំងផ្តល់យោបល់ជាលក្ខណៈបុគ្គល (personalised feedback) ទៅឱ្យដៃគូបើកបរ​ (driver partners)
 • ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក នៅពេលលោកអ្នកចូលប្រើប្រាស់ Grab
 • ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ទីតាំង ប្រវត្តិរូប​ ការប្រើប្រាស់ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ផ្សេងទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់ ចាប់យក/ស្រាវជ្រាវ និង​ប្រឆាំងនឹង អំពើក្លែងបន្លំ និងសកម្មភាព ដែលមិនមានសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ
 • ការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំង និងសេចក្តីលម្អិតរបស់ អ្នកបើកបរ និងអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) នៅពេលដែល ប៊ូតុងប្រកាសអាសន្ន (emergency button) ឬមុខងារ “ចែកចាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំ” (“Share My Ride” feature) ត្រូវបានដាក់ឱ្យ ដំណើរការ និង
 • ការត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពស្របតាមបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ និង គោលការណ៍ របស់យើងខ្ញុំ។

ការគាំទ្រចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ (User support)

យើងខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ (users) ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ស៊ើបអង្កេត និងលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗ
 • ត្រួតពិនិត្យ និងកែលម្អការឆ្លើយតបរបស់យើងខ្ញុំចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ (Users)
 • ឆ្លើយសំនួរ ផ្តល់មតិ និងយោបល់ និង
 • ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកអំពីជំហាននានាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិសុខ

យើងខ្ញុំ អាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលប្រមូលបានសម្រាប់ ធ្វើតេស្ត ស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ និងអភិវឌ្ឍផលិតផល។ តាមរយៈនេះ យើងខ្ញុំនឹងយល់ច្បាស់ និងវិភាគអំពីតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក កែលម្អ និងបង្កើនសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង អភិវឌ្ឍមុខងារថ្មីៗ (features) ផលិតផល និងសេវាកម្ម និងសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយលើបញ្ហាធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ។

គោលបំណងផ្នែកច្បាប់

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលប្រមូលបាន សម្រាប់គោលបំណងផ្នែកច្បាប់ ដូចជាសម្រាប់ស៊ើបអង្កេត និង ដោះស្រាយការទាមទារ ឬវិវាទទាំងឡាយ ស្វែងរក/ទប់ស្កាត់/កាត់ទោសបទល្មើស ឬដូចដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន។ 

យើងខ្ញុំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក នៅពេលដែលយើងខ្ញុំ ត្រូវ បានតម្រូវ ផ្តល់យោបល់ រំពឹងទុក ឬស្នើសុំ ដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ ឬដោយបញ្ញតិ្តករ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិ ឬបរទេស។

ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ដើម្បី៖

 • អនុវត្តតាមដីកាតុលាការ ឬការតម្រូវផ្នែកច្បាប់ រដ្ឋាភិបាល ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
 • អនុវត្តបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌរបស់សេវាកម្ម ឬកិច្ចសន្យាដទៃទៀតរបស់យើងខ្ញុំ និង
 • ការពារសិទ្ធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងករណីមានការទាមទារ ឬវិវាទ។

ទីផ្សារ (Marketing) និងកម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (Promotion)

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ហើយផ្ញើឱ្យលោកអ្នកនូវការទំនាក់ទំនងទីផ្សារដែលទាក់ទងនិងផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអាចប្តូរតាមបំណង (ដែលអាចលោកអ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍ ឬពាក់ព័ន្ធនិងលោកអ្នក តាមរយៈប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកលោក (profile) ឬកម្មវិធីពិសេស/ប្រម៉ូសិន (promotions) របស់ដៃគូ អ្នកឩបត្ថម្ភកម្មវិធី អ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដៃគូរបស់ Grab។​ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវ​ ការផ្ដល់ជូនពិសេសដែលលោកអ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍ ឬពាក់ព័ន្ធនិងលោកអ្នកនៅពីចំពោះរាល់សេវាកម្មដែល Grab​ ផ្តល់;
 • ផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវ សារដំណឹង/សាររំលឹកខ្លីៗ (alert) ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន (newsletter) ព័ត៌មានថ្មីៗ (updates) សំភារៈ/បរិក្ខារ/ដំណឹងអំពីកម្មវិធីពិសេស/ប្រូម៉ូសិន (promotional materials) ឯកសិទ្ធិពិសេស (special priviledges) ការស្វាគមន៍ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យ នានា (festive greetings) និង
 • ជូនដំណឹង អញ្ជើញ និងចាត់ចែងការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងកម្មវិធី ឬសកម្មភាពរបស់ យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំ អាចបញ្ជូនការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់លោកអ្នកតាមរយៈ មធ្យោបាយផ្សេងៗ ដែលមាន (រួមបញ្ចូល ការផ្ញើរសារ កម្មវិធីជជែក (ឧទាហរណ៏  WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo))​ការជូនដំណឹង​ជា push notification ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ និង តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក (email)

ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់ផ្តាច់ការទទួលទំនាក់ទំនងទីផ្សារ សូមចុចទៅលើតំណភ្ជាប់សម្រាប់ការផ្តាច់ (unsubscribed link) ដែលមាននៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក (email) ឬសារជាអក្សរដែលពាក់ព័ន្ធ ឬក៏ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងមុខងារកំណត់នៃកម្មវិធី (App settings) របស់យើងខ្ញុំ។ សូមចំណាំថា ទោះបីជាលោកអ្នក អាចផ្តាច់ការទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ឬការផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយ ក៏Grab នៅតែអាចផ្ញើសារដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មទៅកាន់អ្នក (ដូចជាព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក រង្វាន់ជាដើម)។

មាតិកាដែលបានបោះពុម្ពដោយអ្នកប្រើប្រាស់

ប្រសិនបើលោកអ្នក បោះផ្សាយមាតិកា (ដូចជាការពិនិត្យឡើងវិញ ឬមតិយោបល់) នៅលើវេទិការបស់ Grab មាតិកានោះនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (personal data) របស់អ្នក (ដូចជាឈ្មោះគណនី រូបថតដែលបានបង្ហោះ) និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកជ្រើសរើសក្នុងបញ្ចូលទៅក្នុងមាតិការបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថើម សូមមើលការណែនាំអំពីការពិនិត្យ (Review Guideline) របស់យើងខ្ញុំ។

III. ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ ត្រូវការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ជាមួយភាគីនានា សម្រាប់គោលបំណង (Purposes) ភាគីទាំងនោះរួមមាន៖

អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត

ឧទាហរណ៍៖

 • ប្រសិនបើ លោកអ្នកជាអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំអាចនឹងចែក រំលែក ឈ្មោះគណនីប្រើប្រាស់ ទីតាំងទទួល និងទីតាំងឈប់ (pick-up and drop-off locations) របស់លោកអ្នកជាមួយ នឹងដៃគូបើកបរ (driver partners) របស់យើងខ្ញុំដើម្បីផ្តលសេវាកម្មដែលលោកអ្នកស្នើសុំ
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដំណើររបស់លោកអ្នក រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ និងរូបថត ព័ត៌មានអំពីយានយន្តដូចជា ម៉ូដែល ស្លាកលេខ ទីតាំង និងការវាយតម្លៃជាមធ្យម
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partners) យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអាជីវករ (merchant) និងអ្នកប្រើប្រាស់ មួយចំនួន រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ និងរូបថត ព័ត៌មានអំពីយានយន្ត ម៉ូដែល ស្លាកលេខ ទីតាំង និងការវាយតម្លៃជាមធ្យម
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្ម GrabExpress (GrabExpress service) យើងខ្ញុំ អាច ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកទទួល កញ្ចប់ទំនិញ និងទៅវិញទៅមក រូមបញ្ចូល ដៃគូដឹកជញ្ជូន (delivery partners) ដែល ត្រូវផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែល លោកអ្នកបានស្នើផងដែរ
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើសេវាកម្មជជែកក្នុងកម្មវិធី (in-app chat service) របស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក និងឈ្មោះដែលបានចុះនឹង Grab ជាមួយ ភាគីនៃការជជែករបស់លោកអ្នក។

ជាមួយតតិយជន

ជាមួយតតិយជនដែលពាក់ព័ន្ធនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Grab របស់លោកអ្នក។

ឧទាហរណ៍៖

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកគឺជាអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់យានយន្ត និងឈ្មោះរបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners) និង/ឬ របស់លោកអ្នកជាមួយតតិយជន នៅពេលអ្នកដំណើរប្រើមុខងារ “ចែករំលែកការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំ”  (“Share My Ride” feature) ឬប៊ូតុងប្រកាសអាសន្ន (Emergency Button)
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូបើកបរ (driver partners) យើងខ្ញុំ អាចបង្ហាញស្លាកលេខ ឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)ផ្សេងទៀត ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និង/ឬអ្នកដំណើររបស់លោកអ្នក ដើម្បីការទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រង។

ជាមួយនឹងម្ចាស់គណនី Grab ដែលលោកអ្នកអាចប្រើ

ឧទាហរណ៍ និយោជករបស់លោកអ្នក អាចទទួលបានទិន្នន័យអំពីការធ្វើដំណើរ (សម្គាល់ថាជាការធ្វើដំណើរបែបអាជីវកម្ម) នៅពេលដែល លោកអ្នកប្រើប្រាស់គណនី Grab​ សម្រាប់អាជីវកម្ម (Business account) របស់និយោជកនោះ។

ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (SUBSIDIARIES) និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (AFFILIATES)

យើងខ្ញុំ ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (subsidiaries) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies) និងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities)។ក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងក្រុមដែល Grab ចែករំលែកធនធាន ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយគ្នា ដើម្បីផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវបទពិសោធន៍ដែលជាប់លាប់ ពាក់ព័ន្ធ និងសុវត្ថិភាព នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងសម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។

ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកកាន់តែរលូន ដូចជាការបំពេញព័ត៌មានចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Grab របស់លោកអ្នក នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្ម Grab ថ្មី។

ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ Grab និងដៃគូអាជីវកម្ម

យើងខ្ញុំ អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ទៅអាជីវករ ទីប្រឹក្សា ដៃគូផ្នែកទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន ស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដែលរួមមាន៖

 • អ្នកដំណើរការ និងអ្នកសម្របសម្រួលការទូទាត់ប្រាក់
 • អ្នកប្រមូលបំណុល
 • ការិយាល័យឥណទាន (credit bureaus) ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឥណទានផ្សេងទៀត (credit scoring agencies)  និង គ្រឹះស្ថានចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាននានា (other credit reporting organisations)
 • ការត្រួតពិនិត្យជីវប្រវត្តិ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រឆាំងការប្រើប្រាស់លុយខ្មៅ
 • អ្នកផ្តល់ Cloud Storage
 • ដៃគូផ្នែកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្នែកទីផ្សារ និងអ្នកផ្តល់វេទិកា
 • អ្នកវិភាគទិន្នន័យ
 • ដៃគូស្រាវជ្រាវ រួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការការស្ទង់មតិ ឬធ្វើគម្រោងស្រាវជ្រាវ ដោយសហការ ជាដៃគូរបស់ Grab ឬក្នុងនាម Grab
 • ដៃគូវិទ្យាស្ថានអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល
 • ដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន និងយានយន្ត (fleet and merchant partners)
 • ដៃគូធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • តតិយជនជាអន្តរការី (third party intermediaries) ដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគ ដូចជា  ឈ្មួញកណ្តាល អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ (asset manager and custodians)
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ផ្នែកផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និង
 • ដៃគូដំណោះស្រាយសម្រាប់យានយន្ត អាជីវករ ឬតតិយជនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យានយន្ត។

ឧទាហរណ៍:

 • ប្រសិនបើលោកអ្នក បានស្នើសុំសេវាកម្មតាមរយៈដៃគូរបស់ Grab ឬប្រើការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្តល់ដោយដៃគូរបស់ Grab នោះ Grab អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (personal data) របស់លោកអ្នកជាមួយដៃគូរបស់ Grab នោះ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នក បានជួលយានជំនិះពីដៃគូនៃបណ្តុំយានយន្ត (fleet partners) ដែលបានណែនាំដោយយើងខ្ញុំ ដើម្បីបើកបរជាមួយ Grab យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ ស្ថានភាពគណនីរបស់អ្នក ការលើកទឹកចិត្ត/ការផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន ស្ថិតិជិះរបស់លោកអ្នក) សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា (ឧទាហរណ៍ បង្កើតការលើកទឹកចិត្ត និងអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីសម្រាប់ លោលអ្នក ឬកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់ដៃគូអ្នកបើកបរ)។

ជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់
រដ្ឋាភិបាល

យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល និងតតិយជនផ្សេងៗទៀត។ បញ្ហានេះ អាចកើតឡើង ដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្នែកច្បាប់ (ដែលមានរៀបរាប់ខាងលើ) ឬក្នុង       កាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • នៅពេលចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពអាសន្នដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត សុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់
 • នៅពេលចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ (ឧទាហរណ៍៖  វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ ដើម្បីស្វែងរក/តាមដាន ការទាក់ទង (contact tracing)  និងដើម្បីការពារសហគមន៍
  របស់យើង)។

ការផ្ទេរអាជីវកម្មយើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយភាគីផ្សេងទៀត ទាក់ទងនឹងការទិញ ការលក់ ការរួមបញ្ចូលគ្នា វិនិយោគចម្រុះ (joint venture) ការបង្រួបបង្រួម ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ឬប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្សេងទៀតណាមួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ ​(Personal Data) របស់លោកអ្នកនឹងនៅតែស្ថិតក្រោមកាតព្វកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំ ដែលមានក្រោមការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពដែលមានស្រាប់ដែលលោកអ្នកបានយល់ព្រម។

IV. ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ រក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក សម្រាប់រយៈពេលចាំបាច់ណាមួយ ដើម្បីបំពេញគោលបំណង (Purposes) ដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ លើកលែងតែ រយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះត្រូវបានទាមទារ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ នៅពេលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក លែងជាតម្រូវការ សម្រាប់សេវាកម្ម ឬគោលបំណង (Purposes) ហើយនោះ ឬយើងខ្ញុំលែងមានគោលបំណងផ្នែកច្បាប់ ឬផ្នែកអាជីវកម្មក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកទៀតហើយនោះ យើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងលុបចោល បំផ្លាញ បំបាត់អត្តសញ្ញាណ/បណ្តាលឱ្យក្លាយជាអនាមិក ឬទប់ស្កាត់ការចូល ឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) នោះ ក្នុងគោលបំណងផ្សេង​ក្រៅពីដើម្បី អនុលោមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ ឬដើម្បីសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ការទប់ស្កាត់ និងការចាប់យក/ស្រាវជ្រាវអំពើក្លែងបន្លំ ស្របតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់ជាធរមាន។

V. ការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក អាចត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុង (“ប្រទេសកំណើត (Home Country)”) ដែលលោកអ្នក មានវត្តមានពេលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ទៅកាន់ប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុងមួយទៀត (“ប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country)”)

នៅពេលយើងខ្ញុំ ផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ពីប្រទេសកំណើត (Home Country) របស់លោកអ្នកទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country) យើងខ្ញុំ នឹងអនុវត្តតាម កាតព្វកិច្ច និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក រួមទាំង មានមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ក្នុងការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) និងដាក់ វិធានការការពារសមស្របដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាទិន្នន័យស្ថិតក្នុងកម្រិតសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។ យើងខ្ញុំ នឹងធ្វើឱ្យប្រាកដផងដែរថាអ្នកទទួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country) ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)  តាមកម្រិតស្តង់ដារការពារដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្តង់ដារការពារក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

មូលដ្ឋានស្របច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ គឺអាចជាការយល់ព្រម (ឧទាហរណ៍៖ យើងខ្ញុំ អាចស្នើសុំការយល់ ព្រមរបស់លោកអ្នក ដើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ពីប្រទេសកំណើត (Home Country) ទៅប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country) នៅពេលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក) ឬក៏ជាវិធានការការពារមួយក្នុងចំណោមវិធានការនានា ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

VI.    COOKIES និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀត

Cookies

Grab និងតតិយជន ដែលយើងខ្ញុំ សហការជាដៃគូ អាចប្រើប្រាស់ cookies, web beacons, tags, scripts វត្ថុដែលចែករំលែកខាងក្នុង ដូចជា HTML5) សញ្ញាណសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយ (advertising identifier) និងបច្ចេកវិទ្យាប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងៗ (រួមគ្នាហៅកាត់ថា Cookies) ដែលពាក់ព័ន្ធនិងការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកនូវគេហទំព័រ (Websites) និងកម្មវិធី (Apps) ដែលអាចត្រូវបានរក្សាទុកតែក្នុងអំឡុងពេលវគ្គនីមួយៗនៅលើកម្មវិធីស្វែងរក (browser)  ឬឧបករណ៍របស់អ្នក។

Cookies អាចមានសញ្ញាណសម្គាល់ពិសេសដោយឡែក និងមានដូចជានៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក (email) ដែលយើងខ្ញុំផ្ញើជូនលោកអ្នក និងនៅលើ គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ Cookies អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗ ដូចជាដើម្បី៖ 

 • ផ្តល់នូវមុខងារសំខាន់ៗ ជាមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ (Websites)  សេវាកម្ម ឬកម្មវិធី (Apps) របស់យើងខ្ញុំ
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬចំណាំចំណូលចិត្ត និងការកំណត់របស់អ្នក
 • ផ្តល់ និងវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធិភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាដោយការស្ទង់ចំនួននៃការមើល ឬការចុចឆ្លងកាត់ (clickthroughs)
 • វិភាគចរាចរណ៍គេហទំព័រ និងការពេញនិយម
 • ផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី (App) និងគេហទំព័រ (website) ផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃ (មិនថាតាមរយៈយើងខ្ញុំ ឬតាមរយៈអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត) និង
 • បង្កើនចំណុចទាក់ទងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​ ​(user interface) និងបទពិសោធន៍ ដោយការយល់ដឹងជាទូទៅអំពីអាកប្បកិរិយាអនឡាញ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រ (Website) សេវាកម្ម ឬកម្មវិធី (Apps) របស់យើងខ្ញុំ។

Grab អាចអនុញ្ញាតឱ្យតតិយជនប្រើប្រាស់ Cookies នៅលើគេហទំព័រ (Websites) និងកម្មវិធី (Apps) ដើម្បីប្រមូលប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) តែមួយ ក្នុងគោលបំណងដូចគ្នា ដែល Grab ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯង។ តតិយជន អាចនឹងផ្សារភ្ជាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលពួកគេប្រមូល​ ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ផ្សេងៗ ដែលពួកគេទទួលបាន អំពីលោកអ្នកពីប្រភ​ព​
ផ្សេ​ងៗ។ យើងខ្ញុំ មិនអាចចូលប្រើប្រាស់ ឬគ្រប់គ្រងលើ Cookies ដែលពួកគេ ប្រើប្រាស់នោះទេ។

ការមិនអនុញ្ញាតលើការប្រមូល cookies នៅលើគេហទំព័រ (Websites) របស់
យើងខ្ញុំ

លោកអ្នក មានសិទ្ធិជ្រើសរើសបិទ ទប់ស្កាត់ ឬផ្អាកសកម្មភាព cookies។ សូមចំណាំថា ការបដិសេធ ឬការដក cookies មួយចំនួនចេញអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពអាចរកបាន មុខងារ ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ (Website) សេវាកម្ម ឬកម្មវិធី (Apps) របស់យើងខ្ញុំ។

លោកអ្នក អាចកែសម្រួលការកំណត់កម្មវិធីស្វែងរក (browser settings) លើកម្មវិធីស្វែងរកលើអ៊ិនធឺណិត (internet browser) ដើម្បីបញ្ឈប់ ទប់ស្កាត់ ឬផ្អាកសកម្មភាព cookies​ ដោយលុបចោលប្រវត្តិនៃការស្វែងរក (browsing history) និងសំអាត ការលាក់ទុក (cache) ពីកម្មវិធីស្វែងរកលើអ៊ិនធឺណិត (internet browser)

ការកំណត់ អាចមាននៅក្នុងផ្នែក “ប្រវត្តិ” “ចំណូលចិត្ត” “ការកំណត់” ឬ “ឯកជនភាព” នៃកម្មវិធីស្វែងរកលើអ៊ិនធឺណិត (internet browser) របស់លោកអ្នក ឬលោកអ្នក អាចពិគ្រោះជាមួយផ្នែកជំនួយការនៃកម្មវិធីស្វែងរកលើអ៊ិនធឺណិត (internet browser) របស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ការមិនអនុញ្ញាតឱ្យការបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅនៅលើវេទិកាដទៃទៀត

យើងខ្ញុំ អាចជួយសម្រួលដល់ការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅនៅលើវេទិកាផ្សេងទៀត ដូចជានៅលើវេទិកាអនឡាញផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកអាចជាអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

លោកអ្នក អាចកម្រិតការប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (personal data) របស់លោកអ្នក ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅជំនួសអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង ដោយកែតម្រូវចំណូលចិត្តរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី (Apps)។ អាស្រ័យលើប្រភេទទូរសព្ទ និងកម្មវិធីប្រតិបត្តិការដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ លោកអ្នក អាចទទួលបានជម្រើសក្នុងការបិទការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណចល័តរបស់យើងខ្ញុំ (ដូចជា IDFA របស់ AppleGAID របស់ Google) និងសមត្ថភាពក្នុងការតាមដានលោកអ្នកនៅលើកម្មវិធី (apps) និងគេហទំព័រ (website) ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដោយកែតម្រូវការកំណត់ដែលមាននៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ តាមរយៈការកែតម្រូវការកំណត់នៅលើឧបករណ៍របស់លោកអ្នក ជាធម្មតាលោកអ្នកអាចកំណត់ឡើងវិញ លុប កំណត់ និង/ឬដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណចល័តបែបនេះ។

ទោះបីជាយើងខ្ញុំ នឹងមិនប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ដើម្បីបង្ហាញលោកអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅបែបនេះនៅលើវេទិកាផ្សេងទៀត លោកអ្នក អាចនឹងនៅតែឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកអ្នក។ នេះប្រហែលជាដោយសារតែ យើងខ្ញុំបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាភាគីទីបី/វេទិកាភាគីទីបីដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ ឬការកំណត់នៃប្រជាសាស្ត្រដែលអាចយល់ឃើញថាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអ្នក។ លោកអ្នក អាចកំណត់ការមើលឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះតាមរយៈការគ្រប់គ្រងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅលើវេទិកាទាំងនេះ។

VII. ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ នឹងចាត់វិធានការសមហេតុផល ផ្នែកច្បាប់ ផ្នែករដ្ឋបាល និងផ្នែកបច្ចេកទេស ដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ត្រូវបានការពារ។ វិធានការទាំងនោះ រួមមាន វិធានការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)  ពីការបាត់បង់ ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬការចូលទៅ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត។ យើងខ្ញុំ កំណត់ការចូលរបស់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ ចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ក្នុងកម្រិតដែដែលចាំបាច់ត្រូវដឹងពីពត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។​ ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកទាំងនេះ នឹងអាចធ្វើបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានអនុញ្ញាតពីយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ និងត្រូវបានតម្រូវឱ្យចាត់ទុកព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកជាពត៌មានសម្ងាត់។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមយល់ថា ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមបណ្តាញអ៊ិនធឺណិត មិនមាន សុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេ។​ ថ្វីបើ យើងខ្ញុំ នឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកក៏ដោយ ក៏យើងខ្ញុំ មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ដែលត្រូវបានបញ្ជូនតាមមធ្យោបាយអនឡាញ (online) ផ្សេងៗឡើយ។ ដូច្នេះការបញ្ជូនទាំងនោះ គឺជា ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

VIII. សិទ្ធិរបស់អ្នកដោយគោរពចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន លោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិ៖

 • សាកសួរអំពីដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកហើយត្រូវបាន
  ផ្តល់ជូនច្បាប់ចម្លងមួយច្បាប់ 
 • ក្នុងករណីខ្លះ ស្នើសុំកែតម្រូវ និង/ឬ លុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក
 • នៅក្នុងករណីខ្លះ ស្នើសុំការដាក់កម្រិត ឬបដិសេដចំពោះដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក
 • ដកការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នក ក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) (សម្រាប់ពេលដែលយើងខ្ញុំកំពុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ផ្អែក តាមការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នក)    
 • នៅក្នុងទម្រង់ទិន្នន័យដែលអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីន ស្នើសុំលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ការបានទទួល ឬបញ្ជូនទៅអង្គភាពផ្សេងទៀតនូវ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលអ្នកបានផ្តល់ ដល់យើងខ្ញុំ សម្រាប់ពេលដែលយើងខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ផ្អែកតាមការយល់ព្រម ឬជាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា និង
 • ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនៃទិន្នន័យឯកជន ប្រសិនបើសិទ្ធិលើឯកជនភាពនៃទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានរំលោភបំពាន ឬប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលរងការខូចខាតដោយសារ ដំណើរការមិន ស្របច្បាប់លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក។

សម្រាប់ករណីដែលលោកអ្នកត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ លោកអ្នកតែងតែអាចជ្រើសរើសមិនយល់ព្រមក្នុងការផ្ដល់ទិន្ន័យបាន។ ប្រសិនបើ យើងខ្ញុំបានស្នើសុំការយល់ព្រមពីលោកអ្នកដើម្បីដំណើរការ ហើយលោកអ្នកក្រោយមកជ្រើសរើសដកការយល់ព្រមនោះ យើងខ្ញុំនឹងស្របតាមកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ គោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក។

ទោះបីជាងយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជ្រើសរើសមិនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ ការដកការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នកចំពោះការប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំ ឬចំពោះការយល់ព្រមជាមួយការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់យើងខ្ញុំ អាចមានន័យថា យើងខ្ញុំ មិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃដំណើរការដែល បានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី II (ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)) បានឡើយ ឬលោកអ្នក មិនអាចប្រើប្រាស់ កម្មវិធី (Apps) ឬសេវាកម្មនេះបានឡើយ។ 

បន្ទាប់ពីលោកអ្នក បានជ្រើសរើសដកការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នករួចហើយ យើងខ្ញុំ អាចនៅតែបន្តដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ក្នុងកម្រិតដែលត្រូវការ ឬដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

យើងខ្ញុំ នឹងពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់សំណើទាំងអស់ជាមុន។ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ និង/ឬសមត្ថកិច្ចរបស់លោកអ្នកក្នុងការស្នើសុំ យើងខ្ញុំ អាចតម្រូវឱ្យលោកអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឬឯកសារគាំទ្របន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីសំណើនេះ។

នៅពេលដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ហើយ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់សុពលភាពចំពោះសំណើរបស់លោកអ្នក ក្នុងរយៈពេល ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាន។

IX. ការកែប្រែ (Addendum) និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

Grab រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែសម្រួល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែប្រែបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះនៅពេលណាមួយក៏បាន។ វិសោធនម្មនោះ នឹងត្រូវបានជូនដំណឹងមកកាន់លោកអ្នកតាមរយៈកម្មវិធី  (Apps) និង/ឬមធ្យោបាយសមស្របផ្សេងទៀត យ៉ាងហោចណាស់ ប្រាំ (៥) ថ្ងៃធ្វើការ មុនកាលបរិច្ឆេទសុពលភាព។ កំណែទម្រង់ ដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ នឹងត្រូវបានបង្ហោះ នៅលើគេហទំព័រ https://www.grab.com.។ លោកអ្នក មានកាតព្វកិច្ចពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព (Privacy Notice) ជាទៀងទាត់។ ការបន្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី (Apps) គេហទំព័រ (Websites) ឬសេវាកម្ម ឬការបន្តទាក់ទងជាមួយ ឬចូលរួមជាមួយ Grab បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទសុពលភាពរបស់ការកែប្រែ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬការកែប្រែចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ មិនថាលោកអ្នកបានពិនិត្យមើលការកែប្រែនោះ ឬក៏អត់ ត្រូវចាត់ទុកជាការព្រមព្រៀងរបស់លោកអ្នកក្នុងការចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចក្រោមការកែប្រែនេះ។

X. មធ្យោបាយទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ឬចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ឬផ្ញើរសារតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទៅកាន់មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើង។ :

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន

ឈ្មោះ៖ MyTaxi PH Inc (Attention៖ Grab Privacy Office)

មានអាសយដ្ឋាននៅ Level 27&28 Exquadra Tower – Lot 1A Exchange Road corner Jade Street, Ortigas Center Pasig City, Philippines

 

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសថៃ

ឈ្មោះ៖ ក្រុមហ៊ុន Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd. (Attention៖ Grab Privacy Office)

អាស័យដ្ឋាន៖ 1550 អគារ Thanapoom ជាន់ទី 30 ផ្លូវ New Petchburi សង្កាត់ Makkasan ខណ្ឌ Ratchathewi ក្រុងបាងកក 10400 ប្រទេសថៃ

 

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ

ឈ្មោះ៖ c/o Grab Holdings Inc. (Attention៖ ការិយាល័យឯកជនភាព Grab)

ផ្លូវ​ 6 Battery , #38-04 សិង្ហបុរី 049909

 

ពួកយើងចង់ឱ្យការសាកសួររបស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈទម្រង់អនឡាញ ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។

ច្បាប់ដើមនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ត្រូវបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស។ ក្នុងករណីមានភាពខុសគ្នាណាមួយរវាងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេស និងភាសាផ្សេងទៀត ភាសាអង់គ្លេសត្រូវយកជាគោល។

សេចក្តីបន្ថែម 1៖ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business)

I. ការបកស្រាយ

រាល់វាក្យសព្ទដែលសរសេរជាអក្សរធំ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់និយមន័យនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះត្រូវមានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹងវាក្យសព្ទដែលបានកំណត់ក្នុងបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ (Terms of Use) និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ Grab (Grab Privacy Notice) 

ការកែប្រែ (Addendum) នេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពអំពីឯកជនភាព។ ក្នុងករណី ដែលមានភាពមិនត្រូវគ្នារវាងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព និងការកែប្រែ (Addendum) នេះ ការកែប្រែ (Addendum) នេះត្រូវមានឧត្តមានុភាព។

II. ទំនាក់ទំនង Grab ជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ និងអតិថិជន

របៀបដែល Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab fro Business) ដំណើរការ

Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) ត្រូវបានផ្តល់ជាមុខងារបន្ថែម (add-on feature) ដើម្បីសម្របសម្រួល corporate billing សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Grab សម្រាប់សកម្មភាពការងារ។

នៅពេលដែលអង្គភាព (“Client”​) ជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់ Grab​ សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការតភ្ជាប់ ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតទៅនឹង Client ឬតភ្ជាប់ជាការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លូន។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ត្រូវបានសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់​ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព កំណត់ថាជាអ្នកដំណើររបស់ដៃគូបើកបរ (driver partners)

​ជាផ្នែកមួយនៃមុខងារនេះ Grab នឹងបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតអំពីការធ្វើដំណើរ និងព័ត៌មានអំពីការកក់ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) បានតភ្ជាប់ក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្ម ជាមួយ Client។ ក្រៅពីនេះ​ Grab មិនបង្ហាញពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) ទៅកាន់ Client ឡើយ។

ជំនួសមកវិញ អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល អាចជ្រើសរើសបង្កើតប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មនៅក្នុង កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ (Apps) ដើម្បីសម្របសម្រួលការតភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្ម និងដើម្បីបង្កើត របាយការណ៍ធ្វើដំណើររួម ដើម្បីសម្របសម្រួលការដាក់ការទាមទារពីនិយោជក។ នៅពេលប្រើប្រាស់ របៀបនេះ ដំណើរការនៃការទាមទារ គឺយោងទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ (user-driven) ហើយនិយោជក របស់អ្នកប្រើប្រាស់ មិនចាំបាច់ជា Client​ នោះទេ។

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយោង​ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorized User) និងអ្នក ប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលទាំងអស់ នឹងត្រូវបានហៅថា អ្នកប្រើប្រាស់ (User)” និងរួមគ្នាហៅថា “អ្នកប្រើ ប្រាស់ (Users)” ក្នុងការកែប្រែ (Addendum) នេះ។

Grab គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង់ទិន្នន័យ ហើយ Clients របស់យើងខ្ញុំដែរក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ (User) និងដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ទាំងអស់ របស់ ពួកគេ (រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ​ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និងទិន្នន័យ Portal (Portal data)) Grab ដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល Grab ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់ អ្នកប្រើប្រាស់ (User) សូមចូល ទៅមើល​សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព។

ដោយសារតែ បែបបទដែល Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) ដំណើរការ Grab មិនធ្វើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ណាមួយសម្រាប់ និងក្នុងនាម  Client​ ឡើយ។ ដូច្នេះ Grab មិនមែនជាអ្នកដំណើរការទិន្នន័យ (data processor) របស់ Client​ ទេ  ប៉ុន្តែជា អ្នកគ្រប់គ្រង ទិន្នន័យឯករាជ្យ ចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ទាំងអស់ ដែល ខ្លួនដំណើរការ មុខងារ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business feature)។ ដូចគ្នានេះដែរ Client​  ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ឯករាជ្យលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) (ឧទាហរណ៍៖ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និង ទិន្នន័យ Portal (Portal data)) ដែលត្រូវបានបង្ហាញទៅ ឬទទួលពី Grab

ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯករាជ្យ Grab និងClient ត្រូវកំណត់រៀងៗខ្លួនពីគោលបំណង និង មធ្យោបាយនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដោយផ្អែកតាមបទប្បញ្ញត្តិ ដែលបាន កំណត់ក្នុងបញ្ញតិ្ដ និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​  (Terms of Use) និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។ Grab និងClient ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួន ក្នុងការធានាឱ្យបាននូវការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។

III. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល ប្រតិបត្តិការ និងបង្ហាញ

អ្វីដែល Grab ប្រមូល ជាផ្នែកមួយនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម

ដើម្បីផ្តល់មុខងារ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business feature)​ អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល ឬClient នឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ទៅឱ្យ Grab

 • ឈ្មោះពេញ
 • អាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិក (email) សម្រាប់អាជីវកម្ម និង
 • ព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត(Authorised User) ដែល Grab អាចស្នើសុំដោយមានសមហេតុផល។

Grab នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណង៖

 • បញ្ជាក់យថាភូតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (User)
 • ប្រសិនបើត្រូវអនុវត្ត តភ្ជាប់គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ជាមួយនឹងគណនី Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business) របស់ Client ឬតាមដាន ប្រវត្តិរូបអាជីវកម្ម (business profile) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ដែលបានកក់តាមកម្មវិធី (Apps) (តាមករណីជាក់ស្តែង)
 • ប្រសិនបើត្រូវអនុវត្ត ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពនៃ Corporate Billing របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised User) ពីពេលមួយទៅពេលមួយ និង
 • ទាក់ទងអ្នកប្រើប្រាស់ (User) ស្របតាមគោលបំណងដែលមានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះរបស់ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព។

នៅពេលមានអ្នកប្រើប្រាស់ (User) ប្រភេទនេះនៅក្នុងកម្មវិធី (Apps) Grab នឹងដំណើរ ការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ (User) ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព (Privacy Notice) និងការកែប្រែ (Addendum) នេះ។

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅ Clients​ របស់ខ្លួន

Grab នឹងបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ និងការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលកំណត់ដោយ Grab ពីពេល មួយទៅពេលមួយ ទៅឱ្យ Client ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ Corporate Billing

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលរបស់ខ្លួន

អាស្រ័យតាមការកំណត់ប្រវត្តិរូបនៃប្រភេទអាជីវកម្ម (business profile settings) ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលបានជ្រើសរើស អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយក និងបង្កើតរបាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននៃការធ្វើ ដំណើររបស់ពួកគេ និងការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធបាន។

IV. កាតព្វកិច្ចរបស់គូភាគី

Client និងGrab រៀងៗខ្លួនត្រូវ៖

 • ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ (data subjects) ថាតើភាគីនីមួយៗ ដំណើរការទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) និងអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ (data subjects) របស់ពួកគេ អនុវត្តសិទ្ធិក្រោមច្បាប់ជាតិស្តីពីកិច្ចការពារទិន្នន័យ/ទិន្នន័យឯកជន ដោយរបៀបណា
 • អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ច ដែលអនុវត្តចំពោះភាគីនីមួយៗ ក្រោមច្បាប់ជាធរមានស្តីពីការ ការពារទិន្នន័យ​/ទិន្នន័យឯកជន នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ណា មួយ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានស្នើសុំ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត (Authorised Users)
 • ទទួលបានការយល់ព្រមចាំបាច់ (ប្រសិនបើមានតម្រូវ) ក្នុងការសម្របសម្រួលការផ្គត់ផ្គង់របស់ Grab ចំពោះមុខងារ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business feature) និង
 • អនុវត្តវិធានការសមរម្យ ផ្នែកច្បាប់ ផ្នែកបច្ចេកទេស និងផ្នែករដ្ឋបាល (legal, technical, and organizational measures) ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ចេញពីដំណើរការដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬខុសច្បាប់ និងការពារមិនឱ្យមានការបាត់បង់ ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ការខូចខាត ការកែប្រែ ឬការបង្ហាញ ដែលមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាត ក៏ដូចជាការបំពាន ឬការប៉ុនប៉ងបំពានលើវិធានការសន្តិសុខរបស់ភាគីនីមួយៗ (“ហេតុការណ៍សន្តិសុខ/សុវត្ថិភាពរបស់ព័ត៌មាន (Information Security Incident)”)។

ការកែប្រែទី២៖សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឯកជនភាពរបស់ GrabDefence

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឯកជនភាពនេះ (“សេចក្តីថ្លែងការណ៍”) និយាយអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Grab Holdings Inc ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliates) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies) និងក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities) (រួមគ្នាហៅកាត់ថា Grabយើងខ្ញុំ” ឬ “របស់យើងខ្ញុំ”) ប្រមូល ប្រើប្រាស់ ដំណើរការ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) ​របស់លោកអ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ GrabDefence និង សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ (ហៅកាត់ថា GrabDefence”)

Grab ផ្តល់ជូនអតិថិជន (ហៅកាត់ថា “អតិថិជន GD”) ជាមួយនឹងសេវាកម្ម GrabDefence ដែលជួលការពារ ចាប់យក និង ប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនៅលើវេទិការ (platform) ឬកម្មវិធីរបស់ពួកគេ (ដូចជា កម្មវិធីលើគេហទំព័រ និងកម្មវិធី លើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (web-based and mobile applications based on e-commerce platforms)) (“រួមគ្នាហៅកាត់ថា “វេទិកាឌីជីថល (Digital Platform)”។ អតិថិជន GD នឹងដាក់បញ្ចូល GrabDefence ​ទៅ​ក្នុ​ង​វេទិកាឌី​ជី​ថ​​ល​ (Digital Platform) ​រ​ប​ស់​ពួកគេដើម្បីចាប់យកដោយសកម្មនូវទិន្នន័យ ដែលជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពក្លែងបន្លំដែលអាចកើតមាននៅលើវេទិកាឌីជីថល (Digital Platform) របស់ពួកគេ។ 

 

សេចក្តីថ្លែងការនេះ អនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ វេទិកាឌីជីថលរបស់អតិថិជន GD ​(GD Customers’ Digital Platforms) (ហៅកាត់ថា “លោកអ្នក”) និងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលបានប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញក្នុងនាមជាអតិថិជន GD ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ផ្តល់ជូននូវ GrabDefence។ សូមយោងទៅលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន និង/ឬ ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពសម្រាប់អតិថិជន GD ដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីរបៀបដែលពួកគេប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក។ 

សូមចំណាំថា GrabDefence ​គ្រា​ន់​តែ​ប្រ​មូ​ល​ព័​ត៌​មា​ន​ពី​អ្ន​ក​ប្រើ​ប្រា​ស់នៃ​វេវេទិកាឌីជីថលរបស់អតិថិជន GD ​(GD Customers’ Digital Platforms) ប៉ុណ្ណោះ ​សេ​ច​ក្តី​ល​ម្អិ​ត​ គឺ​ត្រូ​វបា​​នចែ​​ករំ​លែ​ក​នៅ​ក្នុ​ង​​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែ​ង​កា​រ​ណ៍​នេះ​។

I. ការប្រមូលទិន្នន័យ

ដើម្បីផ្តល់ជូន GrabDefence ទៅកាន់អតិថិជន GD ព័ត៌មានពីឧបករណ៍ និងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់វេទិកាឌីជីថលរបស់អតិថិជន GD ​(GD Customers’ Digital Platforms) របស់លោកអ្នក​នឹ​ង​ត្រូ​វ​បា​ន​ប្រ​មូ​ល​យក។ ព័ត៌មានទាំងអស់នេះ រួមបញ្ចូលព័ត៌មាននៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍អេឡិចត្រូ​និ​ច​ (ដូចជា IMEI, Android ID, អាសយដ្ឋានកុំព្យូទ័រ MAC -ល-) ឧបករណ៍ និងព័ត៌មាននៃឧបករណ៍ (ដូចជា ឈ្មោះឧបករណ៍ ទំហំអេក្រង់ -ល-) រួមមានទិន្នន័យអំពីបរិបទដែលមានពាក់ព័ន្ធនិងការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់វេទិកាឌីជីថលរបស់អតិថិជន GD ​(GD Customers’ Digital Platforms) របស់លោកអ្នក (ដូចជា អាសយដ្ឋាន IP អាសយដ្ឋាន Wifi ទិន្នន័យទីតាំង GPS -ល-)។

យើងខ្ញុំ អាចបញ្ចូលនូវព័ត៌មានដែល យើងខ្ញុំ បានប្រមូលដើម្បីទាញយកការយល់ដឹងអំពី ឧបករណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ការពិនិត្យលម្អិតថាតើមានសញ្ញានៃការកែប្រែកម្មវិធី (appS) ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ ការរំខានលើឧបករណ៍ ការក្លែងបន្លំ GPS)។ យើងខ្ញុំមិនប៉ុនប៉ងកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានខាងលើ ដើម្បីផ្តល់ ​G​r​a​b​D​e​f​e​​n​c​e​ ​ដល់អតិថិជន GD នោះទេ។

ព័ត៌មាននៅលើឧបករណ៍របស់លោកអ្នក ដែលយើងខ្ញុំ ប្រមូលបានខាងលើ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយវេទិកាឌីជីថលរបស់អតិថិជន GD ​(GD Customers’ Digital Platforms ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកបើកដំណើរការវេទិកាឌីជីថល (Digital Platform)នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ឬនៅពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើវេទិកាឌីជីថល​ (Digital Platform)។ ការប្រមូលបែបនេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់អតិថិជន GD និង/ឬការជូនដំណឹងអំពីឯកជន
ភាព។

II. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

ជាទូទៅយើងខ្ញុំ ដំណើរការព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ក្នុងនាមជាអតិថិជន GD ដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការក្លែងបន្លំរបស់ពួកគេ។ វាអាស្រ័យលើការឆន្ធានុសិទ្ធិទាំងស្រុងរបស់អតិថិជន GD ក្នុងការប្រើប្រាស់លទ្ធផលដែលទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ GrabDefence នៅលើវេទិកាឌីជីថល (Digital Platform)របស់ពួកគេ។

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ បញ្ចូលគ្នា និងដំណើរការព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម (រួមគ្នាហៅកាត់ថា “គោលបំណង“):

 • ការផ្តល់ ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ GrabDefence;
 • ការស៊ើបអង្កេតកំហុស និងការដោះស្រាយបញ្ហា របស់ GrabDefence
 • ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ GrabDefence រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែការកែលម្អមុខងារ (features) និងសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ ឬការអភិវឌ្ឍមុខងារ (features) និងសេវាកម្មថ្មីសម្រាប់ GrabDefence 
 • ការចាប់យកលំនាំនៃសំណុំទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីប្រមូលការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំ
 • សម្រាប់គោលបំណងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និង
 • ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើអនុវត្តច្បាប់ ឬដីការបស់តុលាការ។

សូមធានាថាព័ត៌មាន ដែលប្រមូលបានពីឧបករណ៍របស់លោកអ្នក នឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ Grab សម្រាប់ធ្វើទីផ្សារណាមួយ ឬដាក់បញ្ចូលជាមួយសំណុំទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែល Grabមាន ក្នុងលក្ខណៈដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានការប៉ះពាល់ដោយអយុត្តិធម៌នោះទេ។

III. ការបង្ហាញទិន្នន័យ

យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយភាគីផ្សេងៗសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងលើ។ ភាគីទាំងនេះរួមមានៈ

 • អតិថិជន GD ដែលលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះជាអ្នកប្រើប្រាស់
 • ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliates) របស់យើងខ្ញុំ
 • អ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងខ្ញុំ (ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ Amazon Web Services’ cloud ដើម្បីផ្ទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក) និង
 • ទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ និងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល។

លើកលែងតែភាគីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ យើងខ្ញុំ នឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតឡើយ។


IV. សិទ្ធិនៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នក

ស្របតាមច្បាប់ឯកជនភាពដែលមានជាធរមាន និងក្នុងវិសាលភាពដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូលដោយការប្រើប្រាស់ GrabDefence អាចចាត់ទុកជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (personal data) លោកអ្នក អាចមានសិទ្ធិចូលប្រើ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (personal data) របស់លោកអ្នក។ ដោយសារដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ​(personal data) របស់លោកអ្នកដោយ GrabDefence គឺផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ GrabDefence របស់អតិថិជន GD នៅពេលលោកអ្នកប្រើវេទិកាឌីជីថល​ (Digital Platform)

​របស់ពួកគេ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យលោកអ្នកទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រតិបត្តិករនៃវេទិកាឌីជីថល (Digital Platform)ដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងត្រូវបានដំណើរការ និងដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (personal data)  របស់លោកអ្នកបាន។

V. ការរក្សាទុកទិន្នន័យ

យើងខ្ញុំ រក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នក ដរាបណាយើងខ្ញុំ នៅមានគោលបំណងអាជីវកម្ម (ឧទាហរណ៍ ដើម្បី
ផ្តល់ GrabDefence និងដើម្បីបំពេញគោលបំណង) ឬគោលបំណងស្របច្បាប់។ នៅពេលដែលគោលបំណងទាំងនេះ ត្រូវបំពេញ យើងខ្ញុំចាត់វិធានការដើម្បីបំផ្លាញ ឬបណ្តាលឱ្យក្លាយជាអនាមិកនៃព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក។

 

VI. ការផ្ទេរទិន្នន័យជាអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក អាចត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុង (“ប្រទេសកំណើត (Home Country)”) ដែលលោកអ្នក មានវត្តមានពេលកំពុងប្រើប្រាស់វេទិកាឌីជីថលរបស់អតិថិជន GD ​(GD Customers’ Digital Platforms)ទៅកាន់ប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុងមួយទៀត (“ប្រទេសមួយទៀត (Alternate Country)”) ។


VII. ការការពារទិន្នន័យ

យើងខ្ញុំ នឹងចាត់វិធានការសមហេតុផល ផ្នែកច្បាប់ ផ្នែករដ្ឋបាល និងផ្នែកបច្ចេកទេស ដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ត្រូវបានការពារ។ វិធានការទាំងនោះ រួមមាន វិធានការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data)  ពីការបាត់បង់ ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬការចូលទៅ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត។ យើងខ្ញុំ កំណត់ការចូលរបស់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ ចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នក ក្នុងកម្រិតដែដែលចាំបាច់ត្រូវដឹងពីពត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។​ ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកទាំងនេះ នឹងអាចធ្វើបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានអនុញ្ញាតពីយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ និងត្រូវបានតម្រូវឱ្យចាត់ទុកព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកជាពត៌មានសម្ងាត់។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមយល់ថា ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមបណ្តាញអ៊ិនធឺណិត មិនមាន សុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេ។​ ថ្វីបើ យើងខ្ញុំ នឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Data) របស់លោកអ្នកក៏ដោយ ក៏យើងខ្ញុំ មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ដែលត្រូវបានបញ្ជូនតាមមធ្យោបាយអនឡាញ (online) ផ្សេងៗឡើយ។ ដូច្នេះការបញ្ជូនទាំងនោះ គឺជា ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។


VIII. វិសោធនកម្ម និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

Grab មានសិទ្ធិកែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬធ្វើវិសោធនកម្ម លក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនាពេលណាក៏បាន ដោយធ្វើការដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។

ប្រសិនបើ លោកអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានប្រើប្រាស់ សូមទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជន GD ដែលលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹង GrabDefence សូមទាក់ទងមកកាន់មន្ត្រីឯកជនភាពទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈទម្រង់ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព។