ការធើ្វដំណើរដោយសុវតិ្ថភាពរាល់ជំហាននៅលើដងផ្លូវ

សុវតិ្ថភាពជាចំនុចនាំមុខបំផុតរបស់យើង។ ធើ្វដំណើរជាមួយរាល់វិធានការសុវតិ្ថភាពដែលGrabផ្តល់ជូនដើម្បីអ្នកទទួលបានសន្តិភាពអារម្មណ៍នៅពេលជិះជាមួយយើង។

មុនពេលអ្នកធើ្វការកក់ការធើ្វដំណើរ

សុវតិ្ថភាពរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមពីអ្នកបើកបរមានសុវតិ្ថភាព

សុខុមាលភាពរបស់អ្នកត្រូវបានថែទាំសូម្បីមុនពេលអ្នកធើ្វការកក់ការធើ្វដំណើរ។ អ្នកបើកបររបស់យើងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសិ្វតស្វាញ និង ការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីធានាថាអ្នកសិ្ថតនៅក្រោមដៃអ្នកមានសុវតិ្ថភាព។ សូមចូលទៅមើលវិធានផៃ្ទក្នុង ទីនេះ.

ពត៌មានបន្ថែម

យើងធើ្វការត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅអ្នកបើកបរ ការបញ្ជាក់អ្នកបើកបរដែលរួមមានការពិនិត្យប្រវតិ្ថរូប ហើយនិង ការត្រួតពិនិត្យរថយន្តដើម្បីធានាថារថយន្តសិ្ថតក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អ។ Grabត្រូវបានទទួលស្គាល់ថ្នាក់តំបន់ដោយ ISO 9001:2015. វាជាISO ចុងក្រោយបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលនាំមុខបទដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពដែលចែង ពីលក្ខខណ្ឌទាមទារសំរាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព។ វិញ្ញាបនប័ត្រនេះសែ្តងពីកិច្ចព្យាយាមព្រឹងព្រែងរបស់យើងជាមួយសុវតិ្ថភាព។ សូមពិនិត្យមើល​ គោលនយោបាយគុណភាពនៅទីនេះ។.

ខាងក្រោយ

អ្នកបើកបររបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលនិងរៀបចំយ៉ាងល្អ។

អ្នកបើកបររបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ និង ត្រូវបានត្រៀមទុកជាមុន។ ើងធើ្វការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបើកបរអោយបើកដោយមានសុវតិ្ថភាព អត់ធ្មត់ជាមួយវិធានចរាចរណ៍ ហើយត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលផែ្នក សេវាអតិធិជន។

ពត៌មានបន្ថែម

យើងបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបើកបរឡានផែ្នកសង្គ្រោះបឋម បញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើម និង ជំនាញកន្ត្រាក់បេះដូងដោយស្វ័យប្រវ័ត្ត។ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបើកបរដោយការពារ និង ការមានសញ្ញាប័ត្រទាមទារឲ្យមានសំរាប់រាល់អ្នកបើកបរម៉ូតូនៅឥណ្ឌូនេស៊ី។ រាល់អ្នកបើកបរម៉ូតូនាំមុខនៅប្រទេសថៃ និង វៀតណាមសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបើកបរដោយការពារ និង សញ្ញាប័ត្រ។

ខាងក្រោយ

នៅពេលធើ្វការកក់ការធើ្វដំណើរ

ពួកយើងមានធានារ៉ាប់រងសំរាប់ការធើ្វដំណើររបស់អ្នក

នៅពេលអ្នកធើ្វការកក់ជាមួយGrab យើងប្រគល់ការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រ៉ងមួយកញ្ចប់ពីពេលទទួលភ្ញៀវទៅដល់ដាក់ភ្ញៀវចុះដោយមិនពាក់ព័ន្ធការចំណាយណាមួយពីអ្នកនិងអ្នកបើកបររបស់អ្នក។

ពត៌មានបន្ថែម

យើងធើ្វការជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រ៉ងសកលកំរិតខ្ពស់ដើម្បីច្នៃប្រឌិតផលិតផលធានារ៉ាប់រ៉ងទុកចិត្តបាននិងពាក់ព័ន្ធដែលសមស្របទៅនឹងសេចកី្តត្រូវការរបស់អ្នក។ ធានារ៉ាប់រ៉ងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រភេទធានារ៉ាប់រ៉ងដំបូងដែលធើ្វការធានារ៉ាប់រ៉ងបន្ថែមទៅលើគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនសំរាប់ទាំងអ្នកបបើកបរនិងអ្នកធើ្វដំណើរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចែករំលែកការធើ្វដំណើរ។ ពត៌មានបន្ថែមអំពីបណ្ណធានារ៉ាប់រ៉ងរបស់យើងសូមមើល ទីនេះ.

ខាងក្រោយ

មធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបើកបររបស់អ្នក

GrabChat ផ្តល់ការទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវមិនស្មុគស្មាញរវាងអ្នកនិងអ្នកបើកបររបស់អ្នក។ អ្នកផ្ញើពត៌មានដោយស្វ័យប្រវតិ្ថទៅអ្នកបើកបររបស់អ្នកនិងអាចសន្ទនាជាមួយអ្នកបើកបរអ្នកដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីកម្មវិធី។

ពត៌មានបន្ថែម

ពួកយើងធើ្វការផ្តល់ឈ្មោះអ្នកបើកបរ ស្លាកលេខ រូប និង លំដាប់ពិន្ទុដើម្បីអ្នកដឹងថាអ្នកណាដែលអ្នករើស។ យើងធើ្វការរក្សាពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានធំដែរ ដូច្នេះរាល់ការសន្ទនារបស់អ្នកនៅលើ GrabChat ជាមួយអ្នកបើកបររបស់អ្នកត្រូវបានលុបចោលនៅពេលការធើ្វដំណើរត្រូវបានបញ្ចប់។ នៅម៉ាឡេស៊ី យើងក៏មានប្រព័ន្ធប៊ូតុងរោលគាំទ្រពីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីសំរាប់ធើ្វការអោយសញ្ញាទៅ ប៉ូលីសភ្លាមពីស្ថានភាពកើតឡើងភ្លាមៗ។

ខាងក្រោយ

ក្នុងកំឡុងពេលធើ្វដំណើររបស់អ្នក

ការចែករំលែកស្តែងចេញពីការខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់

តើអ្នកដឹងទេថាGrabជាក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលណែនាំទំរង់ដែលអនុញ្ញាតអ្នកក្នុងការចែករំលែកការធើ្វដំណើររបស់អ្នកជាមួយអ្នកជាទី ស្រលាញ់។ ការធើ្វបែបនេះអនុញ្ញាតអោយពួកគាត់អាចធ្វើការតាមដានទីតាំងរបស់អ្នកដោយសារអ្នកធើ្វការជិះជាមួយGrab។

ពត៌មានបន្ថែម

ស្ថាបនិករបស់យើង ហ៊ូ លីង ចង់មានសមត្ថភាពផ្តល់ពត៌មានទៅអ្នកជាទីស្រលាញរបស់នាងពីទីតាំងដែលគាត់កំពុងសិ្ថតនៅនៅពេលនាងកំពុងធើ្វដំណើរ។ នេះហើយដែលយើងធើ្វការបង្កើតរូបភាព “ចែករំលែកការធើ្វដំណើររបស់យើង”។ ចុចដើម្បីចែករំលែកពត៌មានលម្អិត អ្នកបើកបររបស់អ្នក ស្ថាកលេខឡាន ម៉ូតឡានទៅអ្នកជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ការពិនិត្យតាមដានអនុញ្ញាតអ្នកជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកដឹងថាអ្នកទៅដល់ទីណាក្នុងការធើ្វដំណើរនិងទទួលបានសារនៅពេលអ្នកបានទៅដល់គោលដៅ។

ខាងក្រោយ

ធានាអោយបានការធើ្វដំណើរដោយរលូន

ពួកយើងធើ្វការរកឃើញនិងឃ្លំាមើលរបត់នៃការបើកបរដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពទូទៅនៃសុវតិ្ថភាពនៃការធើ្វដំណើររបស់អ្នក។

ពត៌មានបន្ថែម

សុវតិ្ថភាពជាគន្លឹះក្នុងការធានាអោយបានបរិយាកាសធើ្វការដោយសុវតិ្ថភាពសំរាប់អ្នកបើកបរស្ត្រី។ ហេតុនេះហើយបានជាយើងធើ្វការផ្តល់ កាមេរ៉ាសុវតិ្ថភាពក្នុងឡានដើម្បីរក្សាពួកគាត់អោយមានសុវតិ្ថភាពនៅម៉ាឡេស៊ី។

ខាងក្រោយ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរ

ធើ្វការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនៅពេលអ្នកត្រូវការអី្វក៏ដោយ

ក្រុមយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងបើកសើ្ទរតែគ្រប់ពេលវេលា ហើយអ្នកនឹងឈានទៅដល់ក្រុមការងារគាំទ្រអតិធិជនដែលមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់។ យើងចង់ធានាអោយបានថាអ្នកត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅរាល់ជំហាននៅលើដងផ្លូវសូម្បីតែពេលមុនចាប់ផ្តើមការធ្វើដំណើររបស់អ្នក ក៏ដោយ។

ពត៌មានបន្ថែម

មតិពិគ្រោះរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែរ។ សូមអនុញ្ញាតអោយក្រុមហ៊ុនដឹងប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភណ៍ណាក៏ដោយតាមរយៈក្រុមការងារគាំទ្រអតិធិជនដែលអ្នកអាចនិយាយជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកនៅគ្រប់ពេលវេលា។ ការដាក់លំដាប់ពិន្ទុអ្នកបើកបរក៏មានសារៈសំខាន់សំរាប់យើងដែរក្នុងការផ្តល់សេវាល្អជាងនេះ​។ ដូច្នេះសូមដាក់ពិន្ទុលំដាប់ផ្កាយបន្ទាប់ពីការធើ្វដំណើរ របស់អ្នក។

ខាងក្រោយ

តម្លាភាពជាមួយអាជ្ញាធរ

រក្សាពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងចិត្ត យើងសហការពេញលេញភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតហេតុការដែលអាច កើតឡើងក្នុងមធ្យោបាយរបស់យើង។ យើងអនុវត្តជំហានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការបោះពត៌មានទៅប៉ូលីសផ្ទាល់នៅពេលរាល់ហេតុការធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរាយការណ៍មកយើង។

យើងផ្តល់គ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធើ្វបានដើម្បីធានាថាអ្នកត្រូវបានរក្សាអោយមានសុវតិ្ថភាពនិងផ្តល់សនិ្តភាពផ្លូវចិត្ត។ ប្រសិនអ្នកមានយោបល់ និង ការពិគ្រោះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយ តេរទូរស័ព្ទ និង ផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចមកយើង។

សូមអរគុណសំរាប់ការធ្វើដំណើរជាមួយGrab ហើយយើងរំពឹងថាអ្នកទទួលបានការធើ្វដំណើរដោយមានសុវតិ្ថភាព។