ข้อตกลงการใช้บริการ PayLater by Grab

วันที่: 31 ตุลาคม 2565

ข้อความสำคัญ – โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) จะถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงตามข้อตกลงการใช้บริการนี้แล้ว คุณยังตกลงอีกด้วยว่าคุณได้ให้คำรับรองต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ หรือไม่อยู่ในขอบเขตของข้อตกลงการใช้บริการ และไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไป โปรดยุติหรือหยุดการใช้งานแพลตฟอร์ม (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) หรือยุติการใช้การบริการ

ข้อตกลงการใช้บริการตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ถือเป็นข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณและบริษัท จีเทค (ที) จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“แกร็บ”) ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Grab ในประเทศไทย

การที่คุณใช้แอปพลิเคชัน Grab สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตามที่บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือจัดหาให้ (“แอปพลิเคชัน”) ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือจัดหาให้ (“ซอฟต์แวร์”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อให้บริการแก่บุคคลที่ต้องการใช้บริการ PayLater by Grab ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ให้บริการโดยบริษัท เพื่อการชำระเงินที่ยืดหยุ่น สำหรับสินค้าหรือบริการจากแกร็บหรือร้านค้าพันธมิตร (“PayLater by Grab” หรือ “PayLater” และเรียกเป็นการทั่วไปว่า “การบริการ”) นั้น คุณรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าจะผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และตามที่จะได้แก้ไขและเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ข้อตกลงการใช้บริการ และการแก้ไขเพิ่มเติมจะประกาศเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ http://www.grab.com หรือบนแอปพลิเคชัน

1.     ข้อตกลงทั่วไป

1.1      คุณได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของข้อตกลงการใช้บริการโดยตลอดแล้ว และตกลงที่จะใช้ PayLater by Grab ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

1.2     เว้นแต่ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้ถือว่าคุณลักษณะใหม่ (Feature) ของ PayLater by Grab ที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ของข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ด้วย

1.3     บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการได้ทุกเมื่อ โดยอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) เป็นการถาวรและ/หรือชั่วคราว และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางที่บริษัทเห็นสมควร

2.     การลงทะเบียนใช้ PayLater by Grab

2.1     การสมัครใช้บริการ PayLater by Grab ในกรณีที่เป็นผู้ใช้บริการใหม่ (ไม่เคยมีหรือเปิดบัญชี PayLater กับบริษัท) ให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Grab และลงทะเบียนเปิดบัญชี GrabPay Wallet ตามที่ข้อตกลงการใช้บริการเกี่ยวกับการชำระเงินกำหนดไว้ และคุณจะตกลงให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบัญชี GrabPay Wallet รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประชาชนของคุณที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนและเปิดใช้บัญชี PayLater และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการนี้

2.2     คุณยินยอมให้บริษัทหักเงินอัตโนมัติจากบัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกไว้กับบัญชีแกร็บของคุณเพื่อชำระคืนยอดบิลเรียกเก็บเงิน PayLater คุณต้องเลือกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเป็นวิธีการชำระเงินหลัก หากการหักเงินอัตโนมัติจากบัตรหลักของคุณไม่สำเร็จ บริษัทจะทำการหักเงินอัตโนมัติจากบัตรอื่นๆ ที่ผูกไว้กับบัญชีแกร็บของคุณ ทั้งนี้ ภายหลังจากนี้คุณสามารถเปลี่ยนบัตรเครดิต/เดบิตหลักของคุณที่ผูกไว้ได้ หรือ เพิ่มบัตรเครดิต/เดบิตใหม่ได้

2.3     คุณรับทราบว่า หนึ่งเลขหมายโทรศัพท์มือถือและหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถใช้ลงทะเบียน PayLater by Grab ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

2.4     บริษัทจะทำการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พร้อมทั้ง ประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมัติวงเงิน เมื่อบริษัทได้ดำเนินการประเมินและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับสัญญา PayLater by Grab ซึ่งเป็นสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนระหว่างบริษัทในฐานะผู้ให้กู้และคุณในฐานะผู้กู้ (“สัญญา PayLater by Grab”) คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา PayLater by Grab รวมถึงข้อกำหนดหรือประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตกลงอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึง สัญญา PayLater by Grab

2.5     วงเงินตามที่กำหนดในสัญญา PayLater by Grab ที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (“วงเงิน”) คือจำนวนวงเงินสูงสุดที่กำหนดโดยบริษัท ที่คุณในฐานะผู้กู้สามารถใช้ได้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไข และเพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดในสัญญา PayLater by Grab แอปพลิเคชัน และ/หรือ แจ้งให้คุณทราบตามที่บริษัทเห็นสมควร

2.6     คุณตกลงและรับทราบว่า ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทมีสิทธิ์ ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครใช้บริการของคุณ และ/หรือ การกำหนดหรือปรับเปลี่ยน วงเงินที่ให้แก่คุณ

3.     การใช้งาน PayLater by Grab

3.1     บริการ PayLater by Grab สามารถใช้ได้กับบริการของแกร็บ และร้านค้าพันธมิตรของเราในประเทศไทยเท่านั้น

3.2     ในการทำธุรกรรม PayLater แต่ละครั้ง คุณตกลงชำระคืนจำนวนยอดค้างชำระ ตามตารางชำระคืน พร้อมด้วย ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) ตามแผนชำระคืนที่คุณเลือก และตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท

3.3     หากคุณต้องการคืนสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ชำระแล้วด้วย PayLater by Grab การคืนสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ที่กำหนดโดยร้านค้าที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งร้านค้าดังกล่าวจะดำเนินการยื่นขอคืนเงินกับบริษัท เมื่อการคืนเงินได้รับอนุมัติแล้ว ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทมีสิทธิ์พิจารณาคืนจำนวนเงินดังกล่าวไปยังบัตรที่คุณผูกไว้ หรือนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักชำระยอดค้างชำระอื่นใดภายใต้บริการนี้ ระหว่างคุณกับบริษัท ในกรณีดังกล่าว หากจำนวนเงินที่จะต้องคืนให้แก่คุณมีจำนวนมากกว่ายอดค้างชำระ บริษัทจะทำการคืนเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับคุณ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการได้รับเงินคืนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาดำเนินการของผู้ออกบัตรหรือวิธีการชำระเงิน

3.4 บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ PayLater ของคุณโดยทันที หากคุณชำระคืนเงินไม่ตรงตามกำหนด ปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือ สัญญา PayLater by Grab หรือ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าคุณได้ปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือ สัญญา PayLater by Grab เงื่อนไขคุณสมบัติของคุณในการใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทประเมินและพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว

3.5     หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ PayLater by Grab คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ (https://help.grab.com/passenger/en-th/) ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยบริษัท

4.     ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4.1     คุณตกลง และรับทราบว่าข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ระหว่างคุณและบริษัท ถือเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กำหนด

4.2     ในการดำเนินการสมัครบัญชี PayLater หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ บริษัทอาจกำหนดให้คุณยืนยัน โดยใช้ PIN (Personal Identification Number) ของคุณ OTP (One Time Password) ของคุณ หรือให้คุณกดยอมรับผ่านบัญชีของคุณ (ตามความเหมาะสม) เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นบุคคลผู้ที่ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นว่านั้นด้วยตัวคุณเอง PIN หรือ OTP ของคุณ หรือการกระทำดังกล่าว ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กำหนด และสามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้

4.3     เมื่อคุณทำธุรกรรมแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อนี้แล้ว คุณรับทราบและตกลงว่าคุณไม่อาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเช่นว่านั้นได้ และคุณตกลงผูกพันตามธุรกรรมนั้นในทุกกรณี

4.4     หากมีการทำธุรกรรมใด ผ่านบัญชี PayLater ของคุณโดยใช้บัญชีของคุณ PIN หรือ OTP ของคุณ (ไม่ว่าผู้ทำรายการจะเป็นคุณเองหรือบุคคลอื่นใดที่คุณอนุญาต) ไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ ธุรกรรมเช่นว่านั้น จะถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันคุณ เสมือนหนึ่งว่าคุณเป็นผู้ทำธุรกรรมนั้นเองในทุกกรณี

4.5     หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีของคุณ PIN หรือ OTP ของคุณตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อนี้ คุณตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายเช่นว่านั้นในทุกกรณี บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมนั้น และ คุณตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

5.     การรับรองและรับประกัน

5.1     ในการใช้บริการ คุณรับรองและรับประกันว่า

 • คุณเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุอย่างต่ำ 20 ปีบริบูรณ์
 • คุณมีมีสิทธิ์ อำนาจ และความสามารถในการใช้บริการ และจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้
 • ข้อมูลต่างๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท เป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และเป็นปัจจุบัน เอกสารใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท ทั้งในรูปแบบของสำเนาหรือในรูปแบบอื่นใดก็ตาม เป็นสำเนาที่แท้จริงและถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ
 • ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และอาจมีผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณแก่บริษัทและ/หรือทรัพย์สินของบริษัท

5.2     คุณใช้บริการนี้ เพียงเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองเท่านั้น คุณตกลงว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนหรือสถานะของคุณ และคุณจะไม่โอน หรือกระทำด้วยประการใด อันเป็นการโอนบัญชีผู้ใช้บริการของคุณให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เมื่อคุณใช้บริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามบรรดากฎหมายทั้งปวงที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประเทศไทย หรือกฎหมายแห่งประเทศ รัฐ และเมืองใดที่คุณอยู่ ในขณะที่ใช้บริการ

5.3     คุณสามารถเข้าถึงบริการได้โดยวิธีการที่อนุญาตเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณแล้ว บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ หากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับการบริการได้ หรือหากคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดเวอร์ชันไว้ใช้ในอุปกรณ์ของคุณ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้คุณใช้บริการหากคุณใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือ ซอฟต์แวร์กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถใช้กับการบริการได้ หรือใช้บริการเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ให้ใช้ได้กับซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน

5.4     การใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันนั้น คุณตกลงว่า

 • คุณจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • คุณจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับบริการเท่านั้น
 • คุณจะไม่ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อส่งหรือเก็บเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อการฉ้อฉล
 • คุณจะไม่ใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ เพื่อก่อความเดือดร้อนรำคาญ ก่อความก่อกวน ความไม่สะดวก หรือทำการจอง (booking) ที่ไม่เป็นจริง
 • คุณจะไม่ใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อรับบริการ
 • คุณจะไม่ทำให้การทำงานของระบบเครือข่ายต้องเสียหาย
 • คุณจะไม่สร้างความเสียหายหรือพยายามสร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
 • คุณจะไม่ทำให้การบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าในทางใด
 • คุณจะไม่ทำสำเนา หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นใด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • คุณจะใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชันเพื่อประโยชน์ของคุณเอง และจะไม่ขายต่อให้บุคคลภายนอก
 • คุณจะเก็บรักษารหัสผ่านเข้าใช้บัญชีหรือข้อมูลในการระบุตัวตนอย่างอื่นใดซึ่งบริษัทจัดหาให้เพื่อเข้าใช้บริการไว้ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
 • คุณจะแสดงหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนให้แก่บริษัท ตามที่บริษัทจะร้องขอหรือกำหนดตามสมควร
 • คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้บริการ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันภายในระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์อยู่เสมอตลอดอายุข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ คุณตกลงว่าบริษัทมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลของคุณที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณรับทราบว่าหากข้อมูลของคุณไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าประการใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ตลอดจน การให้บริการแก่คุณ ได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทจะมีคำบอกกล่าวการบอกเลิกเช่นว่านั้นหรือไม่ก็ได้
 • ในการเข้าถึงบัญชี PayLater คุณต้องใช้ Access Point หรืออุปกรณ์ที่คุณมีอำนาจใช้หรือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
 • ห้ามมิให้คุณใช้วิธีการใดในการฉ้อฉลบริษัท หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยวิธีการใด ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อฉลหรือไม่ก็ตาม หรือโดยผ่านการจัดรายการ การส่งเสริมการขาย หรือการทำแคมเปญใดๆ ของบริษัทเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบันลงชื่อสมัครหรือใช้บริการ
 • คุณตกลงว่าบริษัทจะให้บริการแก่คุณโดยใช้ความพยายามตามสมควร และ
 • คุณตกลงว่าในการใช้บริการนั้นคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการ (ตามที่กำหนดต่อไปนี้)

6.     นโยบายเกี่ยวกับการใช้บริการ

คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบและความรับผิดอย่างเต็มที่หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่คุณเอง บริษัท หรือบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการผิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้บริการในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือกฎระเบียบใด

7.     ภาษี

7.1     คุณตกลงว่าข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเรียกเก็บ และ/หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะกำหนดในสกุลเงินใด ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายนั้นใช้บังคับอยู่ และเกี่ยวข้องกับภาระภาษีในอนาคตที่อาจกำหนดในเวลาใดเวลาหนึ่ง

7.2     คุณยังตกลงอีกด้วยว่าคุณจะพยายามถึงที่สุดที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกำหนดเพื่อช่วยเหลือและ/หรือช่วยยกข้อต่อสู้ให้แก่บริษัทเมื่อมีข้อเรียกร้อง หรือเพื่อยืนยันเครดิตภาษีซื้อ การหักกลบ การคืนส่วนลดที่ได้จ่ายเต็มไปแล้ว หรือการคืนเงินใดๆ เกี่ยวกับภาษีที่ได้ชำระหรือที่จะต้องชำระเกี่ยวกับบริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

7.3     คุณตกลงว่าบริษัทอาจต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี PayLater ของคุณและการทำธุรกรรมในบัญชีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทางภาษีไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศเมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเสียภาษีโดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือเพื่อระบุหาสินทรัพย์เพื่อเรียกเก็บภาษี

8. การให้อนุญาตและข้อจำกัด

8.1     ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. (ทะเบียนบริษัทสิงคโปร์เลขที่ 201316157E) และ GP Network Asia Pte. Ltd. (ทะเบียนบริษัทสิงคโปร์เลขที่ 201702285G) ที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 6 ถนนแบทเทอรี่ #38-04 ประเทศสิงคโปร์ 049909

8.2     โดยข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้ บริษัท บริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาตของบริษัท ได้แก่ Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. และ GP Network Asia Pte. Ltd. ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ การให้สิทธิ์ดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ มิใช่การให้สิทธิ์โดยเด็ดขาด อีกทั้งยังไม่สามารถโอน หรือโอนสิทธิ์ได้ สิทธิ์ที่ให้นี้เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล และมีข้อจำกัด บริษัทและผู้ให้อนุญาตของบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่มิได้ให้แก่คุณโดยชัดแจ้ง

8.3     คุณตกลงว่าคุณจะไม่

 • ให้อนุญาต ให้อนุญาตช่วง ขาย ขายต่อ โอน โอนสิทธิ์ จัดจำหน่าย หรือกระทำด้วยประการอื่นใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ได้ไม่ว่าโดยทางใด
 • ดัดแปลง หรือทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง (derivative work) โดยอาศัยแอปพลิเคชัน และ/หรือ ซอฟต์แวร์
 • ทำ “ลิงค์” เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตไปยังแอปพลิเคชัน หรือ “เฟรม” หรือ “มิเรอร์” ซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ไร้สาย หรืออุปกรณ์ที่อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใดๆ
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือเข้าถึงซอฟต์แวร์เพื่อ (ก) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นเพื่อแข่งขัน (ข) สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดและคุณลักษณะ (features) ฟังก์ชันการใช้งาน หรือกราฟฟิคเดียวกันกับของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ หรือ (ค) คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชันการใช้งาน หรือกราฟฟิคของแอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์
 • ใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บสไปเดอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล เว็บโรบ็อท เว็บแอนท์ ตัวทำดัชนีเว็บ บอท ไวรัส หรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใดที่สามารถส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายรายการต่อวินาที หรือเป็นภาระหรืออุปสรรคต่อการดำเนินงานและ/หรือการทำงานของแอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์
 • ใช้โรบ็อท สไปเดอร์ แอปพลิเคชันเพื่อค้นหา/เรียกคืนไซต์ หรืออุปกรณ์ หรือขั้นตอนในลักษณะแมนนวลหรืออัตโนมัติอื่นใดเพื่อกู้คืน จัดทำดรรชนี “เหมืองข้อมูล” หรือกระทำโดยประการใดเพื่อทำซ้ำ หรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างแผนที่เว็บไซต์ (Navigational Structure) หรือการนำเสนอการบริการหรือเนื้อหาของการบริการ
 • โพสต์ เผยแพร่ หรือทำซ้ำไม่ว่าในทางใดซึ่งวัสดุอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลภายใต้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ โดยมิได้รับความยินยอมก่อนล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของนั้น
 • ใช้งานแอปพลิเคชัน และ/หรือ ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทำ jailbreak หรือ root มา
 • ถอดข้อความแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อความแสดงสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของอย่างอื่นใดตามที่ปรากฏอยู่ในบริการ

8.4     คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และต้องเป็นการใช้ที่มิใช่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ห้ามมิให้คุณใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ส่งสแปมหรือข้อความซ้ำหรือที่ผู้รับมิได้ร้องขอ
 • ส่ง หรือจัดเก็บสื่อที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ ลามกอนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่อที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
 • ส่งสื่อที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ เวิร์ม โทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ โปรแกรมเอเยนต์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
 • เข้าแทรกแซงหรือทำให้บูรณภาพหรือการทำงานของซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ปรากกฎอยู่ในซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันนั้นต้องหยุดชะงัก
 • พยายามเข้าถึงซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยมิได้รับอนุญาต
 • แอบอ้างว่าเป็นบุคคลใด หรือเป็นนิติบุคคลใด หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด หรือ
 • ละเว้นจากการดำเนินการใดที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรืออาจมีผลทำให้บริษัทต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง

9.     สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

9.1     บริษัทและบริษัทในเครือมีสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิประโยชน์ทั้งปวงในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และให้ขยายความคุ้มครองไปยังบริการ ข้อเสนอแนะ แนวคิด ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณหรือบุคคลภายนอกให้ไว้เกี่ยวกับบริการ

9.2     ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขาย และมิได้ทำให้คุณมีสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของใน หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่บริษัทและ/หรือผู้ให้อนุญาตของบริษัทเป็นเจ้าของ

9.3     ชื่อ ตราสัญลักษณ์ บริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ตลอดจนของผู้ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือตราสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการด้านการขนส่ง และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันนั้นเป็นเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ โดยไม่มีการให้สิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้ชื่อ หรือตราสัญลักษณ์เหล่านั้น

9.4     เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย คำว่าซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึงส่วนประกอบ กระบวนการ และการออกแบบทั้งหมดของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันด้วย

10.     ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.1     คุณตกลงและยินยอมให้บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท (ตามคำนิยามด้านล่าง) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์และตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จาก https://www.grab.com/th/privacy/

10.2     เพื่อประโยชน์แห่งข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขสูติบัตร หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เชื้อชาติ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับคุณที่คุณได้ให้ไว้แก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเป็นระยะในการแบบฟอร์มการลงทะเบียน แบบฟอร์มสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทได้เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และประมวลผลเป็นครั้งคราว หรืออาจเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และประมวลผลจากแหล่งอื่น โดยสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

10.3     คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท คำขอใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ และอาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้คุณใช้บริการตามสัญญาหรือข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ได้

10.4     นอกจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์เพิ่มเติม”)

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัททำกับคุณ
 • เพื่อให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 • เพื่อประมวลผล บริหารจัดการ หรือตรวจสอบคำขอของคุณในการรับบริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 • เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง และ/หรือ ดำเนินการชำระเงินตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 • เพื่อคืนเงิน คืนส่วนลด หรือคืนค่าเรียกเก็บใดตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือการตรวจสอบ (รวมถึง การตรวจสอบเครดิต และการปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer)) ตามที่ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้กำหนด
 • เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และ/หรือดำเนินคดี กรณีที่มีการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือหนังสือแจ้งเตือนที่รัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลออก (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
 • เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และดำเนินการใดตามที่ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้บริการของคุณ
 • เพื่อบริหารจัดการงานธุรการภายใน เช่น การตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำบันทึกฐานข้อมูล
 • เพื่อดำเนินการ ตอบข้อซักถาม ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่ได้รับจากคุณ เจ้าของข้อมูล หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือศาลในประเทศไทยและในต่างประเทศ) และ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับที่อนุญาตให้บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่น้อยไปกว่าหน้าที่ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

10.5     นอกจากที่กำหนดข้างต้น บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจสื่อสารกับคุณไม่ว่าทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือการส่งข้อความ รวมถึงการแจ้งเตือน (Push Notification) ในเรื่องดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ทางการตลาด”)

 • เพื่อดำเนินการต่างๆ เมื่อคุณเข้าร่วมงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสนทนากลุ่ม การศึกษาวิจัย การประกวด การสำรวจความคิดเห็น หรือการผลิต และเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการที่คุณเข้าร่วมงานและกิจกรรมดังกล่าว
 • เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน จดหมายข่าว ข้อมูลอัพเดท จดหมาย สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ การอวยพรตามเทศกาลจากบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท คู่ค้า ผู้โฆษณา และ/หรือสปอนเซอร์ และ/หรือ
 • เพื่อแจ้งเตือนและเชิญให้คุณเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท คู่ค้า ผู้โฆษณา และ/หรือสปอนเซอร์จัดขึ้น

10.6     ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สอบถามบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้ง การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคลของคุณ (ในบางกรณี)
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เมื่อบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยความยินยอมของคุณ)
 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับบริษัท/และหรือกลุ่มบริษัท และบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่คุณถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือในกรณีที่คุณได้รับความเสียหายจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • หากคุณประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของคุณตามที่ได้ระบุไว้ คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดที่อยู่ทางอีเมลต่อไปนี้ dataprotection@grab.com

10.7     นอกจากบุคคลที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” แล้ว บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทต่างๆ ที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัท อันประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) และเปิดเผยให้แก่ตัวแทนของบริษัทและตัวแทนของกลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้รับโอนสิทธิ ผู้สอบบัญชี ผู้พัฒนา ผู้โฆษณา พันธมิตร บริษัทจัดงาน หรือผู้สนับสนุนซึ่งเข้าทำสัญญากับบริษัท ทั้งนี้คุณตกลงและยินยอมให้อำนาจผู้รับข้อมูลจากบริษัทดังกล่าวให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์/ วัตถุประสงค์เพิ่มเติม และส่งและ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าวเพื่อเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์/คลาวด์ ในประเทศอื่น

10.8     บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทสงวนสิทธิ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังกลุ่มบริษัทและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

10.9     คุณรับรองว่าเอกสาร ข้อมูล หรือรายละเอียดใดที่ปรากฏแก่ และ/หรือที่คุณ หรือผู้รับโอนสิทธิของคุณได้นำส่งให้แก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในรูปแบบใดนั้นเป็นเอกสาร ข้อมูล หรือรายละเอียดที่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อให้บริการและเพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบของบริษัทได้

11.     การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

11.1     ในระหว่างที่คุณใช้บริการ คุณอาจต้องติดต่อกับ ซื้อสินค้า และ/หรือบริการจาก หรือเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ผู้โฆษณา หรือสปอนเซอร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่ได้นำเสนอสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ผ่านบริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

11.2     การทำกิจกรรมต่างๆ เช่นว่ามานี้ ตลอดจนข้อตกลง เงื่อนไข ข้อรับประกันหรือข้อรับรองที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างคุณและบุคคลภายนอกดังกล่าวทั้งสิ้น

11.3     บริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ให้อนุญาตของบริษัทไม่มีความรับผิด หน้าที่ หรือหน้าที่รับผิดชอบอย่างใดต่อการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม หรือการส่งเสริมการขายเช่นว่านั้นระหว่างคุณและบุคคลภายนอก

11.4     บริษัทมิได้รับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดบนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่านบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์ และไม่ว่าในกรณีใด บริษัท ผู้ให้อนุญาต หรือกลุ่มบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวัสดุสิ่งใดที่มีอยู่บน หรือที่ได้เผยแพร่จากเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้น

11.5     บริษัทให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าผู้ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบางราย หรือผู้ให้บริการขนส่ง สินค้า และ/หรือบริการบางรายการอาจกำหนดให้คุณต้องตกลงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างออกไปจากฉบับที่คุณตกลงกับบริษัทก่อนที่คุณจะใช้ หรือเข้าถึงสินค้า หรือการบริการดังกล่าว และบริษัทมิได้เป็นคู่สัญญากับข้อตกลงการใช้บริการเช่นว่านั้น และปฏิเสธหน้าที่รับผิดชอบ และ/หรือความรับผิดทั้งปวงบรรดาที่เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างคุณและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้น

12.     การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

เมื่อคุณตกลงตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ คุณตกลงว่าคุณจะคุ้มครองและชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัท ผู้ให้อนุญาตของบริษัท ตลอดจนบริษัทแม่ของบุคคลดังกล่าว บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ทนายความ และตัวแทนเมื่อมีข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญหาย ความรับผิดใดๆ (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายและ/หรือการดำเนินการตามกฎระเบียบ) ที่เกิดขึ้นจากและที่เกี่ยวข้องกับ

 • การที่คุณใช้บริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันเมื่อคุณติดต่อกับคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้า ผู้โฆษณา และ/หรือสปอนเซอร์
 • การที่คุณละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใด หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะได้อ้างถึงในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือไม่
 • การที่คุณละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
 • การที่คุณใช้บริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันในทางที่ไม่ชอบ

13.     ข้อจำกัดความรับผิด

13.1     บริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือประกันว่าบริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์นั้นมีความน่าเชื่อถือ ทำงานได้ตรงเวลา มีคุณภาพ เหมาะสม พร้อมใช้งาน ถูกต้องหรือสมบูรณ์

13.2    บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่า

 • การใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์จะปลอดภัย ตรงเวลา ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นใดได้
 • การบริการ และ/หรือ การให้รางวัลต่างๆ จะเป็นไปตามที่คุณต้องการหรือคาดหวัง
 • ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล รางวัล หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณซื้อ หรือได้มาผ่านแอปพลิเคชันจะตรงกับที่คุณต้องการหรือคาดหมาย
 • จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์
 • แอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย

13.3     บริการนั้นให้แก่คุณตาม “สภาพที่เป็นอยู่” เท่านั้น

13.4     บริษัทยกเว้นและปฏิเสธว่ามีเงื่อนไข คำรับรองและรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข คำรับรอง และรับประกันตามกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายถึงคุณสมบัติว่าเหมาะแก่การซื้อขาย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง หรือไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายไทยจะอนุญาต

13.5     บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือซอฟต์แวร์อาจมีข้อจำกัด ทำงานล่าช้า หรือปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่คุณหรือผู้ใช้บริการรายอื่นใช้นั้นขัดข้อง มิได้เชื่อมต่อ หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือทำงานไม่ถูกต้อง บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอันเกิดจากปัญหาเช่นว่านั้น

13.6     บริษัทไม่ต้องรับผิดในกรณีที่มีข้อเรียกร้อง ความสูญหาย เสียหาย ข้อมูลสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม) แก่คุณอันเกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการ แอปพลิเคชัน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต

14.     การบอกเลิกสัญญา

14.1     คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ โดยติดต่อและส่งคำขอยกเลิกการใช้บริการผ่านศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชัน โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่มียอดค้างชำระใดๆ กับบริษัท ภายใต้บัญชี PayLater หรือสัญญา PayLater by Grab คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัทในการปิดบัญชี ศูนย์ช่วยเหลือช่วยเหลือของแกร็บจะตรวจสอบคำขอของคุณที่ส่งไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำเรื่องยกเลิกบัญชีของคุณตามคำขอ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

14.2     คุณตกลงว่าข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ พร้อมทั้งบัญชี PayLater ของคุณ ถือว่ายกเลิกหรือสิ้นสุดทันที หากคุณ

 • ตกเป็นบุคคลล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี หรือการดำเนินกระบวนการอื่นใด หรือการจัดการหนี้สิน
 • ศาลไทยมีคำพิพากษาว่าคุณผิดนัดชำระหนี้ต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาต
 • ตกเป็นบุคคลที่กำหนดตามบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีความเสี่ยงที่กำหนด (Sanction Lists) ตามที่ใช้บังคับกับบริษัท
 • บริษัทตรวจพบว่าคุณใช้อุปกรณ์มือถือที่ผ่านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (jailbreak หรือ root ) เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันของบริษัท
 • เสียชีวิต หรือ
 • ผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือ สัญญา PayLater by Grab

14.3     เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการบอกเลิกข้อตกลงการใช้บริการนี้ และสัญญา PayLater by Grab โดยทันที

14.4     เมื่อมีการบอกเลิก คุณตกลงที่จะชำระเต็มจำนวน ยอดค้างชำระทั้งหมดภายใต้บริการนี้ หรือสัญญา PayLater by Grab ให้แก่บริษัท โดยทันที

15.     การร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ

คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ทันทีหากต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ โดยส่งข้อความไปที่ https://help.grab.com/passenger/en-th คุณตกลงว่าคุณจะร้องเรียนและแจ้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริการที่ไม่ถูกต้องภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มีการทำรายการ หรือเมื่อคุณทราบว่ามีการใช้ PayLater by Grab โดยฉ้อฉล แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

16.     คำบอกกล่าว

บริษัทอาจมีคำบอกกล่าว โดยอาจบอกกล่าวเป็นการทั่วไปผ่านแอปพลิเคชัน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ของคุณตามรายละเอียดที่อยู่ในบันทึกข้อมูลของบริษัท หรือโดยทางจดหมายลงทะเบียน หรือจดหมายชำระค่าส่งไปรษณีย์ล่วงหน้า โดยส่งไปยังที่อยู่ของคุณตามที่ปรากฏในบันทึกข้อมูลของบริษัท คำบอกกล่าวเช่นว่านี้ถือว่าได้ส่งให้แก่คุณแล้วเมื่อพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้ส่งทางจดหมายหรือไปรษณีย์ (หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ชำระค่าส่งล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมงภายหลังจากส่ง (หากส่งทางอีเมล์)

17.     การโอนสิทธิ

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ ตามที่อาจมีการจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ห้ามมิให้คุณโอนสิทธิให้แก่ผู้ใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน ทั้งนี้ บริษัทสามารถโอนสิทธิตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากคุณ การที่คุณพยายามโอนสิทธิอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

18.     ข้อกำหนดทั่วไป

18.1     ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและแปลความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจไม่เด็ดขาดในการพิจารณาพิพากษาตัดสินข้อพิพาทใดอันเกิดขึ้นแต่หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

18.2     ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้อาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นครั้งคราวตามที่จะได้เผยแพร่ใน http://www.grab.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมเช่นว่านั้น

18.3     ในกรณีที่ข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ กับสัญญา PayLater by Grab ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา PayLater by Grab เว้นแต่ได้มีการกำหนดไว้ชัดแจ้งในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

18.4     ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ หรือการใช้บริการไม่มีผลเป็นการก่อความสัมพันธ์ในลักษณะกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณ บริษัท หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

18.5     หากข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งแห่งข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้เฉพาะข้อตกลงเช่นว่านั้นสิ้นผลไป และให้ข้อตกลงข้ออื่นยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้เต็มที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

18.6     การที่บริษัทไม่บังคับสิทธิ์หรือบังคับตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งแห่งข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว หรือสละสิทธิ์เรียกร้องในการบังคับตามข้อกำหนดเช่นว่านั้น เว้นแต่ บริษัทจะได้รับทราบและตกลงด้วยเกี่ยวกับการสละสิทธิ์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งปวงระหว่างคุณและบริษัท และมีผลเป็นการยกเลิกบรรดาการเจรจาต่อรองหรือการหารือใดๆ ที่มีก่อนหน้าระหว่างคู่สัญญาในเรื่องที่ปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา (หากมี)