ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาร้านค้าแกร็บมาร์ท

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ GrabMart

 1. คำนิยามและการตีความ

1.1. คำนิยาม

ในสัญญานี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำนิยามดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“การให้บริการ” ให้มีความหมายดังที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ซึ่งกำหนดงานที่แกร็บจะต้องทำ 

“แกร็บ” หมายถึง บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

“แกร็บมาร์ท” หมายถึง ฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเปิดให้บริการบนแอปพลิเคชันแกร็บ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการคนขับรถเพื่อสั่งสินค้าและเครื่องดื่มจากร้านค้าได้

“การจัดส่งที่ล้มเหลว” หมายถึง คำสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุที่ 1) ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง (ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือทางอีเมล) ที่ได้รับจากลูกค้าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 2) ในกรณีที่ต้องมีการขอให้แจ้งยอมรับสินค้า แล้วลูกค้าไม่สามารถแจ้งยอมรับสินค้าได้ 3) ในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้ และลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับสินค้า โดยเป็นไปตามนโยบาย 4) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ภายหลังจากที่ได้ใช้ความพยายามแล้ว (จำนวนครั้งที่ติดต่อจะกำหนดโดยพาร์ทเนอร์คนขับหรือร้านสาขา)

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้“ข้อมูลความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา) ที่คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยไปยังคู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูล และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญานี้ ข้อมูลลูกค้า (รวมถึงรูปแบบลักษณะการเข้าชม รายละเอียดการเข้าชม ปริมาณ เวลาและระยะเวลาการใช้อุปกรณ์หรือการเข้าชมเนื้อหา) รายละเอียด (รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ การตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ชื่อเพื่อการเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ประวัติเครดิต และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ) ข้อมูลทางการค้า ทางเทคนิค หรือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลและบริษัทในเครือใด ๆ รวมถึงความลับทางการค้า ความเชี่ยวชาญ การแสดงความเชี่ยวชาญ การวิจัยสิทธิบัตร ข้อมูลการพัฒนาหรือทางเทคนิค สินค้า หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความเป็นเจ้าของ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แผนธุรกิจ การดำเนินการหรือระบบ สถานะทางการเงินหรือการค้า รายละเอียดลูกค้า ผู้ให้บริการ ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของผู้เปิดเผยข้อมูลหรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ข้อมูลด้านการตลาด วัสดุสิ่งพิมพ์ อัตราและตารางอัตรา สัญญา ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในแบบ รูปแบบ หรือสื่อใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักรหรือมนุษย์ รวมถึงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา จับต้องได้หรือไม่ และรวมถึงข้อมูลที่สื่อสารหรือได้รับจากการประชุม เอกสาร การโต้ตอบ หรือการตรวจสอบวัตถุที่จับต้องได้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง (ก)ข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุที่ตั้งของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับลูกค้าดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้) หรือ (ข) ข้อมูลซึ่งได้มาจากบัตรประจำตัว ข้อมูลการติดต่อของบุคคลธรรมดา หรือข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุที่ตั้งของบุคคลได้(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลบัญชีอื่น ๆ (ซึ่งข้อมูลบัญชีอื่น ๆ นั้นมีข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อย่อย (ก) หรือ (ข)) หรือสิ่งระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล และข้อมูลบัตรเครดิต และ (ง) ข้อมูลอื่นใด (เช่น ประวัติข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งระบุลักษณะเฉพาะ ข้อมูลชีวมิติ และ/หรือไอพี แอดเดรส) ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

“ข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่แกร็บหรือบริษัทในเครือของแกร็บทำการเปิดเผยให้แก่ร้านค้า หรือที่ร้านค้าทำการประมวลผลในนามของแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับบนี้

“ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม” หมายถึง การกระทำ หรือ การกระทำอันเป็นความเสี่ยงซึ่งการดำเนินการ การฟ้องร้อง กระบวนการ ข้อเรียกร้อง การอนุญาโตตุลาการ การให้ปากคำ หรือการดำเนินคดี ไม่ว่าจะในทางแพ่งหรือในทางอาญา โดยกฎหมายหรือด้วยความยุติธรรม ที่ได้กระทำโดยหรือมีขึ้นจากบุคคลที่สาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานราชการ);

“คนขับรถ” หมายถึง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกผู้ให้บริการส่งสินค้าตามที่ลูกค้าร้องขอจากการใช้แอปพลิเคชันแกร็บบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากแกร็บและ/หรือบริษัทในเครือของแกร็บให้ส่งสินค้า ของหวาน และ/หรือเครื่องดื่มที่สั่งโดยลูกค้าผ่านแกร็บมาร์ท

“คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูล” หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายใดที่ได้รับข้อมูลความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

“คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล” หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เปิดเผยข้อมูลความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

“คู่สัญญา” หมายถึง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้แก่ ร้านค้าและแกร็บ โดยให้เรียกแยกจากกันว่า “คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”

“ค่าบริการ” หมายถึง จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของราคาขายปลีกสินค้า ซึ่งแกร็บจะได้รับส่วนแบ่งในรูปแบบความร่วมมือทางการค้า (จำนวนหรืออัตราเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา) และจะได้ชำระให้แก่แกร็บโดยร้านค้า เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการ

 “ช่วงเวลาขั้นต่ำในการยึดหน่วงค่าบริการ (Minimum Suspension Period)” หมายถึง ระยะเวลา 60 วันที่แกร็บสามารถยึดหน่วงค่าบริการของร้านค้าได้

“บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แกร็บสร้างขึ้นให้บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ของแกร็บให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ เพื่อลงทะเบียนและใช้งานตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

“บริษัทในเครือ” หมายถึง สำหรับนิติบุคคลหนึ่ง นิติบุคคลอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมนิติบุคคลหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคำนิยามนี้ คาดว่า “ควบคุม” (รวมถึงคำว่า “มีอำนาจควบคุม” “อยู่ภายใต้การควบคุมของ” และ “อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ”) หมายถึง การมีอำนาจในสั่งการหรือกำหนดแนวทางการบริหารและนโยบายของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่ว่าจะโดยการถือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง โดยผลของสัญญา หรือโดยเหตุอื่นใด

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือภาษีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

“ระยะเวลา” หมายถึง ระยะเวลาของสัญญานี้ตามข้อ 3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

“ราคาขายปลีกสินค้า” หมายถึง ราคาขายปลีกของสินค้า ตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันแกร็บ ร้านค้าจะเป็นผู้กำหนดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาขายปลีกสินค้านั้น (ว่าจะรวมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“ร้านค้า หมายถึง ร้านค้าตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและสัญญา

“ร้านสาขา” หมายถึง ร้านจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เอาท์เลท ช่องทาง หรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า ของร้านค้าตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของสัญญา

“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่ใช้แกร็บมาร์ทเพื่อสั่งสินค้าจากร้านค้า

“วันทำการ” หมายถึง วันใดวันหนึ่ง (นอกเหนือจากวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารเปิดทำการเป็นปกติในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“สัญญา” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างแกร็บและร้านค้า ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ข้อตกลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเอกสารแนบท้าย และการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เนื่องจากอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วยข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประการทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่ต้องจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในแผงวงจร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า การออกแบบที่ได้รับการจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นใด หรือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญ การประดิษฐ์ สูตร กระบวนการที่เป็นความลับ ความลับทางการค้า และข้อมูลความลับ และสิทธิและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครอง และใบอนุญาตและการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น โดยแต่ละกรณีให้มีผลครอบคลุมทั่วโลก ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนแล้ว สามารถจดทะเบียนได้ หรือยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และสำหรับตลอดระยะเวลาของของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการขยายระยะเวลา และการยื่นจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ระบุข้างต้น

 “สินค้า” หมายถึง สินค้าหนึ่ง (1) ชิ้น หรือหลายชิ้น (หากมีการจัดจำหน่ายร่วมกัน ระบุในภาคผนวก 2)  ที่ร้านค้าเป็นเจ้าของและเสนอจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อการจัดจำหน่ายที่สามารถสั่งซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ

“สินค้าบกพร่อง” หมายถึง สินค้าที่ได้มีคำสั่งซื้อสินค้ามีความบกพร่อง ที่ร้านค้าได้จัดจำหน่ายให้กับลูกค้า

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยภายใต้สัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปรากฏการณ์ธรรมชาติ การจลาจลหรือสงครามกลางเมือง สงครามหรือการปฏิบัติการทางทหาร เหตุฉุกเฉินระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น การกระทำหรือละเว้นการกระทำของรัฐบาล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใด (ที่ไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเอง) ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ระเบิด การยุบตัวของผืนดิน อากาศแปรปรวน และการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว และ

 “แอปพลิเคชันแกร็บ” หมายถึง แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแกร็บ และ/หรือบริษัทในเครือของแกร็บซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า ดังต่อไปนี้ (ก) ซื้อสินค้า และเครื่องดื่มจากร้านค้า (ข) จับคู่ร้านค้ากับคนขับรถในการให้บริการส่งสินค้าและเครื่องดื่ม และ (ค) จับคู่คำสั่งของลูกค้าและคนขับรถเพื่อให้คนขับรถซื้อสินค้า เครื่องดื่มตามคำสั่งของลูกค้า ณ ร้านค้านั้นๆ

1.2. การตีความ

กฎดังต่อไปนี้ให้ใช้บังคับ เว้นแต่บริบทนั้นๆ จะหมายความเป็นอื่น

1.2.1 ชื่อหัวข้อนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อการตีความ

1.2.2 คำใดที่เป็นเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย และคำใดที่เป็นพหูพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่เป็นเอกพจน์ด้วยเช่นกัน

1.2.3 หากคำหรือวลีใดได้มีการนิยามไว้ ให้รูปไวยกรณ์ของคำหรือวลีนั้นให้มีความหมายสอดคล้องกับนิยามนั้น

1.2.4 การอ้างถึงข้อใดให้เป็นการอ้างถึงข้อในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา

1.2.5 การอ้างถึงข้อตกลงหรือเอกสาร (รวมถึงการอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา) เป็นการอ้างถึงข้อตกลง หรือเอกสาร (รวมถึงภาคผนวก) ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม โอนสิทธิ หรือมีการแทนที่เว้นแต่จะถูกต้องห้ามโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา

1.2.6 การอ้างถึง “ลายลักษณ์อักษร” ให้รวมถึงวิธีการใดๆ ที่แสดงหรือทำซ้ำข้อความ รูปภาพ รูปเขียน หรือสัญลักษณ์ ในรูปแบบที่มองเห็น หรือจับต้องได้

1.2.7 การอ้างถึงคู่สัญญาในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา หรือข้อตกลงหรือเอกสารอื่น ให้รวมถึงผู้สืบสิทธิของคู่สัญญา ตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต และผู้รับช่วงสิทธิที่ได้รับอนุญาต

1.2.8 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม การประกาศใช้ใหม่ บทบัญญัติที่เข้ามาแทนที่และกฎระเบียบ หรือตราสารใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายนั้น

1.2.9 การระบุสิ่งใดหลัง “รวมถึง” “ตัวอย่างเช่น” หรือสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่เป็นการจำกัดให้รวมถึงสิ่งอื่นด้วย

1.2.10 ไม่มีข้อใดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา จะถูกตีความเป็นโทษแก่คู่สัญญา เพียงเพราะคู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็น ผู้เสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

 1. ข้อตกลงอันสมบูรณ์

2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้เป็นเป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ที่มีอยู่ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และมีผลใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจ เหตุจูงใจหรือเงื่อนไข โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้น

2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดของร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีต่อลูกค้านั้น ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา เว้นแต่แกร็บจะได้ตกลงโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. ระยะเวลา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่มีผลใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา

 1. ขอบเขตการให้บริการ

แกร็บตกลงให้ร้านค้าและร้านค้าตกลงกับแกร็บที่จะเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บมาร์ท โดยที่แกร็บมีสิทธิที่จะยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้าในนามของร้านค้าผ่านแกร็บมาร์ทในแอปพลิเคชันแกร็บ (“บริการ”)

บริการที่จัดให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก) การแนะนำลูกค้าให้กับร้านค้า;

(ข) การยอมรับคำสั่งซื้อและการชำระเงินจากลูกค้า;

(ค) การโฆษณาสินค้าของร้านค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมนู, โลโก้, รูปภาพ, ราคา) ต่อลูกค้าผ่านช่องทางโฆษณาในแอปพลิเคชันของแกร็บ และช่องทางใดๆ ที่แกร็บเห็นสมควร

(ง) ส่งต่อซึ่งการชำระเงินและคำสั่งซื้อของลูกค้าให้กับร้านค้าโดยมีค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกัน

แกร็บจะไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใดๆ ระหว่างร้านค้ากับลูกค้า ร้านค้าเป็นเจ้าของสินค้าตามกฎหมาย และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่าย และจะทำให้มั่นใจว่าการจัดจำหน่ายนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถที่จะดำเนินการจัดจำหน่าย และรับผิดชอบในบรรดาหน้าที่หลังการจัดจำหน่ายอย่างใดๆ อันเกิดโดยผลของกฎหมายและระเบียบ

 1. การให้บริการและอุปกรณ์สั่งสินค้า

5.1 เพื่อเป็นการตอบแทนค่าบริการ แกร็บ จะดำเนินการดังนี้

(ก) ให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชันแกร็บและบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อให้และอำนวยความสะดวกให้แก่ (1) ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าที่จัดให้โดยร้านค้า (2) ร้านค้าในการเข้าถึงบริการขนส่งตามสั่งที่จัดให้โดยคนขับรถ และจับคู่ร้านค้ากับคนขับรถนั้น เพื่อให้คนขับรถสามารถให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายโดยร้านค้าได้ และ 

(ข) จัดหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อย่อย (ก)

5.2 ภายใต้ข้อที่ 5.1 นี้ แกร็บมีสิทธิที่จะหักค่าบริการตามข้อ 9. ภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม

5.3 ร้านค้าตกลงว่าแกร็บเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการแกร็บมาร์ทบนแอปพลิเคชันแกร็บเท่านั้น และจะทำการอย่างใดๆ ดังต่อไปนี้:  

(ก) แกร็บไม่มีความรับผิดอย่างใดๆ อันเกี่ยวด้วยการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของการจัดจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้ากับลูกค้า และร้านค้ารับรองว่าการจัดจำหน่ายทั้งหมดนั้น เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ข) แกร็บจะไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ หรือสิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกค้าและร้านค้า หากข้อพิพาทใดได้เกิดขึ้นด้วยเหตุที่ หรือในอันที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือข้อพิพาทอื่นใดอันเกี่ยวกับสินค้าของร้านค้าที่จัดให้กับลูกค้า แกร็บอาจให้ความสะดวกในการดำเนินการตามนโยบายของแกร็บ ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย แกร็บไม่ต้องรับผิดในภาระหน้าที่อย่างใดๆ อันเกิดเพราะบริการ หรือสินค้า และ

(ค) ทั้งแกร็บและบริษัทในเครือต่างก็มิได้ให้บริการจัดส่งหรือขนส่งมวลชนด้วยตนเอง แกร็บคงเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อร้านค้าเข้ากับคนขับรถ ในฐานะผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม ด้วยการเป็นผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดในการจัดส่งสินค้านั้นจะเป็นของคนขับรถ แกร็บคงแต่จะใช้ความพยายาม ด้วยหลักการและเหตุผล ในการจับคู่ร้านค้ากับคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ อย่างไรก็ตาม แกร็บไม่สามารถรับรองได้ว่าแกร็บจะสามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่ร้านค้าต้องการ ทั้งนี้แกร็บไม่ต้องรับผิดในความล้มเหลวของการจับคู่นี้ 

5.4 ร้านค้ารับทราบว่า แอปพลิเคชันแกร็บ แกร็บมาร์ท และการบริการนั้น จะขึ้นอยู่กับ

5.4.1 แหล่งข้อมูลที่มี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แหล่งข้อมูลที่อยู่ในการควบคุมของแกร็บ และโครงข่ายสาธารณูปโภคอันเหมาะสม ที่ปรากฏอยู่ในเวลาที่บริการได้มีการร้องขอหรือดำเนินการ

5.4.2 หากสามารถปรับใช้ได้ ความสามารถในทางภูมิศาสตร์และเทคนิคอันเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารและระบบการจัดส่งอย่างอื่นในเวลาที่บริการได้มีการร้องขอหรือดำเนินการ

5.4.3 ระยะเวลาที่แกร็บอาจต้องใช้ เพื่อการให้บริการ

หากมีความเสียหายและ/หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากความผิดของร้านค้า แกร็บจะไม่เกี่ยวข้องหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้.

 1. คำรับรองของร้านค้าอันเกี่ยวกับสินค้า

6.1 ร้านค้าตกลงและรับรองว่า:

6.1.1 สินค้าที่ทำการจัดจำหน่ายนั้น อยู่ในสภาพดี เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า ปราศจากตำหนิ และยอมรับโดยเคร่งครัดว่าเป็นไปตามรายละเอียดของสินค้าตามรายการรายละเอียดที่ได้ให้ไว้

6.1.2 สินค้าและการเสนอจัดจำหน่ายสินค้าจะต้องไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด (รวมถึง ข้อกำหนดเรื่องอายุขั้นต่ำ, ข้อกำหนดเรื่องฉลาด, การรับประกันสินค้า, รายละเอียดของสินค้า และข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติ) ที่รวมถึงและต้องห้ามละจำกัดในแต่ละสินค้า

6.1.3 สินค้าหรือส่วนใดๆ ของสินค้าจะต้องปราศจากซึ่งสิทธิอย่างใดๆ ในอันที่จะกีดขวางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ สินค้าทั้งหมดจะต้องปราศจากซึ่งสิทธิครอบครองของผู้อื่น มีภาระผูกพัน หรือเป็นหลักประกัน

6.1.4 จะไม่จัดจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ก) สินค้าอย่างใดๆ ที่สามารถเน่าเสียหรือหมดอายุได้ จะไม่จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาหนึ่ง (1) สัปดาห์ก่อนที่จะหมดอายุ และ (ข) สำหรับสินค้าที่ไม่เน่าเสีย จะไม่จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาหก (6) เดือนก่อนวันหมดอายุ

6.1.5 จะไม่จัดจำหน่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งสินค้าปลอม สินค้าจำลอง สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม/เลียนจากเครื่องหมายการค้าและ/หรือชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสินค้าที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดๆ ของผู้อื่น

6.1.6 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการบรรจุหีบห่อ และรับรองว่าหีบห่อนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในทางการค้า cและ

6.1.7 จะจัดจำหน่ายสุราให้กับบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณืเท่านั้น ทั้งนี้แกร็บไม่มีหน้าที่ที่จะต้องสอบถามหรือยืนยันอายุของลูกค้าหรือการรับสินค้าเช่นว่านั้น

 1. หน้าที่ของคู่สัญญา

7.1 แกร็บและร้านค้าจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

7.2. หน้าที่ของแกร็บ

7.2.1. แกร็บจะแสดงข้อมูลร้านสาขาและสินค้าที่ร้านค้าจัดให้บนแอปพลิเคชันแกร็บ และทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ร้านค้าสื่อสารข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าวมายังแกร็บตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3.2

7.2.2. แกร็บจะทำให้แน่ใจว่าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันแกร็บแล้ว คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีการสื่อสารไปยังร้านค้า

7.2.3 แกร็บอาจรับเงินที่ลูกค้าชำระเป็นค่าสินค้าตามที่ได้จัดเตรียมไว้ และส่งเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

7.2.4. แกร็บจะอำนวยความสะดวกในการจัดการการให้บริการลูกค้า และข้อร้องเรียนจากลูกค้า และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ร้านค้าเพื่อจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่อไป

7.3 หน้าที่ของร้านค้า

7.3.1 ร้านค้าจะให้ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกี่ยวกับร้านสินค้าและสินค้าทั้งหมดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแกร็บ
ตามข้อ 7.2.1 ให้แก่แกร็บ ข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง รายการสินค้า โลโก้ ภาพถ่าย ราคา และรายละเอียดบริษัทของร้านค้า 

7.3.2 ร้านค้าจะแจ้งให้แกร็บทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ให้ไว้ตามข้อ 7.3.1 โดยทันที (และไม่ว่ากรณีใด ต้องไม่เกิน 3 วันนับแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว) ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าที่มีขึ้นตามข้อมูลใดๆ (แม้ว่าจะไม่เป็นปัจจุบัน) ที่เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ

7.3.3. ร้านค้าตกลงตรวจสอบข้อมูลของร้านค้าที่แกร็บเผยแพร่และจะแจ้งแกร็บทันทีหากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ

7.3.4 ร้านค้าจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันแกร็บจากข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการใดๆ ของลูกค้า หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลของร้านสาขาหรือสินค้าที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันแกร็บนั้นผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน อันเนื่องมาจากร้านค้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.3.1 ข้อ 7.3.2 และ ข้อ 7.3.3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการในการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้า

7.3.5 ร้านค้ารับรองว่าราคาของสินค้าทั้งหมดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันแกร็บนั้นตรงกับราคาที่ร้านค้าเสนอให้แก่ลูกค้าผ่านแพล็ตฟอร์ม ช่องทาง หรือสถานที่อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแพล็ตฟอร์ม ช่องทาง หรือสถานที่ขนส่งของร้านค้าและ/หรือบุคคลภายนอก)

7.3.6 หากมีความเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตธุรกิจ/ประกอบการของร้านค้า ร้านค้าจะแจ้งให้แกร็บทราบโดยทันที (และไม่ว่ากรณีใด ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)

7.3.7 ร้านค้าให้ความยินยอมต่อแกร็บในการวางสื่อทางการตลาด โฆษณาของแกร็บมาร์ท การให้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ (ที่จัดเตรียมให้แกร็บ) ในร้านสาขาหรือสถานที่อื่นใดของร้านค้า(ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าตามที่จะตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากแกร็บ

7.3.8 ร้านค้ารับประกันว่า ข้อมูลที่โฆษณาบนแอปพลิเคชันแกร็บที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า ร้านสินค้า และ/หรือสินค้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมด

7.3.9 ร้านค้ารับรองว่าข้อมูลที่ร้านค้าให้ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลภายนอก เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ร้านค้าตกลงยินยอมให้แกร็บใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า และให้สิทธิแกร็บในการใช้เมนู โลโก้ ภาพ จำนวนราคา และสิ่งใดๆ อันบ่งชี้ถึงร้านค้า ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันแกร็บ และสื่อช่องทางอื่น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมและเฟสบุ๊ค)

7.3.10 ร้านค้าจะประมวลผลคำสั่งซื้อด้วยความระมัดระวังตามสมควรและโดยเร็วที่สุดเมื่อลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว คำสั่งซื้อจะต้องดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

7.3.11 ร้านค้ามีหน้าที่ต้องรักษาปริมาณสินค้าที่โฆษณาอย่างสุดความสามารถ

7.3.12 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าสินค้า ของหวาน และ/หรือเครื่องดื่มที่นำเสนอมีคุณภาพสูง และการจัดเก็บ การผลิต และตระเตรียมเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสินค้าและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวร้านค้าต้องแจ้งให้แกร็บทราบทันที

7.3.13 ร้านค้าจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเป็นที่น่าพอใจในการอำนวยความสะดวกคนขับรถในการรับสินค้าเพื่อนำไปส่ง

7.3.14 ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าจะไม่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าใดที่ร้านค้าไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือส่ง หากแกร็บตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ใดว่ามีการจัดจำหน่ายสินค้าตาม 7.3.14 คู่สัญญาตกลงให้แกร็บมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับร้านค้าของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การถอดสินค้ารายการนั้นออกจากร้านค้าของท่าน การปิดร้านค้าของท่านในแอปพลิเคชั่น การเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อแกร็บอันเนื่องมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าตาม 7.3.14 เป็นต้น

7.3.15 ร้านค้าตกลงอนุญาตให้แกร็บรับการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าได้ตามกฎหมาย

7.3.16 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าลูกค้าอาจเลือกชำระเงินสำหรับบริการด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริการผ่านอินเตอร์เนต ชำระเงินออนไลน์ หรือวิธีการชำระล่วงหน้า หรือชำระภายหลังวิธีอื่น ซึ่งอาจกระทำได้ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ ทั้งนี้ โดยดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่แกร็บจัดให้มีวิธีการชำระเงินซึ่งอาจอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าสำหรับสินค้าและสิ่งอื่น ร้านค้ารับทราบและยอมรับว่าแกร็บมีสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระไว้ล่วงหน้านั้น (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีที่แกร็บจะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราวด้วยดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

7.3.17 ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าแกร็บจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความบกพร่องอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นกับสินค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ สินค้าเสียหาย สินค้าบุบสลาย สินค้ามีหนอนแมลง สินค้าเน่าเสีย หรือสินค้าที่ส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เป็นต้น

7.3.18 ร้านค้ารับรองว่าสินค้าทุกชิ้นจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างมิดชิดและเหมาะสมก่อนที่จะส่งให้กับคนขับรถ ร้านค้าตกลงรับผิดในความสูญหายที่ได้รับรายงานจากลูกค้าผู้รับมอบสินค้าที่บรรจุหีบห่อและหีบห่อมิได้ถูกทำให้เสียหาย

7.3.19 หากแกร็บตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากลูกค้าถึงความบกพร่องของสินค้าตาม 7.3.17 และ 7.3.18 ร้านค้ายินดีที่จะเปลี่ยนแทนที่สินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดีให้กับแกร็บ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแทนที่สินค้า อาทิ ราคาสินค้า ค่าจัดเตรียมสินค้า และค่าจัดส่ง เป็นต้น โดยที่ร้านค้ายินดีที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

7.3.20 หากมีการเปลี่ยนใดๆ อันเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตธุรกิจหรือการประกอบกิจการ ร้านค้าตกลงที่จะบอกกล่าวให้แกร็บทราบโดยทันที (โดยไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง)

7.3.21 ร้านค้ารับรองว่าจะจัดให้มีใบอนุญาตตามกฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและจะไม่ต้องโทษทางอาญา ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องโทษทางภาษีอากร หรือมีความผิดอย่างใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หากร้านค้ารับรู้รับทราบว่าตนต้องโทษทางอาญา ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องโทษทางภาษีอากร หรือมีความผิดอย่างใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจภายหลังจากที่ได้ทำสัญญานี้ ร้านค้าจะแจ้งให้แกร็บรับทราบโดยทันที ภายในสิบ (10) นับแต่วันที่ได้รับทราบ

 1. การตลาด

8.1. คู่สัญญาอาจจัดกิจกรรมการตลาดและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตามที่จะได้ตกลงรวมกันทั้งสองฝ่าย กิจกรรมดังกล่าวอาจมีขึ้นผ่านช่องทาง เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือบล็อค เพื่อขจัดข้อสงสัย แกร็บอาจจัดการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของแกร็บเอง เพื่อสนับสนุนธุรกิจและบริการของคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

8.2 ร้านค้าจะให้ปฏิทินและแผนทางการตลาดให้แก่แกร็บอย่างสม่ำเสมอ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงรายละเอียดส่วนลดและรายการส่งเสริมการขาย) เพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถพิจารณากิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาร่วมกัน

8.3 ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดออกข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ หรือกระทำด้วยประการใดๆ โดยอ้างถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และ/หรือสัญญา หรือด้วยประการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายนั้น

8.4 แกร็บและคนขับรถจะไม่รับผิดชอบต่อความมีอยู่ของของกำนัล ของขวัญ ของรางวัล ของแจก หรือวัตถุอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยูเพียงส่วนลดหรือสินค้าพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขาย) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดให้โดยร้านค้า

 1. ค่าบริการ

9.1 ค่าบริการ: ในการพิจารณาค่าบริการของแกร็บภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขและสัญญานี้ แกร็บจะเก็บค่าบริการ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ร้านค้าไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินอื่นใด (ที่ไม่ปรากฏในแอปพลิเคชันแกร็บ) จากลูกค้า

9.2 ค่าจัดส่ง: ร้านค้าจะไม่เรียกเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ

9.3 การนำส่งเงินให้ร้านค้า (กรณีการนำส่งเงินแบบ Immediate Payment Method): แกร็บจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของร้านค้าในการจัดเก็บเงินที่ลูกค้าชำระราคาขายปลีกสินค้า แกร็บตกลงนำส่งเงินค่าสินค้า โดยการคิดคำนวณจาก (ก) การชำระราคาสินค้า (ที่รวมถึงเงินใดๆ ที่จัดเก็บเพื่อร้านค้า) ที่ร้านค้าได้รับ ซึ่งรวมถึงส่วนลด (ถ้ามี) (ข) หักจากการคืนเงินให้กับลูกค้าที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความบกพร่องของร้านค้า (ค) หักค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการการส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันแกร็บที่ร้านค้าต้องชำระให้แก่แกร็บ (ถ้ามี) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษี ณ ที่จ่าย) และ (ง) หนี้ค้างชำระอื่น ๆ (โดยยอดเงินสุดท้ายที่นำส่งเรียกว่า “รายได้จากสินค้า”) แกร็บจะนำส่งรายได้จากสินค้าเป็นรายวัน การปรับเปลี่ยนรายได้จากสินค้า (ถ้ามี) แกร็บจะนำส่งให้กับร้านค้าเป็นรายเดือน “ค่าสินค้า” หมายถึงราคาขายปลีกสินค้าที่จัดจำหน่าย ตามที่กำหนดโดยร้านค้า ผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ (ราคาปลีกของสินค้าให้เป็นไปตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชันแกร็บ ที่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาระภาษีอื่นใด) ที่มิได้รวมเงินค่าบริการตามข้อ 9.1 “ความบกพร่องของร้านค้า”  หมายถึง การกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ ของร้านค้าที่ส่งผลให้เกิดการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดหีบห่อซึ่งสินค้าคนละชนิด/ประเภท การจัดส่งสินค้าที่มีสภาพเสียหาย หรือหมดอายุ

9.4 การคืนเงินให้ลูกค้า: ร้านค้าจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอการคืนเงิน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้า หรือบางส่วนของสินค้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนสินค้านั้นๆ ถ้ามี) ด้วยเหตุผลที่แกร็บเห็นโดยดุลยพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

9.5 วิธีการชำระเงิน/นำส่งเงิน: การชำระเงินและนำส่งเงินทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา จะดำเนินการโดยข้อตกลงเกี่ยวกับชำระเงิน/นำส่งเงินตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างแกร็บและร้านค้า เช่น แกร็บเพย์ วอลเล็ต

9.6 แกร็บอาจเลื่อนกำหนดการนำส่งเงิน ระงับการนำส่งเงินชั่วคราว หรือยกเลิกการนำส่งเงินให้กับร้านค้า ในกรณีที่ร้านค้าผิดข้อสัญญาข้อใดในสัญญานี้ และหากแกร็บมีการนำส่งเงินให้กับร้านค้า การนำส่งเงินนั้นไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิใดๆ ของแกร็บที่แกร็บมี

9.7 ในกรณีที่แกร็บเห็นว่าการที่ร้านค้าดำเนินการหรือทำตามสัญญาแล้วอาจเกิดหรือส่งผลให้เกิดข้อพิพาทกับลูกค้า การเรียกร้อง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือหากมีจำนวนเงินใดๆ ที่ร้านค้ามีหน้าที่ที่จะต้องนำส่งต่อแกร็บ แกร็บมีสิทธิ และโดยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว ที่จะยึดรายได้จากสินค้าเป็นเวลา (ก) ช่วงเวลาขั้นต่ำในการยึดหน่วงค่าบริการ (ข) เมื่อการตรวจสอบ/สอบสวนอันเกี่ยวกับการกระทำ/พฤติกรรมของร้านค้าได้แล้วเสร็จ

9.8 แกร็บสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนคำสั่งซื้อหรือยอดการจัดจำหน่ายต่อลูกค้า และแกร็บไม่ต้องรับผิดหาก ก) แกร็บไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่เกิดปริมาณที่กำหนด ข) แกร็บตกลงให้ลูกค้ายกเลิกนำสั่งซื้อในแอปพลิเคชันแกร็บ หรือ ค) สินค้าหมด หลังจากที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อแล้ว

 1. ภาษี

10.1 หากบังคับใช้ได้ ร้านค้าจะถือเป็น “ผู้ค้าปลีก” หรือ “ผู้ขาย” สินค้าทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพึงชำระ เพื่อขจัดข้อสงสัย ราคาขายปลีกสินค้านั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและสัญญา จะชำระเป็นสกุลบาท

10.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ของตนที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำและปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา เว้นแต่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ (หากมี) ซึ่งให้ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สิ้นข้อสงสัย จำนวนของค่าบริการที่พึงชำระให้แก่แกร็บนั้นจะเป็นจำนวนที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ร้านค้ามีหน้าที่ออกและมอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่แกร็บภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันนำส่งรายได้ค่าสินค้างวดนั้นๆ

10.3 ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา

10.4 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ เงินจำนวนใดๆ ที่ต้องชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และสัญญา จะต้องชำระโดยไม่มีการหัก หรือยึดหน่วงภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของทางราชการไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต และไม่ว่าจะใช้บังคับ เรียกเก็บ หรือจัดเก็บโดยหรือในนามรัฐบาลไทย หรือโดยหรือในนามหน่วยงานทางการเมืองหรือราชการใดที่มีอำนาจในการเก็บภาษี เว้นแต่การหักหรือยึดหน่วงนั้นจะได้กระทำเพราะกฎหมายบังคับ

 1. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

11.1 แกร็บมีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าลูกค้าสมควรที่จะได้รับการชดใช้ การคืนเงิน หรือการคืนสินค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่กำหนดโดยแกร็บหรือไม่ และ/หรืออาจเรียกร้องให้ร้านค้าชดใช้แก่แกร็บ หากแกร็บเห็นว่าร้านค้าต้องรับผิดตามสัญญา

11.2 ในกรณีที่แกร็บได้คืนเงินหรือได้จ่ายเงินใดๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น (ไม่ว่าจะในนามของร้านค้าหรือไม่) แกร็บสามารถรับเงินในจำนวนดังกล่าวคืนได้จากร้านค้า และแกร็บมีสิทธิที่จะหักเงินเป็นเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินจำนวนใดๆ ที่แกร็บจะต้องนำส่งร้านค้า หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่แกร็บกำหนด

11.3 ร้านค้าจะแจ้งต่อแกร็บโดยทันทีหากมีการแจ้งให้เรียกคืนสินค้า ไม่ว่าจะโดยหน่วยงานของรัฐ หรือโดยเอกชนไม่ว่าจะโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าก็ตาม คู่สัญญาตกลงกันให้แกร็บไม่มีความรับผิดอย่างใดๆ ในกรณีที่ความเสียหายสูญหายเกิดขึ้นเพราะการเรียกคืนสินค้า

11.4 ในกรณีที่มีสินค้าบกพร่อง ร้านค้าจะแจ้งต่อแกร็บโดยทันที เพื่อให้แกร็บได้แจ้งต่อลูกค้าต่อไป

11.5 แกร็บไม่มีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับการขอคืนสินค้าใดๆ

11.6 ลูกค้าอาจไปที่ร้านสาขาของร้านค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้า อย่างไรก็ตาม แกร็บไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินเป็นจำนวนเงินใดๆ ให้กับร้านค้าหรือลูกค้า เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย การดำเนินการนั้นเป็นการกระทำระหว่างร้านค้าและแกร็บ แกร็บไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบอย่างใดๆ นอกเหนือจากสัญญา และแกร็บมีสิทธิที่จะรับค่าบริการตามข้อ 9.1

11.7 แกร็บไม่ต้องรับผิดในความเสี่ยงหรือความรับผิดในข้อเรียกร้อง การร้องขอ ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความสูญหาย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่ล้มเหลว และ/หรือ สินค้ามีตำหนิ (รวมถึงการแจ้งให้เรียกคืน) แกร็บสงวนสิทธิในการเรียกร้องซึ่งค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ที่แกร็บต้องใช้ไป อันเกิดจากการผิดสัญญาของร้านค้า หรือความบกพร่องของร้านค้า

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ในฐานะผู้อนุญาต หรือผู้รับอนุญาต ผู้มีสิทธิใช้และให้สิทธิช่วงในเครื่องหมาย แล้วแต่กรณี) (“ผู้อนุญาต”) อนุญาตให้คู่สัญญาอีกฝ่าย (และในกรณีของแกร็บให้รวมถึงบริษัทในเครือ) (“ผู้รับอนุญาต”) มีสิทธิโดยจำกัด ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนได้ ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ เพื่อใช้เครื่องหมาย (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ของผู้อนุญาตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในประเทศไทย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับอนุญาต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการตลาดและการประชาสัมพันธ์ตามข้อ 8) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คำว่า “เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งที่ได้รับจดทะเบียนและยังมิได้รับจดทะเบียน ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ โลโก้ และสัญลักษณ์ระบุตัวตนอื่นใดของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายจะต้องเป็นไปในรูปแบบที่กำหนดและได้รับความเห็นชอบโดยเจ้าของเครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาอีกฝ่าย โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ค่าความนิยม (goodwill) ที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายจะถือเป็นผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายใดให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย

 1. คำรับรองและรับประกัน

13.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้เข้าทำสัญญานี้โดยรับรองและรับประกันว่า

13.1.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีความสามารถและอำนาจในการเข้าทำและปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามสัญญา

13.1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญามีผลและก่อหน้าที่ผูกพันและใช้บังคับได้กับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามสัญญา

13.1.3 การเข้าทำ และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใต้สัญญาต้องไม่และจะไม่ฝ่าฝืน (1) กฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้บังคับกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย หรือ (2) สัญญาใด ๆ ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นคู่สัญญา หรือซึ่งผูกพันคู่สัญญาแต่ละฝ่ายหรือทรัพย์สินของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

13.1.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ผิดนัดสัญญาใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายผูกพันเป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบและอย่างมีนัยสาคัญกับสภาพการเงินหรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามสัญญา รวมถึงไม่มีการกระทำ กระบวนการ ข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรืออนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือคุมคามต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจมีผลคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน

13.1.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายปฏิบัติตามและมีใบอนุญาตที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

13.1.6 บุคคลที่กระทำการแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เข้าทำสัญญา มีอำนาจที่จะกระทำการแทนและผูกพันคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

13.1.7 เนื้อหา สื่อ และวัตถุอื่นใดที่ใช้ หรือจัดให้ตามสัญญาจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

13.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าคำรับรองและคำรับประกันตามข้อ -13.1 เป็นความจริงตราบเท่าที่สัญญายังมีอยู่และยังมีค่าบริการค้างชำระ และจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่มีเหตุการณ์ที่คำรับรองหรือรับประกันใด ๆ จะกลายเป็นเท็จไม่ว่าในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ตาม

13.3 ร้านค้ารับรองและรับประกันว่าจะไม่ใช้แกร็บมาร์ท และ/หรือแอปพลิเคชันแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์อันผิดกฎหมาย (รวมถึงการขนส่งยาเสพติด การกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี)

 1. การสิ้นผลและระงับของสัญญา

14.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันสิ้นผลตามที่กำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้น 

14.2 แกร็บอาจบอกเลิกสัญญา หรือระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ทันทีโดยส่งคำบอกกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

14.2.1 แกร็บสงสัยว่าร้านค้า และ/หรือลูกจ้าง หรือตัวแทน กระทำการผิดกฎหมาย และ/หรือฉ้อโกง 

14.2.2 หากร้านค้าได้รับการรีวิวที่ไม่ดีจากลูกค้า หรือข้อร้องเรียน ร้านค้า หรือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งให้จัดส่งสินค้า 

14.2.3 ร้านค้าละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าที่เกี่ยวข้อง หรือกฎระเบียบใดๆ อันเกี่ยวข้องกับร้านสาขา และ/หรือสินค้า14.3 ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกหรือระงับการประกอบธุรกิจ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่างกระบวนการเลิกกิจการหรือดำเนินการเพื่อควบเข้ากัน หรือเหตุอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายซึ่งขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้น

14.4 การสิ้นผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาจะไม่ปลดเปลื้องหรือจำกัดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการสิ้นผลนั้น

 1. การชดใช้ความเสียหาย

15.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (“คู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้”) จะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันคู่สัญญาอีกฝ่าย บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน (“คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) จากข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม และบรรดาการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม) (รวมเรียกว่า “ความเสียหาย”) ของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ (ก) ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ และลูกจ้างหรือตัวแทนในการกระทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา (ข) ข้อเรียกร้องใดๆ ว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ผิดคำรับรองและการรับประกันในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา (ค) ข้อเรียกร้องใดๆ ว่าเครื่องหมายของคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก ตราบเท่าที่การใช้เครื่องหมายนั้นได้รับการเห็นชอบโดยคู่สัญญาฝ่ายที่ชดใช้ หรือ (ง) การผิดหรือละเมิดข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ร้านค้าตกลงจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันแกร็บ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้จากความเสียหายทั้งหมดของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมาย หรือกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยการค้าสินค้า หรือกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยของร้านค้า เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงจากการประมาทเลินเล่อหรือการกระทำละเมิดของแกร็บหรือลูกจ้าง

15.2 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสาหรับการสูญเสียรายได้ ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกิจ และเงินออมคาดหวัง หรือความสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อมหรือสืบเนื่องที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ

 1. การจำกัดความรับผิด

16.1 แอปพลิเคชันแกร็บ แกร็บมาร์ท และบริการตามที่ได้จัดให้นั้น เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ แกร็บมิได้ดำเนินการแทนหรือรับรองไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าการแสดงออกหรือการบอกเป็นนัย ซึ่งรวมถึง ก) ในอันที่ถือว่าเป็นการรับประกันในทางการค้า ความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การใช้ชื่อ และการไม่ดำเนินการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ข) ในอันที่แอปพลิเคชันแกร็บ แกร็บมาร์ท และบริการจะต้องตรงตามที่ร้านค้าได้กำหนด จะมีอยู่ สามารถเข้าถึงได้ ไม่มีการรบกวน ทันเวลา ปลอดถีย หรือดำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด ค) ในอันที่ข้อมูล เนื้อหา วัสดุสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันแกร็บและแกร็บมาร์ทให้ถือเป็นการแสดงข้อมูลของแกร็บ มีเพียงพอเพื่อจัดจำหน่าย ในเวลาที่เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการจัดจำหน่าย หรือที่แกร็บรหือลูกค้าตกลงกันทำตามสัญญา ง) การใดๆ อันถือว่าเป็นการรับรอง อันเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้ทำการค้า และ จ) หน้าที่ใดๆ ความรับผิด สิทธิ การรองเรียน การเยียวยาเพราะการกระทำละเมิด เว้นเสียแต่ว่าจะได้เกิดขึ้นจากการฉ้อโกง ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำความผิดโดยจงใจโดยแกร็บ ร้านค้ารับทราบว่าข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่จัดให้มีผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ แกร็บมาร์ท และบริการอาจมีการระบุโดยผิดพลาดหรือบกพร่อง และแกร็บไม่ต้องรับผิดในความผิดพลาดหรือบกพร่องอย่างเต็มจำนวน ตามที่กฎหมายกำหนด ลิงค์อย่างใดๆ ที่พบจากแอปพลิเคชันแกร็บนั้น มีเพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลของร้านค้า มิใช่การแสดงว่าแกร็บได้รับรองความถูกต้องในข้อมูลของลิงค์ดังกล่าว และแกร็บไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของลิงค์ภายนอกนี้

16.2 ภายใต้ข้อ 16.1 ร้านค้าตกลงในนามของตนเอง และในนามของลูกค้า ในการปลดเปลื้องแกร็บ (และตัวแทนของแกร็บ และลูกจ้างของแกร็บ) จากข้อเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหาย (ตามจริงและที่สืบเนื่องจากการกระทำ) ในทุกๆ ประเภทและโดยทั่วไป โดยทราบ หรือมิได้ทราบ ที่คาดหมายได้ ที่คาดหมายไม่ได้ ที่เปิดเผย ที่ไม่ได้เปิดเผย ในอันเกิดขึ้นอย่างใดๆ อย่างไรก็ตาม มิให้ใช้กับการปลดเปลื้องดังกล่าวในกรณีอันเป็นการฉ้อโกงของแกร็บ ความประมาทเลินเล่อ หรือการจงใจกระทำความผิด

16.3 แกร็บไม่ต้องรับผิดในกรณีที่มีการพิมพ์ผิดหลง หรือโดยพลาด หรือละเลย การตอบรับ ใบแจ้งราคาสินค้า เอกสารแสดงเนื้อหา หรือเอกสารอื่นใดของแกร็บ และจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องโดยแกร็บไม่ต้องรับผิดอย่างใดๆ 

16.4 โดยประการที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มนวน และไม่ว่าข้อสัญญาข้ออื่นๆ จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม จำนวนความรับผิดทั้งหมด โดยการรวบรวมของแกร็บและบริษัทในเครือของแกร็บ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ หุ้นส่วน ลูกจ้าง ผู้ที่เข้าทำสัญญากับแกร็บ และบุคคลอื่นใด ต่อร้านค้า และบุคคลอื่นที่ได้เรียกร้องต่อร้านค้า เพื่อข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดให้มีพยานผู้เชี่ยวชาญ  และค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ หรือข้อเรียกร้องในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการนั้น จะไม่เกินค่าบริการที่แกร็บมีสิทธิได้รับจากร้านค้าในเดือนที่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือที่มีจำนวนเท่ากับ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (หรือต่ำกว่า) การจำกัดความรับผิดนี้ใช้กับความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดหรือมีขึ้น เว้นแต่กฎหมายจะห้ามความรับผิดเช่นว่านั้น

 1. การเก็บรักษาความลับ

17.1 คู่สัญญาตกลงว่าระหว่างกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลอาจได้รับข้อมูลความลับจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลความลับของคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และ/หรือใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเท่านั้น คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะเก็บข้อมูลความลับเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก (ที่ไม่ใช่กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องรู้ข้อมูลความลับนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลก่อน ตลอดกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาและภายหลังจากที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาสิ้นผลลง ทั้งนี้ หน้าที่ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีที่ข้อมูล (1) มีในที่สาธารณะแล้วโดยไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับ หรือ (2) ต้องเปิดเผยสู่สาธารณะตามที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกระบวนการยุติธรรม หรือ (3) ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนซึ่งกระทาการในนามของบุคคลดังกล่าวภายใต้สัญญานี้ หรือข้อมูลที่เปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อมูลโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับ

17.2 หน้าที่ในการรักษาความลับนี้จะยังคงมีผล แม้ภายหลังการหมดอายุหรือการสิ้นผลของสัญญานี้ เป็นกำหนดเวลา 1 (หนึ่ง) ปีภายหลังจากการหมดอายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาและ/หรือเมื่อข้อมูลความลับนั้นมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

18.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ/หรือสัญญา

18.2 ในขอบเขตของการบังคับใช้ ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า

(ก) ร้านค้าจะต้องใช้ เปิดเผย จัดเก็บ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาฉบับบนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิโดยทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ร้านค้าจะต้องไม่ทำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง

(ข) โดยการใช้งานแอปพลิเคชันแกร็บ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่แกร็บได้ส่งมอบให้แก่ร้านค้า ร้าค้าตกลงที่จะทำการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บที่แกร็บได้มอบให้แก่ร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาฉบับบนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยร้านค้าจะต้องไม่ทำการคัดลอก ทำสำเนา หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่แกร็บทำให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้

(ค) ร้านค้าต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของแกร็บจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำให้เป็นที่มั่นใจว่าได้มีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยมาปรับใช้เพื่อการปกป้องข้อมูลดังกล่าว

(ง) ร้านค้าต้องทำการแจ้งเป็นลายลักอักษรให้แกร็บทราบโดยไม่ชักช้า (และไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องไม่เกินกว่ายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง) เมื่อสงสัยหรือทราบถึงเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในข้อ (ค) ด้านบน และต้องดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีและป้องกันการเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก

18.3 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้แกร็บเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผยหรือประมวลผลด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อของตัวแทน และ/หรือบุคคลผู้มีอำนาจและกระทำการแทนของร้านค้า ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา เพื่อการตลาด และ/หรือการส่งเสริมการขาย ข้อสัญญาดังกล่าวให้ใช้รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผยหรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าโดยบริษัทในเครือของแกร็บเกี่ยวกับการให้บริการของแกร็บ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เกียวกับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และการตลาด

18.4 ร้านค้าตกลงและยินยอมให้แกร็บเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าเพื่อให้แกร็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแกร็บ เพื่อให้แกร็บเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการและความพอใจของร้านค้า พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของแกร็บ

 1. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบในหน้าที่ (เว้นแต่หน้าที่ในการชำระเงิน) และความล่าช้าของงานซึ่งเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย (รวมถึงเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19) ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวยังคงอยู่เป็นระยะเวลาเกินกว่าหกสิบ (60 วัน) (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกัน) วันปฏิทิน และคู่สัญญาได้เจรจาโดยสุจริตและไม่สามารถจะหาทางออกที่เหมาะสมได้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 1. ความเป็นเอกเทศแห่งข้อสัญญา

20.1 ความไม่สมบูรณ์และการไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุประการใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่ง จะไม่ทำให้ข้อสัญญาอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

20.2 หากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลที่มีเขตอำนาจ คณะกรรมการ หรือหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่มีอำนาจเหนือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คู่สัญญาจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อตกลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเพื่อให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว

 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา ตระเตรียม เข้าทำ และการทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาเป็นผล

 1. การโอนสิทธิ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน อย่างไรก็ตาม ร้านค้าตกลงว่าแกร็บอาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาให้แก่บริษัทในเครือของแกร็บโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากร้านค้า ในกรณีนี้ ร้านค้าตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างที่ดีสุดในการให้ความร่วมมือเท่าที่จำเป็นแก่แกร็บ และกระทำการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่แกร็บร้องขอ โดยคู่สัญญาตกลงว่าการโอนหรือการโอนสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาให้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

 1. คำบอกกล่าว

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา คำบอกกล่าวที่ออกหรือส่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) และจะถือว่ามีการนำส่งแล้วเมื่อได้นำส่งด้วยมือให้แก่ผู้แทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่อยู่หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า หรือที่อยู่หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 1. คู่ฉบับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาอาจลงลายมือชื่อได้เป็นสองฉบับหรือมากกว่านั้น คู่ฉบับแต่ละฉบับถือว่าเป็นฉบับจริง แต่ทุกฉบับรวมกันจะถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและสัญญาฉบับเดียวกันเพียงฉบับเดียว คู่ฉบับของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาอาจมีการลงลายมือชื่อและส่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ (รวมถึงอีเมล) โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่ได้รับอาจถือเอาเอกสารที่ได้ลงลายมือชื่อและส่งผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ (รวมถึงอีเมล) นั้นเป็นต้นฉบับ

 1. ข้อความที่ขัดแย้งกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา และการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ (ถ้ามี) ระหว่างคู่สัญญาในสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา และจะเข้าแทนที่ข้อตกลง จดหมายตอบโต้ การเจรจา คำรับรอง และการแสดงเจตนาใดๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญา ที่ได้มีขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญา ในกรณีที่มีข้อความที่ขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และข้อกำหนดในสัญญา ให้ถือเอาตามข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญา

 1. การแก้ไข

การเข้าใช้แอปพลิเคชันแกร็บ (ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแกร็บ) ของร้านค้านั้น ให้ถือว่าร้านค้ารับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

แกร็บสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ร้านค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ แกร็บจะแจ้งรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน โดยวิธีการที่แกร็บกำหนด (รวมถึงการแจ้งผ่านอีเมล) หลังจากมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปโดยแกร็บแล้ว การที่ร้านค้ายังคงใช้แอปพลิเคชันแกร็บ ให้ถือว่าร้านค้ารับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปซึ่งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย”

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

คู่สัญญาตกลงที่จะพยายามอย่างที่สุดที่จะระงับข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาอย่างเป็นมิตรผ่านการเจรจาโดยสุจริต ในกรณีที่คู่สัญญาไม่อาจบรรลุข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทได้ภายในสามสิบ (30) วัน (หรือระยะเวลาอื่นตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน) นับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ศาลไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้และสัญญาให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย