ข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง

1. บทนำ

ข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างของแกร็บ (ต่อไปเรียกว่า “ข้อปฏิบัติ”) ใช้กับผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างทุกรายของแกร็บ ทั้งนี้รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของแกร็บด้วย (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “แกร็บ”)

ข้อปฏิบัตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการปฏิบัติและนโยบายของแกร็บ และกำหนดแนวทางการให้บริการ/ดำเนินการตามที่ได้ว่าจ้างของผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างในการจัดหาสินค้าและให้บริการ แกร็บมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย เป็นธรรม และอยู่ในจรรยาบรรณ ซึ่งคาดหวังว่าพันธมิตรธุรกิจทุกรายจะมีความมุ่งมั่นในทางเดียวกัน

ข้อปฏิบัตินี้ใช้กับผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างทุกราย เช่นเดียวกับบุคคลใดๆ ที่จัดหาสินค้า/ให้บริการโดยทางอ้อมให้กับแกร็บผ่านผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างเหล่านั้น

ข้อปฏิบัตินี้ จัดให้มีขึ้น โดยสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างและเป็นข้อผูกพันหนึ่งในสัญญา แกร็บสงวนสิทธิในการเลิกสัญญากับผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างรายใดที่พบว่าฝ่าฝืนส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัตินี้

2. กฎหมายและระเบียบ

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างทุกรายจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกฉบับที่ใช้บังคับในประเทศที่ตนได้ดำเนินการจัดหาสินค้า/ให้บริการ กฎหมายดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน กฎหมายแรงงาน ภาษี กฎหมายว่าด้วยบริษัท การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อมีกรณีที่มีการขัดกันระหว่างข้อปฏิบัติกับกฎหมายหรือระแบบอันเกี่ยวกับกรณีนั้นๆ ให้บังคับใช้ด้วยสิ่งที่เข้มงวดมากกว่า

3. จรรยาบรรณ

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและความสัตย์

3.1 การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ของการฉ้อโกง การคอรัปชั่น การขู่เข็น หรือการกระทำอื่นใด ที่รวมถึง การหาประโยชน์โดยมิชอบ เป็นการอันต้องห้ามโดยเด็ดขาด ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างจะไม่เสนอหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่สมควร หรือความได้เปรียบที่ได้รับจากพันธมิตรธุรกิจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างจะไม่เสนอ ไม่ว่าด้วยรูปแบบใดๆ ของประโยชน์หรือรางวัลต่อพนักงานของแกร็บ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม

3.2 นโยบายปราศจากของกำนัล

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะไม่ทำการจัดหาของกำนัล ความบันเทิง มื้ออาหาร เพื่อแกร็บ และ/หรือลูกจ้างของแกร็บ

หากพนักงานของแกร็บคนได้พยายามเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งของกำนัล ความบันเทิง หรือมื้ออาหาร ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างสามารถรายงานแกร็บได้ ผ่านช่องทางการรับแจ้งตามข้อ 6 ด้านล่าง

3.3 ผลประโยชน์ขัดกัน

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะเปิดเผยในโอกาสแรก หากมีโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ขัดกันอันเกี่ยวกับความผูกพันทางสัญญากับแกร็บที่อาจเกิดขึ้นหรือที่มีอยู่แล้ว ณ ขณะนั้น ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน จะเปิดเผย ตั้งแต่เวลาที่เริ่มต้นความผูกผันทางสัญญากับแกร็บ ถึงความน่าจะมีอยู่ของผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่มีอยู่แล้ว

3.4 การแข่งขันที่เป็นธรรม

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม และจะทำให้มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจนั้น จะอยู่ในกรอบของกฎหมายใดๆ อันเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

3.5 ความลับและทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามบรรดากฎหมายและระเบียบอันเกี่ยวกับข้อมูลความลับ ที่รวมถึงการจัดหา การเปิดเผย การเก็บรักษา และ/หรือ การดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแกร็บและพนักงาน

ผู้ให้บริการตระหนักว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ได้เกิดขึ้นและพัฒนาภายใต้ข้อตกลงตามสัญญากับแกร็บ ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว

3.6 การรายงานข้อกังวล

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างอาจรายงานข้อกังวล ข้อที่รับทราบ และ/หรือ การอันน่าสงสัยว่าเป็นการโกงหรือการดำเนินการที่ผิด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล: whistleblowing@grab.com

การรายงานทางเครื่องมือทางออนไลน์: https://grab.ethicspoint.com/

แกร็บจะสังเกตการณ์ด้วยหลักการดังต่อไปนี้ในข้อกังวลและประเด็นที่มีขึ้นด้วยความสุจริต:

  1. ความลับ: – การรายงานทั้งหมดและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดจะเก็บไว้เป็นความลับ บนเงื่อนไขของกฎหมายและความจำเป็นที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวน
  2. การแก้แค้น: แกร็บไม่ยอมรับให้มี ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ของการแก้แค้น การตอบโต้ด้วยกำลัง การล่วงละเมิดต่อผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

อย่างไรก็ตาม แกร็บสงวนสิทธิในการพิจารณาการรายงานที่เป็นการมุ่งร้ายหรือที่เป็นเรื่องเล็กน้อย อย่างการละเมิดสัญญา

4. สิทธิมนุษยชน, การเลือกปฏิบัติ และแรงงาน

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และปฏิบัติต่อพวกเขาโดยการให้เกียรติและแสดงความเคารพ โดยประการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประการดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะต้องแน่ใจว่าพนักงานของตน อย่างน้อยที่สุด มีคุณสมบัติขั้นต่ำตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ ณ ท้องที่นั้น โดยประการนี้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ ค่าล่วงเวลา เวลาพักผ่อนตามสมควร อายุขั้นต่ำในการทำงาน

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะต้องแน่ใจว่าไม่มีพนักงานที่ถูกบังคับให้ทำงานและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการทำงาน และมีแวดล้อมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือการบังคับขู่เข็ญ

5. สุขภาพ ความปลอดภัย แวดล้อม และคุณภาพ

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของลูกจ้าง

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะต้องอยู่ในระดับที่รับรู้กันโดยทั่วไป และ/หรือตกลงกันในสัญญา อันเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยคุณภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และแวดล้อม เพื่อที่จะจัดให้มีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของแกร็บ ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องมั่นใจว่าตนได้รับอนุญาต ถือใบอนุญาต และมีการขึ้นทะเบียน คงไว้ซึ่งสิทธิ และทำให้สิทธิเหล่านั้นยังคงสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะตรวจสอบด้วยความเหมาะสม เพื่อป้องกันพนักงานจากสารเคมี ความเสี่ยงทางชีวอนามัย หรืออันตรายทางกายภาพใดๆ

แกร็บสงวนสิทธิในการตรวจสอบธุรกิจ/สถานที่ของพันธมิตรธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจซึ่งการดำเนินการตามข้อปฏิบัติ ไม่ว่าจะได้แจ้งเตือนหรือมิได้แจ้งเตือนก่อนก็ตาม

6. ความปลอดภัย

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะดำรงไว้ซึ่งกระบวนการและมาตรฐานที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งแต่ละครั้งนั้นจะได้กระทำลงอย่างซื่อสัตย์ จากจุดเริ่มต้นสู่ปลายทางและทุกจุดระหว่างทาง

7. ระบบบริหารจัดการ

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะจัดให้มีการจัดการี่เป็นระบบเพื่อการดำเนินการใดๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประการที่วางไว้ในข้อปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

7.1 การสื่อสาร

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะต้องแน่ใจว่ามีการสื่อสารอย่างเพียงพอในอันที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ถึงผู้จัดการ พนักงาน และบรรดาสายธารการผลิตของพวกเขา และจะต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

7.2 คำรับรองและความรับผิดชอบ

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะต้องเติมเต็มซึ่งความคาดหวังที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติด้วยการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม

7.3 การบริหารความเสี่ยง

ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง จะดำเนินการด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังที่ระบุไว้ในขอปฏิบัติ และ/หรือ กระบวนการที่จะเฟ้นหา บ่งชี้ และจัดการกับความเสี่ยงในทุกๆ ด้วย ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อปฏิบัติ และด้วยระเบียบตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.4 การดำเนินการตามข้อปฏิบัติ

แกร็บสงวนวิทธิที่จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามความประสงค์ของข้อปฏิบัติ การละเมิดต่อข้อผูกมัดใดๆ ที่มีในข้อปฏิบัตินี้อาจถือเป็นการผิดสัญญาโดยผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ในอันที่แกร็บสงวนสิทธิที่จะใช้บรรดาสิทธิที่มีตามกฎหมายและตามสัญญา