หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ

แกร็บกำหนดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ เพื่อให้คนขับทุกคน ได้ใช้เป็นหลักและแนวทางไว้ยึดถือปฏิบัติ โดยคนขับต้องรับทราบและทำความเข้าใจข้อบังคับทางกฎหมาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย หลักความมั่นคง และมาตรฐานในการให้บริการอย่างถ่องแท้ เพราะแกร็บมีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ ซึ่งการละเมิดนั้น จะส่งผลกระทบต่อการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด คนขับทุกคนต้องรับทราบและตกลงในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณนี้ทั้งหมด: (กดเพื่อดูรายละเอียด)

จัดการเอกสารสำหรับการขับขี่

คุณต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ คุณและยานพาหนะของคุณต้องได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยตามที่ข้อบังคับกำหนด ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของคุณต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ในกรณีที่เอกสารของคุณถูกเพิกถอน หรือบริษัทมีการร้องขอ คุณมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำส่งเอกสารใหม่เมื่อเอกสารเดิมหมดอายุ

การทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ หรือคุกคาม ไม่ว่ารูปแบบใดๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

การกระทำเหล่านี้ผิดกฎหมาย: การทำร้ายร่างกาย การข่มขู่ด้วยวาจา การคุกคามทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว การขู่เข็ญ และการกรรโชก ไม่กล่าวถึงเรื่องส่วนตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของใครก็ตาม ไม่ติดต่อผู้โดยสารหลังจากสิ้นสุดงานเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยเด็ดขาด หากเกิดข้อพิพาท คุณต้องไม่จัดการปัญหาด้วยตนเอง

ห้ามก่อเหตุอาชญากรรม

หากคุณกระทำความผิดอาญาใดๆ คุณจะได้รับโทษตามกฎหมาย เช่น การลักขโมย การปล้นทรัพย์ การครอบครองสิ่งของต้องห้ามหรืออาวุธ การทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัทจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำการสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรบนท้องถนน

ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือขับขี่โดยประมาทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนรายอื่นๆ สิ่งนี้จะรวมถึงการปฏิบัติตามการจำกัดความเร็ว เคารพในสัญญาณและไฟจราจร ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังในการพูดโทรศัพท์ขณะขับขี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารของคุณคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อก และคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการขับรถเป็นระยะเวลานานๆ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ

การใช้แอลกอฮอล์ สารเสพติด หรืออาวุธ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ห้ามใช้ยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ในขณะให้บริการบนแพลตฟอร์มของแกร็บ ห้ามมิให้เก็บยาเสพติด ขวดสุรา และอาวุธไว้ในยานพาหนะของคุณ หากผู้โดยสารมั่นใจว่าคุณตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางได้ทันทีและแจ้งให้บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ห้ามมิให้รับหรือนำส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายและสินค้าที่เป็นอันตราย หากคุณพบวัตถุต้องสงสัย กรุณาแจ้งแกร็บและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ดูแลยานพาหนะของคุณ

ดูแลยานพาหนะของคุณให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยยึดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยยานพาหนะที่คุณใช้ต้องเป็นยานพาหนะที่ลงทะเบียนไว้กับแกร็บ

เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการแกร็บ

คุณต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดไว้เป็นความลับ (ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่) โดยห้ามมิให้เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารโดยเด็ดขาด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ หากคุณเลือกที่จะใช้กล้องติดรถส่วนตัว

ห้ามเลือกปฏิบัติ

คุณห้ามปฏิเสธที่จะให้บริการ หรือวิจารณ์บุคคลใดๆ เนื่องด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือคุณสมบัติอื่นๆ

ดำเนินการต่อผู้ใช้บริการแกร็บด้วยความยุติธรรม

รับผิดชอบเที่ยวการเดินทางที่คุณได้ยอมรับงานแล้ว โดยไม่ยกเลิกงานหรือโอนงานให้กับบุคคลอื่นอย่างไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ห้ามมิให้กำหนดราคาด้วยตนเองและไม่ใช้เส้นทางที่มีระยะทางไกลกว่าความจำเป็น ยอมรับรหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดที่มอบให้กับผู้โดยสาร คุณต้องไม่นำบุคคลอื่นหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในยานพาหนะของคุณในขณะที่คุณให้บริการแกร็บ คุณจำเป็นต้องรอผู้โดยสารภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแกร็บ

แต่งกายสุภาพและเหมาะสมตลอดเวลา สวมใส่เครื่องแบบของแกร็บ (ถ้ามี) สนทนากับผู้โดยสารอย่างสุภาพ และดำเนินการตามคำร้องขอที่เหมาะสมจากผู้โดยสาร เช่น การปรับแอร์ในรถหรือการเพิ่มลดระดับเสียงของวิทยุ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่มาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางเมื่อมีการร้องขอ ผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเดินทางด้วยยานพาหนะที่สะอาดและปลอดบุหรี่

ดูแลประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสาร

ติดต่อและรอผู้โดยสารที่จุดนัดพบ และยินยอมให้ผู้โดยสารลงจากรถบริเวณจุดส่งที่ผู้โดยสารเลือกไว้ ยืนยันตัวตนผู้โดยสารก่อนเดินทาง ตกลงเส้นทางในการเดินทางกับผู้โดยสาร จบงานเมื่อผู้โดยสารลงจากยานพาหนะหรือส่งรายการคำสั่งซื้อแล้ว อย่าชักชวนให้ผู้โดยสารทำการจองโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์ม หรือแนะนำแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการรายอื่นแก่ผู้โดยสาร ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือสิ่งของที่นำส่ง รวมถึงจัดการอาหารหรือสิ่งของที่นำส่งให้อยู่ในหีบห่อที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง

ในกรณีฉุกเฉิน…

ให้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งแล้ว ให้ติดต่อแกร็บเพื่อรายงานถึงเหตุการณ์

กระทำด้วยความสุจริต

ไม่กระทำการทุจริตต่อแกร็บ ไม่ว่าด้วยวิธีใด เช่น การแบ่งปันหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ซ้ำ
ใช้แอปพลิเคชันทางการของแกร็บที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play หรือ App Store เท่านั้น
ไม่ใช้งานแอปพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้บริการของแกร็บ รวมถึงการดัดแปลงอุปกรณ์
ไม่ทำการจบงานโดยปราศจากการรับผู้โดยสารหรือการจัดการคำสั่งซื้อ
ข้อมูลที่แจ้งเพื่อสร้างและใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ การโต้แย้งเกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเสมอ
ใช้รหัสส่งเสริมการขายและส่วนลดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
หากผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้ในยานพาหนะของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้แกร็บทราบและนำสิ่งของเหล่านั้นส่งคืนผู้โดยสารหรือแกร็บ

ไม่ป้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่เกิดขึ้นในแอปของแกร็บ

ไม่กระทำการคุกคามพนักงานแกร็บ

ให้ความร่วมมือ ไม่ทำร้าย ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานแกร็บต่อหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์ โดยรวมถึงการถ่ายภาพหรือวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต การแอบสะกดรอยตามและขอเบอร์โทรศัพท์มือถือ

รักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รักษาอัตรารับงาน คะแนนดาว และอัตรายกเลิกงานให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนด

เปิดรับคำติชมและจัดเตรียการอบรม

บริษัทให้คุณค่ากับคำชมของทั้งผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ โดยบริษัทจะคอยประเมินการปฏิบัติงานของคุณและแจ้งผลตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยคุณอาจถูกกำหนดให้เข้าร่วมการอบรมที่แกร็บจัดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของคุณ

การรายงานข้อกังวล

คุณอาจรายงานข้อกังวล ข้อที่รับทราบ และ/หรือ การอันน่าสงสัยว่าเป็นการโกงหรือการดำเนินการที่ผิด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

แกร็บจะสังเกตการณ์ด้วยหลักการดังต่อไปนี้ในข้อกังวลและประเด็นที่มีขึ้นด้วยความสุจริต:

  • ความลับ: – การรายงานทั้งหมดและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดจะเก็บไว้เป็นความลับ บนเงื่อนไขของกฎหมายและความจำเป็นที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวน
  • การแก้แค้น: แกร็บไม่ยอมรับให้มี ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ของการแก้แค้น การตอบโต้ด้วยกำลัง การล่วงละเมิดต่อผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

แกร็บจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุดจากพาร์ทเนอร์คนขับ อย่างไรก็ตาม แกร็บมิใช่ผู้ให้บริการรับส่งโดยตรง และคนขับมิใช่ลูกจ้า พนักงาน หรือตัวแทนของแกร็บในการให้บริการขนส่งด้วย