เดินทางด้วยความมั่นใจ

ประกันอุบัติเหตุ โดยแกร็บ

เพราะผู้ใช้บริการทุกคนคือคนสำคัญของGrab บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารทุกคน เพื่อสร้างความอุ่นใจตลอดการเดินทางกับ Grab ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ขึ้นรถ จนถึงที่หมายปลายทาง

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยคิดค้นแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา และให้ความสำคัญกับผู้เดินทาง เราเลือกสรรรูปแบบประกันภัยที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับความต้องการของคุณที่สุด
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ GRAB จัดเตรียมให้กับทุก ๆ การเดินทาง ซึ่งคุ้มครองทั้งคนขับและผู้โดยสาร


ใครได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ?

บุคคลผู้ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ :

  • คนขับที่ได้ลงทะเบียนกับ Grab และใช้พาหนะ ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้
  • ผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนกับ Grab เดินทางด้วยยานพาหนะที่คนขับลงทะเบียนไว้

เมื่อไร และที่ไหน ที่ประกันอุบัติเหตุได้ให้ความคุ้มครอง?

เมื่อไหร่ก็ตามในการเดินทางกับ Grab การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะให้การคุ้มครองการเดินทางทั้งหมด

02_inforgraphic_cover_commence-TH


เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเหตุประเภทใดบ้าง?

การประกันภัยส่วนบุคคลของเราเป็นรูปแบบการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บทางกาย โดยการชดเชย มีชนิด และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

กรณีเสียชีวิต
บุคคลผู้ได้รับการประกันได้รับบาดเจ็บในระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

กรณีพิการถาวร
บุคคลผู้ได้รับการประกันได้รับบาดเจ็บในระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นเหตุให้ถึงพิการ การชดเชยขึ้นอยู่กับระดับขั้นความรุนแรงของอวัยวะที่สูญเสีย

ค่ารักษาพยาบาล
ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางสามารถเข้ารักษาพยาบาล แล้วนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลทำเรื่องกับบริษัทฯ โดยทางบริษัทมีแบบฟอร์มให้กรอก ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุต้องแจ้งบริษัท ภายใน 30 วันนับแต่ประสบอุบัติเหตุ หรือต่อเนื่องอีก 30 สำหรับกรณีที่มีการรักษาต่อเนื่อง ข้อกำหนดขึ้นกับนโยบายประกันภัยของบริษัท

เพิ่มเติม:

หากผู้ได้รับบาดเจ็บได้ใช้สิทธิกับประกันภัยอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิสำหรับ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากวงเงินเท่านั้น
ประกันไม่คลอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ทั่วไป เช่น ภาวะสงคราม, ใช้ในราชการทหารหรือการเคลื่อนไหวทางทหาร, การกระทำโดยจงใจ, การกระทำอันผิดกฎหมาย, ผลจากการตั้งครรภ์, อาการที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว, อยู่ในภาวะอิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยา, แข่งรถ หรือ ผลพ่วงจากการทำทันตกรรม


การแจ้งเหตุและการอ้างสิทธิ์:

ผู้โดยสารหรือคนขับสามารถแจ้งอุบัติเหตุต่อแผนกบริการลูกค้าของบริษัท แผนกบริการลูกค้าของบริษัทเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือคุณเมื่อประสบเหตุ ซึ่งจะมีการสอบถามข้อมูลและให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

การยื่นเรื่อง:
แผนกบริการลูกค้าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกค่าชดเชย

03_inforgraphic_claims_process-TH

ข้อสังเกตและหลักฐานการเรียกร้อง:

การยื่นส่งเอกสารหลักฐานต่างๆต้องส่งภายใน 30 วันหลังจากวันเกิดเหตุ เอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการยื่น ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินตัวจริง แบบฟอร์มการขอเงินชดเชย เอกสารแสดงการเดินทางของGrab ใบแจ้งความ(ถ้ามี) รูปถ่าย(ถ้ามี)

นโยบายการประกันภัยของบริษัทครอบคลุมทั้งหมด 7 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ในบางประเทศอาจมีความต้องการพิเศษซึ่งได้รับการดัดแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายการประกันภัย อย่างไรก็ตาม นโยบายทุกอย่างมีโครงสร้างในหลักการที่คล้ายกัน


หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความมาได้ที่ safety.th@grab.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 | ข้อมูลและเขียนโดยทีมงานความปลอดภัยของแกร็บ