ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ Grab ไม่กั๊ก LUCKY MONTH

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม Grab ไม่กั๊ก Lucky Month!

ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม : 

 • ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ในกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม (ข้อยกเว้นของบางประเภทบริการ Grab เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม)
 • ผู้ใช้ที่มีแอปพลิเคชัน Grab สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
 • ให้ถือว่าผู้มีสิทธ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคต) 
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

สิทธิของบริษัท :

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 • บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

เงื่อนไขของการเป็นผู้ได้รับรางวัลและรายละเอียดของรางวัล แบ่งตามกิจกรรม ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1 : ยิ่งใช้ Grab หลายบริการ ยิ่งได้คะแนน GrabRewards*

ผู้ใช้จะได้รับคะแนน GrabRewards เมื่อใช้บริการ Grab ครบประเภทบริการตามจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด โดยแบ่งประเภทบริการที่เข้าร่วม และจำนวนคะแนนที่แจกดังต่อไปนี้

การแบ่งประเภทบริการ

 1. บริการประเภทรถยนต์ ประกอบด้วย บริการ GrabTaxi, GrabCar, JustGrab, GrabCar Premium, GrabSUV และ GrabVan (ยกเว้นบริการ Advanced Booking)
 2. บริการประเภทรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย บริการ GrabBike (Win)
 3. บริการประเภทสั่งอาหาร ประกอบด้วย บริการ GrabFood
 4. บริการประเภทส่งของ ประกอบด้วย บริการ GrabExpress (Bike), GrabExpress (Car) และ GrabExpress (Pick-up)

เงื่อนไขและวิธีการแจกคะแนน GrabRewards

 • ผู้ใช้จะได้รับคะแนน GrabRewards 60 คะแนน เมื่อใช้บริการครบ 2 ประเภท ประเภทละอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยจะเป็นประเภทใด ก่อนหรือหลังก็ได้ และคะแนนจะถูกส่งให้คุณทันทีหลังจากที่ใช้บริการประเภทที่สองเสร็จสิ้น
 • ผู้ใช้จะได้รับคะแนน GrabRewards เพิ่มขึ้นอีก 200 คะแนน เมื่อใช้บริการครบ 3 ประเภท ประเภทละอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยจะเป็นประเภทใด ก่อนหรือหลังก็ได้ และคะแนนจะถูกส่งให้คุณทันทีหลังจากที่ใช้บริการประเภทที่สามเสร็จสิ้น
 • ผู้ใช้จะได้รับคะแนน GrabRewards เพิ่มขึ้นอีก 600 คะแนน เมื่อใช้บริการครบ 4 ประเภท ประเภทละอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยจะเป็นประเภทใด ก่อนหรือหลังก็ได้ และคะแนนจะถูกส่งให้คุณทันทีหลังจากที่ใช้บริการประเภทที่สี่เสร็จสิ้น
 • ระบบจะทำการนับการใช้บริการ และนับการแจกคะแนนใหม่ทุกวันอังคาร เวลา 00.00 น. ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ
 • คะแนน GrabRewards ที่ถูกแจกจากกิจกรรมนี้ มีจำนวนจำกัดต่อสัปดาห์
  • 60 คะแนน จำนวน 10,000 สิทธิ์
  • 200 คะแนน จำนวน 2,500 สิทธิ์
  • 600 คะแนน จำนวน 500 สิทธิ์
 • คะแนนดังกล่าว จะไม่มีผลต่อการคำนวณเพื่อเลื่อนลำดับขั้นของสมาชิก 

 

กิจกรรมที่ 2 : แลกของรางวัลพิเศษในแค็ตตาล็อกของ GrabRewards

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Grab ในกรุงเทพฯ ที่ใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการแลกสิทธิพิเศษ
 • รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มาส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
 • ผู้ใช้แอป Grabเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม แลกของรางวัลพิเศษในแค็ตตาล็อกของ GrabRewards ได้
 • ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 • บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ โดยจะถือคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
 • การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม แลกของรางวัลพิเศษในแค็ตตาล็อกของ GrabRewards นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) รวมถึงยอมให้บริษัทเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลผ่านแอป Grab รือแอป บนมือถืออื่นๆ ในระยะเวลาแคมเปญ “แลกของรางวัลพิเศษในแค็ตตาล็อกของ GrabRewards” นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการแคมเปญของบริษัท
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นผู้ใช้บริการที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ของรางวัลจะถูกเปลี่ยนทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยของรางวัลในแต่ละสัปดาห์จะประกอบด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2562

 1. Robot Vacuum ECOVACS DEEBOT OZMO มูลค่ารางวัลละ 22,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 67,500 บาท
 2. Dyson Pure Cool Me มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 41,700 บาท
 3. Dyson V11 Fluffly มูลค่ารางวัลละ 25,900 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 51,800 บาท

สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2562

 1. Apple iPad Pro 11-inch Wi-Fi มูลค่ารางวัลละ 28,900 บาทจำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 57,800 บาท
 2. Harman Kardon AURA STUDIO มูลค่ารางวัลละ 11,900 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,700 บาท
 3. Samsung 4K SMART Flat TV 55″ มูลค่ารางวัลละ 22,990 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 68,970 บาท

สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2562

 1. Leica sofort instant film camera มูลค่ารางวัลละ 11,900 บาทจำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 23,800 บาท
 2. Samsung Galaxy Note 10 มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 98,700 บาท
 3. Apple MacBook Air 13.3 มูลค่ารางวัลละ 42,900 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 128,700 บาท

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562

 1. Dyson Supersonic มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาทจำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,800 บาท
 2. Apple AirPods มูลค่ารางวัลละ 7,790 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 23,370 บาท
 3. Apple Watch Nike+ Series 4 GPS มูลค่ารางวัลละ 15,400 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 43,200 บาท
 • ผู้ที่แลกคะแนนจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรกของของรางวัลลำดับที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 และ 12 ในแต่ละสัปดาห์จะเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่แลกคะแนนจำนวนมากที่สุด 2 อันดับแรกของของรางวัลลำดับที่ 3, 4, 7 และ 10 ในแต่ละสัปดาห์จะเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดส่วนลดจากบริษัท จากทุกครั้งในการแลกสิทธิพิเศษ โดยโค้ดดังกล่าวจะถูกส่งไปใน My Rewards ภายใต้การ์ดจากการแลกรางวัลนั้นๆ  โดยมีรายละเอียดส่วนลดดังนี้  

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2562

 • ส่วนลดค่าส่งจากบริการ GrabFood เมื่อซื้อขั้นต่ำ 200 บาท และชำระค่าบริการผ่าน GrabPay Wallet มูลค่า 10 บาทต่อการแลก 1 สิทธิ์ ซึ่งมีอายุการใช้งานได้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2562

 • ส่วนลดจากบริการ GrabVan มูลค่า 100 บาทต่อการแลก 1 สิทธิ์ ซึ่งมีอายุการใช้งานได้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2562

 • ส่วนลดจากบริการ GrabDrive มูลค่า 200 บาทต่อการแลก 1 สิทธิ์ ซึ่งมีอายุการใช้งานได้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562

 • ส่วนลดจากบริการ GrabCar Premium มูลค่า 70 บาทต่อการแลก 1 สิทธิ์ ซึ่งมีอายุการใช้งานได้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดและช่องทางการประกาศผู้ได้รับรางวัล

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง Note ใน Facebook ของ Grab  https://www.facebook.com/GrabTH/ ในวันที่ 9, 16, 23 และ 30 ตุลาคม 2562

 

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อยืนยันตัวเอง มาที่ campaign.th@grab.com ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น.
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.59 น. เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมที่ 3 : Lucky Hour

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Grab ในกรุงเทพฯ ที่ใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการแลกสิทธิพิเศษ
 • ของรางวัลจะแสดงขึ้นมาในแคตตาล็อค GrabRewards ในวันที่ 3, 10, 17 และ 24 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 12:00 น.- 12:59 น. เท่านั้น
 • ผู้ที่แลกคะแนนจำนวนมากที่สุดอันดับแรกในเวลาที่กำหนดของแต่ละรอบจะเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มาส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
 • ผู้ใช้แอป Grab เวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม แลกของรางวัลพิเศษในแค็ตตาล็อกของ GrabRewards ได้
 • ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 • บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ โดยจะถือคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
 • การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Hour นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) รวมถึงยอมให้บริษัทเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลผ่านแอป Grab หรือแอป บนมือถืออื่นๆ ในระยะเวลาแคมเปญ “Lucky Hour” นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการแคมเปญของบริษัท
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นผู้ใช้บริการที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รายละเอียดและช่องทางการประกาศผู้ได้รับรางวัล

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง Note ใน Facebook ของ Grab (https://www.facebook.com/GrabTH/) ในวันที่ 3, 10, 17 และ 24 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. ของแต่ละวัน

 

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อยืนยันตัวเอง มาที่ campaign.th@grab.com ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น.
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab ภายในวันที่ 13 พฤศจิการยน 2562 เวลา 17.59 น. เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม