Press Centre

Social Impact & Safety

Grab and NIDA sign MOU to drive technological advancement in Thailand through knowledge sharing and academic research

  • a Memorandum of Understanding to drive technological advancement through a collaboration on education and academic research as well as academic studies covering a wide range of topics including society, economy, transportation, tourism - which align with national policy and plans for the development of digitality that will benefit all aspects of the nation

กรุงเทพฯ, 29 มีนาคม 2562 – แกร็บ ประเทศไทย นำโดย นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและวิชาการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอนาคตของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นในด้านต่างๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้และการศึกษาทางวิชาการที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการตอบรับโลกแห่งเทคโนโลยี โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า “การผนึกความร่วมมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของนิด้าในการร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทั้งในด้านข้อมูล นวัตกรรมดิจิทัล และการบริหารจัดการที่ทันสมัย ซึ่งจะเข้ามาเสริมศักยภาพการประยุกต์องค์ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
อันถือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน”

นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “นอกจากที่ แกร็บ ประเทศไทย จะได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ เรายังมีความยินดีที่ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการกับนิด้า เพื่อร่วมกันผลักดันการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้และงานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดย แกร็บ ถือเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการซูเปอร์แอพชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนแก่นิด้า ทั้งในด้านการดำเนินงานและกิจกรรมการศึกษาวิจัยและด้านวิชาการ ผ่านการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนองค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ตรงจากผู้บริหาร รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งเราถือว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่ง”

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง แกร็บ ประเทศไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาครัฐมาแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และความร่วมมือกับจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นจังหวัดนำร่องใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสารพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ในการแข่งขัน โมโตจีพี เป็นต้น

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

Follow us on Grab social channels

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
Consumers & Drivers

GET REWARDED JUST FOR USING US

What is GrabRewards? GrabRewards is our flagship loyalty program and we’re excited that it’s going into beta testing. We can’t […]

Others

GrabChat. The first instant messaging feature in a ride-hailing app!

GrabChat is our new instant messaging platform within Grab. It’s a seamless form of in-app communication between you & your […]