หมุนวงล้อแจกใหญ่ สมใจอยาก ใช้เพียง 59 พอยต์ 🎁✨

แจกของขวัญชุดใหญ่ส่งท้ายปีเพื่อลูกค้า GrabUnlimited ทุกคน
พร้อมรับสิทธิ์ได้รางวัลใหญ่ iPhone 15*
ฉลองสิ้นปีต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขอย่างยิ่งใหญ่กับหมุนวงล้อมหัศจรรย์
ใช้เพียง 59 พอยต์ เท่านั้น การันตี ได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน 🎁

(จำกัด 3 สิทธิ์ต่อผู้ใช้บริการ)

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited สามารถใช้พอยต์ GrabRewardsจำนวน 59 พอยต์ เพื่อแลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Grab ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับสิทธิ์รางวัลต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาของกิจกรรม
  2. เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
  3. หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุดและไม่อาจโต้แย้งได้
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาของรางวัลตามที่ระบุไว้ข้างต้นมาเป็นของรางวัลได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. จำกัดสิทธิ์ของการเข้าร่วมกิจกรรม 3 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าของรางวัลหมด

 

วิธีร่วมสนุกง่ายๆ เพียง

  • เปิดแอป Grab และไปที่วิดเจ็ต “สวัสดีปีคุ้ม หมุนวงล้อแจกใหญ่ สมใจอยาก”
  • ใช้พอยต์ GrabRewards เพียง 59 พอยต์ เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
  • สามารถหมุนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อผู้ใช้
  • คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
  •  ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ธ.ค. 2566 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

🎁 รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีทั้งสิ้น 202,888 รางวัล ประกอบไปด้วย
รายการที่ 1: โทรศัพท์ iPhone 15 (128 GB) (สีโทรศัพท์เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และไม่สามารถเลือกได้) จำนวน 3 รางวัล
รายการที่ 2: สิทธิ์ดู VIP iQIYI ฟรี 7 วัน จำนวน 3,790 รางวัล
รายการที่ 3: ส่วนลดตั๋วโดยสารสายการบิน NokAir มูลค่า 150 บาท จำนวน 4,000 รางวัล
รายการที่ 4: ส่วนลด GrabFood: 25% สูงสุด 125 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 250 บาท จำนวน 150,000 รางวัล
รายการที่ 5: ส่วนลด Self-Pickup 25% สูงสุด 125 บาท ไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ จำนวน 12,537 รางวัล
รายการที่ 6: ส่วนลด GrabMart 20% สูงสุด 180 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 450 บาท จำนวน 18,674 รางวัล
รายการที่ 7: ส่วนลด GrabExpress 30% สูงสุด 250 บาท ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะบริการ Car/SUV/Pickup/Box Truck เท่านั้น จำนวน 7,261 รางวัล
รายการที่ 8: ส่วนลดค่าเดินทาง 15% สูงสุด 100 บาท ยกเว้นบริการ GrabTaxi จำนวน 6,623 รางวัล

สิทธิ์ของบริษัท :

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนและข้อกำหนดของกิจกรรมหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

*บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

*บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับมอบรางวัล หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด ๆ

*บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบและ/หรือปัญหาทางเทคนิค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำความผิดของบุคคลที่สาม

* รางวัลไม่สามารถขาย โอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ การใช้งาน ประสบการณ์ ความเสียหายที่ผู้ได้รับรางวัลอาจจะได้รับจากรางวัล

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย

*กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ การพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุดและไม่อาจโต้แย้งได้

* สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับรางวัล iPhone 15 (128 GB) มูลค่า 32,900 บาท บริษัทจะเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวน 1,645.00 บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบไปกับกล่องข้อความในแอปพลิเคชัน Grab เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล โดยระบุชื่อและนามสกุล เอกสารเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล หมายเลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามบัตรประชาชน ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แก่ ชื่อและนามสกุล หมายเลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามบัตรประชาชน ให้แก่กรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท

*เมื่อผู้ใช้บริการได้รับรางวัล iPhone 15 (128 GB) สำเร็จ จะได้หนังสือรับรองการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท

* ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ด้วยบริษัทขนส่งเอกชนภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้บริษัทจะไม่จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจนกว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 18 – 31  ธ.ค. 2566 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด