#เที่ยวมั่นใจไปกับGrab

:sparkles:Grab ขอชวนคุณร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวไทย และรีวิวความมั่นใจที่ได้เดินทางไปด้วยกัน:sparkles:

ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพียง 

 1. กดไลก์เพจ GrabTH แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และตั้งเป็นโพสต์สาธารณะ พร้อมใส่ Hashtag #เที่ยวมั่นใจไปกับGrab #ทีมแกร็บ
 2. แชร์ภาพของคุณใต้โพสกิจกรรม จะคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวหรืออยู่บนรถ Grab ขณะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เช่นกัน
 3. เขียนรีวิวความมั่นใจในการเดินทางกับ Grab พร้อมใส่ Hashtag #เที่ยวมั่นใจไปกับGrab #ทีมแกร็บ 

ภาพและการรีวิวของใครถูกใจกรรมการที่สุด เตรียมรับรางวัลได้เลย! 🎁 

อันดับ 1 : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับภูเก็ต พร้อมที่พัก 3วัน 2คืน สำหรับ 2 ท่าน 1 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท 

อันดับ 2 : นาฬิกา Smart Watch 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,500 บาท 

อันดับ 3 : กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว 5 รางวัล รวมมูลค่า 24,750 บาท 

อันดับ 4 : Grab Voucher 20 รางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มิ.ย. 2566 

 

ประกาศรางวัล 10 ก.ค. 2566 ผ่านทาง Facebook Page | @GrabTH 

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม 

“#เที่ยวมั่นใจไปกับGrab” 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่ บริษัท แกร็บแท็กซี่
(ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. ระยะเวลาของกิจกรรม 5 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566
 2. รายละเอียดของรางวัล
  1. ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับภายในประเทศไทย จำนวน 2 ที่นั่ง และที่พักจากโรงแรม intercontinental Phuket  ห้อง Lagoon villa Club Lounge Access หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ห้องพักสำหรับเข้าพัก 2 ท่าน ระยะเวลา 2 คืน รวมมูลค่า 50,000 บาท (“รางวัลตั๋วเครื่องบินและที่พัก”) โดยที่ บริษัท ทีพีบี ทราเวล จำกัด (“ตัวแทนการท่องเที่ยว”) จะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลตั๋วเครื่องบินและที่พักจนเสร็จสิ้น
  2. นาฬิกาสมาร์ท วอช รุ่น Apple watch SE จำนวน 2 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 10,250 บาท) รวมมูลค่า 20,500 บาท
  3. กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ American tourist รุ่น Litevilo จำนวน 5 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 4,950 บาท) รวมมูลค่า 24,750 บาท
  4. Grab gift card จำนวน 20 รางวัล  (มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท) รวมมูลค่า 40,000 บาท
 3. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
  3.1 กดไลค์เพจ GrabTH และแชร์โพสต์ประกาศกิจกรรมและตั้งเป็นโพสต์สาธารณะพร้อมติดแฮชแท็ก #เที่ยวมั่นใจไปกับGrab #ทีมแกร็บ
  3.2 แนบภาพถ่ายตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือรูปภาพตัวเองบนรถขณะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้บริการเรียกรถใดๆ ของ Grab และเขียนรีวิวความมั่นใจในการเดินทางกับ Grab ไปยังสถานที่นั้นๆ ใต้โพสประกาศกิจกรรมพร้อมติดแฮชแทค #เที่ยวมั่นใจไปกับGrab #ทีมแกร็บ
  3.3 สถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเท่านั้น
  3.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการเขียนรีวิวความมั่นใจในการเดินทางกับ Grab ได้ประทับใจกรรมการจะเป็นผู้ได้รับรางวัล
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
  4.1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาของกิจกรรมและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม
  4.2 จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  4.3 โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ และในกรณีที่เหมาะสมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ https://www.grab.com/th/en/terms-policies/privacy-notice/
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมหรือไม่
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ตามดลุยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาและตัดสินใจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้
 7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
 8. พนักงานบริษัทฯ ครอบครัว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. บริษัทผู้ผลิตของรางวัลไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือให้ของรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องกรอกแบบฟอร์มการรับรางวัลและระบุชื่อ-สกุล อีเมล พร้อมภาพถ่ายหน้าจอการร่วมกิจกรรม หลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีเฟสบุ๊คที่เข้าร่วมกิจกรรม และหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 23:59 น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์รับของรางวัล
 4. เมื่อกรอกฟอร์มยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566  โดยผู้ได้รับรางวัลต้องกรอกแบบฟอร์มใบรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายและทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
 5. เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลผ่านแบบฟอร์มการรับรางวัลเท่านั้นที่จะได้รับของรางวัล โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุในแบบฟอร์มภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ตนได้รับให้กับบริษัทฯ ก่อนที่จะรับรางวัล 
 7. องรางวัลไม่สามารถขาย/ โอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ 
 8. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อบริษัทฯ กลับภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ทำการจ่ายภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด (25 กรกฎาคม 2566) จะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทฯ ในการดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้ได้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ทันที
 9. สำหรับรางวัลตั๋วเครื่องบินและที่พักภายหลังจากที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลกับบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการติดต่อดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับรางวัลตั๋วเครื่องบินและที่พักซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจอง การติดต่อในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินหรือที่พักถูกยกเลิกหรือผู้ได้รับรางวัลต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางกับตัวเเทนการท่องเที่ยวเท่านั้น โดยผู้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ มีหน้าที่เพียงให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลและไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับรางวัลตั๋วเครื่องบินและที่พักใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ความเสียหายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับรางวัลและ/หรือกิจกรรมนี้
 11. รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน Grab หรือโพสต์ทางโซเชียลมีเดีย ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 12. บริษัทฯ มีสิทธิ์พิจารณาไม่ให้ของรางวัลกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่ามีการทุจริตในกิจกรรม กระทำผิดกฏหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมขึ้น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนของรางวัลด้วยสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันสิทธิ์และแลกรับภายในระยะเวลาที่กำหนด ของรางวัลใด ๆ ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์และแลกรับภายในกำหนดอาจถูกริบ (หรือจำหน่ายหรือบริจาคทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ) และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ เพื่อการจ่ายหรือการชดเชยให้กับของรางวัลดังกล่าว
 14. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
 15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันแกร็บ และที่ปรากฎอยู่ ณ https://www.grab.com/terms-policies/  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่นำมาบังคับใช้ได้