ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม “ชวนเพื่อนใช้ (Referral)”

ระยะเวลาของกิจกรรม
ระยะเวลาของกิจกรรม Referral Program (“กิจกรรม”)

 1. กิจกรรมระยะที่ 1 : เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 2. กิจกรรมระยะที่ 2 : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565


ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม

 1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนจำกัด โดยจะต้องเป็นผู้แนะนำ (Referrer) ที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทเท่านั้น โดยผู้แนะนำ (Referrer) ที่ได้รับการคัดเลือก จะมีไอคอน “ชวนเพื่อนใช้” (Invite Friends) ปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชัน Grab ของผู้แนะนำ (Referrer) เพื่อทำการเชิญชวนผู้ถูกแนะนำ (Referee) ให้ดาวน์โหลดและทำการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab โดยที่
  1. ผู้แนะนำ (Referrer) หมายถึง ผู้บริโภคที่มีบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม ที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัท
  2. ผู้ถูกแนะนำ (Referee) หมายถึง ผู้บริโภคที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab และเป็นฝ่ายถูกแนะนำจากผู้แนะนำ (Referrer) ให้ดาวน์โหลดและเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรม
 2. ผู้แนะนำ (Referrer) จะต้องเป็นฝ่ายแนะนำผู้ถูกแนะนำ (Referee) ให้ดาวน์โหลดและทำการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab โดยส่งคำเชิญเพื่อนเพื่อดาวน์โหลดและทำการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab ผ่านวิธีการและลิงก์ที่บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดเท่านั้น
 3. ผู้ถูกแนะนำ (Referee) จะต้องดาวน์โหลดและทำการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab ผ่านลิงก์ที่ได้รับจากผู้แนะนำ (Referrer) ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้น ผู้ถูกแนะนำ (Referee) จะได้รับส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 250 บาท จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำ (Referee) ผ่านหน้ารีวอร์ดสของฉัน (My Rewards) บนแอปพลิเคชัน Grab ภายใน 7 วัน 
 4. หากผู้ถูกแนะนำ  (Referee) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Grab พร้อมสมัครสมาชิกเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์ และทำคำสั่งซื้อผ่าน GrabFood ให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อ ผู้แนะนำ (Referrer) จะได้รับรางวัล ผ่านหน้ารีวอร์ดสของฉัน (My Rewards) บนแอปพลิเคชัน Grab ภายใน 7 วัน ได้แก่ ส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 350 บาท จำกัด จำนวน 1 สิทธิ์ต่อ 1 การแนะนำ โดยที่ผู้ถูกแนะนำปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมครบถ้วนถูกต้อง
 5. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม Referral Program จึงจะได้รับรางวัล
 6. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆโดยทุจริต หรือผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
 8. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 9. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน Grab ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข, การทุจริตการลงทะเบียนล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ  ก็ตามและคะแนนที่ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถคืนกลับเป็นคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 10. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันแกร็บ และที่ปรากฎอยู่ ณ https://www.grab.com/terms-policies/ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่นำมาบังคับใช้ได้
 12. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 13. บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

 

รายละเอียดของรางวัล

 1. รางวัล ได้แก่ ส่วนลดมีอายุการใช้งานตามระยะกิจกรรมที่กำหนด ดังนี้
  1. กิจกรรมระยะที่ 1 : ส่วนลดมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  2. กิจกรรมระยะที่ 2 : ส่วนลดมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 1 มกราคม 2566
 2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ใช้ส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ปรากฎในหน้ารีวอร์ดสของฉัน (My Rewards) จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในการใช้ส่วนลดดังกล่าว
 3. รางวัลไม่สามารถขาย, โอน, หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ต้องเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. ผู้แนะนำ (Referrer) จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำ (Referee) ดาวน์โหลดและทำการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grabและมีคำสั่งซื้อบน GrabFood ที่เสร็จสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 คำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 3. ผู้ถูกแนะนำ (Referee) จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อดำเนินการดาวน์โหลดและทำการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน Grab เสร็จสมบูรณ์และต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยมีธุรกรรมบน Grab มาก่อนเท่านั้น
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลส่วนลดเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วนเท่านั้น
 5. รางวัลจะถูกส่งมอบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ในหน้าเมนู ‘รีวอร์ดสของฉัน‘ (My Rewards)
 6. รางวัลส่วนลดมีอายุการใช้งานตามระยะกิจกรรมที่กำหนด หากผู้ได้รับรางวัลไม่ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  3. บริษัทพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม


สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม

ส่งข้อความมาที่เฟซบุ๊ก Grab (www.facebook.com/grabth) หรือโทร. 02-021-2530