💙GrabMart x Pepsi ยิ่งสั่ง ยิ่งได้ลด🎁

ขอชวนทุกคนมาปลดล็อกส่วนลดสุดพิเศษ
ง่ายๆ เพียงช้อปสินค้าให้ครบตามที่กำหนดผ่านร้านค้า Tops Daily, Tops Market, Central Food Hall และ FamilyMart บน GrabMart💚

👉 ช้อปสินค้าที่เข้าร่วมรายการครบ 1 ครั้ง | ขั้นต่ำ 50 บาท / ครั้ง
รับส่วนลด 30 บาท

👉 ช้อปสินค้าที่เข้าร่วมรายการครบ 2 ครั้ง | ขั้นต่ำ 50 บาท / ครั้ง
รับส่วนลด 50 บาท

โดยสินค้าที่เข้าร่วมรายการทั้งหมด ได้แก่
– เป๊ปซี่แมกซ์ 1.45 ลิตร
– เป๊ปซี่ 1.5 ลิตร
– เป๊ปซี่ 1.45 ลิตร
– เป๊ปซี่ 325 มล. แพค 6 กระป๋อง
– เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร
– เป๊ปซี่แมกซ์ 245 มล. แพค 6 กระป๋อง
– ลิปตันไอซ์ทีเลมอนชาปรุงสำเร็จรสเลมอน 950 มล.
– เป๊ปซี่ 1 ลิตร

👉 ช้อปเลย 

⏰ ตั้งแต่ 28 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2565


เงื่อนไขกิจกรรม 💙 GrabMart x Pepsi ยิ่งสั่ง ยิ่งได้ลด 🎁
1. ระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. กิจกรรมจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดดังกล่าว หรือ เมื่อรางวัลส่วนลดของกิจกรรมนี้ถูกแจกให้กับผู้ใช้บริการจนครบจำนวนตามที่แกร็บกำหนดไว้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
2. คำสั่งซื้อที่จะถูกนับเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นคำสั่งซื้อเครื่องดื่ม ที่ร่วมรายการของ GrabMart ซึ่งมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลดที่ปรับใช้อัตโนมัติจากร้านค้า โดยไม่รวมค่าส่งและส่วนลดอื่นทุกประเภท) และเป็นคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
3. คำสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือเป็นไปตามระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือดำเนินการไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมานับในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ผู้ใช้บริการที่มียอดสั่งซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ (รายชื่อสินค้าดังนี้ เป๊ปซี่แมกซ์ 1.45 ลิตร, เป๊ปซี่.1.5 ลิตร, เป๊ปซี่ 1.45 ลิตร, เป๊ปซี่ 325 มล. แพค 6 กระป๋อง, เป๊ปซี่ 1.95 ลิตร, เป๊ปซี่แมกซ์ 245 มล. แพค 6 กระป๋อง, ลิปตันไอซ์ทีเลมอนชาปรุงสำเร็จรสเลมอน 950 มล., เป๊ปซี่ 1ลิตร) ผ่าน Tops Daily, Tops Market, Central Food Hall และ FamilyMart บน GrabMart ตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไป สำเร็จ 1 ครั้ง จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabMart 30 บาท และเมื่อสั่งสำเร็จ 2 ครั้ง (รวมกับครั้งแรก) จะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabMart 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ (รายชื่อสินค้าดังนี้ เป๊ปซี่แมกซ์ 1.45 ลิตร, เป๊ปซี่.1.5 ลิตร, เป๊ปซี่ 1.45 ลิตร, เป๊ปซี่ 325 มล. แพค 6 กระป๋อง, เป๊ปซี่ 1.95ลิตร) ผ่าน Tops Daily, Tops Market, Central Food Hall และ FamilyMart ในครั้งถัดไป โดยจะต้องมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป
5. ส่วนลดมีจำนวนจำกัด ทั้งหมด 12,500 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น 10,000 สิทธิ์สำหรับส่วนลด 30 บาท และ 2,500 สิทธิ์สำหรับส่วนลด 50 บาท
6. การแจกรางวัลส่วนลดภายใต้กิจกรรมนี้เป็นแบบมาก่อนได้ก่อน แกร็บจะแจกรางวัลส่วนลดให้แก่ผู้ใช้บริการตามลำดับของผู้ใช้บริการที่ดำเนินการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมถูกต้องครบถ้วน หากรางวัลส่วนลดถูกแจกไปครบตามจำนวนที่แกร็บกำหนดแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับรางวัลส่วนลดได้อีก
7. หากผู้ใช้บริการดำเนินการตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนและมีสิทธิได้รับรางวัลส่วนลด แกร็บจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบผ่านกล่องข้อความของท่านใน แอปพลิเคชันแกร็บ
8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 3 วันหลังจากที่ผู้ใช้บริการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนและรางวัลส่วนลดจะมีอายุการใช้งาน 14 วัน นับจากที่ผู้ใช้บริการได้รับรางวัลส่วนลด
9. จำกัด 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถได้รับส่วนลด 30 บาท และ 50 บาท ได้เพียง อย่างละ 1 ครั้ง
10. รางวัลส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของแกร็บได้ ยกเว้นส่วนลดที่ปรับใช้อัตโนมัติจากร้านค้า และ/หรือส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือเครดิต หรือของรางวัลอื่นได้
11. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
12. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันแกร็บ และที่ปรากฎอยู่ ณ https://www.grab.com/th/terms-policies/ และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่นำมาบังคับใช้ได้
13. ของรางวัลจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
14. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น
15. พนักงานแกร็บ ครอบครัว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
16. รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. แกร็บขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บ ถือเป็นที่สิ้นสุด
18. การพิจารณาและตัดสินใจของแกร็บ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้
19. แกร็บไม่ต้องรับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ของผู้ใช้บริการหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย