เติมเงินเข้า GrabPay Wallet ด้วย K PLUS วันนี้ รับเงินคืนเข้ากระเป๋าสูงสุด 250 บ.*

เติมเงินเข้า GrabPay Wallet
ด้วย K PLUS วันนี้
รับเงินคืนเข้ากระเป๋าสูงสุด 250 บ.*

💚ผู้ใช้ใหม่**💚
👉เติมเงิน 100 บ. ผ่าน K PLUS ครั้งแรก
รับเงินคืน 100 บ.*
1 สิทธิ์ / แคมเปญ

💚ผู้ใช้ K PLUS ปัจจุบัน💚

👉เติมเงินครั้งละ 100 บ.
อย่างน้อย 3 วัน / เดือน ด้วย K PLUS
รับเงินคืน 50 บ.*
4 สิทธิ์ / แคมเปญ

💵 ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง
‘รีวอร์ดของฉัน’
ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


1 ก.ย. 2565 – 31 ธ.ค. 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**ผู้ใช้ใหม่หมายถึงผู้ที่เติมเงินด้วย K PLUS เป็นครั้งแรก
รวมถึงผู้ที่เคยเติมเงินด้วยแอปธนาคารอื่น

_____________________________________

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
รายการส่งเสริมการขาย เติมเงิน GrabPay Wallet ด้วย K PLUS เป็นครั้งแรก รับเงินคืน 100 บาท
1. ผู้ใช้บริการที่ทำรายการเติมเงิน GrabPay Wallet ด้วยบริการ K PLUS เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อเติมเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท จะได้รับคูปองเงินคืนใน GrabPay Wallet จำนวน 100 บาท
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.
3. จำกัดสิทธิ์การรับคูปองเงินคืน 1 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
4. จำกัดสิทธิ์การรับคูปองเงินคืน 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน และ 40,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
5. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับคูปองเงินคืนภายในระยะเวลาดังนี้
    a. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนกันยายน 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
    b. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนตุลาคม 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
    c. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
    d. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนธันวาคม 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
6. ยอดเงินคืนจะปรากฏใน GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากกดใช้งานคูปองเงินคืน โดย Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่กดใช้คูปองเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ยอดเงินใน GrabPay Wallet ไม่มีวันหมดอายุ และผู้ใช้บริการสามารถคงยอดเงินใน GrabPay Wallet ได้สูงสุด 100,000 บาท
8. ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนเงินคืนที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไปบัญชี GrabPay Wallet ของผู้อื่น หรือบัญชีธนาคารได้ และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
9. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันเกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
10. Grab และธนาคารกสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรางวัลที่เท่ากัน และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
รายการเสริมการขาย เติมเงิน GrabPay Wallet ด้วย K PLUS
1. ผู้ใช้บริการที่เติมเงิน GrabPay Wallet ด้วยบริการ K PLUS โดยเติมเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท ต่อครั้ง ต่อวัน อย่างน้อย 3 วันต่อเดือน โดยนับเดือนตามปฏิทิน จะได้รับคูปองเงินคืนใน GrabPay Wallet จำนวน 50 บาท ขั้นต่ำ
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.
3. จำกัดสิทธิ์การรับคูปองเงินคืน 1 สิทธิ์ ต่อเดือน และ 4 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
4. จำกัดสิทธิ์การรับคูปองเงินคืน 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน และ 8,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
5. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับคูปองเงินคืนภายในระยะเวลาดังนี้
    a. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนกันยายน 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
    b. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนตุลาคม 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
    c. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
    d. ผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ภายในเดือนธันวาคม 2565 คูปองเงินคืนจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 โดย ผู้ใช้บริการจะต้องกดใช้งานคูปองเพื่อรับเงินคืนเข้าสู่ GrabPay Wallet ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
6. ยอดเงินคืนจะปรากฏใน GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากกดใช้งานคูปองเงินคืน โดย Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่กดใช้คูปองเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. เงินใน GrabPay Wallet ไม่มีวันหมดอายุ และผู้ใช้บริการสามารถคงยอดเงินใน GrabPay Wallet ได้สูงสุด 100,000 บาท
8. ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนเงินคืนที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไปบัญชี GrabPay Wallet ของผู้อื่น หรือบัญชีธนาคารได้ และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
9. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันเกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
10. Grab และธนาคารกสิกรไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรางวัลที่เท่ากัน และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า