ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลผ่าน “กิจกรรมตอบแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภค GrabMart x KFood”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลผ่าน

“กิจกรรมตอบแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภค GrabMart x KFood”

200 ท่านแรก*ที่ร่วมตอบเข้ามา

 1. น.ส.จิรพรรณ คุณอาษา
 2. นิธินันท์ วุฒิวิมลโรจน์
 3. ทิพวรรณ ปานะสูตร
 4. พัชนิดา ด้วงอินทร์
 5. ณัฐวดี ศรีคล้ำ
 6. ณัฐณิชา ผลาสิงห์
 7. จินดาพร นุชสำอางค์
 8. สุทธิดา วงษ์แย้ม
 9. Kanteera S.
 10. ชุติมา สามสี
 11. ณัฐกฤตา เนติธาดา
 12. สิริมณฑ์ เอกอัครรุ่งโรจน์
 13. ธนัชพร ประยูรภูริพันธุ์
 14. สุชาดา สัย
 15. พรรษวรรณ ลาภา
 16. เนติกานต์ นิยม
 17. ธัญชนก มาตยานุมัตย์
 18. ศิริรัตน์ มิตรเทวิน
 19. พยอม ด้วงอินทร์
 20. Sumolthip Sethee
 21. อรวรรณ สุดใจ
 22. เอเดน เอ็ดเดิลสเตน
 23. ผกายมาศ แซ่เง้ย
 24. วิชุดา อินทร์ตา
 25. นภสร เอี่ยมใย
 26. ธีราวุธ ประยูรภูริพันธุ์
 27. จิราวรรณ ชาวกันหา
 28. สุกานดา ฉัตรนิรัติศัย
 29. อภิศรานัฐน์ ศรีนารอด
 30. บุษยนันท์ แก้วแจ่ม
 31. นฤมล สบบง
 32. อมรรัตน์ ฟักแฟง
 33. ปรารถนา สุวรรณรักษ์
 34. ซิ้วเกียง แซ่โค้ว
 35. วุฒิชัย ทองชัย
 36. ว่าที่ ร.ต.หญิง ประภาวรินทร์ วงคีรี (โย)
 37. จิดาภา เทศกุล
 38. พนิดา หงษ์โยธี
 39. ภาวิกา สัย
 40. ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม
 41. นางสาวปภัสรา สมรับ
 42. มาลี เงินทอง
 43. รัชนีกร อุ่นคำ
 44. เพ็ญพรรณ​ ธนกนกชัย
 45. ภัทรา แป้นกลาง
 46. นิภาดา สหัสดี
 47. ขวัญตา พูลเจริญ
 48. อักษราภรณ์ พูลพจน์
 49. สุกัญญา เอี่ยมทรัพย์
 50. สุกัญญา วันเย็น
 51. นางสาวรังสิยา นามแก้ว
 52. พรชนก ตรีเกสรนพมาศ
 53. ดลนภา เดชะผล
 54. กรกมล เอี่ยมศรี
 55. สุภัคชนม์ คล่องดี
 56. ทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย
 57. สุทธิดา​ งอมสูงเนิน
 58. พรรณพลอย แกล้วกล้า
 59. อัจฉราพร ถินถาวร
 60. วราภรณ์
 61. ชลธิชา อำไพพิศ
 62. พิชญธิดา ส่งเสริม
 63. มิณตรา คำประดิษฐานนท์
 64. ปภิญญา ฉิมนอก
 65. ชินโชติ ก้อนสุวรรณ
 66. ประภาศรี ปิ่นสุวรรณ
 67. กนิษฐา ใจทน
 68. ศิวพร บุญทรัพย์
 69. นางสาว อภิญญา เชื้อหนองใฮ
 70. ณัฎฐ์วรรณธัช ดวงจำปา
 71. ธัญจิรา เชื้อไทย
 72. พรนภา หุ่นจีน
 73. อาซีซะฮ์ วาลง
 74. สุประวีณ์ ศรีสุบัติ
 75. นางสาวกรรณิการ์ ทองโคกสูง
 76. สิริพร​ พุ่ม​ไพบูลย์​
 77. วรนุช การสามารถ
 78. น้ำฝน วงศ์สง่า
 79. ประภัสสร ศรีโสด
 80. พรชนก แพบุญประเสริฐ
 81. กัญญาณัฐ แสงกรม
 82. Sumaree Mia
 83. วชรพร สุขเอี่ยม
 84. กันตินันท์ ศุภเศรษฐโรจน์
 85. ฐิติรัตน์ ศรีคำ
 86. ปิยะนันท์ คมขำ
 87. Jutatip mathai
 88. เจนจิรา อะโน
 89. วราภรณ์ จันทวงษา
 90. วรัญญา ตราพัด
 91. นูรีซาวาตี สาและบู
 92. อังคณา ดอกนางแย้ม
 93. ศิราณี เชื้อไทย
 94. ณัฐจารี วัฒนเดช
 95. ประภัสร์ ยวงเกตุ
 96. ธนาวัลย์​ อินต๊ะเปียง
 97. ภาคินัย บุญโยดม
 98. วิรดี ไพละออ
 99. วฤณพร สุขเอี่ยม
 100. โสภิณ วิเศษทรัพย์
 101. เปมิกา ตีรณานุสิษฐ์
 102. ยุภาพร พลอยสุข
 103. ปาริฉัตร ผดุงศรี
 104. สมฤดี อัครประสิทธิกุล
 105. มินตรา ปัญญากอง
 106. ภาวิณี
 107. วริศรา ผึ้งเถื่อน
 108. นัฐ ลีละหุต
 109. ทัศนีย์ แจ่มกระจ่าง
 110. ด.ญ.สุภาพร สีรี
 111. รัชชภา พรหมจันทร์
 112. ญนิส ธวัฒณวรากุล
 113. ประกายวรรณ ราชสุวรรณ
 114. กัญญาวีร์ คำสัมฤทธิ์
 115. ภูริชญา ขอร่ม
 116. นภัสกร จันทมาตย์
 117. ยุพดี ทางดี
 118. เสาวลักษณ์ ซาลุน
 119. Pornprapa Chusuttinunchai
 120. เมษนี ไกรปรุ
 121. ดวงกมล แจ้งหิรัญ
 122. ระรินธร ทองรัตน์
 123. สุจรรยา เวียงจันทร์
 124. นางสาวกัญญารัตน์ ไก่แก้ว
 125. จริยา แม้นจันทรารัตน์
 126. นางสาวสมพร หอมเกษร
 127. กฤษพงค์ เทพสุทธิ์
 128. นส ทิตา วงษ์วาลย์
 129. ญาตาวี ฤกษ์ฉวี
 130. นุชจิฬา แฝงจันอัด
 131. นิรดา ธีรวงษ์ไพบูลย์
 132. อนรรฆวี ชื่นเกษร
 133. ทิพาพร เนติธาดา
 134. วิจิตรา เฉลิมศิริ
 135. อำภา สระกลาง
 136. ศศินิภา วิชัยดิษฐ
 137. มาริสา แต่งงาม
 138. กฤติยภรณ์ ศรีศุภผุดผ่อง
 139. ชุติมณฑน์ เพ็งสวัสดิ์
 140. สุกัญญา ศรีวิไลย์
 141. วรรณพร วิจิตรโท
 142. น.ส.ปานไพลิน เเตงเพชร์
 143. ขวัญดาว แก้วติ๊บ
 144. พิชยา รวีรุ่งไพศาล
 145. ชนากานต์ รัตนกุล
 146. ปรียาภัทร์ บุญตา
 147. ทักษิณ ไร่สอ
 148. นลินี คูณพรม
 149. อมรรัตน์ ยืนสุข
 150. สุภาพร กิมฮวย
 151. ศิริลักษณ์ จันสา
 152. สุธรรม แซ่ว่อง
 153. นารีวิทย์ สิริธัญญ์ธนาเดช
 154. อัจจิมา สมจิตต์
 155. ปรียานุช บุตรสมบัติ
 156. ชนิสรา สวาศรี
 157. นุวัฒน์ จันทะบุรม
 158. ภัสรา โสดามา
 159. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีเนตร
 160. สุดารัตน์ ไพจิตร
 161. สุจิตรา ใบไกร
 162. ยุทธชัย แก้วกนก
 163. ปวันรัตน์ ผอมปิด
 164. ฟิรดาวส์ วาหะ
 165. อโรชา รัตนชูศรี
 166. สุธิดา ชีกล่ำ
 167. สุดจิตรา สุดจิตจูล
 168. สุวิสาข์ หุบชะบา
 169. สุชานันท์ ละขะไพ
 170. กาญจนา สีมาราช
 171. ประภาวรินทร์ ศิริพิทยางกูร
 172. อนงค์นาถ อุตมะกูล
 173. ศวัส ลาภจะสัมปัน
 174. จารีรัตน์ รุ่งประเสริฐ
 175. มาริษา เชื้อสวน
 176. อัญชิสา ดวงแก้ว
 177. นิด วิละแสง
 178. นางสาวสโรชา นามอินโพธิ์
 179. กัญญาณัฐ รักพวกกลาง
 180. กันยาภัค เข็มปัญญา
 181. วรพรต เทพวรรณ
 182. นายวัฒนา พุทธรักษ์
 183. วราพร กาญจนอลงกรณ์
 184. กมลวรรณ บุญวัฒน์
 185. จุฬาภรณ์ ภูเขาทอง
 186. นุชนารถ เชื่อมกลาง
 187. จิรยา แช่มโชติ
 188. กิตติพร อ่อนแก้ว
 189. แพรวรุ่ง ทรัพย์สุขสำราญ
 190. ณัฎฐิกา ศรีปัญญา
 191. จักรวรรดิ์ หล้าเพชร
 192. กชพรรณ จอมศรี
 193. จารุวรรณ แปงจันทร์หอม
 194. Junjira howattanapanit
 195. พิชญ์สินี จันทร์แสงทอง
 196. จุฑาทิพย์ จุลเลศ
 197. Panvarat kulratkitiwong
 198. จุฑารัตน์ โพธิ์ขาว
 199. อมรรัตน์ ดอนประสิทธิ์
 200. สุดารัตน์ เนียมทัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • บริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 • สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 คน เท่านั้น | เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบรางวัลผ่านที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลยืนสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดให้
 • บริษัทฯ อาจร้องขอให้ติดต่อบริษัทกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการรับของรางวัล รวมถึงส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อรับรางวัล
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่าอาจมีการทุจริต
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นได้
 • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิปรับเปลี่ยนของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า       
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว