หลักการคำแนะนำของเรา

คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นพื้นฐานสำคัญของภารกิจ Grab ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจให้กับทุกคน เพื่อรักษาความไว้วางใจและการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์และผู้บริโภคของเรา หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งได้ฝังอยู่ในการดำเนินงานและขั้นตอนของเราเพื่อให้เราต้องรับผิดชอบและสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย ยุติธรรมและมีจริยธรรมสำหรับผู้คนที่ทำธุรกรรม

ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย

ขอบเขตความปลอดภัยทางไซเบอร์

ที่ Grab เราเสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องเครือข่าย ระบบ และข้อมูลจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้และข้อกำหนดเฉพาะภาคส่วนที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในที่ทำงานของเรา พนักงานและลูกจ้างของเราได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการทบทวนประจำปี

Grab ยังรวมเอากรอบการทำงานเรื่อง 'การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่กระบวนการออกแบบ': ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลที่ถูกฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะใหม่ใดๆโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มสร้างแนวคิดและการออกแบบ จากนั้นก็ใช้ไปตลอดวงจรชีวิตของมัน ทีมนักตรวจสอบภายในและทีมประกันความเสี่ยงของเราได้ทำการประเมินและรับรองให้กับประสิทธิผลของมาตรการควบคุมเหล่านี้

ป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต

ที่ Grab เราป้องกันความเสี่ยงจากการฉ้อโกงที่เคยมีมาในอุตสาหกรรมของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงการใช้บัญชีของพาร์ทเนอร์หรือผู้บริโภคในทางที่ผิด การเข้าครอบครองบัญชี การใช้ซอฟต์แวร์ปลอมแปลงสถานที่ การส่งเสริมการขายหรือการใช้สิ่งจูงใจในทางที่ผิด และความเสี่ยงในการชำระเงิน

แม้ว่าเราอาจไม่สามารถขจัดความเสี่ยงของการฉ้อโกงที่เกิดจากผู้ไม่หวังดีหรือองค์กรอาชญากรรมได้อย่างเต็มที่ แต่เราใช้วิธีเชิงรุกในการป้องกันและต่อสู้กับการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มของเรา

การรักษาจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต

เราได้กำหนดชุดนโยบายและขั้นตอนต่างๆ รวมถึงนโยบายต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต (ABC) นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน นโยบายการบริจาค นโยบายความบันเทิงด้านของขวัญและอาหาร และนโยบายการแจ้งเบาะแส นโยบายเหล่านี้เป็นแกนหลักของเรา ระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในการดำเนินงานของเรา

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเศรษฐกิจและสังคม

ทีมกฎหมายและจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในประเด็นต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น สุขภาพและความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การจ้างงาน แนวทางปฏิบัติด้านการเงิน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย การต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการต่อต้านการแข่งขัน

เราปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและปรับปรุงการควบคุมภายในของเราให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเพียงพอ

ส่งเสริมสถานที่ทำงานที่สร้างการมีส่วนร่วมและความหลากหลาย

ที่ Grab เราเชื่อว่าพนักงาน Grab ที่มีความหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและวัฒนธรรมร่วมของ Grab จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นสำหรับชุมชนของเรา เราชื่นชมมุมมองและประสบการณ์ของกันและกัน และมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมที่มีความหลากหลายและสร้างสถานที่ทำงานที่สร้างการมีส่วนร่วมซึ่งช่วยให้พนักงาน Grab ทุกคนทำงานได้ดีที่สุด

เกี่ยวกับเรา

มาดูวิธีการขับเคลื่อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม