เงื่อนไขและข้อตกลงแคมเปญ Grab 11.11 1 แถม 1 ตลอดเดือน

ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม (ข้อยกเว้นของบางประเภทบริการ Grab เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม)
 2. ใช้บริการ Grab ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562
 3. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคต)

สิทธิของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่ให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล 

เงื่อนไขของการเป็นผู้ได้รับรางวัลและรายละเอียดของรางวัล แบ่งตามกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : รับส่วนลดจากเครือเซ็นทรัล

ทุกครั้งที่ใช้ Grab รับทันทีส่วนลดจากร้านอาหารและแผนกต่างๆ ในเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ

 1. ผู้ใช้สามารถสะสมแสตมป์จากการใช้บริการ Grab บริการใดก็ได้ ยกเว้น Advanced Booking
 2. ผู้ใช้สามารถสะสมแสตมป์ได้จากการใช้บริการ Grab ทั่วประเทศไทย
 3. หนึ่งผู้ใช้สามารถสะสมแสตมป์ได้สูงสุด 5 แสตมป์
 4. ระยะเวลาร่วมแคมเปญ 11 พฤศจิกายน 2562 – 1 ธันวาคม 2562 และสามารถใช้ส่วนลดได้ถึง 15 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 5. การรับส่วนลดจากพาร์ทเนอร์

5.1) เมื่อผู้ใช้ปลดล็อคแสตมป์ที่ 1-5 ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์จะเข้าไปอยู่ใน “รีวอร์ดของฉัน (My Rewards)” ของคุณโดยอัตโนมัติ
5.2) ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ที่ได้จากการปลดล็อคแสตมป์ที่ 1-5 มีรายละเอียดดังนี้

แสตมป์ที่ 1  ประกอบด้วย

รับสิทธิ ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี Original Pretzel ราคา 35 บาท จาก Auntie Anne’s จำนวน 2,400,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 84,000,000 บาท

แสตมป์ที่ 2  ประกอบด้วย

รับสิทธิ ซื้อไก่ทอด 3 ชิ้น แถม 1 ชิ้นฟรี ราคา 37 บาท จาก KFC จำนวน 1,500,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 55,500,000 บาท

แสตมป์ที่ 3  ประกอบด้วย

ส่วนลด 30 บาท จาก Central Food Hall & Tops เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป จำนวน 1,200,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 36,000,000 บาท

แสตมป์ที่ 4  ประกอบด้วย

ส่วนลด 100 บาท จาก Robinson เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขั้นไป จำนวน 1,000,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ระยะเวลาร่วมแคมเปญ 11 พฤศจิกายน 2562 – 1 ธันวาคม 2562 และสามารถใช้ส่วนลดได้ถึง 15 ธันวาคม 256

แสตมป์ที่ 5  ประกอบด้วย

ส่วนลด 100 บาท จาก Central Department Store เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จำนวน 800,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 80,000,000 บาท

5.3) เงื่อนไขในการรับส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจากแต่ละพาร์ทเนอร์เท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะปรากฏอยู่ใน My Rewards หลังจากผู้ใช้ได้รับแสตมป์แล้ว

 1. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้
 2. การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) รวมถึงยอมให้บริษัทเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลผ่านแอปฯ แกร็บ หรือแอปฯ บนมือถืออื่นๆ ในระยะเวลากิจกรรมนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
 3. Grab สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ

กิจกรรมที่ 3 : รับแคชแบ็กเมื่อชำระค่าบริการด้วย GrabPay Wallet

 1. ผู้ใช้จะได้รับแคชแบ็กเมื่อจ่ายค่าบริการของ Grab ผ่าน GrabPay Wallet เท่านั้น 
 2. GrabPay Wallet ไม่สามารถใช้ได้กับบริการ GrabCar 
 3. รับเงินคืนสูงสุด 121 บาท โดยรับแคชแบ็กคืนครั้งละ 11 บาท สูงสุด 11 ครั้งต่อผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ
 4. แคชแบ็กจะถูกคืนเข้าไปใน “รีวอร์ดของฉัน” ผู้ได้รับแคชแบ็กจะต้องเข้าไปรับเงินคืนเข้า GrabPay Wallet จาก ”รีวอร์ดของฉัน” ด้วยตัวเอง
 5. แคชแบ็กจะหมดอายุภายใน 11 วันหลังจากได้รับ

กิจกรรมที่ 4 : รับส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อเดินทางไปหรือกลับจากห้างฯ เซ็นทรัล

 1. เพียงใส่รหัส CENTRAL
 2. เมื่อเดินทางไป หรือกลับ จากห้างฯ เซ็นทรัลสาขาไหนก็ได้
 3. ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62
 4. ใช้ได้ 2 ครั้งต่อผู้ใช้ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 5. โดยแต่ละบริการจะได้รับส่วนลดต่างกัน ดังนี้
  • GrabCar Premium และ GrabSUV รับส่วนลด 50% (ลดสูงสุด 100 บาท)
  • GrabVan รับส่วนลด 50% (ลดสูงสุด 200 บาท)
  • GrabBike (Win) รับส่วนลด 50% (ลดสูงสุด 20 บาท)
  • GrabDrive รับส่วนลด 50% (ลดสูงสุด 500 บาท)
  • JustGrab และ GrabCar รับส่วนลด 50% (ลดสูงสุด 40 บาท)
 6. สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด