သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု အဖက္ဖက္က တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အသံုးျပဳရက်ိဳးနပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

  • ပိုမိုအက်ိဳးခံစားရတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ား

သင့္ရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေလးထားတဲ့
အေရးႀကီးဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးကင္းလံုျခံုမႈဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေနရာတိုင္းမွာ သင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ စီးနင္းႏုိင္ဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အေရးေပၚခလုတ္

သင္ ရွိေနတဲ့ေနရာကေန သင္ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္
ေဒသခံရဲစခန္းဆီ အလ်င္ျမန္ဆံုးနည္းလမ္းနဲ႔
အေၾကာင္းၾကားေပးၿပီး အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။

သင္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာ၊ သင္စီးနင္းတဲ့ယာဥ္နဲ

သင့္ယာဥ္ေမာင္းစတဲ့
ခရီးစဥ္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို သင္ ခ်စ္ရသူေတြဆီ
အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အလြယ္တကူ
ေပးပို႔ေဝမွ်ထားႏုိင္ပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕ ပင္ပန္းမႈအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့စနစ္

ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ ပင္ပန္းမႈအေျခအေနကို
ေဒတာစနစ္ေတြအရ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္ၿပီး
လိုအပ္လာရင္ အနားယူဖို႔ သတိေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသည္ _ ယာဥ္ေမာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း

သင့္ကို ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာမွာ
သင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြအားလံုး
ကို ေပါင္းစည္းၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းေဖာ္ထုတ္ရာမွာ
အေထာက္အကူေပးတဲ့နည္းလမ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ မွာ ရရွိႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင့္ထဲ ၀င္ေရာက္ရာမွာ
မူမမွန္မႈေတြကို ဟန္႔တားျခင္း

မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ၿပီးျဖစ္ေစ သင့္အေကာင့္ကို
မသမာတဲ့နည္းလမ္းတဲ့၀င္ေရာက္ရယူျခင္းတို႔ကို
ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ သင္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း
အေထာက္အထားကို အတည္ျပဳတဲ့
လံုျခံဳေရးစိစစ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕
ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံေတြကို

ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔ျခင္း
အဆင့္ျမင့္နည္းစနစ္ေတြနဲ ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံကို
ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနဲ႔
သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္
အပတ္စဥ္သတင္းေပးပို႔ေပးပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံ

သင့္ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံနဲ႔
သင့္ကို အခမဲ့ အကာအကြယ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
အာမခံေၾကး ရယူဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
Help Centre ကတစ္ဆင့္ ေဖာင္ေပးပို႔လိုက္ရုံပါပဲ။


သင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထားတဲ့ကတိက၀တ္ေတြအေၾကာင္း
ပိုမိုသိရွိလိုပါသလား။

h3>ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးသည္​ေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

အေသးစိတ္ေလ့လာရန္