သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု အဖက္ဖက္က တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အသံုးျပဳရက်ိဳးနပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

သင့္အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြျဖစ္ေစဖ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ စီးနင္းရတဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြ တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔၊
ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရွိဖို႔ အဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

GrabChat ဓာတ္ပံုမက္ေဆ့ခ်္မ်ား

သင္ရွိေနတဲ့ေနရာကို ယာဥ္ေမာင္းထံ အလ်င္အျမန္ လမ္းညႊန္ႏုိင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ေနရာအတိအက်ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ေပးပို႔ႏုိင္မွာပါ။

GrabChat အသံမက္ေဆ့ခ်္မ်ား

သင့္ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာမွာ ာရိုက္ေနရတဲ့ျပႆနာမရွိေတာ့ဘဲ အသံမက္ေဆ့ခ်္နဲ႔
အလြယ္တကူဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အၾကံျပဳေပးတဲ့ ႀကဳိရမယ့္ပြိဳင့္ေနရာေတြနဲ႔ ၀င္ေပါက္ေတြ

အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ေလွ်ာက္ ႀကိဳရမယ့္ပြိဳင့္ေနရာေပါင္း ၄ သန္းကို ေျမပံုမွာ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳပြိဳင့္ေနရာေတြထဲက သင့္ကို လာေရာက္ႀကိဳႏုိင္ဖို႔ အဆင္ေျပသင့္ေတာ္တဲ့ေနရာကို အၾကံျပဳေပးတဲ့အတြက္ သင့္ေနရာကို ယာဥ္ေမာင္းေရာက္ရွိလာဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူသြားပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ လူရႈပ္ ကားရႈပ္တဲ့ေနရာေတြ၊ ၀င္ေပါက္မ်ားတဲ့ေနရာေတြမ်ိဳးမွာပါ။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးသည္ ေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။အေသးစိတ္ေလ့လာရန္