သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု အဖက္ဖက္က တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အသံုးျပဳရက်ိဳးနပ္တဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေလးထားတဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးကင္းလံုျခံုမႈဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနရာတိုင္းမွာ သင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ စီးနင္းႏုိင္ဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈ အာမခံ

သင္နဲ႔ သင့္ခရီးသည္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈ အာမခံကုိ အခမဲ့ ရရွိၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ စိတ္ေအးလက္ေအး ေမာင္းႏွင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အာမခံရယူဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Help Center နဲ႔ ဆက္သြယ္လုိက္ရုံပါပဲ။


သင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထားတဲ့ကတိက၀တ္ေတြအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါသလား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးသည္​ေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

အေသးစိတ္ေလ့လာရန္