Terms of Service

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដំណើរហ្គ្រេបកម្ពុជា

ការកែប្រែចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី      ខែ​         ឆ្នាំ ២០១៧

ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេប (ខេមបូឌា) ឯ.ក

សារៈសំខាន់៖ សូមអានខ្លឹមសារទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ដោយការប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​នេះ (ដូចមានរៀបរាប់​ខាង​ក្រោម) លោក​អ្នក យល់​ព្រម​ថា លោក​អ្នក ​បានអាន យល់ដឹង ទទួលយក និងយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ លោក​អ្នក យល់ព្រមបន្ថែមទៅលើការអះអាង​ដែល​ធ្វើ​​​ឡើយ​ដោយខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់ដូច​ខាង​​ក្រោម។ ប្រសិនបើលោក​អ្នក​មិន​យល់​ព្រម​ទៅនឹង ឬមិនស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​នៃសេវាកម្មនេះទេ​  និងមានបំណងមិនបន្តការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ សូម​កុំបន្ត​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​ Application (ដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម) ឬសេវាកម្មនេះ។

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលមានចែងខាងក្រោមនេះ (ជារួមហៅថា “លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់” ឬ “កិច្ចព្រមព្រៀង”)​ បង្កើត​​​បានជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់រវាងលោកអ្នក និង ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេប (ខេមបូឌា) ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនដែល​បង្កើត​​ឡើងស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានការិយាល័យ​ចុះ​បញ្ជី​នៅផ្ទះលេខ១៦០ ផ្លូវលេខ៩៣ (ព្រះមុន្នីវង្ស) សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា (ត​ទៅ​ហៅ​ថា​“ក្រុមហ៊ុន”)។ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅលោក​អ្នកដោយក្រុមហ៊ុន (តទៅហៅថា “Application”) និងធ្វើការទាញយក តម្លើង ឬប្រើប្រាស់ កម្មវិធី​បន្ទាប់​​បន្សំដែល​ផ្តល់​ឱ្យ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន (តទៅ​ហៅ​ថា “Software”) ដែលគោលបំណងជារួមគឺអាចឱ្យ​បុគ្គល​ដែល​ស្វែង​​រក​សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​​​ទៅគោលដៅជាកំណត់​មួយ​ចំនួន ដើម្បីស្របជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់​ដឹកជញ្ជូនដល់តតិយជន អ្នក​បើកបរ និង​អ្នក​ប្រតិបត្តិករយានយន្ត (ជា​រួម​ហៅ​ថា​ “សេវាកម្ម”) លោកអ្នក សូមទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រម​ឱ្យ​ច្បាស់​លាស់ក្នុង​ការ​ចង​​កាតព្វកិច្ច​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ប្រើ​ប្រាស់ និងរាល់កការកែប្រែ ឬបន្ថែមនាពេលអនាគតទៅលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែល​នឹង​ផ្សាព្វផ្សាយ​ពី​ពេល​មួយទៅពេលមួយនៅគេហទំព័រ http://www.grab.com  ឬ តាមរយៈ Application។

ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបន្ថែម លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ឬគោលនយោបាយរបស់​ខ្លួន​​​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងសេវាកម្ម គ្រប់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនយល់ថាសមស្រប។ រាល់ការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបន្ថែម ទៅលើគោល​នយោបាយ ឬលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនេះ ត្រូវមាន​ប្រសិទិ្ធភាព​បន្ទាប់ពី​ធ្វើការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើគេហទំព័រ http://www.grab.com។ លោក​អ្នកបាន​យល់​ព្រមថា នេះ ជាកាតព្វ​កិច្ចរបស់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះជាប្រចាំ និង​លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់​ដែលមាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ណា​មួយដែល​លោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ អាចខុសគ្នាពីប្រទេសដែល​លោក​អ្នកបាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រើប្រាស់​ Application (“បរទេស”) ក្នុងករណីបន្តការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម​នេះ បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរ ទោះ​លោក​អ្នក​បាន ឬមិនបាន ពិនិត្យមើលឡើងវិញក្តី ត្រូវបានសន្មត់ថា លោកអ្នក ទទួលបានការយល់​ព្រម និងទទួលស្គាល់ការ​កែប្រែ​នោះជា​ដាច់​ខាត​។ លោកអ្នក យល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះនៅឯបរទេស ត្រូវអាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌ​ប្រើ​ប្រាស់ដែលមាននៅឯបរទេសនោះដែលអាចស្វែងរកតាមរយៈ http://www.grab.com

ក្រុមហ៊ុន គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមិនធ្វើការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ហើយក្រុមហ៊ុនមិនមែន​ជាក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូននោះទេ។ នេះ អាស្រ័យទៅតាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន​ ដើម្បីផ្តល់ការដឹកជញ្ជូន​ជូន​លោកអ្នក ហើយនេះ អាស្រ័យទៅតាមលោកអ្នកក្នុងការទទួលយកសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននោះដែរ។ សេវាកម្មរបស់​ក្រុមហ៊ុន ​គឺតភ្ជាប់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ប៉ុន្តែមិនមានចេតនា ឬ​បំណង​ក្នុង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​​សេវា​កម្មដឹកជញ្ជូន ​ឬរាល់សកម្មភាពណាដែលអាចយល់ថាក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន ​គ្មាន​កាតព្វកិច្ច ឬទំនួលខុសត្រូវលើសកម្មភាព និង/ឬការខ្វះខាតទៅលើសេវាកម្មរបស់អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​តតិយ​ជ​ន  និង/ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នក។

១.         ការធានា និងការអះអាង

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក ធានា និងអះអាងច្បាស់លាស់ថា  លោកអ្នក មានសិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​ក្នុង​ការ​​ទទួល​យក​​ និងយល់ព្រមនូវលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ហើយមានអាយុយ៉ាងតិច ដប់ប្រាំបី (១៨) ឆ្នាំ​។ ដោយ​មិន​កំណត់​ត្រឹម​ទិដ្ឋភាពទូទៅខាង​លើ សេវាកម្ម នេះមិនមានសម្រាប់បុគ្គលអាយុក្រោម ដប់ប្រាំបី (១៨) ឆ្នាំ ឬ​បុគ្គល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់មូលហេតុណាមួយក៏ដោយក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្យា។ ​តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម នេះ លោក​អ្នក ធានា និងអះអាងបន្ថែមទៀតថា លោកអ្នក មានសិទិ្ធ អំណាច និងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម​នេះ និងគោរពតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ លោកអ្នក បញ្ជាក់បន្ថែមថា រាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយលោកអ្នក គឺ​ត្រឹម​ត្រូវ និងពិតប្រាកដមែន។​ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ គឺ​សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធ។ លោក​អ្នក ធានាថា លោក​​អ្នក មិនផ្តល់សិទិ្ធឱ្យបុគ្គលណាផ្សេងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណ ឬ​ស្ថាភាពបច្ចុប្យន្នភាព​របស់​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​លោក​អ្នក​ ហើយលោកអ្នកមិនអាចផ្តល់សិទិ្ធ ឬផ្ទេរគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់លោក​អ្នកទៅបុគ្គល ឬ​នីតិបុគ្គល​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ។ នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក យល់ព្រមអនុលោមតាមច្បាប់ទាំងឡាយ​ជា​ធរមាន ទោះបី​ជា​ក្នុងប្រទេស់របស់ខ្លួន ឬប្រទេស រដ្ឋ ឬទីក្រុងផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកកំពុង​មានវត្តមាន ​អំឡុង​ពេល​ប្រើប្រាស់​​​សេវាកម្ម​នេះក្តី។

លោកអ្នក អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះស្របតាមផ្លូវច្បាប់ និងទទួលបានសិទិ្ធអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះ ជាកាតព្វកិច្ច​របស់លោកអ្នកក្នុងការពិនិត្យ និងធានាថា លោកអ្នក បានទាញយក​ Software ត្រឹមត្រូវពីឧបករណ៍របស់​លោកអ្នក។ ក្រុមហ៊ុន មិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមាន​ឧបករណ៍សមស្រប ឬបានទាញយក Software មិន​ត្រឹម​ត្រូវ។ ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធ​មិនអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software នេះ ជាមួយឧបករណ៍ដែលមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត ឬមិនសមស្រប ឬ​សម្រាប់​គោល​បំណងផ្សេងដែល​ផ្ទុយពីគោលបំណងរបស់ Application និង/ឬ Software នេះ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software ​ នេះ លោកអ្នក យល់ព្រមថា៖

 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ក្នុងគោលបំណងស្របច្បាប់តែប៉ុណ្តោះ
 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ សម្រាប់តែគោលបំណងដែលតម្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ
 • លោកអ្នក នឹងមិនប្រើប្រាស់ Application សម្រាប់ផ្ញើ ឬរក្សាទុកនូវសម្ភារៈខុសច្បាប់ ឬសម្រាប់​គោល​បំណង​​ក្លែងបន្លំឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software ដើម្បីបង្ករឱ្យមានការរំខាន ការរអាក់រអួល ឬ បញ្ជា​កក់​ក្លែងក្លាយ​
 • លោកអ្នក នឹងមិនប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ដើម្បីគោលបំណងផ្សេងក្រៅ​ពី​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​នេះឡើយ
 • លោកអ្នក មិនត្រូវទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹងជញ្ជូនតតិយជន ​សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងក្រៅពី​សេវាកម្មនេះឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនធ្វើឱ្យចុះខ្សោយនូវប្រិតិបត្តិការត្រឹមត្រូវនៃបណ្តាញឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនព្យាយាមបង្ករការខូចខាត ទោះដោយចេតនា ឬអចេតនាក្តី ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹង​ជញ្ជូន​តតិយ​ជន​​ឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនព្យាយាមបង្កការខូចខាតដល់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ក្នុងទម្រង់​ណា​មួយ​ឡើយ
 • លោកអ្នក នឹងមិនលួចចម្លង ឬចែកចាយ Software ឬខ្លឹមសារផ្សេងៗដោយមិនមានការអនុញ្ញាតជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរពីក្រុមហ៊ុន​ឡើយ​
 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និង​មិន​លក់​បន្ត​ឱ្យ​តតិយ​ជ​ន​ឡើយ​
 • លោកអ្នក​ នឹងរក្សាទុកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងជាការសម្ងាត់នូវលេខសម្ងាត់គណនីរបស់លោកអ្នក និងរាល់​អត្តសញ្ញាណដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជូនលោកអ្នក សម្រាប់ចូលទៅកាន់សេវាកម្មនេះ
 • លោកអ្នកនឹង ផ្តល់មកក្រុមហ៊ុន ​​នូវរាល់ភស្តុតាងស្តីពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក តាមការតម្រូវ ឬស្នើសុំ​ពី​ក្រុមហ៊ុនដោយសមហេតុផល
 • លោកអ្នក យល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្នភាព និងពេញលេញដែលតម្រូវសម្រាប់សេវាកម្មនេះ និង​ធានា​នូវកាតព្វកិច្ចក្នុងការរក្សា និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកឱ្យបានសមរម្យ ដើម្បីរក្សាឱ្យមាន​ភាព​ត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្នភាព និងភាពពេញលេញគ្រប់ពេលវេលាអំឡុងពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ លោក​អ្នក​យល់​​ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន អាចពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដែលថាមានភាពត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្នភាព និងភាព​ពេញលេញ។ លោកអ្នក ទទួលស្គាល់ថា ប្រសិនបើព័ត៌មានលោកអ្នក មិនពិតប្រាកដ មិនត្រឹម​ត្រូវ មិនបច្ចុប្បន្នភាព និងមិនពេញលេញក្នុងទម្រង់ណាមួយ ក្រុមហ៊ុន មានសិទិ្ធ តែ​គ្មានកាតព្វកិច្ចបញ្ជប់ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាដោយមាន ឬគ្មានការជូនដំណឹង​
 • លោកអ្នក នឹងប្រើប្រាស់ចំណុចតភ្ជាប់ (Access Point) ឬ គណនីទិន្នន័យ (Data Account) ដែល​លោក​អ្នក​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ
 • លោកអ្នក មិនត្រូវប្រើមធ្យោបាយណាមួយមកបន្លំក្រុមហ៊ុន​ ឬធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានបាន តាមមធ្យោបាយ​ណា​មួយ​តាមរយៈវិធីបោកប្រាស់ ឬវិធីផ្សេងពីនេះ ទោះតាម​រយៈព្រឹត្តិការណ៍ ការផ្សព្វផ្សាយពិសេស ឬយុទ្ធ​នា​ការ​ណ៍​ណា​​មួយ ដែលធ្វើឡើយដោយ​ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីទទួលបាននូវអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដោយ​អ្នក​ដំណើរថ្មី ឬចាស់ឡើយ
 • លោកអ្នក ទទួលស្គាល់ថា នៅពេលស្នើសុំសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមរយៈសារជាអក្សរ ឬ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​នេះ ការ​​កំណត់តម្លៃស្តង់ដារទូរគមនាគមន៍ នឹងត្រូវកើតមាន
 • លោកអ្នក មិនត្រូវបង្ករឱ្យមានការរំខាន ឬ​ធ្វើសកម្មភាពមិនសមស្រប ឬអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ​ទោះបីលោកអ្នកមាន​អារម្មណ៍មិនល្អចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​​ ឬ​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជនក៏ដោយ
 • លោកអ្នក មិនត្រូវធ្វើឱ្យចុះខ្សោយ ឬ​រារាំងបង្អាក់នូវប្រិតិបត្តិការបណ្តាញត្រឹមត្រូវ ដែល​សេវាកម្ម​នេះ​មាន​ដំណើរ​ការ​
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា សេវាកម្មនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលដ្ឋានលទ្ធភាពសមហេតុផល និង
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ នឹងអាស្រ័យទៅនឹងគោលការណ៍សម្ងាត់របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែលអាចនឹង​ត្រូវធ្វើ​ការ​កែប្រែ​​ពីពេលមួយទៅពេលមួយ។

លោកអ្នក យល់ព្រម​ទទួលយកកាតព្វកិច្ច និងករណីកិច្ចទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដែលទទួលរងដោយ​លោ​ក​អ្នក អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ក្រុមហ៊ុន ឬតតិយជនណាមួយ ដែលកើតចេញពីការបំពានទៅនឹង​លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ។

២.         ការទូទាត់ប្រាក់

 • លោកអ្នក អាចមានជម្រើសបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្មតាមរយៈសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬតាមបណ្ណឥណទាន ឬ​បណ្ណ​ឥណ​ពន្ធ (តទៅហៅថា “កាត”)
 • ក្នុងករណីលោក​អ្នកជ្រើសរើសជម្រើសបង់ប្រាក់តាមកាត លោកអ្នក ត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះកាតដែលមាន​សុពលភាពដែលជាកម្មសិទិ្ធរបស់លោកអ្នក ស្រមតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុង Application
 • ប្រសិនបើកាតនោះជាកម្មសិទិ្ធរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត ដូចជារបស់ឪពុកម្តាយ​របស់លោកអ្នក លោក​អ្នក​ ត្រូវ​ធានា ​​និងយល់ព្រមថា លោកអ្នក ទទួលបានការអនុញ្ញាត ដើម្បីប្រើប្រាស់កាតនោះសម្រាប់ទូទាត់​ប្រាក់​ក្នុង​សេវា​កម្មដឹក​ជញ្ជូននេះ
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន អាចនឹង​ផ្ទៀតផ្ទាត់ ព្រមទាំងទទួលយកនូវព័ត៌មាន​លំអិត​អំពីកាត​របស់​លោក​​អ្នក នៅពេលលោកអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងជាមួយក្រុមហ៊ុន​ ក៏ដូចជាពេលដែលលោកអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម
 • លោកអ្នកយល់ព្រមថា​ ក្រុមហ៊ុន អាចកាត់ទុកការទូទាត់កាតដែលសមហេតុផល (Authorization Hold) ដែល​មិនមែនជាការទូទាត់ជាក់ស្តែងទៅលើកាតរបស់លោកអ្នកនោះទេ ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់ការទូទាត់តាម​រយៈ​កាត​​របស់លោកអ្នក។ ការកាត់ទុកការទូទាត់កាត (Hold) អាចនឹងចេញនៅលើរបាយការណ៍​របស់​លោក​អ្នក​ថា “កំពុងរងចាំ”។ ការកាត់ទុកការទូទាត់កាត (Authorization Hold) ដាក់​ចេញ​ដើម្បី​ជា​យន្ត​ការ​ការ​ពារ​ប្រឆាំង​ទៅនឹងការប្រើប្រាស់កាតរបស់​លោក​អ្នក​ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬបន្លំបោកប្រាស់
 • ក្នុងករណីដែលការទូទាត់កាតរបស់លោកអ្នកធ្វើឡើងនៅបរទេស លោកអ្នក នឹងទទួលបន្ទុកបង់ថ្លៃ​​បន្ថែម​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនោះ
 • នៅពេលដែលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក នឹងមានជម្រើសក្នុងការកំណត់​ថ្លៃទឹកតែ (Tip) ទៅ តាមជម្រើសរបស់លោកអ្នក។ ការឱ្យថ្លៃទឹកតែ (Tip) នឹងបន្ថែមទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់លោកអ្នក​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅរាល់​ពេលបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរនីមួយៗ និងផ្តល់ជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន វា​រ​លែងតែលោកអ្នកជ្រើសរើសបន្ថែមថ្លៃទឹកតែ (Tip) នូវចំនួនផ្សេងទៀត ឬលុបចោលថ្លៃទឹកតែ (Tip)
 • នៅពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក តម្រូវ ឱ្យ​​ធ្វើ​ការទូទាបង់ពេញថ្លៃដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ហើយការទូទាត់ប្រាក់របស់​លោកអ្នក​នឹង​កាត់​​ចេញ​​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងគ្មានការសងវិញឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការ​តវ៉ាចំពោះសេវាកម្មដឹក​ជញ្ជូននេះ វិវាទនេះ ត្រូវដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន
 • ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធក្នុងការផ្អាកប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ ដែលប្រតិបត្តិការនេះ មិនអាច​ប្រើ​ប្រាស់ ឬរិតត្បិត ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កាត ក្នុងករណីមានកំហុសទៅលើប្រតិបត្តិការដែលបង្កជាលទ្ធផលនៃការមិនព្រមទទួល ឬ​ការ​បង្វិល​​សងវិញពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬដែលក្រុមហ៊ុន ជឿជាក់ដោយសមហេតុផលថា កាត ត្រូវបានប្រើប្រាស់​សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ដែល​អាច​ជា​ប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ ខុសច្បាប់ ឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពបទល្មើស ឬនៅ​ពេលដែល​ក្រុមហ៊ុន​យល់ឃើញ​ថាលោក​អ្នកបំពានទៅនឹង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ
 • លោកអ្នក យល់ព្រមថា លោកអ្នក នឹងសហការណ៍ក្នុងការពិនិត្យមើលបទល្មើសហរិញ្ញវត្ថុណាមួយ ដែល​តម្រូវ និងជួយ​ដល់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីអនុលោមទៅតាមច្បាប់ ឬ​គោលការណ៍ជាធរមាន
 • លោកអ្នក ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការដោះស្រាយរាល់វិវាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកាតរបស់លោកអ្នក ដោយ​ខ្លួន​លោកអ្នកផ្ទាល់។

៣.         ពន្ធ

លោកអ្នក យល់ព្រមថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ​ គឺជាកម្មវត្ថុទៅនឹង​ពន្ធ អាករ ថ្លៃសេវា សោហ៊ុយ និង/ឬការចំណាយ ប៉ុន្តែ​ ​ជាការកំណត់ឈ្មោះហៅទេ ដែលអាចដាក់ឱ្យអនុវត្ត និងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធនាពេលអនាគត​ដែល​អាច​កើត​មាន​នៅ​ពេលណាមួយ។ លោកអ្នក យល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា លោកអ្នក ប្រើប្រាស់​ឱ្យអស់​ពីលទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ធ្វើរា​ល់​សកម្មភាព​ដែលចាំបាច់ និង​តម្រូវ​តាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើ ជួយ និង/ឬ ការពារ​ក្រុមហ៊ុន​ដើម្បីទាមទារ ឬផ្ទៀង​ផ្ទាត់​រាល់​ឥណទានអាការលើតម្លៃបន្ថែមលើធាតុចូល ការទូទាត់ ការសងបំណុល ឬការសងមក​វិញនូវរាល់ពន្ធដែលបង់ ឬសងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ប្រើ​ប្រា​ស់សេវាកម្ម ដែលផ្តល់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

៤.         ការផ្តល់ និងការរិតត្បិតលើអាជ្ញាប័ណ្ណ​

ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រសិនជាមាន ផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាច​ដកហូត មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរ មិនអាចប្រគល់សិទិ្ធបន្ត មានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងមានកម្រិត ក្នុងការប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធ និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម របស់លោកអ្នក ដោយគោរពទៅតាម លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។ រាល់សិទិ្ធទាំងឡាយដែលមិនផ្តល់ដោយច្បាស់លាស់​ជូន​លោកអ្នក ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន។

លោកអ្នក មិនត្រូវ (១)​ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ត លក់ លក់បន្ត ផ្ទេរ ប្រគល់សិទិ្ធ ចែកចាយ ឬ​កេង​ប្រវ័ញ្ជ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម ឬបង្កើត​ឱ្យតតិយជននូវ Application និង/ឬ Software ក្នុងវិធីណាមួយឡើយ (២) កែប្រែ ឬ​ធ្វើការចម្លងចេញពី Application និង/ឬ Software វិញឡើយ (៣)​ បង្កើតឱ្យមាន “តំណភ្ជាប់” អ៊ីធើណេត ទៅនឹង Application ឬ “Fame” ឬ “Mirror” នៃ Software នៅលើម៉ាស៊ីនមេ (Server) ឬ​ឧបករណ៍​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ី​ធើ​ណេត​ដោយ​ប្រើខ្សែ ឬមិនប្រើខ្សែផ្សេងៗ (៤) បង្កើតផលិតផលដោយប្រើប្រាស់គំនិតរបស់​អ្នក​ផលិត ឬ​ចូលទៅកាន់ Software ដើម្បី (ក) បង្កើតផលិតផល ឬសេវាកម្ម​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែងមួយ (ខ) បង្កើត​ផលិត​ផលមួយ​ដោយ​ការប្រើប្រាស់គំនិត រូបភាព មុខងារ ឬក្រាហ្វិចដែលមាន​លក្ខណៈ​ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង ​Application និង/ឬ Software នោះ ឬ (គ) លួចចម្លងគំនិត រូបភាព មុខងារ ឬក្រាហ្វិចនៃ​ Application និង/ឬ Software នោះ (៥)​ បង្កើតកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​អក្សរកូដ (Script) រួមមានជាអាទិ៍ Web Spiders, Web Crawlers, Web Robots, Web Ants, Web Indexers, Bots, Viruses​ ឬ Worms ឬកម្មវិធីណាមួយ​ដែលអាច ទាមទារឱ្យ Sever ជាច្រើនក្នុងមួយវិនាទី ឬធ្វើឱ្យមានបន្ទុក ឬបង្អាក់មិនត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រតិបត្តិការ និង/ឬ ដំណើរ​ការ​ Application និង/ឬ Software (៦) ប្រើប្រាស់រាល់ Robot, Spider កម្មវិធីស្វែងរក/ទាញយក ឬ​ឧបករណ៍ ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​មិនស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​ដំណើរការទាញយក Index “Data Mine” ឬប្រើ​វិធីសាស្រ្តណាមួយ​ដើម្បី​បង្កើត​ឡើង​វិញ ឬ​គេចវេសចេញពី​រចនាសម្ព័ន្ធដំណើរការ ឬការធ្វើបទបង្ហាញ​ពីសេវាកម្ម ឬខ្លឹមសាររបស់សេវាកម្ម​។ (៧) បង្ហោះ ចែកចាយ ឬបង្កើតឡើងវិញតាមវិធីសាស្រ្តណាមួយនូវសិទិ្ធអ្នកនិពន្ធ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬ​ពត៌មានដែលជាកម្មសិទិ្ធ​ផ្សេង​ទៀត ដោយមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពីម្ចាស់សិទិ្ធនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ (៨) ដកចេញរាល់ការជូនដំណឹងស្តីពី​សិទិ្ធ​អ្នក​និពន្ធ ពាណិជ្ជ​សញ្ញា ឬសិទិ្ធកម្មសិទិ្ធដ៏ទៃទៀត​ដែលមានក្នុងសេវាកម្មនេះ។

លោកអ្នក អាចប្រើប្រាស់ Application និង/ឬ Software សម្រាប់តែគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន និង​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ Application និង/ឬ Software ដើម្បី (១) ផ្ញើចេញនូវ​ Spam ឬសារដដែលៗ ឬសារដែលមិនបានស្នើសុំ (២) ផ្ញើចេញ ឬរក្សាទុក​នូវការក្លែងបន្លំ អាសអាភាស គម្រាមកំហែង កុហក ឬសម្ភារៈខុសច្បាប់ ឬមិនត្រឹមត្រូវ រួម​មាន​ជា​អាទិ៍ សម្ភារៈដែល​ប៉ះពាល់ដល់​កុមារ ឬបំពានទៅនឹងសិទិ្ធឯកជនរបស់តតិយជន (៣) ផ្ញើរចេញនូវសម្ភារៈ​ដែល​មាន​ផ្ទុក​នូវ Viruses, Worms, Trojan Horse ឬ Computer Code, File, Script​, Agent  ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត​ដែល​មានគ្រោះថ្នាក់ (៤) ជ្រៀតជ្រែក ឬរំខានដល់​ដំណើរការ Application និង/ឬ Software ឬទិន្នន័យដែល​មាន​ក្នុង​នោះ (៥) មានបំណងចូលទៅកាន់ Application និង/ឬ Software ឬប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញដែលពាក់ព័ន្ធដោយគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ (៦) ក្លែងបន្លំបុគ្គលណាម្នាក់ ឬនីតិបុគ្គលណាមួយ ឬការបញ្ចូលឈ្មោះមិនពិតរបស់លោកអ្នកជា​មួយនឹង​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់ ឬនីតិបុគ្គលណាមួយ ឬ (៧) ធ្វើរាល់សកម្មភាពណាមួយដែលអាចនឹងខូចខាតដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬ​​ធ្វើ​​ឱ្យ​ខូច​ឈ្មោះ។

៥.         ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទិ្ធបញ្ញា

ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ប្រសិនជាមាន ត្រូវមានកម្មសិទិ្ធលើ សិទ្ធិ ឈ្មោះ​ និងអត្ថ​ប្រយោជន៍​ទាំងឡាយរួមមានសិទ្ធិកម្មសិទិ្ធ​បញ្ញាជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ លើ និងទៅ Application និង/ឬ Software និងបន្ត​រហូត​​សេវាកម្ម និងការផ្តល់សំណើរ គំនិត សំណើរបង្កើន ការផ្តល់យោបល់ អនុសាសន៍ ឬព័ត៌មាន​ដ៏ទៃ​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​លោក​អ្នក ឬ​ភាគីណាផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនេះ។ លក្ខខណ្ឌ​​ប្រើប្រាស់ ​មិនមែនបង្កើត​ជា​កិច្ចព្រ​ម​ព្រៀង​លក់ និងមិនមានបំណងក្នុងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសិទិ្ធជាម្ចាស់លើសេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ឬ​រាល់​សិទិ្ធ​កម្មសិទិ្ធបញ្ញាណាមួយដែលជាកម្មសិទិ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ​និង/ឬម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ ឈ្មោះ​របស់​ក្រុមហ៊ុន និមិត្តសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software និងនិមិត្ត​សញ្ញា ព្រម​ទាំង​ឈ្មោះ​ផលិត​ផល​របស់​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​​ការ​ដឹក​​ជញ្ជូនតតិយជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Application និង/ឬ Software គឺ​ជា​ពាណិជ្ជ​សញ្ញា​របស់ក្រុមហ៊ុន ​ឬតតិយជន និងគ្មានសិទិ្ធ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណ ត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើយ។ ដើម្បីជៀសវាង​ការ​សង្ស័យ​ដែលអាចកើត​មាន ខ្លឹមសារនៃ Application និង/ឬ Software ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ​ ត្រូវ​រួម​មាន​រាល់ធាតុផ្សំ ដំណើរការ និង​ការ​រចនាផ្សេងៗទាំងអស់។​

៦.         ការសម្ងាត់

លោកអ្នក ត្រូវរក្សាការសម្ងាត់នូវរាល់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន សេវាកម្ម ផលិតផល ធុរ​កិច្ច​ ការ​ស្វែង​យល់ពីទីផ្សារ និងផែនការកម្មវិធីពិសេស ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន និងនីតិបុគ្គលពាក់​ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែល​ផ្តល់ជូនលោក​អ្នកដោយក្រុមហ៊ុន ឬក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន (ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ និងទោះជាមុនពេល​ អំឡុងពេល ឬក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយ) ឬ​ដែលលោកអ្នក ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​​ដោយ​ផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលពីក្រុមហ៊ុន ឬរាល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬបង្កើតឡើងអំឡុងពេល​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​​នេះ។ លោកអ្នក ត្រូវធានាថា លោកអ្នក បុគ្គលិក និយោជិត និងភ្នាក់ងារ​របស់លោកអ្នក ប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដើម្បី​ធ្វើ​សេវាកម្ម និងមិនត្រូវធ្វើ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុន ទំលាយព័ត៌មានទាំងនោះ​ដល់​តតិយជន ឬប្រើប្រាស់សម្រាប់​គោល​បំណង​ផ្សេងឡើយ។ លោកអ្នក ត្រូវបង្ហាញនូវព័ត៌មានទាំងនោះដល់បុគ្គលិក និយោជិត និង​ភ្នាក់​ងារ​ដែល​ចាំបាច់​ត្រូវដឹង​ពី​ពត៌​មានទាំងនោះ ដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ច​ក្រោមកិច្ចព្រម​ព្រៀង​នេះតែ​ប៉ុណ្ណោះ។

កាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ដែលមានរៀបរាប់ខាងលើ នឹងមិនត្រូវយកមកអនុវត្តតាមវិសាលភាព ដែលលោកអ្នក​អាច​បង្ហាញ​ថា ​ពត៌មានពាក់ព័ន្ធទាំងនោះ៖

 • នៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មាននោះ ព័ត៌មាននោះ ត្រូវបានដឹងដល់អ្នកទទួលរួចទៅហើយ
 • គឺ ឬនាពេលអនាគត ជាចំណេះដឹងសាធារណៈ ដែលមិនកើតឡើងពីកំហុស ឬការខកខានរបស់​អ្នកទទួល
 • ត្រូវបានទទួលពីតតិយជនដែលមានសិទិ្ធក្នុងការបង្ហាញនូវព័ត៌មាននោះ ឬ
 • តម្រូវឱ្យបង្ហាញព័ត៌មាននោះតាមផ្លូវច្បាប់។

៧.         ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

លោកអ្នក យល់ព្រម និងយល់ស្របឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកសម្រាប់គោលបំណង និង​តាមរបៀបដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម។

សម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ “ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” សំដៅដល់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ដែលកំណត់ពី​អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក រួមមានជាអាទិ៍ ឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាប័ណ្ណ លេខសំបុត្រកំណើត លេខលិខិតឆ្លងដែន សញ្ជាតិ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ ព័ត៌មានអំពីបណ្ណឥណទាន ឬបណ្ណឥណពន្ធ ជាតិសាស​ន៍ ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល រាល់ព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកដែលបានផ្តល់មកក្រុមហ៊ុនក្នុងទម្រង់ពាក្យចុះបញ្ជី ទម្រង់ពាក្យសុំ ឬ​រាល់​​ទម្រង់​ប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត និង/ឬរាល់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដែលទទួលបាន ឬនឹងធ្វើការប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង​ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនពីពេលមួយទៅពេលមួយ និងដែលរួមមាន​ទិន្នន័​យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​រសើប ដូចជាទិន្នន័យ​ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព សាសនា ឬជំនឿប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងៗ។​

ការផ្តល់ជូននូវ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោកអ្នក គឺធ្វើឡើយដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនផ្តល់នូវ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ដល់ក្រុមហ៊ុនទេនោះ ពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នក អាចនឹងមិនពេញលេញ ហើយក្រុមហ៊ុន នឹងមិន អាច​ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ សម្រាប់គោលបំណងខាងក្រោម និងអាចបណ្តាលឱ្យក្រុមហ៊ុន​មិនអាច​អនុញ្ញាត​​លោក​​​អ្នក​ប្រើប្រាស់សេវាកម្មនោះ។

ក្រុមហ៊ុន អាចប្រើប្រាស់ និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោកអ្នកសម្រាប់ដំណើរការធុរកិច្ច និងសកម្មភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែលរួមមានមានជាអាទិ៍ (“គោលបំណង”)៖

 • ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់​រាល់កិច្ចសន្យាជាមួយលោកអ្នក
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវសេវាកម្មស្របតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ
 • ដើម្បីដំណើរការការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងព្រឹត្តការណ៍ កម្មវិធីពិសេស សកម្មភាព ក្រុមយកចិត្តទុកដាក់ ការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវ កម្មវិធីប្រឡង ការបោះឆ្នោត ការស្ទង់មតិ ឬផលិតផលណាមួយ និង​ដើម្បី​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយលោកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​វត្តមានរបស់លោកអ្នក
 • ដំណើរការ គ្រប់គ្រង ឬ​ផ្ទៀតផ្ទាត់ពាក្យស្នើសុំរបស់លោកអ្នក សម្រាប់សេវាកម្មស្របតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់​ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ​
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាព និង/ឬដំណើរការការទូទាត់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែលមានកំណត់​នៅ​ក្នុង​នេះ
 • ដើម្បីបង្កើត បង្កើន និងផ្តល់​អ្វីដែលតម្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែលមានកណត់នៅក្នុងនេះ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​​តប​ទៅនឹង​តម្រូវការរបស់លោកអ្នក​
 • ដើម្បីដំណើរការសងមកវិញ ការបង្វិលសង និង/ឬការចំណាយស្របតាម​លក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែល​មាន​កំណត់​នៅ​ក្នុងនេះ
 • ដើម្បីជួយ ឬដំណើរការត្រួតពិនិត្យ​ដែលតម្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើ​ប្រាស់ ដែលមានកំណត់នៅក្នុងនេះ​
 • ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរ មតិ និងការរិះគន់ពីលោកអ្នក
 • ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងនេះ
 • សម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុង ដូចជាការធ្វើសវនកម្ម ការវិភាគទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ
 • សម្រាប់គោលបំណងរុករក ការពារ និង​ដំណើរការទប់ស្កាត់បទល្មើស
 • សម្រាប់ឱ្យក្រុមហ៊ុន​គោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់
 • ដើម្បីផ្ញើជូនលោកអ្នក នូវលិខិតប្រុងប្រយ័ត្ន ព័ត៌មាន បច្ចុប្បន្នភាព សំបុត្រ សម្ភារៈបញ្ចុះតម្លៃ​ សិទិ្ធអាទ្ធិភាព ការជូនពរពីក្រុមហ៊ុន ដៃគូរ អ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬ ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន និង/ឬ​​
 • ដើម្បីចែករំលែកនូវ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន ដែលមានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន រួម​មាន​​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនចំណុះ និង/ឬនីតិបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា​ នៃក្រុមហ៊ុនហូលឌីងរបស់សម្ព័ន្ធ (“ក្រុមហ៊ុន​សម្ព័ន្ធ​”) និងជាមួយភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន​ អ្នកបង្កើត អ្នក​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ដៃគូរ ក្រុមហ៊ុនធ្វើកម្មវិធី ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី ដែលអាចទាក់ទងជាមួយលោកអ្នក​សម្រាប់​គោល​បំណងណាមួយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមឱ្យក្រុមហ៊ុន​ដំណើរការ​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក សម្រាប់គោលបំណងណា​មួយ សូមលោកអ្នក ជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុន​ តាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដូចមានផ្តល់ជូនក្នុង Application។

ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែលផ្តល់មកក្រុមហ៊ុន មានការផ្លាស់ប្តូរ ឧ.ហ. ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្លាស់​ប្តូរអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ ព៍ត៌មានទូទាត់ប្រាក់ ឬប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងលប់ចោលគណនី​របស់​លោក​​អ្នក សូមលោកអ្នក មេត្តាជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុន​ដោយផ្ញើ​ការ​ស្នើ​សុំរបស់លោក​អ្នក​មក​ ផ្នែកពត៌​មាន​ទំនាក់​ទំនង​​ដូច​មានផ្តល់ជូនក្នុង Application។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ នឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាម​ការស្នើសុំ​របស់​លោកអ្នក ឱ្យបានក្នុងអំឡុង​ពេល​ដប់​បួន (១៤) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពី​ទទួលបាននូវសេចក្តី​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរនោះ។

ដោយធ្វើការដាក់ជូននូវព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក លោកអ្នក យល់ស្របទៅនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះ ដូចមាន​ចែង​ក្នុង​​ទម្រង់នៃការដាក់ពាក្យ និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ។

៨.​       ការទំនាក់ទំនងជាមួយតតិយជន

ក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ​ លោកអ្នក ​អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងទិញទំនិញ និង/ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ពី ឬ​​​ចូល​​រួម​កម្មវិធីពិសេសរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ​ទំនិញ និង​/​​ឬ​​​​សេវាកម្មរបស់ពួកគាត់តាមរយៈសេវាកម្ម Software និង/ឬ Application ។ រាល់សកម្មភាព​ ខ​ និងលក្ខខណ្ឌ ការធានា ឬការអះអាងទាំងឡាយដែលពាក់ពន្ធ័នឹងសកម្មភាពទាំងនោះ គឺជាសកម្មភាពរវាងលោកអ្នក និង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​តតិយជននោះ។ ​ក្រុមហ៊ុន និង ម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន គ្មានទំនួលខុសត្រូវ កាតព្វកិច្ច ករណីកិច្ចលើរាល់​ការ​ប្រា​ស្រ័យទាក់ទង ការទិញ ប្រតិបត្តិការ ឬក​ម្មវិធីពិសេស រវាងលោកអ្នក និង​រាល់តតិយជននោះឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន​សម្ព័ន្ធ មិនយល់ព្រមអនុញាតរាល់ពាក្យស្នើសុំ និងគេហទំព័រនៅលើអិនធើណែតដែលត្រូវបានតភ្ជាប់​តាមរយៈ​សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ហើយ​ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន ឬម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ​ក្រុមហ៊ុន​​សម្ព័ន្ធ គ្មានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារ ផលិតផល សេវាកម្ម ឬសម្ភារៈផ្សេងៗ ដែលមាន ឬមាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ ឬពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជនឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់សេវាកម្មដល់លោកអ្នកយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​នេះ​។ ប៉ុន្ដែ លោកអ្នក ទទួលស្គាល់ និងយល់ស្របថា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ឬសេវាកម្មតតិយជន អាច​តម្រូវ​ឱ្យ​មានការ​​​យល់​ព្រម​​​ពី​លោកអ្នក លើ​ ខ​ និងលក្ខខណ្ឌបន្ថែម ឬខុសគ្នា មុននឹងប្រើប្រាស់ ឬដំណើការទំនិញ ឬ​សេវា​កម្ម​ទាំង​​នោះ ហើ​យ​​ក្រុមហ៊ុន មិនមែនជាភាគីមួយ និងបដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវ និង/ឬទំនួលខុសត្រូវ​ចំពោះការ​ព្រម​ព្រៀង​ដែល​កើតចេញ​រវាងលោកអ្នក ​និង​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់តតិយជន។

ក្រុមហ៊ុន អាចពឹងផ្អែកលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សាររបស់តតិយជនដែលផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈសេវាកម្ម និង​វិធីសាស្រ្ដ​ផ្សេងៗទៀតដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សេវាកម្ម​ និង/ឬ​រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ តាមរយៈការយល់ព្រមទៅនឹង​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ លោក​អ្នក​ យល់​​ព្រមទទួលយកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សារខាងលើនេះ។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នកមិនចង់ទទួលនូវ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មនោះ លោកអ្នក គួរជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនយើ​ង​ខ្ញុំជា​លាយ​លក្ខណ៍​​អក្សរ ឬ​អនុលោម​តាមនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយ​ក្រុមហ៊ុន។​ ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការគិតថ្លៃខ្ពស់ពីលោកអ្នក ឬ​​បដិសេដ​មិន​ឱ្យ​លោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ប្រសិនបើអ្នក​ជ្រើសរើសមិនទទួលយក​សេវាកម្ម​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​​កម្ម​​​​នេះ​។ តម្លៃ​​ខ្ពស់ជាងនេះ បើសិនជាអាច នឹងត្រូវបានបង្ហោះក្នុង​គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន http://www.grab.com​។​ លោក​អ្នក យល់ព្រម​ និងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលផ្ដុំ និង​បញ្ចេញ​ព័ត៌​មាន​របស់​លោក​អ្នក ​​និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នក តាមគោលការណ៍អនាមិក​ដែលជាផ្នែកមួយនៃជីវប្រវត្ដិរបស់​អតិថិជន ឬ​របាយការណ៍ ឬ​ការ​វិភាគស្រដៀងគ្នា។ លោកអ្នក យល់ព្រមថា​ នេះ ជាការទទួលខុសត្រូវ​របស់លោកអ្នក ក្នុង​ការ​ទទួល​យកការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​​លើ​គ្រប់​សកម្មភាព និងរាល់ការទំនាក់ទំនងជាមួយរាល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូនតតិយជន ឬ​អ្នក​​ផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀត​ អ្នក​​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ ដែលលោកអ្នកទាក់ទងជាមួយ តាមរយៈសេវាកម្ម និង​/​ឬ​សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬទីផ្សារដែលផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈសេវាកម្មនេះ។

៩.         ថ្លៃជួសជុល និងលាងសម្អាត

លោកអ្នក ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ថ្លៃជួសជុលលើការខូចខាត ឬចាំបាច់ក្នុងការ​លាងសម្អាត​យានជំនិះ​របស់​អ្នក ផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយ​ជន ដែលកើតចេញពីកំហុសរបស់លោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬបំពាន​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​នេះ។ ក្រុមហ៊ុន រក្សាសិទិ្ធក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់បង់សមហេតុផល​សម្រាប់​ការ​ជួស​​ជុល ឬលាង​សម្អាត​ជំនួសឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន តាមរយៈវិធីសាស្រ្តទូទាង់​បង់​ប្រាក់​ដែល​ជ្រើស​រើសដោយលោក​អ្នក ឬទាមទារជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធពីលោកអ្នក ក្នុងករណីដែលមានការស្នើសុំឱ្យ​ជួស​ជុល​ ឬ​លាង​សម្អាតដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន​  ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមហ៊ុន។

១០.       សំណង

ដោយការយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទៅលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម លោកអ្នក យល់ព្រមថា​ លោក​អ្នក​ នឹង​ការពារ ផ្ដល់សំណង និងមិនដាក់បន្ទុកលើក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន័្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុនមេ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន័្ធ​ អ្នកគ្រប់គ្រង អភិបាល​ សមាជិក និយោជិត និងភ្នាក់ងារ ឱ្យរួចផុតពី​ និងតទល់រាល់​ការ​ទាម​ទារ សោហ៊ុយ ការខូចខាត​ ការបាត់បង់ ការទទួលខុសត្រូវ និងការចំណាយ​ផ្សេងៗ ​(រួមមានថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​​​លើ​សេវ​កម្មមេធាវី និង/ឬ​បណ្តឹងផ្សេងៗ) ដែលកើតចេញពី ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយ (ក) ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software របស់លោកអ្នក ក្នុងប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូន អ្នកជំនួញតតិយជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូរ អ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ឬ (ខ) ការបំពាន​របស់​លោក​អ្នក​លើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ឬ​ច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗជាធរមាន ទោះមាន ឬគ្មានបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះក៏​ដោយ ឬ (គ) ការ​បំពានរបស់លោកអ្នកទៅលើ​រាល់សិទិ្ធផ្សេងៗ​របស់តតិយជន រួម​មាន​អ្នក​ផ្គត់ផ្គ​ង់ការដឹកជញ្ជូន​តតិយជ​ន ដែលរៀបចំឡើងតាមរយៈសេវាកម្មនេះ ឬ (ឃ) ​ការប្រើបា្រស់ ឬការ​ប្រើ​ប្រាស់ខុសរបស់លោកអ្នកទៅ​លើ​សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software ឬ (ង) ​ការប្រើបា្រស់ត្រូវ ឬខុសរបស់លោកអ្នកទៅលើរង្វាន់ (Rewards) ឬ​សមាជិកភាពរបស់លោកអ្នក ក្រោមកម្មវិធីភក្តីភាព GrabRewards (GrabRewards Loyalty Program) ដែល​រួម​មាន ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តរាល់អំពើក្លែងបន្លំ ឬអះអាងមិនពិត ទៅលើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ជូនមក។

១១.        ការប្រកាសបដិសេធរាល់ការធានា

ក្រុមហ៊ុន គ្មានធានា អះអាង ឬបញ្ជាក់ចំពោះភាពជឿជាក់ ភាពទៀងទាត់ គុណភាព ភាពសាកសម ភាព​ទំនេរ ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ ឬភាពពេញលេញរបស់សេវាកម្ម Application Software និង/ឬរង្វាន់ (Reward)។ ក្រុមហ៊ុន មិនធានា ​ឬ​អះ​អាងថា (ក) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software នឹងត្រូវបានធានា ទាន់ពេល មិន​រំខាន​ ឬ​គ្មាន​កំហុស ឬដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយ Hardware, Software ឬប្រព័ន្ធ ឬទន្និន័យផ្សេង​​ៗ​​ទៀត​ឡើយ (ខ) សេវាកម្ម និង/ឬរង្វាន់ (Reward) នឹងបំពេញតម្រូវការ ឬការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នក (គ) រាល់​ទន្និន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ ​ត្រឹមត្រូវ ឬ​​អាចទុកចិត្តបាន (ឃ) គុណភាពរបស់ផលិលផល សេវាកម្ម ព័ត៌មាន រង្វាន់ (Reward) ឬ​សម្ភារៈ​ផ្សេងៗដែលលោកអ្នកបានទិញ ឬបានទទួលតាមរយៈ ​Application អាចនឹងបំពេញតម្រូវការ ឬ​ការរំពឹង​ទុក​របស់​លោកអ្នក (ង) ភាពរអាក់រអួល ឬ​កំហុស​ដែលមាននៅក្នុង ​Application និង/ឬ Software នឹង​ត្រូវ​​បាន​កែ​តម្រូវ ឬ (ច) Application ឬ Server(s)  ដែលធ្វើឱ្យពាក្យស្នើសុំគ្មានមេរោគ ឬសារ​ធាតុ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដ៏​ទៃ​ទៀត ឬ (ឆ) Application និង/ឬ Software តាម​ដាន​លោក​អ្នក ឬយានជំនិះរបស់លោក​ប្រើដោយអ្នក​ផ្ដល់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​។សេវាកម្ម និងរង្វាន់(Reward) ត្រូវ​បានផ្ដល់ដល់លោ​ក​អ្នក​យ៉ាង​តឹង​រ៉ឹង​ផ្អែកលើគោលការណ៍”គ្មាន​ការ​ធានា​“​។ រាល់លក្ខខណ្ឌ ការធានា និងការអះអាងទាំងអស់ ទោះបីជាដោយផ្ទាល់ ឬ​ប្រយោល ឬតាមច្បាប់ ឬផ្សេងពីនេះរួម​មាន​ជាអាទិ៍ការធានាពាណិជ្ជកម្មដោយប្រយោល (Implied Warranty of Merchantablity) ការធានាភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ដោយ​ប្រយោល (Implied Warranty of Fitness) សម្រាប់​គោល​បំណង​ជាក់​​លាក់ណាមួយ ភាព​មិន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​របស់តតិយជន ត្រូវបានមិនរួមបញ្ចូល និងប្រកាសបដិសេធការធានាក្នុង​កម្រិត​​​អតិបរិមា។

ក្រុមហ៊ុន គ្មាន​​ធានា អះអាង ឬបញ្ជាក់ចំពោះភាពអាចទុកចិត្តបាន សុវត្ថិភាព​ ភាពទៀងទាត់ គុណភាព ភាព​សាក​សម ឬភាពទំនេរនៃសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត រួមមានជាអាទិ៍សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន​​តតិយជន ឬសេវាកម្ម និង​ផលិតផល ដែល​ទទួល​យកមក  ឬ​ពីតតិយជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software និង/ឬ​ការ​លួស​មក​វិញ​ការផ្គត់ផ្គង់ ឬការប្រើប្រាស់ រង្វាន់(Reward)។ លោកអ្នក ទទួល​ស្គាល់ និងយល់ព្រមថា រាល់ហានិភ័យទាំងអស់ កើត​ចេញពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នក និងសេវាកម្ម ឬផលិតផលរបស់​តតិយជន​រួម​មានជាអាទិ៍ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន​ ឬសេវាកម្ម​ ឬផលិតផលផ្សេងៗ គឺនៅជាមួយលោកអ្នកតែម្នាក់ និងទាំងស្រុង ​ហើយលោកអ្នក គ្មានសិទ្ធិទាមទារសំណង​ ឬការទូទាត់ណាមួយពីក្រុមហ៊ុនឡើយ។

១២.       ដំណើរការយឺតយ៉ាវនៃអ៊ីធើណែត

សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software អាចជាកម្មវត្ថុនៃការកម្រិត ការយឹតយ៉ាវ និង បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ​ទៀតដែល​កើត​ចេញ​​ពី​ការប្រើប្រាស់អ៊ិនធើណែត  ឬទំនាក់ទំនងតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច រួមមានទាំងឧបករណ៍​របស់​លោក​អ្នក​ខូច មិន​បាន​តភ្ជាប់ នៅក្រៅតំបន់សេវា បានបិទ ឬមិនដំណើរការ។ ក្រុមហ៊ុន មិនទទួលខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​រាល់​ការ​យឺត​យ៉ាវ ការខកខានក្នុងការបញ្ចូន ខូចខាត ឬការបាត់បង់ ដែលកើតចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះ។

១៣.       កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវ

រាល់បណ្ដឹងរបស់លោកអ្នកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន គ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ ត្រូវបានកំណត់លើតម្លៃសរុប​នៃ​តម្លៃ​ទាំង​អស់​ដែលបានបង់ថ្លៃជាក់ស្តែង និង/ឬមិនទាន់បានបង់ដោយលោកអ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអំឡុងហេតុការណ៍​ដែល​​នាំឱ្យមានបណ្ដឹងនោះ។ ទោះបីជាករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន មិន ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវចំពោះលោកអ្នក ឬជនណាម្នាក់លើការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយប្រយោល ដោយពិន័យ ដោយ​សេដ្ឋកិច្ច ដោយករណីពិសេសនាពេលអនាគត ដោយយកជាគំរូ ដោយចៃដន្យ ឬជាវិបាក ឬការខូចខាត់ផ្សេងទៀត ឬការបាត់​បង់នៃប្រភេទ ឬលក្ខណៈណាមួយ ​(រួមមានការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន វិបត្តិផ្លូវចិត្ត និងការបាត់បង់ទិន្នន័យ ទំនិញ ប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញ ការប្រើប្រាស់ ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ធកិច្ចផ្សេងៗ។ ក្រុមហ៊ុន និង/ឬម្ចាស់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​របស់ក្រុមហ៊ុន មិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់  ការខូចខាត ឬការរងរបួស ដែល​បង្ក​កើត​ឡើង​ដោយ ឬបង្កឡើងដល់លោកអ្នក ឬជនណាដែលលោកអ្នកបានកក់សេវាកម្មឱ្យ ដែលរួមមានជាអាទិ៍ការបាត់បង់ ឬ​ការខូចខាត ឬ​ការ​រងរបួសដែលអាចកើតឡើង ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសេវាកម្ម Application និង/​ឬ Software រួម​មាន​ជាអាទិ៍​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បាននូវសេវាកម្ម Application និង/​ឬ Software រាល់​ជឿ​ជាក់​របស់​លោកអ្នកទៅលើភាពពេញលេញ ភាពត្រឹមត្រូវ ឬអាចមើលឃើញនៃ​ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ​ដែល​ជាលទ្ធផល​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ ​ឬប្រតិបត្តិការរវាងលោកអ្នក និងរាល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែល​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មមាននៅលើគេហទំព័រ ​ឬត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យតាមរយៈសេវាកម្ម Application និង/​ឬ Software​នេះ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន និង/ឬម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន​ធ្លាប់បានផ្តល់ដំបូន្មាន​នៃការខូចខាតពីពេលមុនៗ។

ក្រុមហ៊ុនមិន និងនឹងមិនវាយតម្លៃ​ ឬត្រួតពិនិត្យទៅលើភាពសមស្រប ភាពស្របច្បាប់ សមត្ថភាព ការបំលាស់ទី ឬ​ ទីតាំងនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន រួមមានអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ហើយលោកអ្នក បោះបង់ចោល និងឲ្យក្រុមហ៊ុនរួចផុតពីរាល់ទំនួលខុសត្រូវ ពាក្យបណ្ដឹង ឬការខូចខាតដែលកើតចេញពី ឬរបៀប​ទាក់ទង​ទៅកាន់​ អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជ​ន រួមមាន អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ។

ក្រុមហ៊ុន នឹងមិនធ្វើជាភាគីនៃវិវាទ ការចចារនៃវិវាទ រវាងលោកអ្នក និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន រួមមាន​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​ដឹក​ជញ្ជូនតតិយជន អ្នកជំនួញ អ្នក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ។ លុះត្រាតែ​លោក​អ្នកជា​អតិថិជ​នដែលជា​ក្រុមហ៊ុនដែល​មាន​គណនី​ក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន នោះក្រុមហ៊ុន មិនអាច និងនឹងមិនអាចមាន​តួ​នាទី​ក្នុង​ការ​ចាត់ចែងការទូទាត់បង់ថ្លៃ ​រវាងលោកអ្នក ​និង​អ្នកផ្គត់ផ្គង់តតិយជន រួមមាន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន អ្នក​ជំនួញ អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬ ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ។ ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​លោក​អ្នក​ដែលទាក់​ទង​នឹង​សេវាកម្ម និងផលិតផល ដែលបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ សេវាកម្ម Software Application និង/ឬ កម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME របស់ក្រុមហ៊ុន (ជាមួយការពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ) គឺស្ថិ​ត​នៅ និង​ជាបន្ទុករបស់លោក​អ្នក​តែម្នាក់គត់។ លោកអ្នក បោះបង់ចោល និងឲ្យក្រុមហ៊ុនរួចផុតពីរាល់ទំនួលខុសត្រូវ ពាក្យ​បណ្ដឹង បណ្ដឹង ​ឬការខូចខាតកើតចេញពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Application និង/ឬ Software របស់លោកអ្នក ការ​​ចូល​រួម​របស់លោកអ្នក ឬជាសមាជិកភាពក្នុងកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME ឬ​តាមរបៀប​ណា​មួយ​ដែលទាក់ទង​ទៅ​នឹង​តតិយជន​រួមមាន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន អ្នកជំនួញ អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/​ឬម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ដែលណែនាំឱ្យលោកអ្នកតាមរយៈសេវាកម្ម Software Application និង/ឬកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME។

គុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជនដែលកំណត់កាលវិភាគតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ត្រូវ​ជា​ការ​​ទទួល​ខុស​​ត្រូវទាំងស្រុងរបស់​អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតតិយជន ដែលផ្តល់នូវសេវា​កម្ម​ដឹកជញ្ជូននោះដល់​លោក​អ្នកទាំងស្រុង។​ ដូច្នោះ លោក​អ្នក ​ ​​យល់ដឹងថា តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ លោកអ្នក អាចនឹងជួប​ប្រទះ​​នូវការដឹកជញ្ជូនដែលអាចមាន​គ្រោះថ្នាក់ មាន​​ហានិភ័យ មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អនីតិជន គ្មានសុវត្ថិភាព ឬក៏មាន​ការ​​​ជំទាស់មិនពេញចិត្តផ្សេងៗទៀត ហើយលោកអ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយទទួល​ខុសត្រូវដោយផ្ទាល់។

តាមវិសាលភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ក្រុមហ៊ុន មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ការទាមទារ ការបាត់បង់ ការខូចខាត សោហ៊ុយ ឬការចំណាយ ដែលកើតចេញពី ឬទទួល ឬ​ទទួលរងដោយលោកអ្នក ដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័​ន្ធ​ជា​មួយ​នឹង​​ការចូលរួម ឬសមាជិកភាពក្នុងកម្មវិធី  GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME រួមមានជាអាទិ៍៖

 • រាល់ការខកខាន ឬការបដិសេធដោយអ្នកជំនួញតតិយជនក្នុងការបានទទួលពន្ទុសម្រាប់​ទទួលយកសម្រប់ការ​លោះ ឬ​លោះយករង្វាន់​ (Reward)
 • រាល់ការបាត់បង់ទិន្នន័យ និងកំណត់ត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME
 • រាល់សកម្មភាព ការខកខាន ការធ្វេសប្រហែស ឬ​កំហុសដោយចេតនាដែលជាកំហុស​របស់អ្នកជំនួញ​តតិយជន ដែលផ្តល់​រង្វាន់នោះ (Reward)​
 • រាល់សកម្មភាព ការខកខាន ការធ្វេសប្រហែស ឬ​កំហុសដោយចេតនាដែលជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុន អភិបាល​របស់​ក្រុមហ៊ុន បុគ្គល និយោជិត ភ្នាក់ងារ ឬ​អ្នកជាប់កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង កម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME និង
 • រាល់ការបាត់បង់នូវតម្លៃ ឬផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមាន ចេញពីលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឡើង​ចំពោះកម្មវិធី GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME។

១៤. ការជូនដំណឹង

ក្រុមហ៊ុន អាចនឹងជូនដំណឹងតាមរយៈការជូនដំណឹងជាទូទៅលើ Application ការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចទៅកាន់ អាស័យដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នកដែលមានក្នុងកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬតាមរយៈការទំនាក់ទំនង​ជាលាយ​លក្ខណ៍​​​អក្សរដែលផ្ញើតាមរយៈអ៊ីម៉ែលអនុសិទ្ធិ ឬប្រៃសនីយ៍ដែលបានបង់ប្រាក់ជាមុន​ទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់​លោក​អ្នក​​ដែលមានក្នុងកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន។ ការជូនដំណឹងនេះ សន្មតថាបានផ្តល់ជូន បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង​​បន្ទាប់ពីបានផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល ឬប្រៃសនីយ៍ (ប្រសិនបើសិនផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែលអនុសិទ្ធិ ឬប្រៃសនីយ៍​ដែល​បានបង់​ប្រាក់​ជា​​មុន​) ឬ១ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានផ្ញើចេញ (ប្រសិនបើផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែល)។ លោកអ្នក អាចជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុន (ការ​ជូន​ដំណឹង​​នេះសន្មតថាបានទទួលដោយក្រុមហ៊ុន) តាមរយៈសំបុត្រដែលផ្ញើដោយក្រុមហ៊ុនផ្ញើសំបុត្រ ឬ​អ៊ីម៉ែលអនុសិទ្ធិ​ទៅ​កាន់​ក្រុមហ៊ុនដោយប្រើប្រាស់ ពត៌មានទំនាក់ទំនងដូចដែលបានផ្ដល់នៅក្នុង Application។

១៥. ការប្រគល់សិទិ្ធ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានបង្កើតដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដែលកែប្រែពីពេលមួយទៅពេលមួយ មិនអាចប្រគល់​សិទ្ធិឱ្យលោកអ្នក ដោយគ្មានការយល់​ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុនឡើយ។ លោកអ្នក យល់ព្រម ប្រគល់សិទិ្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឱ្យក្រុមហ៊ុន ហើយលោកអ្នកបានយល់ព្រមទៀតថា លោកអ្នក នឹងយល់ស្រប និងព្រម ចុះ​កិច្ចសន្យាថ្មីតាមការតម្រូវនៅពេលប្រគល់សិទ្ធិ។​ រាល់ការប្រគល់សិទិ្ធដែលលោកអ្នកអះអាង ដែល​បំពាននឹងប្រការ​នេះ​ត្រូវ​ចាត់ទុកជាមោឃៈ។

១៦. លក្ខខណ្ឌទូទៅ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមិនគិតពីជម្រើស ឬ​វិវាទ​នៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់នៃដែនយុត្តាធិការណាមួយ ហើយរាល់វិវាទ ការប្តឹង ការទាមទារ ឬបណ្តឹងដែលបណ្តាល​មក​ពី ឬមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ឬ​សេវាកម្ម គឺជាកម្មវត្ថុនៃយុត្តាធិការផ្តាច់មុខ របស់​តុលាការ​កម្ពុជា​ដែល​លោកអ្នកយល់ព្រមដាក់ពាក្យបណ្តឹង។

ក្នុងករណីដែលច្បាប់បរទេសមិនអនុញ្ញាត្តអោយជ្រើសរើសយកយុត្តាធិការនៃតុលាការកម្ពុជា ឬនៅ​ពេល​ដែលសាល​ក្រម​នៃតុលាការកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តបាននៅបរទេស វិវាទដែលមិនអាចដោះស្រាយបានអាចដាក់​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​មជ្ឈត្តការ​អន្តរជាតិ​ប្រទេសសិង្ហបុរី(“SIAC”)  ស្របតាមវិធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តការ​អន្តរជាតិប្រទេសសិង្ហបុរី​(“SIAC”) ដែលកែប្រែ ឬវិសោធកម្មពីពេលមួយទៅពេលមួយ (“វិធាន”) ដោយមជ្ឈត្តករមួយរូបដែលត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​​​ដោយ​ការព្រមព្រៀងគ្នារបស់គូភាគី (“មជ្ឈត្តករ”)។ ប្រសិន បើគូភាគីមិនឯកភាព​គ្នា​ក្នុងការ​ជ្រើស​រើស​មជ្ឈត្តករ​ទេ មជ្ឈត្តករ នឹងត្រូវតែងតាំងដោយប្រធាន SIAC ដោយស្របតាមវិធាន។

ទីតាំង និងទីកន្លែងនៃមជ្ឈត្តការ ត្រូវស្ថិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស និងថ្លៃសេវាមជ្ឈត្តករ ជា​បន្ទុក​ស្មើគ្នារបស់គូភាគី លើកលែងតែ​មជ្ឈត្តករអាចតម្រូវថា ថ្លៃសេវាមជ្ឈត្តករ​នេះ  ត្រូវបានកំណត់តាម​របៀប​ផ្សេង​ទៀត ដែល​មជ្ឈត្តករយល់ឃើញថា ជាការតម្រូវឱ្យប្រការដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាពីការដោះស្រាយ​វិវាទ​ដោយ​មជ្ឈត្ត​ការ ដើម្បីអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។

គ្មានទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនរួមទុន សហកម្មសិទ្ធិ ការងារ ឬភា្នក់ងារ កើតឡើងរវាងលោកអ្នក ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​តតិយជនដែលជាលទ្ធផលនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឡើយ។

ប្រសិនបើប្រការណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ក្លាយជាអសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ប្រការដែលក្លាយ​ជា​អសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ត្រូវបានដកចេញ ហើយប្រការ​ដែលនៅសល់ត្រូវមានអានុភាព​ពេញ​លេញ​ស្រប​តាម​​ច្បាប់​។ ការអនុវត្ត នេះ​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់ជាធរមាន និងយុត្ថាធិការដែលបានចែងខាងលើ។

ការខក​ខាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិ ឬ​ប្រការ​ណា​មួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ មិនត្រូវចាត់ទុកថា ជា​ការ​លើក​លែង​សិទ្ធិ ឬប្រការណាមួយ លើកលែងតែបានទទួល​ស្គាល់ ​និងយល់ព្រមដោយក្រុមហ៊ុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់ បង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀង​ទាំង​មូល​រវាង​លោកអ្នក និងក្រុមហ៊ុន និងជំនួសការចរចារ ឬ​កិច្ច​ពិភាក្សា​ដែល​មានពីមុន ឬស្រករគ្នា ទោះបី​ជា​លាយ​លក្ខណ៍អក្សរ ឬដោយផ្ទាល់មាត់ក្តី (ប្រសិនបើមាន) រវាងគូ​ភាគី​ដែល​ទាក់​ទង​នឹងកម្មវត្ថុដែលមានកំណត់នៅទីនេះ។

លោកអ្នក យល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន មានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាមៗ ក្នុងករណីដែលលោក​អ្នកត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​​ថា លោក​អ្នក រំលោភបំពានខណាមួយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យ ការ​បញ្ចប់​​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ មិនតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់សំណង សង ឬទូទាត់បង់រាល់ចំណាយ​ណាមួយ​ដែល​កើត​ឡើង​​ដោយ​លោក​អ្នក​ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនតតិយជន ស្រប​តាម​កិច្ច​ព្រមព្រៀងនេះទេ។

ក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពី GrabTaxi Holdings Pte Ltd (ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីលេខ ២០១៣១៦១៥៧E និង​​មានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីនៅផ្ទះលេខ 6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown, Singapore 068809) សម្រាប់ Application។