ကၽြန္ုပ္တို႔၏အေကာင့္နွင့္ ဖုန္းတုိ့ လုံျခဳံမႈရွိေစရန္မည္သို႔ထားရွိရမည္နည္း။

သင့္အေကာင့္ႏွင့္ဖုန္းမ်ားလုံျခဳံေစေရးအတြက္ေအာက္ပါရိုးရွင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သုံးပါ။

အမွန္အကန္ကိုသာရယူပါ

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ Grab Driver တရား၀င္App ကိုသာရယူပါ။ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းApp ကို
အသုံးျပဳျခင္းနွင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္းတုိ့ကိုကြ်နု္ပ္တုိ့စနစ္ကတားဆီးပါသည္။

Grab Dax apps မဟုတ္သည္မ်ားအားလုံးကိုပယ္ဖ်က္၍ အစစ္မွန္အား Play Store သို့မဟုတ္ App Store မွရယူပါ.

အပလီေကးရွင္းအားရိုးသားစြာထားရွိၾကပါစို့

GPS အားလွည့္ျဖားထားျခင္း သို့မဟုတ္ ပဳုျပင္ထားေသာဖုန္းအားအသုံးျပဳ၍ စီးနွင္းမွဳ ရယူျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။
တရား၀င္ Grab Driver App ႏွင့္အလုပ္မ်ားလက္ခံျခင္းသည္သာ ယာဥ္ေမာင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုံျခဳံေစပါမည္။
လွည့္ျဖားထားေသာ GPS ကဲ့သို့တရား၀င္ မဟုတ္သည့္ Appမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္.

သင့္ယာဥ္ေမာင္းအေကာင့္၀င္ျခင္း ကို ထိခိုက္ေစ မည့္အျပင္ သင့္ရရွိ႕မည့္ incentive အား
ရရွိရန္အၾကဳံးမ၀င္ေတာ့ျခင္း၊ သင့္အေကာင့္ အားပိတ္လုိက္ျခင္း အစရွိေသာျပစ္ဒဏ္မ်ား ရရွိေပလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင့္ဖုန္းတြင္တရားမ၀င္သည့္ App အားထည့္သြင္းထားရွိခဲ့က ယေန့ပင္ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျပစ္ပါ။.

အခ်ိဳ့အခ်က္အလက္မ်ားအားမေျပာင္းလဲဘဲထားရွိျခင္း

ဥပမာ သင့္ဖုန္း၏ setting မ်ား

သင့္ဖုန္း၏ မႈလသတ္မွတ္ထားေသာ settingကို ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းသည္ (ဖုန္း၏
မႈရင္း softwareကို ေျပာင္းျခင္း၊ jailbreak လုပ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ Xposed ကိုထည့္သြင္းျခင္းမ်ား)
သင့္အေကာင့္၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို သက္ေရာက္မႈရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္၏အေကာင့္ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေနေစရန္အတြက္
သင္၏ဖုန္းကို အထက္မွာေဖာ္ျပထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး တစ္ခုခု လုပ္လုိက္ပါက သင္၏ ယာဥ္ေမာင္းသူ အေကာင့္ကို
ဆက္လက္အသံုးျပဳလုိ႔ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

သင့္ယာဥ္ေမာင္း အေကာင့္ကို ေပး၀င္မည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ယာဥ္ေမာင္းအေကာင့္ သင္၏ယာဥ္ေမာင္းသူ အေကာင့္ကို
ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ဖုန္းကို မႈလ setting အတုိင္း အၿမဲထားရွိပါ။

more.တြင္ရွာၾကည့္နုိင္ပါသည္။.

သူမ်ားအားေ၀မွ်အသိေပးသည္ (သို့မဟုတ္) အသိမေပးပါ။

အေျဖမွာ- အသိမေပးပါ။!

သင္၏အေကာင့္ကို သင္ကလြဲ၍ အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိသင့္ပါ။ ရႈပ္ေထြးတဲ့
စကားဝွက္ထားၿပီး သင္၏ အေကာင့္ထဲကို ဝင္ေရာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ Grab
အပါအဝင္ သင္၏မိသားစု ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ားကိုလဲ မွ်ေဝလို႔ မရပါဘူး။

သင့္အေနျဖင့္ Grab အမည္ခံေသာ မသကၤာစရာေကာင္းေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စာတိုမ်ားကို
လက္ခံရရွိသည္ဟု မွတ္ယူပါက ဖိုင္မ်ား လင့္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ား မလုပ္ပါႏွင့္။
လိမ္လည္လွည့္စားထားသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ သင္၏အေကာင့္ကို
မည္ကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေအာင္ထားရမည္ကို
ိုမိုသိရွိေအာင္ ဒီမွာ
ေလ့လာလုိ႔ရပါတယ္။