ကၽြန္ုပ္တို႔၏အေကာင့္နွင့္ ဖုန္းတုိ့ လုံျခဳံမႈရွိေစရန္မည္သို႔ထားရွိရမည္နည္း။

သင့္အေကာင့္ႏွင့္ဖုန္းမ်ားလုံျခဳံေစေရးအတြက္ေအာက္ပါရိုးရွင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သုံးပါ။

အမွန္အကန္ကိုသာရယူပါ

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ Grab Driver တရား၀င္App ကိုသာရယူပါ။ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းApp ကို အသုံးျပဳျခင္းနွင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္းတုိ့ကိုကြ်နု္ပ္တုိ့စနစ္ကတားဆီးပါသည္။

Grab Dax apps မဟုတ္သည္မ်ားအားလုံးကိုပယ္ဖ်က္၍ အစစ္မွန္အား Play Store သို့မဟုတ္ App Store မွရယူပါ.

အပလီေကးရွင္းအားရိုးသားစြာထားရွိၾကပါစို့

GPS အားလွည့္ျဖားထားျခင္း သို့မဟုတ္ ျပဳုျပင္ထားေသာဖုန္းအားအသုံးျပဳ၍ စီးနွင္းမွဳ ရယူျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။ တရား၀င္ Grab Driver App ႏွင့္အလုပ္မ်ားလက္ခံျခင္းသည္သာ ယာဥ္ေမာင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုံျခဳံေစပါမည္။ လွည့္ျဖားထားေသာ GPS ကဲ့သို့တရား၀င္ မဟုတ္သည့္ Appမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္.

သင့္ယာဥ္ေမာင္းအေကာင့္၀င္ျခင္း ကို ထိခိုက္ေစ မည့္အျပင္ သင့္ရရွိ႕မည့္ incentive အား ရရွိရန္အၾကဳံးမ၀င္ေတာ့ျခင္း၊ သင့္အေကာင့္ အားပိတ္လုိက္ျခင္း အစရွိေသာျပစ္ဒဏ္မ်ား ရရွိေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍သင့္ဖုန္းတြင္တရားမ၀င္သည့္ App အားထည့္သြင္းထားရွိခဲ့က ယေန့ပင္ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျပစ္ပါ။.

အခ်ိဳ့အခ်က္အလက္မ်ားအားမေျပာင္းလဲဘဲထားရွိျခင္း

ဥပမာ- သင့္ဖုန္း၏ setting.

Root ေဖာက္ထားျခင္း၊ Jailbreak လုပ္ထားျခင္း Xposed ထည့္ထားျခင္းအစရွိသျဖင့္ျပဳျပင္ထားေသာ ဖုန္းမ်ား ကသင့္အေကာင့္ လုံျခဳံေရးကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ အကယ္၍ျပဳျပင္ထားေသာဖုန္းမ်ားကိုအသုံးျပဳပါက အေကာင့္လုံျခံဳေစရန္ သင့္ယာဥ္ေမာင္း အေကာင့္ကို ေပး၀င္မည္မဟုတ္ပါ။

သင့္ယာဥ္ေမာင္း အေကာင့္ကို ေပး၀င္မည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ယာဥ္ေမာင္းအေကာင့္ ကိုဆက္လက္၀င္ေရာက္နုိင္ေစရန္ မူလဖုန္း setting အတုိင္းအျမဲထားရွိပါ။

more.တြင္ရွာၾကည့္နုိင္ပါသည္။.

သူမ်ားအားေ၀မွ်အသိေပးသည္ (သို့မဟုတ္) အသိမေပးပါ။

အေျဖမွာ- အသိမေပးပါ။!

သင့္အေကာင့္ လွ်ိဳ့၀ွက္ စကား၀ွက္ ကိုသင္တစ္ဦးတည္းသာသိရမည္။ အျခားသူမ်ားအားမေျပာရပါ။ သင့္အေကာင့္လုံျခဳံေစရန္ စကား၀ွက္ကို ခန့္မွန္းရလြယ္ကူေသာသင့္နာမည္ သို့မဟုတ္ သင့္ေမြး ေန့အစရွိသည့္တုိ့ကိုမသုံးဘဲ ခက္ခဲရွဳတ္ေထြးေသာ စကား၀ွက္ကိုထားရွိပါ။ သင့္စကား၀ွက္အား email နွင့္ SMS တုိ့တြင္ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေစရပါ။ မည္သူမွ်သင့္အေကာင့္အား ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ။ Grab ပင္လွ်င္မ၀င္ေရာက္ေစရပါ။.