ျပဳျပင္ထားေသာ ဖုန္းမ်ားနဲ့ပတ္သပ္ျပီးအေရးၾကီးသတိေပးခ်က္

ျပဳျပင္ထားေသာဖုန္းမ်ားအတြက္အေရးၾကီးေသာအခ်က္မ်ား
Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျပဳျပင္ထားေသာဖုန္းကို အသုံးျပဳၾကသည္ကို ကြ်န္ုပ္တုိ့မွ သတိထားမိပါသည္။ ျပဳျပင္ထားေသာဖုန္းတုိ့မွာ rooted ေဖာက္ထားေသာဖုန္း jailbroken လုပ္ထားေသာဖုန္း သို့မဟုတ္ Xposed.
ထည့္ထားေသာဖုန္းတုိ့ျဖစ္သည္။အေကာင့္လုံျခဳံေစရန္ ျပဳျပင္ထားေသာဖုန္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ Grab ယာဥ္ေမာင္းအေကာင့္အား မၾကာမီ ၀င္ေရာက္နုိင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ျပဳျပင္ထားတ့ဲဖုန္းေတြကို အသံုးျပဳေနမယ္ဆိုရင္ မ ၾကာခင္မွာ အေကာင့္လုံျခဳံေရးအရ ဝင္လို႔ရေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ေက်းဇူးျပဳျပီး မူရင္း မျပဳျပင္ထားတဲ့ ဆက္တင္ ကိုျပန္ေျပာင္းေပးပါ (သိုမဟုတ္) အျခားျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဖုနး္ကို အသံုးျပဳေပးပါ။

ဘာလို႔ကန္႔သတ္လိုက္ရတာလဲ?

ျပဳျပင္ထားတဲ့ကိရိယာေတြဟာ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ရဲ့ နည္းပညာစနစ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့.


  • မမွန္ကန္တဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ့ သင့္ရဲ႔လံုျခံဳေရးကိုထိခိုက္ႏို္င္ပါတယ္။

  • Third-party software မွတစ္ဆင့္ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအေႏွာင့္အယွက္ေပးႏို္င္ပါတယ္။

  • သာတူညီမွ်ရွိေနတဲ့အလုပ္လက္ခံႏိုင္မႈကိုလည္း တားဆီးေစႏို္င္ပါတယ္။

သင့္ဖုန္းျပဳျပင္ထားျခင္းရွိမရွိကို စစ္ေဆးပါ။

Online မွာ သင့္ရဲ့ဖုန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ စစ္ေဆးႏိုင္မယ့္ နမူနာသင္ခန္းစာေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ သင့္ဖုန္း ျပဳျပင္ထားျခင္းရွိမရွိကိုစစ္ေပးပါ။

ျပဳျပင္ထားတဲ့ဖုန္းျဖစ္ေနရင္ဘာလုပ္ရမလဲ။

သင့္ဖုန္းရဲ႔တည္ေဆာက္ပံု ဘယ္ေလာက္ထိ ရႈတ္ေထြးမႈရွိေနျပီလဲဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ပါတယ္။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏို္င္တာကေတာ့:


  • ပံုမွန္ဆက္တင္ကို ျပန္ေရာက္ဖို႔ online မွာရွိတဲ့သင္ခန္းစာေတြကိုေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

  • ဖုန္းဝယ္လာတဲ့ ဆိုင္ကို ျပန္သြားျပီး အကူအညီရယူႏိုင္ပါတယ္။

  • အျခား ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ဖုနး္ကိုအသံုးျပဳေပးပါ။