သင့္အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ားကို မေျပာျပပါႏွင့္! လိမ္လည္လွည့္ျဖားခံရျခင္းမ်ားမွ သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ပါ

သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းသည့္ မသကၤာစရာေကာင္းေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ စာတိုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ားကို သတိထားပါ


လံုၿခံဳေရးကို Grabသည္ အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ အစဥ္အၿမဲ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သင့္အေကာင့္ထဲဝင္ဖုိ႔ လုိအပ္သည့္ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္မွ ေတာင္းခံမည္ မဟုတ္ပါ။

သင့္အေနျဖင့္ မသကၤာစရာေကာင္းေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ စာတိုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ားကို လက္ခံရရွိသည္ဟု ယူဆပါက သင္၏ Grab Driver အေကာင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေနေအာင္ ေအာက္ပါအတို္င္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အထူးတုိက္တြန္းလိုပါသည္။
ခဏ ေနပါအံုး

မည္သူဆီကျဖစ္ေစ သင့္အေကာင့္ထဲဝင္ဖုိ႔ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းထားေသာ ဖိုင္မ်ား လင့္မ်ားပါသည့္ စာတိုမ်ား အီးေမးလ္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ား မလုပ္ပါႏွင့္။

သင့္အေကာင့္ကို သင္ကိုယ္တုိင္မွလြဲ၍ အျခားမည္သူမွ် ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ မရွိပါ။ Grab အပါအဝင္ သင္၏မိသားစု ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြမ်ားပါ ၾကည့္ရႈခြင့္ မရွိပါ။

စစ္ေဆးပါ

သင့္အေကာင့္ထဲဝင္ဖုိ႔ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို https://www.grab.com သို႔မဟုတ္ Grab Driver appတို႔တြင္သာ ေရးသားျဖည့္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါသည္။.

သင့္အေနျဖင့္ လက္ခံရရွိေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စာတိုမ်ားကို သကၤာမကင္းျဖစ္ေနပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆီတြင္ အႀကံဥာဏ္မ်ား အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းခံလုိ႔ ရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေျပာျပပါ

Grab အေနျဖင့္ မသကၤာစရာေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ားကို အၿမဲတေစ ေစာင့္ၾကည့္စံုစမ္း ေနပါသည္။ သင္၏အေကာင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေအာင္ သင့္အေနျဖင့္ မသကၤာစရာ တစ္ခုခုကို ေတြ႕လုိက္ ၾကားလိုက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ေပးပါ။