ခရီးစဥ္တိုုင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းတဲ့စီးနင္းမႈမ်ား

သင့္အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အဓိကဦးစားေပးကျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔စီးနင္းစဥ္မွာ သင္စိတ္ခ်မ္းသာမႈအျပည့္အဝရရိွေစဖို႔အတြက္ Grab ကပံ့ပိုးေပးတဲ့ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔အတူ ခရီးစဥ္တစ္ခုကိုစတင္လိုက္ပါ။

ခရီးစဥ္အတြက္ ကားမေခၚဆိုမွီအခ်ိန္

“သင့္အတြက္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ယာဥ္ေမာင္းေတြကေန စတင္ပါတယ္။”

သင္အတြက္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးကို သင္မစဥ္းစားရေသးစဥ္မွာကတည္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတဲ့ေမာင္းႏွင္းသူတစ္ေယာက္နဲ႔ စီနင္းသြားလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာၾကပ္မတ္တိက်တဲ့ စစ္ေဆးစီစစ္မႈေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြကိုျဖတ္သန္းတက္ေရာက္ရပါတယ္။

ပိုမိုသိရိွရန္

ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ယာဥ္ေမာင္းစီစစ္မႈမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း၊ ေမာင္းႏွင္သူဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ားသာမက ကားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ယာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။

ေနာက္သုိ႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းေတြကို အေကာင္းကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား လုံျခံဳစိတ္ခ် အႏၱရယ္ကင္းရွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာေမာင္းႏုိင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားတဲ့အျပင္ ခရီးသည္အတြက္ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖုိ႔လည္း အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားပါသည္။

ပိုမိုသိရိွရန္

ခရီးစဥ္အတြက္ ကားေခၚဆိုခ်ိန္

သင့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေနအာမခံမႈလုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။

Grab Taxi ကိုစီးနင္းျခင္းအတြက္ ခရီးစဥ္၏ စတင္သည့္ေနရာႏွင့္ ၿပီးဆံုးမည့္ေနရာႏွစ္ခုၾကားသြားလာစဥ္အတြင္း သင္ႏွင့္သင့္ယာဥ္ေမာင္းအတြက္ အာမခံကို အပိုေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမရိွပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ထားရိွေပးထားပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းကိုဆက္သြယ္ရန္ လြယ္ကူေသာနည္းလမ္း

GrabChat စနစ္က သင္နဲ႔ယာဥ္ေမာင္းၾကားမွာ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာမရိွပဲ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေစႏိုင္ဖို႔ကိုကူညီေပးပါတယ္။ သင့္ထံကို ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕အား အလိုအေလ်ာက္ပို႔ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အက္ပလီေကးရွင္းကိုပိတ္စရာလိုပဲ သင့္ရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းကို စာျဖင့္ဆက္သြယ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပိုမိုသိရိွရန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေန ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕နာမည္၊ ယာဥ္လိုင္စင္နံပါတ္၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ရရိွထားေသာဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားကိုသင့္ဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္မည္သူမွလာေရာက္ေခၚေဆာင္မည္သင့္အေနျဖင့္ႀကိဳဆိုသိရိွႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ္မ်ားမျပန္႔ႏွံ႔ရန္ကိုလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔မွ အထူးအေလးထားသည့္အတြက္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္GrabChat မွာ သင္၏ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုထားသမွ်ဟာ ခ်က္ျခင္းပယ္ဖ်က္္ၿပီးျဖစ္သြားပါတယ္။

ေနာက္သုိ႔

စီးနင္းသြားလာေနသည့္အခ်ိန္

ေဝမွ်ျခင္းသည္ ဂရုစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (အေရးပါသည္)

Grab ဟာ သင့္ရဲ႕ခရီစဥ္နဲ႔ပက္သက္တဲ့အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို သင္ခ်စ္ခင္ဂရုစိုက္တဲ့သူေတြဆီေဝမွ်ႏိုင္တဲ့စနစ္ကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါစနစ္ဟာ Grab ကိုသင္စီးနင္းတဲ့အခါမွာဆိုရင္ သင္ဘယ္ကိုေရာက္ရိွေနတယ္ဆိုတာ သင့္မိသားစုနဲ႔မိတ္ေဆြေတြကသိရိွေျခရာခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပိုမိုသိရိွရန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ Hooi Ling ဟာဆိုရင္ သူမခ်စ္ခင္ရတဲ့သူေတြ လမ္းေပၚသြားလာေနစဥ္အေတာအတြင္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီသိရိွလိုခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါဆႏၵကိုအေျချပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ “Share My Ride” ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ကိုဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ၎အားႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ သင့္ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕အခ်က္အလက္၊ ကားနံပါတ္၊ ကားေမာ္ဒယ္စတာေတြကို သင့္ရဲ႕ခ်စ္ရခင္ရသူေတြထံ မွ်ေဝေပးလိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျခရာခံသည့္စနစ္ကလည္း ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္အတြင္း သူတို႔ကို သင္ဘယ္မွာဆိုတာသိရိွေစႏိုင္မွာျဖစ္သလို သြားလိုတဲ့ေနရာကို ေရာက္ရိွသြားခ်ိန္မွာေရာက္ရိွသြားေၾကာင္းအသိေပးဖို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္သုိ႔

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္အေလးထားျခင္း

Telematics စနစ္ကိုအသုံးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ေမာင္းႏွင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအၿမဲေလ့လာမွတ္သားေနျခင္းျဖင့္ခရီးစဥ္အတြင္း သင္၏လုံျခံဳမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ အေလးထားေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုရရိွေစဖို႔အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဟာအဓိကက်ပါတယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ား အႏၱရယ္ကင္းရွင္းၿပီး လုံျခံဳမႈရွိေစဖို႔ရန္အတြက္ တကၠစီကားထဲတြင္ ကင္မရာမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။

စီးၿပီးသည့္အခ်ိန္

သိရွိေမးျမန္းလုိသည္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး

၂၄ နာရီအခ်ိန္မေရြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ အစ မွ အဆုံးထိတိုင္ေအာင္ အၿမဲမျပတ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

သင္၏အႀကံျပဳခ်က္မွာအလြန္အေရးပါပါသည္။ ခရီးသည္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားရွိခဲ့ပါက အခ်ိန္မေရြးအႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္အတြက္ ခရီးစဥ္တစ္ခုၿပီးတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ သတိျပဳေစလိုပါသည္။

ေနာက္သုိ႔

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္း

သင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ သတိျပဳသည့္နည္းတူ၊ ကၽြႏုု္ပ္တို႔ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္လာသည့္ မႈခင္းျဖစ္ရပ္တို႔ကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္း ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ေပးပို႔တိုင္ၾကားလာေသာ ျပင္းထန္သည့္မႈခင္းျဖစ္ရပ္တိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရဲစခန္းသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ သက္ေတာင့္သက္သာစီးႏွင္းႏိုင္ဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။အႀကံဳခ်က္မ်ားရွိပါက ဖုန္း (သုိ႔) အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္အႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။

Grab စီးနင္းမႈအတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္လုံျခံဳစိတ္ခ်သက္သာတဲ့ ခရီးျဖစ္ပါေစလုိ႔ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။