Press Centre

ခရီးသည္မ်ား ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာႏိုင္ရန္ Grab က လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ Help Centre လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း online-to-offline (O2O) မိုဘိုင္းပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Grab က ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အေရးေပၚ လံုျခံဳေရးအတြက္ Emergency SOS ခလုတ္တစ္ခုႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည့္ App အတြင္း Help Centre လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ယေန႔စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း online-to-offline (O2O) မိုဘိုင္းပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Grab က ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အေရးေပၚ လံုျခံဳေရးအတြက္ Emergency SOS ခလုတ္တစ္ခုႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည့္ App အတြင္း Help Centre လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ယေန႔စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္  ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားကို Grab ၏ ကတိကဝတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပိုမို လြယ္ကူသက္သာစြာ သြားလာႏိုင္ေစရန္၊ ခရီးသြားလာမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးစနစ္ တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန္  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းအဆင့္ျမွင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသည္မ်ားမွာ Grab အက္ပလီေကးရွင္း၏ Menu မွ တစ္ဆင့္ Emergency ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ မိမိတို႔၏ မိသားစုဝင္၊ သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသူမ်ားအတြင္း အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ သံုးခုအထိ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးနင္းသြားလာေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ခရီးသည္က အေရးေပၚခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါက ခရီးစဥ္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္ ထည့္သြင္းထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားထံ အလိုအေလ်ာက္ SMS ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ “Auto-alert (အလိုအေလ်ာက္ သတိေပးျခင္းစနစ္)” ကိုလည္း ဖြင့္ထားႏုိင္ၿပီး ေ၀းလံေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ညဥ္႔နက္ခ်ိန္ သြားလာရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပံုမွန္သြားလာေနက် မဟုတ္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိလာပါက Grab က အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ အလိုအေလ်ာက္ SMS ေပးပို႔ေပးေသာ စနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ “Auto-alert (အလိုအေလ်ာက္ သတိေပးျခင္းစနစ္)”ကို ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ခရီးစဥ္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး   ေၾကာင္းကိုလည္း မိမိထံသို႔ ျပန္လည္အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Grab ျဖင့္ စီးနင္းသြားလာေနခ်ိန္အတြင္း ဝင္ဝင္ခ်င္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အေရးေပၚ ခလုတ္ကို ျပသထားေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ နီးစပ္ရာရဲစခန္းသို႔ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Grab ၏App အတြင္း ထည့္သြင္းထားေသာ Help Centre အသစ္မွာ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာအသံုးခ်ႏိုင္ေသာ Help Centre တြင္ ခရီးသည္မ်ား မၾကာခဏေမးျမန္းတတ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို စုစည္းကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္အေနျဖင့္ Customer Support Centre သို႔ ဖုန္းဆက္ေမးျ မန္း ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ သိလိုသည္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈ ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ  ေပးပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Help Centre တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ကားေပၚမွဆင္းအၿပီး GrabTaxi ေပၚတြင္ ပစၥည္းေမ့က်န္ခဲ့သည့္ ခရီးသည္မ်ား၊ ကားငွားရမ္းရာတြင္ အဆင္မေျပမႈ ရွိခဲ့သည့္ ခရီးသည္မ်ား၊ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ရန္ကိစၥ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲမွားေသာကိစၥ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ခရီးသည္မ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ Grab အက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳပံုႏွင့္ GrabRewards ရွိ loyalty programme တြင္ ပါဝင္ပံု စသည့္ အေထြေထြ မွတ္သားစရာေလးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ Grab ကေတာ့ ခရီးသည္ေတြ ပိုၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အၿမဲ အေလးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး ထပ္မံထည့္သြင္းေပးလိုက္တဲ့နည္းပညာေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ App နဲ႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳၿပီး  ေျဖရွင္းေပးသြားမယ္ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ကို ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစမွာပါ” ဟု Grab Myanmar ၏ ေခတၱ Country Manager ျဖစ္သူ Alvin Loh က ေျပာသည္။

ခရီးသည္မ်ားအတြက္ Grab အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း ထည့္သြင္းေပးထားေသာ အျခားလံုျခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ

 • ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတည္ရွိရာေနရာကို မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေပးပို႔ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ   ေျခရာခံႏိုင္သည့္ GPS စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Share-My-Ride လုပ္ေဆာင္ခ်က္
 • စီးနင္းခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ App အတြင္း ပါရွိေသာ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား အဆင့္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳႏိုင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္
 • ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ကူညီေပးႏိုင္မည့္ 24/7 hotline ဝန္ေဆာင္မႈ

ထို႔အျပင္ Grab မွ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း Grab ပလက္ေဖာင္းတြင္ စာရင္းမေပးသြင္းမီ စနစ္တက်စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး လမ္းခရီးတြင္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ သင္တန္းေပးပို႕ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

Grab ၏ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ Driver အက္ပလီေကးရွင္းတြင္လည္း ေအာက္ပါ လံုျခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္။

 • Grab ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အားလံုးကို အခ်ိန္နွင့္ တစ္ေျပးညီ ေျခရာခံႏိုင္ပါသည္။  ေမာင္းနွင္ၿပီးသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးထားေသာေၾကာင့္ မည့္သည့္       အေၾကာင္းကိစၥမဆို Grab မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • အကူအညီ လိုအပ္ပါက ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္ Grab Partner Care အဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
 • Grab Driver အက္ပလီေကးရွင္း ၏ “Support” ေနရာတြင္ Help Centre လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွာ Customer Experience အဖြဲ႕သို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး    ျပႆနာျဖစ္ပြားပါက တိုင္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ  ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ အကူအညီရယူ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။
 • မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ေမာင္းႏွင္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ App အတြင္း ပါရွိေသာ ခရီးသည္မ်ားအား အဆင့္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳႏိုင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္
 • မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ကူညီေပးႏိုင္မည့္ 24/7 hotline ဝန္ေဆာင္မႈ

အသစ္ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Grab အက္ပလီေကးရွင္းအား update ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Grab မွ ခရီးသည္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းထားပါသည္။  လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက  https://www.grab.com/mm/blog/helpcentre/ ႏွင့္ Grab Myanmar အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက  http://www.grab.com သို႔မဟုတ္     www.facebook.com/GrabMM တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Grab Myanmar က Novel Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ လူအများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် Novel Coronavirus ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေရန်နှင့် Grab ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများ၊ မိတ်ဖက် သယ်ယူပို့ဆောင်သူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် […]

ခရီးသည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ အဆင့်မြင့်ကားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မည့် Premium Rentals [Beta] ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်

  ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း Super app တစ်ခုဖြစ်သော Grab က ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာအများအပြားသို့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများ […]

Grab မှ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး ပံ့ပိုးကူညီရန် အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်တင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်း

Agoda ၊ Booking.com တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Grab အသုံးပြုသူများအတွက် Grab app မှတစ်ဆင့် ဟိုတယ်ခန်း (၂) သန်းကျော်အား အထူးသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဘွတ်ကင်ရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။