គោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab (Grab Privacy Policy)

បានកែប្រែចុងក្រោយបង្អស់៖ ០១ មិថុនា ២០២០

គោលការណ៍នៃ ភាពឯកជននេះ និងគោលការណ៍បន្ថែមរបស់ខ្លួន (“ គោលការណ៍”) និយាយអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Grab Holdings Inc, ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខាក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនិងអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (រួម“ Grab”“ យើង”“ ពួកយើង” ឬ“ របស់យើង”) ប្រមូលប្រើប្រាស់ ដំណើរការនិងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Grab នៅលើទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រផ្សេងៗ (រាប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រផ្សេងៗ) ក៏ដូចជាផលិតផល លក្ខណៈពិសេស និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលដំណើរការដោយ Grab (រួម ,“ សេវាកម្ម”) ។

គោលការណ៍នេះ អនុវត្តចំពោះអតិថិជន អ្នកធ្វើដំណើរ ភ្នាក់ងារ អាជីវករ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ (ដូចជាអ្នកបើកបរ និងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម) អ្នកម៉ៅការ (contractors) និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម (ដែលហៅជារួមថា “លោកអ្នក” ឬ​ “របស់លោកអ្នក”)។

“ទិន្ន័យផ្ទាល់ខ្លួន” គឹជាព័ត៌មានណាដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឬ អ្វីមួយដែលសម្គាល់ពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។ វារួមបញ្ចូលតែមិនកំណត់ជាក់លាក់ទៅលើឈ្មោះ, សញ្ជាតិ, លេខទូរស័ព្ទ, ធនាគារ និងព័ត៌មានពីកាតធនាគារ, ចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន, អ៊ីមែល, រូបថតរបស់អ្នក, លេខសម្គាល់នៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, ទិន្ន័យពីជីវមាត្ររបស់អ្នក, ពូជសាសន៍, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍, សាសនា, ព័ត៌មានពីសុខភាព, យានយន្ត និងព័ត៌មានពីធានារ៉ាប់រង, ព័ត៌មានពីការងារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល ទិន្នន័យ biometric (biometric data) ពូជសាសន៍ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សាសនា ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាព ព័ត៌មានទាក់ទង និងយានជំនិះនិងធានារ៉ាប់រង។

I. ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីលោកអ្នកតាមវិធីដែលមានដូចខាងក្រោម។ យើងខ្ញុំ ក៏អាចរួមបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលរួចជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀតដែលយើងមាន។ ប្រសិនបើអ្នកមាន ឬ ជាភាគីដែលមានការទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយយើង (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗ ប្រសិនបើអ្នកជាដៃគូអ្នកបើកបរ ឬ ដៃគូដឹកជញ្ជូនទំនិញ ក៏ដូចជាអ្នកដំណើរផងដែរ នៅលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរ ឬអតិថិជននៅលើបញ្ឈរអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង) យើងនឹងភ្ជាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបានពីការបំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង និងសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដែលបានពណ៌នាដូចខាងក្រោមនេះ។

លោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកឱ្យពួកយើង

យើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យទាំងនោះមកឱ្យយើងខ្ញុំដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្នក អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកឱ្យពួកយើង នៅពេលដែល៖

 • បំពេញទម្រង់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ ទម្រង់សម្រាប់ដាក់ស្នើ (រួមបញ្ចូលនូវឈ្មោះ, ព័ត៌មានសម្រាប់ទាក់ទង និងព័ត៌មានសម្រាប់សម្គាល់ខ្លួនផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យបំពេញ)
 • ផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីវាយតម្លៃពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការផ្ដល់ផ្ដល់សេវាកម្មដើម្បីផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មជាដៃគូបើកបរ Grab ឬ ដៃគូសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន (ដូចជាព័ត៌មានពីប័ណ្ណបើកបរព័ត៌មានពីយានយន្ត និងលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យលើយានយន្ត (ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បានដោយស្របច្បាប់)
 • តាមដានព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័រនៅលើបណ្ដាញសង្គម (ដូចជាគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក, រូបភាពនៅលើគណនី ឬ ទិន្ន័យដែលអាចទាញបានពីគណនីរបស់អ្នក);
 • ចូលរួមការប្រកួត ឬ កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗដែលរៀបចំដោយពួកយើង (ដូចជារូបភាព, សម្លេង, ឬវីដេអូដែលអ្នកអាចដាក់ស្នើ, ដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវរូបភាពរបស់អ្នក);
 • សម្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈវិធីផ្សេង (ដូចជាការស្នើចូលកម្មវិធីលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ, ការដាក់ស្នើរូបភាពថតដោយខ្លួនឯង ឬ ការសម្គាល់ព័ត៌មាននៃវិធីបង់ប្រាក់តាមកាតផ្សេងៗ);
 • បំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងការស្ទង់មតិ (ដូចជាអាយុ, ភេទ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចស្ម័គ្រចិត្តដូចជាស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍, អាជីព ឬ មុខរបរ និងព័ត៌មានអំពីប្រាក់ចំណូល) និង
 • យល់ព្រមធ្វើដំណើរនៅលើយានយន្តដែលភ្ជាប់ដោយឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងនិង /ឬលក្ខណៈការថតវីដេអូក្នុងរថយន្ត។ 

នៅក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការស្របច្បាប់ ឬ កាតព្វកិច្ចដែលបានចុះលើកិច្ចសន្យា ឬក្នុងករណីដែលចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។ ការខកខានក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះ អាចរាប់បញ្ចូលបានថាជាការខកខានមិនបានអនុវត្តតាមតម្រូវការស្របច្បាប់ ឬ កាតព្វកិច្ចនៅលើកិច្ចសន្យា ឬ មិនអាចធ្វើការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកដូចករណីនេះដែរ។

នៅពេលដែលសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំត្រូវបានប្រើ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន អាចត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈប្រតិបត្តិការទូទៅនៃ Apps គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ឧទារណ៍ជាអាទិ៍មាន៖

 • ទីតាំងរបស់លោកអ្នក (ដើម្បីឱ្យដឹងអំពីទីតាំងដែលត្រូវទៅទទួល និងការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវដែលមិនមានភាពប្រក្រតី)
 • ការផ្តល់យោបល់ ការវាយតម្លៃ និងការសរសើរផ្សេងៗ
 • ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ (ដូចជាមធ្យាបាយនៃការបង់ប្រាក់ និងចំងាយដែលបានធ្វើដំណើរ)
 • ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី, គេហទំព័រ ឬ សេវាកម្មរបស់យើង (ដូចជាប្រើប្រាស់មុខងារបន្ថែម និងការមើលចំណុចផ្សេងៗ)
 • ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ (ដូចជាម៉ូឌែលរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូវនិច និងលេខសម្គាល់ – serial number ឬ ឈ្មោះសម្រាប់សម្គាល់ទិន្ន័យលើបណ្ដាញ – IP address, ឈ្មោះឯកសារ និងកំណែទម្រង់ និងលេខសម្គាល់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ ព័ត៌មានណាមួយដែលអាចបង្ហាញពីការកែប្រែឧបករណ៍ ឬ កម្មវិធី)
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកវាយបញ្ចូលនៅក្នុងសារ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់មុខងារបន្ថែមលើការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង។ និង
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកត់ចំណាំបានតាមរយៈការទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយើង ឬ ភ្នាក់ងាររបស់យើង, សំលេងនៅក្នុងរថយន្ត និង / ឬការថតវីដេអូក្នុងពេលធ្វើដំណើរ (ដូចជារូបភាព និងសំលេង ឬ ទាំងពីរនេះ ដែលទាក់ទងជាមួយនឹង Metadata) ។

ពីប្រភពផ្សេងៗ

នៅពេលយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន មិនកំណត់ចំពោះឈ្មោះ រួមបញ្ចូលព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតបើសិនជាត្រូវការ ពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតយើងប្រាកដថាទិន្នន័យត្រូវបានផ្ទេរមកឲ្យយើងស្របតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ ប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះរួមមាន៖

 • កម្មវិធីណែនាំបន្ត (referral​ program)
 • ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដូចជា ដៃគូនៃបណ្តុំយានជំនិះ (fleet partners) អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបង់ប្រាក់ ដៃគូផ្តល់សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរ (ride-hailing partners​) និងដៃគូផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការិយាល័យឥណទាន និងទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ទិន្ន័យអំពីឥណទានផ្សេងទៀត។
 • ប្រភពទិន្នន័យដែលដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ
 • ប្រភពទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំ បានបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកជាលេខទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ និង
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬដៃគូផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទីផ្សារ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីដៃគូដែលជាអ្នកបើកបរ

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូដែលជាអ្នកបើកបរ  យើងខ្ញុំអាចប្រមូល៖

 • ទិន្នន័យ telematics (telematics​ data) (ដូចជាទិន្នន័យពីល្បឿន ការបង្កើនល្បឿន និងការប្រើហ្វ្រាំង)
 • ទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍ (ដូចជាទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ល្បឿន, ទីតាំងដែលចាប់ដោយ GPS, លេខ IMEI របស់អ្នក និងឈ្មោះកម្មវិធីដែលបានដំឡើងលើឧបករណ៍របស់អ្នក)
 • ទិន្នន័យអំពីការចុះឈ្មោះយានយន្តរបស់អ្នក និង
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកត់ចំណាំបានតាមរយៈការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយពួកយើង ឬ ភ្នាក់ងាររបស់ពួកយើង យានយន្តដែលមានឧបករណ៍ស្រូបសំលេងនិង / ឬការថតវីដេអូក្នុងយានយន្តរបស់យើង (ដូចជារូបភាព និងសំលេង ឬ ទាំងពីរនេះ ដែលទាក់ទងជាមួយនឹង Metadata) ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លូនដែលងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ (Sensitive Personal Data)

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលយើងប្រមូលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់។ ទិន្ន័យទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីពូជសាសន៍ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជំនឿសាសនា ព័ត៌មានអំពីជីវប្រវត្តិ (រួមទាំងកំណត់ត្រាពីហិរញ្ញវត្ថុ និងលិខិតថ្កោលទោសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បានដោយស្របច្បាប់) ទិន្នន័យអំពីសុខភាព ពិការភាព ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងទិន្នន័យពីជីវមាត្រដែលអាចអនុវត្តបាន។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមនិង / ឬអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

ការថតនៅក្នុងយានយន្ត

កម្មវិធី ឬ ឧបករណ៍របស់ Grab

Grab អាចតំឡើងឧបករណ៍ស្រូបសំលេងនិង / ឬ ថតវីដេអូនៅក្នុងយានយន្តដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខរបស់ដៃគូបើកបរ ដៃគូដឹកជញ្ជូន និងអ្នកដំណើររបស់ Grab។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវកត់ចំណាំបាននៅក្នុងការថតសំលេងនិង / ឬ ការថតវីដេអូទាំងនេះ។ នៅពេលដែលកំពុងធ្វើការថតសំលេងនិង / ឬ ការថតវីដេអូនៅក្នុងរថយន្តនឹងត្រូវបានប្រមូលទុកសម្រាប់បន្តដំណើរការ ប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកក្នុងលក្ខណៈមួយដែលសមស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។

កាមេរ៉ា ឬ ម៉ាស៊ីនថតផ្ទាល់ខ្លួននៅលើយានយន្ត

ដៃគូបើកបរ Grab មួយចំនួនអាចតំឡើងកាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងយានយន្តរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ (រួមទាំងសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខផងដែរ) ។ ការប្រើកាមេរ៉ាក្នុងយានយន្តបែបនេះមិនត្រូវបានយល់ព្រម ឬ ហាមឃាត់ដោយ Grab ឡើយ។ ការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការលាតត្រដាងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានពីកាមេរ៉ាក្នុងយានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធ។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងករណីណាមួយ។

ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ (Telematics Devices) 

ក្រុមហ៊ុន Grab ធ្វើការសហការជាមួយដៃគូមួយចំនួន (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន Toyota និង ក្រុមហ៊ុនHyundai) ក្នុងការតំឡើងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងរថយន្តជួលមួយចំនួនដែលបានជ្រើសរើសក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីធានាថាយានយន្តត្រូវបានថែរក្សាបានត្រឹមត្រូវ និងបម្រើឱ្យបានរហ័ស និងទាន់ពេលវេលា។
 • ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខ និងសុចរិតភាពនៃផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ធ្វើសេវាកម្មរបស់យើងប្រសើរឡើង និងលើកកម្ពស់លើផលិតផល។ និង
 • សម្រាប់ការតាមដានផ្នែកខាងក្នុងនៃយានយន្ត ដើម្បីធ្វើការវិភាគ និងក្នុងគោលបំណងរដ្ឋបាល។

ប្រសិនបើអ្នកជាដៃគូបើកបរ ឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងប្រមូលទិន្នន័យ telematics (ដូចជាទិន្ន័យរបស់ល្បឿនពេលធ្វើដំណើរ ការបង្កើនល្បឿន និងហ្វ្រាំង) និងព័ត៌មានអំពីទីតាំងរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកដំណើរនៅលើយានយន្ដរបស់យើងដែលបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ទាំងនេះ ទិន្នន័យទីតាំងរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ទីតាំងរបស់រថយន្ត) នឹងត្រូវបានប្រមូលផងដែរ។

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយឧបករណ៍ទាំងនេះជារបស់ដៃគូ ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវជាមួយក្រុមហ៊ុន Grab ដើម្បីការពារទិន្នន័យនេះ។ ខណៈពេលដែលដៃគូទាំងនេះចែករំលែកទិន្នន័យ telematics ជាមួយយើង (ដើម្បីឱ្យយើងអាចបំពេញគោលបំណងដែលបានចែងខាងលើ) យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអំពីដៃគូបើកបរ ឬ អ្នកដំណើរជាមួយដៃគូទាំងនេះទេ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជន

ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ ឬជាអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ សូមកុំអនុញ្ញាតឱ្យអនីតិជនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកឱ្យ Grab ឡើយ។​ ក្នុងករណីដែល ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជននោះត្រូវបានបង្ហាញមកឱ្យ Grab នោះលោកអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជន ហើយទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមចងកាតព្វកិច្ចខ្លួនតាមគោលការណ៍នេះ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់អនីតិជននោះផងដែរ។

នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដទៃមកឱ្យពួកយើង

ក្នុងស្ថានភាពខ្លះ អ្នកអាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត (ដូចជាប្តីប្រពន្ធសមាជិកគ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិ) មកកានយើង។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចដាក់ឈ្មោះពួកគាត់ជាសម្រាប់ទាក់ទងពេលដែលមានករណីបន្ទាន់។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់មកពួកយើង អ្នកត្រូវតំណាង និងធានាយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នក បានទទួលការយល់ព្រមរបស់ពួកគេសម្រាប់ផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះដើម្បីប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយដូចដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។

II. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

Grab អាចប្រើប្រាស់ រួមបញ្ចូលនឹងប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម (“គោលបំណង”) ។

ការផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗ (features)

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ជូនថែរក្សា កែលម្អកម្មវិធី គេហទំព័រ និងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់យើង។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី៖

 • ផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មបញ្ឈរអាជីវកម្មផ្សេងៗគ្នារបស់យើង;
 • ចូលរួមជាមួយអ្នកដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម;
 • បង្កើត, គ្រប់គ្រង និងធ្វើការអាប់ដេតគណនីរបស់អ្នក។
 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់;
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក;
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុរបស់អ្នក (សម្រាប់កន្លែងដែលត្រូវការ)
 • ផ្តល់សុពលភាពលើការធ្វើដំណើរ និងដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់របស់អ្នក។
 • ផ្តល់ជូន, ការទទួល, ការផ្តល់ឲ្យ, សម្របសម្រួល ឬ ថែរក្សាដំណោះស្រាយទៅលើការធានារ៉ាប់រង ឬ ហិរញ្ញប្បទាន។
 • តាមដានវឌ្ឍនភាពនៃដំណើររបស់អ្នក និងស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើដំណើរនីមួយៗ។
 • បើកដំណើរការលក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឲ្យលើកម្មវិធីរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ដូចជាបញ្ជីឈ្មោះទីតាំងដែលអ្នកចូលចិត្ត និងគោលដៅដែលបានធ្វើដំណើរមុនៗ ។
 • ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើររបស់អ្នកកាន់តែរលូន ដូចជាការបំពេញព័ត៌មានដើម្បីចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ដូចជាឈ្មោះ ឬ លេខទូរស័ព្ទ) ពីសេវាកម្មមួយទៅសេវាកម្មមួយផ្សេងទៀត ឬ នៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិរបស់យើង។
 • អនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មអរបស់យើង, ទាំងអស់នេះរួមមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងបញ្ហាផ្នែកប្រតិបត្តិការ, ធ្វើការវិភាគទិន្នន័យ, ការធ្វើតេស្ត និងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ, ការត្រួតពិនិត្យ និងវិភាគនៃការប្រើប្រាស់ និងសកម្មភាពដែលកំពុងពេញនិយម។
 • ការពារសុវត្ថិភាព ឬ ភាពសុចរិតនៃសេវាកម្ម និងគ្រឿងបរិក្ខារ ឬ គ្រឿងន្លាស់ណាមួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាកម្មដំណើរការបាន។
 • រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងរង្វាន់របស់អ្នក
 • បើកការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់របស់នៅលើកម្មវិធីយើង។
 • រៀបចំការចាត់ចែង ឬ ផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្រាប់ស្នើសុំរង្វាន់, ការបញ្ចុះតម្លៃ និងការភ្ជាប់សេវាកម្មផ្សេងៗជាមួយ Grab ។
 • អនុញ្ញាតឲ្យដៃគូរបស់បើករយើងគ្រប់គ្រង និងបែងចែកប្រភេទនៃយានយន្ត; និង
 • ដើម្បីបំពេញសេវាកម្មជូនអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកដំណើរការទិន្នន័យ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ (ឧទាហរណ៍៖ អង្គការដែលអ្នកបានទិញទំនិញ ឬ សេវាកម្មដែល Grab បានផ្តល់ និងតាំងនាមជំនួស) សម្រាប់សេវាកម្មបែបនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន។

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង និងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ ទាំងអស់នេះរួមមានៈ

 • ពិនិត្យមើលអ្នកបើកបរ និងដៃគូដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗ មុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ
 • ធ្វើការកត់សម្គាល់ពីអាកប្បកិរិយាបើកបរដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ដូចជាការបើកបរក្នុងល្បឿនហួសកំណត់ ការចាប់ហ្រ្វាំងខ្លាំង និងការបង្កើនល្បឿន ព្រមទាំងផ្តល់យោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅឱ្យដៃគូជាអ្នកបើកបរ​
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក នៅពេលលោកអ្នកចូលប្រើប្រាស់ Grab
 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ទីតាំង ប្រវត្តិរូប​ ការប្រើប្រាស់ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ ដើម្បីការពារ ចាប់យក និង​ប្រឆាំងទៅនឹងការក្លែងបន្លំ និងសកម្មភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាព
 • ចែករំលែកទីតាំង និងសេចក្តីលម្អិតពីអ្នកបើកបរ និងអ្នកធ្វើដំណើរ ខណៈពេលដែលប៊ូតុងប្រកាសអាសន្ន (emergency button) ឬ មុខងារ “Share My Ride” មានដំណើរការ
 • ត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពតាមបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌ គោលការណ៍ និងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកបើកបរ​​ របស់យើងខ្ញុំ និង
 • ចាប់យក ការពារ និងធ្វើការចោទប្រកាន់លើបទឧក្រិដ្ឋ។

ការគាំទ្រអតិថិជន (Customer support)

យើងខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រអតិថិជន។ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ស៊ើបអង្កេត និងលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗ
 • ត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងទៅលើការឆ្លើយតបរបស់យើងខ្ញុំទៅលើការគាំទ្រអតិថិជន
 • ឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរ យោបល់ និងការផ្តល់យោបល់ និង
 • ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកអំពីជំហាននានាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រ
  អតិថិជន។

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិសុខ

យើងអាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានសម្រាប់ការសាកល្បង, ស្រាវជ្រាវ, ការវិភាគ និងសម្រាប់ការវិវឌ្ឍរបស់ផលិតផល។ ទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងយល់ច្បាស់ និងវិភាគអំពីតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក, ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក, ជួយបង្កើនសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនៃសេវាកម្មរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង, អភិវឌ្ឍលក្ខណៈបន្ថែមថ្មីៗពីផលិតផលនិងសេវាកម្ម, និងសម្រួលដល់ដំណោះស្រាយលើធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ។

គោលបំណងផ្នែកច្បាប់

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល ដើម្បីស៊ើបអង្កេត និងដោះស្រាយការទាមទារ ឬវិវាទទាំងឡាយណា ឬអ្វីដែលអនុញ្ញាតឬតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន។

យើងខ្ញុំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក នៅពេលដែលយើងខ្ញុំ ត្រូវបានតម្រូវណែនាំ ផ្តល់យោបល់ រំពឹងទុក ឬស្នើសុំ ដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ ឬដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬរដ្ឋាភិបាល ផ្នែកច្បាប់ក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកណាមួយ។

ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដើម្បី៖

 • អនុវត្តតាមដីកាតុលាការ ឬការតម្រូវផ្នែកច្បាប់ រដ្ឋាភិបាល ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
 • ប្រតិបត្តិការលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ឬកិច្ចសន្យាដទៃទៀត និង
 • ការពារសិទ្ធិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងករណីមានការទាមទារ ឬវិវាទ។

យើងខ្ញុំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា (mergers) លទ្ធកម្ម (acquisitions) ក្រុមហ៊ុនចម្រុះ (joint ventures) ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មី​ ការធ្វើហិរញ្ញប្បទាន ប្រតិបត្តិការទព្យសម្បត្តិអាជីវកម្ម ឬ លទ្ធកម្មអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំទាំងមូល ឬមួយផ្នែក ដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ទីផ្សារ និង ប្រូម៉ូសិន (Promotion)

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទីផ្សាររបស់ Grab និងភ្នាក់ងារឧបត្ថម្ភរបស់ដៃគូ Grab ព្រមទាំងផលិតផល សេវាកម្ម កម្មវិធី និង promotions របស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់។​ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវ ការរំលឹកពីព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន (newsletter) ព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ(updates) សារ (mailers)​ សម្ភារៈ promotion ឯកសិទ្ធិពិសេស ការស្វាគមន៍​សម្រាប់បុណ្យជាតិនានា (festive greetings) និង
 • ជូនដំណឹង អញ្ជើញ និងចាត់ចែងការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងកម្មវិធី ឬសកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងការផ្សព្វផ្សាយនេះមកលោកអ្នកដោយការ post ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ការផ្ញើសារខ្លីៗពីសេវាកម្ម សេវាសារតាមអនឡាញ ការជូនដំណឹងដោយដៃ និងដោយសារអេឡិចត្រូនិក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បញ្ឈប់ការភ្ជាប់ (unsubscribe) លើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និង ប្រូម៉ូសិន (promotion) សូមចុចទៅលើការបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ដែលមាននៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក ឬសារដែលពាក់ព័ន្ធ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកអ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកក្នុងការកំណត់ App របស់យើងខ្ញុំ។

III. ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំត្រូវការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីដទៃទៀតសម្រាប់គោលបំណងខាងលើ។

ភាគីទាំងនោះរួមមាន៖

អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត

ឧទាហរណ៍៖

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកធ្វើដំណើរ យើងខ្ញុំអាចនឹងចែករំលែកទីតាំងទទួល និងទីតាំងឈប់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកបើកបរផ្សេងៗ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូបើកបរ យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរ រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ និងរូបថតរបស់លោកអ្នក ​ទម្រង់នៃយានជំនិះ ម៉ូដែល ផ្លាកលេខ ទីតាំង និងការវាយតម្លៃជាមធ្យម។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូដឹកជញ្ជូនទំនិញ យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរ រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ និងរូបថតរបស់លោកអ្នក ​ទម្រង់នៃយានជំនិះ ម៉ូដែល ផ្លាកលេខ ទីតាំង និងការវាយតម្លៃជាមធ្យម។
 • ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មដឹកកញ្ចប់ទំនិញ GrabExpress យើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកទទួលកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នក និងផ្ទុយមកវិញក៏ដូចជាដៃគូដឹកជញ្ជូនដែលទទួលខុសត្រូវលើការស្នើក្នុងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកផងដែរ។
 • ប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មជជែកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង យើងអាចចែករំលែកលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនិងឈ្មោះដែលបានចុះឈ្មោះ Grab ជាមួយភាគីផ្សេងទៀតក្នុងការជជែករបស់អ្នក។

ជាមួយតតិយជន

ឧទាហរណ៍៖ យើងអាចចែករំលែកទីតាំងរបស់យានយន្ត ដៃគូបើកបរ និង / ឬឈ្មោះអ្នកដំណើរជាមួយភាគីទីបីនៅពេលអ្នកដំណើរប្រើមុខងារ “ចែករំលែកការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំ” ឬ “Share My Ride” ឬ ប្រើប្រាស់ប៊ូតុងសម្រាប់ករណីបន្ទាន់។

ជាមួយដៃគូ Grab តាមការស្នើសុំរបស់លោកអ្នក

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ លោកអ្នក ស្នើសុំសេវាកម្មតាមរយៈដៃគូ Grab ឬប្រើប្រាស់ប្រូម៉ូសិន ដែលផ្តល់ឱ្យដោយដៃគូ Grab ណាមួយ Grab អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងដៃគូ Grab នោះបាន។ ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ រួមបញ្ជូល ដៃគូដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុង App ឬ App របស់យើងខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយដូចជា ដៃគូសេវាកម្មយានជំនិះ ឬដៃគូអាជីវកម្មដែល Grab សហការជាមួយដើម្បីផ្តល់នូវប្រូម៉ូសិន ការប្រកួតប្រជែង ឬសេវាកម្មជំនាញណាមួយ។

ជាមួយនឹងម្ចាស់គណនី Grab ដែលលោកអ្នកអាចនឹងប្រើ

ឧទាហរណ៍ និយោជករបស់លោកអ្នក អាចទទួលបានទិន្នន័យពីការធ្វើដំណើរ  នៅពេលដែលលោកអ្នក ប្រើប្រាស់គណនី Grab​ របស់និយោជកនោះសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់និយោជក។

ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ

យើងខ្ញុំ ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (subsidiaries companies) ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliated companies) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies) និងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities)។

ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម Grab និងដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗ

យើងខ្ញុំ អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅអាជីវករ ទីប្រឹក្សា ដៃគូទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដែលរួមមាន៖

 • អ្នកកែសម្រួល និងអ្នកសម្របសម្រួលការទូទាត់ប្រាក់
 • អ្នកប្រមូលបំណុល
 • ការិយាល័យឥណទាន និងទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទានផ្សេងៗ។
 • ការត្រួតពិនិត្យជីវប្រវត្តិ និងអ្នកផ្តល់សេវាប្រឆាំងការប្រើប្រាស់លុយខ្មៅ ឬ មិនស្របច្បាប់
 • អ្នកផ្តល់ Cloud Storage;
 • ដៃគូទីផ្សារ និងអ្នកផ្តល់វេទិកាទីផ្សារ;
 • អ្នកផ្តល់ការវិភាគទិន្នន័យ;
 • ដៃគូស្រាវជ្រាវ, រួមទាំងអ្នកដែលអនុវត្តការស្ទង់មតិ ឬ គម្រោងស្រាវជ្រាវដោយសហការជាដៃគូជាមួយ Grab ឬ តាំងនាមជំនួសដោយ Grab;
 • ដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន និងយានយន្ត;
 • ដៃគូធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • អន្តរកា រី ភាគីទីបីចូលរួមការ (កន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន) ទាក់ទងនឹង វិនិយោគគ្រប់គ្រងមូលនិធិដូចជា  ឈ្មួញកណ្តាល, អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិ, ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលបំពេញការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ; និង
 • ដៃគូស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់រថយន្ត, អ្នកលក់ ឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់រថយន្តភាគីទីបី។

ជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

យើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់, មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់, អាជ្ញាធរ, រដ្ឋាភិបាល និងភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ បញ្ហានេះអាចកើតឡើង ដើម្បីបំពេញគោលបំណងស្របច្បាប់ (ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ) ឬ ក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមនេះ៖

 1. នៅកន្លែងដែលចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពបន្ទាន់ដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត, សុខភាព ឬ សុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សម្នាក់។ ឬ
 2. នៅកន្លែងដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ (ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ, សម្រាប់គោលបំណងស្វែងរកទំនាក់ទំនង និងការពារសហគមន៍របស់យើង) ។

IV. ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះលើកលែងតែរយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះត្រូវបានទាមទារ ឬ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ នៅពេលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលែងត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្ម ឬ គោលបំណងណាមួយ ឬ យើងលែងមានគោលបំណងស្របច្បាប់ ឬ អាជីវកម្មសម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងចាត់វិធានការដើម្បីលុបបំបាត់, បំផ្លាញអនាមិកឬ ការពារពីការចូលប្រើ ឬ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងក្រៅពីការអនុលោមតាមចំណុចនេះ ឬ សម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាព, សន្តិសុខ, ការការពារ និងការលួចបន្លំដោយអនុវត្តទៅតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ជាធរមាន។

V. ការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេស, រដ្ឋ, និងទីក្រុង (“ ប្រទេសកំណើត”) ដែលអ្នកមានវត្តមានក្នុងពេលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេស, រដ្ឋ និងទីក្រុង (“ ប្រទេសជំនួស”) ។

នៅពេលដែលយើងផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកទៅកាន់ប្រទេសជំនួសផ្សេងទៀត យើងនឹងអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួមទាំងមានមូលដ្ឋានស្របច្បាប់សម្រាប់ការផ្ទេរទិន្នន័យ និងដាក់ឲ្យការការពារដើម្បីធានាថាទិន្ន័យមានកម្រិតសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។ យើងក៏នឹងធានាថាអ្នកទទួលបានការការពារទិន្ន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជំនួសផ្សេងទៀតតាមកម្រិតស្តង់ដារប្រៀបធៀបនឹងការការពារក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

មូលដ្ឋានស្របច្បាប់របស់យើងនឹងមានការយល់ព្រម (ឧទាហរណ៍៖ យើងអាចស្នើសុំការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រទេសកំណើតទៅប្រទេសជំនួសនៅពេលដែលអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) ឬ មួយក្នុងចំណោមការការការពារដែលអាចអនុញ្ញាតបានដោយច្បាប់។

VI.    COOKIES និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀត

Grab និងតតិយជនដែលយើងខ្ញុំ សហការដៃគូជាមួយ អាចប្រើប្រាស់ cookies, web beacons, tags, scripts វត្ថុដែលបានចែករំលែក្នុងស្រុក ដូចជា HTML5 និង FLASH (ពេលខ្លះហៅថា “flash cookies”) គ្រឿងសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយ (advertising identifier) (រួមមានគ្រឿងសម្គាល់ក្នុងទូរស័ព្ទដូចជា Apple’s IDFA ឬ Google’s Advertising ID) និងបច្ចេកវិទ្យាប្រហាក់ប្រហែលនេះ (“Cookies”) ដែលតភ្ជាប់ជាមួយការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងៗ និង Apps របស់លោកអ្នក។ Cookies អាចមានគ្រឿងសម្គាល់ពិសេស និងស្ថិតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែលពួកយើងបានផ្ញើឱ្យលោកអ្នក និងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ Cookies អាចបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នក ដូចជាប្រភេទកម្មវិធីរុករក (browser) ចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការស្វែងរក IP address ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់លោកអ្នក ឬត្រូវបានលោកអ្នកចុចយក រួមទាំងកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក។ Cookies អាចស្តុកទុកជាអចិន្រ្តៃយ៍ ឬគ្រាន់តែស្តុកទុកក្នុងអំឡុងពេលមួយវគ្គៗ (individual session)។

Grab អាចអនុញ្ញាតឱ្យតតិយជនប្រើប្រាស់ Cookies នៅលើគេហទំព័រ និង Apps ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រភេទតែមួយ ក្នុងគោលបំណងដូចគ្នា ដែល Grab ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯង។ តតិយជន អាចនឹងផ្សារភ្ជាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេប្រមូល​ ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗដែលពួកគេទទួលបានអំពីលោកអ្នកពីប្រភពផ្សេងៗ។ វាមិនមានភាពចាំបាច់សម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ ឬគ្រប់គ្រងលើ Cookies ដែលពួកគេប្រើប្រាស់នោះទេ។

បន្ថែមលើសពីនេះទៀត​ យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចសម្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាមួយបាន​ ជាមួយនឹងតតិយជន ដូចជាទិន្នន័យពីទីតាំង គ្រឿងសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយ (advertising identifier) ឬ cryptographic hash នៃគ្រឿងសម្គាល់គណនីទូទៅ (ដូចជាអាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិក) ដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់មួយ នៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើ លោកអ្នកមិនចង់ឱ្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកត្រូវបានប្រមូលតាម Cookies នៅលើគេហទំព័រ លោកអ្នក អាចបិទដំណើរការ Cookies ដោយកែសម្រួលការកំណត់ក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់ អ៊ីនធឺណេត (internet browser) ដើម្បីបិទ block ឬបិទដំណើរការ Cookies ដោយលុបចោលប្រវត្តិនៃការរុករករបស់លោកអ្នក និងលុបចោល cache ពីកម្មវិធីអ៊ីនធឺណេតរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នក ក៏អាចកម្រិតការចែករំលែករបស់យើងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្លះៗដែរ តាមរយៈកម្មវិធីរបស់អ្នក (ចូលទៅកាន់ sitting រួចរើសពាក្យ Privacy រួចរើស Ads) និង ការកំណត់តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

VII. ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ នឹងចាត់វិធានការ ផ្នែកច្បាប់ ផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្នែកបច្ចេកទេស សមហេតុផល ដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានការពារ។ វារួមមាន វិធានការ ដែលការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬការប្រើប្រាស់ ឬ ការចូលរកមើលបានដោយមិនមានការអនុញ្ញាត។ យើងខ្ញុំ កម្រិតការចូលរកមើល ពីបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំ លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកផ្អែកតាមមូលដ្ឋានដែលមានតម្រូវការចង់ដឹង។​ ជនណាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក នឹងធ្វើបានលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ និងតម្រូវឱ្យចាត់ទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាពត៌មានសម្ងាត់។

ក៏ប៉ុន្តែ សូមមេត្តាជ្រាបថា ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតមិនមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះឡើយ។​ ថ្វីបើ យើងខ្ញុំ នឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំ មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកដែលបានបញ្ជូនតាមមធ្យោបាយអ៊ីធឺណេតផ្សេងៗ ដូច្នេះការបញ្ជូនណាមួយ ស្ថិតក្រោមហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

VIII. សិទ្ធិរបស់អ្នកដោយគោរពចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អនុលោមតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន, អ្នកអាចមានសិទ្ធិ៖

 • សាកសួរយើងអំពីដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក រួមទាំងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ។
 • ស្នើសុំការកែតម្រូវ និង / ឬ (ក្នុងករណីខ្លះ) ការលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
 • នៅក្នុងករណីខ្លះ ការស្នើសុំដាក់កម្រិតនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក, ឬការប្រឆាំងនឹងដំណើរការនោះ។
 • ដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកទៅដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (យើងកំពុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក)    
 • ស្នើសុំវិក័យបត្រ ឬ បញ្ជូនទៅអង្គភាពផ្សេងទៀត, នៅក្នុងទម្រង់ទិន្នន័យដែលអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីននៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់យើងដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្អែកលើការព្រមព្រៀងឬការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ និង
 • ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសិទ្ធិឯកជនពាក់ព័ន្ធទិន្នន័យ ប្រសិនបើសិទ្ធិឯកជនភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានរំលោភ ឬ ប្រសិនបើអ្នកទទួលរងនូវលទ្ធផលនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយខុសច្បាប់។

កន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយយើង, អ្នកតែងតែអាចជ្រើសរើសមិនយល់ព្រមធ្វើការផ្ដល់ទិន្ន័យបាន។ ប្រសិនបើយើងបានស្នើសុំការយល់ព្រមពីអ្នកដើម្បីជំហានបន្ទាប់ ហើយពេលក្រោយអ្នកសម្រេចចិត្តចង់ដកទិន្ន័យនោះចេញវិញ ពួកនឹងគោរពទៅតាមការសម្រេចចិត្តនោះដោយស្របតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើង។

ទោះបីជាងយ៉ាងណាការជ្រើសរើសមិនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយយើង ឬ ដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការប្រើប្រាស់របស់យើងអាចមានន័យថាយើងមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃដំណើរការដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី ២ បានឡើយ (ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន) ឬអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបានឡើយ។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានជ្រើសរើសដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នករួចហើយ ពួកយើងនឹងអាចបន្តដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានដល់កម្រិតដែលត្រូវការ ឬ បើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើសំណើដើម្បីប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នក, អ្នកអាចទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែលមានចែងក្នុងផ្នែក X (វិធីទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង) ខាងក្រោម។

យើងនឹងពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់សំណើជាមុន។ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកក្នុងការស្នើសុំ, យើងតម្រូវឲ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ ឯកសារដើម្បីបញ្ជាក់ពីសំណើនេះ។

នៅពេលដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយ យើងនឹងផ្ដល់ជូនសុពលភាពចំពោះសំណើរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

IX. វិសោធនកម្មនិងបច្ចុប្បន្នភាព

Grab រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែប្រែលក្ខន្តិកៈនៃគោលការណ៍នេះគ្រប់ពេលរួមទាំងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័រ។ ដោយបន្តប្រើកម្មវិធីវេបសាយឬសេវាកម្មទិញផលិតផលពីហ្គ្រែមឬទំនាក់ទំនងជាមួយឬចូលរួមនៅក្នុងហ្គ្រេបបន្ទាប់ពីការកែប្រែការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬការកែប្រែបែបនេះអ្នកយល់ព្រមថាអ្នកយល់ព្រមទទួលយកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែប្រែ។

X. វិធីទាក់ទងពួកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះ ឬ ចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារការពារ  ទិន្នន័យរបស់យើងតាមរយៈ៖

Grab Data Protection Officer (Grab Data Protection Officer)

c / o Grab Holdings Inc.

6 Shenton Way

# 38-01 OUE Downtown

Singapore 068809

Email: dataprotection@grab.com

ច្បាប់ដើមនៃគោលការណ៍ នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងជាភាសាអង់គ្លេស។ នៅក្នុងករណីមានជំលោះណាមួយរវាងភាសាអង់គ្លេស និងភាសាដទៃទៀត, ភាសាអង់គ្លេសនឹងតម្រូវឲ្យមានអទិភាពជាង។

សេចក្តីបន្ថែម 1៖ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business)

I. ការបកស្រាយ

រាល់វាក្យសព្ទដែលសរសេរជាអក្សរធំតែមិនមានបង្ហាញពីអត្ថន័យដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង

គោលការណ៍នេះ មានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹងវាក្យសព្ទដែលបានកំណត់ក្នុងបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ (Terms of Use) និងគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab (Grab Privacy Policy) (អាចចូលមើលបានតាមរយៈ https://www.grab.com/sg/privacy/)។

សេចក្តីបន្ថែមនេះ ជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab។ ក្នុងករណី ដែលមិនត្រូវគ្នារវាងគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab និងសេចក្តីបន្ថែមនេះ សេចក្តីបន្ថែមនេះត្រូវមានឧត្តមានុភាព។

II. ទំនាក់ទំនង Grab ជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ និងអតិថិជន

ដំណើរការនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម

Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម ត្រូវបានផ្តល់ជាលក្ខណៈពិសេសបន្ថែម (add-on feature) ដើម្បីសម្រួល corporate billing សម្រាប់ Authorized User ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Grab ក្នុងសកម្មភាពការងារ។

នៅពេលដែលអង្គការ (“Corporate Client”​) ជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់ Grab​ សម្រាប់អាជីវកម្ម Authorized User ត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការតភ្ជាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតទៅនឹង Client ឬតភ្ជាប់ជាការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លូន។ Authorized User ត្រូវបានកំណត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរ នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនរបស់​ Grab។

​Grab នឹងបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតពីការធ្វើដំណើរ និងព័ត៌មានពីការកក់ដែល Authorized User បានតភ្ជាប់ក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្ម ទៅកាន់ Client ដែលវាជាផ្នែកមួយនៃលក្ខណៈពិសេសនេះ។ ក្រៅពីនេះ​ Grab មិនបង្ហាញពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតពី Authorized User ទៅកាន់ Client ឡើយ។

ជំនួសមកវិញ អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល អាចជ្រើសរើសបង្កើតប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មនៅក្នុង Apps ដើម្បីសម្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរបែបអាជីវកម្ម និងដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍ធ្វើដំណើររួម ដើម្បីសម្រួលដល់ការដាក់ស្នើការទាមទារពីនិយោជក។ នៅពេលដែលប្រើប្រាស់របៀបនេះ ដំណើរការនៃការទាមទារ គឺយោងទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ (user-driven) ហើយនិយោជករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ មិនចាំបាច់ជា Client​ នោះទេ។

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយោង​ Authorized User និងអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលទាំងអស់ នឹងត្រូវបានហៅថា “អ្នកប្រើប្រាស់” (“User”) និងរួមគ្នាហៅថា “អ្នកប្រើប្រាស់” (“Users”) ក្នុងសេចក្តីបន្ថែមនេះ។

Grab ជាអ្នកគ្រប់គ្រង់ទិន្នន័យ ហើយ Clients របស់យើងខ្ញុំដែរក៏ដូចគ្នាដែរ

ពាក់ព័ន្ធជាមួយ User  និងដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងអស់ (រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ​ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និងទិន្នន័យ Portal (Portal data)) Grab ដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើរបៀបដែល Grab ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ User  សូមចូលទៅមើល​គោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab។

ដោយសារតែ បែបបទដំណើរការនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម Grab មិនធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យឯកជនណាមួយសម្រាប់ និងក្នុងនាមជា  Client​ ឡើយ ។ ដូច្នេះ Grab មិនមែនជាអ្នកប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យឱ្យ Client​ ទេ  ប៉ុន្តែជា អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯករាជ្យមួយ ដោយគោរពទៅតាមទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែល ខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការ ក្នុងសកម្មភាពផ្តល់លក្ខណៈពិសេស (feature) របស់ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម។ ដូចគ្នានេះដែរ Client​  ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯករាជ្យលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (ឧទាហរណ៍ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និងទិន្នន័យ Portal (Portal data)) ដែលត្រូវបានបង្ហាញ ឬទទួលពី Grab។

ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យ Grab និង Client ត្រូវកំណត់រៀងៗខ្លួនពីគោលបំណង និងមធ្យោបាយនៃដំណើរការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលផ្អែកតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់ក្នុងបញ្ញតិ្ដ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់​  (Terms of Use) និងគោលការណ៍ឯកជននេះ។ Grab និង Client ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួន ក្នុងការធានាការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។

III. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល ប្រតិបត្តិការ និងបង្ហាញ

អ្វីដែល Grab ប្រមូល ដែលជាផ្នែកមួយនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម

ដើម្បីផ្តល់លក្ខណៈពិសេស (feature)​ របស់ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល ឬ Client នឹងតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមទាក់ទងនឹង Authorised User ទៅឱ្យ Grab៖

 • ឈ្មោះពេញ
 • អាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អាជីវកម្ម និង
 • ព័ត៌មានកំណត់សម្គាល់ផ្សេងទៀតពី Authorised User ដែល Grab អាចស្នើសុំដោយមានហេតុផលសមរម្យ

Grab នឹងប្រើព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណង៖

 • បញ្ជាក់យថាភូត User
 • ប្រសិនបើ អាចអនុវត្តបាន តភ្ជាប់គណនីរបស់ Authorised User ជាមួយនឹងគណនី Grab សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ Client ឬតាមដានប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មរបស់ Authorised User ដែលបានកក់នៅក្នុង Apps តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ប្រសិនបើ អាចអនុវត្តបាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព corporate billing របស់ Authorised User ពីពេលមួយទៅពេលមួយ និង
 • ទាក់ទងទៅ User ដោយអនុលោមតាមគោលបំណងដែលបានកំណត់ក្នុងគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab។

នៅពេលដែលមាន User ប្រភេទនេះនៅក្នុង Apps Grab នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ User ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab និងសេចក្តីបន្ថែមនេះ។

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅ Clients របស់ខ្លួន

Grab នឹងបង្ហាញពីការធ្វើដំណើរ និងព័ត៌មានអំពីការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលកំណត់ដោយ Grab ពីពេលមួយទៅពេលមួយ ទៅឱ្យ​ Client ដើម្បីសម្រួលដល់ Corporate Billing ។

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលរបស់ខ្លួន

អាស្រ័យលើការកំណត់ប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយក និងបង្កើតរបាយការណ៍អំពីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ និងព័ត៌មានអំពីការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធ។

IV. កាតព្វកិច្ចរបស់គូភាគី

Client និង Grab ត្រូវ៖

 • រៀងៗខ្លួនផ្តល់ព័ត៌មានទៅកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ(data subjects) ថាតើភាគីនីមួយ នីមួយៗនេះ ដំណើរការ ឬប្រតិ​បត្តិការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួដោយរបៀបណា និងអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ(data subjects) របស់ពួកគេ អាចអនុវត្តសិទ្ធិក្រោមកិច្ចការពារទិន្នន័យ/ច្បាប់ស្តីពីទិន្នន័យឯកជនក្នុងស្រុក
 • អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចដែលបានកំណត់ចំពោះភាគីនីមួយៗ ក្រោមច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យ​/ទិន្នន័យឯកជនដែលមានជាធរមាន នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ នៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានស្នើសុំ (Proposed Users) ឬ Authorised Users
 • ទទួលបានការអនុញ្ញាតចាំបាច់ (ប្រសិនបើ អាចអនុវត្តបាន) ក្នុងការសម្រួលលើការផ្គត់ផ្គង់លក្ខណៈពិសេស (feature) របស់ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម និង
 • អនុវត្តវិធានការផ្នែកច្បាប់ បច្ចេកទេស និងការរៀបចំ ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រតិបត្តិការដែលមិនបានអនុញ្ញាត ឬខុសច្បាប់ និងពីការបាត់បង់ ការបំផ្លាញ ការខូចខាត ការកែប្រែ ឬការបង្ហាញដោយមិនមានការអនុញ្ញាត ក៏ដូចជាការបំពាន ឬមានបំណងបំពានទៅលើវិធានការសន្តិសុខរបស់ភាគីនីមួយៗ (“ករណីសន្តិសុខរបស់ព័ត៌មាន” (Information Security Incident))។