គោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab (Grab Privacy Policy)

កំណែចុងក្រោយ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២០

គោលការណ៍ឯកជន និងសេចក្តីបន្ថែម (Addendums) (“គោលការណ៍”) បង្ហាញពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Grab Holdings Inc. ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (subsidiaries companies) ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliated companies) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies) និងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities) (ដែលហៅជារួមថា “Grab” “យើងខ្ញុំ” “ពួកយើង” ឬ “របស់យើងខ្ញុំ”) ប្រមូល ប្រើប្រាស់ ធ្វើប្រតិបត្តិការ និង​បង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនិងគេហទំព័ររបស់ Grab (ដែលរួមបញ្ចូលរាល់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រផ្សេងៗដែលប្រតិបត្តិការដោយ Grab (ដែលនីមួយៗហៅថា “Apps” និង “គេហទំព័រ”​) ផលិតផល​ លក្ខណៈពិសេស​ (features) និង​សេវាកម្មផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោក (ដែលហៅជារួមថា “សេវាកម្ម”)។

គោលការណ៍នេះ អនុវត្តចំពោះអតិថិជន អ្នកធ្វើដំណើរ ភ្នាក់ងារ អាជីវករ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ (ដូចជាអ្នកបើកបរ និងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម) អ្នកម៉ៅការ (contractors) និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម (ដែលហៅជារួមថា “លោកអ្នក” ឬ​ “របស់លោកអ្នក”)។

“ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លូន” ជាព័ត៌មានទាំងឡាយណា ដែលអាចប្រើក្នុងការបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក ឬអ្វីដែលលោកអ្នក អាចត្រូវបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបាន។ ព័ត៌មាននេះ រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែឈ្មោះរបស់លោកអ្នក សញ្ជាតិ លេខទូរស័ព្ទ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធនាគារនិងបណ្ណឥណទាន ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន សារអេឡិចត្រូនិក រូបថតលោកអ្នក លេខ
អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល ទិន្នន័យ biometric (biometric data) ពូជសាសន៍ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សាសនា ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាព ព័ត៌មានទាក់ទងនឹង
យានជំនិះនិងធានារ៉ាប់រង។

I. ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីលោកអ្នកតាមវិធីដែលមានដូចខាងក្រោម។ យើងខ្ញុំ ក៏អាចរួមបញ្ចូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលរួច ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀតដែលយើងមាន។

លោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកឱ្យពួកយើង

យើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យទាំងនោះមកឱ្យយើងខ្ញុំដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្នក អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកឱ្យពួកយើង នៅពេលដែល៖

 • បំពេញទិន្នន័យក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬក្នុងពាក្យចុះបញ្ជី
 • ផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីអាចកំណត់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជាដៃគូបើកបររបស់ Grab ឬ ដៃគូអ្នកដឹកជញ្ជូន
 • ចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម (social media) របស់ពួកយើង
 • ចូលរួមក្នុងការប្រកួត ឬកម្មវិធីផ្សេងៗដែលរៀបចំឡើងដោយពួកយើង
 • ប្រើប្រាស់មុខងារ biometric (biometric feature) ដើម្បីសម្គាល់ខ្លួនឯង និង
 • បំពេញព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ (demographic information) ពេលធ្វើការស្ទង់មតិ។

នៅពេលដែលសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំត្រូវបានប្រើ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន អាចត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈប្រតិបត្តិការទូទៅនៃ Apps គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ឧទារណ៍ជាអាទិ៍មាន៖

 • ទីតាំងរបស់លោកអ្នក (ដើម្បីឱ្យដឹងអំពីទីតាំងដែលត្រូវទៅទទួល និងការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវដែលមិនមានភាពប្រក្រតី)
 • ការផ្តល់យោបល់ ការវាយតម្លៃ និងការសរសើរផ្សេងៗ
 • ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ (ដូចជាមធ្យាបាយនៃការបង់ប្រាក់ និងចំងាយដែលបានធ្វើដំណើរ)
 • ព័ត៌មានពីការដែលលោកអ្នកបានធ្វើសកម្មភាពនៅលើ Apps គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ (ដូចជាលក្ខណៈពិសេស​ (feature)​ ដែលបានប្រើប្រាស់ និងខ្លឹមសារដែលបានចូលមើល)
 • ពត៌មានស្តីពីឧបករណ៍ (ម៉ាក ឬលេខស៊ីរី ឬ លេខ IP ឬឈ្មោះឯកសារ ឬជំនាន់ ឬក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬពត៌មានផ្សេងៗ ដែលអាចសម្គាល់ឧបករណ៍ ឬកែកម្មវិធីនោះបាន ) ហើយនឹង
 • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកបញ្ចូលនៅក្នុងសារ នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់មុខងារទំនាក់ទំនងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ។

ពីប្រភពផ្សេងៗ

នៅពេលដែលយើងខ្ញុំ ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រភពផ្សេងៗ យើងខ្ញុំ ធានាថាទិន្នន័យត្រូវបានផ្ទេរមកយើងខ្ញុំ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន។ ប្រភពផ្សេងៗនោះរួមមាន៖

 • កម្មវិធីណែនាំបន្ត (referral​ program)
 • ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដូចជា ដៃគូនៃបណ្តុំយានជំនិះ (fleet partners) អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបង់ប្រាក់ ដៃគូផ្តល់សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរ (ride-hailing partners​) និងដៃគូផ្តល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង និងហិរញ្ញប្បទាន
 • ទិន្នន័យដែលអាចរកមើលបានជាសាធារណៈ
 • ប្រភពទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំ បានបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកជាលេខទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ និង
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬដៃគូផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទីផ្សារ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីដៃគូដែលជាអ្នកបើកបរ

ប្រសិនបើ លោកអ្នក ជាដៃគូដែលជាអ្នកបើកបរ  យើងខ្ញុំអាចប្រមូល៖

 • ទិន្នន័យ telematics (telematics​ data) (ដូចជាទិន្នន័យពីល្បឿន ការបង្កើនល្បឿន និងការប្រើហ្វ្រាំង)
 • ទិន្នន័យឧបករណ៍ (ដូចជាទិន្នន័យឧបករណ៍វាស់ល្បឿន ទីតាំង GPS លេខ IMEI របស់លោកអ្នក និងឈ្មោះកម្មវិធីដែលលោកអ្នកបានបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍របស់លោកអ្នក) និង
 • ទិន្នន័យចុះបញ្ជីយានជំនិះរបស់លោកអ្នក។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លូនដែលងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ (Sensitive Personal Data)

មានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំបានប្រមូល មានលក្ខណៈងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយឯងៗ ដូចជាព័ត៌មានពីលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជាតិសាសន៍ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងសុខភាព ឬជំនឿសាសនារបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំ គ្រាន់តែប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះ នៅពេលដែលមានភាពចាំបាច់ដើម្បីអនុលោមទៅតាមតម្រូវការផ្នែកច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ។

ម៉ាស៊ីនថតនៅក្នុងយានជំនិះ

ដៃគូ Grab មួយចំនួន អាចដំឡើងម៉ាស៊ីនថតផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងយានជំនិះរបស់ពួកគាត់ ដើម្បីគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន (រួមបញ្ចូលទាំងសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ)។ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតនៅក្នុងយានជំនិះនេះ មិនត្រូវបាន​ជំរុញ ឬហាមឃាត់ដោយ Grab នោះទេ។ ការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការបង្ហាញនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានពីម៉ាស៊ីនថតផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងយានជំនិះនេះ គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធ។ សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងយានជំនិះនេះ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជន

ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ ឬជាអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ សូមកុំអនុញ្ញាតឱ្យអនីតិជនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកឱ្យ Grab ឡើយ។​ ក្នុងករណីដែល ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជននោះត្រូវបានបង្ហាញមកឱ្យ Grab នោះលោកអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនីតិជន ហើយទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមចងកាតព្វកិច្ចខ្លួនតាមគោលការណ៍នេះ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់អនីតិជននោះផងដែរ។

នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដទៃមកឱ្យពួកយើង

ក្នុងករណីខ្លះ លោកអ្នក អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដទៃមកឱ្យពួកយើង (ដូចជាសហព័ទ្ធ សមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក)។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្នក អាចបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ជាលេខទំនាក់ទំនងបន្ទាន់បាន។ ប្រសិនបើ លោកអ្នក ផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់មកឱ្យពួកយើង នោះលោកអ្នកអះអាងនិងធានាថា  លោកអ្នក មាន និងទទួលបានការអនុញ្ញាតពីពួកគាត់សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ ដើម្បីប្រមូលទុក ប្រើប្រាស់និងបង្ហាញតាមការកំណត់ក្នុងគោលការណ៍នេះ។

IIការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

Grab អាចប្រើប្រាស់ រួមបញ្ចូលនិងប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម (“គោលបំណង”) ។

ការផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗ (features)

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ ច្នៃតម្រូវជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (personalize) រក្សា និងពង្រឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ការផ្តល់នេះ រួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដើម្បី៖

 • ផ្តល់ជូនដល់លោកអ្នកនូវសេវាកម្មផ្សេងៗដែលផ្តល់ឱ្យដោយអាជីវកម្មជាច្រើនរបស់យើងខ្ញុំ
 • ចូលរួមជាមួយលោកអ្នកដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗ
 • បង្កើត គ្រប់គ្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីរបស់លោកអ្នក
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក
 • ធ្វើឱ្យការជិះរបស់លោកអ្នកមានសុពលភាព និងដំណើរការការបង់ប្រាក់
 • ស្នើសុំ​ ទទួល ផ្តល់ឱ្យ ឬសម្រួលលើមធ្យោបាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រង ឬហិរញ្ញវត្ថុ
 • តាមដានពីដំណើរនៃការជិះរបស់លោកអ្នក និងចាប់យកការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវដែលមិនមានភាពប្រក្រតី
 • បង្កើតលក្ខណៈពិសេសដើម្បីច្នៃតម្រូវជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (personalize) App របស់លោកអ្នក ដូចជារាយឈ្មោះ
  ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត និងគោលដៅដែលធ្លាប់ទៅពីមុន
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធី (troubleshoot software bugs) និងបញ្ហាប្រតិបត្តិការ ធ្វើការវិភាគទិន្នន័យ ធ្វើការសាកល្បងនិងស្រាវជ្រាវ ធ្វើការតាមដាននិងវិភាគលើនិន្នាការប្រើប្រាស់និងសកម្មភាពផ្សេងៗ។
 • ការពារសុវត្ថិភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃសេវាកម្ម និងសម្ភារៈបរិក្ខារឬឧបករណ៍ដែលបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីឱ្យមានអត្ថិភាពនៃសេវាកម្ម
 • ដំណើរការនិងចាត់ចែងរង្វាន់របស់លោកអ្នក
 • ធ្វើឱ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំ
 • ដំណើរការ ឬការគ្រប់គ្រង ឬបញ្ជាក់ពីកម្មវិធី បញ្ចុះតម្លៃ ឬការលើកទឹកចិត្ត ឬការទិញកញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ Grab
 • ធ្វើឱ្យដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ អាចគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងធនធានសម្រាប់បណ្តុំយានជំនិះ (fleet resources)។

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

យើងខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់លោកអ្នក ដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាព​និងសន្តិសុខនៃសេវាកម្មរបស់
យើងខ្ញុំ និងគ្រប់រាល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ ទាំងនេះរួមមាន៖

 • ពិនិត្យមើលអ្នកបើកបរ និងដៃគូដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗ មុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ
 • ធ្វើការកត់សម្គាល់ពីអាកប្បកិរិយាបើកបរដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ដូចជាការបើកបរក្នុងល្បឿនហួសកំណត់ ការចាប់ហ្រ្វាំងខ្លាំង និងការបង្កើនល្បឿន ព្រមទាំងផ្តល់យោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅឱ្យដៃគូជាអ្នកបើកបរ​
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក នៅពេលលោកអ្នកចូលប្រើប្រាស់ Grab
 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ទីតាំង ប្រវត្តិរូប​ ការប្រើប្រាស់ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ ដើម្បីការពារ ចាប់យក និង​ប្រឆាំងទៅនឹងការក្លែងបន្លំ និងសកម្មភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាព
 • ចែករំលែកទីតាំង និងសេចក្តីលម្អិតពីអ្នកបើកបរ និងអ្នកធ្វើដំណើរ ខណៈពេលដែលប៊ូតុងប្រកាសអាសន្ន (emergency button) ឬ មុខងារ “Share My Ride” មានដំណើរការ
 • ត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពតាមបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌ គោលការណ៍ និងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកបើកបរ​​ របស់យើងខ្ញុំ និង
 • ចាប់យក ការពារ និងធ្វើការចោទប្រកាន់លើបទឧក្រិដ្ឋ។

ការគាំទ្រអតិថិជន (Customer support)

យើងខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រអតិថិជន។ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ស៊ើបអង្កេត និងលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗ
 • ត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងទៅលើការឆ្លើយតបរបស់យើងខ្ញុំទៅលើការគាំទ្រអតិថិជន
 • ឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរ យោបល់ និងការផ្តល់យោបល់ និង
 • ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកអំពីជំហាននានាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រ
  អតិថិជន។

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិសុខ

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល ដើម្បីធ្វើការសាកល្បង ការស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ និងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល។​ វាអនុញ្ញាតឱ្យយើងខ្ញុំយល់ និងវិភាគពីតម្រូវការ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ បង្កើតលក្ខណៈពិសេស (features) ផលិតផល​និងសេវាកម្មថ្មីៗ ព្រមទាំងជួយសម្រួលចំពោះមធ្យោបាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រងនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

គោលបំណងផ្នែកច្បាប់

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល ដើម្បីស៊ើបអង្កេត និងដោះស្រាយការទាមទារ ឬវិវាទទាំងឡាយណា ឬអ្វីដែលអនុញ្ញាតឬតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមាន។

យើងខ្ញុំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក នៅពេលដែលយើងខ្ញុំ ត្រូវបានតម្រូវណែនាំ ផ្តល់យោបល់ រំពឹងទុក ឬស្នើសុំ ដោយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ ឬដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬរដ្ឋាភិបាល ផ្នែកច្បាប់ក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកណាមួយ។

ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដើម្បី៖

 • អនុវត្តតាមដីកាតុលាការ ឬការតម្រូវផ្នែកច្បាប់ រដ្ឋាភិបាល ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
 • ប្រតិបត្តិការលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ឬកិច្ចសន្យាដទៃទៀត និង
 • ការពារសិទ្ធិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងករណីមានការទាមទារ ឬវិវាទ។

យើងខ្ញុំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា (mergers) លទ្ធកម្ម (acquisitions) ក្រុមហ៊ុនចម្រុះ (joint ventures) ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ
ក្រុមហ៊ុន ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មី​ ការធ្វើហិរញ្ញប្បទាន ប្រតិបត្តិការទព្យសម្បត្តិអាជីវកម្ម ឬលទ្ធកម្មអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំទាំងមូល ឬមួយផ្នែក ដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ទីផ្សារ និង Promotion

យើងខ្ញុំ អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទីផ្សាររបស់ Grab និងភ្នាក់ងារឧបត្ថម្ភរបស់ដៃគូ Grab ព្រមទាំងផលិតផល សេវាកម្ម កម្មវិធី និង promotions របស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់។​ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាច៖

 • ផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវ alerts ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន (newsletter) ព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ(updates) សារ (mailers)​ សម្ភារៈ promotion ឯកសិទ្ធិពិសេស ការស្វាគមន៍​សម្រាប់បុណ្យជាតិនានា
  (festive greetings) និង
 • ជូនដំណឹង អញ្ជើញ និងចាត់ចែងការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងកម្មវិធី ឬសកម្មភាពរបស់
  យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំ អាចទំនាក់ទំនងការផ្សព្វផ្សាយនេះមកលោកអ្នកដោយការ post ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ការផ្ញើសារខ្លីៗពីសេវាកម្ម សេវាសារតាមអនឡាញ ការជូនដំណឹងដោយដៃ និងដោយសារអេឡិចត្រូនិក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បញ្ឈប់ការភ្ជាប់ (unsubscribe) លើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និង promotion សូមចុចទៅលើការបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ដែលមាននៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក ឬសារដែលពាក់ព័ន្ធ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកអ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកក្នុងការកំណត់ App របស់យើងខ្ញុំ។

III. ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ ត្រូវការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីដទៃទៀតសម្រាប់គោលបំណងខាងលើ។
ភាគីទាំងនោះរួមមាន៖

អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ លោកអ្នក ជាអ្នកធ្វើដំណើរ យើងខ្ញុំ អាចនឹងចែករំលែកទីតាំងទទួល និងទីតាំងឈប់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកបើកបរផ្សេងៗ។

ប្រសិនបើ លោកអ្នក ជាអ្នកបើកបរ យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរ រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកអ្នក ​ទម្រង់នៃយានជំនិះ ម៉ូដែល
ផ្លាកលេខ ទីតាំង និងការវាយតម្លៃជាមធ្យម។

ជាមួយតតិយជន

ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទីតាំងនិងឈ្មោះរបស់អ្នកបើកបរជាមួយនឹងតតិយជនបាន នៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរប្រើប្រាស់មុខងារ Share My Ride ឬចុចលើប៊ូតុងប្រកាសអាសន្ន។

ជាមួយដៃគូ Grab តាមការស្នើសុំរបស់លោកអ្នក

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ លោកអ្នក ស្នើសុំសេវាកម្មតាមរយៈដៃគូ Grab ឬប្រើប្រាស់ promotion ដែល
ផ្តល់ឱ្យដោយដៃគូ Grab ណាមួយ Grab អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង
ដៃគូ Grab នោះបាន។ ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ រួមបញ្ជូល ដៃគូដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុង App ឬ App របស់យើងខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយដូចជា ដៃគូសេវាកម្មយានជំនិះ ឬដៃគូអាជីវកម្មដែល Grab សហការជាមួយដើម្បី
ផ្តល់នូវ promotion ការប្រកួតប្រជែង ឬសេវាកម្មជំនាញណាមួយ។

ជាមួយនឹងម្ចាស់គណនី Grab ដែលលោកអ្នកអាចនឹងប្រើ

ឧទាហរណ៍ និយោជករបស់លោកអ្នក អាចទទួលបានទិន្នន័យពីការធ្វើដំណើរ  នៅពេលដែលលោកអ្នក ប្រើប្រាស់គណនី Grab​ របស់និយោជកនោះ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់និយោជក។

ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ

យើងខ្ញុំ ចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (subsidiaries companies) ក្រុមហ៊ុន
សម្ព័ន្ធ (affiliated companies) ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ (associated companies) និងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នា (jointly controlled entities)។

ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម Grab និងដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗ

យើងខ្ញុំ អាចផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅអាជីវករ ទីប្រឹក្សា ដៃគូទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់
សេវាកម្ម ឬដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដែលរួមមាន៖

 • អ្នកប្រតិបត្តិការ និងអ្នកសម្របសម្រួលលើសេវាបង់ប្រាក់
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មលើការពិនិត្យសាវតា និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រឆាំងនឹងការសំអាតប្រាក់
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម cloud storage
 • ដៃគូទីផ្សារ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មវេទិកាទីផ្សារ
 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មវិវាគទិន្នន័យ
 • ដៃគូស្រាវជ្រាវ រួមមានអ្នកប្រតិបត្តិការស្ទង់មតិ ឬគម្រោងស្រាវជ្រាវក្នុងនាមជាដៃគូសហការជាមួយ Grab ឬក្នុងនាមជា Grab
 • ដៃគូនៃបណ្តុំយានជំនិះ (fleet​ partners) និងដៃគូពាណិជ្ជករ
 • ដៃគូធានារ៉ាប់រង និងដៃគូហិរញ្ញប្បទាន និង
 • ដៃគូផ្តល់មធ្យោបាយយានជំនិះ អាជីវករ ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់យានជំនិះជាតតិយជន។

ជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងតតិយជនដទៃទៀតបាន។ គោលការណ៍នេះ នឹងមានសុពលភាព ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ ឬនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម:

 • នៅពេលត្រូវការឆ្លើយតបនឹង អាសន្នដែលគំរាមគំហែងដល់ អាយុជីវីត ឬសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គល
 • នៅពេលមានតម្រូវការជាសាធារណៈ (ឧទាហរណ៍ នៅពេលមានវិបត្តិសុខភាព សាធារណៈ និងសម្រាប់ការផ្ទៀតផ្ទាត់អ្នកដល់ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសុវត្ថិភាព របស់សហគមន៍។

IV. ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ រក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ​ក្នុងពេលដែលលោកអ្នករក្សាគណនី Grab របស់លោកអ្នក។ នៅពេលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក មិនមានភាពចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្ម​ ឬគោលបំណងណាមួយនោះទេ ឬក៏យើងខ្ញុំ មិនមានគោលបំណងផ្នែកច្បាប់ ឬពាណិជ្ជកម្មក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក នោះយើងខ្ញុំ ចាត់វិធានការការពារមិនឱ្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននោះ​ត្រូវបានចូលយក ឬប្រើប្រាស់ ក្នុងគោលបំណងណាមួយឡើយ ក្រៅពីអនុលោមតាមគោលការណ៍
ឯកជននេះ ឬដើម្បីគោលបំណងសុវត្ថិភាព​ សន្តិសុខ ការពារការក្លែងបន្លំ និងការរកឃើញ។

V. ការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក​ អាចត្រូវបានផ្ទេរពីប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុងណាមួយ (“Home Country”) ដែលអ្នកកំពុងស្នាក់នៅ ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំក្នុងប្រទេស រដ្ឋ និងទីក្រុងដទៃទៀត (“Alternative Country”)។ លោកអ្នកបានយល់ដឹង និងយល់ព្រមពីការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកពី Home Country ​ ទៅ Alternative Country ។

VI.    COOKIES និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀត

Grab និងតតិយជនដែលយើងខ្ញុំ សហការដៃគូជាមួយ អាចប្រើប្រាស់ cookies, web beacons, tags, scripts វត្ថុដែលបានចែករំលែក្នុងស្រុក ដូចជា HTML5 និង FLASH (ពេលខ្លះហៅថា “flash cookies”) គ្រឿងសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយ (advertising identifier) (រួមមានគ្រឿងសម្គាល់ក្នុងទូរស័ព្ទដូចជា Apple’s IDFA ឬ Google’s Advertising ID) និងបច្ចេកវិទ្យាប្រហាក់ប្រហែលនេះ (“Cookies”) ដែលតភ្ជាប់ជាមួយការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងៗ និង Apps របស់លោកអ្នក។ Cookies អាចមានគ្រឿងសម្គាល់ពិសេស និងស្ថិតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែលពួកយើងបានផ្ញើឱ្យលោកអ្នក និងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ Cookies អាចបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់លោកអ្នក ដូចជាប្រភេទកម្មវិធីរុករក (browser) ចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការស្វែងរក IP address ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់លោកអ្នក ឬត្រូវបានលោកអ្នកចុចយក រួមទាំងកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក។ Cookies អាចស្តុកទុកជាអចិន្រ្តៃយ៍ ឬគ្រាន់តែស្តុកទុកក្នុងអំឡុងពេលមួយវគ្គៗ (individual session)។

Grab អាចអនុញ្ញាតឱ្យតតិយជនប្រើប្រាស់ Cookies នៅលើគេហទំព័រ និង Apps ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រភេទតែមួយ ក្នុងគោលបំណងដូចគ្នា ដែល Grab ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯង។ តតិយជន អាចនឹងផ្សារភ្ជាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេប្រមូល​ ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗដែលពួកគេទទួលបានអំពីលោកអ្នកពីប្រភពផ្សេងៗ។ វាមិនមានភាពចាំបាច់សម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ ឬគ្រប់គ្រងលើ Cookies ដែលពួកគេប្រើប្រាស់នោះទេ។

បន្ថែមលើសពីនេះទៀត​ យើងខ្ញុំ អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចសម្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាមួយបាន​ ជាមួយនឹងតតិយជន ដូចជាទិន្នន័យពីទីតាំង គ្រឿងសម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយ (advertising identifier) ឬ cryptographic hash នៃគ្រឿងសម្គាល់គណនីទូទៅ (ដូចជាអាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិក) ដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់មួយ នៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើ លោកអ្នកមិនចង់ឱ្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកត្រូវបានប្រមូលតាម Cookies នៅលើគេហទំព័រ លោកអ្នក អាចបិទដំណើរការ Cookies ដោយកែសម្រួលការកំណត់ក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់ អ៊ីនធឺណេត (internet browser) ដើម្បីបិទ block ឬបិទដំណើរការ Cookies ដោយលុបចោលប្រវត្តិនៃការរុករករបស់លោកអ្នក និងលុបចោល cache ពីកម្មវិធីអ៊ីនធឺណេតរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នក ក៏អាចកម្រិតការចែករំលែករបស់យើងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្លះៗដែរ តាមរយៈកម្មវិធីរបស់អ្នក (ចូលទៅកាន់ sitting រួចរើសពាក្យ Privacy រួចរើស Ads) និង ការកំណត់តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

VII.  ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងខ្ញុំ នឹងចាត់វិធានការ ផ្នែកច្បាប់ ផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្នែកបច្ចេកទេស សមហេតុផល ដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានការពារ។ វារួមមាន វិធានការ ដែលការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬការប្រើប្រាស់ ឬ ការចូលរកមើលបានដោយមិនមានការអនុញ្ញាត។ យើងខ្ញុំ កម្រិតការចូលរកមើល ពីបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំ លើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកផ្អែកតាមមូលដ្ឋានដែលមានតម្រូវការចង់ដឹង។​ ជនណាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក នឹងធ្វើបានលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ និងតម្រូវឱ្យចាត់ទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាពត៌មាន
សម្ងាត់។

ក៏ប៉ុន្តែ សូមមេត្តាជ្រាបថា ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតមិនមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះឡើយ។​ ថ្វីបើ យើងខ្ញុំ នឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំ មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកដែលបានបញ្ជូនតាមមធ្យោបាយអ៊ីធឺណេតផ្សេងៗ ដូច្នេះការបញ្ជូនណាមួយ ស្ថិតក្រោមហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

VIII. Amendments and Updates

Grab reserves the right to modify, update or amend the terms of this policy at any time by including the updated Terms on the Website. By continuing to use the Apps, Websites or Services, purchase products from Grab, or otherwise communicate with or participate in Grab after any such modifications, updates or modifications, you acknowledge that you accept such updates, updates or amendments.

If you have any questions about your personal data, please contact our Privacy Office at:

Grab Data Protection Officer (Grab Data Protection Officer)
c / o Grab Holdings Inc.
6 Shenton Way
# 38-01 OUE Downtown
Singapore 068809
Email: dataprotection@grab.com

The origin of this private statement is written in English. In the event of a conflict between English and other languages, the English version shall
prevail.


សេចក្តីបន្ថែម 1Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម (Grab for Business)

I. ការបកស្រាយ

រាល់វាក្យសព្ទដែលសរសេរជាអក្សរធំតែមិនមានបង្ហាញពីអត្ថន័យដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង
គោលការណ៍នេះ មានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹងវាក្យសព្ទដែលបានកំណត់ក្នុងបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ (Terms of Use) និងគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab (Grab Privacy Policy) (អាចចូលមើលបានតាមរយៈ https://www.grab.com/sg/privacy/)។

សេចក្តីបន្ថែមនេះ ជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab។ ក្នុងករណី ដែលមិនត្រូវគ្នារវាងគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab និងសេចក្តីបន្ថែមនេះ សេចក្តីបន្ថែមនេះត្រូវមានឧត្តមានុភាព។

II. ទំនាក់ទំនង Grab ជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ និងអតិថិជន

ដំណើរការនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម

Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម ត្រូវបានផ្តល់ជាលក្ខណៈពិសេសបន្ថែម (add-on feature) ដើម្បីសម្រួល corporate billing សម្រាប់ Authorized User ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Grab ក្នុងសកម្មភាពការងារ។

នៅពេលដែលអង្គការ (“Corporate Client”​) ជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់ Grab​ សម្រាប់អាជីវកម្ម Authorized User ត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការតភ្ជាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតទៅនឹង Client ឬតភ្ជាប់ជាការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លូន។ Authorized User ត្រូវបានកំណត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរ នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនរបស់​ Grab។

​Grab នឹងបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតពីការធ្វើដំណើរ និងព័ត៌មានពីការកក់ដែល Authorized User បានតភ្ជាប់ក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្ម ទៅកាន់ Client ដែលវាជាផ្នែកមួយនៃលក្ខណៈពិសេសនេះ។ ក្រៅពីនេះ​ Grab មិនបង្ហាញពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតពី Authorized User ទៅកាន់ Client ឡើយ។

ជំនួសមកវិញ អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល អាចជ្រើសរើសបង្កើតប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មនៅក្នុង Apps ដើម្បីសម្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរបែបអាជីវកម្ម និងដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍ធ្វើដំណើររួម ដើម្បីសម្រួលដល់ការដាក់ស្នើការទាមទារពីនិយោជក។ នៅពេលដែលប្រើប្រាស់របៀបនេះ ដំណើរការនៃការទាមទារ គឺយោងទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ (user-driven) ហើយនិយោជករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ មិនចាំបាច់ជា Client​ នោះទេ។

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយោង​ Authorized User និងអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលទាំងអស់ នឹងត្រូវបានហៅថា “អ្នកប្រើប្រាស់” (“User”) និងរួមគ្នាហៅថា “អ្នកប្រើប្រាស់” (“Users”) ក្នុងសេចក្តីបន្ថែមនេះ។

Grab ជាអ្នកគ្រប់គ្រង់ទិន្នន័យ ហើយ Clients របស់យើងខ្ញុំដែរក៏ដូចគ្នាដែរ

ពាក់ព័ន្ធជាមួយ User  និងដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងអស់ (រួមបញ្ចូលដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ​ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និងទិន្នន័យ Portal (Portal data)) Grab ដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើរបៀបដែល Grab ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ User  សូមចូលទៅមើល​គោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab។

ដោយសារតែ បែបបទដំណើរការនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម Grab មិនធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យឯកជនណាមួយសម្រាប់ និងក្នុងនាមជា  Client​ ឡើយ ។ ដូច្នេះ Grab មិនមែនជាអ្នកប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យឱ្យ Client​ ទេ  ប៉ុន្តែជា អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯករាជ្យមួយ ដោយគោរពទៅតាមទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែល ខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការ ក្នុងសកម្មភាពផ្តល់លក្ខណៈពិសេស (feature) របស់ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម។ ដូចគ្នានេះដែរ Client​  ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯករាជ្យលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (ឧទាហរណ៍ ទិន្នន័យតំណភ្ជាប់ (Linking​ Data) និងទិន្នន័យ Portal (Portal data)) ដែលត្រូវបានបង្ហាញ ឬទទួលពី Grab។

ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យ Grab និង Client ត្រូវកំណត់រៀងៗខ្លួនពីគោលបំណង និងមធ្យោបាយនៃដំណើរការលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលផ្អែកតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់ក្នុងបញ្ញតិ្ដ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់​  (Terms of Use) និងគោលការណ៍ឯកជននេះ។ Grab និង Client ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួន ក្នុងការធានាការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។

III. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល ប្រតិបត្តិការ និងបង្ហាញ

អ្វីដែល Grab ប្រមូល ដែលជាផ្នែកមួយនៃ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម

ដើម្បីផ្តល់លក្ខណៈពិសេស (feature)​ របស់ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល ឬ Client នឹងតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមទាក់ទងនឹង Authorised User ទៅឱ្យ Grab៖

 • ឈ្មោះពេញ
 • អាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អាជីវកម្ម និង
 • ព័ត៌មានកំណត់សម្គាល់ផ្សេងទៀតពី Authorised User ដែល Grab អាចស្នើសុំដោយមានហេតុផលសមរម្យ

Grab នឹងប្រើព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណង៖

 • បញ្ជាក់យថាភូត User
 • ប្រសិនបើ អាចអនុវត្តបាន តភ្ជាប់គណនីរបស់ Authorised User ជាមួយនឹងគណនី Grab សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ Client ឬតាមដានប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មរបស់ Authorised User ដែលបានកក់នៅក្នុង Apps តាមករណីជាក់ស្តែង
 • ប្រសិនបើ អាចអនុវត្តបាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព corporate billing របស់ Authorised User ពីពេលមួយទៅពេលមួយ និង
 • ទាក់ទងទៅ User ដោយអនុលោមតាមគោលបំណងដែលបានកំណត់ក្នុងគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab។

នៅពេលដែលមាន User ប្រភេទនេះនៅក្នុង Apps Grab នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ User ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនរបស់ Grab និងសេចក្តីបន្ថែមនេះ។

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅ Clients របស់ខ្លួន

Grab នឹងបង្ហាញពីការធ្វើដំណើរ និងព័ត៌មានអំពីការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលកំណត់ដោយ Grab ពីពេលមួយទៅពេលមួយ ទៅឱ្យ​ Client ដើម្បីសម្រួលដល់ Corporate Billing ។

អ្វីដែល Grab បង្ហាញទៅអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលរបស់ខ្លួន

អាស្រ័យលើការកំណត់ប្រវត្តិរូបប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាបុគ្គល អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយក និងបង្កើតរបាយការណ៍អំពីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ និងព័ត៌មានអំពីការកក់ដែលពាក់ព័ន្ធ។

IV. កាតព្វកិច្ចរបស់គូភាគី

Client និង Grab ត្រូវ៖

 • រៀងៗខ្លួនផ្តល់ព័ត៌មានទៅកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ(data subjects) ថាតើភាគីនីមួយ នីមួយៗនេះ ដំណើរការ ឬប្រតិ​បត្តិការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួដោយរបៀបណា និងអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យ(data subjects) របស់ពួកគេ អាចអនុវត្តសិទ្ធិក្រោមកិច្ចការពារទិន្នន័យ/ច្បាប់ស្តីពីទិន្នន័យឯកជនក្នុងស្រុក
 • អនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចដែលបានកំណត់ចំពោះភាគីនីមួយៗ ក្រោមច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យ​/ទិន្នន័យឯកជនដែលមានជាធរមាន នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ នៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានស្នើសុំ (Proposed Users) ឬ Authorised Users
 • ទទួលបានការអនុញ្ញាតចាំបាច់ (ប្រសិនបើ អាចអនុវត្តបាន) ក្នុងការសម្រួលលើការផ្គត់ផ្គង់លក្ខណៈពិសេស (feature) របស់ Grab សម្រាប់អាជីវកម្ម និង
 • អនុវត្តវិធានការផ្នែកច្បាប់ បច្ចេកទេស និងការរៀបចំ ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីប្រតិបត្តិការដែលមិនបានអនុញ្ញាត ឬខុសច្បាប់ និងពីការបាត់បង់ ការបំផ្លាញ ការខូចខាត ការកែប្រែ ឬការបង្ហាញដោយមិនមានការអនុញ្ញាត ក៏ដូចជាការបំពាន ឬមានបំណងបំពានទៅលើវិធានការសន្តិសុខរបស់ភាគីនីមួយៗ (“ករណីសន្តិសុខរបស់ព័ត៌មាន” (Information Security Incident))។